Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901"

Transkript

1 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

2 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Danfoss A/S. Den originale brugsanvisning er affattet på svensk. Øvrige sprog er en oversættelse af den originale brugsanvisning. (Direktiv 2006/42/EF)

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Sikkerhedsforskrifter Installation og vedligeholdelse Ændringer i systemet Sikkerhedsventil Om din varmepumpe Styresystem Knapper Indikator Display Hovedmenu Indstillinger og justeringer Valg af driftsindstilling Justering af rumtemperaturen Aflæsning af temperaturer Aflæsning af driftstid Manuel afrimning, udedel Regelmæssige kontroller Kontroller drift Kontroller varmekredsens vandstand Kontroller kuldebærerkredsens niveau Kontroller sikkerhedsventiler I tilfælde af lækage Rens snavsfiltre til varme- og kuldebærerkredsene Grundindstilling i styreenheden Referencer Tjekliste Installation udført af: VUBMA901 1

4

5 1 Forord At købe en varmepumpe fra Danfoss er at investere i en bedre fremtid. En Danfoss varmepumpe klassificeres som en vedvarende energikilde, hvilket indebærer, at den er skånsom mod vores miljø. Den er en sikker og praktisk løsning, som for lave omkostninger giver dig varme, varmtvand og i visse tilfælde køling til husholdningen. Vi takker for den tillid, du har vist os ved at købe en varmepumpe fra Danfoss. Vi håber, at du vil få glæde af den i mange, mange år fremover. Med venlig hilsen Danfoss Heat Pumps Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 3

6 2 Sikkerhedsforskrifter FARE! Varmepumpens front må kun åbnes af en autoriseret servicetekniker. Forsigtig! Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Bemærk! Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Anlægget kan betragtes som vedligeholdelsesfrit, men et vist tilsyn er nødvendigt og der er lovkrav om et årlig eftersyn på jordvarmeanlæg. Før du ændrer kontrolpanelets indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ændringer betyder. Ved evt. behov for servicearbejde skal du henvende dig til din installatør. 4 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

7 2.1 Installation og vedligeholdelse FARE! Det er kun en autoriseret installatør, der må installere, idriftsætte og udføre vedligeholdelses- og reparationsarbejde på varmepumpen. FARE! Det er kun en autoriseret el-installatør, der må foretage ændringer i den elektriske installation. FARE! Det er kun en autoriseret køletekniker, der må foretage indgreb i kølemiddelkredsen. 2.2 Ændringer i systemet Det er kun en autoriseret installatør, der må udføre ændringer på følgende komponenter: Varmepumpeenheden Ledningerne til kølemiddel, kuldebærer, vand og strøm Sikkerhedsventilen Det er ikke tilladt at udføre byggetekniske installationer, der kan påvirke varmepumpens driftssikkerhed. 2.3 Sikkerhedsventil Følgende sikkerhedsforskrifter gælder for varmtvandskredsens sikkerhedsventil med tilhørende overløbsrør: Blokér aldrig forbindelsen til sikkerhedsventilens overløbsrør. Når vand opvarmes, udvider det sig, og det betyder, at der slipper lidt vand ud af systemet via overløbsrøret. Det vand, der kommer ud af overløbsrøret, kan være varmt! Lad den derfor munde ud i et afløb et sted, hvor man ikke risikerer at brænde sig. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 5

8 3 Om din varmepumpe Varmepumpen er et komplet varmepumpeanlæg til varme og varmtvand. Visse modeller har indbygget vandvarmer. Ved hjælp af TWSteknikken (Tap Water Stratificator) får man en mere effektiv varmeoverføring og effektiv lagdeling af vandet i vandvarmeren. Varmepumpen er forsynet med et reguleringssystem, der styres ved hjælp af et kontrolpanel. Der afgives varme til huset ved hjælp af et vandbåret varmesystem. Varmepumpen leverer så meget af varmebehovet som muligt, før tilskudsvarmen tilkobles for at supplere varmeproduktionen. Varmepumpeanlægget består af fem grundenheder: Tegnforklaring Varmepumpeenhed med kompressor, varmeveksler, cirkulationspumper til kuldebærer- og varmesystem, ventiler og sikkerhedsudstyr. 2 Vandvarmer 3 Omskifterventil eller shuntventil, som leder det opvarmede vand enten til husets varmesystem eller til vandvarmeren, alt efter om der skal produceres varme eller varmtvand. 4 Tilskudsvarme med en el-patron monteret på varmesystemets fremløb. 5 Kontrolpanel 1 Udedel og afrimningsfunktion Gælder for DHP-A. DHP-A er udstyret med en udedel, der udnytter energien i luften udenfor helt ned til -20 C. Udedelen har et batteri, hvor kuldebærervæsken 6 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

9 henter gratis energi fra udeluften. Under drift køles batteriet ned af energiudvekslingen, samtidig med at luftfugtigheden medfører, at det bliver belagt med rim. DHP-A har en automatisk funktion til afrimning af batteriet ved hjælp af den producerede varmeenergi. Efter behov startes en afrimningssekvens, som indebærer følgende: Afrimningssekvensen startes, når temperaturen i kuldebærervæsken når sin indstillede grænseværdi for afrimning. Kompressoren stopper, for at afrimningssekvensen ikke skal belaste kompressoren unødvendigt. Dog stoppes kompressoren ikke, når den producerer varmtvand, da vandvarmeren nedkøles ved afrimning. Ventilatoren på udedelen stopper i forbindelse med en afrimning for at forkorte afrimningens varighed. Shuntventilen i varmepumpen åbner, så varm kuldebærervæske fra afrimningstanken blandes med den kolde kuldebærervæske, der cirkulerer ud til udedelen. Blandingen holder en temperatur på ca. 15 C. Kuldebærervæsken på 15 C smelter rimen på batteriet, samtidig med at væsken nedkøles effektivt. Når kuldebærervæsken ikke længere nedkøles til temperaturer under 11 C, så er batteriet tilstrækkeligt afrimet. Shuntventilen lukker for gennemstrømningen af varm kuldebærervæske fra afrimningstanken. Driften vender tilbage til det normale. Hastighedsregulering Gælder for visse varmepumpemodeller. For at en varmepumpe kan arbejde så effektivt som muligt kræves optimale forudsætninger, både i varmesystemet og kuldebærerkredsen. Temperaturforskellen mellem varmesystemets fremløb og returløb skal være konstant inden for intervallet 7 10 C. For kuldebærerkredsen er der en temperaturforskel på 3 C mellem ind- og udløb. Hvis forskellene er større eller mindre, får varmepumpen en ringere virkningsgrad, og besparelsen bliver lavere. En varmepumpe med omdrejningsregulerede cirkulationspumper sørger hele tiden for, at disse temperaturforskelle opretholdes. Reguleringsudstyret registrerer, om balancen forskydes og forøger eller mindsker cirkulationspumpernes hastighed efter behov. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 7

10 HGW-teknik Gælder for visse varmepumpemodeller. HGW-teknikken er en ny og unik metode til vandopvarmning. Samtidig med at vandet varmes op til at gå ud i husets varmesystem, går en lille del via en ekstra varmgasveksler, som varmer vandet, inden det går ind i vandvarmeren. En shuntventil styrer flowet mellem det varme vand og varmesystemet. Ved varmeproduktion sikrer shunten et vist flow over varmgasveksleren mod vandvarmeren. Flowet gennem shunten reguleres kontinuerligt af varmepumpens styring, ved at der sendes åbnings- eller lukningsimpulser til shunten. Vandvarmer Danfoss varmepumper DHP-H og DHP-C leveres med en indbygget vandvarmer på 180 liter. De er udstyret med en TWS-spiral, som giver en mere effektiv varmeoverføring og lagdeling af vandet i vandvarmeren Tegnforklaring 1 Varmt brugsvand 2 Toptemperaturføler 3 3 Vandvarmer 4 TWS-spiral 4 5 Nedereste temperaturføler 5 6 Fremløb, til TWS-spiral 7 Returløb fra TWS-spiral 8 Koldtvandsledning Varmtvandsproduktionen er prioriteret før varmeproduktionen. Varmtvandets temperatur kan ikke justeres. Normalt stopper varmtvandsproduktionen ikke ved en bestemt temperatur, men når kompressorens driftspressostat har nået sit maksimale arbejdstryk, svarende til en varmtvandstemperatur på ca C. 8 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

11 Med regelmæssige tidsintervaller opvarmes vandet i vandvarmeren ekstra meget med den indbyggede el-patron for at forhindre, at der dannes bakterier, en såkaldt antilegionellafunktion. Det fabriksindstillede tidsinterval er 7 dage (kan justeres). Når antilegionellafunktionen er aktiveret, producerer varmepumpen varmtvand, indtil temperaturen ved nederste temperaturføler (5) er nået op på 60 C. I styresystemets menu TEMPERATUR vises så et antal målte og beregnede temperaturer for varmtvandet og fremløbet. Ligeledes vises toptemperaturfølerens (2) aktuelle temperatur og hvilken temperatur fremløbet har ved varme- og varmtvandsproduktion. Fremløbstemperaturen overstiger ofte den maksimalt tilladte varmtvandstemperatur, men det er normalt ved produktion af varmtvand. Vandvarmerne til DHP-A adskiller sig fra de andre varmepumper, hvad angår funktionen til afrimning af udedelen. Tilskudsvarme Hvis varmebehovet er større end varmepumpens kompressorkapacitet, kobles tilskudsvarmen automatisk ind når driftsindstilling AUTO er valgt. Tilskudsvarmen tilføres af en el-patron på fremløbet, der har to forskellige effekter, TILSKUD 1 og TILSKUD 2, og kan effektstyres i tre trin. DHP- A har tre effekter, TILSKUD 1, TILSKUD 2 og TILSKUD 3 og kan effektstyres i fem trin. Tabel 1. Tilskudsvarmens effekttrin i kw DHP-H, DHP-L, DHP-C DHP-A 230V 400V 230V 400V Trin 1 1,5 3 1,5 3 Trin Trin 3 4,5 9 4,5 9 Trin 4 12 Trin 5 15 Trin Trin De to effekttrin, trin 4 og trin 5 for DHP-A, kan ikke kobles ind, så længe kompressoren er i drift. Tilskudstrin: +4 og +5 kan kobles ind, mens kompressoren kører og skal kun vælges under forudsætning af, at ejen- Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 9

12 dommen, hvor varmepumpen er installeret, har store varmebehov, og at den elektriske installation er tilpasset højt strømforbrug. Ved evt. alarm kobles tilskudsvarmen ind automatisk, hvis driftsindstillingen AUTO er valgt, og hvis mindst ét tilskudstrin er tilladt. 10 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

13 4 Styresystem Varmepumpen har et indbygget styresystem, der benyttes til automatisk at beregne varmebehovet i huset, og til at sørge for, at der produceres den korrekte mængde varme, og at den afgives, når der er brug for den. Styresystemet betjenes med et sæt knapper, og information vises på et display og med en indikator. Bemærk! Afhængigt af varmepumpemodel og tilsluttet tilbehør vil information på display og i menuer variere. 20 C RUM INTET VARMEBEHOV DRIFT AUTO 3 1. Knapper 2. Indikator 3. Display Knapper + Plustegnet benyttes til at gå opad i en menu og til at øge værdien. - Minustegnet benyttes til at gå nedad i en menu og til at mindske værdien. > Højrepilen benyttes til at vælge en værdi eller åbne en menu. < Venstrepilen benyttes til at annullere et valg eller forlade en menu. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 11

14 4.2 Indikator Indikatoren nederst på kontrolpanelet kan vise tre tilstande: Intet lys betyder, at varmepumpen ikke tilføres spænding. Fast grønt lys indebærer, at varmepumpen tilføres spænding og er klar til varme- eller varmtvandsproduktion. Blinkende grønt lys indebærer en aktiv alarm. 4.3 Display Displayet giver oplysninger om varmepumpens drift, status og eventuelle alarmer. Symboler, som viser varmepumpens status: Symbol VP Betydning Viser, at kompressor er i drift. LYN HUS HANE Viser, at tilskud er i drift. Cifferet angiver, hvilket tilskudstrin der er aktiveret. Viser, at varmepumpen producerer varme til varmesystemet. Viser, at varmepumpen producerer varme til vandvarmeren. F FLOWVAGT Et F viser, at flowvagten eller niveauvagt er installeret. UR Viser, at tarifstyringen (rumsænkning) er aktiv. TANK FIRKANT AFRIMNING Viser varmtvandsniveauet i vandvarmeren. Når der produceres varmtvand til vandvarmeren, vises dette med et blinkende ikon for tanken. Et lyn ved symbolet angiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion). Viser enten, at driftspressostaten er udløst, eller at trykrørstemperaturen har nået sin maksimale temperatur. Vises, når afrimning er aktiveret (gælder for DHP-A). 12 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

15 Symbol BLÆSER KØLING Betydning Vises, når blæseren er aktiveret (gælder for DHP-A). L = Lav hastighed, H = Høj hastighed Vises, hvis der produceres køling. A = Aktiv køling. Følgende driftsinformation kan vises: Meddelelse RUM START EVU STOP INTET VARMEBEHOV VARMEPUMPE START --XX VARMEPUMPE+TIL- SKUD START_MIN TILSKUD KØLING AKTIV KØLING AFRIMNING X(Y) Betydning Viser indstillet RUM-værdi. Standardværdi: 20 C. Hvis en rumføler er installeret, vises den faktiske rumtemperatur, og den ønskede temperatur vises i parentes. Viser, at der er behov for varme eller varmtvand, og at varmepumpen vil starte. Viser, at tillægsfunktionen EVU er aktiv. Dette indebærer, at varmepumpen er lukket for drift, så længe EVU er aktiv. Viser, at der ikke er behov for varme eller varmtvand. Viser, at der er behov for varme eller varmtvand, og at varmepumpen vil starte om XX minutter. Viser, at varmeproduktion er aktiv med både kompressor og tilskud. Viser, at der er et behov for varme eller varmtvand, men at en startforsinkelse er aktiv. Viser, at der er behov for tilskudsvarme. Vises, hvis køling produceres passivt. Vises, hvis køling produceres aktivt. Vises når afrimning er aktiv. X viser aktuel opnået temperatur. Y viser ved hvilken temperatur afrimningen er færdig (gælder for DHP-A). Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 13

16 4.4 Hovedmenu Displayets menu INFORMATION benyttes til at indstille og justere varmepumpens funktioner og åbnes, når man trykker på enten venstreeller højreknappen. Menuen ser ud som følger: INFORMATION DRIFT VARMEKURVE TEMPERATUR DRIFTSTID AFRIMNING 1 1. Undermenuer 2. Tilbage 3. Markør 4. Hvis der vises en pil, er der flere undermenuer længere nede Tryk på + og knapperne for at flytte markøren mellem undermenuerne. Tryk på højreknappen for at vælge en undermenu. Tryk på venstreknappen for at gå tilbage i menuen. 14 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

17 5 Indstillinger og justeringer Ved installationen af anlægget foretager en autoriseret installatør en grundindstilling af varmepumpen. Nedenfor beskrives et antal indstillinger og justeringer, som du selv kan foretage. Bemærk! Før du ændrer styreenhedens indstilling, skal du sætte dig ind i, hvad sådanne ændringer betyder. Noter også grundindstillingen. 5.1 Valg af driftsindstilling DRIFT AUTO VARMEPUMPE TILSKUD VARMT VAND 1. Åbn undermenuen DRIFT i menuen INSTALLATION. Stjernen viser aktuelt valg 2. Marker ny indstilling ved hjælp af + eller knappen. 3. Tryk en gang på højreknappen for at bekræfte valget. 4. Tryk to gange på venstreknappen. Følgende driftsindstillinger kan vælges: Driftsindstilling (OFF) AUTO VARMEPUMPE Betydning Anlægget er helt slukket. Denne funktion benyttes også til at kvittere visse alarmer. Varmepumpen og tilskudsvarme reguleres automatisk af styresystemet. Styresystemet sørger så for, at kun varmepumpeenheden (kompressoren) får lov at sættes i drift. I denne driftstilstand køres der ikke med topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) af varmtvandet, da der ikke må bruges tilskud. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 15

18 Driftsindstilling TILSKUD VARMT VAND Betydning Styresystemet tillader kun tilskudsvarmen at være i drift. I denne indstilling producerer varmepumpen kun varmtvand; ingen varme går til varmesystemet. Forsigtig! Hvis driftsindstillingen OFF eller VARMT VAND skal bruges i længere perioder om vinteren, skal anlægget tappes for vand i varmesystemet, idet der ellers er risiko for frostskader. 5.2 Justering af rumtemperaturen Indetemperaturen justeres ved at ændre varmepumpens varmekurve, der er styresystemets værktøj til at beregne, hvilken fremløbstemperatur der skal være på det vand, der sendes ud i varmesystemet. Varmekurven er en graf, der sammenligner udetemperaturen med fremløbstemperaturen. Jo koldere udetemperaturen er, desto mere varme leveres der til varmesystemet. Varmekurven indstilles, når anlægget installeres, men det er vigtigt, at den senere justeres, så indetemperaturen bliver behagelig i al slags vejr. En korrekt indstillet varmekurve minimerer vedligeholdelsen og giver en energibesparende drift. Der findes to måder at justere varmekurven på: i undermenuen VARME- KURVE og med RUM-værdien. Justering af VARMEKURVE Nedenfor vises en typisk varmekurve. Ved udetemperaturen 0 C skal fremløbstemperaturen være 40 C. Ved udetemperatur, der er koldere end 0 C, sendes fremløbsvand, der er varmere end 40 C, ud i radiatorerne, og ved udetemperaturer, der er varmere end 0 C, sendes der fremløbsvand ud, der er lavere end 40 C. Når værdien for KURVE øges, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien mindskes, bliver hældningen fladere. 16 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

19 Denne måde at indstille indetemperaturen på skal bruges til indstilling af en varig temperatur, da det er den mest energi- og omkostningseffektive måde Fremløbstemperatur ( C) 2. Maksimal ønskeværdi 3. Udetemperatur ( C) 4. 0 C 5. Indstillet værdi (standard 40 C). 4 Følgende parametre kan justeres: Parameter KURVE MIN. MAKS. KURVE 5 Beskrivelse Hvis værdien for KURVE forøges, bliver varmekurvens hældning stejlere, og hvis værdien sænkes, bliver hældningen fladere. Hæv for varmere indetemperatur, sænk for lavere temperatur. Laveste ønskeværdi for fremløbstemperatur. Højeste ønskeværdi for fremløbstemperatur. Til justering af varmekurven ved udetemperatur +5 C KURVE 0 Til justering af varmekurven ved udetemperatur 0 C KURVE -5 VARMESTOP Til justering af varmekurven ved udetemperatur -5 C Funktion, som stopper al varmeproduktion, når udetemperaturen er lig med eller højere end den indstillede varmestopværdi. Bemærk! Høj temperatur i et gulvvarmesystem kan skade parketgulve. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 17

20 Juster varmekurven i undermenuen VARMEKURVE således: VARMEKURVE KURVE MIN MAKS. KURVE 5 KURVE 0 KURVE -5 VARMESTOP 40 C 22 C 70 C 0 C 0 C 0 C 17 C 1. Åbn undermenuen VARMEKURVE i menuen INFORMATION 2. Vælg det ønskede parameter med + eller knappen. 3. Åbn parameteret ved at trykke en gang på højreknappen. 4. Hæv eller sænk værdien med + eller knappen. 5. Tryk tre gange på venstreknappen. Justering af RUM-værdi Varmekurven og dermed rumtemperaturen kan også påvirkes ved at ændre RUM-værdien. Hvis RUM-værdien bruges til at påvirke systemets varmekurve, bliver varmekurven ikke stejlere eller fladere, som den gør, hvis KURVE-værdien ændres; i stedet forskydes hele varmekurven parallelt 3 C for hver grads ændring af RUM-værdien. Bemærk! Juster kun RUM-værdien ved en midlertidig øgning eller sænkning af indetemperaturen. Gør således for at ændre RUM-værdien: 1. Tryk en gang på + eller knappen for at åbne RUM-værdien for ændring. 2. Hæv eller sænk RUM-værdien med + eller knapperne for at ændre indetemperaturen. 3. Vent ti sekunder, eller tryk en gang på venstreknappen for at gå ud af menuen. 18 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

21 5.3 Aflæsning af temperaturer TEMPERATUR UDE RUM FREMLØB RETURLØB VARMT VAND INTEGRAL KULDEBÆRER UD 0 C 20 C 38(70) C 34(48) C 52 C C I parentes vises ønskeværdi for fremløb og maks.værdi for returløb. Maks.værdien angiver ved hvilken temperatur kompressoren stoppes. I denne menu kan ingen af værdierne ændres. Her vises de forskellige temperaturer som anlægget har. Alle temperaturer lagres 100 minutter tilbage i tiden, så de også kan vises i form af kurver. Hvis RUM viser 20 C, er varmekurven upåvirket. Hvis RUM viser højere eller lavere, betyder det, at varmekurven er forskudt op eller ned. 5.4 Aflæsning af driftstid. DRIFTSTID VARMEPUMPE TILSKUD 1 TILSKUD 2 VARMT VAND 0H 0H 0H 0H VARMEPUMPE viser den totale tid i timer, som varmepumpen har været i drift siden installationen. TILSKUD 1 og 2 viser tiden for tilskuddets effekttrin 3 kw og 6 kw. VARMT VAND indgår i totaltiden for VARMEPUMPE og angiver de timer, varmtvandsproduktionen har været i drift siden installationen. 5.5 Manuel afrimning, udedel Hvis der er behov for at afrime varmepumpen, kan du i styreenheden køre en afrimningsprocedure manuelt. Manuel afrimning: 1. Tryk en gang på højre- eller venstreknappen for at åbne menuen INFORMATION. Markøren står ved menuvalget DRIFT. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 19

22 2. Tryk på ned-knappen for at flytte markøren til menuvalget AFRIMNING. 3. Åbn menuen ved at trykke en gang på højreknappen. 4. Tryk på ned-knappen for at flytte markøren til menuvalget MAN- UEL AFR. 5. Tryk en gang på højreknappen. 6. Tryk en gang på op-knappen for at starte afrimningen. 7. Tryk tre gange på venstreknappen for at gå ud af menuen. 20 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

23 6 Regelmæssige kontroller 6.1 Kontroller drift Ved normal drift lyser alarmindikatoren med et fast grønt lys for at vise, at alt er i orden. Ved alarm blinker den med et grønt lys, samtidig med at der vises en tekstmeddelelse i displayet. ALARM LAVTRYK UDLØST Kontroller regelmæssigt alarmindikatoren for at være sikker på, at anlægget fungerer, som det skal. Ved alarm vil varmepumpen om muligt levere varme til huset, primært med kompressoren, sekundært med tilskud. Varmtvandsproduktionen vil standse for at angive, at der er sket noget, der bør kontrolleres. Ved alarm vises dette på displayet med teksten ALARM og alarmmeddelelsen. Mulige alarmmeddelelser er: Meddelelse HØJTRYK UDLØST LAVTRYK UDLØST Betydning Varmekredsen er varmepumpens højtrykskreds. Kontroller, og juster kredsens niveau i henhold til nedenstående efter behov. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Kuldebærerkredsen er varmepumpens lavtrykskreds. Kontroller kredsens niveau i henhold til nedenstående. Kontakt servicetekniker. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 21

24 Meddelelse FEJL FASEFØLGE Anden alarmmeddelelse Betydning Kan vises i forbindelse med forstyrrelser på el-nettet, f.eks. efter en midlertidig strømafbrydelse. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Slå efter behov forsyningsspændingen fra i et minuts tid. Nulstil alarmen i henhold til nedenstående. Kontakt servicetekniker, hvis alarmen ikke forsvinder. Nulstilling af alarm Ved alarmer, som ikke nulstilles automatisk, kræves kvittering. Kvitter alarmen ved at stille varmepumpen i driftsindstillingen OFF og dernæst tilbage til ønsket driftsindstilling. 6.2 Kontroller varmekredsens vandstand Anlæggets systemtryk skal kontrolleres en gang om måneden. Det eksterne manometer skal vise en værdi mellem 1-1,5 bar. Hvis værdien er under 0,8 bar, når vandet i varmesystemet er koldt, skal der påfyldes vand (gælder ved lukket ekspansionsbeholder). Man kan bruge almindeligt postevand ved påfyldning af varmesystemet. I visse undtagelsestilfælde kan vandkvaliteten være uegnet til påfyldning af varmesystemet (korroderende eller kalkholdigt vand). Er du i tvivl, så kontakt din installatør. Bemærk! Brug ikke tilsætningsstoffer til vandbehandling i varmesystemets vand! Bemærk! Den lukkede ekspansionsbeholder indeholder en luftfyldt blære, der optager variationerne i varmesystemets volumen. Den må under ingen omstændigheder tømmes for sin luft. 6.3 Kontroller kuldebærerkredsens niveau Kuldebærerkredsen skal være fyldt med en korrekt mængde væske, idet der ellers kan opstå driftsforstyrrelser. 22 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

25 Der skal påfyldes kuldebærervæske, når væskens niveau er faldet så meget, at den ikke længere kan ses i ekspansionsbeholderen. Tegnforklaring Korrekt niveau 2 For lavt niveau Figur 1. Niveau, kuldebærervæske Den første måned efter anlæggets start kan kuldebærervæskens niveau falde noget, hvilket er helt normalt. Væskeniveauet kan også variere afhængigt af temperaturen i varmekilden, men det må under ingen omstændigheder falde så meget, at væsken ikke længere kan ses i ekspansionsbeholderen. For DHP-A med tryksat kuldebærerkreds gælder det, at manometeret på ekspansionsbeholderen skal vise ca. 1,0 bar. Kontakt altid din installatør for påfyldning af kuldebærervæske. 6.4 Kontroller sikkerhedsventiler Installationens to sikkerhedsventiler skal kontrolleres mindst fire gange om året for at forhindre, at kalkaflejringer tilstopper mekanismen. Vandvarmerens sikkerhedsventil er en beskyttelse mod overtryk i den lukkede vandvarmer. Den er monteret på koldtvandsindløbet, med udløbet nedad. Hvis vandvarmerens sikkerhedsventil ikke kontrolleres regelmæssigt, er der risiko for, at vandvarmeren kan tage skade. Det er normalt, at sikkerhedsventilen under opfyldning af vandvarmeren slipper små mængder vand ud, især når der er brugt store mængder varmtvand. Begge sikkerhedsventiler kontrolleres ved at dreje hætten en kvart omgang med uret, så ventilen slipper lidt vand ud via overløbsrøret. Hvis en ventil ikke fungerer, skal den udskiftes. Kontakt din installatør. Sikkerhedsventilernes åbningstryk kan ikke omstilles. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 23

26 6.5 I tilfælde af lækage Ved eventuel lækage i varmtvandsledningerne, mellem varmepumpe og aftapningssteder, skal lukkeventilen for koldtvandstilførsel lukkes med det samme. Kontakt derefter din installatør. Ved lækage i kølemiddelkredsen skal man slukke for varmepumpen og straks kontakte sin installatør. 6.6 Rens snavsfiltre til varme- og kuldebærerkredsene Bemærk! Inden rensning påbegyndes, skal varmepumpen slukkes med hovedstrømafbryderen. Bemærk! Snavsfiltrene skal renses to gange årligt efter installationen. Intervallet kan forlænges, hvis det viser sig, at der ikke er brug for rensning to gange om året. Bemærk! Hav en klud klar, når låget til snavsfilteret åbnes, da der normalt kommer en lille smule væske ud Lukkehane 2. Låg 3. Snavsfilter 4. O-ring Sådan rengøres snavsfiltrene: 1. Sluk for varmepumpen. 2. For snavsfilter til kuldebærerkreds fjern isoleringen rundt om påfyldningskoblingen. 3. Drej lukkehanerne til lukket stilling (se figurer ovenfor). 4. Skru låget af og fjern det. 24 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

27 5. Tag snavsfilteret ud. 6. Skyl filteret rent. 7. Sæt filteret tilbage. 8. Kontroller, at O-ringen på låget ikke er beskadiget. 9. Skru låget på igen. 10. Drej lukkehanerne til åben position. 11. For snavsfilter til kuldebærerkreds sæt isoleringen tilbage rundt om påfyldningskoblingen. 12. Start varmepumpen. Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 25

28 7 Grundindstilling i styreenheden I første kolonne i nedenstående tabel kan man se, hvilke justeringer brugeren af systemet selv kan foretage. I den anden kolonne ses, hvilke værdier der er indstillet, når varmepumpen kommer fra fabrikken, og i den tredje kolonne ses, hvilke værdier installatøren indstillede, da din varmepumpe blev installeret. Indstilling Fabriksindstilling Eventuel kundespecifik indstilling RUM 20 C DRIFT AUTO KURVE 40 C MIN. 10 C MAKS. 55 C KURVE 5 0 C KURVE 0 0 C KURVE -5 0 C VARMESTOP 17 C 26 Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

29 8 Referencer 8.1 Tjekliste Installeret model:... Opstilling o Justering på underlaget Rørinstallation o Tæthedsprøve o Udluftning o Åbn radiatorventiler o Funktionstest sikkerhedsventil El-installation o Omdrejningsretning, kompressor o Udeføler o Tilbehør:... Kuldebærerinstallation o Kuldebærertype:... o Påfyldning, antal liter:... o Tæthedsprøve o Funktionstest sikkerhedsventil Styreenhed o Grundindstilling Prøvekørsel o Manuel test gennemført o Lydkontrol Information til kunden o Styreenhed, menuer, vedligeholdelsesvejledning o Kontrol og påfyldning, varmesystem o Alarminformation o Funktionstest sikkerhedsventil o Snavsfiltre, rengøring o Information om tilpasning o Garantier Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901 27

30 8.2 Installation udført af: Rørinstallation Dato... Firma... Navn... Tlf.... El-installation Dato... Firma... Navn... Tlf.... Justering af systemet Dato... Firma... Navn... Tlf Vedligeholdelsesvejledning VUBMA901

31 VUBMA901

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N. Brugervejledning. Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 DA IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Brugervejledning Varenummer: 6720645221 Version: 2010/10 Læs brugervejledningen grundigt igennem, før du tager produktet i brug. Brugervejledningen skal opbevares et sikkert

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING MOS DK 1103-1 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 031923 LEK Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt Udfyldes, når produktet er installeret 2 Systembeskrivelse Funktionsprincip 3 Systemprincip 3 Frontpanel

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere