TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR. 278"

Transkript

1 TEATRENE I DANMARK BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF REGERINGEN DEN 26. JANUAR 1954 NEDSATTE TEATERKOMMISSION BETÆNKNING NR

2 S. L. MOLLERS HOGTRYKKtRI, KØBENHAVN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 5 I. Landsdelsscenerne. A. Den foreløbige landsdelsscenebetænkning af B. Den afsluttende landsdelsscenebetænkning af C. Kommissionens stilling til landsdelsscenebetænkningen af II. Det kgl. Teater 43 III. De københavnske privatteatre 50 IV. Det rejsende teater. Spørgsmålet om etablering af en rigsteaterordning og om oprettelse af en fjerde landsdelsscene. A. Beretning vedr. Andelsteatret, Arte, Landsskolescenen m. v 73 B. Betænkning vedr. det rejsende teater 95 C. Kommissionens stilling til betænkningen om det rejsende teater 115 V. Skolescenerne og det øvrige teaterpædagogiske arbej de 117 VI. Danmarks Radios teatervirksomhed 144 VIL Teaterlokaler 145 VIII. Understøttelsesordning for skuespillere m. v 148 IX. Udkast til lov om teatre 161

4

5 Den 26. januar 1954 besluttede regeringen at nedsætte en kommission med den opgave at foretage en undersøgelse af landets teaterforhold, herunder landsdelsscenerne og provinsens teatre iøvrigt, Det kgl. Teater og dettes provinstourneer, statsradiofoniens teatervirksomhed, skolescenearbejdet og landsdelsorkestrene. Kommissionen anmodedes om efter den stedfundne undersøgelse at afgive indstilling om, hvilke foranstaltninger af lovgivningsmæssig, økonomisk og organisatorisk art, der burde iværksættes til ophjælpning af landets teaterforhold, ligesom kommissionen anmodedes om at overveje muligheden af at søge etableret en rigsteaterordning. Ved justitsministeriets skrivelse af 27. januar 1954 beskikkedes direktør for Statsradiofonien (nu generaldirektør) F. E. Jensen som formand for kommissionen. Som medlemmer af denne beskikkedes iøvrigt: Chefen for Det kgl. Teater og Kapel, H. A. Brøndsted, Forfatteren Leck Fischer, udpeget af Danske Dramatikeres Forbund. Afdelingschef Fr. Grünfeld, udpeget af finansministeriet. Folketingsmand, docent Otto Himmelstrup, udpeget af tilsynsrådet for Det kgl. Teater. Landsretssagfører Arthur Ilfeldt, udpeget af landsdelsscenernes samarbej dsudvalg. Direktør Axel lllum, udpeget af Provinsteaterdirektørforeningen. Byrådsmedlem, cand. mag. Else Jacobsen, udpeget af landsdelsorkestrenes samarbejdsudvalg. Sekretariatschef E. Kløcker, udpeget af Forvaltningsnævnet. Direktør Thorvald Larsen, udpeget af Teaterdirektørforeningen. Direktør, mag. art. Bjørn Moe, udpeget af Institutionen»Dansk Skolescene«. Redaktør Eggert Nielsen, udpeget af Andelsteatret. Folketingsmand, forlagsboghandler Lars M. Olsen, udpeget af Teater- og musikorganisationen»arte«. Grosserer Axel Pedersen, udpeget af landsdelsorkestrenes samarbej dsudvalg. Kontorchef (nu viceteaterchef ) Henning Rohde. Skuespiller Bendt Rothe, udpeget af Dansk Skuespillerforbund. Direktør Helge Rungwald, udpeget af landsdelsscenernes samarbej dsudvalg. Ekspeditionssekretær (nu landsdommer) Henrik Urne, udpeget af teaterrådet. Kontorchef (nu højesteretsdommer) Erik Vetli, udpeget af justitsministeriet. Departementschef Agnete Vøhtz, udpeget af undervisningsministeriet. I kommissionens sammensætning er senere sket følgende ændringer: Efter docent Himmelstrups død beskikkedes fhv. minister, professor, dr. theol. Fl. Hvidberg ved skrivelse af 6. maj 1954 til medlem af kommissionen som repræsentant for Det kgl. Teaters tilsynsråd. Efter forfatteren Leck Fiscers død beskikkedes forfatteren, professor, dr. jur. Sven Clausen ved skrivelse af 19. oktober 1956 som medlem af kommissionen som repræsentant for Danske Dramatikeres Forbund. Efter at sekretariatschef Kløcker var udnævnt til amtsforvalter i Maribo, beskikkedes kontorchef E. Albrechtsen ved skrivelse af 23. oktober 3

6 1956 til medlem af kommissionen som repræsentant for forvaltningsnævnet. Efter afdelingschef Grünfelds død beskikkedes kontorchef Alice Brun ved skrivelse af 6. maj 1957 til medlem af kommissionen som repræsentant for finansministeriet. Efter at skuespiller Bendt Rothe efter anmodning var blevet fritaget for hvervet som medlem af kommissionen, beskikkedes ved skrivelse af 20. maj 1958 skuespiller Per Buckhøj i hans sted som repræsentant for Dansk Skuespillerforbund. Efter at grosserer Axel Pedersen efter anmodning var blevet fritaget for hvervet som medlem af kommissionen, beskikkedes ved skrivelse af 24. oktober 1958 landsretssagfører Poul Svanholm i hans sted som repræsentant for landsdelsorkestrene. Efter at direktør Axel Illum efter anmodning var blevet fritaget for hvervet som medlem af kommissionen beskikkedes ved skrivelse af 30. juni 1958 direktør, sagfører M. Teilman Jørgensen i hans sted som repræsentant for Provinsteater-direktørforeningen. Endelig blev direktør F. E. Jensen ved skrivelse af 17. april 1958 efter anmodning fritaget for hvervet som medlem af og formand for kommissionen. Ved skrivelse af samme dato beskikkedes landsdommer H. Urne som kommissionens formand. Professor Fl. Hvidberg afgik ved døden i februar 1959 og direktør Rungwald i august Kommissionens sekretariat har været ledet af landsdommer H. Urne med bistand af landsretssagfører Kurt Haulrig og ekspeditionssekretær i undervisningsministeriet W. Weincke. En væsentlig del af arbejdet har været udført i de nedennævnte af kommissionen nedsatte underudvalg: A. Underudvalget vedrørende landsdelsscenerne og byorkestrene, nedsat 8. april Formand: Landsretssagfører A. Ilfeldt. B. Underudvalget vedrørende Det kgl. Teater, nedsat 8. april Formand: Direktør F. E. Jensen. C Underudvalget vedrørende Andelsteatret, Arte, Landsskolescenen m. v., nedsat 8. april Formand: Forlagsboghandler Lars M. Olsen. D. Underudvalget vedrørende Statsradiofoniens teatervirksomhed, nedsat 8. april Formand: Viceteaterchef Henning Rohde. 6 E. Underudvalget vedrørende de københavnske privatteatre, nedsat 8. april Formand: Landsdommer H. Urne. F. Underudvalget vedrørende en eventuel understøttelsesordning for skuespillere m. fl., nedsat 12. marts Formand: Afdelingschef Fr. Grünfeld og efter denne død landsdommer Erik Vetli. G. Underudvalget vedrørende teateropdragelsen og lignende spørgsmål, nedsat 12. marts Formand: Professor Fl. Hvidberg. H. Underudvalget vedrørende en eventuel rigsteaterordning, nedsat 28. november Formand: Landsretssagfører A. Ilfeldt. I. Underudvalget vedrørende samarbejdet mellem skolescenerne, nedsat 28. november Formand: Departementschef Agnete Vøhtz. J. Underudvalget vedrørende teaterlokaler, nedsat 20. oktober Formand: Landsdommer H. Urne. K. Underudvalget vedrørende udarbejdelse af udkast til en teaterlov, nedsat 3. december Formand: Landsdommer H. Urne. Det sidstnævnte underudvalg har tillige lungeret som redaktionsudvalg ved udarbejdelsen af kommissionens betænkning. Efter professor Hvidbergs død blev det på kommissionsmødet den 20. oktober 1958 besluttet at ophæve underudvalg G og at henlægge de opgaver, der var tiltænkt dette udvalg, til underudvalg I. Inden for underudvalgene har der i nogle tilfælde været nedsat mindre arbejdsudvalg, og underudvalgene og arbejdsudvalgene har haft talrige drøftelser med sagkyndige uden for kommissionen og med offentlige myndigheder samt med institutioner og organisationer med interesse i eller tilknytning til de behandlede spørgsmål. I den efterfølgende betænkning er der redegjort for underudvalgenes og den samlede kommissions synspunkter og forslag, idet betænkningsstoffet er opdelt i følgende afsnit: I. Landsdelsscenerne. II. Det kgl. Teater. III. De københavnske privatteatre.

7 IV. Det rejsende teater. Spørgsmålet om etablering af en rigsteaterordning og om oprettelsen af en 4. landsdelsscene. V. Skolescenerne og det øvrige teaterpædagogiske arbejde. VI. Danmarks radios teatervirksomhed. VII. Teaterlokalerne. VIII. Understøttelsesordning for skuespillere m. fl. IX. Udkast til lev om teatre. København i december I960. E. Albrechtsen Alice Brun H. A. Brøndsted Per Buckhøj Sven Clausen A. IIfeldt Else Jacobsen Thorvald Larsen Bjørn Moe Eggert Nielsen Lars M. Olsen Henning Rohde Poul Svanholm Erik Vetli M. Teilman Jørgensen Henrik Urne (formand) Agnete Vøhtz K. HauIrig W. Weincke 7

8 I. Landsdelsscenerne. A. Den foreløbige landsdelsscenebetænkning af Det nedsatte underudvalg vedr. landsdelsscenerne og byorkestrene afgav i marts 1955 en foreløbig betænkning, som blev tiltrådt af kommissionen den 12. marts Betænkningen blev fremsendt til justitsministeriet ved skrivelse af 14. marts Den foreløbige betænkning er sålydende: Pa teaterkommissionens møde den 8. april 1954 besluttedes det at nedsætte et underudvalg vedrørende landsdelsscenerne og byorkestrene. Udvalget fik til opgave at afgive en særbetænkning om gennemførelse af sådanne midlertidige foranstaltninger til afhjælpning af landsdelsscenernes mest påtrængende vanskeligheder, som ikke kan afvente fremkomsten af hovedbetænkningen, men som kan gennemføres uden at foregribe noget med hensyn til de spørgsmål, der iøvrigt vil komme til behandling i kommissionen. Det nedsatte underudvalg skulle efter afgivelsen af denne betænkning optage landsdelsscenernes problemer i almindelighed til drøftelse. Til medlemmer af underudvalget blev udpeget: Landsretssagfører A. Ilfeldt (formand), byrådsmedlem fru Else Jacobsen, afdelingschef Fr. Grünfeld, kontorchef Henning Rohde, skuespiller Bendt Rothe, kontorchef H. Urne og kontorchef, nu landsdommer E. Vetli. Efter at grosserer Axel Pedersen og teaterdirektør Helge Rungwald ved justitsministeriets skrivelse af 9. april 1954 er blevet udpeget til medlemmer af kommissionen, har underudvalgets formand efter aftale med kommissionens formand, direktør F. E. Jensen, tilkaldt disse medlemmer til at deltage i underudvalgets arbejde i forventning om, at kommissionen senere vil meddele godkendelse heraf. Udvalget har foretaget en omfattende undersøgelse af landsdelsscenernes forhold, herunder også af forholdet mellem landsdelsscenerne og byorkestrenes virksomhed som teaterorkestre. Man har bl. a. modtaget fyldige besvarelser af skriftlige forespørgsler til såvel de 3 teatre i Ålborg, Århus og Odense som byorkestrene i de 3 byer og den jyske og den fynske opera, ligesom udvalgets medlemmer har aflagt besøg på alle 3 scener, hvorunder man har haft lejlighed til mundtlige drøftelser med teaterlederne og repræsentanter for skuespillerne. Endvidere har udvalget udsendt spørgeskemaer til samtlige ved landsdelsscenerne ansatte skuespillere om deres indtægtsforhold og foretaget statistisk bearbejdelse af besvarelserne. Endelig har udvalgets medlemmer aflagt besøg på Stadsteatret i Göteborg for at få et indtryk af, hvorledes man der har søgt at løse problemer, svarende til de danske landsdelssceners, herunder spørgsmål om indretning af sceneforhold m. v. og praktisk og økonomisk organisation, hvorhos enkelte medlemmer af udvalget har besigtiget det nyopførte teater i Halmstad. Forinden der gøres nærmere rede for udvalgets overvejelser og forslag, skal der indledningsvis gives en kort orienterende redegørelse om de 3 landsdelssceners forhold, og om de vilkår, hvorunder disse teatre hidtil har arbejdet. Ålborg teater: Teaterbygningen, der blev taget i brug i 1878, har siden bortset fra besættelsestiden - til stadighed været anvendt til fast teater med sæson gennem de fleste vintermåneder. Bygningen ejes af kommunen, men bevilling til teaterdriften har stedse været givet til en enkelt person. Selvom der har vist sig en betydelig teaterinteresse i byen, har teatret allerede fra starten kæmpet med økonomiske vanskeligheder. 8

9 En medvirkende årsag hertil har været, at teatret kun har haft 486 tilskuerpladser, hvilket må anses for at være for lidt til en rentabel drift. Ved ombygning i sommeren 1954 af teatrets balkon er pladsantallet dog nu forøget til 550. Teatrets underskud har i årene før krigen for størstedelens vedkommende været dækket af Ålborg kommune og af midler, indsamlet blandt byens borgere. Teatret modtog første gang støtte fra staten ved en finanslovbevilling for året 1939/40 med kr. I tiden efter krigen har teatret modtaget tilskud fra filmfonden på linie med de 2 øvrige landsdelsscener. Efter at Ålborg kommune har opført Ålborghallen, har teatret lejlighedsvis givet forestillinger i hallens teaterlokale, der rummer pladser. Der har navnlig været tale om operetteforestillinger o. lign., der med fordel kan opsættes under hallens større sceneforhold. Teatret har kunnet leje hallen på særligt fordelagtige vilkår og vil formentlig også i fremtiden benytte sig af hallens teaterlokale. Til orientering om teatrets nuværende økonomiske stilling kan meddeles følgende sammendrag af teatrets regnskab for sæsonen Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait Indtægter: Billetsalg Garderobe Andre indtægter lait Underskud kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Dette blev dækket således: Filmfondstilskud kr. Ålborg kommune ordinært kr.»» ekstraordinært kr. Hasseris kommune kr. Tipsmidler kr. lait kr. Ålborg teaters budget for 1954/55 ser således ud: Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait kr kr kr kr. Indtægter: Billetsalg Garderobe Andre indtægter lait Underskud kr kr kr kr kr. I sæsonen 1953/54 var der ansat 16 skuespillere og i sæsonen 1954/55 20 skuespillere. Skuespillerne engageres pr. sæson, d. v. s. for et tidsrum af 9 måneder. Skuespilernes lønninger er ved Ålborg teater lavere end ved de 2 andre teatre. Teatret har aftale med Ålborg byorkester om ydelse såvel af mellemaktsmusik som musik til egentlige musikforestillinger. Der er ikke fastsat noget maksimum for byorkestrets virksomhed udover den begrænsning, som ligger i hensynet til orkestrets øvrige virksomhed. Orkestret spiller ca. 200 dage om året på teatret. Teatret betaler herfor kr. om året. Århus teater: Teaterbygningen er fuldført i 1900, og der har siden dette tidspunkt været drevet fast teater i denne. Teatret har 928 pladser. Driften har til stadighed været gennemført under aktieselskabsform, men selskabets aktionærer erholder ifølge vedtægterne intet udbytte, sålænge teatret modtager økonomisk støtte fra stat og kommune. Teatret ledes af et repræsentantskab på 15 medlemmer, hvoraf 5 vælges af Århus byråd, 5 af selskabets aktionærer og 5 af ejere af partialobligationer ifølge et af teatret optaget lån på kr., som i sin tid tegnedes til delvis dækning af byggeomkostningerne. Repræsentantskabet har bevilling til teatrets drift med direktøren som kunstnerisk leder. Teatret har siden 1913 oppebåret statstilskud, oprindelig på finansloven med kr. årlig. I 1919 forhøjedes dette tilskud til kr. årlig, på betingelse af, at teatret samtidig opnåede kommunalt tilskud. Efter filmfondens oprettelse har statens tilskud i det væsentlige været givet i form af støtte fra denne fond. A/S. har bevilling til at drive biografen»fotorama«, der er beliggende i teaterbygningen. For tiden opføres en kombineret koncert- og biografsal, der skal afløse det hidtil af biografen benyttede lokale, og samtidig hermed opfører teatret en bygning til skuespillergarderober, der hidtil har haft til huse i en bygning, 9

10 der er adskilligt ældre end teaterbygningen. I forbindelse hermed indretter man tillige nye værksteder og magasiner. Til orientering om teatrets nuværende økonomiske forhold kan meddeles følgende sammendrag af teatrets regnskab for sæsonen 1953/54: Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait kr kr kr kr. Indtægter: Billetsalg kr. Garderobe kr. Andre indtægter kr. Fotorama bio kr. lait kr. Underskud Dette blev delvist dækket ved: Filmfondstilskud Århus kommunes tilskud Omegnskommunernes tilskud Tipsmidler lait kr kr kr kr kr kr. Århus teaters budget for 1954/55 ser således ud: Udgifter: Lønninger til det faste personale kr. Teaterdriften iøvrigt kr. Teaterbygningen m. v kr. lait kr. Indtægter: Billetsalg Garderobe Andre indtægter Biografen lait Underskud kr kr kr kr kr kr. Teatrets skuespillerstab var i sæsonen 1953/ 54 på 26 medlemmer, og er i indeværende sæson af samme størrelse, alle ansatte for 1 sæson, d. v. s. for et tidsrum af 9 måneder. Teatret har aftale med Århus byorkester om samarbejde. Byorkestret medvirker ved teatrets forestillinger i indtil 125 spilledage om året, men har i de senere år i det væsentligste kun præsteret musik til egentlige musikforestillinger og kun undtagelsesvis mellemaktsmusik. Vederlaget herfor udgør for tiden kr. om året. Odense teater: Siden 1796 har der i Odense bestået et teater med fast sæson gennem de fleste vintermåneder. Den nuværende teaterbygning, der har 652 pladser, er fuldført i Ejerne var da A/S. Odense teater. Selskabet udlejede oprindelig teatret til teaterdrift for een sæson ad gangen, således at lejeren af teatret drev teatret for egen økonomisk risiko. Det viste sig dog i det lange løb umuligt at gennemføre en rentabel privatdrift, selv efter at der fra begyndelsen af 1930-erne ydedes en begrænset kommunal støtte. I 1941 traf aktieselskabet, efter at den daværende direktør havde sat betydelige beløb til på teatrets drift, beslutning om selv at påtage sig driften med en fastlønnet direktør som kunstnerisk leder. Teatret har siden da oppebåret tilskud fra filmfonden og fortsat nydt betydelig støtte fra kommunen. I 1951 skænkede aktionærerne bygningen til en selvejende institution, kaldet»odense teater«. Siden da har institutionen haft bevilling med direktøren som kunstnerisk leder. Institutionens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf byrådet udnævner de 2, justitsministeriet 1 og de tidligere aktionærer 2. Odense kommune har siden 1948 haft bevilling til biografen»folketeatret«på vilkår, at overskudet ved driften anvendes til støtte for Odense teater. Til orientering om teatrets nuværende økonomiske stilling kan meddeles følgende sammendrag af teatrets regnskab for sæsonen 1953/54: Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait kr kr kr kr. Indtægter: Billetsalg kr. Garderobe kr. Andre indtægter kr. Folketeatrets bio kr. lait kr. Underskud Dette blev delvis dækket ved: Filmfondstilskud kr. Odense kommunes tilskud kr. Tipsmidler kr. lait kr kr. 10

11 Odense teaters budget for 1954/55 ser således ud: Udgifter: Lønninger til det faste personale kr. Teaterdriften iøvrigt kr. Teaterbygningen m. v kr. lait Indtægter: Billetsalg Garderobe Andre indtægter Biografen lait Underskud kr kr kr kr kr kr kr. Teatrets skuespillerstab var i sæsonen 1953/ 54 på 23 medlemmer og i 1954/55 på 24, alle ansatte for een sæson ad gangen, det vil for dette teater sige for et tidsrum af 10 måneder. Teatret har aftale med byorkestret om medvirken ved teatrets forestillinger i indtil 150 spilledage om året. Orkestret yder dog udelukkende medvirken til egentlige musikforestillinger. Vederlaget herfor er på kr. om året. Den af landsdelsscenernes samarbejdsudvalg til statsministeren rettede henvendelse af 20. november 1953 indeholdt foruden en anmodning til regeringen om nedsættelse af et udvalg til udarbejdelse af lovudkast m. v. vedrørende landsdelsscenerne bl. a. en henstilling om en øjeblikkelig og effektiv støtte i tiden indtil en sådan lovgivnings gennemførelse. Samarbejdsudvalget fremhævede til begrundelse herfor, at teatrene under de gældende vilkår ikke fremover vil kunne opfylde de krav, som naturligt stilles til dem, herunder at der fortsat spilles et afvekslende og lødigt repertoire, og at der opretholdes en fast og forsvarligt gageret stab af skuespillere og funktionærer. Udgangspunktet for nærværende udvalgs overvejelser har været den betydelige kulturelle værdi, der må tillægges opretholdelsen af et kunstnerisk levende teater i kontakt med så brede dele af befolkningen som muligt. Landsdelsscenerne indtager her en central stilling, idet de udgør de eneste faste teatre udenfor hovedstaden og efter deres beliggenhed er i stand til teatermæssigt at dække landets 3 største købstæder med en videre omegn, der forøges i samme grad som forbedringen af samfærdselsmid- 1erne udvikles. De har hidtil evnet at give et både alsidigt sammensat og lødigt repertoire og har trods de økonomiske vanskeligheder formået at løse en række krævende kunstneriske opgaver. Også som skolescene yder de en vigtig kulturel indsats. For landets teaterliv set som helhed har de endvidere stor betydning som uddannelsessted for yngre skuespillere. Da der, ikke mindst under hensyn til de offentlige tilskud der hidtil er ydet landsdelsscenerne, påhviler de 3 teatre en naturlig forpligtelse til at gennemføre et alsidigt og lødigt repertoire i lighed med den forpligtelse, der ifølge lov påhviler Det kgl. Teater, og da samtidig det forhold, at byernes befolkningstal næppe kan undgå at influere på størrelsen af teatrenes publikum, må de tre scener sætte forestillinger op pr. sæson, medens de københavnske privatteatre i reglen vil kunne nøjes med et væsentlig mindre antal. Det hyppige repertoireskifte medfører derfor langt større omkostninger til kostumer, dekorationer, iscenesættelse m. v., i hvilken forbindelse det bemærkes, at kravet til kvaliteten af udstyret på landsdelsscenerne er skærpet, dels ved en sammenligning med de københavnske teatre, dels ved den ændring i publikums krav til udstyr, der for hele det danske teaterpublikums vedkommende kan konstateres i den sidste menneskealder. Endvidere medfører det hyppigt skiftende repertoire, at der må holdes et forholdsvis stort skuespillerpersonale, dels fordi der må instuderes et meget betydeligt antal roller i løbet af en sæson, dels fordi der må være et rimeligt antal skuespillere til disposition for bestridelsen af hovedroller. I denne forbindelse bemærkes, at man i højere grad end ved de københavnske teatre må kunne besætte de forekommende roller indenfor det fast engagerede personale, idet man ikke i samme omfang som i København er i stand til at engagere skuespillere i»free lance«til mere specielle opgaver. De nævnte forhold har ført til, at scenerne i en årrække har måttet kæmpe med betydelige driftsmæssige og økonomiske vanskeligheder. Den selvfølgelige lokale interesse, der må bestå i scenernes opretholdelse, har givet sig udslag i, at kommunestyrelserne og borgerne i de pågældende byer som tidligere berørt på flere måder har ydet økonomisk støtte. Ved siden heraf har de foran omtalte betragtninger af mere almen kulturel art begrundet, at der også fra statens side er stillet ret betydelige tilskud til rådighed for at muliggøre deres fortsatte drift. I den seneste tid har forholdene for teatrene 11

12 imidlertid yderligere forværret sig. De stærke prisstigninger har medført en udgiftsforøgelse, som ikke på langt nær har kunnet lægges over på billetpriserne, og personalets realløn er blevet væsentlig forringet, fordi teatrene på grund af de stigende økonomiske vanskeligheder har måttet vise stor tilbageholdenhed overfor krav om lønforhøjelser. Det har vel også tidligere været forbundet med vanskeligheder for landsdelsscenerne at opbygge et skuespillerpersonale af tilstrækkelig kvalitet, fordi man kun har kunnet yde meget beskedne lønninger, og navnlig fordi man kun har kunnet tilbyde ansættelse i 9 eller 10 måneder om året, jfr. nedenfor under afsnit I A. Når hertil kommer, at skuespillernes reallønning yderligere sænkes, vil man kunne forudse, at hvad der hidtil er opnået med hensyn til opbygning af et passende ensemble og fæstnelse af scenernes kunstneriske standard står i fare for at forspildes. Udvalget kan af disse grunde tiltræde, at der er behov for større tilskud til de tre landsdelsscener, og at gennemførelsen af en sådan yderligere støtte ikke bør afvente den endelige ordning af scenernes forhold. Udvalget har derfor nu ment at burde fremkomme med forslag til gennemførelse af sådanne midlertidige foranstaltninger, der efter udvalgets opfattelse er nødvendige for at sikre, at landsdelsscenerne fortsat kan løse de kulturelle og kunstneriske opgaver, der naturligt påhviler dem. Ved sit arbejde har udvalget haft for øje, at der ved nærværende særbetænkning alene sigtes til at tilvejebringe et holdbart grundlag for en fortsættelse af landsdelsscenernes nuværende virksomhed i tiden, indtil der fremkommer en endelig løsning af landets teaterproblemer, således at man har forudsat, at omfanget af scenernes virksomhed ikke udvides eller ændres, f. eks. ved udvidelse af teatrenes tournerende virksomhed. Allerede i den tidligere nævnte henvendelse til statsministeren fra landsdelsscenernes samarbejdsudvalg er det fremhævet, at det for teatrene var af særlig vigtighed at kunne gennemføre en regulering af lønningerne til skuespillere og teknisk og administrativt personale samt etablere en modernisering af teatrenes bygninger og tekniske udstyr. De samme synspunkter er senere gjort gældende af scenernes repræsentanter i udvalget. Efter en gennemgang af teatrenes budgetter og regnskaber samt en besigtigelse af bygninger og inventar har udvalget ment at kunne tiltræde dette hovedsynspunkt og agter derfor nedenfor at foreslå en forøgelse af de årlige tilskud fra det offentlige til teatrenes drift, således at der kan foretages en regulering af forskellige udgiftsposter til lønninger m. v. Udvalget har endvidere taget stilling til teatrenes forslag om gennemførelse af påkrævede forbedringer af bygningerne og det tekniske udstyr. Der vil nedenfor blive foretaget en gennemgang af de udgiftsposter på teatrenes driftsregnskaber, der efter udvalgets opfattelse er grundlag for at regulere, og dernæst følger en omtale af de foreliggende problemer med hensyn til ombygninger og forbedringer af teatrenes tekniske installationer tillige med en skitsering af, hvorledes udvalget kan tænke sig disse problemer løst. I. Vedrørende teatrenes driftsregnskaber. A. Skuespillerlønningerne: Fra teatrenes side er det som fremstillet i indledningen anført, at det for landsdelsscenerne er af særlig betydning at sikre sig en duelig og tilstrækkelig talstærk stab af skuespillere, og at det, såfremt teatrenes nuværende lønningsniveau opretholdes, må anses for vanskeligt at holde fast på ensemblerne og for udelukket at fortsætte arbejdet på udbygning af disses størrelse og kvalitet. Den af udvalget foretagne undersøgelse af indtægtsforholdene for skuespillere ved landsdelsscenerne viser også, at disses kår er ringe. Skuespillerne er som nævnt alle sæsonengagerede, ved Århus og Ålborg teatre for et tidsrum af 9 måneder om året, ved Odense teater dog 10 måneder. Som følge heraf er skuespillerne i sommermånederne henvist til at søge andet arbejde, navnlig optræden i sommerspil, revyer e. 1. Det er imidlertid vanskeligt for skuespillerne ved landsdelsscenerne at opnå sådant engagement, bl. a. fordi teatrenes forårssæson slutter så sent, og prøverne til efterårssæsonen begynder så tidligt, at evt. engagement hyppigt viser sig uigennemførligt. Kun et mindre antal skuespillere kan opnå beskæftigelse ved de friluftsspil, der regelmæssigt arrangeres i de byer, hvori teatrene er beliggende. Skuespillerne ved landsdelsscenerne har i det hele kun ringe mulighed for at skaffe sig ekstra indtægter, idet også arbejdet ved radio og film i reglen udføres af skuespillere med hjemsted i København. 12

13 Skuespillernes vanskelige kår fremgår iøvrigt bedst af nedenstående oversigt over den gennemsnitlige indkomst for skuespillere og skue- Spillerinder ved de 3 teatre, opstillet på grundlag af det af udvalget indsamlede materiale: a) skuespillere: Gennemsnitlig ekstraindtægt» gage» totalindtægt Ålborg Århus Odense b) skuespillerinder: Gennemsnitlig ekstraindtægt» gage» totalindtægt At det ikke alene er de helt unge skuespillere, der er henvist til de ovenfor nævnte meget be- skedne gager, fremgår af følgende oversigt, der omfatter skuespillere ved alle 3 landsdelsscener: a) skuespillere: Under 35 år år Over 50 år Antal besv Gsntl. total indk Gsntl. ekstra indk Gsntl. gage ved teatret b) Skuespillerinder: Under 35 år år Over 50 år Til forbedring af disse forhold har teatrenes ledelse bl. a. foreslået, at skuespillerne fremtidig ansættes med 12 måneders engagement, således at der vedblivende ydes samme månedlige løn som hidtil. Dette ønske blev tillige fremført af repræsentanter for skuespillerpersonalet ved udvalgets besøg på scenerne. Udvalget kan tiltræde, at det, hvis landsdelsscenerne skal have mulighed for fortsat at sikre sig et egnet skuespillerpesonale og med held kunne fortsætte sine bestræbelser for at hæve personalets kunstneriske standard, er absolut nødvendigt, at der gennemføres en forhøjelse af skuespillerlønningerne. Udvalget kan endvidere under hensyn til disse sceners ganske særlige forhold, som er beskrevet foran, være enig i, at indførelse af 12-måneders kontrakter for skuespillerne vil være en rimelig ordning bl. a. til opnåelse af en sådan lønforbedring. Man har endvidere kunnet slutte sig til det af teatrene fremførte synspunkt, at lønningsbudgetterne ikke lægges for stramt, men forhøjes med mindre beløb, således at teatrets ledelse får mulighed for i enkelte tilfælde at råde bod på eventuelle også efter 12-måneders kontraktens indførelse bestående urimelige lønvilkår. For Ålborg teaters vedkommende skal særlig bemærkes, at lønningsniveauet har ligget væsentlig under de to andre teatres, jfr. opstillingen foran. Dette forhold er taget i betragtning ved udvalgets forslag til lønreguleringer ved Ålborg teater, jfr. nedenfor under afsnit E. Landsdelsscenernes ledelse har endvidere overfor udvalget fremhævet det ønskelige i, at der skaffes midler til en passende udvidelse af antallet af skuespillere især af skuespillere, der kan påtage sig udførelsen af større roller. For så vidt angår teatrene i Århus og Odense anser udvalget det imidlertid for tilstrækkeligt, at udgiften til skuespillerlønninger udover virkningen af 12-måneders kontrakterne forøges med et relativt beskedent beløb til brug for ganske enkelte nyansættelser, eventuelt til ansættelser af enkelte skuespillere, hvis gagekrav teatrene ikke hidtil har kunnet honorere. Ved Ålborg teater er antallet af skuespillere imidlertid kun 20, hvilket efter de indvundne erfaringer er for lidt til en forsvarlig drift af teatret, hvorfor teatrets ledelse har ment, at en mindre forøgelse af skuespillerstaben er påkrævet. Dette forslag har udvalget kunnet tilslutte sig. Under hensyn til at lønnen for den enkelte skuespiller for hver enkelt engagementsperiode 13

14 ved forhandling mellem den pågældende og teatrets ledelse, og til at der i de foreslåede reguleringer indgår såvel indførelse af 12-måneders kontrakter som ansættelse af enkelte højere gagerede skuespillere samt en vis udvidelse af personalet, har udvalget ikke anset det for formålstjenligt at fastlægge et detaljeret lønningsbudget, der formentlig på uheldig måde vil binde teatrenes dispositionsmuligheder. Man har i stedet nedenfor for de enkelte teatre foreslået en passende forhøjelse af de samlede udgifter til skuespillerlønninger, der skulle give teatrene mulighed for en gennemførelse af de her angivne retningslinier for disse spørgsmåls løsning. Hertil kommer, at der som tidligere nævnt ikke har bestået nogen pristalregulering af skuespillerlønningerne, og at udvalget anser det for rimeligt, at der fremtidig gives teatrenes ledelse mulighed for ved budgetlægningen at tage hensyn til den stedfundne udvikling af lønniveauet. I det omfang merudgifterne herved ikke kan dækkes gennem forøgede billetindtægter m. v., vil dette kunne få konsekvenser for størrelsen af de offentlige tilskud. B. Direktørens lønning. Med hensyn til direktørgagerne kan det oplyses, at disse ikke er forhøjet i overensstemmelse med de i 1954 gennemførte almindelige lønreguleringer for tjenestemænd m. v., og at direktørerne for Århus og Ålborg teatre for tiden er af lønnet med kr. årligt, mens direktøren for Odense teater oppebærer kr. om året. Det må herved tages i betragtning, at stillingerne ikke er forbundet med pensionsret, og at direktørerne ved alle 3 scener i vidt omfang virker som iscenesættere af teatrenes forestillinger og medvirker i disse som skuespillere uden at modtage særskilt vederlag for dette arbejde. Under henvisning hertil har landsdelsscenernes ledelse gjort gældende, at direktørernes vederlag er for lavt, og at der iøvrigt ikke er nogen anledning til, at disse lønninger er forskellige ved de 3 scener. Man har derfor foreslået, at lønningerne fastsættes til kr. årligt. Udvalget har ment at kunne tiltræde disse synspunkter, men må dog anse det for rimeligt, at den foreslåede lønregulering først gennemføres i løbet af 2 år, således at aflønningen for året 1955/56 bliver kr., og for året 1956/ kr. C. Ajlønning af teknisk og administrativt personale m. v. Fra landsdelsscenernes side har det været gjort gældende, at det i forbindelse med indførelsen af 12-måneders kontrakter for skuespillerne måtte anses for påkrævet tillige at gennemføre visse lønforhøjelser for scenefunktionærer og andet teknisk personale samt for personalet i billetkontor og administration. Blandt dette personale findes personer, hvis aflønning sker efter tariffer fastsat ved kollektive arbejdsaftaler. Disse personer har i reglen kun teatertjenesten som en ekstrabeskæftigelse, mens de har hovederhverv andetsteds. Der er navnlig tale om kontrollører, garderobevagter o. 1. For disse personers vedkommende vil den i forbindelse med indførelse af 12-måneders kontrakt for skuespillerne påtænkte sæsonforlængelse medføre forøget beskæftigelse. Der er imidlertid efter udvalgets opfattelse ikke herudover noget behov for lønreguleringer for denne del af personalet. Blandt den øvrige del af det tekniske og administrative personale, der som hovedregel har teatertjenesten som hovedbeskæftigelse, findes såvel personer, der er engagerede i samtlige årets 12 måneder, som personer, der kun er ansatte i 9 måneder henholdsvis 10 måneder. For begge grupper gælder imidlertid, at deres aflønning er overordentlig beskeden, hvorfor udvalget kan tiltræde teatrenes ønsker om gennemførelse af en mindre lønregulering for dette personale. Til gennemførelse heraf er der i samarbejde med de 3 landsdelssceners ledelse foretaget en gennemgang af disse lønninger og stillet forslag om passende forhøjelser. Ud over den stigning i aflønningen, som er en følge af sæsonudvidelsen, har de foreslåede reguleringer i reglen ikke oversteget ca. 10 % af den oprindelige løn. D. Byorkestrene. I forbindelse med udvalgets besøg på de tre scener har medlemmerne haft lejlighed til at drøfte byorkestrenes virksomhed som teaterorkestre med repræsentanter for byorkestrene i Ålborg, Århus og Odense, ligesom man fra disse som foran anført, har modtaget skriftlige oplysninger om orkestrenes virksomhed. Siden oprettelsen af byorkestrene i de 3 byer har der som foran kort omtalt bestået et intimt samarbejde mellem teatre og byorkestre. Samarbejdet har bestået i, at byorkestret efter aftale med teatret for et fast årligt vederlag leverer 14

15 musik til teatrets forestillinger. I Odense og Århus er pligten til at yde musik dog begrænset, således at teatertjenesten for orkestret højst kan andrage henholdsvis 150 og 120 spilleaftener om året. I henhold til denne aftale har byorkestrene oprindelig leveret musik såvel til egentlige musikforestillinger, operetter, sangspil o. 1. som mellemaktsmusik ved andre teaterforestillinger. I Odense og Århus har teatrene imidlertid for nogle år siden efter anmodning fra byorkestrene indvilliget i, at orkestrene fremtidig hovedsagelig kun medvirker ved egentlige musikforestillinger. Byorkestrene i disse byer har ment, at udførelsen af mellemaktsmusik ikke bød på passende musikalske opgaver og har derfor ønsket, at orkestrene i højere grad kunne samle sin virksomhed om sine opgaver som symfoniorkestre. Endvidere må det betænkes, at der ved oprettelsen af den jydske opera i og nu også gennem den fynske opera er givet orkestrene nye opgaver. Det er imidlertid fra byorkestrenes side gjort gældende, at teatrets vederlag for denne musikydelse er for ringe. Teatrene betaler for tiden således: Ålborg teater Århus teater Odense teater kr. om året kr. om året kr. om året. Orkestrene har navnlig henvist til, at disse vederlag ikke er blevet reguleret i meget lang tid. I Odense er vederlaget således fastlagt i 1946, i Ålborg i I Århus blev vederlaget: i 1935 aftalt til kr. og er siden da kun forhøjet med kr. til kr. årlig. Der er på grund af den siden da stedfundne prisudvikling meget, der taler for en regulering af beløbet. Hertil kommer, at byorkestrene anser teatrenes vederlag for at være for lavt i forhold til den andel, som teatertjenesten udgør af orkestrets samlede virksomhed og den nuværende størrelse af omkostningerne ved orkestrets drift. Fra teatrenes side er det heroverfor gjort gældende, at teatrene ville kunne klare sig med et væsentligt mindre orkester, såfremt byorkestrene ikke havde været til rådighed, og at samarbejdet mellem teater og byorkester ofte påfører teatrene ikke ubetydelige gener ved repertoirets planlæggelse og gennemførelse, idet dette må ske under nøje hensyntagen til byorkestrenes koncerterende virksomhed. Der er blandt udvalgets medlemmer enighed om, at det må anses for rimeligt, at der bl. a. under hensyn til den skete prisudvikling foretages en regulering af orkestrenes vederlag for teatermusik. En forhøjelse af vederlaget fra de enkelte teatre med kr. årligt vil efter udvalgets opfattelse give et passende resultat, hvorved dog forudsættes, at byorkestrenes offentlige tilskud ikke berøres heraf. Der er mellem teatrenes og byorkestrenes ledelse enighed om, at en sådan regulering indebærer en løsning på de rent akutte vanskeligheder og vil danne et rimeligt grundlag for samarbejdet mellem teater og orkester indtil der tilvejebringes en endelig ordning af disse spørgsmål. E. Forslagets økonomiske konsekvenser. Nedenfor vil der herefter blive givet en oversigt over forslagenes økonomiske konsekvenser for de enkelte teatre. Ålborg teater: I indeværende sæson er udgifterne til skuespillerlønninger på basis af de indgåede kontrakter budgetteret til kr. (incl. feriepenge). En gennemførelse af forslaget om indførelse af 12-måneders kontrakt for skuespillerne vil medføre en merudgift på ca kr., såfremt man forudsatte, at de nu indgåede kontrakter fornyedes for næste sæson. Under hensyn til, at skuespillere ved Ålborg teater har en væsentlig lavere gennemsnitsindtægt end skuespillere ved de 2 andre teatre, og til, at en mindre udvidelse af personalet som foran nævnt er ønskelig, mener man, at den samlede årlige udgift til skuespillerlønninger må ansættes til et beløb på ca kr. Ved omlægning og rationalisering af driften forventer teatret at kunne opnå tilstrækkelige besparelser til, at en passende regulering af det tekniske personales lønninger kan gennemføres uden udgiftsforøgelser. Derimod må kontorholdsudgifterne forøges med et beløb på ca kr. bl. a. under hensyn til, at det er påkrævet at der antages en kontormedhjælper. Udgiften hertil anslås til kr. Der kan herefter opstilles følgende oversigt over teatrets merudgifter ved forslagenes gennemførelse: 15

16 Budget 54/55 Budget Forhøjelse 1. Skuespillernes lønninger Direktørens løn Gage til billetkontorets personale og til kontorhold Vederlag til byorkestret Samlet medudgift ca Århus teater: af enkelte skuespillere med noget højere gage- I indeværende sæson er udgiften til skue- krav end de hidtil ansatte må beløb på henspillerlønninger på basis af de indgåede kon- holdsvis ca kr. og godt kr. anses trakter budgetteret til kr. (incl. ferie- for passende. Udvalget vil herefter kunne tilpenge). træde, at der søges tilvejebragt mulighed for, at En gennemførelse af forslaget om indførelse teatret kan afholde en samlet årlig udgift til af 12-måneders kontrakter for skuespillerne vil skuespillerlønninger på kr. medføre en merudgift på kr. årligt, så- De øvrige lønreguleringer m. v. fremgår af fremt man forudsatte, at de nu indgåede kon- følgende oversigt over teatrets samlede merudtrakter fornyedes for næste sæson. gifter ved gennemførelse af de af udvalget til- Til yderligere reguleringer og til en beskeden trådte forslag: udvidelse af skuetspillerstaben eller ansættelse Budget Budget 55/5J Forhøjelse 1. Skuespillernes lønninger Direktørens løn Gager til scenefunktionærer og andet teknisk personale samt til billetkontorets personale og kontorhold m.v Vederlag til byorkestret Samlet merudgift ca Odense teater: kr. og ca kr. Det sidste beløb er I indeværende sæson er udgiften til skue- sat højere end for Århus teaters vedkommende spillerlønninger på basis af de indgåede kon- under hensyn til, at der ved Odense teater for titrakter budgetteret til kr. (incl. ferie- den er to skuespillere færre end ved Århus penge). teater. En gennemførelse af forslaget om indførelse Under hensyn hertil har udvalget ment at af 12-måneders kontrakter for skuespillerne vil kunne tiltræde, at der på samme måde som for medføre en merudgift på kr., såfremt Århus teaters vedkommende søges tilvejebragt man forudsætter, at de nu indgåede kontrakter mulighed for, at teatret kan afholde en samlet fornyes for næste sæson. årlig udgift til skuespillerlønninger på Til yderligere reguleringer og til en beske- kr. den udvidelse af skuespillerstaben eller ansæt- Der kan herefter opstilles følgende oversigt telse af enkelte skuespillere med noget højere over teatrets merudgifter ved gennemførelse af gagekrav end de hidtil ansatte må der påregnes forslaget: at skulle anvendes beløb på henholdsvis ca. Budget 5i,55 Budget Forhøjelse 1. Skuespillernes lønninger Direktørens løn Gager til scenefunktionærer og andet teknisk personale samt til billetkontorets personale og til kontorhold m.v Vederlag til byorkestret Samlet merudgift ca Som det vil fremgå af foranstående bemærkninger vil en gennemførelse af de af udvalget tiltrådte forslag om lønreguleringer m. v. medføre en forøget udgift for teatrene, der højest 16

17 vil andrage for Ålborg teaters vedkommende ca kr., for Århus teater ca kr. og for Odense teater ca kr. årligt. F. Dækning af teatrenes driftsunderskud. Med hensyn til muligheden for at tilvejebringe dækning for disse udgiftsforøgelser kan oplyses, at teatrene ved den sæsonudvidelse, der kan gennemføres i forbindelse med helårsengagement af skuespillerne, forventer at opnå en beskeden merindtægt, der for Ålborg og Odense teater anslås til ca kr. årligt for hvert teater. For Århus teaters vedkommende forventes en merindtægt på ca kr. Med henblik på at tilvejebringe delvis dækning for det resterende beløb har udvalget drøftet spørgsmålet om en forhøjelse af teatrenes billetpriser. Disse ligger traditionelt på et væsentlig lavere niveau end de københavnske privatteatres bl. a. under hensyn til, at kommunerne har gjort beskedne billetpriser til en forudsætning for deres relativt betydelige tilskud til teatrene. I Ålborg teater varierer de ordinære billetpriser fra 2,50 kr. til 6,00 kr., i Århus fra 1,00 kr. til 7,50 kr. og i Odense fra 1,50 kr. til 7,80 kr. Der er fra teatrenes side ytret betænkelighed ved at gennemføre væsentlige prisforhøjelser, i alt fald såfremt dette ikke gennemføres gradvist ved flere mindre reguleringer. Århus teater har i to tempi gennemført mindre prisforhøjelser senest fra og med sæsonen 1953/54, og Ålborg teater påtænker gennemførelsen af en forhøjelse fra næste sæsons begyndelse. Selvom udvalget er opmærksom på risikoen for, at man ved betydelige prisforhøjelser skræmmer publikum væk fra teatrene, må man dog anse det for rimeligt, at teatrene successivt og med fornøden hensyntagen til nævnte risiko søger priserne forhøjet. Udvalget må herved lægge vægt på, at teatrene i højere grad end hidtil regulerer billetpriserne under hensyn til de merudgifter, som påføres teatrene som følge af løn- og prisstigningen, idet sådanne stigninger normalt modsvares af stigning i det almindelige indkomstniveau. Under hensyn til, at det vanskeligt kan forudses, hvilken betydning billetforhøjelser vil få på den samlede billetindtægt, og at den eventuelle merindtægt i alt fald for en dels vedkommende vil medgå til dækning af fremtidige yderligere stigninger i teatrets driftsomkostninger, her- 2 under udgifter til dekorationer, kostumer, belysning, opvarmning, vedligeholdelse o. s. v., må man dog forsigtigvis regne med, at forslagenes gennemførelse vil betyde en årlig forøgelse af teatrenes driftsudgifter, der for Ålborg teaters vedkommende vil andrage ca kr., og for Århus og Odense teaters vil andrage ca kr. for hvert teater, idet der her er taget hensyn til den ovennævnte forøgelse af indtægterne på grund af sæsonens forlængelse. På budgetterne for indeværende sæson (1954 /55) er der, som det vil fremgå af de i indledningen givne regnskabsmæssige oplysninger, forudset underskud, der for Ålborg teater udgør kr., for Århus teater kr. og for Odense teater kr. Såfremt de ovenfor beskrevne lønreguleringer m. v. gennemføres fra og med sæsonen 1955/56 vil teatrenes budgetter for denne sæson se således ud: Ålborg teater: Udgifter: Lønninger til det faste personale kr. Teaterdriften iøvrigt kr. Teaterbygningen m. v kr. lait Indtægter: Billetsalg Garderobe Andre indtægter lait Underskud kr kr kr. Århus teater: Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait Indtægter: Billetsalg kr. Garderobe kr. Andre indtægter kr. Biografen kr. lait Underskud Odense teater: Udgifter: Lønninger til det faste personale Teaterdriften iøvrigt Teaterbygningen m. v lait kr kr kr kr kr kr kr. 763-OOOkr kr kr kr kr kr. 17

18 Indtægter Billetsalg Garderobe Andre indtægter Folketeatrets bio lait Underskud kr kr kr kr kr kr. Der skal i den nærmeste fremtid tages stilling til størrelsen af de offentlige tilskud til teatret for året 1954/55. Udvalget skal foreslå, at der i tilslutning hertil snarest af justitsministeriet og finansministeriet optages forhandling med de statslige og kommunale myndigheder, der hidtil har ydet tilskud til teatrene. Det bør efter udvalgets opfattelse ved disse forhandlinger og de efterfølgende henvendelser til bevillingsmyndighederne søges opnået, at der tilvejebringes sådanne tilskud, som er nødvendige ikke blot til dækning af de underskud, der efter det foran anførte må påregnes i indeværende sæson, men også til driften i sæsonen 1955/56 i overensstemmelse med de budgetter, der er opstillet i denne betænkning, således at de i betænkningen foreslåede reguleringer og lønninger til skuespillere og andet personale samt af teatrenes vederlag til byorkestrene kan gennemføres fra og med sæsonen 1955/56. Udvalget forudsætter endvidere, at den ordning, der træffes for de ovennævnte driftsår med hensyn til sikring af teatrenes drift, også skal være gældende for de kommende år, indtil landsdelsscenernes forhold endeligt er blevet behandlet i kommissionens afsluttende betænkning. Drøftelsen af denne midlertidige tilskudsordning forudsætter, at teatrenes hidtidige organisation bevares, således at ansvaret for teatrenes økonomi fortsat placeres hos de lokale bestyrelser. Det er således disse, der må træffe de nødvendige økonomiske dispositioner, fastsætte budgetter og træffe afgørelser om lønninger m. v. Det bemærkes i denne forbindelse, at det vil være af afgørende betydning for teatrenes tilrettelæggelse af sæsonen 1955/56, herunder ved de engagementer af skuespillere, der skal foretages i foråret 1955, snarest muligt at kunne påregne, at de nødvendige tilskud vil kunne opnås. II. Vedrørende teaterbygningerne m. v. Som anført foran har udvalget efter besigtigelse af samtlige 3 sceners bygninger m. v. taget stilling til de af landsdelsscenerne udarbejdede planer om modernisering af teatrene og disses tekniske indretninger. Udvalget har herunder drøftet, hvorvidt der navnlig under hensyn til de for tiden herskende økonomiske forhold var rimelig anledning til at medtage spørgsmålet herom i nærværende betænkning. Når udvalget har anset det for rigtigt at medtage spørgsmålet, skyldes det dels, at udvalget er enig i, at en del af de af teatrene foreslåede ændringer og forbedringer er særdeles påkrævede, hvilket navnlig gælder den nedenfor omtalte fornyelse af belysningsanlægene, dels at Ålborg teater står overfor en absolut nødvendig udbedring og reparation af scenerummet, dels endelig at det for Århus teaters vedkommende vil være praktisk at foretage visse bygningsmæssige forbedringer i forbindelse med den påbegyndte opførelse af koncert- og biograflokalet og den dermed sammenhørende bygning af skuespillergarderober, værksteder og magasiner. Hertil kommer, at der, inden kommissionens endelige betænkning vil kunne foreligge, kan indtræde en sådan forbedring af landets økonomiske forhold, at det vil være forsvarligt at søge de nævnte projekter realiseret. Det vil derfor være af praktisk betydning, at en samlet plan for en rimelig modernisering af teatrene ligger klar. Ved overvejelsen af disse spørgsmål må det haves for øje, at der ved gennemførelsen af de tekniske forbedringer ikke alene skabes passende muligheder for, at teatrene kan opfylde deres kunstneriske forpligtelser og tilvejebringe rimelige arbejdsvilkår for dem, der har deres gerning på teatrene, men antagelig også vil kunne indvindes visse besparelser på driftsbudgettet. Udvalgets medlemmer har således ved besøg på Göteborgs Stadsteater fået demonstreret, hvor langt man på et fuldt moderne teater kan komme i retning af besparelser med hensyn til sceneteknisk personale. Hertil kommer, at teatrene ved anskaffelse af moderne belysningsanlæg bliver i stand til at løse opgaver, som man på nuværende tidspunkt må lade ligge. Endelig kan peges på, at der ved en udbygning af det allerede indledede samarbejde mellem scenerne indbyrdes vil kunne opnås besparelser ved fælles opsætning af mere kostbare forestillinger. Et sådant samarbejde forsøges nu ved opsætning af en operette, der 18

19 på skift opføres af samtlige 3 scener med samme dekorationer, kostumer og gæstemedvirkende. Dette forudsætter imidlertid ensartet indretning af scenerne og disses tekniske hjælpemidler. For tiden kan forestillinger uden større vanskeligheder udveksles mellem Odense og Århus teater, da scenerne er omtrent lige store. Derimod er Ålborg teaters scene noget mindre og i teknisk henseende dårligere indrettet, således at kun forestillinger med små dekorationer kan overføres til denne scene fra de to øvrige landsdelsscener. Imidlertid kan man ved større scenearrangementer anvende Ålborghallen, hvilket bl. a. er sket ved den foran omtalte fælles opsætning af en operetteforestilling. Landsdelsscenerne har overfor udvalget især gjort gældende, at anskaffelse af nye belysningsanlæg til de 3 teatre er absolut påkrævet. Endvidere har scenerne redegjort nærmere for de forbedringer, der bør gennemføres i forbindelse hermed og har iøvrigt til udvalget afgivet en samlet plan for teatrenes modernisering. På grundlag heraf skal der herefter gives en kortere omtale af de bygningsmæssige og tekniske forhold ved de tre teatre og af teatrenes ønsker med hensyn til forbedringer m. v. Ålborg teater: I indeværende sæson har teatret foruden anskaffelse af værktøj smaskiner til snedker- og malerværksted gennemført en udvidelse af tilskuerpladserne på balkonerne. Herved er teatrets pladsantal øget fra 486 til 550, hvilket må anses for at være af betydning for rentabiliteten. Da teatret for nogen tid siden har fået stolene på tilskuerpladserne hovedrepareret, må forholdene foran scenen betragtes som nogenlunde tilfredsstillende. Som anført ovenfor er Ålborg teater imidlertid med hensyn til scenen og dennes tekniske udstyr ringest stillet af de 3 teatre. Belysningsanlæget er ca. 40 år gammelt og meget forældet. Scenen er temmelig lille og mangler sceneloft, afstillingsplads og drejeanordning. Tagkonstruktionen over scenen har midlertidigt måttet afstives for overhovedet at være i stand til at bære de nuværende tekniske indretninger, navnlig de ophængte kulisser, tæpper m. v. I forbindelse med anskaffelse af det ovenfor omhandlede belysningsanlæg er det derfor nødvendigt, at teatret gennemfører en ombygning af scenetårn og kulisserum m. v. I henhold til en af teatrets arkitekt udarbejdet beregning vil denne ombygning koste kr., medens anskaffelse af belysningsanlæg incl. installationsomkostningerne forventes at ville koste kr. De scenetekniske forhold er som nævnt vanskelige. Man savner således også en egnet malersal, hvilket medfører, at man er nødt til at male dekorationerne i selve scenerummet; dette må ske om natten, når der hverken spilles eller prøves på scenen. Teatret har derfor på længere sigt planer om at erhverve en ejendom bag teatret og der indrette snedker- og malersal. Udgiften hertil kan anslås til kr. Århus teater: Teatret har ved hjælp af en pengegave, indsamlet blandt byens borgere, for nylig anskaffet nye stole, hvorfor forholdene på tilskuerpladsen må anses for tilfredsstillende. Dette gælder derimod ikke forholdene på scenen, hvorfor teatret har udarbejdet planer om forskellige forbedringer af bygningsmæssig og teknisk art. I første række ønsker teatret i lighed med Ålborg og Odense teatre at anskaffe et moderne belysningsanlæg, idet det i øjeblikket anvendte er forældet. Hertil kommer, at teatret nu skal overgå til forsyning med vekselstrøm, hvorfor det alligevel vil være nødvendigt at udskifte en stor del af det nuværende belysningsanlæg. Udgiften til anskaffelse og installation af nyt belysningsanlæg anslås til kr. Endvidere vil teatret ved gennembrydning af en allerede ved teatrets opførelse afsat murbue fremskaffe en tiltrængt baggrundsplads på scenen i en dybde af ca. 4 m i fuld højde og bredde samt anskaffe en rundhorisont, der forøvrigt også er en betingelse for en effektiv udnyttelse af det nye belysningsanlæg. Udgifterne til disse foranstaltninger er anslået til henholdsvis kr. og kr. Der er fra teatrets side fremført, at det vil være mest praktisk og billigst at gennemføre disse forbedringer på én gang i forbindelse med det nuværende byggeri, der forventes afsluttet i efteråret På noget længere sigt ønsker teatret at foretage en omlægning af scenegulvet, så dette bliver plant, og at udvide drejescenen samt endvidere at gennemføre en ændring i prosceniets åbning ved indretning af nye sidetårne med dertil hørende installationer samt opsætte lydrefleksskærme for at afhjælpe den dårlige aku- >:' 19

20 stik i teatret. Endvidere vil man gerne modernisere og elektrificere scenens snoreloft og hejseanordninger. Den samlede udgift ved disse installationer vil blive på ca kr. Der foreligger endelig en plan om udvidelse af teatrets orkestergrav til brug ved den jyske operas forestillinger. Udgiften hertil andrager ca kr. Odense teater: Teatret har for nylig gennemført en udskiftning af stolene på gulvet, og man har besluttet i indeværende sæson at udskifte stolene på balkonerne. Hermed skulle forholdene foran scenen på dette teater være tilfredsstillende. Teatret ønsker først og fremmest i lighed med de to andre landsdelsscener at anskaffe et nyt belysningsanlæg. En sådan anskaffelse er meget nødvendig, da det nuværende belysningsanlæg er forældet. Udgiften hertil samt til anskaffelse af lystårne og bro anslås til kr. incl. installationsomkostninger. Endvidere påtænkes indrettet en rundhorisont, der af praktiske grunde bør anskaffes samtidig med det nye belysningsanlæg. Udgiften hertil anslås til kr. Teatrets mest påtrængende problem er i øjeblikket tilvejebringelsen af et lager til dekorationer og kostumer. Teatret har hidtil for en meget billig leje haft rådighed over et lokale, specielt bygget til dette formål og beliggende umiddelbart overfor teaterbygningen. Denne meget fordelagtige ordning er nu ophørt, idet teatrets lejemål er opsagt. Det har hidtil været umuligt for teatret at fremskaffe andet egnet lokale. Antagelig vil et sådant kun kunne findes udenfor Odense by, hvilket vil medføre betydelige gener og udgifter til transport af dekorationer og kostumer. Teatret ønsker derfor hurtigst muligt at opføre et nyt dekorations- og kostumelager, beliggende på teatrets grund umiddelbart bag den nuværende teaterbygning. Udgiften hertil er anslået til kr. Endelig nærer teatret ønske om gennemførelse af forskellige mindre, men hårdt tiltrængte ombygninger i selve teaterbygningen. Ombygningen omfatter udvidelse af orkestergrav og udvidelse og omlægning af kontorer. Den samlede udgift hertil er anslået til ca kr. Et elektrisk nødbelysningsanlæg, som også er påkrævet, vil koste kr. Der kan herefter gives følgende oversigt over de med gennemførelsen af de nævnte foranstaltninger forbundne omkostninger: Belysningsanlæg Ombygninger i forbindelse hermed Rundhorisont + ombygning hertil Nybygning til dekorationslager Senere ombygninger og forbedringer lait Ålborg kr kr kr kr. Århus Odense kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Der er således tale om ikke ubetydelige beløb, som det under de herskende økonomiske forhold vil være forbundet med vanskelighed at tilvejebringe. Når udvalget alligevel har medtaget disse forhold i denne foreløbige betænkning, skyldes det som foran anført, at udvalget har fundet det rigtigt at fremsætte resultaterne af sine overvejelser om, hvad der er påkrævet for at bringe teaterlokalerne og disses tekniske udstyr i en sådan stand, at landsdelsscenerne får passende mulighed for at løse de kunstneriske opgaver, der naturligt påhviler dem. Udvalget er opmærksom på, at der antagelig kun kan blive tale om en gradvis gennemførelse af de nævnte foranstaltninger efterhånden som de økonomiske og beskæftigelsesmæssige forhold tillader det. Under hensyn til foranstaltningernes karakter er det naturligt, at financieringen sker i form af optagelse af lån, der afdrages og forrentes over det almindelige driftsregnskab. Der vil næppe heller kunne tilvejebringes midler til disse formål i form af direkte tilskud til teatrene fra det offentlige. Udvalget skal herefter henstille, at teaterkommissionen snarest afgiver en foreløbig indstilling til justitsministeriet med forslag om, at justitsministeriet efter forhandling med finansministeriet og de i betragtning kommende statslige og kommunale myndigheder søger bevillingsmyndighedernes tilslutning til, at der ydes sådanne tilskud til de 3 landsdelsscener, at disses drift i overensstemmelse med de i denne be- 20

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER

VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER VEDTÆGTER FOR VENDSYSSEL TEATER Navn og hjemsted 1. Vendsyssel Teater er en selvejende institution med hjemsted i Hjørring. Vendsyssel Teater er et egnsteater i henhold til gældende teaterlov. Formål 2.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.15 38/2015 Side 1. Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid KL Forhandlingsfællesskabet Side 2 Under henvisning til tjenestemandsregulativets 32, stk. 1, er følgende aftale om

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 1: Navn og hjemsted Institutionens navn er "Det Hem'lige Teater". Det Hem'lige Teater er en selvejende institution. Det Hem'lige Teaters hjemsted er Aalborg Kommune.

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv

FUNDATS. for. Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN. Foreslåede ændringer markeret med kursiv FUNDATS for Fonden / den selvejende institution JYTTE ABILDSTRØMS TEATER TEATRET RIDDERSALEN Foreslåede ændringer markeret med kursiv 1. 1. Institutionens navn er Jytte Abildstrøms Teater, Fondens / institutionens

Læs mere

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag.

For varetagelse af de opgaver, der er forbundet med at være medlem af byrådet, ydes der et fast vederlag. Borgmesterkontoret Bytoften 2 6800 Varde 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk Notat vedrørende byrådsmedlemmers mulighed for at få erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET DANSK SKUESPILLERFORBUND OVERENSKOMST MELLEM GRØNNEGÅRDS TEATRET OG DANSK SKUESPILLERFORBUND Overenskomst mellem Grønnegårds Teatret og Dansk Skuespillerforbund Område 1. Nærværende overenskomst omfatter skuespillere, operasangere

Læs mere

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde BEK nr 1130 af 25/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-010573 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Center for Regional- og Turismeforskning. Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den. Navn og hjemsted Vedtægter for Center for Regional- og Turismeforskning Godkendt af Bornholms Kommunalbestyrelse, den Navn og hjemsted 1 Center for Regional- og Turismeforskning er en selvejende forsknings- og udviklingsinstitution

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG

STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG STANDARDKONTRAKT FOR KOREOGRAFER DER ANSÆTTES VED KØBENHAVNS TEATER, DEN JYSKE OPERA OG LANDSDELSSCE- NERNE I ODENSE, ÅRHUS OG ÅLBORG Paragraf 1. Anvendelsesområde Denne kontrakt anvendes ved ansættelser

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY

KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY KOLLEGIAL AFTALE VEDRØRENDE MEDVIRKEN I REVY 1 Anvendelsesområde Denne kollegiale omfatter skuespillere, operasangere samt dansere og koreografer, der ansættes

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen)

R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR. fra Retspolitisk Forening. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen) 1 R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G HØRINGSSVAR fra Retspolitisk Forening vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 31. marts 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms. Forudsætninger til foreløbigt langtidsbudget januar 2015 Vedlagte langtidsbudget er ment som et foreløbigt bedste bud på forventede udgifter og indtægter. Her er alle udgifter og indtægter inklusive moms.

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager

Vedtægter. for den selvejende institution MARIAGER HALLEN. Mariager Vedtægter for den selvejende institution MARIAGER HALLEN Mariager 1. Den selvejende institutions navn er: Mariager-Hallen 2. Formålet med institutionen er at opføre og drive en bygning beliggende i Mariager,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Landstakst Pr. 1. april 2015

Landstakst Pr. 1. april 2015 Landstakst Pr. 1. april 2015 1 Arbejdshonorar Pr. 1. april 2012: Månedsløn skalatrin 35, stedtillæg VI: 28.013,75 kr. Timeløn (28.013,75 kr. : 108) : 259,39 kr. Ensembler: Arbejdstidsreguleringer I: M.h.t.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger. Marts 2009 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af statens boliger Marts 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste

Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Opgørelse og dokumentation af tabt arbejdsfortjeneste Side 1 af 9 1. Tabt arbejdsfortjeneste Medlemmer af Byrådet kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. Ordningen er

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

NOTAT. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer. 1. Generelt om udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 1. Generelt om udbetaling af

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne.

UDKAST. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i øvrigt for tjenestemænd ansat i regionerne. 888.20 21.04.1 Side 1 000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000000000 UDKAST Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted.

Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune. Navn, organisation og hjemsted. Udkast til nye vedtægter for den selvejende institution Nordisk Teaterlaboratorium, egnsteater i Holstebro Kommune Navn, organisation og hjemsted. 1 Nordisk Teaterlaboratorium er en selvejende institution,

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. oktober 2004 via Magistraten Tlf. Nr.:8940

Læs mere

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen.

Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. Indgåelse af en aftale om ansættelse af en lejrchef er en vigtig disposition for såvel ejeren af campingpladsen som lejrchefen. For at undgå efterfølgende tvivl om ansættelsesvilkårene bør der altid oprettes

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN

Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR af 8. december AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN Side 1 INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 1340 af 8. december 2006 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM KOMMUNERNES LØNNINGSNÆVN I medfør af 67, stk. 1 og 5, i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse.

Notat. I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. 19. februar 2003 Notat I. Arbejdsgruppe vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Dommeres bibeskæftigelse foregår i overensstemmelse med den lovregulering, der trådte i kraft den 1. juli 1999. Retspræsidenterne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget L 56 Bilag 5 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 L 56 Bilag 5 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler Henrik Villum Jensen Koordineret med Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister.

Kapitel I. Omfanget af planlægningen og tidsfrister. CIRKULÆRE OM SOCIAL UDBYGNING. I medfør af landstingsforordning nr. 8 af 10. oktober 1979 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer, fastsættes følgende bestemmelser: Kapitel I. Omfanget

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer

UDKAST. Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer UDKAST Retningslinjer for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmer Når et byrådsmedlem vælger at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, har medlemmet ret til erstatning

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Budgetudvalget 2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Gennemførelse af Europa-Parlamentets budget for 2005 Vedlagt fremsendes forslag til bevillingsoverførsel C 12 Regnskabsåret

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere