Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud."

Transkript

1 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 1 af 17 sider Studieordning for revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

2 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 2 af 17 sider Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i * Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af 21. juni 2001 om Revisorkandidatuddannelsen * nr af 20. november 2000 om Eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet med senere ændringer. Studienævnet kan dispensere fra egne regler i studieordningen. Studieordningen har virkning for de studerende, der påbegynder revisorkandidatuddannelsen fra og med 1. september Studieordningen er sidst godkendt den 25. November 2003 af Studienævn for Erhvervsøkonomi

3 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 3 af 17 sider Indholdsfortegnelse Minesterielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser4 2. Uddannelsens længde, titel og indhold5 2.1 Uddannelsens længde5 2.2 Uddannelsens titel5 2.3 Uddannelsens indhold 5 3. Prøver og beståelseskrav6 3.1 Bedømmelse6 3.2 Karakterer og gennemsnitskarakterer6 3.3 Omprøve6 3.4 Antal forsøg6 3.5 Tidsfrist for studiet6 4. Merit 7 Udfyldende bestemmelser 5. Målsætning7 6. Udfyldende adgangsbetingelser8 6.1 Studiefortsættelsesbetingelser for HD-dimittender i regnskabsvæsen og økonomistyring eller i finansiering Anden videregående uddannelse9 7. Indhold, vægt og ECTS point Normalstudieplan11 9. Andre bestemmelser Fagbeskrivelser og prøveformer Eksamenspensum Eksamen Meritoverførsel Klage Orlov Valgfag Speciale Emne Gruppearbejde Tilmelding Behandling af kandidatafhandlingen Overgang til den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Overgangsordninger 17

4 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 4 af 17 sider Ministerielt fastsatte regler 1. Adgangsbetingelser Følgende uddannelser giver adgang til at blive optaget på revisorkandidatuddannelsen: 1. Den erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) 2. Den økonomiske kandidatuddannelse 3. Den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring eller i finansiering, jf. dog stk. 2. Studerende, der er optaget efter stk. 1 nr. 3, skal efter institutionens bestemmelse senest ved indstilling til prøverne i uddannelsens valgfag have bestået én eller flere supplerende skriftlige prøver inden for erhvervsøkonomiske fagområder, der sigter mod at tilnærme uddannelsen til HA-uddannelsen i bredde og dybde. Pensum til prøverne fastsættes således, at der forudsættes en arbejdsindsats svarende til 20 ECTS point. 4. Institutionen kan optage ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, men som ud fra en konkret vurdering skønnes af have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Tilladelsen kan betinges af, at ansøgeren består én eller flere supplerende prøver.

5 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 5 af 17 sider 2. Uddannelsens længde, titel og indhold 2.1 Uddannelsens længde Revisorkandidatuddannelsen er normeret til 120 ECTS point. 60 ECTS point (ECTS=European Credit Transcript System) er en fuldtidsstuderendes arbejde i et år. 2.2 Uddannelsens titel Revisorkandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen candidatus/candidata mercaturae et auditoris (Cand. merc. aud.). På engelsk: Master of Science in Business Economics and Auditing. 2.3 Uddannelsens indhold Uddannelsen omfatter følgende 2 obligatoriske kernefagsområder, der er konstituerende for uddannelsens identitet og kompetenceprofil: 1) Revision og regnskab, svarende til mindst 30 ECTS point, omfattende: a) Økonomiinformationssystemer b) Revisionsteori c) Revisionsprincipper og -metoder d) Revisionserklæringer e) Revisionsret, revisionsregulering og revisionsteknik f) Årsregnskabsteori g) Årsregnskabsregulering 2) Skatte- og erhvervsret, svarende til mindst 25 ECTS point, omfattende: h) Direkte skatter, herunder indkomstskatteret i) Indirekte skatter, herunder merværdiafgift og grønne afgifter j) Skatteprocessen k) Selskabsret l) Finansierings- og insolvensret

6 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 6 af 17 sider Uddannelsen omfatter endvidere: 3) Valgfag Institutionen fastlægger de fag, som den studerende kan vælge som valgfag. Omfang svarende til mindst 15 ECTS point og højst 30 ECTS point. 4) Speciale Specialet består af en større selvstændig afhandling af revisionsfaglig relevans, der skal dokumentere den studerendes færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne. Emnet godkendes af institutionen. Arbejdet med specialet er normeret til 30 ECTS point. 3. Prøver og beståelseskrav 3.1 Bedømmelse Uddannelsens obligatoriske kernefagsområder må højst indeholde 8 prøver i alt, herunder mindst to skriftlige prøver og én mundtlig prøve. 3.2 Karakterer Der gives én karakter for hver prøve og én karakter for specialet. Der gives karakter efter 13- skalaen. Ved alle prøver skal den studerende have opnået karakteren 6 eller derover. 3.3 Omprøve Prøver med bedømmelsen 6 eller derover kan ikke tages om. Hver prøve kan indenfor det tilladte antal forsøg tages om for sig. Prøver med bedømmelsen bestået kan ikke tages om. 3.4 Antal forsøg Indstilling til samme fag eller identiske fag kan højst ske 3 gange. Universitetet kan tillade indstilling en fjerde og femte gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. 3.5 Tidsfrist for studiet Uddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter, at den studerende er begyndt på uddannelsen. Universitetet kan i særlige tilfælde dispensere herfra.

7 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 7 af 17 sider 4. Merit Beståede uddannelseselementer ved en institution, der udbyder cand.merc.aud.-uddannelsen, ækvivalerer de tilsvarende uddannelseselementer ved Syddansk Universitet dog under hensyntagen til 5 års fristen. Beståede uddannelseselementer ved en anden institution, der udbyder cand.merc.aud.-uddannelsen, overføres til Syddansk Universitet med det antal ECTS point, som de har ved den institution, hvor de er bestået. Beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse kan efter universitetets afgørelse i det enkelte tilfælde eller efter regler fastsat af universitetet træde i stedet for uddannelseselementer, der er omfattet af denne bekendtgørelse. Afgørelsen træffes på grundlag af en faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannelseselementer, dog under hensyntagen til 5 års fristen. Udfyldende bestemmelser 5. Målsætning Formålet med revisorkandidatuddannelsen er at kvalificere de studerende til at udøve revision af private og offentlige virksomheder og institutioner. Uddannelsen omfatter den teoretiske del af uddannelsen til statsautoriseret revisor.

8 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 8 af 17 sider 6. Udfyldende adgangsbetingelser 6.1 Studiefortsættelsesbetingelser for HD-dimittender i regnskabsvæsen og økonomistyring eller i finansiering Jf. studieordningens pkt. 1 nr. 3 skal studerende med speciale i regnskab og økonomistyring eller i finansiering senest ved indstilling til prøverne i uddannelsens valgfag have bestået én eller flere supplerende prøver inden for erhvervsøkonomiske fagområder, der sigter mod at tilnærme uddannelsen til HA-uddannelsen i bredde og dybde. Pensum skal fastsættes således, at der forudsættes en arbejdsindsats svarende til 20 ECTS point. Ved Syddansk Universitet vil studiefortsættelsesbetingelserne kunne opfyldes på følgende måde: Ansøgere med en bestået HD-eksamen i Regnskab og økonomistyring kan optages på Cand.merc.aud., såfremt en af følgende modeller bestås (Der skal bestås i alt 20 ECTS point): Model 1: Erhvervsøkonomisk suppleringsfag (udbydes kun i Kolding) - 15 ECTS point. Faget er et 90 timers fag, der udbydes i efterårssemesteret og afsluttes i januar med en 6 timers skriftlig prøve. Faget består af 4 fagområder: Afsætningsøkonomi, finansiering, organisation og metode. Erhvervsøkonomisk suppleringsseminar (udbydes kun i Kolding) - 5 ECTS point. Seminarets emne skal ligge inden for ét - evt. flere - af de fagområder, som indgår i Erhvervsøkonomisk suppleringsfag. Seminaret bedømmes af vejleder bestået/ikke bestået. Model 2: Enten Marketing på HA-Jur/Negot-studiet - 7,5 ECTS point Eller Modul 1 Introduktion til marketing og modul 3 Business to business markering af faget Marketing og adfærdsteori i et internationalt perspektiv på HD-A - 10 ECTS point. Eksamen er en mindre afløsningsopgave. Finansiering på HA-studiet - 7,5 ECTS point Seminar - 5 ECTS point. Seminarets emne skal ligge i forlængelse af Strategi og Organisation fra HD-R. Seminaret bedømmes af vejleder bestået/ikke bestået.

9 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 9 af 17 sider Ansøgere med en bestået HD-eksamen i Finansiering kan optages på Cand.merc.aud., såfremt følgende model bestås (Der skal bestås i alt 20 ECTS point): Modul 1 Introduktion til marketing og modul 3 Business to business markering af faget Marketing og adfærdsteori i et internationalt perspektiv på HD-A - 10 ECTS point. Eksamen er en mindre afløsningsopgave. Strategi og organisation på HD-R - 5 ECTS point Seminar - 5 ECTS point. Seminarets emne skal ligge i forlængelse af Strategi og organisation fra HD-R. Seminaret bedømmes af vejleder bestået/ikke bestået. Der henvises i øvrigt til fagbeskrivelserne for de enkelte fag. Studerende med de nævnte HD-baggrunde, der optages på cand.merc.aud. ved Syddansk Universitet kan, uanset om de er optaget i Kolding eller Odense, vælge mellem de ovennævnte muligheder. 6.2 Anden videregående uddannelse Ansøgere, som ikke har det krævede adgangsgrundlag, men som på grundlag af anden videregående uddannelse skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, kan ansøge Studienævnet for Erhvervsøkonomi om optagelse, hvorefter der tages stilling i hvert enkelt tilfælde. Tilladelse kan betinges af, at én eller flere supplerende prøver bestås.

10 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 10 af 17 sider 7. Indhold, vægt og ECTS point Revision Vægt ved gennemsnitsberegning Revisionsteori I og II 2 20 Regnskabsvæsen Skatteret Internt regnskab og økonomistyring, mundtlig 1 10 Eksternt regnskab, skriftlig 1 10 Skatteret, skriftlig 2 20 Erhvervsret Valgfag: Erhvervsret, skriftlig 1,5 15 ECTS point Valgfag 1, eksamensform fastlægges for de enkelte valgfag Valgfag 2, eksamensform fastlægges for de enkelte valgfag ,5 5 Speciale 3 30

11 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. april 2004 Side 11 af 17 sider 8. Normalstudieplan Fagene fordelt på semestre med angivelse af ugentlige timer - Odense 1. sem. 2. sem. 3. sem 4. sem. Intern regnskab og økonomistyring 3 Ekstern regnskab 3 Erhvervsret 6 (11 uger) Revisionsteori I og II 6 Skatteret 6 Valgfag 1 3 Valgfag 2 6 (3 uger) 3 (1 uge) Speciale Undervisning i alt 9/15/ Fagene fordelt på semestre med angivelse af ugentlige timer - Kolding 1. sem. 2. sem. 3. sem 4. sem. Intern regnskab og økonomistyring 3 Ekstern regnskab 3 Erhvervsret 6 (11 uger) Revisionsteori I og II 6 Skatteret 6 Valgfag 1 3 Valgfag 2 6 (3 uger) 3 (1 uge) X (evt.) Speciale Undervisning i alt 9/15/

12 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 12 af 17 sider 9. Andre bestemmelser 9.1 Fagbeskrivelser og prøveformer Fagbeskrivelser og prøveformer, der opdateres en gang årligt, er en del af studieordningen. Der eksamineres maksimalt 3 gange efter et fags afvikling, medmindre faget genudbydes. De faglige forudsætninger, som fremgår af fagbeskrivelserne, er anbefalede og ikke påkrævede. Det er kun tilladt at følge fag, som indgår i det studium, man er indskrevet på. 9.2 Eksamenspensum Beskrivelser af eksamenspensum opdateres hvert semester i forbindelse med eksamenstilmeldingsperioden. Der eksamineres altid i nyeste pensum. 9.3 Eksamen Ordinær Der afholdes som hovedregel ordinær eksamen i januar og juni måned. Reeksamen Der afholdes ikke reeksamen (fornyet eksamen i samme termin) på cand.merc.aud.studiet. Sygeeksamen Sygeeksamen bevilges af Studienævnet på grundlag af ansøgning vedlagt dokumentation for sygdommen. Sygeeksamen afvikles i næste ordinære eksamenstermin. Eksamenstil- og afmelding Eksamenstilmelding til skriftlige og mundtlige prøver skal foretages inden for de ved opslag angivne frister. Afmelding skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag i det pågældende fag.

13 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 13 af 17 sider Hjælpemidler Hvis hjælpemidler er tilladt ved eksamen, betyder det bøger, noter, papirer, lommeregnere o.l. Hjælpemidler, der kan kommunikere i og udenfor lokalet, og som kan virke forstyrrende: computere, printere, telefoner o.lign. må aldrig medbringes, med mindre det eksplicit står anført. Afløsnings- og hjemmeopgaver Studienævnet kan - efter indstilling fra underviseren - forlange mundtlig overhøring i skriftlige afløsnings- og hjemmeopgaver. Den mundtlige overhøring vil dog ikke kunne påvirke karaktergivningen. 9.4 Meritoverførsel Regler vedr. bestået/ikke bestået gælder ikke i de tilfælde, hvor institutionen har godkendt meritoverførsel af fag fra en anden uddannelsesinstitution. Alle meritoverførsler skal godkendes af Studienævn for Erhvervsøkonomi. 9.5 Klage Klage over en eksamination eller over en vurdering af en eksamenspræstation kan indbringes for dekanen senest 2 uger efter, at resultatet af prøven/eksamen er offentliggjort. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 9.6 Orlov Se retningslinier for orlov ved Syddansk Universitet.

14 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 14 af 17 sider 10. Valgfag Studerende der optaget med en HD-R eller HD-F baggrund, og som skal gennemføre og bestå de i studieordningens pkt nævnte studiefortsættelsesbetingelser, kan først tilmelde sig eksamen i studiets valgfag, når samtlige supplerende prøver er bestået. Godkendte valgfag vil fremgå af fagkataloget. Valgfag 2 vil blive udbudt fra og med den 1. september Speciale 11.1 Emne Som led i Cand.merc.aud. uddannelsen udarbejdes et speciale i et emne, der falder inden for uddannelsens område. Emnet for specialet godkendes af en faglærer og den lokale linieansvarlige. Afløsningsopgaver (og en seminaropgave), der tidligere er indleveret til bedømmelse på cand.merc.aud.studiet, må ikke indgå direkte i specialet. Ved fornyet eksamensforsøg skal der vælges nyt emne Gruppearbejde Specialet kan udarbejdes af en gruppe på maksimalt to studerende. Studienævnet kan efter ansøgning dispensere fra denne regel. Udarbejdes et speciale af mere end én studerende, skal det af forordet fremgå, hvilke afsnit den enkelte studerende er ansvarlig for. Specialer på dansk, norsk og svensk, der afleveres efter 1. september 1999, forsynes med et resumé på engelsk eller et andet hovedsprog efter aftale med vejlederen/vejlederne. Indholdet af resuméet indgår i vurderingen af specialet. Resuméet må være på højest 2 sider. Der kan henvises til "Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning ved Samfundsvidenskab" (kan købes i Studenterboghandelen ved Syddansk Universitet).

15 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 15 af 17 sider 11.3 Tilmelding Efter emnevalg skal en vejlederaftale udfyldes og afleveres på Studiesekretariatet. I aftalen angives opgavens emne samt en frist for udarbejdelse af projektbeskrivelse. Aftalen skal være underskrevet af studerende, vejleder(e) samt den lokale linieansvarlige Behandling af specialet Den/de studerende afleverer specialet i 3 eksemplarer på Studiesekretariatet, dog 4 eksemplarer, såfremt specialet må udlånes af Universitetsbiblioteket. Ved behandling af specialet fremlægges opgaven af den studerende. På baggrund heraf har vejleder og censor mulighed for at få uddybet problemstillinger inden for specialets område samt diskutere forskellige aspekter afledt af afhandlingen.. Behandling af specialet (det mundtlige forsvar) er af 1-2 times varighed. Er specialet udarbejdet af en gruppe, kan der foretages en individuel eksamination. Ved det mundtlige forsvar indleder opgaveløser med et indlæg af minutters varighed. Der er her lejlighed til at fremkomme med f.eks. uddybende begrundelser for den valgte form, oplevede problemer under udarbejdelsen, forslag til andre løsningsmodeller osv. Et egentligt referat af specialet er uønsket. Den efterfølgende diskussion har bl.a. til formål, dels at få afklaret evt. tvivlsspørgsmål vedr. detaljer i specialet, og dels at foretage en dybdegående afprøvning af opgaveløsers indsigt og viden i og omkring afhandlingens emneområde. Tidspunkt og stedet for behandling af specialet meddeles ved opslag senest 7 dage, før behandlingen finder sted. Behandling af specialet er offentlig, medmindre andet meddeles. Behandlingen foregår på Syddansk Universitet. I den samlede bedømmelse af specialet lægges der også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, dog således at det faglige indhold vægtes tungest. Relevant dokumenteret funktionsnedsættelse kan gøre, at der dispenseres fra denne bestemmelse.

16 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 16 af 17 sider 12. Overgang til den teoretiske del af uddannelse til registreret revisor Studerende på cand.merc.aud.-studiet har mulighed for at søge om overflytning til den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor. Ansøgning om overflytning sendes til Studienævn for Erhvervsøkonomi. Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor udgøres af cand.merc.aud.-studiets obligatoriske fag samt en afhandling.

17 Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 26. august 2003 Side 17 af 17 sider 13. Overgangsordninger for studerende optaget før den 1. september 2003 Studerende, som har påbegyndt cand.merc.aud.-uddannelsen før den 1. september 2003, og som ved overgangsordningernes udløb ikke har færdiggjort uddannelsen, vil blive overført på den nye studieordning for så vidt angår de fag, der måtte mangles for at færdiggøre studiet. Der gælder følgende overgangsordninger: Studerende, der har fulgt faget revision i Kolding og Odense i foråret 2003, vil kunne færdiggøre faget efter den hidtil gældende studieordning med ordinær eksamen i januar Studerende, der har fulgt faget skatteret i Odense i foråret 2003, vil kunne færdiggøre faget efter den hidtil gældende studieordning med ordinær eksamen i januar Faget skatteret i Kolding gennemføres i studieåret 2003/2004 efter den hidtil gældende studieordning. Alle øvrige fag læses efter den nye studieordning fra og med 1. september Der vil blive afholdt eksaminer efter hidtil gældende studieordning i 3 eksamensterminer (inklusiv fagets sidste ordinære eksamen). Beståede fag efter den hidtil gældende studieordning overføres til den nye studieordning med de oprindelige ECTS point, idet evt. overskydende ECTS point kan godskrives valgfagsblokken. Såfremt erhvervsret er bestået med 20 ECTS point efter den hidtil gældende studieordning, overføres dette fag til den nye studieordning som erhvervsret med 15 ECTS point og valgfaget rekonstruktionsret med 5 ECTS point.

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003 Side 1 af 15 sider Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til registreret revisor Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 9. april 2003

Læs mere

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud.

Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Studieordning for Revisorkandidatuddannelsen Cand.merc.aud. Revision 01, 9. februar 2007 Side 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 588 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2007 Siden er sidst opdateret: 14.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 14 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) X Årgang: 2003 Siden er sidst opdateret: 5.

Læs mere

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor

Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor Studieordning for Den teoretiske del af uddannelsen til Registreret revisor Kolding & 2007 1 af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc.

Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 1 af 14 sider Studieordning for bacheloruddannelsen i Miljøplanlægning, B.Sc. Årgang: 2004 Siden er sidst opdateret: 12. april 2005 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 9 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 10 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I KOLDING... 3 2. OVERSIGT OVER

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding

Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Kolding Fra og med 1 af 12 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud.

BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. BILAG vedrørende adgangsgivende uddannelser til cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Revision 1 af 8 Dette dokument er et bilag, tilknyttet studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Fra feb. 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor

Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor KoIding og Odense 2010, ver.01 1 af 17 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Version 05.09.2001 med revision af 07.11.2008 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVNSSEKRETARIAT Aarhus Universitet Bachelor-uddannelsen i økonomi B 2001-studieordningen 1 Adgang til Bacheloruddannelsen Formålet med

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse Odense 2007 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Journalistik Odense 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Odense 2009, 2010 1af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskabsvæsen og Økonomistyring Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2009 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur.

Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Studieordning for kandidatuddannelse i Jura Cand.jur. Odense 2008 1 af 19 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for kandidatuddannelse i revision, cand.merc.aud. Faglige profil Odense Fra og med 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: CAND.MERC.AUD. I ODENSE... 3 2. OVERSIGT

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING

CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT STUDIEORDNING CAND.MERC.INT. STUDIEORDNING i henhold til bekendtgørelse nr. 670 om de integrerede uddannelser i erhvervsøkonomi og erhvervssprog af 19.08.97 1. Studieordning, cand.merc.int......side

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab 1. Varighed og titel 2. Adgangskrav 3. Formål 4. Struktur, uddannelsens fag og prøver

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Odense 2005, 2006, 1 af 22 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 338 af 6.

Læs mere

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense

Bilag 2. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense Bilag 2 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Odense 2008, ver.2 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august 1999 om den

Læs mere

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab

ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab ILISIMATUSARFIK GRØNLANDS UNIVERSITET ILIMMARFIK-INSTITUTTET Studieordning for kandidatuddannelsen i Samfundsvidenskab Kapitel 1 Varighed og titel Kapitel 2 Adgangskrav Kapitel 3 Uddannelsens formål Kapitel

Læs mere

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse

Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Studieordning for den fleksible Master i offentlig ledelse Odense og Århus Fra 2010 1 af 16 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK

Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 15. april 2005 Side 1 af 22 sider Studieordning for den integrerede uddannelse i erhvervsøkonomi og erhvervssprog SPRØK Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 1.

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid)

Studieordning for bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) Studieordning for Bacheloruddannelsen i jura under åben uddannelse (Jura på deltid) 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA)

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Studieordning for Bacheloruddannelsen i Almen erhvervsøkonomi (HA) Odense, Kolding, Esbjerg, Slagelse 2008 1 af 23 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelser fra Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1. del Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål 1. Sidefaget i historie ved Aarhus Universitet er et humanistisk

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Studieordning for Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Odense 2005, 2006, 1 af 26 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet

Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet Studieordning Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse HA (jur.) Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra februar 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Den erhvervsjuridiske bacheloruddannelse er en

Læs mere

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for:

Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Bilag til Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi. Profilbeskrivelse for: Kandidat i Erhvervsøkonomi International virksomhedsudvikling (cand.merc.) Master of Science in Economics and Business

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding

Bilag 1. Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding Bilag 1 Bilag til Studieordning for den teoretiske del af uddannelsen til Registreret Revisor Faglige profil Kolding 2010, ver.1 1 af 6 Indholdsfortegnelse: 1. FAGLIG PROFIL: DEN TEORETISKE DEL AF UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Studieordning for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi og Jura Cand.merc.(jur.) Odense 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi

Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Linjebeskrivelse for. Generel erhvervsøkonomi Bilag til studieordningen for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA Esbjerg 2012 1 af 7 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud.

Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud. Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud. fra og med 1 af 21 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Master i Evaluering

Studieordning for Master i Evaluering Studieordning for Master i Evaluering 1 af 14 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 1187 af 10. december 2009 om masteruddannelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION. med justeringer 2006 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I ORGANISATION 2000 med justeringer 2006 2 1. GRUNDLAG HD-uddannelsen i Organisation er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af

Læs mere

Studieordning for HA Sport Management

Studieordning for HA Sport Management Studieordning for den almene erhvervsøkonomiske bacheloruddannelse (HA) med specialisering i Sport Management Esbjerg & Slagelse 2008 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO dateret 30. august 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar

Regler for kandidatspecialer ved Det Humanistiske Fakultet, AAU pr. 1. februar Det Humanistiske Fakultetskontor Kroghstræde 3 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9940 9591 Fax 9815 6864 humfak@adm.aau.dk Sagsbehandler: Janus Skjoldborg Tlf. 9940 9602 jms@adm.aau.dk 29. marts 2014 Ref.:

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet September 2006 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet

and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet Akkrediteringsrådet and.merc. ud. deltid Statsautoriseret revisor Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet 2 Se perspektivet og detaljen Cand.merc.aud. deltid er uddannelsen for dig, der

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud.

Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud. Studieordning for kandidatuddannelse i revision Cand.merc.aud. fra og med 1 af 24 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere