Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker med naturgas. Ren besked om naturgas og sikkerhed"

Transkript

1 Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed

2 Viden og sikkerhed... Gas- og røglugt... Viden giver sikkerhed og sikkerhed giver tryghed... Lugter De gas ude eller inde? Denne brochure handler om naturgas og naturgasinstallationer i enfamiliehuse. Brochurens formål er at informere Dem som forbruger om naturgas og sikkerheden omkring gasinstallationerne. Erfaringen viser, at naturgas er en sikker energiform. Der er dog en risiko ved enhver form for energi. Viden og kendskab til installationernes funktion og drift skaber en høj grad af sikkerhed. Når De har læst brochuren igennem, har De fået et grundigt kendskab til de sikkerhedsforanstaltninger, der træffes, og til hvad De selv kan gøre for at undgå problemer med Deres naturgasinstallation. Bag på brochuren finder De døgnvagt-telefonnummeret på Deres naturgasselskab. Opbevar brochuren et sted, hvor den altid er nem at få fat i. Indhold Gas og røglugt... 3 Advarselssignaler... 4 Pas på kulilten... 5 Vær opmærksom på... 6 Hvem har ansvaret... 7 Aftrækssikringer og service... 8 Hvad kan jeg selv gøre... 9 Gasinstallationen Kedeltyper Skorstene og lave aftræk Kuliltealarmer gode huskeregler Kontakt straks døgnvagten hos naturgasselskabet men ikke fra Deres egen telefon! Hvis der siver gas ud i boligen, er det vigtigt, at De ikke benytter telefonen. De må heller ikke tænde eller slukke for de elektriske kontakter. Gas- og røglugt Alarmsignaler: Lugt af gas inde eller uden for huset Fugtigt indeklima og dårlig lugt Dug på ruderne Hovedpine, svimmelhed eller træthed Forholdsregler: Åbn døre og vinduer til det fri Luk for gassen ved stophanen Undgå brug af åben ild Tænd og sluk ikke for lys og elektriske apparater Informer andre i ejendommen Gasselskabet Døgnvagtens telefonnr. står på bagsiden Eksplosion Naturgas kan under særlige omstændigheder eksplodere. Hvis naturgasinstallationen er utæt, og der trænger gas ud i opstillingsrummet, kan gassen antændes, hvis gaskoncentrationen er mellem 4-15%, fx af den gnist, der opstår, når man tænder eller slukker for en kontakt. Derfor er gassen tilsat et lugtstof, således at selv meget små mængder naturgas kan opdages, inden farlige situationer opstår. Læs den medfølgende instruks/mærkat fra gasselskabet placeret ved kedlen 2 3

3 Advarselssignaler... Pas på kulilten... Lugter De forbrændingsprodukter? Ved en ikke fuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte, som er en giftig og lugtfri luftart. Føler De utilpashed, som stort set forsvinder igen ved indånding af frisk luft, eller kan De lugte eller fornemme forbrændingsprodukter, fx fugtigt indeklima eller dug på ruderne, skal De gøre følgende: Åbn døre og vinduer Luk for gassen ved stophanen Ring til Deres naturgasselskab Ved utilpashed søg frisk luft Gasuheld og -ulykker er heldigvis meget sjældne. Men det er vigtigt, at De altid er opmærksom på Deres naturgasinstallations tilstand og funktion. Den hyppigste årsag til uheld er manglende vedligeholdelse af installationen. Dårlig forbrænding giver kulilte Normalt udvikles der næsten ingen kulilte, når man fyrer med naturgas. Men hvis gasfyret har en dårlig forbrænding, er der risiko for en væsentlig kuliltedannelse. Dette giver normalt ingen sikkerhedsmæssige problemer, hvis aftrækket (skorstenen) fungerer korrekt. Farlige situationer kan dog opstå, hvis der dannes kulilte i gasfyret samtidig med, at aftrækket/skorstenen er defekt, således at kulilten udledes i boligen. Hvor kommer kulilte fra? Kuliltes egenskaber Dårligt vedligeholdte gaskedler el. Farveløs andre gasforbrugende apparater Lugtfri Brændeovne Yderst giftig Fastbrændselskedler Vejer det samme som luft Bygas (indeholder 2-4% CO) Udstødning fra biler Dårlig forbrænding generelt Havegrill (trækulsgrill) Telefonnummer til gasselskabet se bagsiden Advarselssignaler og symptomer Førstehjælp ved kulilte i boligen Få frisk luft forlad ejendommen Fugtigt indeklima Advar andre og søg straks læge Dug på ruderne eller skadestue Dårlig luft/lugt Kraftig hovedpine, kvalme og diarré Hvis personen er bevidstløs Brystsmerter og kramper Kunstigt åndedræt Træthed, døsighed og forvirring Hjertemassage Bevidstløshed og koma Rekvirer ambulance Symptomerne viser sig hurtigt ved høje koncentrationer af kulilte i boligen men kan også vise sig efter længere tids ophold i lavere koncentrationer. Kulilten ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdig luft. Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og reducerer blodets evne til at transportere ilt rundt i kroppen. Derfor er selv meget små mængder kulilte farlige. 4 5

4 Vær opmærksom på... Hvem har ansvaret... Er der pludselig ingen gas? Ring til naturgasselskabets døgnvagt (se telefonnummer på bagsiden). Her vil man hjælpe Dem med at finde årsagen. Er der driftstop på Deres naturgasfyr? Kontakt Deres VVS-installatør, servicefirma eller naturgasselskab. Skal De installere brændeovn? Det er ikke tilladt at montere brændeovn eller pejs på samme skorstensløb som Deres naturgasfyr. Skal De installere tørretumbler eller emhætte? Ved installation af apparater med mekanisk ventilation skal De kontakte Deres VVS-installatør eller naturgasselskabet for at høre, om dette kan forstyrre forbrændingsprocessen i Deres naturgasfyr. Skal De bygge om eller til? Planlægger De bygningsændringer, som kan påvirke gasinstallationen, frisklufttilførsel og aftræk/skorsten, er det vigtigt at rådføre sig med VVS-installatøren eller gasselskabet, inden arbejdet påbegyndes. Skal De i gang med større gravearbejder? Ring til naturgasselskabet og få at vide præcis, hvor stikledningen ligger, så De ikke risikerer at beskadige den. Et gaskomfur kræver udluftning Hvis De har gaskomfur, skal der være god udluftning i køkkenet fx i form af en emhætte. Den vil fjerne vanddamp og de små mængder kvælstofilter, som dannes i forbrændingsprodukterne. I modsat fald kan der ske en ophobning af kvælstofilter i luften. Det er kvælstofilterne i forbrændingsprodukterne, som kan virke generende på fx astmatikere og små børn. Husk at spørge naturgasselskabet eller VVS-installatøren til råds, inden emhætten sættes op. Den kan nemlig godt påvirke frisklufttilførslen til naturgaskedlen, hvis denne har åbent forbrændingskammer (se side 11). Udmunding af vandret balanceret aftræk Ønskes en installation forsynet med et vandret balanceret aftræk, må udmundingen ikke placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor der ofte befinder sig mennesker. Det er ejerens/brugerens ansvar: At naturgasinstallationen betjenes efter forskrifterne og ikke udsættes for overlast At gasmåler og hovedhane til enhver tid er let tilgængelige At kun autoriserede VVS-installatører arbejder på naturgasinstallationen At stikledningen ikke beskadiges At de naturgasforbrugende apparater og deres aftræk/skorstene vedligeholdes, så de er i forsvarlig stand At aftræksrør/skorsten, ventilationskanaler, friskluftåbninger o.l. ikke lukkes eller tilstoppes At lovpligtige servicekrav overholdes Det er VVS-installatørens ansvar: At alle nye installationer og ændringer af eksisterende installationer anmeldes til gasselskabet og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Gasreglementets bestemmelser. Installatøren fritages ikke for sit ansvar, selv om naturgasselskabet har godkendt installationen. At instruere ejer/bruger i at betjene installationen og de tilsluttede gasforbrugende apparater. Der skal altid følge dansksprogede brugsanvisninger samt eventuelle sikkerhedsregler med til naturgasapparaterne. Det er naturgasselskabets ansvar: At have en vagtcentral, som ejer/bruger kan kontakte døgnet rundt At kontrollere alle nye installationer At overvåge det generelle sikkerhedsmæssige niveau på eksisterende gasinstallationer At yde naturgaskunderne information og energirådgivning 6 7

5 Aftrækssikringer og service... Hvad kan jeg selv gøre... Gasreglementet Det kan De selv gøre Naturgasinstallationer, herunder også skorsten/aftræk, skal udføres og vedligeholdes efter bestemmelserne i Gasreglementet, der er udarbejdet af Danmarks Gasmateriel Prøvning (DGP), som er den danske myndighed på området. DGP er underlagt By- og Boligministeriet. Få naturgasinstallationen samt skorsten/aftræk efterset og vedligeholdt med passende mellemrum. Tegn helst en servicekontrakt, enten med et autoriseret servicefirma (VVS-installatør) eller med naturgasselskabet. Aftrækssikringer Sørg for at holde rent omkring naturgasinstallationen. Ved kedeltyper med åbent forbrændingskammer er det særlig vigtigt at holde rent i opstillingsrummet og omkring luftindtaget ved kedlen. En aftrækssikring er en sikkerhedsanordning, der afbryder kedlen, hvis skorstenen skulle blive blokeret. Kedeltype (se side 11) Krav om montage af aftrækssikring Hold øje med at skorsten/aftræk ikke tilstoppes af nedfaldne blade, sne og is, fuglereder o.l. Kedler med gasblæseluftbrændere og alle gaskedler med åbent forbrændingskammer Kedler med lukket forbrændingskammer Er De i tvivl om, hvilken type kedel De har, kan De se eksempler på side 11 alternativt kan De kontakte Deres VVS-installatør eller gasselskab. Ja Nej Hold øje med skorstenens tilstand. Hvis skorstenen fx har en gammel foring, en keramisk foring eller slet ingen foring, skal De være opmærksom på, at der kan foregå en langsom nedbrydning. Det kan medføre, at skorstenen tilstoppes, så der opstår risiko for, at kulilteholdige forbrændingsprodukter trænger ud i boligen. Få VVS-installatøren til at vurdere skorstenen og eventuelt sætte en godkendt foring i. Service og vedligeholdelse Kedeltype (se side 11) Lovkrav Anbefaling Vær opmærksom på fugt eller lugt i det rum, hvor kedlen er opstillet. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk. Gaskedler med åbent forbrændingskammer Hvert 2. år Gasblæseluftbrænder Gaskedler med lukket forbrændingskammer Hvert 2. år Hvert 3. år Fjern nedfald i skorstenen ved renselemmen på skorstenen. Kondenserende kedler med lukket forbrændingskammer Hvert 2. år 8 9

6 Gasinstallationen... Kedeltyper... Opbygning og tilslutning En naturgasinstallation omfatter: Forsyning af naturgas til boligen via stikledningen Den indvendige rørinstallation Gasapparaterne Aftrækssystemet for udledning af forbrændingsprodukter Gasforsyningen dvs. stikledningen ind til huset er normalt lagt cm ned i jorden. Den slutter ved hovedhanen, som enten sidder over jorden (Fig. 1) eller er placeret under jordniveau i husets kælder (Fig. 2). Fra hovedhanen føres gasforsyningen videre i målerskabet. Fra måleren ledes gassen gennem et rør til kedlen og eventuelle andre naturgasforbrugende apparater, fx komfur. Røggasserne ledes gennem et aftræk eller en skorsten ud i det fri. Kedler med åben forbrænding (Fig. 3, 4 og 5) En naturgaskedel med åben forbrænding og en gasblæseluftbrænder tager luften til forbrændingen fra det rum, hvor den står. Derfor skal der tilføres frisk luft. Røggasserne ledes enten ud gennem skorstenen eller gennem et specielt aftræk. LUFT AFTRÆKS- SIKRING RØGGAS LUFT AFTRÆKS- SIKRING RØGGAS LUFT AFTRÆKSSIKRING Sådan afbrydes gastilførslen Illustrationerne viser, hvor De (i de fleste tilfælde) skal lukke for gassen. Der findes imidlertid flere forskellige typer installationer. Derfor er det vigtigt, at De selv undersøger, hvor der kan lukkes for gassen på Deres installation (se Fig. 1 og 2). Fig. 3. Væghængt gennemstrømningskedel med åbent forbrændingskammer Fig. 4. Gulvplaceret naturgaskedel med åbent forbrændingskammer Kedler med lukket forbrænding (Fig. 6 og 7) Fig. 5. Kedel med gasblæseluftbrænder KEDEL LUK HER ELLER HER MÅLER- SKAB KEDEL LUK HER Disse kedler får frisk luft og afgiver forbrændingsprodukterne gennem et dobbeltrør (balanceret aftræk) eller gennem to separate rør (splitaftræk). Aftrækket kan enten være placeret vandret gennem muren, lodret gennem taget eller evt. gennem skorstenen. RØG- GAS- LUFT Fig. 1. Hovedhanen installeret over jordniveau Fig. 2. Hovedhanen installeret under jordniveau Fig. 6. Naturgaskedel med lukket forbrændingskammer og vandret balanceret aftræk Fig. 7. Naturgaskedel med lukket forbrændingskammer og lodret balanceret aftræk 10 11

7 Skorstene... og lave aftræk... Vær opmærksom på faresignaler Er der lugt, fugt eller dug i fyrrummet, kan skorstenen være defekt og udgøre en risiko for, at der kan trænge giftig kulilte ud i huset. Vær opmærksom på Deres skorstens tilstand På installationer udført før 1987 var det tilladt at lade aftrækskanaler fra en gaskedel med åbent forbrændingskammer udmunde meget tæt på tagfladen. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at aftrækket under visse vejrforhold fungerer dårligt, og der kan trænge forbrændingsprodukter ind i boligen. Ved denne type installation skal man være særlig opmærksom på faresignaler, da den lovpligtige aftrækssikring ikke altid virker på disse anlæg. Stålskorsten Har skorstenen ikke en renselem, skal der monteres en. Husk at fjerne nedfald i skorstenen regelmæssigt. Mindst én gang om året. *) Er skorstenen monteret direkte oven på kedlen, bør den kontrolleres årligt, idet rustskaller kan blokere kedlen. Hvis der er generelle problemer med aftrækket, bør det ændres i henhold til Gasreglementes gældende bestemmelser. Muret skorsten Er der ikke en fuglerist eller en hætte på skorstenen, skal der monteres en. Er der ikke en renselem i skorstenen, skal der mures en i. Husk at fjerne nedfald i skorstenen regelmæssigt. Mindst én gang om året. *) Udmunding udført før 1987 Udmunding udført efter nuværende bestemmelse Hvis der er løs LECA-isolering i skorstenen, skal den fjernes. Er der ikke monteret et foringsrør, bør det gøres. *) De må gerne selv fjerne nedfald ved renselemmen Tæret eller defekt foringsrør skal udskiftes. Figurerne illustrerer forholdene ved huse med stor taghældning. Vær i øvrigt opmærksom på, at høje træer omkring huset kan påvirke aftrækkets funktion. Er De i tvivl, så kontakt Deres VVS-installatør eller gasselskabet

8 Kuliltealarmer... 8 gode huskeregler... Kuliltealarmer Som et supplement kan der monteres en kuliltealarm, der giver en tydelig og høj alarmlyd, hvis der opstår kulilte i huset. Imidlertid viser erfaringer fra Danmark og andre lande, at de kuliltealarmer, der markedsføres, kan give fejlalarmer og hvad der er endnu værre svigte! Bemærk Kuliltealarmer er udelukkende et ekstra sikkerhedselement i den totale installation og ikke en primær sikkerhedsanordning! Hvad skal en god kuliltealarm kunne? Give alarm før et farligt kulilteniveau nås, men uden fejlalarmer Have indbygget en alarmkurve, som simulerer kroppens optagelse af kulilte Kun reagere på kulilte (stor selektivitet) Skal kunne afprøves manuelt Have indbygget selv-check funktion Have høj gennemtrængende alarmtone Evt. have mulighed for tilslutning af flere alarmgivere HUSK: Friskluftåbninger ud til det fri må aldrig spærres eller tilstoppes. Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skorstensløb. Udmundingen af et vandret balanceret aftræk må aldrig placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor der ofte befinder sig mennesker. Check altid hvor stikledningen er placeret, når De skal i gang med større gravearbejder. Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en fagmand som loven kræver. Hvis Deres kuliltealarm går i gang, bør De gøre følgende: Åbn døre og vinduer Sluk kedlen Kontakt gasselskabet eller en autoriseret VVS-installatør 6 7 Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstallationerne. Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten. Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig forbrænding. HUSK! Sæt Dem ind i hvordan alarmen skal afprøves og intervaller for udskiftning Andre kilder kan give kulilte og forårsage alarmer (fx kemikalier, maling, mv.) Alarmen skal udskiftes med passende mellemrum (3-5 år) jf. brugervejledning 8 Få oplysning og rådgivning hos naturgasselskabet, når De planlægger bygningsændringer ved eller omkring stikledning, målerskab, gaskedel og installation

9 DGC & K-TEXT 10.00

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

Iltbehandling i dagligdagen

Iltbehandling i dagligdagen Iltbehandling i dagligdagen En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Indhold Indledning... 3 Kroppen har brug for ilt... 4 Iltbehandling...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS

DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS DANMARKS GAMLE OLIEKEDLER SKAL FORNYS Vejledning til vvs-installatører, servicemontører og andre, der ønsker at gøre en indsats for at forny Danmarks bestand af oliekedler Vær med til at udskifte Danmarks

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere