Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier"

Transkript

1 Projekteringsanvisning for placering af EPS-søjler ifm. energirenovering af parcelhuse og andre tilsvarende byggerier Indledning Denne projekteringsvejledning for energirenovering tager udgangspunkt i, at konstruktionen efter energirenoveringen skal have samme sikkerhed som før energirenoveringen og er en enkel, konservativ metode. Der foretages således ikke nogen egentlig dimensionering, hvor laster, styrkeparametre, etc bestemmes, men der foretages en afstivning af kritiske vægfelter således at konstruktionen som minimum har samme bæreevne som før renoveringen. Dette kræver, at: - konstruktionen er opført iht de regler der var gældende på opførelsestidspunktet. Undersøges indledningsvist. Se Forudsætninger/forundersøgelser i notat Bæreevne under udførelse - de kritiske vægfelter i den bagvedliggende konstruktion ikke kan mærke forskel før og efter energirenoveringen. Da formur + afstivning udføres mindst lige så stærk som den eksisterende formur vil bagmuren være mindre belastet og dermed vil denne forudsætning være opfyldt Denne projekteringsanvisning er: gældende, når formuren på en hulmur udskiftes fra 108 mm til 78 mm sten (og evt. 48 mm foran EPSsøjler). Bagmur: 108 mm tegl/100 mm porebeton gældende for konstruktioner med hulmure sammenholdt af trådbindere og evt. sammenmuret ved åbninger (min. hulrum er 72 mm) ikke gældende for murværk opført af massive vægge eller vægge med lodrette gennemgående faste binderkolonner Alternativt kan der ifm. projekteringen til en energirenovering altid foretages en gennemgående statisk beregning, hvor laster, styrkeparametre, etc. bestemmes og huset gennemregnes på sædvanlig vis efter de nugældende normer Såfremt der ønskes anvendt stålsøjler i stedet for EPS-søjler er dette naturligvis også muligt. Typiske dimensioner er: HE100B for etagehøjder <3 m. Uddybning For uddybende beregninger, forsøg, mm henvises til rapporterne: Forsøgsrapport. Fuldskalaforsøg med lodret belastede EPS-vægge ( ) Baggrundsrapport. Er ikke skrevet endnu ( ) Bæreevne under udførelse ( ) 1

2 Forudsætninger Formuren udskiftes med 78 mm teglsten placeret maksimalt 12 mm ud over sokkelkant, vinkelbeslag eller anden understøtning Der anvendes netarmering i sokkelpuds Ud for EPS-søjler anvendes mm teglsten Tykkelse af EPS-plader i EPS-søjler er minimum 100 mm (gerne tykkere) Højde til kip er maksimalt 10 m Gavlbredden er maksimalt 10 m Spærene hviler af på facaden enten på formur eller bagmur (bærende formur er beskrevet sidst i anvisningen) Sædvanlige boligtyper betragtes (såfremt der er specielle lastforhold, som fx en konstruktions beliggenhed på en bakketop, må der foretages en beregning, hvor orografifaktoren >1,0 Udformning af EPS-søjle Figur 1. Udformning af EPS-søjle Sandwich-virkningen sikres med Multiklæb og mørtel. Såfremt hulrummet <6 mm, kan der udelukkende anvendes lim. 2

3 Projektering: 1. Terrænkategorien fastlægges (hav, sø/hede, land, forstad, by). 2. Tykkelse af ydervæggen klarlægges. Denne er normalt 288 mm eller 348 mm. Ønskes murtykkelse udvidet (fx fra 288 mm til 348 mm), monteres bærende konsoller og sokkelisolering eller 50 mm letklinkerplader, således at fundamentstykkelsen forøges og svarer til en 348 mm hulmur. Det tilgængelige hulrum bliver cirka 160 mm. Her kan typisk indlægges 150 mm isolering. Se efterfølgende skitser i afsnit Tegninger. 3. Det klarlægges om formur eller bagmur er bærende. 4. Etagehøjden bestemmes. 5. Det klarlægges om falsene ved vinduer: A: er fastholdt med trådbindere; er udført som murede false med pap som fugtisolering; er udført med 10 mm EPS mellem fals og formur eller har tilsvarende adskillelse B: eller er sammenmuret. 6. Længden af hjørneområder bestemmes (minimum 4 m). Se efterfølgende afsnit for procedure. 7. Åbningernes areal i procent af hele væggens areal vurderes/bestemmes for facaderne. 8. Åbningernes areal i procent af hele væggens areal vurderes/bestemmes for gavlene. 9. Placering af EPS-søjler i tilfælde A og B bestemmes. Procedure er angivet i efterfølgende afsnit (af samme navn). Placering af EPS-søjler for løsninger mellem A og B bestemmes ved Ingeniørmæssig interpolation. 10. Min bredde af EPS-søjle og antal armeringsstænger bestemmes iht. tabel Antal bindere bestemmes iht. tabel 4. Udførelse: 12. Formuren nedrives. Dette foretages på et tidspunkt, hvor 5-døgns vejrudsigten ikke varsler vindhastigheder større end angivet i tabel EPS-søjler monteres iht. projektmaterialet (punkt 9). 14. Højtydende isolering placeres i de resterende hulrum. 15. Der monteres/indbores bindere i vægfelterne. 16. Der undlades bindere i en afstand på 750 mm fra hjørnerne. 17. Eventuelle faste bindere ved skrå kanter i gavltrekant, ved etageskel, vinduer, etc., fritskæres langs bagkant af formur og erstattes af binderkolonner Ø4 pr. 400 mm eller Ø3 pr. 228 mm/267 mm (vandret/lodret). Ved smalle hulrum vælges tinbronze (beregnes). 18. Formuren opføres med mørtel KC 50/50/700, tilsvarende eller stærkere. Ved anvendelse af vådmørtel KC 50/50/700 sikres, at styrken som minimum er den samme som i den eksisterende formur. * Såfremt der er flere områder (fx andre facader) der afviger markant i åbningsprocent, kan disse betragtes separat som gavlene. Hvis gavlen har samme åbningsprocent som facaden, betragtes gavlen ikke separat. 3

4 Forhold ved nedrivning/byggeperioden Grænser for varslinger ved 5-døgns vejrudsigt: Tabel 1. Maksimale varslede vindhastigheder ved 5-døgns vejrudsigten Terrænkategori Maksimal vindlast (m/s) Beaufort-skala (konservativ angivelse) 0: Hav 7,8 Jævn vind I: Søer/fladt terræn 8,6 Frisk vind II: Landbrugsland 10,4 Frisk vind III: Forstad/industri 14,7 Hård vind IV: Cityområde 16,5 Stiv kuling Skulle renoveringen ikke være tilendebragt efter 5 døgn, skal der dagligt følges med i vejrudsigten og såfremt prognosen overstiger grænsen for Maksimal vindlast skal der på de ikke-færdige vægge (½-stens bagvægge) påmonteres afstivninger (blå-drenge eller lignende) iht. Byg-Erfa blad (21) Ifm. projektet skal der derfor altid foreligge et afstivningsprojekt således, at de fornødne materialer, placeringer, etc. er klar. Er muren udført med faste bindere omkring vinduer, skal der ved vurdering af den maksimale vindlast betragtes en højere lastkategori (er huset fx beliggende i forstad/industri (max 14,7 m/s), regnes med vindlast svarende til land, dvs. (max 10,4 m/s)), da der ved renoveringen fjernes mere af bæreevnen, når der i den oprindelige konstruktion var faste bindere. 4

5 Placering af EPS-søjler Generelt EPS-søjler placeres som vist i nedenstående eksempler: Figur 2. Eksempel på placering af EPS-søjle. Mellem 2 åbninger Figur 3. Eksempel på placering af EPS-søjle. Mellem 3 åbninger. Kan placeres tæt på midten Figur 4. Eksempel på placering af EPS-søjle. Mellem 3 åbninger. Kan ikke placeres tæt på midten 5

6 Tabel 2. Procedure for bestemmelse af placering af EPS-søjler Procedure Benævnes Formeludtryk/Forklaring Længste vægfelt i midterfeltet af facaden identificeres Længste vægfelt ved hjørnerne af facaden Lcrit,m Lcrit,h Længden på hjørneområdet regnes til facadelængde/5 (min. 4 m). Fx 25 m/5 = 5 m (jf. EN ) identificeres Længste vægfelt ved gavlen identificeres Lcrit,g Gavlen regnes altid beliggende i hjørneområdet Åbningsprocent ved facaderne bestemmes Ofac Åbningsprocent ved gavlen bestemmes Ogavl Kritisk vægfelt bestemmes (er relateret til facaden/hjørneområdet) Lcrit Lcrit = Største værdi af (2/3 Lcrit,m; Lcrit,h; (1- Ofac)/(1- Ogavl) Lcrit,g) Vægfelter udelukkende fastholdt med trådbindere EPS-søjler placeres i vægfelter ved hushjørner, når længden overstiger LEPS;h LEPS;h > R78 Lcrit = 0,76 Lcrit EPS-søjler placeres i vægfelter ved midterområdet, LEPS;m LEPS;m > 0,76 (3/2 Lcrit) = 1,14 Lcrit når længden overstiger EPS-søjler placeres i gavlen, når længden LEPS;g LEPS;g > 0,76 Lcrit (1- Ogavl)/(1- Ofac) overstiger Vægfelter fastholdt med trådbindere og faste bindere ved åbninger EPS-søjler placeres i vægfelter ved hushjørner, LEPS;h LEPS;h > (1- Ofac) 0,76 Lcrit når længden overstiger EPS-søjler placeres i vægfelter ved midterområdet, LEPS;m LEPS;m > (1- Ofac) 0,76 (3/2 Lcrit) = når længden overstiger LEPS;m > (1- Ofac) 1,14 Lcrit EPS-søjler placeres i gavlen, når længden LEPS;g LEPS;g > (1- Ogavl) 0,76 Lcrit (1- Ogavl)/(1- Ofac) overstiger * 1 Faktoren 2/3 repræsenterer formfaktoren ved hjørner (1,2) i forhold til formfaktoren i midten (0,8) * 2 R78 er den reducerede bæreevne ved anvendelse af 78 mm formur ift 108 mm formur R 78 = = 0,76 En ingeniørmæssig vurdering kan medføre, at der i det aktuelle byggeri indsættes lidt flere/færre EPS-søjler. * 1 * 2 6

7 Et eksempel: Efterfølgende plantegning med døre og vinduer betragtes. Figur 5. Plan af byggeri Procentværdierne er åbningernes areal ift. vægarealet i de aktuelle vægfelter. Hvert vægfelt er afgrænset af de tilhørende lodrette understøtninger (tværvæg/hjørne/eksisterende stålsøjle). Løsning med EPS-søjler, i tilfælde A og B: Projekteringen foretages i samme rækkefølge som angivet under afsnit Projektering : 1. Terrænkategori bestemmes til: Land. 2. Tykkelse af ydermuren bestemmes til: 288 mm. Der monteres en 60 mm letklinkerplade på fundamentet i hele omkredsen, hvorved tykkelsen samlet bliver 348 mm. Hulrumstykkelsen bliver 162 mm. Der anvendes generelt 150 mm isolering og 78 mm sten. Ved EPS-søjlen er der således kun 12 mm, hvilket betyder, at bagmuren skal raspes rimelig plan. Der regnes med 2 6 mm fuge som derfor udføres uden mørtel. 3. Bagmuren er bærende. 4. Etagehøjden er 3,0 m. 5. False ved vinduer regnes både igennem for tilfælde A og B (altså kun trådbindere samt sammenmuring). 7

8 6. Længde af hjørneområder er bestemt som Facadelængde/5, hvor facadelængde er den længste indgående facadelængde nær hjørnet. Kun udadgående hjørner betragtes. I figur 5 er hjørneområder markeret med stiplet skravering. 7. Der regnes generelt med en åbningsprocent på 23 % ved alle facader undtagen nordfacaden (da dette er en konservativ maksimumsværdi set under ét for de betragtede vægge). For nordfacaden er åbningsprocenten så lav, at denne betragtes selvstændigt. Her sættes åbningsprocent til 9 % (nordfacaden betegnes her som gavlen ) Placering af EPS-søjler for tilfælde A (kun trådbindere): L crit,m: 7,4 m L crit,h: 9,2 m L crit,g: 7,7 m Kritisk vægfelt bestemmes: L crit: = Maksimum (2/3 7,4 ; 9,2 ; (0,77/0,91) 7,7) = (4,93; 9,2; 6,52) = 9,2 m L EPS,h = 0,76 9,2 = 7,0 m L EPS;m = 1,14 9,2 = 10,5 m L EPS,g = 0,76 9,2 (0,91/0,77) = 8,3 m Som det ses i figur 5 skal der indsættes 2 EPS-søjler. Disse er vist med A over pil for placering. Placering af supplerende EPS-søjler for tilfælde B (sammenmurede false): L EPS,h = 0,77 0,76 9,2 = 5,4 m L EPS;m = 0,77 1,14 9,2 = 8,1 m L EPS,g = 0,91 0,76 9,2 (0,91/0,77) = 7,5 m Som det ses i figur 5 skal der indsættes 4 EPS-søjler. Disse er vist med A og B over pil for placering. 12. Formuren nedrives. Det sikres at der ikke er varsel om maksimal vindlast på 10,4 m/s i den periode der foregår udføres som beskrevet. 8

9 Bredde af EPS-søjle og antal armeringsstænger Minimum bredde af EPS-søjle og minimum antal armeringsstænger som funktion af terrænkategori og etagehøjde ses i nedenstående tabel. Tabel 3. Minimumsbredde af EPS-søjle (mm) og antal musetrapper Terrænkategori H = 2,4 H = 2,6 H = 2,8 H = 3,0 H = 3,2 IV 348 / / / / / 2 2 III 348 / / / / / 2 2 II 348 / / / / / 2 2 I 348 / / / / / / / / / / 2 3 Bemærk, at der skal placeres 2 60 mm mineraluld på hver side af EPS-søjle, såfremt denne er i forbindelse med en åbning. Antallet af bindere Såfremt der anvendes en tørmørtel KC 50/50/700, placeres 4 bindere pr. kvm i alle situationer. Såfremt der anvendes en vådmørtel KC 50/50/700, skal der ved hjørner i enkelte tilfælde anvendes flere end 4 bindere pr kvm. Se nedenstående tabel. Tabel 4. Antal bindere pr. kvm for vådmørtel KC 50/50/700 Terrænkategori Antal Ø4 bindere v. hjørneområdet, når der anvendes KC 50/50/700 vådmørtel Hav 6 Sø/hede 5 Land 4 Forstad 4 By 4 * hjørneområdet er typisk gavlen og 1/5 facadelængden. Bemærk dog binderfri område 750 mm fra selve hjørnet Materialer Formur: Trykstyrken af sten i formuren skal være minimum: f b = 18 MPa Mørtel: Mørtlen skal være en KC 50/50/700 tørmørtel (eller anden mørtel med samme egenskaber), hvor trykstyrken som minimum er: f m = 2,5 MPa Anvendes KC 50/50/700 vådmørtel skal det sikres, at styrken som minimum er den samme som i den oprindelige formur. Her regnes med f m = 0,9 MPa (bemærk ved anvendelse af vådmørtel er der specielle krav til antallet af bindere i visse situationer). 9

10 Multiklæb: Lip Multiklæb grå CE: C2E S1 Armering: Murtec Dista (rustfast) Fleksibel hård isolering til EPS-søjler: EPS: C80 eller S80. Lodret bærende formur Såfremt formuren er bærende gennem limtræsdrager eller lignende skal der i forbindelse med en energirenovering anvendes en formur med en tykkelse på 108 mm svarende til den tidligere formur. Der skal anvendes en sten/mørtel-kombination der som minimum har samme styrke som eksisterende. Alternativt skal der foretages en projektering med den aktuelle sten, mørtel, facadeprofil, etc. i det enkelte tilfælde. Såfremt fundamentet skal gøres bredere for at øge hulrummet, bliver understøtningen ved formuren mere excentrisk end oprindeligt, hvilket også skal løses i det enkelte projekt. I nogle tilfælde kan belastningen overføres til bagmuren. I andre tilfælde kan der anvendes stålsøjler. I enkelte tilfælde kan placeringen af formuren bibeholdes. Tegninger EPS-søjle og eksempel på løsninger i top og bund er angivet efterfølgende: 10

11 Figur 6. Eksempel på løsning i top Figur 7. Eksempel på løsning i bund 11

12 Figur 8. Eksempel på løsning i bund 12

13 Figur 9. Bærende formur. Før 13

14 Figur 10. Bærende formur. Efter 14

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE

BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 2015-03-09 2002051 EUDP. Efterisolering af murede huse pdc/aek/sol ver 5 BÆREEVNE UNDER UDFØRELSE 1. Indledning Teknologisk Institut, Murværk har i forbindelse med EUDP-projektet Efterisolering af murede

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri

EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri EPS-søjler 20-dobler styrken i fuldmuret byggeri Bærende murværk bliver ofte udført med en række stabiliserende stålsøjler. Det er et fordyrende led, som kan føre til, at det fuldmurede byggeri fravælges.

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri A/S Randers Tegl Mineralvej 4 Postbox 649 DK 9100 Aalborg Telefon 98 12 28 44 Telefax 98 11 66 86 CVR nr. 20 40 02 34 www.randerstegl.dk E-mail: tegl@randerstegl.dk Undgå stålsøjler i fuldmuret byggeri

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus.

Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Side 1 af 10 Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus. Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 72 20 20 00 Fax +45 72 20 10 19 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

Syd facade. Nord facade

Syd facade. Nord facade Syd facade Nord facade Facade Nord og Syd Stud. nr.: s123261 og s123844 Tegningsnr. 1+2 1:100 Dato: 23-04-2013 Opstalt, Øst Jonathan Dahl Jørgensen Tegningsnr. 3 Målforhold: 1:100 Stud. nr.: s123163 Dato:

Læs mere

Eksempel på anvendelse af efterspændt system.

Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Eksempel på anvendelse af efterspændt system. Formur: Bagmur: Efterspændingsstang: Muret VægElementer Placeret 45 mm fra centerlinie mod formuren Nedenstående er angivet en række eksempler på kombinationsvægge

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Parcelhus Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus April måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet Nyt koncept for

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til:

Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Binder Modulet beregner en trådbinders tryk- og trækbæreevne under hensyntagen til: Differensbevægelse (0,21 mm/m målt fra estimeret tyngdepunkt ved sokkel til fjerneste binder) Forhåndskrumning (Sættes

Læs mere

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på.

Murskive. En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m. L: 3,5 m. t: 108 mm. og er påvirket af en vandret og lodret last på. Murskive En stabiliserende muret væg har dimensionerne: H: 2,8 m L: 3,5 m t: 108 mm og er påvirket af en vandret og lodret last på P v: 22 kn P L: 0 kn Figur 1. Illustration af stabiliserende skive 1 Bemærk,

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5

Teknisk information for valg af konsoller 3. Teknisk information for valg af belastningsklasse 4. Teknisk information for montage af konsoller 5 Produktkatalog Indholdsfortegnelse Indhold Side Teknisk information for valg af konsoller 3 Teknisk information for valg af belastningsklasse 4 Teknisk information for montage af konsoller 5 Indstøbningsskinne

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN

LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN Tekst og illustrationer: Tekst og illustrationer: Lars Zenke Hansen, Civilingeniør Ph.d., ALECTIA A/S 3 LÆNGE LEVE KALKMØRTLEN I årets to første udgaver af Tegl beskrives luftkalkmørtlers mange gode udførelses-

Læs mere

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg

Murværksprojektering\Version 7.04 Eksempel 1. Kombinationsvæg Kombinationsvæg Modulet beregner lastfordelingen mellem for- og bagmur for vindlasten og momentet hidrørende fra topexcentriciteten i henhold til de indgående vægges stivheder (dvs. en elastisk beregning)

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme

Energirenovering af murede facader. Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader Konceptbeskrivelse. Etageejendomme Konceptet er udviklet i projektet Bæredygtig

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Montage af Ytong Dækelementer

Montage af Ytong Dækelementer Montage af Ytong Dækelementer Generelt Aflæsning af elementer Ytong Dækelementer leveres med lastbil uden kran. Bygherren skal sikre gode tilkørselsforhold på fast vej. Elementerne leveres på paller, der

Læs mere

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System

Teknisk vejledning. 2012, Grontmij BrS ISOVER Plus System 2012, Grontmij BrS2001112 ISOVER Plus System Indholdsfortegnelse Side 1 Ansvarsforhold... 2 2 Forudsætninger... 2 3 Vandrette laster... 3 3.1 Fastlæggelse af vindlast... 3 3.2 Vindtryk på overflader...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Brand. Branddimensionering

Brand. Branddimensionering Side 1 Brandteknisk dimensionering af porebetonblokke af H+H porebetonblokke skal projekteres efter Eurocode EC6: Murværkskonstruktioner, DS/EN 1996-1.2. Brandtekniske begreber Der anvendes brandtekniske

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider. Materiale

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3

Længde cm. Højde cm 24,8 24,8 24,8 24,8 49,8 49,8 49,8 99,8 99,8 12,3 24,8 49,8 62,3 24,8 49,8 62,3 49,8 62,3 SILKA XL SILKA XL er kalksandstens blokke med høj densitet og trykstyrke, som anvendes til indvendige, bærende vægge. Blokkene er ubrændbare og angribes ikke af råd og svamp. Pga. den høje densitet har

Læs mere

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF U-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Pressemeddelelse Funktionsmørtler

Pressemeddelelse Funktionsmørtler 18. januar 2001 Af: Civilingeniør Poul Christiansen Teknologisk Institut, Murværk 72 20 38 00 Pressemeddelelse Funktionsmørtler I 1999 blev begreberne funktionsmørtel og receptmørtel introduceret i den

Læs mere

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus

Energirenovering af murede facader. Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Maj måned 2015 Titel: Energirenovering af murede facader Vejledning forundersøgelser. Parcelhus Konceptet er udviklet i projektet

Læs mere

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m.

Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælke Et vindue har lysningsvidden 3,252 m. Lasten fra den overliggende etage er 12.1 kn/m. Teglbjælken kan udføres: som en præfabrikeret teglbjælke, som minimum er 3 skifter høj eller en kompositbjælke

Læs mere

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag

Nedstyrtning af gavl Gennemgang af skadesårsag , Frederikshavn Nedstyrtning af gavl 2014-11-28, Rambøll & John D. Sørensen, Aalborg Universitet 1/10 1. Afgrænsning Søndag d. 9/11 mellem kl. 11 og 12 styrtede en gavl ned i Mølleparken i Frederikshavn.

Læs mere

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur).

Modulet kan både beregne skjulte buer og stik (illustreret på efterfølgende figur). Murbue En murbue beregnes generelt ved, at der indlægges en statisk tilladelig tryklinje/trykzone i den geometriske afgrænsning af buen. Spændingerne i trykzonen betragtes i liggefugen, hvor forskydnings-

Læs mere

- udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur. Fordele

- udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur. Fordele Energiløsning Murede ydervægge udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur UDGIVET MAJ 2017 - REVIDERET JUNI 2018 Murede ydervægge - udvendig efterisolering afsluttet med flytning af formur

Læs mere

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken

Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Boligforeningen VesterBo, afd. 8, Nydamsparken Undersøgelse af murværk i ydervægge udført d. 29. oktober 2002 Generelt: Undersøgelsen har omfattet i alt 14 ophugninger for en konstatering af ydervæggenes

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere

Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere Afstand mellem konsoller/understøtning ved opmuring på tegloverliggere Rekvirent: Kalk og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 48 1358 København K Att.: Tommy Bisgaard Udført af civilingeniør Poul

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 2013-06-28 pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning Dette notat omhandler forskellige forhold relevant for beregninger af ældre murværk ifm renoveringer/ombygninger Notatet er således

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 24. december 2014 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 24. december 2014 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Nørre Voldgade 46 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut,

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

V. Peder Søgaard - mobil Nygårdsvej Videbæk Nyt produkt - se side 9

V. Peder Søgaard - mobil Nygårdsvej Videbæk   Nyt produkt - se side 9 P R O F E S S I O N E L T www.murerhjorner.dk V. Peder Søgaard - mobil 2117 2359 Nygårdsvej 5-6920 Videbæk e-mail: ps@murerhjorner.dk V Æ R K T Ø J Nyt produkt - se side 9 Murerhjørnerne er fremstillet

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S

SKITSEPROJEKT KAMPAGNEHUS KUBIK. Lasse Larsen Byggefirma A/S SKITSPOJKT KMPGNHUS KUIK Lasse Larsen yggefirma /S 1973.0 155.0 73.0 107.0 181.0 269.0 151.0 185.0 133.0 53.0 151.0 197.0 151.0 167.0 47.7 V3 1 + s1 opv ryggers 7.9 m² rejsehøjde 260 loftshøjde ca. ~255

Læs mere

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 1. juli 2015 F 1

Det murede hus. Anvisning i god byggeskik. 1. juli 2015 F 1 Det murede hus Anvisning i god byggeskik 1. juli 2015 F 1 Titel: Det murede hus Udført for: Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Vestergade 11 1456 København K Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Murværk

Læs mere

Energirenovering af murede facader beregningseksempel. Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus

Energirenovering af murede facader beregningseksempel. Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus Energirenovering af murede facader beregningseksempel Rødovre Boligselskab, Birkmosevej 32, Fælleshus December 2016 Titel: Energirenovering af murede facader beregningseksempel Rødovre Boligselskab, Birkmosevej

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer

Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16. Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 1/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Dato: September 2008 - Blad: 31 - Side: 2/16 Ytong Typiske konstruktionsdetaljer Detailløsningerne i dette hæfte er eksempler

Læs mere

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11.

(90)01. Tegningsnr. Emne Dato. Tegningsliste 11.03-2013 (90)01. (90)12.100 Niveaufri adgang 11.03-2013. (90)12.110 Facademur ved fundament 11. Tegningsnr. Emne Dato (90)01 Tegningsliste (90)12.100 Niveaufri adgang (90)12.110 Facademur ved fundament (90)21.110 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel, Ytong Porebeton (90)21.120 Facademur - Udvendigt

Læs mere

Vægge og tag. 103 ApS Anette Krog, Byggesagkyndig 1 H.P. Simonsens alle 21, Odense : GPS ,

Vægge og tag. 103 ApS Anette Krog, Byggesagkyndig 1 H.P. Simonsens alle 21, Odense : GPS , 6:0 - Status på projektet er, at bagmure og skillevægge er rejst og tagkonstruktionen er under opbygning. Vægge er opført i 0 cm tykkelse på elementer. Ok. 6:03 - Dampspærre over bagmurselement og dampspærre

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energioptimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Projekteringsvejledning. Energirenovering af muret etagebyggeri

Projekteringsvejledning. Energirenovering af muret etagebyggeri Projekteringsvejledning Energirenovering af muret etagebyggeri December 2016 Titel: Projekteringsvejledning Energirenovering af muret etagebyggeri Rekvirent: EUDP-sekretariatet Energistyrelsen Amaliegade

Læs mere

Hvorfor vælge Briiso?

Hvorfor vælge Briiso? Fakta om Briiso Skal fastgøres op ad K 1 10 godkendt flade Kan fastgøres på beton flader Kan fastgøres på murstens flader Kan fastgøres på pudset overflader, hvis pudset er fastsiddende Brandgodkendt i

Læs mere

Styroment Projekterings - og montagevejledning

Styroment Projekterings - og montagevejledning ...fokus på isolering Styroment Projekterings - og montagevejledning l kortere byggetid l enkel montering l effektiv fundering l lette materialer ...fokus på isolering Indhold Projekteringsvejledning...........................3

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6

BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 BEREGNING AF MURVÆRK EFTER EC6 KOGEBOG Copyright Teknologisk Institut, Byggeri Byggeri Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C Tlf. 72 20 38 00 poul.christiansen@teknologisk.dk KOGEBOG TIL BEREGNING AF MURVÆRK

Læs mere

Gyproc Brandsektionsvægge

Gyproc Brandsektionsvægge Gyproc Brandsektionsvægge Lovgivning I BR 95, kap. 6.4.1 stk. 2 står der: En brandsektionsvæg skal udføres mindst som BSvæg 60, og den skal under brand bevare sin stabilitet, uanset fra hvilken side væggen

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Udvendig efterisolering af massive murede vægge

Udvendig efterisolering af massive murede vægge Udvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning etageejendomme UDGIVET NOVEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 Mange ældre etageejendomme er opført med massive ydervægge med ringe varmeisolering.

Læs mere

Montagevejledning. max max 60. UMBA Ekspansionsmurbinder ståldybel. Binder = Hulmur + min. 130mm. Juli I bagmur af beton og tegl.

Montagevejledning. max max 60. UMBA Ekspansionsmurbinder ståldybel. Binder = Hulmur + min. 130mm. Juli I bagmur af beton og tegl. UMBA Ekspansionsmurbinder ståldybel I bagmur af beton og tegl. Binderlængde er minimum hulmur + 130 mm. 1. Bor ø6 x 40 mm hul med SDS stopbor 2. Binderen monteres i støvfrit hul med slagdorn. 3. Binderens

Læs mere

Kapitel 9. Vinduesmontage

Kapitel 9. Vinduesmontage Kapitel Vinduesmontage Vinduesmontage / sternbeslag / torvhallkrok / gardinbrætbeslag GENEREL INFORMTION nvendelse eslagene i dette kapitel har meget forskellige anvendelsesmuligheder, se de enkelte produktsider.

Læs mere

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem

ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem ISOVER Plus System - effektivt, fleksibelt og energirigtigt facadesystem Dato: marts 0. Erstatter: Brochure fra maj 00 ISOVER Plus System vil revolutionere byggeriet... ISOVER Plus er et nyt og revolutionerende

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

METODEVEJLEDNING OM FORUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED ENERGIRENOVERING AF MUREDE ETAGEEJENDOMME

METODEVEJLEDNING OM FORUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED ENERGIRENOVERING AF MUREDE ETAGEEJENDOMME areh/kejo/lip/sol METODEVEJLEDNING OM FORUNDERSØGELSER I FORBINDELSE MED ENERGIRENOVERING AF MUREDE ETAGEEJENDOMME Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Læs mere

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER

BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER BEREGNING AF VANDRET- OG LODRET BELASTEDE, MUREDE VÆGFELTER MED ÅBNINGER 1. Indledning Murværksnormen DS 414:005 giver ikke specifikke beregningsmetoder for en række praktisk forekomne konstruktioner som

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader.

Porebeton [mm] Hvor der anvendes listelofter mod tagrum. Begge vægge og isolering føres tætsluttende til tagflader. Side 1 Lejlighedsskel med Multipladen 535, Murblokken 535 og Vægelementet 575 Når det drejer sig om reduktionstal for en dobbelt væg, så er det vigtigt, at de to vægdele er fuldstændig adskilte med adskilt

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering

3.4.1. y 2. 274 Gyproc Håndbog 9. Projektering / Etagedæk og Lofter / Gyproc TCA-Etagedæk. Gyproc TCA-Etagedæk. Dimensionering Projektering / Etagedæk og Lofter / Dimensionering Dimensioneringstabeller De efterfølgende tabeller 1 og 2 indeholder maksimale spændvidder for Gyproc TCA etagedæk udført med C-profiler. Spændvidder er

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere