Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009"

Transkript

1 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar januar Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse regulerer gennemførelsen af kvalitetskontrollen efter 29 samt Revisortilsynets virksomhed efter i lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven). Kapitel 2 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol og udvælgelse af kvalitetskontrollanter 2. Revisortilsynet tilrettelægger kvalitetskontrollen således, at alle revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, stk. 1, kvalitetskontrolleres med højst seks års mellemrum. Kvalitetskontrollen skal dog udføres med højst 3 års mellemrum i revisionsvirksomheder, der udfører revision af regnskaber aflagt af virksomheder omfattet af revisorlovens 21, stk. 3. Stk. 2. En revisionsvirksomhed, hvorigennem der ikke afgives erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, og som hvert år inden den 31. december afgiver en tro- og loveerklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen herom, er undtaget fra kvalitetskontrol, medmindre Revisortilsynet beslutter andet. 3. Revisortilsynet kan af egen drift eller efter anmodning fra revisionsvirksomheder, der indgår i et netværk, jf. 7, stk. 3, i bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed, beslutte, at alle eller en del af disse virksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. Stk. 2. Hvis en revisionsvirksomhed, der er udtaget til kvalitetskontrol, i sin ejerkreds har andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, kan Revisortilsynet af egen drift eller efter anmodning beslutte, at disse andre revisionsvirksomheder udtages til kvalitetskontrol samme år. 4. Revisortilsynet kan beslutte, at en revisionsvirksomhed skal udtages til ekstraordinær eller hyppigere kontrol, hvis tilsynet finder, at der foreligger omstændigheder, der begrunder dette. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk.1, fraviges. Stk. 2. Revisortilsynet kan efter anmodning fra Erhvervsog Selskabsstyrelsen udtage en revisionsvirksomhed til ekstraordinær kontrol. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk. 1, fraviges. 5. De revisionsvirksomheder, der er udtaget til kvalitetskontrol, underrettes senest den 1. marts om, at de skal kvalitetskontrolleres i det indeværende år. Stk. 2. Revisionsvirksomheden og de tilknyttede revisorer skal give Revisortilsynet og kvalitetskontrollanten adgang til at foretage de undersøgelser, der findes nødvendige, og skal sørge for, at tilsynet og kvalitetskontrollanten får de oplysninger og den bistand, som de anser for nødvendig for at udføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk Revisortilsynet meddeler revisionsvirksomheden, hvilken kvalitetskontrollant, der er udpeget til at kvalitetskontrollere virksomheden. Dette skal så vidt muligt ske inden den 1. april. Stk. 2. Hvis revisionsvirksomheden har en begrundet indsigelse imod den udpegede kvalitetskontrollant, skal revisionsvirksomheden oplyse Revisortilsynet herom inden 14 dage efter, at den har modtaget besked om udpegningen. Stk. 3. Hvis der er forhold, som gør, at den udpegede kvalitetskontrollant ikke kan kontrollere den pågældende revisionsvirksomhed, udpeger Revisortilsynet en anden kvalitetskontrollant. 7. Kvalitetskontrollanten får besked om, hvilke revisionsvirksomheder, som denne er udpeget til at kvalitetskontrollere det pågældende år. Dette sker så vidt muligt inden den 1. april. Stk. 2. Revisortilsynet har ikke pligt til at foretage en ligelig fordeling af sager blandt kontrollanterne, ligesom tilsynet ikke kan garantere et minimum antal sager eller at alle kontrollanter får sager. Stk. 3. Kontrollanten skal vurdere, om der foreligger trusler mod dennes uafhængighed efter revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf, samt vurdere, om han eller hun råder over den fornødne faglige kompetence i forhold til den revisionsvirksomhed, som kvalitetskontrollanten skal kontrollere. Såfremt der foreligger trusler mod kontrollantens uafhængighed, eller kontrollanten ikke råder den fornødne faglige kompetence, skal kontrollanten meddele dette til Revisortilsynet inden 14 dage efter udpegningen. Stk. 4. Såfremt kvalitetskontrollanten senere konstaterer, at denne ikke er uafhængig eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen, skal kontrollanten give tilsynet og revisionsvirksomheden skriftlig meddelelse herom Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr AU003515

2 23. januar Nr. 42. straks. Tilsynet udpeger herefter en ny kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrollen i revisionsvirksomheden. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk. 1 fraviges. 8. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan i konkrete tilfælde udpege andre personer end de af Revisortilsynet godkendte kvalitetskontrollanter til kvalitetskontrollanter, jf. revisorlovens 35. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk. 1 fraviges. Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan overlade det til Revisortilsynet at indgå aftale efter 10-13, med en kvalitetskontrollant udpeget i henhold til stk Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, selv udføre kontrolbesøg eller deltage i et kontrolbesøg sammen med en kvalitetskontrollant. Stk. 2. Revisortilsynet kan, hvor tilsynet skønner det nødvendigt, udpege mere end en kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrol i en konkret revisionsvirksomhed eller i et netværk. Kapitel 3 Aftale om gennemførelse af kvalitetskontrol 10. Kvalitetskontrollanten indgår en aftale med Revisortilsynet for hver kvalitetskontrol, som kvalitetskontrollanten er udpeget til at udføre. Aftalen skal som minimum indeholde: 1) Størrelsen på den revisionsvirksomhed, der skal kvalitetskontrolleres, herunder antal revisorer, der afgiver erklæringer med sikkerhed, antal kontorsteder og størrelsen heraf, samt omsætning og antal kunder, hvor der afgives erklæringer efter revisorloven 1, stk. 2, 2) indholdet og omfanget af kvalitetskontrollen, herunder forventet stikprøvestørrelse, 3) hvem der er udset til at udføre kvalitetskontrollen, 4) det forventede timeantal (for hver deltager), 5) særlige forhold, der har betydning for noget af ovennævnte. Stk. 2. Når en kvalitetskontrollant er udpeget, skal vedkommende hurtigst muligt tage kontakt til den revisionsvirksomhed, som skal kvalitetskontrolleres, med henblik på fastlæggelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger. Stk. 3. Kontrollanten udfylder og underskriver aftalen. Senest 14 dage efter udpegningen indsender kvalitetskontrollanten aftalen til Revisortilsynet, som godkender og underskriver aftalen. 11. Revisionsvirksomheden, der skal kvalitetskontrolleres, bekræfter, at revisionsvirksomheden aktivt medvirker til kvalitetskontrollens gennemførelse. Revisionsvirksomheden bekræfter samtidig, at revisionsvirksomheden ikke har kendskab til forhold, der gør, at kvalitetskontrollanten ikke er uafhængig eller i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at udføre kvalitetskontrollen. 12. Når Revisortilsynet har underskrevet aftalen, giver tilsynet kvalitetskontrollanten og revisionsvirksomheden, der skal kvalitetskontrolleres, meddelelse herom. Stk. 2. Foreligger der omstændigheder, der gør, at Revisortilsynet ikke kan indgå aftalen, eller senere må ophæve aftalen, udpeger tilsynet en ny kvalitetskontrollant til at udføre kvalitetskontrollen. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk. 1 fraviges. 13. Revisortilsynet udarbejder retningslinier for aftalens form og indhold. Kapitel 4 Kvalitetskontrollanterne 14. Revisortilsynet udarbejder lister over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at foretage kvalitetskontrol af: 1) Revisionsvirksomheder, hvor majoriteten af stemmerne ejes af statsautoriserede revisorer 2) Revisionsvirksomheder, hvor majoriteten af stemmerne ejes af statsautoriserede revisorer, og som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder som omhandlet i revisorlovens 21, stk. 3 3) Revisionsvirksomheder, hvor majoriteten af stemmerne ejes af registrerede revisorer 4) Revisionsvirksomheder, hvor majoriteten af stemmerne ejes af registrerede revisorer og som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder som omhandlet i revisorlovens 21, stk. 3 5) De landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, der er tilknyttet eller drives under Dansk Landbrug Stk. 2. For revisionsvirksomheder, som ikke falder ind under stk. 1, nr. 1-5, udpeger Revisortilsynet en kontrollant, som har den fornødne kompetence til at udføre opgaven. Stk. 3. Revisortilsynet kan udpege en kvalitetskontrollant fra en anden liste end den liste, der omfatter den pågældende type revisionsvirksomhed. Stk. 4. Listerne er offentligt tilgængelige på Revisortilsynets hjemmeside ( 15. En godkendt revisor, der ønsker at blive kvalitetskontrollant, skal ansøge Revisortilsynet herom. Ansøgningen skal indgives elektronisk med digital signatur. Stk. 2. Som kvalitetskontrollanter kan godkendes revisorer, der 1) er registreret i Revireg, 2) har deltaget i et kursus, jf. 16, 3) ikke indenfor de seneste 5 år ved Revisornævnet (eller Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer) er ikendt en advarsel eller bøde for overtrædelser af de pligter, revisorloven foreskriver, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister, og Revisortilsynet vurderer, at dette har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, 4) ikke har en verserende sag for Revisornævnet, som Revisortilsynet vurderer har betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, 5) ikke er ansat i en revisionsvirksomhed, som i virksomhedens senest afsluttede kvalitetskontrol er blevet pålagt en fornyet kvalitetskontrol af Revisortilsynet, og 6) har deltaget i praktisk revisionsarbejde og i forbindelse hermed afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2, i mindst 3 år inden for de seneste 5 år.

3 23. januar Nr. 42. Stk. 3. Som kvalitetskontrollanter for revisionsvirksomheder, som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder, som omhandlet i revisorlovens 21, stk. 3, kan godkendes revisorer, der udover at opfylde kravene i 15, stk. 2, nr. 1-6, har afgivet erklæringer efter revisorlovens 1, stk. 2 på regnskaber aflagt af virksomheder, som omhandlet i revisorlovens 21, stk. 3 i mindst 3 år inden for de seneste 5 år. Stk. 4. En registreret revisor, der er ansat i de landøkonomiske foreningers rådgivningskontorer, der er tilknyttet eller drives under Dansk Landbrug, kan udelukkende godkendes som kvalitetskontrollant til at kontrollere revisionsvirksomheder, som omhandlet i revisorlovens 17, stk. 1. Stk. 5. Såfremt ansøgningen efter stk. 1 imødekommes, optager Revisortilsynet vedkommende på listerne efter 14 for det indeværende og de fire følgende kalenderår, jf. revisorlovens 35, stk. 1. Optagelsen kan forlænges. 16. Et kursus efter 15, stk. 2, nr. 2, skal indeholde en generel del om kvalitetssikring og kvalitetsstyring samt en speciel del om tilsynets kvalitetskontrol. Stk. 2. Der skal navnlig lægges vægt på 1) Kvalitetsstyringssystemer i revisionsvirksomheder. 2) Revisors rapportering. 3) Arbejdsproces og erklæringsafgivelse, herunder revisionsstandarder. 4) Revisorlovens regler om uafhængighed og ejerforhold. 5) Kravene til revisors kompetencer og ressourcer. 6) Revisorlovens regler om revisortilsyn. 7) Krav til dokumentation af revisors arbejde. 8) Revisortilsynets løbende opgaver. 9) Kontrollantens rolle og ansvar. 10) Den praktiske gennemførelse af kvalitetskontrollen - processen fra valg af kontrollant til erklæringsafgivelse. 11) Uddybning af og eksempler på de enkelte elementer i processen. Stk. 3. Kurser efter stk. 2 kan afholdes af Revisortilsynet selv eller af eksterne udbydere. Eksterne udbydere skal inden kursets afholdelse skriftligt indhente tilsynets godkendelse af det påtænkte indhold i kurset. 17. Kvalitetskontrollanter, der er opført på listerne efter 14, skal deltage i et årligt kursus, hvis indhold svarer til det i 16 fastsatte, samt et årligt møde med Revisortilsynet, hvis formål blandt andet er at opsamle erfaringer fra de gennemførte kvalitetskontroller og henlede kontrollanternes opmærksomhed på særlige problemstillinger. Manglende deltagelse medfører, at en kvalitetskontrollant udelukkes fra at foretage kontrol. Stk. 2. Revisortilsynet kan bestemme, at deltagelse i det årlige kursus og møde med tilsynet ikke er nødvendig. 18. En kvalitetskontrollant kan til enhver tid anmode om at blive slettet af listerne efter 14. Sletning kan dog ikke ske, før kvalitetskontrollanten har fuldført de allerede påtagne kontrolopgaver, medmindre Revisortilsynet bestemmer andet. Stk. 2. Hvis en kvalitetskontrollant som følge af sygdom eller i andre særlige tilfælde bliver forhindret i at udføre en påtagen kontrolopgave, skal dette meddeles til Revisortilsynet og revisionsvirksomheden hurtigst muligt. Tilsynet tager stilling til, om kvalitetskontrollen kan udskydes til det efterfølgende år eller om kontrollen kan gennemføres ved udpegning af en ny kvalitetskontrollant. I så fald kan bestemmelserne i 5-7 og 22, stk. 1, fraviges. Stk. 3. Kvalitetskontrollanten har pligt til straks at meddele Revisortilsynet, hvis kontrollanten ikendes en advarsel eller bøde af Revisornævnet eller optages i Det centrale Kriminalregister for overtrædelser af de pligter, som revisorloven foreskriver. Tilsynet vil i det konkrete tilfælde tage stilling til, om kontrollanten skal slettes fra listerne efter 14. Kapitel 5 Kvalitetskontrollens udøvelse og indhold 19. Forinden kvalitetskontrollanten påbegynder kvalitetskontrollen, skal den pågældende 1) meddele virksomheden, hvilke oplysninger der på forhånd skal gives om den kontrollerede virksomhed, 2) gennemgå de oplysninger, der er modtaget i henhold til nr. 1, inden kontrolbesøget, og 3) planlægge kvalitetskontrolopgaven. 20. Under udøvelsen af kvalitetskontrollen skal kvalitetskontrollanten navnlig kontrollere, 1) at revisionsvirksomheden har det fornødne kvalitetsstyringssystem, 2) at virksomhedens kvalitetsstyringssystem lever op til god kvalitetsstyringsskik, og er fyldestgørende i relation til revisionsvirksomhedens størrelse og karakter, 3) at virksomheden har en ajourført ejer- og medlemsfortegnelse, jf. 3 i bekendtgørelse nr. 662 af 26. juni 2008 om revisionsvirksomhed, og at ejerbestemmelserne i revisorlovens 13, stk. 2-5, er overholdt, 4) at revisionsvirksomheden har regler for styring af uafhængigheden generelt og for enhver opgave, 5) at revisionsvirksomheden dokumenterer, at uafhængighedsreglerne i revisorlovens kapitel 4 og regler udstedt i medfør heraf er overholdt, 6) at udførelsen af opgaver efter revisorlovens 1, stk. 2, sker i overensstemmelse med god revisorskik, herunder de i Danmark anvendelige revisionsstandarder, samt at dette kan dokumenteres, 7) de anvendte ressourcers omfang, 8) de beregnede honorarer i forhold til erklæringsopgaven, 9) om de til revisionsvirksomheden tilknyttede revisorer har gennemgået den obligatoriske efteruddannelse efter revisorlovens 4 og regler udstedt i medfør heraf, og 10) at virksomheden har udarbejdet tilstrækkelige skriftlige interne regler om kundelegitimation, indberetning til hvidvasksekretariatet mv. for at forebygge og forhindre hvidvask og terrorfinansiering hos virksomhedens kunder, jf. hvidvasklovens 25, stk. 1. Stk. 2. Kvalitetskontrollen, jf. stk. 1, skal omfatte såvel de generelt anvendte procedurer i revisionsvirksomheden som en stikprøvevis gennemgang af konkrete revisions- og erklæringsopgaver. Den stikprøvevise udtagelse af konkrete revisions- og erklæringsopgaver skal tage udgangspunkt i en

4 23. januar Nr. 42. risikobaseret tilgang og i aktiviteternes art og omfang i revisionsvirksomheden. Stk. 3. Hvis den revisionsvirksomhed, der kvalitetskontrolleres, i sin ejerkreds har andre revisionsvirksomheder, jf. revisorlovens 13, skal kvalitetskontrollanten under udøvelsen af kvalitetskontrollen være opmærksom på, om forhold i disse andre revisionsvirksomheder og deres eventuelle dattervirksomheder kan være af betydning for vurderingen af uafhængigheden. Stk. 4. Revisortilsynet udarbejder retningslinier for kvalitetskontrollens gennemførelse og kvalitetskontrollantens erklæring og rapportering til tilsynet. Kapitel 6 Kvalitetskontrollantens opfølgning på kontrollen og rapportering til Revisortilsynet 21. Snarest efter kontrollens afslutning skal kvalitetskontrollanten udarbejde en erklæring med begrænset sikkerhed. Stk. 2. For udførte kvalitetskontroller i revisionsvirksomheder, som reviderer regnskaber aflagt af virksomheder, som omhandlet i revisorlovens 21, stk. 3, udarbejdes endvidere en rapport. Tilsynet udarbejder retningslinier for rapportens form og indhold. Stk. 3. For kvalitetskontroller udført af Revisortilsynet selv, jf. 9, udarbejdes en rapport. Kvalitetskontrollanter, der er udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, jf. 8, stk. 1, udarbejder ligeledes en rapport. 22. Snarest muligt og senest den 15. november i kontrolåret indsender kvalitetskontrollanten sin erklæring og eventuelle rapport til Revisortilsynet. Stk. 2. Erklæringen skal beskrive kontrollens genstand, art og omfang og angive en vurdering af kontrolresultaterne. Kvalitetskontrollanten skal herunder klart udtale sig om, hvorvidt de i 20 nævnte forhold er overholdt. Såfremt erklæringen indeholder forbehold eller supplerende oplysninger, herunder væsentlige forbedringsforslag, skal det klart fremgå af erklæringen. Erklæringen skal indeholde en konklusion, der angiver, om revisionsvirksomheden efterlever de krav, der stilles til en revisionsvirksomhed af den pågældende art og størrelse. Stk. 3. En rapport aflagt efter 21, stk. 2, skal også omfatte en vurdering af indholdet af den seneste offentliggjorte gennemsigtighedsrapport, jf. revisorlovens Såfremt kvalitetskontrollanten finder, at kvalitetskontrollen ikke kan gennemføres, eller kun med store vanskeligheder kan gennemføres, skal kvalitetskontrollanten straks meddele Revisortilsynet dette. Tilsynet foretager en nærmere undersøgelse og vurdering af sagen og retter henvendelse til revisionsvirksomheden og oplyser om de mulige konsekvenser af, at kontrollen ikke gennemføres. Kapitel 7 Revisortilsynets opfølgning på indsendte erklæringer 24. Revisortilsynet kan bede om de oplysninger, de dokumenter og den bistand, som tilsynet anser for nødvendig for at gennemføre kvalitetskontrollen, jf. revisorlovens 29, stk. 4 og 35, stk Såfremt erklæringen efter 21 indeholder forbehold eller supplerende oplysninger, skal Revisortilsynet beslutte, om 1) der skal gives en påtale efter revisorlovens 35, stk. 5, nr. 2, 2) der skal gives påtale med kontrolbesøg efter revisorlovens 35, stk. 5, nr. 3, 3) sagen skal indbringes for Revisornævnet efter revisorlovens 35, stk. 6, 4) sagen skal oversendes til anklagemyndigheden eller andre myndigheder, og 5) revisionsvirksomheden skal pålægges at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående, jf. 22, stk. 3. Stk. 2. Revisortilsynet giver Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelelse om overtrædelser i forbindelse med kontrol af de i 20, stk. 1, nr. 3, 9 og 10 angivne punkter. Stk. 3. Hvis revisionsvirksomheden ikke følger Revisortilsynets pålæg om at ændre gennemsigtighedsrapporten omgående efter stk. 1, nr. 5, meddeles dette til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kapitel 8 Revisortilsynets tilsyn med kvalitetskontrollanterne 26. Revisortilsynet skal påse, at kvalitetskontrollanterne udfører kvalitetskontrollen i overensstemmelse med revisorloven, regler udstedt i medfør heraf, samt retningslinier, som Revisortilsynet har udarbejdet i henhold til denne bekendtgørelse. 27. Revisortilsynet kan forlange, at kvalitetskontrollanten forelægger tilsynet sine arbejdspapirer og besvarer tilsynets spørgsmål, og tilsynet kan beslutte at deltage i kvalitetskontrollantens besøg eller selv udføre kontrollen hos revisionsvirksomhederne. 28. Revisortilsynet kan slette en kvalitetskontrollant fra listerne efter 14, hvis kontrollanten ikke indsender sin erklæring, rapport, arbejdspapirer mv. rettidigt, og dette ikke sker inden for en af Revisortilsynet fastsat frist. 18, stk. 2 finder da anvendelse. Stk. 2. Hvis Revisortilsynet finder, at en kvalitetskontrollant har tilsidesat sine pligter, kan tilsynet, efter at have givet den pågældende lejlighed til at udtale sig skriftligt herom 1) give den pågældende en skriftlig påtale, 2) kræve, at den pågældende deltager i et eller flere kurser, inden den pågældende kan fortsætte sit virke som kvalitetskontrollant, eller 3) slette den pågældende fra listerne over kvalitetskontrollanter, jf. 14, samt beslutte at 4) indbringe den pågældende for Revisornævnet, eller 5) oversende sagen til anklagemyndigheden. Stk. 3. Hvis Revisortilsynet ved den seneste afsluttede kvalitetskontrol har pålagt den revisionsvirksomhed, hvori kvalitetskontrollanten er ansat, en fornyet kvalitetskontrol, kan tilsynet beslutte, at kvalitetskontrollanten skal slettes af listerne over kvalitetskontrollanter efter 14.

5 23. januar Nr. 42. Kapitel 9 Betaling 29. Samtidig med indsendelse af erklæring og eventuel rapport til Revisortilsynet skal kontrollanten indsende en opgørelse over følgende: 1) Den direkte medgåede tid pr. kontrollant 2) Den direkte medgåede tid og timesats for øvrige deltagere i kontrolopgaven 3) Timer anvendt på transport 4) Udlæg efter regning 5) Redegørelse for en eventuel væsentlig afvigelse i det faktiske antal anvendte timer i forhold til det forventede antal timer, som er angivet i aftalen. Stk. 2. Omkostningen for kvalitetskontrollantens og øvrige deltageres direkte medgåede tid, jf. 29, stk. 1, nr. 1 og 2, udredes foreløbigt af Revisortilsynet, men afholdes af den kontrollerede virksomhed. Stk. 3. Øvrige omkostninger efter 29, stk. 1, nr. 3 og 4, udredes foreløbigt af Revisortilsynet, men fordeles forholdsmæssigt mellem de i kontrolåret kontrollerede revisionsvirksomheder på grundlag af antallet af tilknyttede revisorer. Stk. 4. I de i 9, stk. 1, nævnte tilfælde afholdes Revisortilsynets udgifter af tilsynet. Det samme gælder for udgifter til øvrige kontrollanter udpeget i henhold til 9, stk Revisortilsynet fastsætter årligt en eller flere timepriser, som gælder for de i 14, stk. 1, nævnte kvalitetskontrollanter. Stk. 2. Hvis kontrollanten har benyttet sig af andre personer ved gennemførelse af kontrollen, indberettes den pågældende persons timesats, jf. 29, stk. 1, nr. 2. Denne timesats kan ikke være højere end den efter stk. 1 fastsatte timepris. Stk. 3. I tilfælde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i henhold til 8 har udpeget andre personer end en godkendt kvalitetskontrollant til kvalitetskontrollant, udredes de samlede omkostninger foreløbigt af Revisortilsynet, men afholdes af den kontrollerede virksomhed. Kapitel 10 Almindelige bestemmelser 31. Revisortilsynets afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. revisorlovens 51, stk Revisortilsynets retningslinier i henhold til denne bekendtgørelse, samt listerne over kvalitetskontrollanter, er offentligt tilgængelige, jf. 14, stk Revisortilsynet kan bestemme, at fristerne i 2, stk. 2, 5-7 og 22, stk. 1, fraviges. Kapitel 11 Straffe-, overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 34. Har en kvalitetskontrollant groft eller gentagne gange overtrådt 7, stk. 3, eller ikke overholdt sine pligter i henhold til 19-23, straffes vedkommende med bøde. 35. Når en kvalitetskontrollant er straffet efter 34, skal Revisortilsynet slette vedkommende af listerne efter 14. Stk. 2. Hvis en kvalitetskontrollant er straffet med bøde af Revisornævnet (eller Disciplinærnævnet for statsautoriserede og registrerede revisorer) for overtrædelser af de pligter, loven foreskriver, eller er optaget i Det centrale Kriminalregister som følge af forhold, der vurderes at have betydning for udførelsen af hvervet som kvalitetskontrollant, kan Revisortilsynet slette vedkommende af listerne efter 14. Stk. 3. Beslutninger om sletning meddeles Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 36. Kvalitetskontrollanter, som pr. 31. december 2008 er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 337 af 10. maj 2004 om Kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed, optages automatisk på listerne efter 14 for kalenderåret 2009 samt de fire følgende kalenderår. 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 23. januar 2009 NIELS HENRIK ENGLEV / Vibeke Sylvest Barfoed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter 1 Indhold 1. Betingelser for at blive kvalitetskontrollant... 2 2. Ansøgning og godkendelsesprocedure... 3 3. Betingelser for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder 1) BEK nr 968 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, maj 2009 (revideret udgave, oktober 2009) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Hjemmelsgrundlag... 5 1.2.

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juli j 2011 1 Indholdsfortegnelse 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter...

Læs mere

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom

Retningslinjer. for gennemførelse af kvalitetskontrol. og rapportering herom Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Revisortilsynet, juni j 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens

Læs mere

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter

Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Godkendelse som kvalitetskontrollant og kvalitetskontrollantens pligter Grannskoðaraeftirlitið udarbejder en liste over kvalitetskontrollanter, som er godkendt til at udføre kvalitetskontrol. 1. Betingelser

Læs mere

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1

Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol 1 Indhold 1. Virksomhedstype og hyppighed... 2 2. Holdingselskaber... 2 3. Netværk... 2 3. Ekstraordinær kontrol... 3 4. Virksomheder, der ikke

Læs mere

Revisortilsynets behandling af sagerne 1

Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Revisortilsynets behandling af sagerne 1 Indhold 1. Erklæring ikke indkommet... 2 2. Fejl i kvalitetskontrollantens erklæring... 2 3. Kvalitetskontrol uden væsentlige fejl og mangler... 2 4. Kvalitetskontrol

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011

Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom. Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom Grannskoðaraeftirlitið, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Retningslinjernes hjemmel og lovgrundlag... 3

Læs mere

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde.

Registreret revisor B er tidligere ved Revisornævnets kendelse af [dato] tildelt en advarsel for mangler ved erklæringsarbejde. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 20/2011 Revisortilsynet mod A ApS CVR xx xx xx xx og Registreret revisor B cpr.nr. xxxxxx-xxxx afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. januar 2011

Læs mere

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol

Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Betalingsforhold for en kvalitetskontrol Indhold 1. Betalingsforhold for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder... 2 1.1. Timepriser og fastsættelse heraf... 2 1.2. Timeantallet... 2 1.3. Kvalitetskontrollantens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 24. januar 2007 (sag nr. 44-2006-R) Revisortilsynet mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 13. juni 2006 har

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2014 Offentliggjort den 30. marts 2016 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø revisortilsynet@erst.dk www.erhvervsstyrelsen.dk/revisortilsynet

Læs mere

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod

K e n d el s e : Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R. Revisortilsynet. mod Den 13. juli 2009 blev i sag nr. 46/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisionscentret for Læger og Tandlæger, CVR nr. 76 62 90 13 afsagt følgende K e n d el s e : Ved skrivelse af 16. juli

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2013 Offentliggjort den 14. november 2014 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVSSTYRELSEN, LANGELINIE ALLÈ 17, 2100 KØBENHAVN Ø E-mail: revisortilsynet@erst.dk

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder

Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder Retningslinjer for kvalitetskontrol af ikke-pie revisionsvirksomheder ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol...

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 35-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisionsvirksomhed RR og Registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr R) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 26.november 2007 (sag nr. 29-2007-R) REVISORTILSYNET mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 14. juni 2007

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven:

FSR danske revisorer takker for muligheden for at afgive høringssvar om de følgende udsendte bekendtgørelser til revisorloven: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Chefkonsulent Peter Krogslund Jensen Petkro@erst.dk Chefkonsulent Henrik Davidsen hendav@erst.dk 8. juni 2016 Høringssvar om de resterende bekendtgørelser

Læs mere

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A.

Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012. Revisortilsynet. mod. B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A. Den 20. februar 2014 blev der i sag nr. 53/2012 & 54/2012 Revisortilsynet mod B (cvr. xx xx xx xx) og Statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 3. juli 2012 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Ole Wanting blev beskikket som registreret revisor den 29. august 1986. Den 21. december 2009 blev der i Sag nr. 30/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret revisor Ole Wanting CVR-nr. 55 36 59 54 og Registreret revisor Ole Wanting afsagt følgende K e n

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010

Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Redegørelse om Revisortilsynets kvalitetskontrol 2010 Offentliggjort den 24. Oktober 2011 REVISORTILSYNET SEKRETARIAT: ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person.

(*): Spørgsmål der er markeret med (*) kan undlades i revisionsvirksomheder hvor erklæringsopgaver med sikkerhed udelukkende udføres af 1 person. Bilag 2, Arbejdsprogram til gennemgang af revisionsvirksomheden og dens generelle kvalitetsstyringssystem Revisionsvirksomheder, der ikke reviderer virksomheder af offentlig interesse Dokumentation af

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04

REVISORTILSYNET. Redegørelse 2003-04 REVISORTILSYNET Redegørelse 2003-04 SEKRETARIAT: ERHVERS- OG SELSKABSSTYRELSEN, KAMPMANNSGADE 1, 1780 KØBENHAVN V E-mail: revisortilsynet@eogs.dk web: www.revisortilsynet.dk Sammenfatning Revisortilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1)

Bekendtgørelse om revisorers, translatører og tolkes samt dispachørers udøvelse af tjenesteydelser i et andet land end etableringslandet 1) BEK nr 667 af 26/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2006-0005516

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Virksomhedens ledelse har ansvaret for etablering, implementering anvendelse af det generelle erklæringsopgaver med sikkerhed samt

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1)

Gennemførelse af kvalitetskontrol for. PIE revisionsvirksomheder. og rapportering herom 1) Gennemførelse af kvalitetskontrol for PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1) 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Revisortilsynets kontrol... 3 1.2 Stikprøvens størrelse og sammensætning...

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 20. juni 2006 (sag nr. 4-2006-R) REVISORTILSYNET mod Revisorvirksomheden RR Ved brev af 13. januar 2006 har Revisortilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008

Foreningsbaseret kvalitetskontrol. Beretning 2007/2008. Juli 2008 Foreningsbaseret kvalitetskontrol Beretning 2007/2008 Juli 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Kvalitetsstyring 2 3. Foreningsbaseret kvalitetskontrol 3 4. Gennemførte kontroller i 1994-2007 4

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 90/2011 Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Revision 1, CVR-nr. 1565 9777 og registreret revisor R afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1 I medfør af 24, stk. 5, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * www.erhvervsankenaevnet.dk DEN 19. november 2013 J.NR. 2013-0035155 Kendelse Revisionsvirksomheden V v/k mod

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1) BEK nr 735 af 17/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2014-9046 Senere ændringer

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at R har været beskikket som registreret revisor fra den 3. juli 1981. Den 25. maj 2010 blev i sag nr. 26/2008-R Registreret revisor K (som indehaver af revisionsvirksomheden K, CVR nr....) mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 17. marts

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

B e s l u t n i n g :

B e s l u t n i n g : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 28/2010 Revisortilsynet mod Registreret revisor F truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 2. juni 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 28. marts 2011 blev der i. sag nr. 45/2010. Revisortilsynet. mod. Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. Den 28. marts 2011 blev der i sag nr. 45/2010 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS CVR-nr. xx xx xx xx og Registreret revisor B og Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10

#Revisionsvirksomhed# #Revisor(er)# #Adresse (kontorsted)# #Postnr./By# #Måned og årstal# Page 1 of 10 Issue Tracker #sag# Regnskabsåret #201x# #Stikprøvekategori: Enkeltsag PIE# #Stikprøvekategori: Enkeltsag non-pie# #Stikprøvekategori: Enkeltsag intern overvågning# #Stikprøvekategori: Enkeltsag - konkurs#

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 23. august 2016 1 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 5. december 2006 (sag nr. 46-2005-R) Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden RRR ved registreret revisor RR

Læs mere

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet.

Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk Olesen for Revisornævnet. Den 26. maj 2016 blev der i sag nr. 83/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor Kim Birk Olesen afsagt følgende Kendelse: Revisortilsynet har den 14. oktober 2015 indbragt registreret revisor Kim Birk

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1

Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 Gennemførelse af kvalitetskontrol for ikke- PIE revisionsvirksomheder og rapportering herom 1 1 Af 26. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetskontrollantens kontrolbesøg... 3 2. Fornyede kontroller...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato#

Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen. Opstartsmøde den #dato# Kvalitetskontrol af #sag# #Rev.virksomhed# Erhvervsstyrelsen Opstartsmøde den #dato# Agenda Præsentation af kontrollant og underskrivende revisor(er) Præsentation af erklæringsopgaven Grundlag for kvalitetskontrollen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010. Revisortilsynet. mod Den 29. juni 2011 blev i sag nr. 80/2010 Revisortilsynet mod 1) Revisionsvirksomheden A v/a CVR nr. xx xx xx xx og 2) Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 19. november

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse

Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse Retningslinjer for kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, der reviderer virksomheder af offentlig interesse ERHVERVSSTYRELSEN Offentliggjort den 6. juli 2017 Indhold Indledning... 1 1. Udvælgelse af

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning

Lovtidende A Udgivet den 28. februar Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning Lovtidende A 2012 Udgivet den 28. februar 2012 27. februar 2012. Nr. 150. Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning I medfør af 23 b, stk. 9, 34, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1576 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1068-0052 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler

Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Bilag 6, Vejledning til udfyldelse af bilag 1-4 samt eksempler Indhold Indhold... 1 Vejledning til udfyldelse af arbejdsprogrammer i bilag 2-4... 2 Vejledning til udfyldelse af Issue Tracker... 3 Eksempel

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr.

UDKAST. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer. Bekendtgørelse nr. UDKAST Bekendtgørelse nr. Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer I medfør af 3a, stk. 2 og 33, stk. 6, i revisorloven, lov nr. 468 af 17. juni 2008, som ændret ved 1, nr. 4 og

Læs mere

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v.

Bekendtgørelse om revisoreksamen for statsautoriserede revisorer m.v. BEK nr 1408 af 11/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035206 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012.

Kvalitetskontrol. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol 19. september 2012. Status og erfaringer på kvalitetskontrol samt forventninger til den fremtidige kvalitetskontrol Side 1 Resultat af Revisortilsynets kvalitetskontrol 2011 Typiske fejl og mangler Revisortilsynets arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod

kendelse: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 181/2013 og 182/2013 Revisortilsynet mod Furesø Revision, Registreret Revisionsanpartsselskab (CVR xx xx xx xx) og Registreret revisor Preben Denis Vilhelm Rasmussen

Læs mere