Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat."

Transkript

1 NOTAT Projekt Floodingberegninger til afhjælpning af oversvømmelser ved Gentofterenden Kunde Nordvand Notat nr. 2 Dato Til Fra Annette Kolte-Olsen, Nordvand Andreas Henriques, Rambøll Den ønskede løsning er scenarie 1. Der bedes derfor ses bort fra øvrige løsninger beskrevet i dette notat. 1. Indledning Flere beboere oplever oversvømmelser inde på deres matrikel ved kraftige regnhændelser langs Gentofterenden i Søborghusrendens opland i Gentofte. Oversvømmelserne i dag opleves primært ved, at vandet i Gentofterenden løber over sine breder eller vandet stuver op på terræn i brøndene i den større ledning løbende parallelt med Gentofterenden. Nordvand har i den forbindelse bedt Rambøll om at regne på forskellige løsningsforslag til afhjælpning af oversvømmelserne langs Gentofterenden. Dato Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F Beregningsforudsætninger Beregningerne for de forskellige løsningsforslag er udført ved brug af MIKE FLOOD, der kombinerer rørmodellen fra Mike Urban med en digital terrænmodel. Beregningerne tager udgangspunkt i Gentofte Kommunes MIKE FLOOD model udarbejdet i Dog er der foretaget følgende ændringer i forhold til disse beregninger: Opmålingen af Gentofterenden udført af Orbicon er indarbejdet i modellen. Opmålingen indeholder koter og tværsnitsprofiler i udvalgte punkter ned igennem Gentofterenden. Bassinledning ved Ved Renden, der blev etableret med henblik på at nedsætte overløb fra fællessystemet til Søborghusrenden, er indarbejdet i modellen. MIKE FLOOD beregningerne er udført i en højere opløsning (1,6x1,6 m), der svarer til terrænmodellens opløsning. Tidligere floodingberegninger udført for hele Nordvands område er foretaget i 3,2x3,2 m opløsning. Der er valgt en højere opløsning for at få beregningerne mere detaljeret. En højere opløsning medfører også en længere beregningstid. 1/18 Rambøll Danmark A/S CVR-NR Medlem af FRI

2 MIKE FLOOD beregningerne er udført for en 10 års CDS regn med sikkerhedsfaktor 1,43 svarende til 10 % modelusikkerhed og 30 % klimafaktor og en 100 års CDS regn med sikkerhedsfaktor 1,54 svarende til 10 % modelusikkerhed og 40 % klimafaktor. Til denne undersøgelse er MIKE FLOOD beregningerne for 10-års regnen primært udført i 2011 versionen af MIKE FLOOD, hvorimod de lidt nyere beregninger for 100-års regnen er udført i 2012-versionen af MIKE FLOOD. Beregningerne udført i 2012-versionen kan give nogle forskelle sammenlignet med tidligere version, hvilket skyldes forbedringer indarbejdet i 2012-versionen. 3. Resultater Der er udført MIKE FLOOD beregninger på følgende scenarier: Tabel 1 Oversigt over beregninger udført i MIKE FLOOD. Symbolet angiver at beregningerne er udført i 2012 versionen af MIKE FLOOD, X angiver beregningerne udført i 2011 versionen. Scenarie Regn Beskrivelse 10 års regn (inkl. klimafaktor) 100 års regn (inkl. klimafaktor) Status X Statussituationen Scenarie 1 trin 1 X Dobbeltprofil, udskiftning af eksisterende ledning, bredere overløbskanter og vold ind mod matriklerne syd for Ellegårdsvej Scenarie 2a X Som Scenarie 1 samt etablering af bassin ved Dyssegårdsparken Scenarie 2b Som Scenarie 1 samt etablering af Øresundsledning fra Søborghusrenden til Øresund Scenarierne er nærmere beskrevet i afsnit 3.2. Det bemærkes, at tiltagene fra scenarie 1 indgår i både scenarierne med etablering af bassin ved Dyssegårdsparken (scenarie 2a) samt etablering af Øresundsledning (scenarie 2b). Scenarie 1 betragtes som værende første trin for en langtidssigtet plan for afhjælpning af oversvømmelser langs Gentofterenden. Scenarierne 1 og 2a sigter mod at sikre mod oversvømmelser for 10-års regn med klimafaktor, som er funktionskriteriet i henhold til Spildevandsplanen. Derimod sikrer disse løsningsforslag ikke fuldt ud mod oversvømmelser fra 100-års regnen. Etablering af en ny ledning fra Søborghusrenden til Øresund har formodentlig en væsentlig længere tidshorisont end de nævnte tiltag i scenarie 1 og 2a, da dette er et fælleskommunalt projekt, der er forbundet med meget store anlægsudgifter. Beregningerne viser, at etableringen af denne ledning kan give en markant effekt ved både 10 og 100 års regnen. 2/18

3 3.1 Status Figur 1 Resultater af floodingberegninger for statussituationen for en 10 års regn med klimafaktor. De mest markante oversvømmelser er inddelt i numre fra 1-6. Oversvømmelserne forekommer primært ved Tuborg Haveby (1), langs Gentofterenden mellem Ellegårdsvej og Merianvej (2), omkring jernbanekrydsningen lidt nord for Dyssegårds Station (3), Slettevej og Søndergårdsvej (4), Institutionen ved Ved Renden (5), Boldbanerne samt haveforening i København (6). I flere tilfælde er terrænet lavere inde på matriklerne fremfor ude i stien langs Gentofterenden, så når vandet stuver op på terræn langs Gentofterenden, havner det inde ved matriklerne fremfor at blive langs Gentofterenden. 3.2 Scenarie 1 - trin 1 Følgende tiltag vil have en forbedring på oversvømmelserne langs Gentofterenden for en 10 års regn med klimafaktor: Etablering af dobbeltprofil i stien langs Gentofterenden inklusiv underføringer ved vejkryds og jernbanekryds. 3/18

4 Udskiftning af eksisterende bassinledning ved krydsning af jernbanen. Bredere overløbskanter ved overløbsbygværkerne HG29001 og U48. Etablering af vold mellem Ellegårdsvej og Merianvej Dobbeltprofil For at skabe noget mere kapacitet i Gentofterenden er et af de foreslåede tiltag en udvidelse af det eksisterende profil af renden (figur 2). Udvidelsen foreslås foretaget som udgravning i stien i kun den ene side, eftersom den større ledning ligger i stien i den anden side. Tanken er at skabe et dobbeltprofil, hvor vandet i tørvejr samt ved mindre regnhændelser vil løbe i det eksisterende profil, men ved kraftigere regnhændelser har mulighed for at løbe over i det nye profil i stien. Ved vejkrydsninger og jernbanekrydsning foreslås derudover etablering af nye underføringer (7 stk. i alt) for at få transporteret vandet bedre igennem dobbeltprofilet. Strækningen for dobbeltprofilet vurderes at være 1500 m og underføringerne 200 m sammenlagt (figur 2). Figur 2 Dobbeltprofil i Gentofterenden modeleret ved at grave en ny rende i terrænmodellen i stien i dimensionen (h x b = 1,0 m x 1,6 m). Ved vejkrydsninger samt jernbanekrydsninger er der etableret ø1600 underføringer i dobbeltprofilet markeret /18

5 Underføringerne i dobbeltprofilet er i beregningerne etableret som ø1600 ledninger. Disse dimensioner kan muligvis reduceres. De er i beregningerne etableret i disse dimensioner for at sikre, at de ikke fik en begrænsende effekt Udskiftning af eksisterende ledning Lidt nord for Dyssegårds Station krydser Gentofterenden jernbanen. Ved denne krydsning er dimensionen i dag i bassinledningen ø800, før og efter krydsningen er dimensionen en ø1600. ø800 ledningen giver et tryktab, der kan afhjælpes ved at etablere en ø1600 ledning ved krydsningen (figur 3). Figur 3 Længdeprofil fra bassinledning ved krydsning af jernbanen for status samt løsningsforslag 1, ledningsdimensionen er øget fra ø800 til ø1600. Af figur 3 ses en forbedring i stuvningsniveau, hvilket forventes at slå igennem i oversvømmelserne omkring jernbanen (figur 1, nr.3) Bredere overløbskanter For at afhjælpe, at vandet kommer op på terræn i den større ledning løbende parallelt med Gentofterenden, foreslås nogle bredere overløbskanter i to af overløbsbygværkerne til Gentofterenden. Ved meget kraftige regnhændelser vil vandet derved i højere grad blive ledt til Gentofterenden i stedet for ind på matriklerne tæt til Gentofterenden. 5/18

6 Figur 4 Længdeprofil fra bassinledning til Gentofterenden via overløbsbygværk HG29001 for status samt løsningsforslag 1, hvor overløbsbredden er gjort 10 m bred. Af figur 4 ses et lavere stuvningsniveau i bassinledningen for løsningsforslaget, hvilket primært skyldes et lavere tryktab hen over overløbskanten ved HG Det forventes derfor at give en forbedring i oversvømmelserne ved Tuborg Haveby (figur 1, nr.1), idet oversvømmelserne primært forekommer fra bassinledningen. Ligeledes ved U48 forekommer der også et tryktab hen over overløbskanten, hvor stuvningsniveauet også kan forbedres i fællessystemet ved at gøre overløbskanten bredere (figur 5). Figur 5 Længdeprofil fra fællesledning i Slettevej til Søborghusrenden via overløbsbygværk U48 for status samt løsningsforslag 1, hvor overløbsbredden er gjort 10 m bred. 6/18

7 Figur 5 viser en mindre forbedring i stuvningsniveau opstrøms U48 ved bl.a. Slettevej, dog er stuvningsniveauet tæt på terræn, så det forventes at tiltaget vil vise en reduktion i oversvømmelser ved Slettevej (figur 1, nr. 4). De to tiltag med bredere overløbskanter (figur 4 og 5) vil betyde, at der løber mere vand fra fællesystemet til Gentofterenden ved overløbsbygværkerne HG29001 og U48, i stedet for at det stuver op på terræn ved de matrikler som grænser op til Gentofterenden. Det bemærkes desuden, at stuvningsniveauet i Gentofterenden på figur 4 også er lavere for løsningsforslaget, hvilket skyldes dobbeltprofilet i Gentofterenden Etablering af vold I dag kan vandet ved kraftige regnhændelser løbe ind på matriklerne omkring Ellegårdsvej og Merianvej. For at afhjælpe dette foreslås etablering af en vold langs matrikelgrænsen på en 110 m strækning mellem Ellegårdsvej og Merianvej (figur 6). Volden skal placeres cirka i matrikelgrænsen, idet noget af oversvømmelserne også kommer fra bassinledningen (figur 6). Hvis vandet stuver op på terræn i bassinledningen, forventes det, at vandet i højere grad ledes til Gentofterenden og ikke ind på matriklerne (figur 1, nr.2). Figur 6 Etablering af vold ved matrikelgrænse. Resultaterne for scenarie 1 trin 1 fremgår af figur 7 og 8: 7/18

8 Figur 7 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt løsningsforslag 1 trin 1 for en 10 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der forekommer i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Der ses en væsentlig forbedring i oversvømmelser langs Gentofterenden ved Tuborg Haveby, mellem Ellegårdsvej og Merianvej, omkring krydsning af jernbanen samt Slettevej (figur 7). Der ses ikke den store forbedring nedstrøms Gentofterenden ved boldbanerne i København samt ved institutionen ved Ved Renden. Dette skyldes i høj grad, at Søborghusrenden også er hydraulisk begrænset ved denne regn. 8/18

9 Figur 8 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt scenarie 1 trin 1 for en 100 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der forekommer i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Figur 8 viser markante oversvømmelser omkring Gentofterenden ved begge scenarier, forbedringerne ses primært opstrøms Gentofterenden mellem jernbanen og Ellegårdsvej. Ellers ses ikke de store forbedringer, men da scenariet primært er designet til at kunne håndtere en 10-års regn med klimafaktor, vil en 100-års regn med klimafaktor forventes at give markante oversvømmelser. Såfremt der skal ses en større effekt ved denne regn, kræver det yderligere tiltag i området. 9/18

10 3.3 Scenarie 2a Bassin i Dyssegårdsparken Idet Søborghusrenden også er hydraulisk begrænset ved kraftige regn og at der ved forrige tiltag stadig er en del oversvømmelser nedstrøms Gentofterenden, er der undersøgt mulighederne med etablering af bassin i Dyssegårdsparken nedstrøms Gentofterenden. Ved etablering af forsinkelsesbassin i Dyssegårdsparken, kan Gentofterenden og hermed Søborghusrenden aflastes og dermed nedsætte oversvømmelserne i området. Løsningsforslaget tager udgangspunkt i forrige løsningsforslag med de foreslåede tiltag, så bassinet ved Dyssegårdsparken skal ses som næste trin efter scenarie 1 er etableret. Bassinet er etableret med overløb fra Gentofterenden i kote 15,0 m via en 10 m bred overløbskant (figur 9). Bassinets volumen er i beregningerne gjort rigeligt stort, hvorved det er aflæst, hvor mange m 3 der ledes over i bassinet ved den pågældende regn (figur 9). Figur 9 bassin ved Dyssegårdsparken med overløb fra Gentofterenden. Der er ikke udført detaljerede beregninger omkring overløbskote samt bredte på overløbskant. Det kan derfor være, at disse kan justeres, som så også vil have indflydelse på volumenet af bassinet, men i første omgang er parametrene i beregningerne etableret for at se, om tiltaget har en effekt på oversvømmelserne. Resultaterne af tiltaget kan ses på figur 10 og /18

11 Figur 10 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt scenarie 2a for en 10 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der forekommer i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Af figur 10 ses, at tiltaget viser en stor forbedring nedstrøms Gentofterenden omkring boldbanerne samt haveforeningen i København for en 10 års regn med klimafaktor, hvis der etableres et m 3 bassin i Dyssegårdsparken. 11/18

12 Figur 11 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt scenarie 2a for en 100 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der forekommer i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Figur 11 viser omfattende oversvømmelser omkring Gentofterenden ved begge scenarier, dog ses væsentlige forbedringer omkring den sydlige del af Gentofterenden samt omkring Søborghusrenden, hvis bassinet etableres. Det skal nævnes, at der sandsynligvis vil kunne ses en bedre effekt nedstrøms, hvis bassinets volumen øges yderligere. Bassinvolumenet på m 3 er som tidligere nævnt dimensioneret ud fra en 10-års regn med klimafaktor, det er derfor forventeligt, at området stadig vil opleve omfattende oversvømmelser ved en 100 års regn med klimafaktor. 12/18

13 3.4 Scenarie 2b Øresundsledning I forlængelse af igangværende undersøgelser med mulig etablering af en Øresundsledning fra Hans Knudsens Plads til Øresund til afhjælpning af oversvømmelser særligt på Lyngbyvejen, er der i dette afsnit undersøgt effekten ved at forlænge denne ledning, så den også aflaster Gentofterenden ved meget kraftig regn. Tiltaget tager udgangspunkt i scenarie 1 og kan etableres som et alternativ til bassinet ved Dyssegårdsparken. Der er til placering af ledningen kigget overordnet på terrænmodellen samt sikret, at den ikke løber ind over for mange have, bygninger osv. (figur 12 og 13). Figur 12 Øresundsledning fra Ved Renden til Øresund (ca. 3,6 km) med overløb fra Søborghusrenden samt U48. Figur 13 Længdeprofil af Øresundsledning. Det ses, at ledningen følger tracéet fra Søborghusrenden og passerer Hans Knudsens Plads, så der vil være mulighed for at koble sig på såfremt en Øresundsledning herfra bliver en realitet. 13/18

14 Da oversvømmelserne nedstrøms både forekommer fra Søborghusrenden samt fællesystemet, er der etableret overløb fra både Søborghusrenden samt fællessystemet ved U48 til øresundsledningen, via brede overløbskanter (figur 12). Overløbskoten fra U48 er bevaret i forhold til eksisterende overløbskote til Gentofterenden, og overløbskoten fra Søborghusrenden svarer til samme overløbskote fra forrige afsnit med etablering af bassin i Dyssegårdsparken. Bredden på overløbet er sat til 10 m, så det ikke bliver en begrænsende faktor. Desuden er den eksisterende ledning fra bassinledningen til den afskærende ledning i København udskiftet til større dimension, da der ved kraftig regn forekommer en del tilbagestuvning. Ved udskiftning til større dimension vil stuvningsniveauet i den afskærende ledning falde, da der vil blive bedre mulighed for tilbagestuvning over i øresundsledningen. Øresundsledningen er desuden etableret med frit udløb til Øresund. Her kunne overvejes i en senere ombæring en nærmere undersøgelse af etablering af pumpe til at pumpe noget af vandet op i fællesystemet. Det skal bemærkes, at der ikke er udført detaljerede beregninger vedrørende dimension og placering på øresundledning samt overløbskoter og overløbsbredde til øresundsledningen. Beregningerne er udført mere overordnede for at vise effekten ved tiltaget. Etablering af en sådan ledning har formodentlig en væsentlig længere tidshorisont end de nævnte tiltag i scenarie 1 og 2a, da dette er et fælleskommunalt projekt, der er forbundet med meget store anlægsudgifter. Beregningerne viser, at etableringen af denne ledning kan give en markant effekt ved både 10 og 100 års regnen. Øresundsledningen kan også overvejes i forhold til andre projekter for eksempel at reducere aflastningerne til Nordkanalen opstrøms Søborghusrenden eller aflaste oplandet til Rygårdsrenden i Hellerups opland ved kraftig regn. Resultaterne af floodingberegningerne for statussituationen samt scenarie 2b for en 10 og 100 års regn med klimafaktor, kan ses på figur 14 og /18

15 15/18 Figur 14 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt scenarie 2b for en 10 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der er i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Beregningerne for statussituationen er udført i 2011 versionen af MIKE FLOOD, hvorimod for beregningerne for scenarie 2b er udført i 2012 versionen.

16 Figur 15 Resultater af floodingberegninger for statussituationen samt scenarie 2b for en 100 års regn med klimafaktor. Resultatfilerne er lagt ovenpå hinanden, så oversvømmelserne angivet med blå farve viser de oversvømmelser, der er i statussituationen, men som ikke forekommer ved løsningsforslaget. Oversvømmelserne reduceres betydeligt både opstrøms og særligt nedstrøms det punkt hvor Gentofterenden løber til Søborghusrenden (figur 14 og 15). Resultaterne for floodingberegningerne viser, at omkring m 3 vil gå i overløb til Øresundsledningen for 100-års regnen og m 3 for 10 års regnen, hvor lidt over halvdelen vil forekomme fra bassinledningern langs Gentofterenden via U48 og resten fra Søborghusrenden. Det skal nævnes, at MIKE FLOOD beregningerne for 10-års regnen på figur 14 er udført i to forskellige versioner (2011 og 2012), så resultaterne på figur 14 kan være forbundet med 16/18

17 lidt usikkerhed. Det vurderes dog ikke at ændre det overordnede billede af effekten af løsningsforslagene. 4. Nedstrøms forhold For at sikre, at tiltaget ikke forværrer situationen nedstrøms i Københavns Kommune med hensyn til oversvømmelser, er volumenet af vand på terræn undersøgt for både statussituationen samt scenarierne i området nedstrøms Gentofterenden og videre til Søborghusrenden mod Emdrup Sø (figur 16). Figur 16 Undersøgelse af volumen af vand på terræn i København fra Gentofterenden mod Emdrup Sø. Volumenerne af vand på terræn indenfor afgrænsningen på figur 16 fremgår at tabel 2: Tabel 2 Oversigt over volumen af vand på terræn i København nedstrøms Gentofterenden for de forskellige scenarier for 10 og 100 års regnen med klimafaktor. Scenarie 10 års regn (inkl. klimafaktor) Volumen (m 3 ) 100 års regn (inkl. klimafaktor) Status Scenarie 1 trin Scenarie 2a Scenarie 2b Det bemærkes, at det oversvømmede volumen ved scenarie 1 ikke giver nogen forværring sammenlignet med statussituationen. For de øvrige scenarier ses markant mindre vand på terræn i København sammenlignet med statussituationen. 17/18

18 5. Sammenfatning Erfaringer og floodingberegninger viser oversvømmelser langs Gentofterenden ved kraftig regn. En del af dette skyldes hydrauliske begrænsninger i Gentofterenden og nedstrøms i Søborghusrenden samt i bassinledningen løbende parallelt med Gentofterenden. Ved at etablere et dobbeltprofil inklusiv underføringer, gøre overløbskanter bredere, forøge bassinlednings dimension under jernbanen samt etablere en vold, vil dette nedsætte oversvømmelserne - specielt opstrøms i Gentofterenden for en 10 års regn med klimafaktor. Omkring den sydlige del af Gentofterenden og et stykke nedstrøms i Søborghusrenden kan oversvømmelserne reduceres ved etablering af et større bassin i Dyssegårdsparken med overløb fra Gentofterenden. Alternativt kan oversvømmelserne nedstrøms reduceres markant for både en 10-års og 100-års regn, ved etablering af en skybrudsledning til Øresund med overløb fra U48 og Søborghusrenden til ledningen. Ledningsdimensioner samt foreslåede overløbskoter og kantbredder er ikke endelige dimensioner, men er i nærværende undersøgelse etableret for at vise effekten på oversvømmelserne. Beregningerne viser, at de nævnte tiltag samlet set også giver en væsentlig reduktion af oversvømmelserne på Københavns side af Søborghusrenden. Hvis kun tiltagene fra scenarie 1 gennemføres (Dobbeltprofil, udskiftning af eksisterende ledning, bredere overløbskanter og vold ind mod matriklerne syd for Ellegårdsvej) viser beregningerne at oversvømmelserne i København er stort set uændrede. 18/18

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING

GENTOFTERENDEN, KLIMATILPASNING Til Gentofte Kommune og ordvand Dokumenttype Dispositionsforslag Dato Marts, 0 GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG OMPROFILERIG OG BSSIFORØGELSE GETOFTEREDE, KLIMTILPSIG Revision Dato -0-0 Udarbejdet af JX/LLOH/CSJE/TMKS

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 UDKAST til VVM-sceening. Gentofte Kommune REGULERING AF GENTOFFTERENDEN

Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 UDKAST til VVM-sceening. Gentofte Kommune REGULERING AF GENTOFFTERENDEN Gentofterenden, Klimasikring Side 1 af 17 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Gentofterenden, Klimatilpasning. VVM-screening af projektet REGULERING AF

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn

Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet i forbindelse med planlagt bolig- og golfområde nord for Frederikshavn HYDRAULISK NOTAT Dato: 20. marts 2015 Udarbejdet af: Aske Kristensen Kvalitetssikring: Kim Skals/LAKN Modtager: Frederikshavn Forsyning (LAKN) Side: 1 af 10 Hydraulisk vurdering af Vildersbæk systemet

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE

Hørsholm kommune. Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE Hørsholm kommune Juni 2012 HYDRAULISK VURDERING AF FLAKVAD RENDE PROJEKT Hydraulisk vurdering af Projekt nr. 207012 Dokument nr. 123417655 Version 2 Projekt nr. 207012 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001

Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001 Nordvand Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte 15. juli 2015 Captia sagsnr. 022645-2014 Att. Freja B. Nielsen Tilladelse til udledning af opblandet regn- og spildevand til Gentofterenden fra U48, U49 og HG29001

Læs mere

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune.

Sønderborg Forsyning. Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune. Sønderborg Forsyning Retningslinjer til dimensionering af afløbssystemer der skal fungere under regn i Sønderborg Kommune Revision 1-2015 Udgivelsesdato den 11.09.2015 1 FUNKTIONSPRAKSIS Sønderborg Forsyning

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE

FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Næstved Kommune FORUNDERSØGELSE AF PROJEKTFORSLAG TIL NATURGENOPRETNING AF SUSÅ MELLEM BAVELSE SØ OG HOLLØSE MØLLE Juni 201 BILAG 1: HYDRAULISK NOTAT OG RESULTATER AF HYDRAULISKE BEREGNINGER PROJEKT Projekt

Læs mere

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø

Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af vand fra Gudenåen på Haslund Ø NOTAT Projekt Haslund Enge Projektnummer 1391200163 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Randers Kommune, Natur & Landbrug Påvirkning på vandstanden i Randers by ved tilbageholdelse af

Læs mere

OPDATERING AF BUD- DINGE KONKRETISE- RINGSPROJEKT

OPDATERING AF BUD- DINGE KONKRETISE- RINGSPROJEKT Til Nordvand Dokumenttype Rapport Dato september, 2016 OPDATERING AF BUD- DINGE KONKRETISE- RINGSPROJEKT OPDATERING AF BUDDINGE KONKRETISERINGSPROJEKT Revision 2 Dato 30-09-2016 Udarbejdet af AOH/JEBJE

Læs mere

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø

Bornholm Forsyning A/S. Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Bornholm Forsyning A/S Mike Urban beregning for Nexø Rekvirent Rådgiver Bornholm Forsyning A/S Att.: John W. Hansen Industrivej 1 3700 Rønne Orbicon

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune?

Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Hvad gør Nordvand med regnvandet i Gentofte Kommune? Ved Carsten Nystrup, Direktør Nordvand a/s Spildevandsplan 2011-2014 Gentofte Kommunes spildevandsplan udstikker mål, strategier og indsatsområder for

Læs mere

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke

NOTAT. 1. Besvarelse af spørgsmål fra MC Århus vedr. bassinkapacitet. 2. Overfladevand fra området ved de nye tanke NOTAT Projekt Ala Foods Arinco: Indvejning Kunde Arla Foods Arinco Notat nr. 02-REVIDERET Dato 31-05-2013 Til Arinco: Anne Sønderbæk Fra Michael Jørgensen Kopi til Arla Foods: Helle Nielsen Nærværende

Læs mere

Ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside:

Ansøgningen offentliggøres på Gentofte Kommunes hjemmeside: Gentofte Kommune Plan og Byg Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund 16. juli 2015 Sagsnr. EMN-2015-00821 Nordvand A/S Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Høring i forbindelse med ansøgning om vandløbsregulering

Læs mere

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem.

Kerteminde Forsyning har bedt Rambøll om at undersøge hvilken regnmåler forsyningen skal bruge fremadrettet til dimensionering af deres kloaksystem. NOTAT Projekt Valg af regnmåler og sikkerhedsfaktorer til beregninger på afløbssystemer Kunde Kerteminde Forsyning Notat nr. 1 Dato 04-06-2012 Til Fra Kopi til Kerteminde Forsyning Agnethe N. Pedersen,

Læs mere

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster

Oversigt over udvalgte fællesprojekter mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster Sankt Jørgens Sø (Vandopland: Ladegårdså, Frederiksberg Øst & Vesterbro) Oversigt over udvalgte fælles mellem Frederiksberg og Københavns kommuner, hvor der kan være knaster I masterplan 1 i skybrudskonkretiseringerne

Læs mere

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige

Notatet beskriver de forskellige anlægselementer samt projektøkonomien og skitsemæssige NOTAT Projekt Oversvømmelse i Skovmose på Sydals Projektnummer 1431100020 Kundenavn Emne Til Fra Kvalitetssikring Sønderborg Kommune Grundlag for prioritering af projektforslag Hans Erik Jensen Ebbe Enøe

Læs mere

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde

Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Retningslinier for etablering af spare- og forsinkelsesbassiner på erhvervsgrunde Udgave: 01.03.2007 Revision: 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning og baggrund... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Erfaringer med 3-vejsmodellering. Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe

Erfaringer med 3-vejsmodellering. Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe Erfaringer med 3-vejsmodellering i stor skala Harrestrup Å kapacitet - fase 2 Et projekt i samarbejde med den fælleskommunale projektgruppe Date:25-02-2015 Introduktion Formål: Vurdere mulighederne for

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

* * ! " 14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen

* * !  14-11-2013. Sagsnr. 2013-0166127. Bilag 1 Rådgivernotat. Dokumentnr. 2013-0166127-12. Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen Bilag 1 Rådgivernotat 14-11-2013 Sagsnr. 2013-0166127 Dokumentnr. 2013-0166127-12 Sagsbehandler Jens Trædmark Jensen * *! "!! # Københavns Kommunes cykelstrategi Cykelbyen på vej har til formål at skabe

Læs mere

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer

Skrift 27, Funktionspraksis af afløbssystemer Nordfyns Kommune Spildevandsplan Skrift 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Rådgiver Orbicon A/S Munkehatten 9 5220 Odense SØ Telefon 6315 5313 Telefax 6615 4899 Email bda@orbicon.dk REV.

Læs mere

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Miljø, Natur og Affald. Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm ANSØGNING OM ÆNDRING AF FORLØBET AF VANDLØBET BOLBROREN- DEN IFB. ETABLERING AF NYT AFLØBSANLÆG PÅ BOLBROENGEN. Baggrund Bolbroengen

Læs mere

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen

Vallensbæk Kommune. Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen Vallensbæk Kommune Tillæg 1 til Spildevandsplan Ledning ved Højstrupparken/Olieudskillere og udløb ved Tueholmsøen 2014-2022 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Planlægningsgrundlag... 3 3 Projektgennemgang...

Læs mere

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å

BILAG 4. Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å BILAG 4 Januar 2016 VURDERING AF OPSTUVNINGSEFFEKT IFM. ETABLERING AF GANG- OG CYKELBRO OVER SKIVE Å PROJEKT Udarbejdet af CMR Kontrolleret af ERI Godkendt af LHL NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet.

Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Regulering af regnvandsudløbet ved Assenbølleafløbet. I Assenbølleafløbet ved Vestergade 71 i

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Bilag 4: Favrskov Kommune Skrift 27 - Funktionspraksis for afløbssystemer 1/1 Rekvirent Favrskov Kommune Teknik og Miljø Torvegade 7 8450 Hammel Lone Bejder Telefon 89 64 53 06 E-mail lb@favrskov.dk Rådgiver

Læs mere

SKYBRUDSSIKRING VED BISPEENGBUEN

SKYBRUDSSIKRING VED BISPEENGBUEN Til Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune Dokumenttype Rapport Dato September, 2012 SKYBRUDSSIKRING VED BISPEENGBUEN SKYBRUDSSIKRING VED BISPEENGBUEN Revision 1 Dato 2012-10-09 Udarbejdet af

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune

Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune NOTAT TMC - Natur og Miljø 06-11-2014 Tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2004 2007 for Høje-Taastrup Kommune Nye basseiner/regnvandssøer Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. KristineTh AcadreDocumentUniqueNu14/27467

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

1. Ansøger Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Ryvangs Allé 1, bygning 110 Postboks København Ø

1. Ansøger Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik Ryvangs Allé 1, bygning 110 Postboks København Ø NOTAT Til Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Njalsgade 13, 2024 Postboks 380 2300 København S Att.: Lisbeth Garvin 06-04-2016 Sagsnr. 2016-0055081 Dokumentnr. 2016-0055081-4

Læs mere

Greve Solrød Forsyning

Greve Solrød Forsyning Greve Solrød Forsyning Redegørelse for øget udledning til Skelbækken December 2015 Udarbejdet til: Greve Solrød Forsyning og Solrød Kommune Udarbejdet af: EnviDan A/S Thomas Rolf Jensen og Søren Højmark

Læs mere

Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden

Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering af dobbeltprofil i Gentofterenden Gentofte Kommune, Park og Vej Att: Projektleder Stine Berg Andersen Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund 13. oktober 2015 Sagsnr. EMN-2015-00821 Tilladelse til vandløbsregulering i form af etablering

Læs mere

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken og Aalborg Forsyning, Kloak A/S Notat Dato: 22.04.2014 Sagsnr.: 2012-29736 Dok. nr.: Direkte telefon: 7743 9250 Initialer: BOL Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 Postboks 169 9400 Nørresundby Opfølgning på møde mellem Vandløbslauget for Landbækken

Læs mere

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK

STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK STORMFLODSSIKRING AF JYLLINGE NORDMARK Af Projektleder Benny Rud Hansen, GRONTMIJ A/S Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Vand og klimatilpasning Handleplan 2013-16 Copyright

Læs mere

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED?

REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? REGNINPUT HVAD KAN VI REGNE MED? EVA TEMAMØDE 21. MAJ 2015, NYBORG: DET URBANE VANDKREDSLØB SØREN THORNDAHL, AALBORG UNIVERSITET Indhold Dimensionering af regnvandsledninger Niveau 1 jf. SVK Skrift 27

Læs mere

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning

Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Klimatilpasning og LAR i oplandet til Stationsforpladsen Projektbeskrivelse for Fynsgade med sidegader samt P- pladsen ved Stationsforpladsen December 2015 Udarbejdet

Læs mere

Bilag 4 - Interview COWI

Bilag 4 - Interview COWI 1 2 3 Bilag 4 - Interview COWI I = Interviewer R = Respondent 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 I: Men altså som sagt, jeg er i gang med at skrive speciale om Københavns

Læs mere

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300

Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde T: +45 4810 4200. D: +45 48104534 Sortemosevej 19 F: 4810 4300 Notat Fredensborg Kommune DIGE VED USSERØD Å Placering og projektering af beredskabsbrønde 19. juni 2012 Projekt nr. 203180 Dokument nr. 124401211 Version 1 Udarbejdet af ERI Kontrolleret af JSK Godkendt

Læs mere

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune.

I det følgende præsenteres forslag til separeringsprojekter til kommende spildevandsplansperiode, , i Faxe Kommune. Teknisk notat til Faxe Kommune Sendt per e-mail den 21.9.2016 Til Poul Jensen og Jacob Hald, Faxe Kommune. Fra Faxe Forsyning. Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev

Læs mere

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28.

MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København. Jørn Torp Pedersen MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. MODELLER AF VAND I BYER IDA seminar 28. sept 2016 MODELLERING AF HARRESTRUP Å Grønne løsninger i København Jørn Torp Pedersen jtpe@orbicon.dk Anne Steensen Blicher, Heidi Taylor, Michael Juul Lønborg,

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon

Rekvirent. Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen att. Åge Ebbesen Søvej Silkeborg. Telefon SILKEBORG KOMMUNE 2011 NOTAT NR. 2011-2 RESULTATER AF OPMÅLING AF GUDENÅEN I 2011 PÅ STRÆK- NINGEN MELLEM SILKEBORG OG TANGE SØ. ANALYSE AF UDVIK- LINGEN AF FYSISK TILSTAND OG VANDFØRINGSEVNE VED SAM-

Læs mere

Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk

Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Oversvømmelser i Skjern, Tarm og Videbæk OVERSVØMMELSESBEREGNINGER SAMT EFTERFØLGENDE ANALYSER AF KILDERNE TIL OVERSVØMMELSERNE I SKJERN, TARM OG VIDEBÆK DEN 6. SEPTEMBER 2014

Læs mere

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS

Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA. Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal ATV 26/4 2012. Jan Scheel NIRAS Håndtering af regnvand i byens overflade AGENDA Eksempel fra Aalborg Godsbaneareal Presentation of participants Presentation of NIRAS NIRAS Development Assistance Activities NIRAS International Infrastructure

Læs mere

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer

Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET. Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej. Projektnummer Bilag 1 AFLØB FRA SØ VED BREGNERØDVEJ PROJEKTBESKRIVELSE, ANLÆGS OG DRIFTSBUDGET Projekt Rudersdal - Sø ved Bregnerødvej Projektnummer 3691200048 Projektleder Kvalitetssikring LAKL - Lars Åge Klausen JTPE

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 1. Indhold. Funktionspraksis og serviceniveau. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 1 Funktionspraksis og serviceniveau Indhold 1 Indledning... 2 2 Funktionspraksis og designkriterier... 2 3 Serviceniveau... 2 4 Sikkerhedstillæg...

Læs mere

Bilag 4: Kloakprojekter

Bilag 4: Kloakprojekter Bilag 4: Kloakprojekter Byudvikling Kokkedal V og NV Område afgrænset af udkast til lokalplan 147 (indtil videre kaldet kloakopland A40) foruden lokalplan 141 og generel masterplan for området (indtil

Læs mere

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV

VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV VANDFORVALTNINGSSTRATEGI LOKALPLAN 404 VED RODSKOVVEJ I RODSKOV Dato: 17. marts 2017 Udarbejdet af: JHC Sagsnr.: 45.525 Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Side 1 af 6 VANDFORVALTNINGSSTRATEGI Introduktion:

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 xx.xxxx 2014 Spildevandsplan for Frederikshavn Kommune 2005-2016

Læs mere

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen

Teori. Klimatilpasning til fremtidens regnmængder. Regnvandsbassinet forsinker eller afleder vandstrømmen Teori Klimatilpasning til fremtidens regnmængder På grund af klimaforandringer oplever vi i Danmark stigende temperaturer og øgede regnmængder. Den stigende regnmængde, og det faktum at der udbygges af

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-08-2011 Dato: 08-08-2011 Sag nr.: 42 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [X] Økonomiudvalget

Læs mere

Spildevandsplan høringssvar

Spildevandsplan høringssvar Spildevandsplan høringssvar På G/F Stenvadpark vegne skal jeg hermed fremkomme med følgende høringssvar til Furesø Kommunes Spildevandsplan 2014-2017. Det undrer mig meget, at den problematiske Krogvadrende

Læs mere

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010

Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 Afrapportering Ekstrem Regn 14-08-2010 ENVICLEAN Jan-2011 (rev. 2.0) Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING...

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Skybrudsikring af bygninger

Skybrudsikring af bygninger Skybrudsikring af bygninger Agenda: 1. Introduktion hvorfor individuel sikring af bygninger? 2. Indledende overvejelser: 1. Hvad skal jeg selv sørge for? 2. Sikringsniveau 3. Prioritering ud fra værdier

Læs mere

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden

Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden Konsekvenserne af grundvandsindsivning til afløbssystemet nu og i fremtiden En analyse af, hvilke konsekvenser utætte kloakledninger har på spildevandsmængden og grundvandsspejlet i området nord for Frederikshavn,

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand

Nicolaj Thomassen, Morten Larsen, Allan Bo Mikkelsen og Morten Søndermand NOTAT Projekt Medfinansiering Brendstrupgrøften Projektnummer 1331500203 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Aarhus Kommune Brendstrupgrøften del 2 som medfinansieringsprojekt Gitte K.

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Kirke Eskilstrup Vandværk

Kirke Eskilstrup Vandværk Distributionsnettet for rent vand Nyt forsyningsområde ved Ebberup Distributionsnettet for rent vand Nyt forsyningsområde ved Ebberup Udarbejdet af: Kontrolleret af: Ole Holst Andersen Jens Ejnar Kristensen

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg

Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Bilag 9 Dimensionering af kloakanlæg Dimensionering af regn- og spildevandsledninger og bassiner 1. Indledning Dette notat indeholder forudsætninger for dimensionering af regn- og spildevandsledninger

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 5 - Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Optagelse af Brønsholmdalgrøften som spildevandsteknisk anlæg August 2014 Billede indsættes i stedet for denne tekstboks Størrelsen på billedet

Læs mere

FÆLLES UDNYTTELSE AF HARRESTRUP Å

FÆLLES UDNYTTELSE AF HARRESTRUP Å Til Hydraulikgruppen, Harrestrup Å systemet Dokumenttype Rapport Dato 18. februar 2014 Endelig udgave FÆLLES UDNYTTELSE AF HARRESTRUP Å VANDVEJ UNDER SKYBRUD FÆLLES UDNYTTELSE AF HARRESTRUP Å VANDVEJ UNDER

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen

Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Klimaforandringer Nye udfordringer i hverdagen Stjernholm dagen 19. august 2009 Johnny Gybel jgy@orbicon.dk 4630 0340 Emner Klimaforandringer Oversvømmelser OrbiSpot risikokort Arbejdsproces Eksempel Spørgsmål

Læs mere

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras.

DIGE VED USSERØD Å. Fredensborg Kommune. 9. maj 2011. Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af. D: 48105790 M: 24200103 E: jbg@niras. Fredensborg Kommune 9. maj 2011 Udarbejdet af JBG Kontrolleret af ERI Godkendt af DIGE VED USSERØD Å NIRAS A/S Sortemosevej 2 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I T: 4810 4200 F: 4810 4300 E:

Læs mere

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning

NOTAT. Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering. Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S. Emne : Forudsætningsnotat dræning NOTAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist spildevandskloakering Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Forudsætningsnotat dræning Til : Lemvig Vand og Spildevand A/S Fra : Flemming Berg Projektleder

Læs mere

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg

Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Bilag 1B: Beskrivelse af overløbsbygværkets udformning samt placeringen af hydrauliske sensorer på Viby renseanlæg Viby renseanlæg modtager spildevand (og regnvand) fra et opland på ca. 1450 ha, hvoraf

Læs mere

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan

Figur 1: Udsnit af den gældende spildevandsplan Notat Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 8759 1611 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Separatkloak Sygehus Syd Aalborg Regnvandshåndtering Sygehus Syd, rev. 27.10.2011 16. september

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk

Planlagt separatkloakering af K-område i Vedbæk Planlagt separatkloakering af K-område 3.3.01 i Vedbæk Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at hele det fælleskloakerede K-område 3.3.01 angives som separatkloakeret med

Læs mere