TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT"

Transkript

1 Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/ INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar 1 Automatiseringsmuligheder 2 Installationsanvisninger 3 Montage af Iltstyringen 4 Tekniske data og eldiagram 5 Afleveringsrapport kedelanlæg 6 DANAK Reg.nr Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas, Danmark A/S Certificeringsafdelingen Vi erklærer hermed at BAXI produkt type Multi-Heat overholder nedenstående EEC direktiver: EMC Direktivet (89/336/EEC med ændringer 92/31/EEC og 93/68/EEC) Lavspændingsdirektivet (73/23/EEC med ændring 93/68/EEC) Maskindirektivet (98/37/EEC) Desuden opfylder Multi-Heat kedel klasse 3 i DS/EN som krævet i Bygningsreglementet BR-08. Godkendte brændselsformer. Type Træpiller Skovflis med ca. 25% vand 1,5 X 2,5 X X 4,0 X X Type Multi Heat kan også leveres med iltstyring ekstra udstyr Styringen af kedlen sker elektronisk og bestemmes af PROM versionen. Denne instruktion er skrevet med baggrund i PROM version På fotoet er vist 4,0 med 600 liter magasin

2 INSTRUKTION Side 2 Indholdsfortegnelse Denne instruktion er opdelt i afsnit - fig. nr. (#) henviser til tilhørende afsnit. Afsnit Side 1 BETJENING OG BRUGERENS OPGAVE / ANSVAR / MULIGHEDER OVERSIGT OVER KEDLEN OG UDSTYRET ANSVAR OG SIKKERHED BESKRIVELSE AF STYRINGEN BRUGER PROGRAMMERING / FABRIKSINDSTILLING (BRUGER) / ILTSONDE-KALIBRERING FEJLFINDING (FEJLMELDING OG ALARMER) START AF KEDLEN OPTÆNDING SLUKNING KEDEL OG RETURTEMPERATUR DAGLIG FYRING BRUGERERFARINGER RENSNING AF KEDLEN BETJENING AF PUMPEN BETJENING AF BLANDEVENTIL (SHUNTVENTIL) - (EKSTRA UDSTYR) BRUG AF TRYKMÅLER VANDPÅFYLDNING TILBAGEBRÆNDINGSVENTIL FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD FEJLSØGNING SOMMER STOP AUTOMATISERING INSTALLATØRANVISNINGER OPSTILLINGSFORHOLD SKORSTENSTILSLUTNING EKSPANSION, SIKKERHEDSVENTILER OG PUMPETILSLUTNING ELTILSLUTNING, INSTALLATØR MENU (PROGRAMMERING) OG FABRIKSINDSTILLING OPSTART OG INDREGULERING (KEDEL UDEN ILTSTYRING) OPSTART OG INDREGULERING (KEDEL MED ILTSTYRING) EFTERMONTAGE AF ILTSTYRING ILTSTYRING FOR KEDEL MED TRYKKNAPPER NORMER OG FORSKRIFTER MONTAGE PÅ KEDEL EFTER NR AFPRØVNING OG IGANGSÆTNING ANLÆGSDIAGRAMMER TEKNISKE DATA OG ELDIAGRAMMER ELDIAGRAMMER FORKLARING TIL EL-DIAGRAMMER FORBINDELSESSKEMA MH MED ILTSTYRING FORBINDELSESSKEMA TRANSFORMATOR OG ILT-SONDE RØGGAS KEDEL OG RETURFØLER (P. T 1000) OVERGANG TIL RØGRØR Ø161/Ø151 (EKSTRA UDSTYR) RESERVEDELSLISTER AFLEVERINGSRAPPORT KEDELANLÆG MÅLTE OG INDSTILLEDE VÆRDIER STANDARDUDSTYR OG EKSTRA UDSTYR...37 Der tages forbehold mod konstruktionsændringer og evt. trykfejl

3 Side 3 1 Betjening og brugerens opgave / ansvar / muligheder 1.1 Oversigt over kedlen og udstyret Gå til Indholdsfortegnelse Fig. 1.1 (vist er 4,0) 1. Kedelstyring 2. Rensedør, øverste 3. Kedlens røgveje 4. Tænd / brændbue (Varmt forbrændingskammer) 5. Rensedør, nederste 6. Lufthuller til forbrændingen 7. Bundhane (på type 2,5 er den placeret mellem fyrboks og magasin) 8. Aftapsskrue for luftkammer (på type 2,5 er den placeret lige over bundrammen i højre side på type 1,5 og 4,0 i venstre side.) 9. Blæser (giver luft til forbrændingen) 10. Føler for tilbagebrændingssikring. 11. Brændselssnegl (fører brændslet ind) 12. Renseåbninger (for magasin) 13. Omrører (kun version til flisfyring) 14. Kædetræk (for omrører til flisfyring) 15. Renselem (der er én i begge sider) 16. Låge til magasin (vendbar) 17. Røgtud 18. Fremløb og returløb

4 Side Brændselsformer (Se også side 1) Træpiller (af rent træ) leveres som standard til fyring med træpiller. Træpillerne skal være af rent træ. 1. Uden tilsætningsstoffer, kemiske eller syntetiske bindemidler. 2. Vandindhold under 10 % 3. Andel af støv eller smuld max 1 % 4. Brændværdi ca. 5 kwh/kg Sådan kan man selv afgøre at træpillerne er i orden: 1. Lugten skal være som af rent træ. 2. Lugten af forbrændingen skal være som af rent træ. 3. Farven skal være træagtig uden partikler af en klar eller anden farve som hvid, grøn eller blå. Forlang skriftlig deklaration af leverandøren. Skovflis Versionerne til fyring med skovflis (model F) har i magasinet et omrørersystem, som fører brændslet ned til sneglen. Vi anbefaler flisstørrelse på mm eller 5-50 mm med et vandindhold på 25 %. Omstilling Ved skift af brændselstype er det vigtigt at omstille kedlen svarende til det korrekte udstyr og nye indstilling af styringen. Anvendelse af udstyr: Træpiller Skovflis Snegleforlænger Omrører + + = Skal anvendes (Multi-Heat 1,5 skal ikke anvende snegleforlænger) = Må ikke anvendes Anvendelse af andre og mindre velegnede brændselstyper til - end de ovenfor anførte træpiller eller skovflis - kan give mindre problemfri drift, mere arbejde for brugeren og eventuelt større brændselsforbrug. Spørg fabrikken til råds med hensyn til evt. anvendelse af andre brændselstyper Funktion (Se evt. fig. 1.1). Brændselssneglen (11) skruer brændslet ind i kedlens forbrændingskammer (4). Forbrændingsluften tilføres via den indbyggede blæser (9) gennem huller (6) bagind og neden op i brændslet. Røggassen går op gennem kedlens forbrændingsrum (3) og via et veldimensioneret antal vandrette røgrør med turbulatorer vender røggassen i et vende-/rensekammer og forlader kedlen gennem den lodret placerede røgtud (17). Sikkerhed: Såfremt ilden bevæger sig tilbage i brændselsføderøret slukker tilbagebrændingssikringen (10) ilden med vand. Hvis ilden går ud slukker en indbygget røggasføler for kedlen og melder alarm. Sneglen kan ikke køre med åben låge til magasin (16) Styringen (1) er en elektronisk opbygget 2-trinsstyring. De 2 trin kan indstilles efter varmebehovet %. Der kan også indstilles fast høj eller lav ydelse. Med påbygget iltsonde sker reguleringen automatisk.

5 Side Styringsfunktion med iltstyring Føleren (iltsonden) i røgrøret, måler iltindholdet i røggasserne, hvorefter styringen automatisk kontrollerer doseringen af luft og brændsel trinløst. Derved opnås en optimal forbrænding under alle driftsforhold. Fordelen med denne styring er, at for at opnå en optimal forbrænding og højere virkningsgrad, behøver man ikke selv at indstille den optimale luft- og brændselsmængde eller justere disse ved skift i varmeforbruget. (Se evt. afsnit Regulerings princip med Iltstyring) Med Iltstyring (ekstra udstyr) Røggasføler I kedlens røgafgangsstuds er der altid monteret en røggasføler (en ca. 6 mm tyk føler). Med iltstyring er der også monteret en iltsonde på siden af kedlens røgafgangsstuds. Iltsonden er monteret i en sondeholder (denne er ca. 5 cm tyk). På kedelstyringen kan man desuden se oplysninger om ilt procenten mm Omstilling mellem [AU] (Automatisk drift med iltstyring) og [NO] (normal drift manuel). OBS: Det er vigtigt at styringen er omstillet til den aktuelle driftsform [NO]/[AU], står den forkert er der visse funktioner der ikke virker. Styringen står på [AU], hvis der skiftes mellem alle lysdioder ved gentagne tryk på MENU knappen (B) Hvis der kun skiftes mellem de fire øverste, så står den i [NO] = (Normal drift - uden iltstyring) Hvis den står på [AU] uden en påmonteret iltstyring så har knapperne (K) og (L) (se afsnit 1.3) ingen funktion desuden går styringen på fejl i løbet af et par minutter. For at få iltstyring i drift skal alle komponenter være rigtigt tilsluttet. Omstilling mellem [AU] og [NO] sker ved at gå ind i programmeringsmenuen se afsnit: Service og garantier: Garantien er nærmere beskrevet i det BAXI-Garantibevis, der leveres sammen med kedlen. Reklamation: De bør altid henvende Dem til den installatør/forhandler, der har installeret/leveret centralvarmekedlen for Dem. Derefter foretager installatøren/forhandleren om nødvendigt, reklamation videre til fabrikken.

6 Side Ansvar og sikkerhed Ansvar: Brugeren er ansvarlig for korrekt betjening af kedlen og for, at fyringsvejledningen fra BAXI følges. Omgåelse af vejledningen kan bl.a. give lavere nyttevirkning og øget miljøbelastning, da man ikke opnår de rene røggasser, som tilstræbes. Endvidere kan fejlbetjening reducere kedlens levetid. En korrekt betjening (og installation) er den bedste garanti for en velfungerende kedel med lang levetid og et godt nærmiljø. Det er en forudsætning, at brugeren har den fornødne vilje og rigtige holdning til at fyre med træpiller eller skovflis o. lign., da der trods alt skal ydes et stykke arbejde for at "høste frugten" af denne miljøvenlige og økonomisk fordelagtige opvarmningsform Sikkerhed: Hvis der konstateres fejl eller mangler, skal de hurtigst muligt udbedres af en VVSinstallatør. Aftræksrør, ventilationskanaler, friskluftsåbninger o. lign. må ikke lukkes eller tilstoppes. Vandforsyningen til kedlens tilbagebrændingssikring må ikke lukkes. Der må ikke komme brændbare væsker eller letantændelige stoffer i farlig nærhed af kedlen. Al indfyring skal foregå via stokeranlægget Vedligeholdelse: Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved anlæggets sikkerhedsventil(er), ekspansionsbeholder eller automatik, skal ejer/brugeren straks lade det pågældende udstyr efterse og udbedre af en sagkyndig. Ejer/brugeren skal sørge for, at evt. monterede sikkerhedsventiler ikke er fastgroet med kedelsten eller lignende. Det er ejerens/brugerens ansvar, at kedlen og evt. udstyr renses og vedligeholdes jvf.: - almen praksis, - denne instruktions anvisninger, - instruktion til evt. udstyr/tilbehør - samt forhold beskrevet i tilhørende garantibevis (Se afsnit Forebyggende vedligehold samt kedlens garantibevis).

7 Side Beskrivelse af styringen Styringen af kedlen sker elektronisk og bestemmes af PROM versionen (En PROM er en lille programmerbar hukommelses enhed som kan skiftes og derved kan styringen få tilført/ændret visse funktioner). PROM versionen kan aflæses på displayet i Installatør menuen (se evt. afsnit 3.7.1). Denne instruktion er skrevet med baggrund i PROM version 1.10 Fig. 1.3 Side A. Display... 8 B. Menu... 7 C. Driftsform... 8 D. Overkogstermostat E. ON/OFF knap -Tænde/Slukke. 7 Husk (E) Tænde Side F. Alarm reset - annuller alarm.10 G. Manuel snegl - frem...9 H. Manuel snegl tilbage...9 I. Lysdioder...8 J. SET = Kedeltemperatur...7 Side K. Høj ydelse... 9 L. Lav ydelse... 9 M. Pausefyring... 9 P. Pumpe R. REG... 7 Hav altid papir og pen klar ved enhver ændring af indstillingen på styringen. Forslag til tabel ses på sidste side i denne instruktion. Når der justeres på en indstilling vises informationen for denne i displayet i ca. 10 sek. efter sidste indstilling eller indtil en anden funktion udføres. sker ved at trykke på ON/OFF knappen (E), der vil da komme lys i lysdioden over knappen. (J) Kedeltemperaturen indstilles ved at holde SET (J) trykket ind og samtidig trykke på + eller på REG (R). Temperaturen kan indstilles fra 60 til 85 C. Den ideelle temperatur er ca. 80 C, idet kedlen har godt af en forholdsvis høj temperatur. (Når der trykkes på SET er der lys i dioden - "SET" og den indstillede temperatur vises på display (A)) (R) Regulering Her indstilles de justerbare parametre op eller ned i værdi. (B) Menu Med denne knap kan der skiftes mellem, hvilken af de 4 temperaturer man ønsker vist i displayet. I setup-menuen bruges den dog til at steppe igennem set-up punkterne. - (Se temperaturvisning på næste side). Anvendes også til programmering, se afsnit 1.4 Bogstav i parentes () se fig. 1.3

8 Side 8 (A) (I) Temperaturvisning - med menuknappen (B) kan det indstilles, hvilken temperatur man vil se i displayet (A). I displayet vises også evt. alarminfo - se pkt. F på næste side. For hvert tryk på menuknappen skiftes til næste temperatur (ses på lysdioderne (I)). De temperaturer der kan vises er: Fremløbstemperatur = kedeltemperatur. Returtemperatur = returtemperatur til kedlen. Settemperatur = den indstillede ønskede kedeltemperatur Røgtemperaturen = temperaturen i kedlens røgrør. O2 % = Røggassens iltprocent * ) = Blæserens* ) aktuelle hastighed som % af max. hastighed. * ) (Symboler for O2 % og ventilatorens aktuelle % gælder kun for modellen med iltstyring se evt. afsnit ). Når det hele er godt i gang, kan det være en god idé, at det er røgtemperaturen, der er vist, så man kan holde øje med hvad røgtemperaturen er, så det deraf kan ses om kedlen trænger til at renses. Røgtemperaturen må ikke være for lav, idet der derved kan dannes kondens i skorstenen. Hvad "for lav temperatur" er, afhænger af skorstenen, men under 120 C er normalt ikke at anbefale. Bemærk: Hvis der trykkes på en af knapperne (J - M) vises den indstillede værdi i 5 sek. - hvorefter der igen i displayet vises den temperatur man har valgt. P.g.a. kedlens funktion vil display-visning af den aktuelle fremløbs-/kedeltemperatur normalt svinge nogle grader over og under den indstillede set-værdi. Dette er en tilsigtet produktegenskab og ikke et udtryk for fejlfunktion. (C) Driftsform Totrinsdrift Reguleringsprincip uden iltstyring [NO] Her kan der skiftes mellem automatisk mode (Totrins-drift) eller konstant høj eller lav ydelse. Vælg med knappen (C), mellem Totrins-drift = lysdiode slukket eller konstant drift (lysdiode tændt). Der er tre muligheder der indstilles ved tryk på knappen (C): 1. Totrinsdrift = ingen lys oven over knappen (C) 2. Fast høj ydelse = lys oven over knappen (C) og lys i rækken 100 % 3. Fast lav ydelse = lys oven over knappen (C) og lys i rækken % Den største fordel opnås ved at vælge driftsformen totrins-drift. Her køres der på høj ydelse indtil temperaturen er 3 grader fra at være opnået, så kobles der ned på lav ydelse. Driften fortsætter så på lav ydelse indtil temperaturen er opnået. Kan temperaturen ikke holdes med lav ydelse kobles der igen automatisk på høj ydelse når temperaturen er faldet til 6 grader under indstillingsværdien. Ved totrins-drift opnås den laveste røgtemperatur og den højeste nyttevirkning. Med iltstyring [AU] Ved tryk på driftsform knappen skifter lamperne mellem høj og lav ydelse, det har dog ingen indflydelse, når der køres med [AU]tomatisk driftsform. Knappen benyttes også ved programmering Reguleringsprincip se afsnit: 1.3.1

9 Side 9 (K) Høj ydelse (L) Lav ydelse Indstilles på de to trykknapper ovenover 100 % symbolet. Øverste knap [AU] I automatisk driftform vises (hvis den øverste knap trykkes ind) den aktuelle blæserhastighed, og den kan ikke ændres [NO] I manuel driftform vises (hvis den øverste knap trykkes ind) blæser-hastigheden for høj ydelse, og denne kan derefter justeres (Hold knappen blæser trykket ind og reguler op eller ned ved tryk på + eller på REG (R)). (0-100 % = indstillet min-hastighed) Nederste knap [AU] I automatisk driftform vises (hvis den nederste knap trykkes ind) den aktuelle pause mellem indkøring af sneglen, og den kan ikke ændres [NO] I manuel driftform vises (hvis den nederste knap trykkes ind) den aktuelle pause mellem indkøring af sneglen, og denne kan derefter justeres (Hold knappen SEK trykket ind og reguler op eller ned ved tryk på + eller på REG (R)). (Kan indstilles mellem 5 og 30 sekunder). Indfyringsmængden og luftmængden skal afpasses efter hinanden. Forslag til indstilling se evt. afsnit Vejledende indstilling af styringen på standard udførelsen Man kan vælge, hvor stor/ høj ydelse man vil have. Høj ydelse behøver jo ikke at være kedlens maksimale ydelse, men skal blot være større end husets varmebehov. Indstilles på de to trykknapper ovenover % symbolet. Øverste knap [AU] I automatisk driftform vises (hvis den øverste knap trykkes ind) den aktuelle blæserhastighed, og den kan ikke ændres [NO] I manuel driftform vises (hvis den øverste knap trykkes ind) blæser-hastigheden for lav ydelse, og denne kan derefter justeres (Hold knappen blæser trykket ind og reguler op eller ned ved tryk på + eller på REG (R)). Med øverste knap indstilles blæserens luftmængde fra 0 til 100, hvor. Indstillingen vises i displayet (0-100 % = indstillet min-hastighed) Indfyringsmængden og luftmængden skal afpasses efter hinanden. Min ydelse er 30 % af fuld ydelse. Se også tekniske data. Forslag til indstilling se evt. afsnit Nederste knap [AU] I automatisk driftform vises (hvis den nederste knap trykkes ind) den aktuelle pause mellem indkøring af sneglen, og den kan ikke ændres [NO] I manuel driftform vises (hvis den nederste knap trykkes ind) den aktuelle pause mellem indkøring af sneglen, og denne kan derefter justeres (Hold knappen SEK trykket ind og reguler op eller ned ved tryk på + eller på REG (R)). (Kan indstilles mellem 10 og 60 sekunder). (M) Pausefyring Indstilles med trykknappen (M) [AU] Hvis kedlens temperatur er mere end 6 C over ønsket kedeltemperatur "SET" så indstilles her hvor ofte der skal føres "brændsel" ind i fyrboksen. Indstil mellem 1 og 60 min så der lige holdes ild, og alligevel så der ikke fyres for meget ind så temperaturen stiger - erfaringsværdi [NO] Indstilles i antal minutter mellem hver sneglindkøring. Er kun aktiv når kedlen er oppe i temperatur - indstil mellem 1 og 60 min så der lige holdes ild og alligevel så der ikke fyres for meget ind så temperaturen stiger - erfaringsværdi Forslag til indstilling se evt. afsnit Værdien ændres ved samtidig tryk på "Pausefyrings knappen" (M) og tryk på enten (+) eller () på "REG" (Knappen R) (G) Manuel snegl - frem Sker ved at man trykker på symbolet brændselssnegl med pil til højre. Så længe denne knap er aktiveret kører sneglen ind. Dog ikke, når magasinlåget er åben (H) Manuel snegl tilbage Sker ved at man trykker på symbolet brændselssnegl med pil til venstre. Så længe denne knap er aktiveret kører sneglen ud. Dog ikke når magasinlåget er åben. Desuden kan sneglen max. køre i 3 sekunder, hvor tasten holdes nede i længere tid.

10 Side 10 (F) Alarm reset Ved tryk på knappen resettes alarmen - dvs. (alarmsignalet slukkes - indtil evt. ny alarm opstår). De alarmer, der kan forekomme, er anført i afsnit 1.5. Knappen bruges også ved programmering se afsnit 1.4 (D) Overkogstermostat Hvis kedlen kommer op på ca. 100 C kobler overkogstermostaten kedlen fra, display viser (A-2). For at genindkoble, skrues beskyttelseshætten af, og stiften, der er sprunget ud trykkes ind. Alarmen skal resettes ved at trykke på (F) (P) Pumpe Cirkulationspumpen til varmeanlægget kan tændes (lysdiode = ON) eller slukkes Regulerings princip med Iltstyring (SET) = Ved regulering af ventilatorens omdrejningstal og regulering af sneglens pausetid (under drift) vil styringen forsøge at holde en fremløbstemperatur (kedeltemp.) på den ønskede drifttemperatur (SET). Driftstemperaturen (SET) kan indstilles mellem C. på AUtomatisk - og C på NOrmal drift Temp > (SET)+6 C Hvis fremløbstemperaturen kommer 6 C over driftstemperaturen (SET), så slår styringen over på pausefyring (Lys i (M) - der holdes stadig ild i kedlen). Temp (SET)+2/(SET)-6 C Når fremløbstemperaturen er kommet ned på 2 grader over (SET)-temperaturen, starter reguleringen af blæser og snegl igen. Sneglen kører på det lave ydelses-trin (LX.X) (lys i (L)) Temp < (SET)-6 C Falder temperaturen til 6 grader under (SET)-temperaturen, så anvendes det høje ydelses-trin (HX.X) (lys i (K)). Temp = (SET)-3 C Hvis kedlen kører på det høje ydelses-trin (lys i (K)), så skiftes til lav ydelses-trin (lys i (L)) ved 3 C under (SET)-temperaturen. Opstartsprogram Når kedeltemperaturen er mere end 15 C under indstillet værdi (SET), styres efter et opstartsprogram med 15 sec. fast pausetid mellem hver sneglindkøring - (Blæser kører på 40 % af det maksimale omdrejningstal, indtil røggastemperaturen er over 80 o C, derefter er det den målte ilt%, der styrer omdrejningerne på blæseren). Røgtemp > 260 C Hvis røggastemperaturen under drift kommer over 260 o C, slår iltstyringen sneglen fra, til temperaturen er kommet under 230 o C. Dette gøres for at sikre sonden. Røgtemp > 285 C Herudover er der indbygget en mekanisk sikring, der slår sneglen fra ved 285 C 10, og indkobler så sneglen igen, når røggastemperaturen er kommet under 200 o C. Røgtemp > 240 C x 3 Hvis røggastemperaturen har været over 240 C mere end 3 gange, kommer der til at stå F-1 i displayet. Dette er en funktionsbesked, der fjernes ved at trykke på en vilkårlig tast. Når der står F-1, bør man rense kedlen. Driftstimer > 1500 timer Hvis iltsonden har været i drift mere end 1500 timer, står der F-2 i displayet. Denne besked betyder, at sonden skal kalibreres. (Se afsnit 1.4.3)

11 Side Bruger Programmering / Fabriksindstilling (bruger) / Iltsonde-kalibrering Bruger - programmering (Installatør programmering se afsnit 3.7.1) Styringen har en midlertidig hukommelse og en permanent PROM-hukommelse Programmeringssituationen opnås ved: Tryk på: 1 Sluk = (ON/OFF) Sluk på ON/OFF (E) knappen (= ingen lys i (E)) 2 (F)+(C) i 3 sek. Hold alarmreset (F) og driftsform (C) - knapperne nede samtidigt i 3 sekunder. Der kommer da 3 vandrette streger i displayet. Så er der klar til programmering. 3 Step på (B) Ved at steppe med menu-tasten (B) kan de indstillede data ses. 4 Ændre med +/- på (R) Indstillingerne kan ændres ved at trykke på + eller på REG (R). Ved tryk på driftsform-knappen (C) gemmes den ændrede værdi i den midlertidige hukommelse og den går videre til den næste værdi (menupunkt) i menuen. Før man gemmer evt. ændrede værdier kan man bladre alle værdierne (menupunkterne) igennem med menu-knappen (B) 5 Gem = (E) Ønsker man at gemme evt. ændrede værdier (dvs. flytte værdierne fra den midlertidige hukommelse til PROM-hukommelsen) afsluttes med tryk på ON/OFF knappen (E) 6 Evt. Fortryd = (F) Hvis man alligevel ikke ønsker de nye indlæste data, kan man fortryde ved at trykke på alarm/reset knappen (F). Menupunkter ved programmering Menupunkt ( XX) Ved tryk på + eller på REG (R) justeres blæserens min. luftmængde - Mulig indstilling er Indstilling skal være (- 20) = 20 % (uden iltstyring). Indstilling skal være (- 40) = 40 % (med iltstyring). (HX.X) (LX.X) (PXX) Her justeres sneglens køretid ved høj ydelse dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: H0.1-H6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder. (Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit ) Her justeres sneglens køretid ved lav ydelse dvs. den tid sneglen kører hver gang. Indstillingsområde: L0.1-L6.0 svarende til 0,1-6,0 sekunder. (Se evt. "Vejledende indstilling af styringen" i afsnit ) Her justeres den tid blæseren skal køre med max luftmængde, når brændselssneglen kører lidt brændsel ind i pausesituationen. (Mulig indstilling er 0-10 sekunder) Fabriksindstilling (P05) = 5 sekunder. X.XH O 2 set-punkt høj ydelse ( %). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring). Fabriksindstilling (8.0H = 8 %) X.XL O 2 set-punkt lav ydelse ( %). Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform (med iltstyring). Fabriksindstilling (6.0L = 6 %) Anbefalet indst. (X.XH)/(X.XL) Brændsel Lav ydelse (X.XL) Høj ydelse (X.XH) Træpiller 6-7 % 6-7 % Flis 4-5 % 6-8 % CAL Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft) Kalibrering af sonde (ca. 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder, er sonden færdig kalibreret. OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit AU- [AU]tomatisk blæser-styring afhængig af ilt-procenten (Ændres med REG (R) +/-) NO- [NO]rmal blæser-styring (manuelt se indstillingsværdier i afsnit ).

12 Side Fabriksindstilling af Multi-Heat Blæser [%] Pause [sek.] Blæser Snegl køre tid [sek] i undermenu Blæser Knap (K) og (L) øverst Knap (K) og (L) nederst min (Bruger-programmering) pause Kedel 100 % % 100 % % -XX HX.X (HØJ) LX.X (LAV) PXX Knap (K) Knap (L) Knap (K) Knap (L) MH H1.7 L1.7 P05 MH H0.5 L0.3 P05 MH H1.0 L0.6 P05 MH 2.5-F H2.5 L2.1 P05 MH 4.0-F H4.4 L3.1 P05 Pausefyring MIN (M) indstille til 15 min for alle modeller! O 2 set (X.XH og X.XL)(Fabriksindstilling = 8.0H og 6.0L) = 8 % og 6 % Vejledende indstilling af styringen på standard udførelsen Nedenstående værdier er vejledende - check flammefarve og røgfarve se afsnit Hvis farven ikke er korrekt, ændres indstillingen indtil tilfredsstillende farve opnås. Indstilling af fyring til træpiller: Stort varmebehov Lille varmebehov Ydelse Tid mellem Snegleindføring Luftmængde Sneglens køretid Ydelse Tid mellem Snegleindføring Luftmængde Sneglens køretid Pausefyring Type MH 1,5 MH 2,5 MH 4,0 Ydelsestrin kw Sek. % Sek. kw Sek. % Sek. Min. Høj (K) ,7 7, ,7 * - Lav ( L) 7, ,7 4, ,7 - Pause (M) , ,7 15 Høj (K) , ,3 * - Lav ( L) ,3 7, ,3 - Pause (M) , ,3 15 Høj (K) ,5 * - Lav ( L) , ,6 - Pause (M) , ,6 15 *) Husk at ændre fabriksindstillingen på kedlens styring se afsnit 1.4.

13 Indstilling af styringen til skovflis (finflis) vandindhold 25 % INSTRUKTION Side 13 Stort varmebehov Lille varmebehov Ydelse Tid mellem Snegleindføring Luftmængde Sneglens køretid Ydelse Tid mellem Snegleindføring Luftmængde Sneglens køretid Pausefyring Type Ydelsestrin kw Sek. % Sek. kw Sek. % Sek. Min. Høj (K) ,5 * 11, ,5 * - MH 2,5 Lav ( L) 11, ,1 6, ,1 - F Pause (M) , ,1 10 Høj (K) ,4 18, ,1 * - MH 4,0 Lav ( L) 18, , ,1 * - F Pause (M) , ,1 15 *) Husk at ændre fabriksindstillingen til flis på kedlens styring se afsnit 1.4. Ved indregulering anbefales at holde mindst 120 C røgtemperatur ved træpiller og 140 C ved skovflis. Iltstyring Ved montering af iltstyring (BX-nr , Ekstraudstyr) styres doseringen af luft og brændsel automatisk. Herved fås optimal forbrænding med højere virkningsgrad ved skiftende varmebehov Kalibrering - F2 informationsoplysning [AU] Hvis sonden har været i drift mere end 1500 timer, står der F-2 i displayet. Denne besked betyder, at sonden skal kalibreres. (Betingelse for kalibrering er at røggasføleren er under 40 C, samt at iltsonden er i frisk luft)/sonden afmonteres. Styringen sættes på OFF (knap E) Tag røggasføleren ud og læg den ovenpå kedlen (Se på display at røgføleren kommer ned under 40 C). Se afsnit 1.4.1, gå ind i programmering og find menuen CAL, derefter start CAL. (Kalibrering kan også vælges under Programmering - 1.4) OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering,

14 Side Fejlfinding (fejlmelding og alarmer) (F) = Informations oplysninger (kan resettes ved tryk på en vilkårlig knap) Besked i Beskrivelse Betydning display F-1 T røg over 240 C mere end 3 gange Dette er en funktionsbesked der fjernes ved at trykke på en vilkårlig tast. Når der står F-1, bør man rense kedlen. (især røgrør) F-2 Ilt-sonde har haft mere Sonden skal kalibreres. Sluk for strøm til kedlen, tag ud sonde, end 1500 timer i drift F-3 Reversering virker ikke fordi køretid frem er for kort. F-4 Returtemperaturføler er defekt (under -35 C)! F-5 Returtemperaturføler er defekt (over 120 C)! tænd for strøm til kedlen. (se afsnit 1.4.3) Forskellen mellem køretid frem (både for HX.X og LX.X) og reverseringstid skal være over 2 sek. (fx H4.0 og L3.2 => 10 (snegl reversere i 1 sek.. Kan stilles mindre) Føler er kortsluttet. Føler bør skiftes. Føler er afbrudt. Ledning til føler har et brud eller er ikke monteret korrekt (A) = Alarmer (kan resettes ved tryk på Alarm reset (F)) Ved A fejl stopper kedlen Alarm Beskrivelse meddelelse A-1 Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90C i drift. (i 30 min.) A-2 Overkogstermostaten (D) er afbrudt. Kan genindkobles ved tryk, når dækslet er fjernet. (Sidder i kedlens betjeningspanel) Eller Sikringen på bagsiden af styrepanelet er sprunget. A-3 Motorværn for motor til brændselssnegl er slået ud. Genindkobles automatisk når motor ikke længere er overbelastet.. A-4 Fremløbstemperaturen har været over 90 C. A-5 Fejl ved kommunikationen med styringens ædlere dele, dvs. programmet kan ikke gemmes eller læses. A-6 Fejl under kalibrering af ilt % nulpunktet. (Ilt-kreds defekt.) A-7 Fejl under kalibrering af normal luft ilt % (21 %). (Sonde evt. defekt) A-8 Ilt % <= nulpunktet (0 %) og Trøg < 80C i over 5 minutter. A-9 Ilt % > normalpunktet (21 %). (Sonde evt. defekt.) A10 Hvis ilt % > 20 % i over 3 min. så stoppes sneglen automatisk og blæser løber videre i 2 min. på 80 %. - Herefter slukkes alt. (hvis sonde fjernes/falder ud) A11 Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min. (ilt % <= 1 og T røg > 80 o C, så: Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %) A12 Fremløbs-temperaturføler er kortsluttet/defekt. (< -40C) A13 Fremløbs-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 120C) A-14 Røggas-temperaturføler er kortsluttet/defekt. (< -30C i over 4 min.) A-15 Røggas-temperaturføler er afbrudt/defekt. (> 350C) OBS Type Multi-Heat er udstyret med en potentialefri kontakt for tilslutning af fjernalarm f.eks. ringeklokke eller lampe i andet lokale (maks 24 volt 3 A), Se afsnit 5.1

15 Side Start af kedlen Før kedlen sættes i gang, skal det sikres at der er tilstrækkeligt vand på anlægget. Før kedlen sættes i gang, skal det sikres at vandforsyningen er tilsluttet tilbagebrændingsventilen (Se afsnit Tilbagebrændingsventil) Det skal sikres at tænd/brændbuen (pos 4 fig. 1.1) er skubbet helt tilbage. Låget til magasinet skal være lukket, da dette forhindrer tilbagebrænding. Pakningen i magasinlåget skal slutte lufttæt, hvilket skal kontrolleres jævnligt (1 gang om året). Den indbyggede mikroswitch sikrer ligeledes at sneglem ikke kan køre uden at låget er lukket. I afsnit er anført foreslåede indstillinger. Man bør tilsigte at røgtemperaturen ikke overstiger 220 C. Man skal ligeledes sørge for at røgtemperaturen ikke kommer så langt ned at der dannes kondens i skorstenen. (Evt. fjerne 1-2 turbulatorer) Hvad denne temperatur er, afhænger af skorstenens diameter og isolering. Der er indbygget en alarm i styringen, der giver alarm når røgtemperaturen har været under 90 C i mere end 30 min. Hvis husets skorsten giver anledning til kondensdannelse: Kan ydelsen øges eller Der kan evt. fjernes nogle turbulatorer - for at hæve røgtemperaturen og derved modvirke kondens. Kedlen er dog afprøvet og godkendt med alle turbulatorer monteret. Når der fjernes turbulatorer er nyttevirkningen lavere og brændselsforbruget øges. Ved længere tids drift med lav røggastemperatur (f.eks. ved sommerdrift/stand-by drift), hvor der er øget risiko for kondensdannelse i skorstenen bør man forebyggende evt. stoppe kedlen eller fjerne evt. kondensdannelse i skorstenen ved at skabe lidt træk f.eks. med en trækstabilisator i skorstenen. Se evt. også afsnit 3.3.

16 Side Optænding Optænding uden iltstyring: Brændslet køres frem, så der ligger en bunke på 5-6 håndfulde inde i fyrboksen og styringen sættes på OFF. Hæld tændvæske over brændslet og antænd. Når brændslet er antændt til flammer, ved åben låge, sættes styringen på ON - Lågen lukkes og kedlen er i drift. (Evt. kan man her i ca. 1 min. linde magasinlåget så blæseren kan køre lidt, uden at brændselssneglen starter). - Når der er etableret et ordentlig flammehav i fyrboksen - Lukkes magasinlåget omhyggeligt igen. OBS: Gå ikke fra en kedel med åben magasinlåge Optænding med iltstyring Hvis kedlen er monteret med iltstyring sættes styringen på OFF (knap E) og der kan [AU] etableres flammehav ved tryk på blæsersymbolerne K og L samtidig. - Dette bevirker at ventilatoren kører på reduceret ydelse uden at sneglen starter. Når forbrændingen er godt i gang sættes styringen på ON (knap E). Optænding skal ske som anvist i denne instruktionsbog. (Første opstart efter montage af iltstyring se afsnit 4.4 i denne instruktion) Det er særdeles vigtigt, at der er godt med ild/flammer i brændslet i fyrboksen, inden optændingsforløbet afsluttes og kedlen sættes på automatisk drift. 1. Kedlen skal stå ca. 10 minutter med strømforsyningen tilsluttet inden optænding påbegyndes. (Herved er der tilstrækkelig tid til kalibrering af iltsonden) 2. Tryk på knap (E) så lampen ON/OFF slukkes 3. Tryk på knap (G) og kør lidt brændsel frem i brændkammeret. 4. Hæld tændvæske på og antænd 5. Når der efter 3-5 minutter er godt ild i brændslet lukkes lågen. 6. Tryk samtidig på knap (K) og (L) herved starter blæseren og kører med 40% luft uden at sneglen fører nyt brændsel ind. OBS: Forlad ikke kedlen midt i et optændingsforløb 7. Når forbrændingen efter 3-5 minutter er godt i gang trykkes på knap (E) (ON lampen tænder) og kedlen er i drift Under drift - hold rensedørene tæt lukket! Når iltstyring først er i drift = (lys i ON (E)), er det vigtigt, at rensedøren ind til fyrboksen er lukket helt. Hvis man af en eller anden grund vil se til forbrændingen, er det vigtigt, man ikke holder rensedøren åben for lang tid af gangen. Når rensedøren er åben, kommer der falsk luft ind til forbrændingen, derved bliver iltprocenten ved iltsonden for stor, derved begynder styringen at regulere ned for blæseren. Hvis iltprocenten er over 20% i mere end 3 min., så går blæseren på 80% - (Se fejl A10) Askeudtømning Hvis man skal tømme aske ud af fyrboksen eller rense røgrør, bør man sætte styringen på OFF dvs. slukke for kedlen, mens arbejdet udføres. 1.8 Slukning Ved slukning sættes styringen på OFF. Slagger og gløder fjernes fra brændkammeret. 1.9 Kedel og returtemperatur Vi anbefaler, som allerede nævnt i afsnit 1.3 at kedeltemperaturen holdes på 80 C. For at minimere risiko for tæring i kedlen skal returtemperaturen være min. 60 C.

17 Side Daglig fyring Indkøringsperiode I begyndelsen anbefales det, at man jævnligt (dagligt) inspicerer sit anlæg og checker brændselsmagasin - evt. foretager efterfyldning. Check fremløbs-, returtemperatur samt røgtemperatur. Se bl.a. afsnit 1.3 til 1.9 I starten bør man jævnligt åbne nederste låge og kontrollere askemængden i bunden af brændkammeret, for at konstatere hvor ofte der er behov for at fjerne asken. (Lad lidt aske blive tilbage, så lufthullerne i bunden af brændkammeret lige netop er dækket af aske) Indregulering Kedlen indreguleres først på høj ydelse (Knap (K)), der kun bør være lidt højere end husets maksimale varmebehov. Det vejledende varmetab i et ældre hus er ca W/m 2 og i et nyere hus ca. 50 W/m 2. Derefter indstilles på lav ydelse - se tekniske data. Se stort og lille varmebehov, afsnit Flammens farve bør være gul og let blålig. Hvis flammen er kort og blå reduceres enten pausetiden eller luftmængden. Hvis flammen er lang og rødgul øges enten pausetiden eller luftmængden. Røggassens farve Hvis røggassen er sort/mørk så skyldes det at forbrændingen får for lidt luft. Røggassen skal være lys/hvid eller helt gennemsigtig Sådan åbnes øverste og nederste låge. Ved åbning af lågerne, bør man for en sikkerheds skyld stå, så lågerne er, mellem personen og kedlens åbning. Åbn lågen ca. 2 cm. Vent ca. 20 sekunder. Åbn lågen langsomt. Hvis kedlen er monteret med iltstyring, må lågen ikke være åben mere end max. 1 min. a.h.t iltstyrings funktionen Brugererfaringer Ved et jævnligt (dagligt) tilsyn i starten vil man få en indikering af hvor ofte man skal påfylde magasinet samt fjerne aske i brændkammer. Der skal altid være tilstrækkelig mængde brændsel i magasinet så det ikke løber tør. Hvis magasinet løber tør for brændsel og/ eller der anvendes andet brændsel end anført i afsnit er der øget risiko for tilbagebrand. Bemærk: Brændsel af god kvalitet giver en mere problemfri drift Træpiller af rent træaffald danner forholdsvis lidt aske. P.g.a. kedlens funktion vil display-visning af den aktuelle fremløbs-/kedeltemperatur normalt svinge nogle grader over og under den indstillede set-værdi. Dette er en tilsigtet produktegenskab og ikke et udtryk for fejlfunktion. Hvis anvisningerne i denne vejledning følges og der holdes nogenlunde rent omkring kedlen vil man som hovedregel være sikret en problemfri drift af anlægget.

18 Side Rensning af kedlen Rensning foretages efter behov. Dvs. ca. 2 gange om måneden, så der altid er sikret god varmeovergang til kedelvandet fra fyrboks, alle røgrør og røgkasse. Anvend de medleverede renseredskaber, der omfatter: 1 stk. rensehåndtag, 1 stk. rensebørste, 1 stk. askeskovl, 1 stk. rensebørste til boremaskine. 1. Sæt styringen på OFF. 2. Åbn frontlåge(n) (erne). 3. Kedlens sider renses. Den afrensede aske fjernes, - der må dog gerne ligge et lag aske i kedlens bund. (forbedrer forbrændingen) 4. Rensning af røgrørene På 1,5 og 4,0 drejes røggasturbulatorerne ca. 15 omgange vha. rensehåndtaget, således at askepartiklerne suges bagud i røgkassen. Alt efter behov tages turbulatorerne ud, og rørene renses grundigt med rensebørsten. På 2,5 tages røggasturbulatorerne ud og røggasrørene og turbulatorerne renses med en rensebørste Efter rensning skal røggasturbulatorerne placeres i røgrørene igen. Fjern derefter rensedækslet på kedlens side. Rens den bageste rørplade og fjern den afrensede aske. 5. Slaggeudtagning Slaggeudtagning fra kedlens fyrboks foretages efter behov. Behovet er afhængig af brændslets askeindhold. 6. Rensning af aftræksrøret Ved rensning af aftræksrøret fra kedel til skorsten er det vigtigt NB: røggasføleren tages ud. 7. Kontrol af lufthuller i fyrboksen at røggasføleren tages ud imens så den ikke bøjes/ ødelægges. Hvis kasserne for luftfordeling er stoppede, renses de ved hjælp af skruetrækker, svejsetråd el. lign. - se efterfølgende Kasse for luftfordeling i fyrboks. Multi Heat 1.5 Overluft: 1 kasse (158x34 med 9 stk. ø4.0 huller) Underluft: 1 kasse (184x50x30) i hver side, med 5 stk. ø7.0 huller. (sliddel) Overluft Underluft Multi Heat 2.5 Overluft: 1 kasse (158x44) med 6 stk. ø6.5 huller Underluft (4 kasser): 2 kasser (190x25) over med 10 stk. ø5.0 huller 2 kasser nederst(190x25) med 2 stk. ø6.0 huller Overluft Underluft øverst Underluft nederst

19 Side 19 Multi Heat 4.0 Overluft: 1 kasse (158x44) med 6 stk. ø8.0 huller Underluft (4 kasser): 2 kasser (375x25) over med 15 stk. ø5.0 huller 2 kasser (375x25) nederst med 2 stk. ø8.0 huller Overluft Underluft øverst Underluft nederst 1.13 Betjening af pumpen Pumpen startes og stoppes på panelet (P) se afsnit 1.3. Pumpen har normalt flere indstillinger. Indstilling af pumpen er et anliggende for installatøren. Hvis pumpen gurgler er der luft i anlægget. Ved udluftning skal pumpen være slukket. Udluft radiatorerne. Hvis pumpen hyler, kan det være fordi der mangler vand på anlægget. Pumpens lejer er vandsmurte og ødelægges, hvis der mangler vand. Pumpen skal normalt være i drift hele året for at få varme frem til radiatorer eller gulvvarmeslanger. Ved ekstern varmtvandsbeholder er det en forudsætning at pumpen er i drift for at få varmt brugsvand Betjening af blandeventil (shuntventil) - (ekstra udstyr) Ved hjælp af denne kan temperaturen på vandet til radiatorerne indstilles. Det foregår ved at der blandes mere eller mindre returvand i kedelvandet. Blandeventilen kan forsynes med motorstyring i forbindelse med et vejrkompenseringsanlæg. (Se afsnit 2 automatisering) 1.15 Brug af trykmåler VVS installatøren har i forbindelse med installationen monteret en trykmåler, der viser vandtrykket i centralvarmeanlægget. Sæt det røde mærke over den bevægelige viser når anlægget er fyldt op med vand. Når viseren derefter med tiden er faldet et stykke under denne indstilling skal der fyldes vand på anlægget.

20 Side Vandpåfyldning Påfyldningshanen, (pos 7 Fig. 1.1) er på type 1,5 og 4,0 bag den aftagelige plade. På type 2,5 er den mellem magasin og kedel) Vandpåfyldning sker mens der er slukket for pumpen. Vandpåfyldning sker med en vandslange, som skrues på påfyldningshanen og forbindes med en vandhane. Fyld vandslangen med vand inden påfyldningen, ellers presses slangens indhold af luft ind i anlægget. Fjern slangen efter påfyldningen og start pumpen igen. Normalt er vandpåfyldning to gange om året. Vandpåfyldning bør efter nogen tid efterfølges af en udluftning, idet nyt vand indeholder luft, der frigives ved opvarmning Tilbagebrændingsventil Ventil type SYR (fastindstillet) Tilbagebrændingsventilen er påbygget og indstillet fra fabrikken. Ventilen har VVS installatøren forbundet til vandforsyningen. Hvis temperaturen udvendig på sneglerøret overstiger 95 C aktiveres ventilen og der lukkes vand ind. Vandtilslutning skal ske via en beholder med svømmerventil (højdebeholder) med et rumindhold på 20 liter tilslutning vandforsyning. Tilsvarende funktion kan opnås med BAXItrykbeholdersæt for vandoverrisling (se nedenstående skitse). Efter evt. slukning med vand skal forbrændingskammeret udtørres: BX-nr Trykbeholder Vandindhold 20 Liter Tryk max. 10 bar Kontraventil Vandforsyning Fjern vandet samt tøm luftkammer ved at demontere tømmeskruen (pos 8 - fig. 1.1 er placeret bag nederste frontplade). HUSK at montere tømmeskruen igen. Fjern evt. vådt brænde fra snegl/magasin før det udvider sig, og derved låser sneglen. Før kedlen igen startes op, undersøges hvorfor tilbagebrændingsventilen blev aktiveret Forebyggende vedligehold Termisk ventil Rørsæt tilbagebrand Pakningen i magasinlåg og døre skal slutte lufttæt, hvilket skal kontrolleres jævnligt (min. 1 gang om året). Endvidere anbefales årlig kontrol af tilbagebrandssikringsfunktionen samt kontrol af fortryk i højdebeholderen/trykbeholderen (skal være 0,2-0,3 bar med vandværkstryk på min. 2,0 bar) Af hensyn til kedlens funktion, driftsøkonomi og levetid anbefales det at tegne en servicekontrakt med et af BAXI autoriseret og kompetent servicefirma for årlig serviceeftersyn af kedlen. Ved tegning af en sådan servicekontrakt senest 3 måneder efter at kedlen er installeret, yder BAXI under visse forudsætninger en 5-årig udvidet garanti mod korrosion af kedlens røggasberørte dele regnet fra installationsdatoen. Nærmeste servicefirma oplyses ved henvendelse til BAXI.

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/08/18-08-2004 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller og skovflis Moderne stokerfyr med magasin til villa - landbrug - erhverv Multi Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN. KEDLER fra BAXI i Tarm. Let at betjene. Miljøvenlig moderne varme MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Miljøvenlig moderne varme Usædvanlig høj nyttevirkning Let at betjene Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DS/EN ISO 14001 OHSAS 18001 Opfylder

Læs mere

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn

Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Biobrændsel Stokerkedel til biobrændsel, træpiller, skovflis og korn Multi-Heat er særdeles vel egnet til effektiv og miljøvenlig fyring med biobrændsler som træpiller, skov flis og korn. Spørg BAXI til

Læs mere

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene

MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN DANMARKS VARMEMESTER. Miljøvenlig moderne varme. Let at betjene MULTI-HEAT STOKERKEDEL TIL BIOBRÆNDSEL, TRÆPILLER, SKOVFLIS, KORN Let at betjene Usædvanlig høj nyttevirkning Miljøvenlig moderne varme Certificeret iht. DS/EN ISO 9001 DANMARKS VARMEMESTER Fuldautomatisk

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

JØMA STOKER. Styring PCT 241

JØMA STOKER. Styring PCT 241 JØMA STOKER Styring PCT 241 Side 1 Introduktion Tillykke med deres nye Jøma stoker anlæg. Anlægget er forsynet med en elektronisk styring med modulerende drift i fire trin. Hvilket vil sige, at styringen

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L

BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER BRUGSANVISNING: SK-STOKER TYPE: 212 L; 380 L; 500 L 1 060310 BRUGSANVISNING SK-STOKER EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING I henhold ti/ Maskindirektivet 98/37/EEC, bilag II-A

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper.

Tænd for styringen og sørg for at den er i tilstand STOP, hvis ikke, så hold PIL NED inde i 10 sekunder til brænderen stopper. Opstart og justering af forbrænding på NBE pillebrænder Woody v4.99. Grundforudsætninger: Der er monteret en velfungerende trækstabilisator i skorstenen eller på røgrøret Trækstabilisatoren er indstillet

Læs mere

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW

FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW FASTBRÆNDSELSKEDEL 500 kw - 5 MW INDUSTRIVARMES FASTBRÆNDSELSKEDEL Kedlen er en cylindrisk, højeffektiv, 3-træks røgrørs varmtvandskedel. Kedlen er beregnet til fyring med flis, træpiller og andre fastbrændselstyper.

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort

Manual NBE Pellets Systems. Bio-comfort Bio-comfort MONTERINGS VEJLEDNING El tilslutning. Styringen forsynes gennem en Overkog-sikring ( DTO ) monteret på kedlen. Termostat delen bruges ikke. Montering i kedlen: 1. Kontroller at brænderen ikke

Læs mere

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes.

Kære kunde. Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Kære kunde Tillykke med dit nye Ekopower EkoHeat pillefyr. Læs denne vejledning grundigt igennem inden installationen påbegyndes. Afsnit 1. Montering af fyret Afsnit 2. Første opstart Afsnit 3. Styringen

Læs mere

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Brugervejledning. KSM-Multistoker 175-13 Med PCT300 Iltstyring. Producent: Der er penge at spare ved at installere en KSM-Stoker K S M -Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Mobil.

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring.

KSM-Multistoker 275-18 Med PCT 300 Iltstyring. Serviceaftale. KSM-Stoker A/S Næssundvej 440, 7960 Karby DK. Tlf. +45 97761072 Fax. +45 97761372 Mobil. +45 20991072 Www.ksm-stoker.dk Email. Info@ksm-stoker.dk Som noget nyt har KSM og vore forhandler

Læs mere

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30

Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle kreds

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Pellets Burner Scotte

Pellets Burner Scotte Pellets Burner Scotte 100 step modulated Woody Generation EN303-5 & EN15270godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Manual NBE Pellets Systems MO TERI GS VEJLED I G PÅ COMFORT KEDLE.

Læs mere

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw

Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw Scotte Stoker Sæt 5 trins modulerende 16 Kw NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. A: 1040 mm B: 700 mm C: 526 mm D: 730 mm E: 356 mm F: 224 mm G: 858 mm H: 941 mm 1: Fremløb køle

Læs mere

Instruktionsbog. Model A4

Instruktionsbog. Model A4 Instruktionsbog Model A4 1 03/2005. Per Øster/RA Opbevar denne instruktionsbog, så den er let tilgængelig, hvis der opstår spørgsmål vedr. pasning, service eller vedligehold. For at få en god oplevelse

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

RTB. Woody. Stoker i særklasse

RTB. Woody. Stoker i særklasse RTB Woody Stoker i særklasse Woody RTB - eksklusivt træpillefyr Woody Ready To Burn er nyeste produktserie af træpillefyr fra den danske producent NBE Production som igennem 15 år har produceret og leveret

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER

TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL DANMARKS VARMEMESTER TYPE BONUS KOMBIKEDEL TIL BRÆNDE, TRÆPILLER,OLIE OG EL Usædvanlig høj nyttevirkning - brænde: 88,7% (EN 303-5) -olie 93,1% (92/42 EEC) Let at betjene Godkendt til trykekspansion Miljøvenlig moderne varme

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr

Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Masser af kvalitet for pengene med Scotte Plus pillefyr Et skift til træpiller sparer mange penge Med en kedel til træpiller kan en gennemsnitlig dansk husholdning spare op til 50-60% på varmeregningen

Læs mere

Spar 50 % på varmeregningen med

Spar 50 % på varmeregningen med LET SVÆRHEDSGRAD: Det er ikke for begyndere, men har du kendskab til principperne i et traditionelt oliefyr, er det en god hjælp. TIDSFORBRUG: En dags tid burde række. SVÆRT PRIS: Cirka 19.000 kroner for

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BOINK kedel sæt Woody Generation

BOINK kedel sæt Woody Generation BOINK kedel sæt Woody Generation DK Model NORDIC BIO ENERGY LTD Pellets Systems. Montering af Kedlen. Kedel bør monteres af autoriseret installatører og skal monteres iht. Arbejdstilsynets publikation

Læs mere

Fremtidens stokeranlæg

Fremtidens stokeranlæg Fremtidens stokeranlæg Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet i en prisklasse, hvor alle kan være med og resultatet

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Et kig ind i lager - og fyrrum

Et kig ind i lager - og fyrrum Pillelager og fyrrum Et kig ind i lager - og fyrrum Hvordan kommer mit varmesystem til at se ud? HDG sugesystem med HDG udmadersnegl Kedlens små dimensioner gør det muligt at opstille den selv på trange

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog

Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder. Instruktionsbog Passat Compact C1/C2 Med P23 Træpille-brænder Instruktionsbog (Ver. 3.7 rev02) 1 Forord Tillykke med deres nye P23 Træpille-brænder med evt. kedel C1/C2 fra Passat Energi A/S! P23 Træpille-brænderen er

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el

Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Biobrændsel Brændekedel omstilbar til træpiller, olie og el Effektiv brændekedel også velegnet til træpiller eller olie Muligheden for at kunne vælge mellem flere typer brændsel er en stor fordel, fordi

Læs mere

Træpillefyr Scotte Version 4.99

Træpillefyr Scotte Version 4.99 Træpillefyr Scotte Version 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Standard menu. Side 5: Udvidet menu. Side 6: Justering af brænder. Side

Læs mere

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK

HAPERO. BALANCE / FLASH 15 kw / 25 kw / 35 kw F I R E. Fyrrums version Stueversion ENERGIETECHNIK GMBH PLUG INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK HAERO ENERGIETECHNIK GMBH LUG & C E R T I F I C A T E FOR MECHANISM & SOFTWARE DESIGN F I R E L U G A N D F I R E. E U INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK BALANCE / FLASH 5 kw / kw / 35 kw s version Stueversion

Læs mere

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur.

Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel. Varmtvandsbeholder. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Varme retur. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 Konvertering fra olie og el til fast biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret kedel.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret

BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS. KEDLER fra BAXI i Tarm. Miljøvenlig moderne varme. Kan installeres med lodret balanceret BLOCK 20 MK 3 ENERGIEFFEKTIV KEDEL-UNIT TIL OLIE OG GAS Kan installeres med lodret balanceret aftræk Miljøvenlig moderne varme Hygiejnisk varmt vand Op til 93,2% nyttevirkning Energimærke B fra Teknologisk

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.)

Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) 1 Side 1/1 Biovarmeanlæg: (træpillefyr m.m.) Aftalegrundlag og servicekontrakt For at sikre det bedst mulige resultat i forbindelse med, at en boligejer skal have installeret et biovarmeanlæg er det vigtigt,

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller.

Konvertering til biobrændsel. Anbefaling. Varmtvandsbeholder. Føderør fra silo. Brændekedel. Cirkulationspumpe Forsilo til piller. Energiløsning UDGIVET JUNI 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Konvertering til biobrændsel Oliekedler og elradiatorer kan med fordel udskiftes til en automatisk pillefyret kedel eller en manuelt brændefyret

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.baxi.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

Træpillefyr Woody 4.99

Træpillefyr Woody 4.99 Træpillefyr Woody 4.99 I DHOLDS FORTEG ELSE: Side 2: Montering på Comfort kedel. Side 3: Montering på Opop Kedel. Side 4: Justering efter vægt Side 5-8 Betjenings vejledning. Side 9: Justering af forbrænding.

Læs mere

Woody. 100 step modulated Version 6.00<

Woody. 100 step modulated Version 6.00< Woody 100 step modulated Version 6.00< INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7: Betjenings vejledning basis. Side 8-11: Betjenings vejledning udvidet.

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel Biobrændsel Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning

TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER. KEDLER fra BAXI i Tarm. Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet. Meget høj nyttevirkning TYPE BALTIC-O MODERNE ENERGIEFFEKTIVE OLIEKEDLER Opfylder de skærpede krav i Bygningsreglementet 2006 Meget høj nyttevirkning Uden eller med varmt vand Miljøvenlig varme Certificeret iht. DS/EN ISO 900

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren

Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu. Alcon KSM-Multistoker 275. Alcon. Alcon KSM-Multistoker 175 Alcon KSM-Multistoker-Hybren Alcon A/S Ingeniørfirma Frichsvej 11 DK 8464 Galten www.alcon.nu Tlf. 8666 2044 Fax. 8666 2954 alcon@post6.tele.dk Medlem af DS Industri Alcon KSM-Multistoker 275 Alcon KSM-Multistoker 325 Alcon KSM-Flisstoker

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt.

Scotte Plus. Black Star Fra version 6.34. INDHOLDS FORTEGNELSE: Monterings vejledning. Justering efter vægt. Scotte Plus INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4-7 : Basis Setup. Side 8-11 Udvidet Setup Side 12: Justering af forbrænding. Side 13: Rensning af brænder

Læs mere

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand

Fordele. Varme frem Olietank Varme retur. Koldt vand Energiløsning UDGIVET JULI 2009 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af oliekedel I et hus med en ældre oliekedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til varmepumpe, gasfyr eller fjernvarme.

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell,

Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, 1 Indhold 1. Leveringsomfang... 3 2. Produktoverblik... 4 3. Installation... 5 3.1 Installationsdiagrammer...5 3.1.1 Installation med Scandpell, lagertank O og ekstern VV beholder...5 3.2 Underlag...6

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel

Energiløsning. Udskiftning af gaskedel. Anbefaling til ny gaskedel Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af gaskedel Der kan opnås energibesparelser ved at erstatte både ældre og nye gaskedler med en kondenserende A-mærket gaskedel.

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel

Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel BIOBRÆNDSEL Effektiv og miljøvenlig varme med biobrændsel www.hstarm.dk Bliv tændt af fremtidens energi Biobrændsel er en af de vigtigste energiformer i fremtiden. Stigende oliepriser, øget miljøbevidsthed

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG

Betjeningsvejledning STOKERANLÆG Betjeningsvejledning Udgave 2.0 STOKERANLÆG ME20i ME40i ME80i Styring type TH2006 Nørrevangen 7 9631 Gedsted Tlf. 98645222 Fax. 98645244 Mail: twinheat@twinheat.dk Web: www.twinheat.dk Instruktioner over

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere