MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1"

Transkript

1 DOKUMENTATION Side 1 Lastberegning Forudsætninger Generelt En beregning med modulet dækker én væg i alle etager. I modsætning til version 1 og 2 beregner programmodulet også vind- og snelast på taget. Brugeren skal derfor ikke selv sammenstykke sine lastkombinationer ud fra regningsmæssige delværdier og et sæt regler om kombination af partialkoefficienter, men blot - i tabellerne i rapportens resultatdel - vælge den eller de lastkombinationer for hver enkelt etage, der ser ud til at kunne blive dimensionsgivende. Programmodulet beregner alle laster i henhold til DS 409/DS 410:1998. Valgmuligheder Væggen kan efter sin placering være (se figur 1): 1. en facadevæg (kode: LavFac eller HojFac), parallelt med tagets kiplinie, 2. en gavlvæg (kode: Gavl), vinkelret på tagets kiplinie, 3. en tagbærende indervæg (kode: Tbiv), dvs. en indervæg, der deltager i bæringen af taget, eller 4. en ikke-tagbærende indervæg (kode: Itbiv), dvs. en indervæg, der ikke deltager i bæringen af taget.

2 DOKUMENTATION Side 2 Figur Error! Unknown switch argument Vægplaceringer og

3 DOKUMENTATION Side 3 Tagkonstruktionen kan efter sine understøtningsforhold være (se figur 2): 1. fritspændende, dvs. tagkonstruktionen spænder fra facade til facade, så vind- og snelast på tagfladerne fordeles på de to facadevægge svarende til placeringen af den samlede lastresultant. Gavlvægge og indervægge modtager ingen last fra taget. 2. mellemunderstøttet, dvs. tagkonstruktionen spænder fra facadevæg til tagbærende indervæg, som forudsættes at være en længdevæg, der står midt mellem de to facader. Lasten på hver tagflade fordeles mellem facade og længdevæg svarende til placeringen af tagfladernes lastresultanter. Gavlvægge og øvrige indervægge modtager ingen last fra taget. Figur Error! Unknown switch argument.. Tagkonstruktionens understøtningsforhold

4 DOKUMENTATION Side 4 Tagkonstruktionen kan efter sin form være (se figur 1): 1. et sadeltag eller 2. et pulttag, dvs. et tag med énsidig hældning. Hvis den aktuelle væg er en facadevæg, må det angives, om tagets laveste eller højeste side hviler på denne væg. Hvis den aktuelle væg er en gavlvæg eller en ikke-tagbærende indervæg, er tagkonstruktionens understøtningsforhold og form uden betydning. Der skelnes mellem tag (spærhoved) og loft (evt. spærfod). Al vindlast, herunder indvendigt tryk/sug, forudsættes at virke på taget, mens loftet kan være påvirket af nyttelast. Understøtningsforholdene for tag og loft kan være ens som ved gitterspær, eller forskellige som ved hanebåndsspær. Loftkonstruktionen opfattes som et etagedæk, men dens last og understøtningsforhold er ofte forskellig fra eventuelle øvrige etagedæks last og understøtningsforhold. Loftkonstruktionens last og understøtningsforhold må derfor angives separat i inddata. Beliggenheden kan være en af de fire terrænklasser, der er defineret i DS 410. Forrest er anført den korte benævnelse, der er anvendt i programmets dialogboks. hav/hede Kategori I Hav med brydende bølger, søer og fjorde med mindst 5 km frit stræk opstrøms og glat, fladt landskab uden forhindringer. landbrugsland Kategori II Landbrugsland med læhegn, spredte små landbrugsbygninger, huse eller træer. forstad, industri Kategori III Forstads- eller industriområder, rækker af læhegn. cityområde Kategori IV Byområde med tætstående bygninger, hvis gennemsnitshøjde er større end 15 m. Ved beregning af vindlasten på et givet hus skal man normalt tage hensyn til det "værste" terræn af væsentlig udstrækning i husets omegn (indtil 0,5-1,0 km væk). Der henvises til DS 410:1998 for yderligere detaljer og vejledning. Vindlast generelt Bygningen forudsættes at opfylde DS 410, 6(6), således at vindlasten kan regnes kvasistatisk, og således at reglerne i DS 410, 6(7) kan anvendes. Dog anvendes ikke alle disse regler, men kun følgende: Retningsfaktoren c dir = 1 Peak-faktoren k p = 3,5, dog kun for udvendig vindlast Konstruktionsfaktoren c d = 1 Tangentiel vindlast negligeres. Følgende undtagelser fra 6(7) implementeres:

5 DOKUMENTATION Side 5 Referencehøjde for indvendig vindlast sættes til midten af det betragtede vægfelt. Topografifaktoren c t vælges af brugeren, idet den angives som inddata. Standardværdien og minimumsværdien er c t = 1, og maksimumsværdien er c t = 1,6. Hjælpeteksten henviser til DS 410, Virkningen er, at q max er proportional med c t 2. Peak-faktoren k p = 1,5 for indvendig vindlast, jf DS 410, 6.3.2(12). Dette hænger sammen med en forudsætning om, at huset er uden dominerende åbninger, hvilket igen medfører, at ekstremværdierne for c p.i er 0,2 og 0,3, jvf DS 410, 6.3.2(8). Vindlast regnes som bunden, variabel last. Det vil sige, at al karakteristisk vindlast på bygningen skal multipliceres med samme lastfaktor. Denne lastfaktor kan være 0, 0,5 eller 1,5, da ψ = 0,5 og γ = 1,5. Lastfaktor er en fællesbetegnelse for partialkoefficienten γ og lastkombinationsfaktoren ψ. Værdien 0 er relevant for en letbetonvæg, se nærmere nedenfor. Der tages hensyn til afstanden fra Vesterhavet eller Ringkøbing Fjord, idet denne afstand av (enhed: km) er inddata. Basisvindhastigheden er konstant for alle av > 25 km, men forøges, hvis av < 25 km. Hvis av>25, sætter programmet av=25. Herefter beregnes basishastigheden som v b = ,12(25 - av)[m/s]. Endelig beregnes basishastighedstrykket q b = 0,625 v b 2 /1000 [kn/m 2 ] samt q max efter formlerne i DS 410, tabel V6. Vindretninger Retningsangivelserne på langs og på tværs refererer altid til retningen af tagets kiplinie. I DS 410:1982 er der angivet specielle formfaktorer for undersiden af tagudhæng for vind på skrå. Denne komplikation findes ikke i DS 410:1998; her følger vindlasten på undersiden af tagudhæng nøje vindlasten på ydersiden af den tilsluttende ydervæg, og formfaktorerne for vind på skrå afviger ikke fra formfaktorerne for vind på langs hhv. vind på tværs. Dette gælder både tag og ydervægge. Der regnes derfor kun med vind på langs af huset og vind på tværs af huset. For indvendige vægge beregnes tværlasten altid med c = 0,4 uafhængigt af vindretningen. Vindlast på ydervæg Følgende vindlasttilfælde er relevante: vind parallelt med den aktuelle væg med retning fra det nærmeste hushjørne mod det aktuelle vægfelt(c pe.10 = -0,9, hvis vægfeltet er i område B, se figur 3). vind mod den aktuelle væg (c pe.10 = 0,7 i område D). Et vægfelt kan være mindre end 10 m 2, således at programmet i nogle tilfælde skal interpolere logaritmisk mellem c pe.10 og c pe.1 ved fastsættelsen af vindlasten på tværs af feltet. For c pe.1 anvendes værdierne i den europæiske lastnorm DS/ENV , Eurocode 1, Vindlast. c pe.1 er kun forskellig fra c pe.10 i områderne B og D.

6 DOKUMENTATION Side 6 Vindretning D B B e C C E b Et vægfelt kan være placeret således, at en del af feltet er nær ved hjørnet (i område B, dvs. c pe.10 = -0,9), mens den resterende del er fjernt fra hjørnet (i område C, dvs. c pe.10 = -0,5). I beregningsmodulerne skal der imidlertid indsættes én værdi for tværlasten, baseret på én resulterende c-værdi, c res. Vægfeltets totale længde benævnes L t, og længden af den del, der er nær ved hjørnet, benævnes L n. c-værdien nær hjørnet benævnes c n, og c-værdien fjernt fra hjørnet benævnes c f. For L n /L t = 0 (hele vægfeltet i område C) er c res = c f, og for L n /L t = 1 (hele vægfeltet i område B) er c res = c n. For mellemliggende værdier af L n /L t skal der bestemmes en mellemliggende værdi af c res. Følgende sammenhæng er valgt i programmodulet: Hvis mere end halvdelen af vægfeltet er placeret nær hjørnet, dvs. i den højt eksponerede hjørnezone, beregnes hele vægfeltet for den høje tværlast. Hvis mindre end halvdelen af vægfeltet er placeret nær hjørnet, regnes der med lineær sammenhæng mellem L n og c res, se figur 4.

7 DOKUMENTATION Side 7 0,0 Resulterende c-værdi -0,2-0,4-0,6-0,8-1,0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Andel af væggen, der er i hjørnezone: L_n/L_t Figur 4. Resulterende formfaktor for et vægfelt, der delvis ligger i den højt eksponerede hjørnezone, område B. Vindlast på overside af tag For hvert område af taget og for alle tagvinkler angiver DS 410:1998 to forskellige c- værdier: en maksimalværdi, som altid er 0, og en minimalværdi, som altid er 0. Vindlast på tagets overside svarende til maksimalværdien af c benævnes tryktilfældet. Vindlast på tagets overside svarende til minimalværdien af c benævnes sugtilfældet. Lastkombinationsfaktoren ψ Mens lastkombinationsfaktoren ψ for naturlaster er konstant = 0,5, er den for nyttelast i nogle tilfælde også = 0,5, mens den i andre tilfælde er 1,0, jf. DS 410:1998, punkt ψ kan således have én værdi for nyttelast på loft, og en anden værdi for nyttelast på en normal etageadskillelse. Symboler for karakteristiske lastbidrag w T Vind på tværs af taget w L Vind på langs af taget. s Snelast (på tagets overside) q Nyttelast (på loft eller etagedæk) Vindlasttilfælde Hvis der er vind på langs af taget, og den aktuelle væg er en facadevæg, er vinden parallelt med væggen, og der er sug på ydersiden af væggen. Dette kombineres med indvendigt overtryk, således at den udadgående last på væggen bliver maksimal. Det indvendige overtryk betyder tryk ikke alene på væggenes indersider, men også på tagets underside inde i huset. På undersiden af tagudhænget over den aktuelle facade (det aktuelle facadeudhæng) er der samme sug som på ydersiden af facaden. På undersiden af det modsatte facadeudhæng kan der principielt være enten sug eller ingenting, men det gør ikke nogen væsentlig forskel for

8 DOKUMENTATION Side 8 den aktuelle facadevæg, hvis tagkonstruktionen er fritspændende, og slet ingen forskel, hvis tagkonstruktionen er mellemunderstøttet. Det antages derfor, at der er samme sug under det modsatte facadeudhæng som under det aktuelle, således at vindlasten på taget er symmetrisk. Under det luv gavludhæng er der tryk svarende til c = 0,7, og under det læ gavludhæng er der sug svarende til c = -0,3. Hvis der er vind på langs af taget, og den aktuelle væg er en gavlvæg, er vinden vinkelret på væggen, og der er tryk på ydersiden af væggen. Dette kombineres med indvendigt undertryk og dermed sug på indersiden af gavlvæggen. Da taget ikke belaster gavlen, er vindlasten på tagets enkelte dele uinteressant. Hvis der er vind på tværs af taget, og den aktuelle væg er en facadevæg, er vinden vinkelret på væggen, og der er tryk på ydersiden af væggen. Dette kombineres med indvendigt undertryk og dermed sug på indersiden af facadevæggen og på tagets underside inde i huset. Tryk (c = 0,7) under luv facadeudhæng og sug (c = -0,3) under læ facadeudhæng. Under begge gavludhæng forudsættes sug. Hvis der er vind på tværs af taget, og den aktuelle væg er en gavlvæg, er vinden parallelt med væggen, og der er sug på ydersiden af væggen. Dette kombineres med indvendigt overtryk. Da taget ikke belaster gavlen, er vindlasten på tagets enkelte dele uinteressant. Vindlasten på tagets overside afhænger dels af vindretningen, dels af om tryktilfældet eller sugtilfældet vælges. Dette markeres ved en tilføjelse til w T eller w L i de tilfælde, hvor lasten på taget påvirker den aktuelle væg, dvs. hvor den aktuelle væg er en facade eller en tagbærende indervæg: w Tt eller w Lt w Ts eller w Ls Vindlasten på tagets overside svarer til tryktilfældet. Vindlasten på tagets overside svarer til sugtilfældet. For lastkombination benyttes symbolet lk.

9 DOKUMENTATION Side 9 Relevante lastkombinationer Følgende principielle lastkombinationer (lk) er relevante: Vind i tryktilfældet (w Tt eller w Lt ) + sne + max nyttelast på etagerne. Svarer til lastkombination 2.1 i DS 409. Ét af de nævnte bidrag skal multipliceres med γ (1,3 eller 1,5), de øvrige med ψ (0,5 eller 1,0). I de tilfælde, hvor tværlasten skal multipliceres med γ, skal vindens bidrag til den lodrette last også multipliceres med γ, og så skal al sne- og nyttelast multipliceres med ψ. Vind i sugtilfældet (w Ts eller w Ls ) + minimal nyttelast på etagerne. Svarer til lastkombination 2.2 i DS 409. Her er kun én relevant underkombination, nemlig γ på vindlasten, 0,8 på egenlasten og ingen sne- eller nyttelast, idet lastkombinationen går på maksimal tværlast og minimal lodret last. Generelt relevante eller mulige kombinationer lk 1: (2.1) 1,0 g + 1,5 w Tt + 0,5 s + ψ q lk 2: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 0,5 s + 1,3 q lk 3: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 1,5 s + ψ q lk 4: (2.1) lk 5: (2.1) lk 6: (2.1) lk 7: (2.2) lk 8: (2.2) 1,0 g + 1,5 w Lt + 0,5 s + ψ q 1,0 g + 0,5 w Lt + 0,5 s + 1,3 q 1,0 g + 0,5 w Lt + 1,5 s + ψ q 0,8 g + 1,5 w Ts + 0 s + 0 q 0,8 g + 1,5 w Ls + 0 s + 0 q lk 9: (2.1) 1,0 g + 0 w + 0,5 s + 1,3 q lk 10: (2.1) 1,0 g + 0 w + 1,5 s + ψ q Kommentarer vedr generelt relevante eller mulige kombinationer Ved undersøgelse af fleretagers bygninger regnes nyttelast på hver etage som én last, jf. DS 409:1998, pkt (6)P. Det vil sige, at lastbidraget fra dækket umiddelbart over den aktuelle etage skal multipliceres med 1,3, og lastbidragene fra de øvrige dæk over den aktuelle etage skal multipliceres med ψ. (Reglen siger, at lasten på én etage skal multipliceres med 1,3, og at lasten på de øvrige etager skal multipliceres med ψ. Ved at vælge den største faktor til dækket umiddelbart over den aktuelle etage fås størst resulterende excentricitet ved vægtop. Det forudsættes, at den karakteristiske last ikke er større fra nogle af de øvrige dæk). I lastkombination 2.2 er partialkoefficienten på vindlast ikke altid 1,5. I lav sikkerhedsklasse multipliceres den med 0,90, og i høj sikkerhedsklasse multipliceres den med 1,10. Lastkombinationerne 1 og 4 giver størst vægt til vindlasten, herunder tværlasten. Kan være interessant for alle vægge i alle etager.

10 DOKUMENTATION Side 10 Lastkombinationerne 2 og 5 giver størst vægt til nyttelasten. Kan være interessant for alle vægge i alle etager. Lastkombinationerne 3 og 6 giver størst vægt til snelasten. Især interessant for øverste etage. Kombinationer med w Tt (lk 1, 2 og 3) giver vindtryk på luv tagflade, altså et lille bidrag til den lodrette last på luv facade og tagbærende indervæg. Kombinationer med w Lt (lk 4, 5 og 6) giver intet vindtryk på tagfladerne, og altså intet bidrag til den lodrette last. Imidlertid er det normalt væggens tværlast, der er afgørende for den dimensionsgivende vindretning, så ingen af retningerne kan udelukkes på forhånd, med mindre der er tale om en tagbærende indervæg, hvor vindretningen er ligegyldig for tværlasten, men hvor den nedadrettede last fra vindtryk på luv tagflade gør udslaget. Kombinationerne 7 og 8 giver minimal lodret last og maksimal tværlast. De kan være relevante for alle vægge. Kombinationerne 9 og 10 er kun relevante for elementvægge, idet tværbelastede elementvægge kan beregnes efter Navier, men supplerende skal beregnes efter Ritter for en lastkombination uden tværlast. Uden tværlast er ensbetydende med uden vindlast, da vindlast altid giver tværlast på enhver væg. Relevante for facadevæg: lk 1: (2.1) 1,0 g + 1,5 w Tt + 0,5 s + ψ q lk 2: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 0,5 s + 1,3 q lk 3: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 1,5 s + ψ q lk 4: (2.1) lk 5: (2.1) lk 6: (2.1) 1,0 g + 1,5 w Lt + 0,5 s + ψ q 1,0 g + 0,5 w Lt + 0,5 s + 1,3 q 1,0 g + 0,5 w Lt + 1,5 s + ψ q lk 7: (2.2) 0,8 g + 1,5 w Ts + 0 s + 0 q (Faktoren 1,5 modificeres, når sikkerlk 8: (2.2) 0,8 g + 1,5 w Ls + 0 s + 0 q hedsklassen er forskellig fra normal) lk 9: (2.1) 1,0 g + 0 w + 0,5 s + 1,3 q (Kun for elementvægge) lk 10: (2.1) 1,0 g + 0 w + 1,5 s + ψ q (Kun for elementvægge) Kommentarer vedr facadevæg Især i eventuelle etager under den øverste (såkaldte nedre etager) er lk 4 og lk 5 mere relevante end lk 1 og lk 2, idet bidraget fra lodret last på taget har mindre vægt, og fordi den lodrette lasts excentricitet normalt giver moment samme vej som udadrettet tværlast. lk 7 og 8 har minimal lodret last og maksimal tværlast. lk 7 er relevant for en væg fjernt fra et hushjørne, mens lk 8 er relevant for en væg nær et hushjørne.

11 DOKUMENTATION Side 11 Relevante for gavlvæg: (påvirkes ikke af snelast og vindlast på tag) lk 1: (2.1) 1,0 g + 1,5 w T + ψ q lk 2: (2.1) 1,0 g + 0,5 w T + 1,3 q lk 4: (2.1) lk 5: (2.1) 1,0 g + 1,5 w L + ψ q 1,0 g + 0,5 w L + 1,3 q lk 7: (2.2) 0,8 g + 1,5 w T + 0 q (Faktoren 1,5 modificeres, når sikkerlk 8: (2.2) 0,8 g + 1,5 w L + 0 q hedsklassen er forskellig fra normal) lk 9: (2.1) 1,0 g + 0 w + 1,3 q (Kun for elementvægge) Relevante for tagbærende indervæg: lk 1: (2.1) 1,0 g + 1,5 w Tt + 0,5 s + ψ q lk 2: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 0,5 s + 1,3 q lk 3: (2.1) 1,0 g + 0,5 w Tt + 1,5 s + ψ q lk 8: (2.2) 0,8 g + 1,5 w Ls + 0 s + 0 q (1,5 modificeres med sikkerhedsklassen) lk 9: (2.1) 1,0 g + 0 w + 0,5 s + 1,3 q (Kun for elementvægge) lk 10: (2.1) 1,0 g + 0 w + 1,5 s + ψ q (Kun for elementvægge) Kommentarer vedr tagbærende indervæg Tværlasten på væggen afhænger ikke af vindretningen, så kun de vindretninger, der giver størst nedad- og opadrettet last på væggen, er relevante Relevante for ikke-tagbærende indervæg: (påvirkes ikke af snelast og vindlast på tag) lk 1: (2.1) 1,0 g + 1,5 w + ψ q lk 2: (2.1) 1,0 g + 0,5 w + 1,3 q lk 7: (2.2) 0,8 g + 1,5 w + 0 q (1,5 modificeres med sikkerhedsklassen) lk 9: (2.1) 1,0 g + 0 w + 1,3 q (Kun for elementvægge)

12 DOKUMENTATION Side 12 Excentricitet af lodret last Grundlaget for excentricitetsberegningen er det princip, der er vist i DS 414, 5. udg., Anneks A, Eksempel 3: Følgende lastbidrag tilføres toppen af hver væg: 1. Last fra ovenliggende etager, inkl. egenlast fra disse etager: N 3 med excentriciteten e 3, som sættes til 10 mm i skærpet kontrolklasse og 15 mm i normal kontrolklasse. 2. Last fra det nærmeste dæk N 1 med den excentricitet e 1, der er angivet i inddata. Ofte forudsættes den ovenstående væg at være helt eller delvis indspændt ved væggens fod. Dette vil naturligvis påvirke størrelsen af e 3. Men som regel vil excentriciteten fra fodmomentet være modsat rettet excentriciteten e 1, så det er på den sikre side at se bort fra fodmomentet. Den resulterende excentricitet ved vægtop beregnes herefter som e 0,top = (e 1 N 1 + e 3 N 3 ) / (N 1 + N 3 ).

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing

Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Projektering af ny fabrikationshal i Kjersing Dokumentationsrapport Lastfastsættelse B4-2-F12-H130 Christian Rompf, Mikkel Schmidt, Sonni Drangå og Maria Larsen Aalborg Universitet Esbjerg Lastfastsættelse

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold

LægteDim. Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation. Indhold LægteDim Brugervejledning Version 2.1, april 2014 TRÆinformation Indhold Formål 2 Installation 2 Anvendelse 2 Inddata 3 Projektidentifikation 3 Bygningens tværsnitsmål 3 Bygningens længdemål 3 Lægtens

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ A.1 PROJEKTGRUNDLAG Villa Hjertegræsbakken 10, 8930 Randers NØ Nærværende projektgrundlag omfatter kun bærende konstruktioner i stueplan. Konstruktioner for kælder og fundamenter er projekteret af Stokvad

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

Energirenovering af murede facader beregningseksempel. Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus

Energirenovering af murede facader beregningseksempel. Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus Energirenovering af murede facader beregningseksempel Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader beregningseksempel Rødovre Boligselskab, Birkmosevej

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler

Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler Athena DIMENSION Plan ramme 3, Eksempler November 2007 Indhold 1 Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Opsætning... 3 1.3 Knuder og stænger... 5 1.4 Understøtninger...

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Dimension Plan Ramme 4

Dimension Plan Ramme 4 Dimension Plan Ramme 4 Eksempler August 2013 Strusoft DK Salg Udvikling Filial af Structural Design Software Diplomvej 373 2. Rum 247 Marsallé 38 info.dimension@strusoft.com in Europe AB, Sverige DK-2800

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012

Plan Ramme 4. Eksempler. Januar 2012 Plan Ramme 4 Eksempler Januar 2012 Indhold 1. Eksempel 1: Stålramme i halkonstruktion... 3 1.1. Introduktion... 3 1.2. Opsætning... 3 1.3. Knuder og stænger... 4 1.4. Understøtninger... 7 1.5. Charnier...

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade KONSTRUKTIONER Bærende konstruktioner Byggeblad om dimensionering af træåse som gerberdragere Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Udgivet Januar 1989 Revideret 19.08.2015 Side

Læs mere

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR

CVR/SE DK BANK: REG.NR 7240, KONTO NR SWIFT Code JYBADKKK IBAN DK STATISK DOKUMENTATION STÅLSPÆR Grædstrup Stål A/S HAMBORGVEJ 6 DK8740 BRÆDSTRUP TLF: +45 75 76 01 00 FAX +45 75 76 02 03 info@graedstrupstaal.dk www.graedstrupstaal.dk CVR/SE DK 15577738 BANK: REG.NR 7240, KONTO NR. 1064935 SWIFT Code

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010

Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Foreløbig udgave Danske normregler for snelast fra 1916 til 2010 Indhold Indledning...2 Normudvikling...3 Før 1988...3 1988-2009...3 Fra 2009...4 Typiske

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1- GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-: Generelle

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S

Bilag. 1 Titelblad. B4-1-f09 Projekt: Ny fabrikationshal på Storstrømvej i Kjersing, Esbjerg N Bilag Bygherre: KH Smede- og Maskinfabrik A/S Bilag Bilag 1 Titelblad Side 1 af 126 Bilag 2 Indholdsfortegnelse 1 Titelblad... 1 2 Indholdsfortegnelse... 2 3 Forord... 4 4 Indledning... 4 5 Problemformulering... 10 6 Områdebeskrivelse... 10 7 Tegninger...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE

Hytte projekt. 14bk2a. Gruppe 5 OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE OLE RUBIN, STEFFEN SINDING, ERNEERAQ BENJAMINSEN OG ANDREAS JØHNKE Hytte projekt 14bk2a Gruppe 5 2014 A A R H U S T E C H - H A L M S T A D G A D E 6, 8 2 0 0 A A R H U S N. Indholdsfortegnelse Beskrivelse:

Læs mere

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet

Etagebyggeri i porebeton - stabilitet 07-01-2015 Etagebyggeri i porebeton - stabilitet Danmarksgade 28, 6700 Esbjerg Appendix- og bilagsmappe Dennis Friis Baun AALBORG UNIVERSITET ESBJERG OLAV KRISTENSEN APS DIPLOMPROJEKT 1 af 62 Etagebyggeri

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli

Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli Initialer: jjo D S STÅLK O IM STRU K TIO IVA/S Bosch - Moeller & Devicon Sagsnum m er: 43.259 Reaktioner fra rammer og vindgitter 4. juli 2 0 0 8 Beregnet for rammer uden nyttelast på taget af hensyn til

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Danske normregler for snelast 1916-2010

Danske normregler for snelast 1916-2010 ISBN 978-87-90856-28-1 9 788790 856281 Rapporten gennemgår udviklingen af reglerne for snelast i danske normer fra 1916 til i dag. Udviklinge en af normreglerne er dels beskrevet i hovedtræk og dels ved

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007

DS/EN 1990, Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Nationalt Anneks, 2 udg. 2007 Bjælke beregning Stubvænget 3060 Espergærde Matr. nr. Beregningsforudsætninger Beregningerne udføres i henhold til Eurocodes samt Nationale Anneks. Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2, Eurocode 3, Eurocode

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

LægteDIM - Version 1.0 - Brugervejledning

LægteDIM - Version 1.0 - Brugervejledning Træinformation LægteDIM - Version 1.0 - Brugervejledning PC-program til dimensionering af taglægter og deres fastgørelser Senest revideret 2008-04-25 Indhold Start 2 Inddata 2 Indtastning af tal... 2 Boksen

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET

Kennedy Arkaden. - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Kennedy Arkaden - Bilagsrapport AALBORG UNIVERSITET Det Teknisk-Naturvidenskablige Fakultet Byggeri & Anlæg B6-Rapport, gruppe C103 Maj 2004 Indholdsfortegnelse A Lastanalyse 1 A.1 Egenlast....................................

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i,

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG BILAG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk Bilag 1 Teknologisk Institut

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A.

A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A.1 A.1 Normgrundlag... A.1 A.2 Styrkeparametre... A.2 A.2.1 Beton... A.2 A.2.2 Stål... A. Indholdsfortegnelse A. BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER FOR KONSTRUKTION... A. A. Normgrundlag... A. A. Styrkeparametre... A. A.. Beton... A. A.. Stål... A. B. SKITSEPROJEKTERING AF BÆRENDE SYSTEM...B. B. Udformning

Læs mere

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato

Statisk beregning. Styropack A/S. Styrolit fundamentssystem. Marts Dokument nr. Revision nr. 2 Udgivelsesdato Marts 2010 Dokument nr Revision nr 2 Udgivelsesdato 12032007 Udarbejdet TFI Kontrolleret KMJ Godkendt TFI ù 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Beregningsforudsætninger 4 21 Normer og litteratur 4 22

Læs mere

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S

Etablering af ny fabrikationshal for Maskinfabrikken A/S Etablering af ny fabrikationshal for Dokumentationsrapport for stålkonstruktioner Byggeri- & anlægskonstruktion 4. Semester Gruppe: B4-1-F12 Dato: 29/05-2012 Hovedvejleder: Jens Hagelskjær Faglig vejleder:

Læs mere

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG

UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDVALGTE STATISKE BEREGNINGER IFM. GYVELVEJ 7 - NORDBORG UDARBEJDET AF: SINE VILLEMOS DATO: 29. OKTOBER 2008 Sag: 888 Gyvelvej 7, Nordborg Emne: Udvalgte beregninger, enfamiliehus Sign: SV Dato: 29.0.08

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood

Afgangsprojekt E11. Hovedrapport. Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Hovedrapport Afgangsprojekt E11 Boligbyggeri i massivt træ/ House construction in solid wood Rasmus Pedersen (s083437) Ingeniørstuderende på DiplomByg DTU Afgangsprojekt Efterår 2011 - Boligbyggeri i massivt

Læs mere

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt

Rossi Danmark ApS s nye lager- og kontorbygning 7. semester afgangsprojekt ApS s nye lager- og kontorbygning afgangsprojekt 06-01-2014 Allan Vind Dato: 06/01-2014 1 Allan Vind Aalborg Universitet Esbjerg Byggeri & Anlægskonstruktion Projekttitel: s ApS s nye lager- og kontorbygning

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation Side: 1 af 67 LeanDesign Byggeteknisk Totalrådgivning A. Konstruktionsdokumentation Status: Projektnavn: Adresse: Bygherre: Projekt-nr.: Dokument-nr.: Udarbejdet af: Ali Bagherpour Underskrift Kontrolleret

Læs mere