Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1."

Transkript

1 Erhverv J.nr. Udsendt: 8. september 2011 Revideret: 20. december 2011 Miljøstyrelsens vejledning til kravene i 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer 1. Indledning Den 15. februar 2011 trådte der en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i kraft (bekendtgørelse nr. 100 af 9. februar 2011 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Krav om gyllebarrierer m.v.)) Ændringsbekendtgørelsen indsætter en ny 15 a og et nyt bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Det følger af disse regler, at der for visse gyllebeholdere beliggende i nærheden af vandløb og søer skal etableres beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer. Er en beholder omfattet af krav om etablering af barrierer, kan beholderen i stedet afvikles. I så fald skal der indsendes en afviklingsplan til kommunen. Krav til afvikling og barrierer fremgår af vejledningens afsnit herom../. Kopi af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a og bilag 3 til husdyrgødningsbekendtgørelsen findes i bilag 1. Kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a skal ses i sammenhæng med den samtidig indsatte bestemmelse i husdyrgodkendelseslovens 8, stk. 2, som betyder, at det fremover ikke vil være tilladt at etablere nye beholdere til flydende husdyrgødning nærmere end 100 m fra åbne vandløb og søer større end 100 m², medmindre der kan opnås dispensation efter fra husdyrgodkendelseslovens 9, stk. 3. Der henvises til lov nr. 122 af 23. februar 2011 om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ændring af reglerne om udledning af ammoniak og om beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, inddragelse af offentligheden m.v.). Tabel 1. Oversigt over krav om tiltag i husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a Krav Barriere Alarm Terrænændring Afvikling Beliggenhed I risikoområde* < 100 meter fra åbne X X o vandløb og søer (> 100 m²) I risikoområde* > 100 meter fra åbne X X vandløb og søer (> 100 m²) Udenfor risikoområde* < 100 meter fra X vandløb eller sø X = krav; o = alternativ mulighed til barriere (se afsnit om krav til afviklingsplan); * = Område hvor terræn skråner med mere end en gennemsnitlig hældning på 6 grader fra beholder mod vandløb eller sø på mere end 100 m²)

2 1.1. Skematisk oversigt over kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a En gyllebeholder kan være omfattet af et eller flere af kravene i bekendtgørelsens 15 a. Det er beholderens geografiske beliggenhed, der afgør, om den er omfattet af et eller flere tiltag. I tabel 1 findes en oversigt over, hvilke parametre, der udløser et eller flere af bekendtgørelsens krav Krav om alarm og beholderbarrierer er møntet på beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. Kravene gælder for så vidt alle beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning. Miljøstyrelsen vurderer dog, at mindre beholdere der ikke anvendes til opbevaring af gødning, som f.eks. fortanke m.v., ikke omfattes kravene, såfremt gødningen efter en begrænset periode pumpes over i en lagertank. 2. Er en beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a? 2.1. Hvordan måles afstanden på 100 meter? Afstandskravet er 100 meter i fugleflugtlinje fra beholder til vandløb. Afstanden måles fra beholderen til vandløbets øverste kant. For søer måles ligeledes afstanden fra beholderen til søens øverste kant Hvilke vandløb er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a? Åbne vandløb, der er regelmæssigt vandførende, omfattes. Vej- og skelgrøfter, der ikke er regelmæssigt vandførende, samt regnvandsrender opstået som følge af sky- og tøbrud er ikke et vandløb i bekendtgørelsens forstand. Ligeledes opfattes rørlagte vandløb og dræn heller ikke som vandløb Hvilke søer er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a? Definitionen af søer følger størrelsesmæssigt naturbeskyttelseslovens 3. Husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a vedrører således naturlige søer, hvis areal er på over 100 m². Midlertidigt oversvømmede arealer og lavninger, der ikke er regelmæssigt vandopfyldte, er ikke omfattet kravene i bekendtgørelsen Hvilke områder er risikoområder? Risikoområder er arealer med et gennemsnitligt fald på mere end 6 grader ned mod et vandløb eller en sø. Er hældningen ikke over 6 grader hele vejen fra beholder ned mod vandløb, bestemmes det gennemsnitlige fald ud fra aflæsning af terrænkote for henholdsvis beholder og vandløb på et topografisk kort. Hældningen beregnes efterfølgende ud fra højdeforskellen mellem beholder og vandløb og afstanden til vandløb eller sø i lige linje. Beregningseksempel: Med en aflæst højdeforskel mellem beholder og vandløb på 25 meter, en afstand mellem beholder og vandløb på 200 meter beregnes, hældning = 25/200 x 100 = 12,5 % 7,1. I forhold til havmiljøet betragtes områder med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader beliggende mindre end 100 m til havet ikke som værende et risikoområde. 2

3 3. Hvordan identificeres det, om en beholder er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a? Ansvaret for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a påhviler den enkelte beholderejer. Det er således dennes ansvar at få afklaret, om beholderen er omfattet af et eller flere af kravene i bestemmelsen. For så vidt angår beholdere i risikoområder og/eller nærmere end 100 meter fra en sø eller et vandløb, har Miljøstyrelsen ved hjælp af udtræk fra det Centrale Husdyrregister (CHR) på luftfoto markeret beholdere identificeret på husdyrbrug. Herudfra er beholdere i risikoområde og mindre end 100 meter fra vandløb eller søer identificeret. Det er vigtigt at bemærke, at CHR-data og de publicerede kortdata er vejledende. Det kan således ikke udelukkes, at der er identificerede beholdere, der efter en nærmere vurdering ikke er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a. Tilsvarende kan der være beholdere, der er omfattet af 15 a, selv om de ikke findes på kortmateriale. Som eksempel fremgår beholdere på planteavlsbrug eller nedlagte husdyrbrug ikke af vejledningsmaterialet, da disse ikke kan findes ved udtræk fra CHR. 4. Retsvirkningerne af, at en beholder er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a Husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a stiller forskellige krav alt efter, om beholderen ligger i eller uden for et risikoområde, og om den ligger mere eller mindre end 100 meter fra en sø eller et vandløb Hvis en beholder ligger i risikoområde: Mindre end 100 meter fra vandløb eller sø Ligger beholderen i risikoområde og mindre end 100 meter fra vandløb eller sø, skal der altid monteres alarm på beholderen. Herudover skal et af følgende tiltag implementeres: 1. Beholderen afvikles jf. 15 a, stk. 6 eller 7. I så fald skal ejeren senest den 1. oktober 2011 indsende en afviklingsplan til kommunen, 2. Der etableres beholderbarriere jf. 15 a, stk. 3, senest den 1. januar Etablering af barrieren skal anmeldes til kommunen, se nærmere nedenfor. Beholdere omfattet af pkt. 1 skal afvikles efter retningslinjerne i afsnit 7. Ved afviklingsperiodens udløb, skal beholdere efterfølgende fjernes eller gøres uanvendelig. Såfremt tiltag i pkt. 1 eller 2 ikke implementeres, skal beholderen ligeledes gøres uanvendelig eller fjernes, senest ved udløbet af den i bekendtgørelsen fastsatte frist 1. januar Ved uanvendelig forstås, at beholderen rengøres og gøres uegnet til opbevaring af husdyrgødning, f.eks. ved at slå hul i beholderens bund. Kommunen kan ikke dispenseres for kravene i punkt 1 og Mere end 100 fra vandløb eller sø Ligger beholderen i risikoområde og mere end 100 meter fra sø eller vandløb, skal der altid monteres alarm på beholderen. Herudover skal der mellem beholder og vandløb/sø forefindes eller etableres terrænændring, der kan tilbageholde minimum 25 m 3 gylle. Påmontering af alarm skal følge retningslinjerne i afsnit 7. Fristen for opsætning er den 1. januar Såfremt en beholder ikke anvendes til opbevaring af husdyrgødning, kan det undlades at 3

4 påmontere alarm. Tages en beholder på et senere tidspunkt i brug til opbevaring af husdyrgødning, skal alarmen monteres, inden der fyldes husdyrgødning i beholderen. Kommunen kan ikke dispensere for bestemmelserne vedrørende opsætning af alarm Krav til beholdere mindre end 100 meter fra vandløb eller sø uden for et risikoområde Hvis en beholder ligger mindre end 100 meter fra vandløb eller sø uden for et risikoområde, skal der monteres en alarm på beholderen. 5. Regler om anmeldelse og tilladelse/godkendelse 5.1. Regler om tilladelse efter byggelovgivningen En beholderbarriere i form af en jordvold vil ikke falde ind under byggelovens bebyggelsesbegreb, og etableringen af en jordvold vil derfor hverken forudsætte en forudgående anmeldelse eller tilladelse efter byggelovgivningen. En barriere opført i samme materiale som en gyllebeholder vil derimod i henhold til byggelovens 2, stk. 2, umiddelbart være en bygningsmæssig konstruktion omfattet af byggelovens bebyggelsesbegreb. Før der etableres en sådan beholderbarriere, skal der derfor søges om byggetilladelse hos kommunen. Der findes i bygningsreglementet (BR10) visse undtagelser til kravet om byggetilladelse. Blandt andet bestemmer kap. 1.5, stk. 1, nr. 8, at udendørs anlæg til opbevaring af husdyrgødning, korn og foder samt befæstede pladser kan opføres, efter der alene er sket anmeldelse til kommunen. Det er i vejledningsteksten til bestemmelsen angivet, at bestemmelsen kan omfatte gylletanke, gyllelaguner, møddingspladser, ensilagepladser, foderpladser, vaskepladser, siloer til korn- og foderopbevaring og lignende. Bestemmelsen omfatter ikke konstruktioner, der ikke opføres som en direkte del af anlægget eller den befæstede plads. Konstruktioner, der opføres i tilknytning til anlægget, vil ikke i sig selv bevirke, at konstruktionen bliver en del af anlægget. Beholderbarrierer, der opføres rundt om en gylletank, er derfor ikke omfattet af anmeldelsesbestemmelsen i BR10, kap. 1.5, stk. 1, nr. 8. Dette betyder, at beholderbarrierer udført i samme materiale som gyllebeholderen alene kan opføres efter, der er meddelt byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen Regler om anmeldelse og tilladelse/godkendelse efter miljølovgivningen Etablering af en beholderbarriere med overholdelse af de kriterier der fremgår af bekendtgørelsens bilag 3 skal anmeldes til kommunen efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 31. Miljøstyrelsens vurderer, at såfremt betingelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3 overholdes, vil etablering af en barriere som udgangspunkt ikke udløse krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven (husdyrbrug) eller krav om landzonetilladelse efter planloven (planteavlsbrug), men vil alene skulle anmeldes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens 31. Udgangspunktet fraviges dog for så vidt angår barrierer af samme materiale som beholderen idet disse, som beskrevet ovenfor efter byggeloven opfattes som bebyggelse der etableres ved fritliggende beholdere. Baggrunden for dette er, at der både efter husdyrgodkendelsesloven og 4

5 planloven kræves tilladelse/godkendelse til etablering af byggeri, der ikke ligger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer, hvorved efter praksis forstås de arealer, hvorpå hovedparten af ejendommens driftsbygninger ligger, eller det areal, hvorpå ejendommens stuehus hidtil har ligget. Som det fremgår ovenfor opfattes en jordvold ikke som bebyggelse efter byggeloven, og en jordvold vil derfor som udgangspunkt ikke udløse et krav om tilladelse/godkendelse, selvom den etableres ved en fritliggende beholder. Kommunen skal dog foretage en konkret vurdering af, om jordvolden primært på baggrund af dens udformning og størrelse har en karakter, så der er tale om en relevant ændret anvendelse af arealet, der udløser et krav om tilladelse/godkendelse. Det er ikke muligt at fravige kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3. Der kan heller ikke dispenseres herfra, såfremt en barriere ikke kan opføres så den overholder kravene. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at terrænændringerne efter husdyrgødningsbekendtgørelsens 15 a som udgangspunkt ikke udløser krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven eller planlovens landzonebestemmelser, og at terrænændringer ej heller kræver anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens Krav til udformning og beliggenhed af beholderbarrierer 6.1. Beholderbarrierens udformning Er en beholder omfattet krav om barriere, skal barrieren være etableret seneste den 1. januar 2012 (medmindre beholderen afvikles). Beholderbarrieren skal mindst kunne tilbageholde beholderens rumindhold over terræn. Barrieren må ikke være gennemtrængelig for gylle, og den skal kunne modstå tryk som følge af et udslip. Den skal være stabil i forhold til vejrlig. Såfremt det er nødvendigt at køre hen over barrieren, skal den dimensioneres i forhold hertil. Der skal være mulighed for at opsamle gyllen ved et evt. uheld med gylleudslip. Beholderbarrierer skal etableres som en jordvold eller i samme materiale som gyllebeholderen. Farverne skal være i samme nuance som beholderen eller i jordfarver. Jordvoldens højde må af landskabelige hensyn maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn. Skærmende beplantning skal være etableret senest den 31. december året efter, at barrieren er etableret. Afhængig af terrænforhold etableres en hel- eller en delbarriere. En helbarriere forudsættes at indeholde en åbning til indkørsel. På skrånende terræn etableres barrieren omkring den del af beholderen, hvor arealet skråner væk fra beholderen. Barrieren skal som minimum afskærme den halvdel af beholderen, der vender mod vandløb eller sø og skal kunne tilbageholde den krævede mængde gylle (beholderens rumfang over terræn). Barrieren kan også delvist etableres som en fordybning rundt om tanken, hvor jorden herfra lægges op som en mindre jordvold i tilknytning til fordybningen. En anden mulighed er at etablere barrieren ved, at der lægges en jordvold umiddelbart op ad tankens ydervæg og op til tankens overkant. Ved denne løsning skal der, jævnfør arbejdstilsynets regler, af sikkerhedshensyn opsættes et hegn. Det vil i dette tilfælde være nødvendigt, at volden omkranser en større del af beholderen for at sikre, at indholdet i beholderen over terræn ikke kan strømme mod vandløb eller sø ved et evt. uheld. Der er i bilag 2 til 6 plan og snit over mulige udformninger. Andre udformninger kan være mulige. 5

6 Såfremt bygninger eller plansiloer i umiddelbar nærhed af beholderen er tilstrækkeligt tætte og kan modstå trykket ved udslip, kan et bygningselement udgøre hele eller dele af en barriere. Der må ikke inden for en barriere etableres dræn eller afløb eller på anden måde være risiko for nedsivning af gylle. Der skal desuden tages højde for beliggenheden af afløb og eventuelle drænbrønde, som det kan være nødvendigt at afskærme Beholderbarrierens beliggenhed Betingelserne i bilag 3 for, at beholderen kan anmeldes efter husdyrgødningsbekendtgørelsens 31, indeholder bl.a. krav til beholderens placering. Det fremgår heraf, at afstanden mellem beholderen og barrierens fod maksimalt må være 20 meter. Det fremgår desuden, at beholderbarrieren ikke må placeres nærmere end 30 meter fra naboskel. Som det fremgår af afsnit 5, kan barrieren placeres mere end 20 meter fra beholderen. En større afstand kan eksempelvis være relevant af hensyn til mulighederne for at kunne køre rundt om beholderen inden for barrieren. Er afstanden større end 20 meter, skal kommunen tage konkret stilling til, om etableringen udløser et krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven eller efter planlovens landzoneregler. Beholderbarrieren må ikke etableres i en evt. lovpligtig 2 meter dyrkningsfri bræmme jf. vandløbsloven, og den skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i evt. vandløbsregulativer, som ofte angiver, at der ikke uden vandløbsmyndighedernes godkendelse må etableres blivende anlæg i en zone på op til 10 meter fra vandløbets kant af hensyn til færdsel i forbindelse med vedligehold af vandløbet. 7. Krav til afvikling Ejeren af en beholder, der er omfattet krav om barriere, kan efter eget valg vælge at afvikle beholderen frem for at etablere en barriere. Desuden skal beholdere, hvor det ikke er muligt at etablere en barriere, afvikles. Afhængig af beholderens alder og om beholderen er omfattet af en miljøgodkendelse, skal afvikling ske over følgende tidsperiode. Beholderen skal senest være afviklet, når den er 20 år gammel. Afviklingen skal dog ikke ske inden for en afviklingsperiode på mindre end 6 år. Således skal beholderen uanset alder tidligst været afviklet den 1. januar Er beholderen omfattet af en miljøgodkendelse, er den som udgangspunkt omfattet af en 8-årig retsbeskyttelse fra godkendelsestidspunktet, og kan normalt tidligst forlanges afviklet ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden. Afvikles beholderen, skal dette skriftligt meddeles kommunen senest den 1. oktober 2011 ved indsendelse af en plan for afviklingen af beholderen. Afviklingsplanen skal præcist identificere, hvilken beholder der ønskes afviklet og dato for afvikling. Er afviklingsdatoen senere end den 1. januar 2017, medsendes dokumentation for beholderens alder eller henvisning til miljøgodkendelse, hvis den er omfattet af en sådan. Beholdere, der vælges afviklet, er omfattet af krav om opsætning af alarm. 8. Krav til en terrænændring Beholdere beliggende i et risikoområde og mere end 100 meter fra vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m² skal have etableret en terrænændring, der kan tilbageholde mindst 25 m 3 gylle. Da ændringen af husdyrgodkendelsesloven ikke forbyder opførelse af beholdere i risikoområder, der ligger mere end 100 meter fra vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m², omfatter 6

7 kravet om terrænændring også eventuelt nye beholdere. For disse skal terrænændringen etableres samtidig med beholderen. Der er ikke fastsat krav til afstanden mellem beholderen og terrænændringen. Findes der en naturlig forekommende terrænbarriere mellem beholder og sø eller vandløb, der opfylder kravene til en terrænændring, er der ikke krav om etablering af yderligere terrænændringer. Terrænændring kan etableres som en mindre terrænjustering og bør tilsås med græs af hensyn til den samlede stabilitet. Terrænændring kan også udføres gennem etablering af en rende, der føres til opsamlingstank uden afløb, hvorfra gyllespild kan opsamles. 9. Krav til alarm Alle beholdere beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller sø samt alle beholdere beliggende i risikoområder skal påmontere en alarm. Alarmsystemet skal som minimum kunne registrere pludselige fald af overfladen i beholderen og meddele dette elektronisk til driftsherren. Fald i niveau skal kunne registreres uanset gylleniveau i beholderen. Således skal alarmen registrere fald i overfladen i hele beholderens højde, herunder også i den del der er beliggende under terrænniveau. En alarm, der registrerer overløb, anbefales, men er ikke i sig selv tilstrækkelig til at opfylde kravet. Miljøstyrelsen anbefaler desuden, at der anvendes et alarmsystem, der registrerer andre uregelmæssigheder i gylleoverfladen. Det kan f.eks. være systemer, der kan registrere uregelmæssigheder under håndtering og pumpning af gylle. Et eksempel herpå kan være en alarm, der registrere, om overfladen stiger under påfyldning af beholderen. 10. Om kortdata Kortbilag over risikoområde med terrænhældning på mere end 6 er i september 2011 blevet opdateret på Danmarks Miljøportal. Desværre kan hældningsdata ikke pt. distribueres frit på Miljøportalen pga. ophavsret. Miljøstyrelsen har udfra luftfoto og adresse udtræk fra det centrale husdyr register (CHR) registreret ca beholdere gyllebeholdere beliggende på danske husdyrbrug. De identificerede beholdere, kan hentes som GIS-data på Miljøstyrelsens hjemmeside. Det skal bemærkes at beholdere på planteavlsbrug eller nedlagte husdyrbrug ikke er identificerede. Gis-data kan hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside under fanen landbrug. 7

8 Bilag 1. Ændringsbekendtgørelse og bilag: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Krav om gyllebarrierer m.v.) 1 I bekendtgørelse nr af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr af 11. oktober 2007, bekendtgørelse nr. 736 af 30. juni 2008, bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009, bekendtgørelse nr. 935 af 19. juli 2010 og bekendtgørelse nr. 949 af 29. juli 2010, foretages følgende ændringer: 1. Efter 15 indsættes:» 15 a. I denne bestemmelse forstås ved: 1) Alarmsystem: System, som kan registrere pludselige fald af overfladen i beholderen til opbevaring af flydende husdyrgødning og meddele dette elektronisk til driftsherren. 2) Risikoområde: Områder, hvor terrænet skråner med en gennemsnitlig hældning på mere end 6 grader fra beholderen mod vandløb eller søer med et areal større end 100 m 2. 3) Terrænændring: Terrænændring, der mindst kan tilbageholde 25 m 3 flydende husdyrgødning. 4) Beholderbarriere: Barriere, eventuelt i form af jordvold, der mindst kan tilbageholde den del af beholderens indhold, der er beliggende over terræn. Stk. 2. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde eller beliggende 100 meter eller nærmere til vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m 2, skal være udstyret med et alarmsystem. Stk. 3. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter til vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m 2 skal have etableret en beholderbarriere. Stk. 4. Beholdere beliggende i et risikoområde og mere end 100 meter fra vandløb eller sø med et areal, der er større end 100 m 2, skal have etableret en terrænændring. Stk. 5. Etablering af beholderbarriere, jf. stk. 3, skal opfylde betingelserne i bilag 3. Stk. 6. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning etableret før den 15. februar 2011 omfattet af stk. 3, skal senest være afviklet, når beholderen er 20 år gammel. Afvikling skal dog tidligst være sket den 1. januar 2017, jf. dog stk. 7. Stk. 7. Beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, jf. 40, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal uanset stk. 7, tidligst være afviklet ved udløbet af retsbeskyttelsesperioden, jf. dog samme lovs 40, stk. 2.«2. I 37, stk. 1, nr. 1, indsættes efter» 15, stk. 1 og stk. 3-4,«:» 15 a,«. 3. Bilag 3 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse. 2 Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2011, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Beholdere, der er etableret før den 15. februar 2011, skal opfylde kravene i 15 a, stk. 2-5, som affattet ved 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, senest den 1. januar I stedet for etablering 8

9 af en beholderbarriere, jf. 15 a, stk. 3, som affattet ved 1, nr. 1, i denne bekendtgørelse, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunalbestyrelsen. Planen skal være kommunalbestyrelsen i hænde senest den 1. oktober Bilag 3 Ved etablering af beholderbarriere, jf. 15 a, stk. 3, skal følgende betingelser ved anmeldelse efter 31 være opfyldt: 1) Barrieren skal etableres som en jordvold eller en vold af samme materialer som den beholder den opføres omkring. Farverne skal være i samme farve som beholderen eller i jordfarve. 2) Afstanden mellem beholderen og barrierens fod må maksimalt være 20 meter. Barrierens højde må maksimalt være 1 meter under beholderens højde over terræn. 3) Barrieren placeres ikke nærmere end 30 meter til naboskel. 4) Senest den 31. december året efter etablering af barrieren, skal der være etableret afskærmende beplantning omkring barrieren eller på selve barrieren, hvis denne etableres ved jordvold. Den afskærmende beplantning skal bestå af naturligt hjemmehørende løvtræarter eller buske. 9

10 Bilag 2. Eksempler på udformning og placering af barrierer 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Bilag 3. Skema til meddelelse om afvikling af beholder til flydende husdyrgødning 1. Ejer af beholder (Navn/virkomhed) (Adresse) (Postnummer ) (By) 2. Adresse på hvilken beholderen er beliggende (Udfyldes kun såfremt beholderen er beliggende anden adresse end angivet under rubrik 1 ) (Adresse) (Post. nr.) (By) 3. Afvikling Beholderen afvikles: Beholderen er opført: (dato og år) (dato og år) Er beholderen omfattet af miljøgodkendelse? Ja Nej Hvis ja, hvornår er godkendelsen meddelt? (dato og år) Såfremt beholderen ønskes afviklet senere end 1. januar 2017 og ikke er omfattet af en miljøgodkendelse vedlægges dokumentation for beholderens alder. 4. Bilagsliste (f.eks. miljøgodkendelse, dokumentation for alder eller kort med angivelse af beholderens beliggenhed) Skemaet udfyldes og indsendes til kommunen senest den 1. oktober

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder

12 GODKENDELSE af husdyrbruget. Høgslundvej 12 6270 Tønder 12 GODKENDELSE af husdyrbruget Høgslundvej 12 6270 Tønder INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VIGTIGE ADRESSER OG DATOER...4 2 INDLEDNING...5 3 AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE...6 3.1. Samlet vurdering...6 4 VILKÅR...7

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284

Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Miljøgodkendelse af svinehold på Kolshave 20, 5400 Bogense. CVR.nr 30136284 Januar 2010 Indholdsfortegnelse MILJØGODKENDELSE...5 BAGGRUND... 5 AFGØRELSE... 5 VILKÅR FOR GODKENDELSEN... 6 PRODUKTION...

Læs mere

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge

16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer. Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge 16 MILJØGODKENDELSE af udbringningsarealer Trehøjevej 45 4070 Kirke Hyllinge Registreringsblad Titel: Trehøjevej 45, 4070 Kirke Hyllinge 16 miljøgodkendelse, udbringningsarealer tilhørende Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 651-600/2000 Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Miljøgodkendelse af Meldgård Fastrupvej 16 7400 Herning Afgørelsesdato: X. XX 2013 Sags nr.: 09.17.00-P19-67-XX

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning

Vejledning om Lokalplanlægning. Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om Lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Vejledning om lokalplanlægning Indhold, tilvejebringelse og retsvirkning Udarbejdet af: Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 teknik@herning.dk www.herning.dk Revurdering af miljøgodkendelse Volsgaard Agro Aps Askovvej 25 6973 Ørnhøj Afgørelsesdato: 18. maj 2015 Sags

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006

Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Faglig rapport vedrørende en ny lugtvejledning for husdyrbrug Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen December 2006 Side 1 Forord Denne faglige udredning vedrørende en ny lugtvejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere