Beslutninger fra mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutninger fra mødet"

Transkript

1 Beslutninger fra mødet Mandag kl Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen

2 KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Mandag , Borgerservice Fraværende: Ingen. Bemærkninger til dagsordenen: Ingen. Meddelelser: Ingen. Kommunalbestyrelsen Side 2

3 Følgende sager blev behandlet på mødet KB-07/07-B Dagsordenspunkt fra en gruppe af kommunalpolitikere om Rungsted Havn Under henvisning til 11 i kommunestyrelsesloven optages forslaget fra en gruppe af kommunalpolitikere til behandling på det ordinære, åbne kommunalbestyrelsesmøde mandag den 21. maj Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Susanne Juhl mødte som stedfortræder for Ove Petersen (V), der forlod mødet under sagens behandling på grund af inhabilitet, idet han er formand for bestyrelsen i Rungsted Havn A/S. Hanne Lommer (A), Anders Borgen (C) og Isabella Meyer (C) deltog i behandlingen af sagen, da de var udtrådt af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S. Der var afstemning om forslaget: For stemte 11: Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juhl, alle Venstre, Peter Antonsen, Anne- Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen, alle Borgerlisten, Thorkild Gruelund, Det Konservative Folkeparti og Susanne Rohde, Socialdemokratiet. Imod stemte 8: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe, alle Det Konservative Folkeparti, Hanne Lommer, Socialdemokratiet, Henrik Klitgaard, Det Radikale Venstre og Jens Frederiksen, uden for partierne. Der blev således ikke stemt om 2 ændringsforslag: Et fremsat af Henrik Klitgaard (B), der gik på hjemtagelse af Rungsted Havn A/S som en kommunal institution. Et fremsat af Anders Borgen (C), om at der sideløbende skulle arbejdes med en alternativ aktieselskabsmodel med henblik på at opnå et bredere løsningsforslag. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig et forslag om at bevilge kr. finansieret af tillægsbevillingsreserven i 2007 til omkostninger til ekstern rådgivning i forbindelse med udmøntning af Kommunalbestyrelsens vedtagne forslag vedrørende havneløsningen. Endvidere skulle igangsætning af arbejdet behandles i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Side 3

4 Ingen. Side 10 KFU-34/07-B Ansøgning om forlængelse af leje- forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Kokkedal Rideklub På baggrund af tilsendt revideret leje- og forpagtningsaftale, ønsker Kokkedal Rideklub en forlængelse og ændring af vilkår for leje- og forpagtningsaftalen. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 14 SSU-26/07-O Tilsynsrapport 2006 Administrationen har på baggrund af de udarbejdede rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg udarbejdet en samlet rapport over tilsyn på kommunens plejehjem i I rapporten beskrives lovgrundlaget, metoden bag tilsynsbesøgene beskrives, samtlige afholdte tilsyn gennemgås og Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter refereres. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 17 TMU-38/07-B Lokalplan Bolig - biografgrunden Forslag til Lokalplan 134 og tillæg 1 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden fra den 10. januar 2007 til 7. marts Der er indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene har været forelagt bygherre. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kommunalbestyrelsen Side 4

5 Kjeld Holm (V) Side 19 TMU-39/07-B Kong Georgsvej 23 - opførelse af ny medhjælperbolig Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om, at opføre en medhjælperbolig til ejendommen. Da medhjælperboligen ønskes placeret et stykke fra ejendommens bebyggelse, kræver det ansøgte landzonetilladelse. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Indstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning, der blev godkendt med stemmer 11 mod 7. For stemte 11: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Morten Slotved, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Thorkild Gruelund, alle Det Konservative Folkeparti og Anne Ehrenreich, Ove Petersen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Michael Medom Hansen, alle Venstre. Imod stemte 7: Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen, alle Borgerlisten, og Jens Frederiksen, uden for partierne, Henrik Klitgaard, Det Radikale Venstre, og Hanne Lommer og Susanne Rohde, begge Socialdemokratiet. Kjeld Holm (V) Side 23 ØU-49/07-B Årsregnskab 2006 Årsregnskabet for 2007 foreligger nu. Det udviser et overskud på 38,7 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 116,3 mio. kr. eller 7 procent højere end i Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Borgmesteren oplyste, at den del af regnskabet, der benævnes det omkostningsbaserede regnskab, vil blive korrigeret frem til den endelige trykning af regnskabet, idet der er fundet en fejl i tilgangen af aktiver, som bl.a. påvirker egenkapitalen. Fejlen har ingen betydning for det udgiftsbaserede regnskab (det normale regnskab), for kassebeholdningen eller for de andre Kommunalbestyrelsen Side 5

6 økonomiske målepunkter for kommunen, der normalt anses for betydningsfulde. Kommunalbestyrelsen roste administrationen for det flotte regnskabsresultat og fremhævede særligt kommunens medarbejdere og lederes indsats for at overholde de af regeringen udmeldte rammer for udgiftsvæksten. Kjeld Holm (V) Side 28 ØU-50/07-B DTM - Reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre Med udgangspunkt i Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre af 7. juni 2006, forelægges forslag om principper for politik og retningslinier for reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre til drøftelse og beslutning. Området er uddybet i bilag, hvor følgende beskrives: området defineres, lovgrundlaget beskrives, vision og mål for området opstilles, forslag til reklame og sponsorerings regler og aftaler i Hørsholm Kommune opstilles, økonomisk overslag opstilles og potentielle emner for reklameplads og sponsorering udpeges Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 31 ØU-53/07-B Cobras A/S ønsker at indgå reklameaftale med Hørsholm Kommune vedrørende Hørsholm Skøjtehal. Nordsjælland Cobras A/S har på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 28. februar 2007 forespurgt om navnet Hørsholm skøjtehal kunne ændres til Sponsornavn-Hallen. Nordsjælland Cobras A/S har over for Hørsholm Kommune stillet forslag om, at såfremt Nordsjælland Cobras får reklamerettigheden for skøjtehallens navn, vil Nordsjælland Cobras anvende 75 % af indtægten til forbedringer i skøjtehallen efter nærmere aftale med Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen Side 6

7 Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet aftaleperioden fastsættes til 1 år med rullende fornyelse og opsigelsesvarsel på ½ år efter udløb af det første år. Kjeld Holm Side 36 TMU-42/07-B Bolbrovej Bro - licitationsresultat Administrationen har modtaget licitationsresultat på udskiftning / renovering af Bolbrovej broen over Kystbanen. Arbejderne i udbuddet er opdelt i køreledningsarbejder og betonarbejder. De indkomne tilbud er samlet blevet dyrere end budgetteret. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Jens Frederiksen var uenig i finansieringen, idet han fandt, at hele udgiften skulle afholdes over tillægsbevillingsreserven. Kjeld Holm (V) Side 39 TMU-43/07-B Læhegn på Rungsted Badestrand Administrationen anbefaler at renovere læhegnene på Rungsted Badestrand og foreslår at de eksisterende træhegn suppleres med lægivende beplantning. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 44 TMU-44/07-B Omfordeling af midler på kloak- og vandforsyning Frem til selskabsgørelse af vand- og kloakforsyningen pr. 1. januar 2009 er der et udtalt behov for at opnormere på begge områder. Iværksættelse af serviceeftersynet vil kræve administrative ressourcer i et omfang, som vil gøre det vanskeligt at gennemføre de vedtagne anlægsprogrammer for både vand og spildevand. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Kommunalbestyrelsen Side 7

8 Godkendt. Kjeld Holm (V). Side 48 BSU-24/07-B Fripladser til flygtningefamilier Bevilling af socialpædagogiske fripladser til børn af flygtninge har senest været behandlet politisk den i BKU. Administrationen ønsker en fornyet stillingtagen. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 51 BSU-25/07-B Ansøgning om tillægsbevilling til Hørsholm Skole til dækning af uforudsete udgifter i forbindelse med byggeri I forbindelse med byggeriet på Hørsholm Skole har der været uforudsete udgifter, udover de tidligere bevilgede beløb på i alt kr. Heraf er kr. foreløbigt konteret på Hørsholm Skole. Endvidere er byggeregnskabet overskredet med kr. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt, idet det blev bemærket, at der i bevillingsskemaet rettelig skulle stå politikområde 31. Kjeld Holm (V) Side 54 BSU-28/07-O Kvalitetsrapport Den 3. marts 2007 trådte bekendtgørelsen vedrørende kommunernes anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kraft. Ifølge Folkeskolens 40 a skal Kommunalbestyrelsen: årligt udarbejde en kvalitetsrapport, der beskriver kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport. En arbejdsgruppe bestående af skoleinspektør fra Rungsted Skole Birte Sivertsen, skoleinspektør fra Usserød Skole Flemming Boel, Kommunalbestyrelsen Side 8

9 skoleinspektør fra Vallerødskolen Michael Geilager (konstitueret Skolechef) og udviklingskonsulent Pernille Svärd fra Udvikling og Dokumentation har igangsat arbejdet med kvalitetsrapporten og til brug for dette bl.a. udarbejdet en oversigt over indhold i kvalitetsrapporten, en afklaring af nøgletal til brug for rapporten samt en guide til arbejdet med kvalitetssikring i Hørsholm Kommunes skoler. Børne- og Skoleudvalget orienteres hermed om kvalitetsrapporten og arbejdet med kvalitetsrapporten i Hørsholm Kommune. Punktet vil gå videre til Kommunalbestyrelsen med de bemærkninger, som udvalget har. Beslutning: Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Side 58 Kommunalbestyrelsen Side 9

10 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KB-07/07-B Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Mødedato: Sagsforløb: KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Dagsordenspunkt fra en gruppe af kommunalpolitikere om Rungsted Havn Resume Under henvisning til 11 i kommunestyrelsesloven optages forslaget fra en gruppe af kommunalpolitikere til behandling på det ordinære, åbne kommunalbestyrelsesmøde mandag den 21. maj Forslag En gruppe af kommunalpolitikere bestående af Thorkild Gruelund, C, Ove Petersen, V, Anne Ehrenreich, V, Peter Antonsen, T, Anne-Grethe Nissen, T og Susanne Rohde, A foreslår, at der træffes principbeslutning om for at imødekomme Indenrigs- og Sundhedsministeriets pålæg, om at Hørsholm Kommune opgiver sin aktiemajoritet og den bestemmende indflydelse i Rungsted Havn A/S - at indskyde kommunens aktier i Rungsted Havn A/S som fondskapital i en overordnet almennyttig fond, som skal drives efter hvile i sig selv princippet, idet der foretages følgende: at det oppumpede areal overdrages til Rungsted Havn A/S. at det oprindelige landareal langs Strandvejen, som støder op til det oppumpede areal, sælges til Rungsted Havn A/S. Prisen fastsættes ved en vurdering foretaget af to uvildige professionelle vurderingsmænd, én udpeget og betalt af Hørsholm Kommune og én udpeget og betalt af Rungsted Havn A/S. at alle aktier i Rungsted Havn A/S indskrevet i aktieprotokollen under navnet Hørsholm Kommune indskydes som fondskapital i en almennyttig fond. Disse aktier er uomsættelige. at småaktionærerne forbliver i Rungsted Havn A/S. at der etableres et Sejlerlaug, Rungsted Kyst Sejlerlaug med obligatorisk medlemskab for alle bådpladslejere i Rungsted Havn med betaling af et indskud på kr. 1000,- pr. bådplads, hvilket for de nuværende bådpladslejeres vedkommende udredes af det indbetalte depositum. at Rungsted Kyst Sejlerlaug indskyder ca. kr som fondskapital i den almennyttige fond svarende til bådpladslejernes indskud. at Rungsted Havn A/S fortsat skal stå for drift og udvikling af Rungsted Havn. at den nye bestyrelse for Rungsted Havn A/S sammensættes i henhold til fondens fundats således, at den består af 7 personer, 3 vælges blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen Side 10

11 Hørsholm Kommunalbestyrelse, 2 vælges blandt Sejlerlauget, 1 fra havnens største sejlklub under Dansk Sejlunion, 1 vælges blandt diverse vandsports- og friluftsaktiviteter, der har hjemsted i havnen. at bestyrelsen for Fonden for Rungsted Havn sammensættes med 3 personer, 1 udpeget blandt medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse, 1udpeget af Sejlerlauget, 1 udpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. at der søges godkendelse af den endelige beslutning i det statslige tilsyn med kommunerne (nu Statsforvaltningen for Hovedstaden) og i Transportministeriet. Videre foreslår vi: at der fastlægges en tidsplan for det afsluttende arbejde, således at beslutningen kan effektueres senest den 1. oktober Inden denne dato skal følgende spørgsmål søges afklaret og færdiggjort i samarbejde med den politiske arbejdsgruppe: afgrænsning af det areal, der skal overføres til Rungsted Havn A/S, herunder vilkårene for at overdrage grunden som Rungsted Roklubs klubhus er beliggende på til Rungsted Havn A/S. de økonomiske forhold i forbindelse med omdannelsen. fundatsen for den almennyttige fond. de nødvendige ændringer i vedtægterne for Rungsted Havn A/S. samarbejdsvilkår mellem Hørsholm Kommune og Rungsted Havn A/S, som skal indgå i fundatsen for fonden. Bilag Forslag til formålsparagraf for fonden for Rungsted Havn. Sagsfremstilling Det fremlagte forslag er resultatet af en uformel politisk arbejdsgruppe, som begyndte sit arbejde umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens seneste drøftelse af sagen den 18. december 2006, hvor der som bekendt ikke kunne opnås tilslutning til indstillingerne i rapporten fra det 17, stk. 4 udvalg, som Kommunalbestyrelsen besluttede at nedsætte den 19. juni Om den videre proces udtalte Kommunalbestyrelsen på mødet den 18. december 2006, at der nu forestår en række politiske drøftelser for at nå frem til en konstruktion, der kan samle et flertal. Kommunalbestyrelsen forventede, at disse drøftelser vil føre til et resultat inden udgangen af februar 2007, hvorefter det konkrete arbejde med at realisere aftalen kan påbegyndes. Den politiske arbejdsgruppe bestod til at begynde med af 2 repræsentanter fra henholdsvis C og V og en repræsentant fra hvert af de øvrige partier repræsenteret i Hørsholm Kommunalbestyrelse. I løbet af processen har flere partier og deltagere i arbejdet imidlertid valgt at trække sig ud af arbejdet. Arbejdsgruppen har til hensigt at fortsætte sit arbejde frem til, at beslutningen om havnens fremtidige organisering kan effektueres. Arbejdsgruppen vil også i denne periode forblive åben for deltagelse af de Kommunalbestyrelsen Side 11

12 kommunalbestyrelsesmedlemmer, som i en tidligere fase valgte at trække sig ud af arbejdet. Udgangspunktet for gruppens arbejde har været Kommunalbestyrelsens beslutning den 15. maj 2006 om, at Rungsted Havn i fremtiden skal organiseres som en fond, hvori kommunen ikke har bestemmende indflydelse. Målsætningen har været at nå frem til en model, som levede op til disse krav og samtidig kunne tilgodese ønsket om, at havnen forbliver en attraktiv lystbådehavn samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område for Hørsholm Kommunes borgere, såvel som gæster fra land og vandside. Arbejdsgruppen har lagt stor vægt på at inddrage interessentgrupperne i overvejelserne og har afholdt flere møder med interesseorganisationerne på havnen. Således blev der den 3. april 2007 afholdt et møde med repræsentanter for bådelauget, sejlsportsklubberne og de øvrige vandsportsklubber på havnen, herunder roklubben og kajakklubben. Den 23. april 2007 blev afholdt et møde med repræsentanter for Roklubben og Kajakklubben for nærmere at få belyst disse to klubbers tilhørsforhold til havnen. Og den 6. maj 2007 afholdtes et møde med bådelauget om sagen. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Susanne Juhl mødte som stedfortræder for Ove Petersen (V), der forlod mødet under sagens behandling på grund af inhabilitet, idet han er formand for bestyrelsen i Rungsted Havn A/S. Hanne Lommer (A), Anders Borgen (C) og Isabella Meyer (C) deltog i behandlingen af sagen, da de var udtrådt af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S. Der var afstemning om forslaget: For stemte 11: Kjeld Holm, Anne Ehrenreich, Michael Medom Hansen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Susanne Juhl, alle Venstre, Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen, alle Borgerlisten, Thorkild Gruelund, Det Konservative Folkeparti og Susanne Rohde, Socialdemokratiet. Imod stemte 8: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Anders Borgen, Morten Slotved, Camilla Kann Fjeldsøe, alle Det Konservative Folkeparti, Hanne Lommer, Socialdemokratiet, Henrik Klitgaard, Det Radikale Venstre og Jens Frederiksen, uden for partierne. Der blev således ikke stemt om 2 ændringsforslag: Et fremsat af Henrik Klitgaard (B), der gik på hjemtagelse af Rungsted Havn A/S som en kommunal institution. Et fremsat af Anders Borgen (C), om at der sideløbende skulle arbejdes med en alternativ aktieselskabsmodel med henblik på at opnå et bredere løsningsforslag. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig et forslag om at bevilge kr. finansieret af tillægsbevillingsreserven i 2007 til omkostninger til ekstern rådgivning i forbindelse med udmøntning af Kommunalbestyrelsens vedtagne forslag vedrørende havneløsningen. Endvidere skulle igangsætning af arbejdet behandles i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Side 12

13 Ingen. Kommunalbestyrelsen Side 13

14 Kommunalbestyrelsen Fra: Politisk Administrativt Sekretariat Punkt: KFU-34/07-B Sagsbehandler: Heidi K. Kejser Mødedato: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Ansøgning om forlængelse af lejeforpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Kokkedal Rideklub Resume På baggrund af tilsendt revideret leje- og forpagtningsaftale, ønsker Kokkedal Rideklub en forlængelse og ændring af vilkår for leje- og forpagtningsaftalen. Forslag Administrationen foreslår, at det drøftes og besluttes, om aftalen skal ændres i overensstemmelse med klubbens ønske, og i givet fald med hvor mange år der skal ske forlængelse. Såfremt klubbens ønske om langtidsleje uden betingelse om opførelse af hal ønskes imødekommet, bør der indføres vilkår om, at aftalen kan opsiges med 1 års varsel, såfremt Hørsholm Kommune skal anvende jorderne eller bygningerne til andet formål, herunder fx salg. Kultur- og Fritidsudvalget : Kultur- og Fritidsudvalget kan anbefale, at aftalen forlænges i overensstemmelse med klubbens ønsker for en periode af 10 år uden betingelse om opførelse af hal og uden opsigelsesfrist. Thorkild Gruelund (C). Økonomiudvalget : Godkendt med henvisning til Kultur- og Fritidsudvalgets særlige begrundelse, der relaterer sig bl.a. til, at det er vanskeligt for klubben at udvikle sig tilfredsstillende og finansiere udviklingen på baggrund af en 1 årig opsigelsesfrist. Sagen går videre til Kommunalbestyrelsen som en åben sag. Kommunalbestyrelsen Side 14

15 Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C). Bilag 1. Ansøgning af 12. februar 2007 om forlængelse af forpagtningsaftalen. Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Kokkedal Rideklub ansøgte i 2004 om en forlængelse af forpagtningsaftalen. Økonomiudvalget besluttede at forlænge aftalen med 5 år (dvs. indtil den 31. december 2009) med en option på et langtidslejemål, hvis/når en ridehal ville blive etableret, jf. ØU- 3/05-B. A Sagens fakta Kokkedal Rideklub har siden 1. oktober 2000 forpagtet dele af Kokkedal Avlsgård med tilhørende gårdsplads og folde. Forpagtningsaftalen løber til d. 31. december 2009, hvor den ophører uden varsel, med mindre der forinden er truffet anden aftale. Da Administrationen er blevet bekendt med, at den nuværende aftale ikke er i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, er der udarbejdet en revideret leje- og forpagtningskontrakt. I den reviderede leje- og forpagtningskontrakt er udtaget lokaler, som kommunen er forpligtiget til at stille vederlagsfri til rådighed, og lejen er reduceret i overensstemmelse hermed. Ændringen af leje- og forpagtningskontrakten bevirker endvidere, at Kokkedal Rideklub ikke længere vil være berettiget til lokaletilskud iht. folkeoplysningsloven. Den reviderede leje- og forpagtningskontrakt omfatter herudover forpagtningen af et yderligere areal af Sophiebergjordene til Kokkedal Rideklub efter deres eget ønske. Den reviderede leje- og forpagtningsaftale er blevet tilsendt til Kokkedal Rideklub til underskrift. Leje- og forpagtningsaftalen indeholder vilkår om, at Hørsholm Kommune til en enhver tid kan opsige forpagtningen med 1 års varsel, og aftalen løber i øvrigt til d. 31. december Vilkåret om, at forpagtningen kan opsiges med 1 års varsel, er i overensstemmelse med hidtidig praksis på området, da tilsvarende af Hørsholm Kommunes bortforpagtede arealer alene er indgået for en varighed af 1 år. Dette vilkår er begrundet i ønsket om hurtigt at kunne inddrage arealet under Hørsholm Kommunens sfære. Vilkåret er indsat i forbindelse med ændringen af leje- og forpagtningsaftalen. I forbindelse med indgåelsen af den reviderede leje- og forpagtningskontrakt ansøger Kokkedal Rideklub om at få forpagtningen forlænget uden betingelser, jf. nærmere bilag 1. De arealer, der er omfattet af leje- og forpagtningsaftalen med Kokkedal Rideklub, er fredet. Dette kunne tale for at forpagte arealerne ud for en længere periode end 1 år, da Kommunalbestyrelsen Side 15

16 Hørsholm Kommune ikke umiddelbart inden for de eksisterende rammer kan anvende arealet. Herudover ønsker Klubben en forlængelse af lejekontrakten med år, samt at optionen på langtidsleje ikke er betinget af etablering af ridehal. Klubben anfører, at den nuværende kontrakts varighed på 3 år, ikke muliggør langsigtede investeringer, som blandt andet et opvarmet saddelrum mv., jf. bilag 1. Herudover gør klubben gældende, at klubben har en eksistensberettigelse, også selvom der ikke opføres en ny ridehal. Klubben oplyser, at de pt. har heste, medlemmer samt venteliste og en god og sund økonomi. Klubben har ønsket at opføre en ridehal, hvilket tillige er en del af begrundelsen for ønsket om forlængelse. Undersøgelse af muligheden for etablering af ridehal eller evt. et mageskifte med Kokkedal Golfklub er iværksat. Økonomi Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Beløb Tillægsbevilling Drift/anlæg m.v. Indeværende år Overslagsår 1 Overslagsår 2 Overslagsår 3 Politikområde: 13 Bygningsvedligeholdelse Politikområde: 61 Folkeoplysning. Drift Drift I alt Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Kommunalbestyrelsen Side 16

17 Kommunalbestyrelsen Fra: Ældre og sundhed Punkt: SSU-26/07-O Sagsbehandler: Helle Paaske Skude Mødedato: Sagsforløb: SSU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Tilsynsrapport 2006 Resume Administrationen har på baggrund af de udarbejdede rapporter fra anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg udarbejdet en samlet rapport over tilsyn på kommunens plejehjem i I rapporten beskrives lovgrundlaget, metoden bag tilsynsbesøgene beskrives, samtlige afholdte tilsyn gennemgås og Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter refereres. Forslag Sagen fremlægges for Social og Sundhedsudvalget til godkendelse. Social- og Sundhedsudvalget : Udvalget indstiller punktet godkendt, og ønsker en pressemeddelelse udsendt når sagen har været behandlet i KB. Ingen Bilag 1. Samlet tilsynsrapport 2. Sammenfatning fra Embedslægeinstitutionen Sagsfremstilling Tilsynsgruppen, der består af to myndighedspersoner og to medlemmer fra Social og Sundhedsudvalget har i løbet af 2006 foretaget et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på de fire plejecentre, Margrethelund, Sophielund, Hannebjerg og Breelteparken. Ved hvert besøg er der efterfølgende udarbejdet en redegørelse for tilsynene, dvs. individuelle tilsynsrapporter udarbejdet af de myndighedspersoner, som har udført tilsynene. Disse rapporter har efterfølgende været til høring i de respektive bruger- og pårørenderåd Kommunalbestyrelsen Side 17

18 Rapporterne opsummeres årligt i en samlet redegørelse (vedlagte bilag). Ved fremlæggelsen sendes denne samlede redegørelse samtidig til høring hos Seniorrådet. Formålet med tilsynsbesøgene er at kontrollere at de ældres forhold er i orden. Finder tilsynsgruppen at der er forhold som må forbedres eller ændres, er konsekvensen enten, at tilsynsgruppen udarbejder en bemærkning/anmærkning til ledelsen eller at ledelsen skal udarbejde en handleplan inden for 14 dage, der forbedrer det påtalte. Den samlede redegørelse fra 2006 konkluderer, at der ikke har været noget at bemærke/anmærke på de anmeldte og uanmeldte tilsyn, som den kommunale tilsynsgruppe har udført. Derudover sammenfattes i redegørelsen de anbefalinger, som Embedslægeinstitutionen har til plejecentrene. Embedslægeinstitutionen har aflagt de fire plejecentre tilsynsbesøg, og heraf udarbejdet enkelte anbefalinger til ledelsen. Embedslægeinstitutionen har andre fokusområder end kommunens tilsynsgruppe, og fokuserer bl.a. på medicinhåndtering, hvor den kommunale tilsynsgruppe bl.a. under de uanmeldte besøg fokuserer på dokumentation. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Kommunalbestyrelsen Side 18

19 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og byg Punkt: TMU-38/07-B Sagsbehandler: Jeppe Erikstrup Nielsen Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Lokalplan Bolig - biografgrunden Resume Forslag til Lokalplan 134 og tillæg 1 til Helhedsplan har været i offentlig høring i perioden fra den 10. januar 2007 til 7. marts Der er indkommet 7 høringssvar. Høringssvarene har været forelagt bygherre. Forslag Det indstilles over for Kommunalbestyrelsen at godkende Lokalplan 134 og tillæg 1 Helhedsplan endeligt uden ændringer. Administrationen bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser. Teknik- og Miljøudvalget : Tiltrådt. Birger Bøgeblad (V). Økonomiudvalget : Godkendt. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C). Bilag 1. Kopi af høringssvar 2. Oversigt over høringssvar med administrationens bemærkninger hertil Kommunalbestyrelsen Side 19

20 Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling TMU, den TMU, den ØU, den Oversigt over høringssvar fremgår af bilag 2. Her er hovedtrækkene i høringssvarene. 1. Parkeringspladser Høringssvar fra: 3) Hørsholm Handicapråd, 4) Erik Jes Hansen, 5) Ib Lunde Rasmussen, 6) Beboere på Usserød Kongevej. Der gøres indsigelse mod, at der nedlægges 87 kommunale p-pladser og blot etableres de 95 p-pladser, der fremover skal betjene bolig- og biografprojektet. Hørsholm Handicapråd bemærker desuden at det ikke fremgår af kortbilaget, at der etableres handicap p-pladser. Administrationens bemærkninger: I forbindelse med de 87 nedlagte p-pladser planlægges det, at disse vil blive etableret i bymidten i forbindelse med fornyelse af bymidten. Forslag til ændring af lokalplanforslaget: Ingen. 2. Trafikbelastning Høringssvar fra: 4) Erik Jes Hansen, 6) Beboere på Usserød Kongevej. Der gøres indsigelse mod, at lokalplanprojektet vil medføre en øget trafikmængde på et sted, der allerede har en trafikal belastning tæt på kapacitetsgrænsen. Administrationens bemærkninger: I forbindelse med bymidteplanlægningen er der foretaget en samlet trafikanalyse, hvor den øgede trafik som Lokalplan 134 vil afføde er inkluderet. Bolig- og biografprojektet vurderes at generere en forholdsvis beskeden trafik i relation til den eksisterende trafik på de to afgrænsende veje samt de øvrige udbygningsplaner for Hørsholm Bymidte. Forslag til ændring af lokalplanforslaget: Ingen 3. Formålet med lokalplanen Høringssvar fra: 5) Ib Lunde Rasmussen. Indsigelsen omhandler, at man nemt får det indtryk, at hele sagen om lokalplanen for Statoilgrunden drejer sig om at skaffe Kommunalbestyrelsen et alibi for, at kunne sælge kommunens parkeringspladser ved siden af Statoiltanken uden udbud, sådan som 68 i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse ellers kræver. Ligeledes pointeres det, at Kommunalbestyrelsen Side 20

21 en anden placering af biografen, eksempelvis i Hørsholm Midtpunkt, kunne være mere hensigtsmæssig. Administrationens bemærkninger: Der har gennem en længere årrække været et ønske fra kommunens borgere om igen at få etableret i biograf i bymidten. Kommunalbestyrelsen har drøftet flere alternative lokaliseringsmuligheder og fandt den pågældende placering bedst mulig. Dels er det nærværende lokalplanforslag lokaliseret i forbindelse med bymidtens hovedstrøg og dels har man hér muligheden for at realisere ønsket om etableringen af en biograf inden for en kort årrække. Forslag til ændring af lokalplanforslaget: Ingen 4. Bygningshøjder Høringssvar fra 6) Beboere på Usserød Kongevej. Der gøres indsigelse imod, at bygninger med den foreslåede højde og drøjde vil skygge væsentligt for udsyn fra og lys til ejendommene. Administrationens bemærkninger: I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanprojektet er der udført soldiagrammer, der viser at skygge fra byggeriet primært falder inden for lokalplanområdet. Forslag til ændring af lokalplanforslaget: Ingen 5. Kommuneplantillæg Høringssvar fra 7) Marianne Aagaard Nielsen. Der gøres indsigelse imod, at forslaget til tillæg til kommuneplanen er udformet, så det reelt er en ophøjelse af lokalplan til kommuneplan niveau. Administrationens bemærkninger: Baggrunden for kommuneplantillægget er forårsaget af, at ansøger ønsker at opføre en etage mere end det fremgår af helhedsplanen. Kommunalbestyrelsen har vurderet, at den ekstra etage giver det bedste projekt for lokalplanområdet, idet at man ønsker et urbant udtryk på denne centrale beliggenhed i Hørsholm. Denne justering af etageantallet betragter administrationen som en mindre ændring af rammerne som Kommunalbestyrelsen iht. Planlovens 23 C, stk. 1 har hjemmel til at beslutte: Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi Før udarbejdelse af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog indlade at indkalde ideer og forslag. Det fremgår af lovmotiverne til Planloven, at der ved mindre kommuneplantillæg navnlig tænkes på ganske små rammeændringer foranlediget af et lokalplanforslag som f.eks. maksimal højde, bebyggelsesprocent mv. Kommunalbestyrelsen Side 21

22 Efter administrationens vurdering falder tillæg 1 til Helhedsplan ind under denne type ændringer. Forslag til ændring af lokalplanforslaget: Ingen Administrationen anmoder om bemyndigelse til at foretage mindre redaktionelle rettelser i lokalplanens redegørelse som bestemmelser. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Kjeld Holm (V) Kommunalbestyrelsen Side 22

23 Kommunalbestyrelsen Fra: Plan og byg Punkt: TMU-39/07-B Sagsbehandler: Susanne Koch Mødedato: Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: Kong Georgsvej 23 - opførelse af ny medhjælperbolig Resume Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om, at opføre en medhjælperbolig til ejendommen. Da medhjælperboligen ønskes placeret et stykke fra ejendommens bebyggelse, kræver det ansøgte landzonetilladelse. Forslag Administrationen anbefaler udvalget, at der meddeles landzonetilladelse til beliggenhed og udformning som ansøgt, dog på vilkår at tegltaget ikke lægges med glaserede eller engoberede tegl. Teknik- og Miljøudvalget : Godkendt med 3-1 (Peter Antonsen (T)). Peter Antonsen ønskede sagen forelagt Kommunalbestyrelsen. Birger Bøgeblad (V). Økonomiudvalget : Godkendt, idet Peter Antonsen (T) og Hanne Lommer (A) stemte imod, og Henrik Klitgaard (B) tog forbehold. Jens Frederiksen (UP), Morten Slotved (C). Bilag 1. Ansøgning af 15. februar Høringssvar 3. Ansøgers bemærkning til høringssvar 4. Oversigtskort Kommunalbestyrelsen Side 23

24 Sagsfremstilling Sagens fakta Ejendommen Ejendommen er en landbrugsejendom på 38 ha. På ejendommen findes et stuehus på i alt 314 m ², en staldbygning tilladt anvendt til kontor i henhold til planlovens 37 på 151 m² etageareal, en garage/maskinhusbygning på 135 m², en løsdriftsstald på 31 m² samt en ladebygning på 228 m². Den ansøgte medhjælperboligen andrager 250 m² bruttoetageareal i 1 etage med udnyttet tagetage. Medhjælperboligen ønskes placeret øst for det eksisterende stuehus i en afstand af ca. 100 m fra bebyggelsen, idet denne placering af ansøger anses for bedst mulig, ud fra en samlet vurdering af forholdene på ejendommen. Planforhold Ejendommen er beliggende i landzonen. Ejendommen er beliggende i et område der i Regionplan 2005 er udpeget som beskyttelsesområde for landskabs-, natur- og kulturværdier. Udpegningen er sket på baggrund af landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser og grøn kile/kystkile. Udpegningen er dels sket på grund af den kystnære beliggenhed, dels på grund af de mange gravhøje i den nærliggende Folehaveskov. Planlovens zonebestemmelser Efter planlovens 36, stk. 1, nr. 12 kræves der ikke tilladelse til opførelse eller indretning i eksisterende bebyggelse af en bolig på en landbrugs ejendom hvis areal overstiger 30 ha når den nye bolig skal benyttes i forbindelse med et generationsskifte eller til en medhjælper. Hvis boligen ønskes opført uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, kræves der dog landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning af bygningen jf. 36 stk 2. Realisering af det ansøgte kræver derfor tilladelse efter planlovens 35 hvad angår placering og udformning af byggeriet. Medhjælperboliger Indtil ændringer i landzonebestemmelserne i 2002 var det særdeles vanskeligt at få anerkendt et behov for at opføre en medhjælperbolig på en landbrugsejendom. Hovedsynspunktet i lovgivningen var, at en medhjælper ofte ligeså godt kunne bo i det nærliggende bysamfund som på selve landbrugsejendommen, medmindre der var tale om specielle produktioner der kræver overvågning døgnet rundt - typisk specialiserede animalske produktioner. En medhjælperbolig kunne kun opføres hvis det kunne anses for erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift. For at acceptere opførelsen af en medhjælperbolig, krævede således at der forelå en konkret vurdering af driftsformen på den pågældende landbrugsejendom. Overflødiggjorte medhjælperboliger kunne normalt tillades frastykket ejendommen hvis der var overvejende sandsynlighed for at den under hensyn til ejendommens størrelse, Kommunalbestyrelsen Side 24

25 driftsform og evt. øvrige boliger samt antallet af eventuelle beskæftigede på ejendommen også fremover ville være overflødig som medhjælperbolig. Landzonereglerne blev ændret i 2002, bl.a. på dette område. På landbrugsejendomme, hvis areal overstiger 30 ha, blev det muligt for ejeren at opføre eller indrette en bolig uden landzonetilladelse til brug for en medhjælper eller i forbindelse med et generationsskifte. Muligheden er således ikke begrænset af, at det skal dokumenteres, at medhjælperboligen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift. Der kan kun i særlige tilfælde meddeles landzonetilladelse til at boliger etableret efter denne regel kan udstykkes. Det er en forudsætning, at boligen etableres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer. Ved opførelsen af beboelsesbygninger i tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer forstås efter praksis opførelse inden for en afstand af indtil 20 m fra bebyggelsen. Det er imidlertid ikke alene afstanden der afgør om en bygning kan siges at ligge i tilknytning til hidtidige bebyggelsesarealer. Afgørelsen må bero på en samlet vurdering af, om det ansøgte byggeri naturligt opleves som havende tilknytning til de hidtidige bebyggelsesarealer bl.a. henset terrænforhold og landskab. Ansøgningen om at opføre en beboelsesbygning i større afstand, men stadig i nærheden af de hidtidige bebygggelsesarealer, skal vurderes konkret. I vurderingen skal der lægges vægt på de landskabelige hensyn, og sikre at bebyggelsen ikke får karakter af spredt bebyggelse. Ved ansøgning om en bolig til medhjælper eller generationsskifte bør ønsket om en placering i en større afstand af de hidtidige bebyggelsesarealer efter Miljøministeriets opfattelse tillægges særlig vægt og imødekommes medmindre ganske særlige omstændigheder taler i mod. Høring Det er et krav efter planloven, at tilladelse efter landzonebestemmelserne, som kan have interesse for naboer, ikke kan meddeles, før der er gennemført en nabohøring. Høringen skal sikre, at kommunalbestyrelsen ikke træffer afgørelser uden at få kendskab til forhold, som kunne have indflydelse på afgørelsen. Endvidere skal høringen sikre, at fx berørte naboer får kendskab til forholdet og dermed får mulighed for evt. at indbringe sagen til ankemyndigheden. Ansøgningen har været i høring og der er indkommet 5 høringssvar. 3 høringssvar hidrører fra omboende der ikke har nogen bemærkninger til det ansøgte, 1 høringssvar fra Rudersdal Kommune som mener det bør tilstræbes at en ny bolig placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse på ejendommen, og 1 høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening som modsætter sig opførelsen af en medhjælperbolig fordi ejendommen er beliggende i et område der i regionplanen er udpeget som område med stor landskabelig værdi, der ikke ses at være behov for eller tilknyttet fast hjælp på ejendommen, der vil være mulighed for at anvise bolig for medhjælp, hvis der er behov derfor, en imødekommelse vil stride i mod princippet om at undgå byspredning, der er ikke angivet noget om et eventuelt senere aftægtsforhold, nye ejere skal opfylde landbrugslovens krav, betegnelsen medhjælperbolig er misvisende da det drejer sig om en liebhaverbolig på 250 m². Kommunalbestyrelsen Side 25

26 Ansøger har følgende bemærkninger til høringssvarene. placeringen af medarbejderboligen er gjort under hensyn til at friholde udsynet over de åbne marker og udnytte den eksisterende plantning, der er mere end 30m til skel til nærmeste naboer, er behov for fast medhjælp til markdrift, vedligeholdelse af vej og udyrkbare arealer, der er ikke boligmulighed i nærheden, der er ikke søgt om bebyggelse i det åbne land, ansøger er 76 år og ønsker senere at konvertere medhjælperboligen til aftægtsbolig, den nye bygning skulle gerne forskønne landskabet. Derfor er der ikke valgt et almindeligt parcelhus. Vurdering Med ændringen af landzonereglerne i 2002 skal det ikke længere dokumenteres, at det er driftsmæssigt nødvendigt at opføre en medhjælperbolig på en landbrugsejendom på over 30 ha. Der kan således opføres en medhjælperbolig på ejendommen, såfremt den opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Den ansøgte bolig ligger ikke i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, men dog relativ nær denne og i indbyrdes relation til den store have/park, der knytter sig til den eksisterende beboelse på ejendommen. Den eksisterende bebyggelse og haven er placeret i et hjørne op mod jernbanen på den i øvrigt velafgrænsede ejendom. Administration er generelt af den opfattelse, at den bebyggelse, der kan tillades opført i det åbne land, så vidt muligt skal holdes samlet af hensyn til landskabsbilledet, særligt når det drejer sig om områder omfattet af regionplanens beskyttelsesområder. I den konkrete ansøgning finder administrationen, at en ny medhjælperbolig bedst kan placeres inden for det L formede areal der i dag udgøres af have, folde og plantninger og grænser ganske tæt op til jernbanen. Hvorvidt den nye bygning placeres i en afstand af 20, 50 eller 100 m (som ansøgt) ses ikke at gøre nogen nævneværdig forskel for den landskabelige påvirkning det nye byggeri vil medføre. Med hensyn til byggeriets udformning er administrationen af den opfattelse, at byggeriet ganske vist i kraft af sin størrelse m ², som er max. grænsen for boliger i landzone uden særskilt tilladelse signalerer luksus, men i sin ydre grundform, én etage med udnyttet tagetage, saddeltag med halv valm, regelmæssig placering af vindueshuller udgør en moderne variant af den byggeskik, der har kendetegnet byggeriet i landområderne, dog bortset fra det noget iøjnefaldende indgangsparti. Det nye byggeri tænkes forsynet med sortglaserede tegl. Traditionelt hører de glaserede tage sammen med de ældre patriciervillaer som især præger Rungsted området og er en del af byggeskikken her. I disse år er der en stigende interesse for at anvende glaserede tegl, når der skal lægges nyt tag på nye eller gamle huse, men det er ikke altid uden problemer. Refleksions- og fjernvirkningen af de glaserede tage er velkendte. Det gælder både i byområdet, men ikke mindst ude i landskabet hvor et reflekterende tag kan gøre en bygning synlig over store afstande. Ikke mindst her, hvor en stor tagflade på det nye hus vil vende mod vest. Refleksioner fra solens skin kan blive ganske kraftigt og til gene både for omboende og ejendommens anden beboelse og vil også kunne opleves over større afstande. Kommunalbestyrelsen Side 26

27 Administrationen kan således ikke anbefale at taget udføres med sort glaseret tegl, men kan i stedet anbefale en almindelig rød eller evt. blådæmpet teglsten. På denne baggrund anbefaler administrationen, at der meddeles landzonetilladelse til beliggenhed og udformning som ansøgt, dog på vilkår at tegltaget ikke lægges med glaserede eller engoberede tegl (halv-blanke). Lovgrundlag Planlovens 35 og 36. Kommunikation Landzonetilladelse annonceres i Ugebladet. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Indstillingen fra Økonomiudvalget blev sat til afstemning, der blev godkendt med stemmer 11 mod 7. For stemte 11: Uffe Thorndahl, Isabella Meyer, Morten Slotved, Anders Borgen, Camilla Kann Fjeldsøe og Thorkild Gruelund, alle Det Konservative Folkeparti og Anne Ehrenreich, Ove Petersen, Jesper Sperling, Birger Bøgeblad og Michael Medom Hansen, alle Venstre. Imod stemte 7: Peter Antonsen, Anne-Grethe Nissen og Lars Høgh Hansen, alle Borgerlisten, og Jens Frederiksen, uden for partierne, Henrik Klitgaard, Det Radikale Venstre, og Hanne Lommer og Susanne Rohde, begge Socialdemokratiet. Kjeld Holm (V) Kommunalbestyrelsen Side 27

28 Kommunalbestyrelsen Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: ØU-49/07-B Sagsbehandler: Eva Blom Andersen Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: B Årsregnskab 2006 Resume Årsregnskabet for 2007 foreligger nu. Det udviser et overskud på 38,7 mio. kr. og en gennemsnitlig kassebeholdning på 116,3 mio. kr. eller 7 procent højere end i Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende det samlede årsregnskab for 2006 videresende regnskabet til revisionen Økonomiudvalget : Godkendt, idet Økonomiudvalget udtrykte stor tilfredshed med udformningen af og informationsniveauet i årsregnskabet Isabella Meyer (C). Bilag 1. Regnskab Regnskab 2006, taloversigter (sendes kun pr. mail) 3. Regnskab 2006, omkostningsbaseret regnskab (sendes kun pr. mail) Sagsfremstilling Sagens tidligere behandling Regnskab og overførsler er behandlet i fagudvalgene i marts måned. Børne- og Skoleudvalget og Kultur og Fritidsudvalget har genbehandlet overførslerne efter Økonomiudvalgets behandling den 19/ Kommunalbestyrelsen Side 28

29 Sagens fakta Årsregnskabet for 2006 er opstillet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Det indeholder en beretningsdel (bilag 1) og to taloversigter (bilag 2 og 3). I overensstemmelse med de ønsker Økonomiudvalget udtrykte ved behandlingen af årsregnskabet for 2005, fremsendes kun bilag 1 i papirform, mens bilag 2 og 3 fremsendes pr. mail. Det skyldes dels, at de to bilag er meget omfangsrige, dels at de har en høj detaljeringsgrad. Læsevejledning Økonomiudvalget udtrykte desuden ønske om en læsevejledning til regnskabet. For at få det hurtige overblik, kan det anbefales at læse afsnittet Økonomisk resultat på side 4, og eventuelt supplere med de efterfølgende afsnit frem til og med Indtægter og udgifter i 2006 på side 10. For en mere detaljeret gennemgang af regnskabet, kan økonomi- og målopfølgningerne for de enkelte politikområder være supplerende læsning. Økonomisk resultat Årets resultat udviser et overskud på 38,7 mio. kr. som repræsenterer et mindreforbrug på 84,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Heraf vil ca. 60 mio. kr. blive overført til På det skattefinansierede område er der et overskud på 41,7 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 81,8 mio. kr., hvilket ikke mindst skyldes at kommunens ledere har fulgt opfordringen til tilbagehold i forbruget. Det brugerfinansierede område har et merforbrug på 3 mio. kr. hvilket indebærer, at kommunes gæld til området er blevet tilsvarende nedbragt. Det er planlagt at optrykke bilag 1 og 2 i den sædvanlige indbundne form. Bilag 3 vil kun være tilgængeligt på kommunens hjemmeside, hvor de to øvrige bilag naturligvis også kan findes. Lovgrundlag Den kommunale styrelseslov og Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Sagens principielle betydning Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden den 1. juni. Kommunikation Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse, og det trykte regnskabet fremsendes til en lang række interessenter. Beslutning Kommunalbestyrelsen : Godkendt. Borgmesteren oplyste, at den del af regnskabet, der benævnes det omkostningsbaserede regnskab, vil blive korrigeret frem til den endelige trykning af regnskabet, idet der er fundet en fejl i tilgangen af aktiver, som bl.a. påvirker egenkapitalen. Kommunalbestyrelsen Side 29

30 Fejlen har ingen betydning for det udgiftsbaserede regnskab (det normale regnskab), for kassebeholdningen eller for de andre økonomiske målepunkter for kommunen, der normalt anses for betydningsfulde. Kommunalbestyrelsen roste administrationen for det flotte regnskabsresultat og fremhævede særligt kommunens medarbejdere og lederes indsats for at overholde de af regeringen udmeldte rammer for udgiftsvæksten. Kjeld Holm (V) Kommunalbestyrelsen Side 30

31 Kommunalbestyrelsen Fra: Ejendomsservice og indkøb Punkt: ØU-50/07-B Sagsbehandler: Hanne Hedegaard Mødedato: Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: DTM - Reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre Resume Med udgangspunkt i Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre af 7. juni 2006, forelægges forslag om principper for politik og retningslinier for reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre til drøftelse og beslutning. Området er uddybet i bilag, hvor følgende beskrives: området defineres, lovgrundlaget beskrives, vision og mål for området opstilles, forslag til reklame og sponsorerings regler og aftaler i Hørsholm Kommune opstilles, økonomisk overslag opstilles og potentielle emner for reklameplads og sponsorering udpeges Forslag Økonomiudvalget bedes drøfte og tage beslutning vedrørende forslag om principper for politik og retningslinier i Hørsholm Kommune for reklamering på kommunale ejendomme og løsøre sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre som beskrevet i sagsfremstillingen. Økonomiudvalget : Økonomiudvalget anbefaler det forelagte til Kommunalbestyrelsen som et godt grundlag for at få skabt egentlige retningslinier på området. Det anbefales, at Økonomiudvalget i 2007 forelægges konkrete forslag om reklamefinansiering, og at administrationen forelægger forslag til retningslinier udarbejdet på baggrund af erfaringer for Økonomiudvalget ved årsskiftet 2007/2008. Kommunalbestyrelsen Side 31

32 Isabella Meyer (C) og Anne Ehrenreich (V). Bilag Reklamering og sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre. Sagsfremstilling Med udgangspunkt i Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre af 7. juni 2006, forelægges forslag til politik og retningslinier i Hørsholm Kommune for - reklamer på kommunale ejendomme og løsøre - sponsorering ved kommunale ejendomme og løsøre. Området er uddybet i bilag, hvor følgende beskrives: området defineres, lovgrundlaget beskrives, vision og mål for området opstilles, forslag til reklame og sponsorerings regler og aftaler i Hørsholm Kommune opstilles, økonomisk overslag opstilles og potentielle emner for reklameplads og sponsorering udpeges Med udgangspunkt i sagens bilag skal det foreslås, at Kommunens principper for politik og retningslinier for reklamer og sponsorering på kommunale ejendomme og løsøre skal være som følgende: Reklamering Ved reklamering skal følgende overholdes: Kommunens overordnede politikker og retningslinier Vejledning om skiltning i Hørsholm Kommune Designmanual for kommunen herunder størrelse og design af reklameplads på ejendomme og løsøre (Ny som skal udarbejdes) Overenskomst om byinventar mellem Hørsholm Kommune og AFA JDecaux Lovgrundlaget Salg af reklameplads skal ske til markedspris. Til reklameplads kan anvendes Den udvendige del af fast ejendom Stilladser Løsøre af enhver art til udendørs brug, herunder køretøjer Uniformerede ansattes beklædning Plastikposer, flag o. lign. Kommunalbestyrelsen Side 32

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag kl Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 23.04.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 30.11.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne-

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 18.12.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 18.12.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 19.06.2006 kl. 7.00. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 19.06.2006 kl. 7.00 Ekstraordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn

Rapport. Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget nedsat til gennemførelse. af 21-05-2007 vedrørende en fondsløsning. for Rungsted Havn Rapport Til: Kommunalbestyrelsen Vedrørende: Indstilling fra 17, stk. 4 udvalget vedr. en fondsløsning for Rungsted Havn Bilag: 1. Modelnotat af 13-05-2008 2. Forhåndsudtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 24.05.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 27.02.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 25.09.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 25.09.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget eslutninger fra mødet Torsdag 27.09.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget K = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget EU = eskæftigelses og Erhvervsudvalget SU = ørne- og Skoleudvalget KFU = Kultur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15. Ekstraordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 6.06.2006 kl. 8.15 Ekstraordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Teknik- og Miljøudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 20.12.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Teknik- og Miljøudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00. Ekstraordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 10.05.2006 kl. 15.00 Ekstraordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig

Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. maj 2017 Lokalplan 1035, Boliger Aarhus Ø - Endelig Blandet bolig og erhvervsområde ved Dagmar Petersens Gade, Aarhus Ø. 1. Resume

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Onsdag 20.06.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende stuehus samt lovliggørelse Christian Holm Schwartz Sandballevej 40 8382 Hinnerup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til eksisterende

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Torsdag 25.01.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne-

Læs mere

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk

Her kan du se planforslagene www.syddjurs.dk/planforslag www.plansystem.dk Offentlig bekendtgørelse den 3. november 2015 af Forslag til Lokalplan nr. 395 for område til hotel, ferie-, kursus- og konferencecenter og til sommerhusområde ved Fuglsø og Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted

Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Et område til undervisningsformål ved Lerpyttervej, Thisted Kommuneplantillæg nr. 3586-3 O Maj 2007 Thisted Procedure for udarbejdelse af kommuneplantillæg Procedure omkring offentliggørelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 R I N G E L M O S E S K O V 3.12.R5 3.14.O3 Ny ramme E G E N S V I G Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Rekreativt område, Nappedam Bådehavn HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg

12-06-2013 13/10834. Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg 12-06-2013 13/10834 Landinspektører Hvenegaard & Jens Bo Kongevej 58 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udstykke aftægsboligen på ejendommen matr.nr. 11 Sebbelev, Ketting der ligger på Sebbelev

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev

Landzonetilladelse. Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Tanja Borgmand Jørgensen Birkholm 4 4241 Vemmelev Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse Kommune

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra åbent møde 15. december 2008 Mandag 15.12.2008 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser - åbent møde 2 Godkendelse af ændringer i Nordforbrændings

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere