U D K A S T 24. august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T 24. august 2017"

Transkript

1 U D K A S T 24. august 2017 X. supplement til Luftvejledningen (vejledning nr ) Kapitel 6 om energianlæg Med dette supplement bortfalder kapitel 6 i Miljøstyrelsens vejledning nr , Luftvejledningen, og 1. supplement af 30. september 2003 til Luftvejledningen. Dette supplement er udarbejdet i forbindelse med implementeringen af direktiv om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg i den danske lovgivning. Med supplementet er kapitel 6 opdateret, så det er tidssvarende. Kapitel 6 Energianlæg 6.1. Anvendelsesområde Emissionsgrænseværdier i dette kapitel gælder ikke energianlæg, som er omfattet af: Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Standardvilkårsbekendtgørelsen, jf. afsnit om listepunkt G201 og G202. Standardvilkårsbekendtgørelsen, jf. afsnit om listepunkt E207 og 6.4 b) ii) -9. Gasmotorbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer træaffald på trævareforarbejdende virksomheder. Bekendtgørelse om store fyringsanlæg.*) Bekendtgørelse om fyringsanlæg på platforme på havet. Bekendtgørelsen om anlæg, der forbrænder affald. Forordning om animalske biprodukter bestemmelserne om fyringsanlæg, som anvender husdyrgødning som brændsel 1 *) Dog indeholder dette kapitel emissionsgrænseværdier for visse spormetaller for store fyringsanlæg, der anvender kul, brunkul, fuelolie, orimulsion og lignende brændsler. Energianlæg, hvis røggassen anvendes til direkte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er ikke omfattet af emissionsgrænseværdier i dette kapitel. På disse anlæg er der direkte kontakt mellem røggassen fra energianlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres. Fremstilling af fødevarer, som sukker, kartoffelstivelse, animalsk protein og blodprodukter er eksempler på produktioner, som anvender direkte tørring. Et andet eksempel er direkte fyrede tørrerier på korn- og foderstofvirksomheder, hvor røggassen anvendes til tørring af planteavlsafgrøder. Energianlæg, hvis røggas anvendes til indirekte opvarmning, tørring eller enhver anden behandling af genstande eller materialer, er omfattet, medmindre anlægget er omfattet af en af ovennævnte bekendtgørelser. På disse anlæg er der ikke kontakt mellem røggassen fra energianlægget og de genstande og materialer, der opvarmes eller tørres. Som eksempel kan nævnes indirekte fyrede tørrerier på korn- og foderstofvirksomheder, hvor energianlægget anvendes til at opvarme den luft, som tørrer planteavlsafgrøder. For alle andre stoffer end dem, der er emissionsgrænseværdier for i dette kapitel, gælder vejledningens massestrømsgrænser og emissionsgrænseværdier, dog vil det kun i særlige tilfælde være nødvendigt at fastsætte emissionsgrænseværdier udover dem, der er fastsat i dette kapitel. B-værdier gælder for alle stoffer og alle anlæg. 1 Artikel 6, stk. 6-8, i Forordning nr. 142/2001.

2 For fyringsanlæg med en nominale indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 1 MW, som anvender fast brændsel, herunder brændeovne, brændekedler og halmfyr, henvises til Miljøstyrelsens brændefyringsportal, som kan findes på dette link: brændefyringsportal. Her kan man også finde Miljøstyrelsens vejledning om regulering af luftforurening fra brændefyring. Dette kapitel fastsætter også metode til beregning af SO 2-emissioner på baggrund af brændselsanalyser som alternativ til præstationskontrol for SO 2. Denne metode kan anvendes i forhold til anlæg omfattet af: bekendtgørelsen om store fyringsanlæg bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg regler om brænding af husdyrgødning i forordning om animalske biprodukter 6.2. Definitioner Den termiske indfyrede effekt beregnes ved at multiplicere brændselsmængden med brændslets nedre brændværdi. Hvis mærkepladeeffekten er opgivet som akseleffekt eller generatoreffekt beregnes den indfyrede effekt ved at dividere den nominelle aksel/generatoreffekt med effektiviteten. Brændværdien er et mål for den varmemængde, der frigives ved forbrænding. Der skelnes mellem nedre og øvre brændværdi. Den nedre (effektive) brændværdi angiver den varme, der normal udnyttes i et energianlæg. Den øvre (kalorimetriske) brændværdi inkluderer den varmemængde, der frigives ved kondensering af røggassens indhold af vanddamp. I tabel 1 er anført nedre og øvre brændværdi for en række brændsler. Det bemærkes, at brændværdien for et givet brændsel afhænger af dets kemiske sammensætning og kan afvige fra værdierne i tabel 1. Desuden har vandindholdet i f.eks. træ betydning for brændværdien. Tabel 1. Nedre og øvre brændværdi for udvalgte brændsler Brændsel Nedre brændværdi Øvre brændværdi Naturgas ca. 48,6 MJ/kg ca. 56 MJ/kg Gasolie ca. 43 MJ/kg ca. 45 MJ/kg Fuelolie ca. 41 MJ/kg ca. 43 MJ/kg Stenkul ca. 25 MJ/kg ca. 26 MJ/kg Træ (vandindhold på 25 %) ca. 13,7 MJ/kg - Halm ca. 14,5 MJ/kg - NOx er betegnelsen for summen af nitrogenoxid (NO) og nitrogendioxid (NO 2). Ved bestemmelse af emissionen af NO x skal alt NO x omregnes til NO 2. Ved fyring med de almindelige brændsler består NO x af ca. 10 % NO 2 og ca. 90 % NO. Dette gælder dog ikke gasmotorer, hvor der er betydeligt mere NO Regulering af kedelanlæg Kedelanlæg bør designes, drives, vedligeholdes og justeres på en sådan måde, at den uundgåelige forurening til luften minimeres Særlige regler for anvendelse af kul, petcoke, brunkul, fuelolie og orimulsion som brændsel Kul, petroleumskoks (petcoke), brunkul eller andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW, og må ikke anvendes i kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end eller lig 5 MW, der sættes i drift før den 20. december 2018.

3 Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, der sættes i drift den 20. december 2018 eller herefter, må anvende kul, petroleumskoks (petcoke), brunkul eller andre brændsler af tilsvarende som brændsel under forudsætning af, at emissionsgrænseværdierne og øvrige regler i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg overholdes. Fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet må ikke anvendes i kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 1 MW, og må ikke anvendes i kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 2 MW, der sættes i drift før den 20. december Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW, der sættes i drift den 20. december 2018 eller derefter, må anvende fuelolie, orimulsion og andre tilsvarende brændsler som brændsel under forudsætning af, at emissionsgrænseværdierne og øvrige regler i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg overholdes Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 120 kw Der er ikke fastsat egentlige emissionsgrænseværdier for kedelanlæg, som anvender naturgas, LPG (Liquified Petroleum Gasses), biogas og gasolie som brændsel, og som har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end 120 kw. Skorstene til disse anlæg udføres i henhold til de til enhver tid gældende gas- og bygningsreglementer Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Virksomheden bør inden anskaffelse af nye kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW sikre, at anlægget kan overholde de vejledende emissionsgrænseværdier i tabel 2. Dette kan ske ved præstationskontrol på identisk kedelanlæg, som udføres efter retningslinjerne i luftvejledningens kapitel 5, dog kan præstationskontrollen for gas- og gasoliefyrede anlæg udføres som to målinger af hver 45 minutter varighed. Alternativt kan virksomheden efter tilsynsmyndighedens accept på anden vis sandsynliggøre, at anlægget kan overholde emissionsgrænseværdierne. Tabel 2. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg med en nominel termisk indfyret effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, der anvender naturgas, biogas, LPG eller gasolie som brændsel. Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 10 % ilt) NO x regnet som NO 2 CO Naturgas 65* 75 LPG Biogas 65* 75 Forgasningsgas Gasolie 110** 100 * For anlæg, som blev sat i drift før juni 2001 kan der accepteres en emissionsgrænseværdi op til 125 mg/normal m 3. ** For anlæg, som blev sat i drift før juni 2001 kan der accepteres en emissionsgrænseværdi op til 250 mg/normal m 3.

4 Som udgangspunkt er der ikke behov for efterfølgende kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 2. Dog kan tilsynsmyndigheden, f.eks. i forbindelse med en klage fra en nabo, forlange, at emissionsgrænseværdierne kontrolleres ved præstationskontrol i form af to målinger af mindst 45 minutters varighed. For kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, som anvender træ, halm eller biomasseaffald som brændsel, og som ikke er omfattet af bekendtgørelse om luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW (brændeovnsbekendtgørelsen), bør ved drift overholde de vejledende emissionsgrænseværdier i tabel 3. Nye fyringsanlæg skal dog overholde emissionsgrænseværdierne som angivet i Brændeovnsbekendtgørelsen. Tabel 3. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW, der anvender træ, halm og biomasseaffald som brændsel. Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 10 % ilt) Støv CO Træ Halm Biomasseaffald* * Biomasseaffald omfattet af biomasseaffaldsbekendtgørelsen. Som udgangspunkt er der ikke behov for kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 3. Dog kan tilsynsmyndigheden, f.eks. i forbindelse med en klage fra en nabo, forlange at emissionsgrænseværdierne kontrolleres ved præstationskontrol. I så fald udføres præstationskontrollen efter retningslinjerne i Luftvejledningens kapitel 5. Skorstenshøjden for kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW bestemmes ved en OML-beregning, jf. Luftvejledningens kapitel Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW, som er sat i drift inden den 20. december 2018, bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 4. Emissionsgrænseværdier i tabel 4 finder anvendelse frem til den 1. januar Herefter er disse kedelanlæg reguleret af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, inkl. bekendtgørelsens emissionsgrænseværdier. Tabel 4. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW, der anvender naturgas, LPG, og gasolie som brændsel. Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse til den 1. januar 2030 Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 10 % ilt) NO x regnet som NO 2 CO Naturgas 65* 75 LPG Gasolie 110** 100 * For anlæg, som blev sat i drift før juni 2001, kan der accepteres en emissionsgrænseværdi op til 125 mg/normal m 3.

5 ** For anlæg, som blev sat i drift før juni 2001, kan der accepteres en emissionsgrænseværdi op til 250 mg/normal m 3. Kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 2 MW og mindre end 5 MW, som er sat i drift inden den 20. december 2018, og som anvender fuelolie, orimulsion og andre brændsler af tilsvarende kvalitet som brændsel, bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 5. De vejledende emissionsgrænseværdier i tabel 5 finder anvendelse frem til den 1. januar Herefter er disse kedelanlæg reguleret af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, herunder de emissionsgrænseværdier, der fremgår af bekendtgørelsen. Tabel 5. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 2 MW og mindre end 5 MW, der anvender fuelolie, orimulsion og lign. som brændsel. Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse til den 1. januar 2030 Stof Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 10 % ilt) Støv 100 NO x 300 CO 100 Hg 0,1 Cd 0,1 Ni, V, Cr, Cu og Pb 5 Der er ingen emissionsgrænseværdier for SO 2 for kedelanlæg, der anvender fuelolie, orimulsion og lign. Svovlemissionen er indirekte reguleret af svovlbekendtgørelsens bestemmelser om maksimalt svovlindhold i visse typer fossile brændsler. For fuelolie, orimulsion og lignende brændsler, hvor leverandøren på grundlag af brændslets sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne for spormetaller i tabel 5, er der ikke behov for kontrol med overholdelse af disse emissionsgrænseværdier. Som udgangspunkt er der ikke behov for kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 4 og 5. Dog kan tilsynsmyndigheden, f.eks. i forbindelse med en klage fra en nabo, forlange at emissionsgrænseværdierne kontrolleres ved præstationskontrol. I så fald udføres præstationskontrollen efter retningslinjerne i Luftvejledningens kapitel 5. Dokumentation for overholdelse af B-værdier sker ved en OML-beregning, jf. Luftvejledningen kapitel Emissionsgrænseværdier for spormetaller for store fyringsanlæg Fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelse om store fyringsanlæg, der anvender pet-coke, fuelolie, orimulsion, eller lignende brændsler, bør overholde emissionsgrænseværdier for spormetaller i tabel 6. Tabel 6. Emissionsgrænseværdier for spormetaller for fyringsanlæg omfattet af bekendtgørelse om store fyringsanlæg som anvender pet-coke, fuelolie, orimulsion og lign. som brændsel Spormetal Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 10 % ilt) Hg 0,1 Cd 0,1 Ni, V, Cr, Cu og Pb 5

6 Hvis leverandøren på baggrund af brændslets sammensætning garanterer for overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 5, er der ikke behov for kontrol med overholdelse af disse emissionsgrænseværdier Regulering af motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Emissionsgrænseværdierne i dette afsnit finder først anvendelse fra den 1. januar Indtil da er motorer med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW reguleret af gasmotorbekendtgørelsen. Dette afsnit omfatter gasmotorer, dieselmotorer og dual-fuel motorer. Gasmotorer er forbrændingsmotorer, som fungerer efter ottoprincippet, og som anvender elektrisk tænding til forbrænding af brændstof. Dieselmotorer er forbrændingsmotorer, der fungerer efter dieselprincippet, og som anvender kompressionstænding til forbrænding af brændstof. Dual-fuel-motorer er forbrændingsmotorer, som anvender kompressionstænding og fungerer efter dieselprincippet ved forbrænding af flydende brændstoffer og efter ottoprincippet ved forbrænding af gasformige brændstoffer. Motorer bør designes, drives, vedligeholdes og justeres på en sådan måde, at den uundgåelige forurening til luften minimeres. Emissionsgrænseværdierne i dette afsnit gælder ikke motorer med færre end 500 årlige driftstimer, der anvendes til nødsituationer, dvs. motorer der alene sættes i drift i tilfælde af havari på produktionsanlæg eller ved udfald på transmissionsnettet. Motorer, der anvendes i projekter til udvikling af ny teknologi, kan midlertidig fritages fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i dette afsnit. Virksomheden bør inden anskaffelse af en ny motor, der sættes i drift efter den 1. januar 2030 sikre, at motoren kan overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 7. Dette kan ske ved præstationskontrol på identisk motor, som udføres efter retningslinjerne i luftvejledningen kapitel 5, dog kan der nøjes med to målinger af hver 45 minutter varighed. Alternativt kan virksomheden efter tilsynsmyndighedens accept på anden vis sandsynliggøre, at motoren kan overholde emissionsgrænseværdierne. Motorer, der sættes i drift efter den 1. januar 2030 bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 7. Motorer, der blev anmeldt eller godkendt og sat i drift efter den 7. januar 2013 (dvs. motorer, der var defineret som nye i gasmotorbekendtgørelsen), bør ligeledes overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 7 fra 1. januar Tabel 7. Emissionsgrænseværdier for motorer, som a) sættes i drift efter den 1. januar 2030, eller som b) blev anmeldt eller godkendt og sat i drift efter den 7. januar Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse fra 1. januar Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 15 % ilt) 120 kw og < 1 MW NO x CO Naturgas

7 LPG Biogas Forgasningsgas Dieselolie Gasolie Fuelolie Vegetabilsk olie Motorer, der blev anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som blev sat i drift senest den 7. januar 2014 (dvs. motorer, der var defineret som bestående i gasmotorbekendtgørelsen), bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 8 fra 1. januar Tabel 8. Emissionsgrænseværdier for motorer, der er anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som blev sat i drift senest den 7. januar Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse fra 1. januar Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 15 % ilt) 120 kw og < 1 MW NO x CO Naturgas LPG Biogas Forgasningsgas Dieselolie Gasolie Fuelolie Vegetabilsk olie Som udgangspunkt er der ikke behov for kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 7 og 8. Dog kan tilsynsmyndigheden, f.eks. i forbindelse med en klage fra en nabo, forlange at emissionsgrænseværdierne kontrolleres ved præstationskontrol i form af to målinger af hver mindst 45 minutter varighed. Dokumentation for overholdelse af B-værdier sker ved en OML-beregning, jf. Luftvejledningen kapitel Regulering af gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW Emissionsgrænseværdierne i dette afsnit finder først anvendelse fra 1. januar Indtil da er gasturbiner med en nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 120 kw og mindre end 1 MW reguleret af gasmotorbekendtgørelsen. Gasturbiner er enhver roterende maskine, der omdanner termisk energi til mekanisk arbejde, og som hovedsagelig består af en kompressor, en termisk anordning, hvori brændslet oxyderes med henblik på at opvarme arbejdsvæsken, og en turbine. Gasturbiner omfatter både gasturbiner med åben cyklus og kombineret cyklus og gasturbiner i kraftvarmedrift, alle med eller uden supplerende indfyring. Gasturbiner bør designes, drives, vedligeholdes og justeres på en sådan måde, at den uundgåelige forurening til luften minimeres.

8 Emissionsgrænseværdierne i dette afsnit gælder ikke gasturbiner med færre end 500 årlige driftstimer, der anvendes til nødsituationer, dvs. gasturbiner der alene sættes i drift i tilfælde af havari på produktionsanlæg eller ved udfald på transmissionsnettet. Gasturbiner, der anvendes i projekter til udvikling af ny teknologi, kan midlertidig fritages fra overholdelse af emissionsgrænseværdierne i dette afsnit. Virksomheden bør inden anskaffelse af en ny gasturbine, der sættes i drift efter den 1. januar 2030 sikre, at motoren kan overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 9. Dette kan ske ved præstationskontrol på identisk gasturbine, som udføres efter retningslinjerne i luftvejledningen kapitel 5, dog kan der nøjes med to målinger af hver 45 minutter varighed. Alternativt kan virksomheden efter tilsynsmyndighedens accept på anden vis sandsynliggøre, at gasturbinen kan overholde emissionsgrænseværdierne. Gasturbiner, der sættes i drift efter den 1. januar 2030 bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 9. Gasturbiner, der blev anmeldt eller godkendt og sat i drift efter den 7. januar 2013 (dvs. gasturbiner, der var defineret som nye i gasmotorbekendtgørelsen), bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 9 fra 1. januar Tabel 9. Emissionsgrænseværdier for gasturbiner som: a) sættes i drift efter den 1. januar 2030, eller som b) blev anmeldt eller godkendt og sat i drift efter den 7. januar Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse fra 1. januar Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 15 % ilt) 120 kw og < 1 MW NOx CO Naturgas LPG Biogas Forgasningsgas Dieselolie Gasolie Fuelolie Vegetabilsk olie Gasturbiner, der blev anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som blev sat i drift senest den 7. januar 2014 (dvs. gasturbiner, der var defineret som bestående i gasmotorbekendtgørelsen), bør overholde emissionsgrænseværdierne i tabel 10 fra 1. januar Tabel 10. Emissionsgrænseværdier for gasturbiner, der er anmeldt eller godkendt før den 7. januar 2013, og som blev sat i drift senest den 7. januar Emissionsgrænseværdierne finder anvendelse fra 1. januar Brændsel Emissionsgrænseværdi (mg/normal m 3 ved 15 % ilt) 120 kw og < 1 MW NOx CO Naturgas LPG Biogas 75 * 100

9 Forgasningsgas 75 * 100 Dieselolie Gasolie Fuelolie Vegetabilsk olie * for gasturbiner, som er anmeldt eller godkendt før den 6. juli 2005, hvor det årlige antal driftstimer er under som et rullende gennemsnit over 5 år, er emissionsgrænseværdien 110 mg/normal m 3. Som udgangspunkt er der ikke behov for kontrol med overholdelse af emissionsgrænseværdierne i tabel 9 og 10. Dog kan tilsynsmyndigheden, f.eks. i forbindelse med en klage fra en nabo, forlange at emissionsgrænseværdierne kontrolleres ved præstationskontrol i form af to målinger af hver mindst 45 minutter varighed. Dokumentation for overholdelse af B-værdier sker ved en OML-beregning, jf. Luftvejledningen kapitel Beregning af SO 2-emissioner I dette afsnit beskrives alternativ metode, der kan anvendes som erstatning for præstationskontrol for SO 2 på anlæg omfattet af: Bekendtgørelsen om store fyringsanlæg. Bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg. Forordning om animalske biprodukter (bestemmelser om fyringsanlæg, der anvender husdyrgødning som brændsel). Ved den alternative metode beregnes SO 2-emissionen på baggrund af en brændselsanalyse. Beregningen består i al korthed i at dividere svovlkoncentrationen målt i brændslet med den specifikke røggasvolumen baseret på en brændselsanalyse og herefter omregne til reference ilt procenten. Brændslets svovlindhold og beregning af røggasmængde skal baseres på en akkrediteret brændselsanalyse efter CEN-standarder på repræsentativ prøve af det brændsel, der anvendes på energianlægget. Beregning af den støkiometriske røggasmængde for faste og flydende brændsler sker efter formel 1. Denne formel kan også anvendes til gasformige brændsler, hvis brændselsanalysen er på grundstofniveau, ellers anvendes formel 2. Formel 1. Beregning af den støkiometriske røggasmængde for faste og flydende V God = 8,8930*γ C + 20,9724*γ H + 3,3190*γ S 2,6424*γ O + 0,7997*γ N [m³(n,t)/kg] (formel 1) hvor: V God = Støkiometrisk røggasmængde ved normaltilstanden og 0 % O 2 pr. kg brændsel (G = røggas, o = støkiometrisk, d = tør) γ C, γ H, γ S, γ O og γ N er brændslets indhold af henholdsvis C, H, S, O og N i kg/kg brændsel fundet ved brændselsanalyse (n,t) angiver tør røggas normaltilstanden, dvs. temperaturen 0 C og trykket 101,3 kpa

10 Brændselsanalyse af gasformige brændsler omfatter normalt indhold af kulbrinter og andre stoffer, og ikke indholdet af grundstofferne. For gasformige brændsler anvendes formel 2a (røggasmængde pr. m3 gas) eller 2b (røggasmængde pr. kg gas). Hvis et gasformigt brændsel indeholder væsentlige mængder af andre komponenter end dem, der indgår i formel 2a og 2b, kan det være nødvendigt at beregne koefficienter for disse komponenter og medtage dem i formlen. Formel 2. Beregning af den støkiometriske røggasmængde for gasformige brændsler V God = 1,885*γ H2 + 2,8811*γ CO + 8,5584*γ CH4 + 15,342*γ C2H6 + 22,3251*γ C3H8 + 29,7579*γ C4H ,6901*γ C5H12 +46,6076*γ C6H14 + γ CO2 + γ N2 [m³(n,t)/m³] V God = 20,9724*γ H2 + 2,3040*γ CO + 11,9286*γ CH4 + 11,3223*γ C2H6 + 11,1017*γ C3H8 + 10,9876*γ C4H ,9179*γ C5H ,8709*γ C6H14 + 0,5058*γ CO2 + 0,7997*γ N2 [m³(n,t)/kg] (formel 2a) (formel 2b) hvor: V God = Støkiometriske røggasmængde ved normaltilstanden og 0 % O 2 pr. m 3 eller per kg gas. (G = røggas, o = støkiometrisk, d = tør) γx er gassens indhold af komponenten x i m³/m³ eller kg/kg brændsel, hvor x er H 2, CO, CH 4, C 2H 6, C 3H 8, C 4H 10, C 5H 12, C 6H 14, CO 2 og N 2 fundet ved brændselsanalyse (n,t) angiver tør røggas normaltilstanden, dvs. temperaturen 0 C og trykket 101,3 kpa Koncentrationen af svovl i røggassen beregnes ud fra svovlindholdet i brændslet fundet ved brændselsanalysen. Mængden af SO 2, der potentielt kan udledes til luften ved forbrænding af et kg brændsel, beregnes ud fra formel 3. Formel 3. Beregning af mængden af SO 2 der potentielt kan udledes til luften pr kg brændsel C SO2-Fuel [mg/kg] = γ S [kg/kg] * 2 [molvægt: SO 2/S] * [mg/kg] = γ S * [mg/kg] (formel 3) hvor: C SO2-Fuel = Mængden af SO 2 der potentielt kan udledes til luften ved forbrænding af et kg brændsel i [mg/kg] γ S = brændslets indhold af S i kg/kg brændsel fundet ved brændselsanalyse Ved en brændselsanalyse af faste og flydende brændsler angives svovlindholdet i masse/masse, hvorfor formel 3 kan anvendes direkte. For gasformige brændsler angives svovlindholdet normalt ikke i massse/masse, men i ppm, % eller mg/m 3 (n,t), som skal omregnes til masse/masse for at kunne anvendes i formel 3.

11 Den potentielle SO 2-emission beregnes herefter ved at dividere den beregnede SO 2-mængde med den beregnede røggasmængde omregnet til relevant ilt referenceprocent. Se formel 4. Formel 4. Beregning af SO 2 koncentration ved reference O 2 på 3, 6 og 15 % og 11 %. C SO2-Røg [mg/m 3 (n,t) ved 3 % O2] = γs * [mg/kg] / (V God *1,1672) [m³/kg (n,t,3 % O 2)] C SO2-Røg [mg/m 3 (n,t) ved 6 % O2] = γs * [mg/kg] / (V God *1,4116) [m³/kg(n,t,6 % O 2)] C SO2-Røg [mg/m 3 (n,t) ved 15 % O2] = γs * [mg/kg] / (V God *3,5253) [m³/kg(n,t,15 % O 2)] C SO2-Røg [mg/m 3 (n,t) ved 15 % O2] = γs * [mg/kg] / (V God *2,1066) [m³/kg(n,t,11 % O 2)] (formel 4a) (formel 4b) (formel 4c) (formel 4d) hvor: C SO2-Røg = SO 2 koncentrationen i røggassen [mg/m³(n,t) ved 3, 6, 11 eller 15 % O 2] V God = Støkiometriske røggasmængde ved normaltilstanden og 0 % O 2 pr. kg eller pr. m 3 brændsel. γ S = brændslets indhold af S i kg/kg brændsel fundet ved brændselsanalyse Ved ovenstående beregning af SO 2-emissionen er det forudsat, at al brændslets svovlindhold brænder til SO 2 og udledes med røggassen, dvs. der beregnes en teoretisk maksimal emission. Hvis fyringsanlægget er forsynet med røggasrensning til reduktion af SO 2-emissionen, vil den faktiske SO 2- udledning være mindre end den beregnede. For fast brændsler vil den faktiske SO 2-udledning også være mindre end den beregnede, da en del af svovlindholdet indbindes i asken. Andelen af svovl, der indbindes, afhænger især af brændslets indhold af basiske komponenter, primært calcium. Der findes ingen anerkendte metode til beregning af, hvor meget svovl der indbindes i asken Estimering af røggasmængder for forskellige brændsler Røggasmængder fra forbrænding af en række forskellige brændsler kan estimeres ud fra formlerne i tabel 11. Formlerne i tabel 11 kan ikke anvendes til dokumentation af SO 2-emissioner som alternativ til præstationskontrol. Til det formål henvises til formlerne i afsnit 6.6. Tabel 11. Formler til estimering af røggasmængder ved forbrænding af 1 kg brændsel. % O2 = O2-indholdet i røggassen udtrykt i volumenprocent. Brændsel Røggasmængde ved forbrænding af 1 kg brændsel * normal m 3 tør røggas normal m 3 fugtig røggas Naturgas Gasolie 240 2,

12 217 1, Fuelolie 213 1, Kul med 13 % vandindhold 131 0, Træ med 25 % vandindhold 72 0, Halm med 10 % vandindhold 83 0, * Formlerne er baseret på Ref-Lab rapport nr. 78 om beregning af SO 2 emission fra fyringsanlæg, se Omregning mellem ppm og mg/normal m 3 1 ppm SO 2 = 2,86 mg/normal m 3 SO 2 ved 0 o C og 101,3 kpa. 1 ppm NO = 1,34 mg/normal m 3 NO ved 0 o C og 101,3 kpa. 1 ppm NO 2 = 2,05 mg/normal m 3 NO 2 ved 0 o C og 101,3 kpa.

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Begrænsning af luftforurening 4. Egenkontrol med luftforurening 5. Begrænsning af støj og luftimmissioner (B-værdier)

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Dalum kraftvarme A/S Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 1453 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00004 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6.

Miljøgodkendelse. Ole Schleicher. FORCE Technology. VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler. Tirsdag den 6. Miljøgodkendelse Ole Schleicher FORCE Technology VEKS formiddagsmøde om spids- og reservelast centraler Tirsdag den 6. september 2011 Min baggrund 15 år på Junckers Industrier i Køge - Ansvarlig for alt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1) BEK nr 513 af 22/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00043 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Miljøudvalget 2011-12 MIU Alm.del Bilag 477 Offentligt J. nr. MST-52102-00004 U D K A S T 090812 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1)

Udkast. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) Udkast Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 13, stk. 1 og 2, 35, stk. 2, 80, stk. 1, 83, stk.

Læs mere

OML-beregning af CO + Støv

OML-beregning af CO + Støv OML-beregning af CO + Støv Data og formler til brug ved OML-beregning af CO og Støv fra flisfyringsanlæg 0,99 MW Se endvidere Bilag 1 - Data OML Oplysninger fra KEM Engineering Flisfyringsanlæg < 0,99

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg BEK nr 162 af 16/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52102-00016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 8, 7 a, stk. 1, 13, 35, stk. 2, 35 b, stk. 1, 41 a, stk. 3, 80, stk. 1, 83,

Læs mere

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde

Afsnit 11. 11.1. Anvendelsesområde Afsnit 11. G 201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og. 11.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter kraftproducerende

Læs mere

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft /B-1/ Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft Hej Søren Jeg er studerende på Århus Maskinmesterskole og er nu igang med at skrive bacheloropgave om anlægget på Affaldscenter Århus. I den forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER

Paamiut Varme- og nød-elværk. Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 1 BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER Notat Paamiut Varme- og nød-elværk Vurdering af luftemissioner fra Paamiut Varme- og nød-elværk 7. december 2015 Projekt nr. 22190 Dokument nr. 121810654 Version 1 Udarbejdet af LEC Kontrolleret af JVP

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider.

Folketinget - Skatteudvalget. L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. J.nr. 2008-231-0015 Dato: 23. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 169 Forslag til lov om afgift af kvælstofoxider. Hermed sendes i 5 eksemplarer et ændringsforslag, som jeg ønsker at stille ved

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima

Påbud. Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Fjernvarme Fyn Billedskærervej 7 5230 Odense M By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense Slot

Læs mere

Regulering af fastbrændselsfyr op til 1 MW

Regulering af fastbrændselsfyr op til 1 MW Rapport nr. 66 2013 Regulering af fastbrændselsfyr op til 1 MW Ole Schleicher FORCE Technology Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-2605 Brøndby TEL:

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

DGF Gastekniske dage 2008

DGF Gastekniske dage 2008 DGF Gastekniske dage 2008 EU-kommissionens forslag til et Industriemissionsdirektiv Oplægsholder Cand. scient. Vibeke Vestergaard Nielsen Miljøstyrelsens Erhvervsenhed Oplæggets udgangspunkt 1. Nyt IPPC-forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10.

Ændringen medfører at vilkår C3 og C5 i miljøgodkendelse af 11. november 2009 ændres til nedenstående og, at der indføjes et nyt vilkår C10. Daka AmbA Dakavej 10 8723 Løsning Aarhus J.nr. MST-1272-00006 Ref. Chell/Anaje Dato 27. marts 2012 Att.: Kjær Andreasen Sendt pr. mail: ka@daka.dk Påbud om ændrede emissionsgrænser for luft Miljøstyrelsen

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder

Oplægsholder. Vibeke Vestergaard Nielsen. Miljøstyrelsen. Cand. scient. funktionsleder. Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Kommunernes værktøjskasse og sanktionsmuligheder Det Økologiske Råds konference om brændefyring og alternative løsninger 15. marts 2010 på Christiansborg Oplægsholder Cand. scient. funktionsleder Vibeke

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

Stamdata for virksomheden

Stamdata for virksomheden TEKNIK OG MILJØ Revurdering af emissionsgrænseværdier og egenkontrol Ålykkevej 1, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-14 Dato: 8. juni 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Revision af miljøgodkendelser

Revision af miljøgodkendelser VIBORG AMT Skottenborg 26 I/S Skive Fjernvarme Marius Jensens Vej 3 7800 Skive Postboks 21 8800 Viborg Tlf. 8727 1700 Fax 8662 3933 ViborgAmt@vibamt.dk www.viborgamt.dk Revision af miljøgodkendelser Revurdering

Læs mere

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr. til

Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej Grenaa. Sendes pr.  til Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 13 8500 Grenaa Sendes pr. e-mail til alab@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00750 Ref. Ulsee/katam Den 10. september 2013 Afslag på ansøgning efter

Læs mere

NOx afgifter - og hvad så? s

NOx afgifter - og hvad så? s NOx afgifter - og hvad så? s Program Kort om Averhoff Energi Anlæg A/S Baggrund for NOx afgiften Hvad betyder NOx afgiften, de økonomiske realiteter Teknik til reduktion af NOx Averhoff Energi Anlæg A/S

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

./. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt som henholdsvis bilag A og bilag B til Miljøstyrelsens afgørelse.

./. Ansøgningen med tilhørende bilag er vedlagt som henholdsvis bilag A og bilag B til Miljøstyrelsens afgørelse. DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01684 Ref. joern/vba Den 29. maj 2015 H.C. Ørsted

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv.

Påbud om emissionsgrænseværdier for spidslastkedel og egenkontrol mv. Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Kalorievej 11 8500 Grenaa Kun sendt pr. e-mail til: alab@verdo.dk og dl@verdo.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-01535 Ref. dossu/ulsee Den 24. september 2014 Påbud

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016

IDA Energi. Forbrændingsteknik 2016 S U S T A I N A B L E G A S T E C H N O L O G Y. IDA Energi - Forbrændingsteknik KVF 2016 IDA Energi Forbrændingsteknik 2016 Olie- og gasforbrænding Karsten V. Frederiksen kvf@dgc.dk www.dgc.dk Olie- og gasforbrænding Oliebrænderteknologi Forbrændingsforhold/miljø Trykforstøvning Rotationsforstøvning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8)

Godkendelse af ændring af emissionsgrænseværdierne for NOx og CO for gasturbinen på H.C. Ørsted Værket (HCV 8) DONG Energy Thermal Power A/S H.C. Ørsted Værket Tømmergravsgade 4 2450 København SV Att.: Kasper Justesen kajus@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01838 Ref. joern Den 17. december 2015 Revision

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1)

Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) Bekendtgørelse Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra brændeovne og brændekedler samt visse andre faste anlæg til energiproduktion 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk. 1 og 2, 16,

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Miljøgodkendelse, vilkårsændring

Miljøgodkendelse, vilkårsændring Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing SPJALD FJERNVARME- OG VANDVÆRK Rørvej 1 6971 Spjald Sagsbehandler Yvonne Grandahl Direkte telefon 99741513 E-post yvonne.grandahl@rksk.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre

Fjernvarmecentralen Avedøre Holme. Nordholmen 1, 2650 Hvidovre Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Fjernvarmecentralen Avedøre Holme Nordholmen 1 2650 Hvidovre PÅBUD OM REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE: DISPENSATION FOR OVERHOLDELSE AF EMISSIONSGRÆNSEVÆRDIER

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne

Forskrift for brug af fastbrændselsovne Forskrift for brug af fastbrændselsovne Rev. 2017 Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler, som kan skade naboer

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst

MILJØGODKENDELSE. For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Virksomheder J.nr. MST-1270-01157 Ref. metho/tasme Den 4. april 2014 MILJØGODKENDELSE For: HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4, Skovsgård, 9460 Brovst Matrikel nr.: 20 t Skovsgård CVR-nummer: 25177509 P-nummer:

Læs mere

Regler for fyring med fast brændsel

Regler for fyring med fast brændsel Regler for fyring med fast brændsel Side 1 Hvis du fyrer rigtigt i din brændeovn, brændekedel, pejs og lignende fastbrændselsovne, undgår du ofte røggener for dine naboer. Samtidig mindskes risikoen for

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for forsøg med afbrænding af træpiller i blok 1 på Avedøreværket, Hammerholmen 50, Hvidovre Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf. 72 54 65 00 Fax 99 99 99 99 CVR 29776946 EAN 5798000872110 post@ros.mim.dk www.ros.mim.dk DONG Energy A/S Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune

Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Hvidovre Kommune Baggrund og lovgrundlag Forkert anvendelse af brændeovne, brændekedler, pejse og lignende fastbrændselsovne medfører ofte røggener for de omkringboende

Læs mere

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013

RAPPORT. Refusion af NOx-afgifter. NO x. -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion. Projektrapport Januar 2013 Refusion af NOx-afgifter NO x -afgifter for gasfyrede anlæg - muligheder for refusion Projektrapport Januar 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut

Gastekniske dage, Billund maj Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Gastekniske dage, Billund 23-24. maj 2017 Forgasning vha. overskudselektricitet Af Jens Kromann Nielsen, Teknologisk Institut Termiske forgasning input af el-varme Agenda: - Termisk forgasning: Hvad er

Læs mere

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009

Anlæg # 7. Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg. Målerapport 731-28-7 November 2009 Anlæg # 7 Gasmotoranlæg, MAN, renseanlæg Målerapport 731-28-7 November 2009 DGC-rapport 731-28 Anlæg # 7 1/17 Anlæg # 7 Gasmotor, MAN, renseanlæg Steen D. Andersen Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm

Læs mere

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1

NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 NY bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 4, 44, stk. 1, 51, stk. 1, nr. 6, 67, 73, 80 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding

Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyringsanlæg og Affaldsforbrænding Rapport nr. 61 2012 Revideret d. 12.09.2012 Emissionsgrænseværdier i IE Direktivet og opnåelige BAT niveauer i BREF dokumenterne for Store fyrings og Affaldsforbrænding Ole Schleicher FORCE Technology

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner j. nr. MST - 5230-00023 U D K A S T Version 28. november 2012 Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 5, 7 a, stk.

Læs mere