SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 31 JULI 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Ansvarsgennembrud og medvirken. Side 2:"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL Ansvarsgennembrud og medvirken Det hører med til speditionserhvervet, at der forekommer skader, forsinkelser og bortkomst af gods. Og det er altid ærgerligt at skulle yde erstatning. Erstatningsbegrænsning - bestemt ved lov eller aftale - beskytter speditøren i sådanne situationer. Men ansvarsbegrænsningen kan gennembrydes. Hvis det sker, skal der svares erstatning, vel at mærke i ubegrænset omfang. Grænserne for ansvarsgennembrud bliver hele tiden stresstestet ved domstolene, særligt med hensyn til internationale landevejstransporter. I denne udgave af omtaler vi en sag, hvor det er lykkedes for SPEDITØRERNES RETSVÆRN at afværge et ansvarsgennembrud for et medlem af Danske Speditører. Forsikring er et must", hvis man som speditør er forpligtet til at yde vareinteressen erstatning, særligt i tilfælde af, at ansvaret er ubegrænset og dermed omkostningstungt. Men i den typiske speditørforsikring er der ikke dækning for netop denne situation. Det er dobbelt uheldigt - dels fordi det kan have ødelæggende virkning for speditionsvirksomheden, dels fordi det faktisk er muligt at få denne dækning, for eksempel gennem Danske Speditørers forsikringsprogram via Tryg Forsikring. Det kræver imidlertid, at speditionsvirksomheden er opmærksom på forholdet. Ansvar kan i mange situationer videreføres af speditøren til den undertransportør, i hvis varetægt tabet er opstået. Men omvendt kan det også ske, at speditøren bliver ansvarlig eller medansvarlig for underleverandørens ansvarspådragende eller ligefrem strafbare adfærd. Vi fokuserer på denne problematik i omtalen af en nylig dom om speditørens medvirkenansvar for en vognmands overtrædelse af ADR-lovgivningen, men noget tilsvarende kan også forekomme i forhold til færdselslovsovertrædelser, overtrædelse af reglerne for køre- og hviletid samt andre forhold i relation til en underleverandør. Dommen understreger behovet for at indrette speditionsvirksomhedens forretningsgange og kontrakter hensigtsmæssigt. Side 2: INDHOLD: NY DOM OM GROV UAGTSOMHED UNDER CMR-TRANSPORT Side 5: UDLEVERINGSANSVAR Side 9: NR. 31 JULI 2011 ER SPEDITØREN ANSVARLIG FOR VOGNMANDENS OVERTRÆDELSE AF ADR-REGLERNE? God læselyst og god sommer! Martin Aabak

2 NY DOM OM GROV UAGTSOMHED I HENHOLD TIL CMR-LOVEN Ny dom om grov uagtsomhed understreger behovet for forventningsafstemning mellem speditør og kunde Af advokat Rasmus Køie, Listen over dansk og international retspraksis på området for grov uagtsomhed i forbindelse CMRtransporter er efterhånden ganske lang, og en yderligere afgørelse kunne føjes til listen, da jeg for ganske nyligt repræsenterede et medlem af Danske Speditører i en sag om netop dette tema ved Sø- og Handelsretten i København. Sagen var anlagt mod speditøren af tre vareforsikringsselskaber, som havde udbetalt erstatning til speditørens kunde (et større dansk tøjvarefirma), og som derfor var indtrådt i kundens rettigheder overfor speditøren. Speditøren havde adciteret ( medindstævnet ) den bulgarske vognmand, som speditøren havde anvendt til udførslen af den konkrete transport. Sagen Sagen drejede sig om tyveri af et parti tøjvarer, mens dette var under transport fra Danmark til Holland. Tyveriet skete ved, at trailerens presenningssider blev skåret op, mens traileren stod parkeret på en mindre motorvejsrasteplads nær Grossenkneten i Tyskland, mens chaufføren sov i førerhuset. Rastepladsen, hvorfra tyveriet fandt sted, lå lige op ad motorvejen, men var i øvrigt uoplyst og ubemandet. Grunden til at opholdet skete netop på denne rasteplads var, at den chauffør, som oprindeligt kørte mod Holland med godset ( chauffør 1 ), blev syg undervejs, idet han fik smerter i ryggen og snurren i det ene ben. Vognmanden havde imidlertid en anden bil og chauffør ( chauffør 2 ), som var på vej nordover med et læs byggematerialer, holdende på en rasteplads i Grossenkneten, som ville kunne bytte gods med chauffør 1, og fortsætte transporten af tøjvarerne til Holland uden at der derved mistedes for megen tid. Chauffør 1, som alene taler bulgarsk (og derfor også var tolket under afhøringen i Sø- og Handelsretten), var bekendt med at der nord for rastepladsen, i Hamburg, fandtes en bulgarsktalende læge, som han således ville kunne kommunikere ubesværet med. Efter at de to chauffører havde byttet last, begav chauffør 1 sig derfor tilbage nordpå mod Hamburg. Chauffør 2 måtte imidlertid vente med at køre videre med læsset med tøjvarerne til næste morgen, idet reglerne om køre-/hviletid dikterede, at han skulle afslutte sit påbegyndte hvil. I løbet af natten skete tyveriet, som næste morgen blev anmeldt til det tyske politi. Aftalen Mellem speditøren og kunden var aftalen om transport kommet i stand på baggrund af et omfattende tendermateriale fra kunden og tilsvarende efterfølgende tilbud fra speditøren. Af dette materiale fremgik blandt andet, at godset bestod i tøjvarer og tilbehør i forskellige mærker, som kunden ejer og driver virksomhed med at sælge. Endvidere var det i speditørens tilbud oplyst, at der til udførslen af transporterne fortrinsvist ville blive anvendt presenningtrailere, og det blev under retssagen forklaret af flere vidner, at langt 2

3 hovedparten af de udførte transporter skete med presenningtrailere, hvilket kunden godt vidste, idet denne selv foretog læsning af trailerne forinden afgang. Det blev endvidere oplyst under sagens vidneforklaringer, at det ville have besværliggjort speditørens logistiske tilrettelæggelse betydeligt, hvis der ikke havde måttet anvendes presenningtrailere til transporten af kundens gods, og at dette ville have medført en betydeligt højere pris på fragt. Herudover blev det oplyst, at kunden ikke havde givet særlige instrukser vedrørende transporternes tilrettelæggelse, eller i øvrigt oplyst, at kundens gods var særligt tyveritækkeligt eller i øvrigt højværdigods hverken generelt eller for den konkrete transport, under hvilken godset blev stjålet. Samarbejdet fortsatte og består i øvrigt fortsat mellem speditøren og kunden, uanset at sagen fik et retligt efterspil, formentlig fordi kundens tab blev dækket af vareforsikringen. Som led i optimering af det fremtidige samarbejde havde speditøren derfor mulighed for, efter tyveriet, at rette henvendelse til kunden for at få af- eller bekræftet om det gods, der transporteres for kunden er højværdigods eller ej. Kunden svarede pr. Jeg har [ ] kontaktet vores forsikringsselskab og vores gods [er] ikke Højværdi gods. Denne oplysning indgik naturligt efterfølgende i sagen. De afgørende momenter forbindelse med beskadigelse og forsinkelse, men her vil de detaljerede kriterier for vurderingen være anerledes end for bortkomsttilfældene. For bortkomst er de typiske momenter i vurderingen af grov uagtsomhed disse: For det første er godsets art væsentlig, således at højværdivarer eller i øvrigt særligt tyveritækkelige varer umiddelbart indicerer, at der skal udvises særlig påpasselighed under transportens tilrettelæggelse og gennemførsel. Særligt tyveritækkelige er varer som fx tobak, spiritus, elektronik, mærkevaretøj og lignende, men denne opregning er hverken udtømmende eller statisk. For det andet er det væsentligt, om speditøren/transportøren var bekendt med godsets beskaffenhed. I en anden nylig sag om grov uagtsomhed, også afsagt af Sø- og Handelsretten, kom det kunden til skade, at denne bevidst forholdt speditøren oplysningerne om godsets art hvilket i øvrigt skete angiveligt netop af hensyn til at holde oplysningerne om godsets tyveritækkelige egenskaber skjult med henblik på at undgå tyveri. Er speditøren således ikke (gjort) bekendt med godsets art, kan speditøren heller ikke tage forholdsregler til beskyttelse heraf og uden særlige oplysninger om det modsatte, må speditøren formentlig i udgangspunktet berettiget kunne betragte godset som ganske almindeligt stykgods, til transporten af hvilket der ikke kræves særlige forholdsregler eller tiltag. Fællesnævneren i relation til vurderingen af grov uagtsomhed i henhold til CMR-loven er, om speditørens og/eller transportørens handlinger eller undladelser kan siges at udgøre forhold, som i ikke uvæsentlig grad har medført en øget risiko for godsets sikre og korrekte transport. I forbindelse med bortkomst af gods fra parkerede køretøjer, viser retspraksis, at en række typiske momenter indgår i den samlede vurdering af, om bortkomsten kan tilregnes transportøren (speditør og/eller vognmand) som groft uagtsom. Det skal bemærkes, at grov uagtsomhed selvsagt også kan forekomme i andre situationer, fx i 3 For det tredje er det væsentligt, hvorledes transporten tilrettelægges, når de kendte oplysninger om godset tages i betragtning. Speditøren og vognmanden bør tilsikre at tilrettelægge transportafviklingen, således at denne imødegår godsets særlige beskyttelsesbehov, når der er tale om tyveritækkeligt gods. Således bør det fx overvejes, at transporten tilrettelægges således, at chaufførens køre-/hviletid afpasses med ophold på egnede pladser, så det rette antal chauffører anvendes, så godset kan henstilles hensigtsmæssigt, så rette rute vælges, så det rette materiel anvendes og så omladning eller øvrig

4 håndtering af godset tager højde for godsets art mv. Listen over tiltag i relation hertil er ikke udtømmende, men bør derimod afspejle godsets, og eventuelt kundens, særlige behov. For det fjerde er det væsentligt, at selve transportens afvikling sker i overensstemmelse med det planlagte, og at problemer, der måtte opstå undervejs, håndteres hensigtsmæssigt. er den, at et røveri består i en forbrydelse, hvorunder der begås tyveri under samtidig anvendelse af vold eller trusler om vold. I den nærværende sag skulle retten i kombination med sagens konkrete omstændigheder og bevisvurdering forholde sig til disse elementer, på baggrund af hvilke rettens samlede vurdering konkluderedes. For det femte er det formentlig afgørende, i hvilket omfang speditøren og kunden nærmere har aftalt, hvorledes netop denne kundes konkrete gods skal behandles. Den teoretiske juridiske diskussion på dette punkt består i, om vurderingen af speditørens eventuelle grove uagtsomhed på den ene side er en objektiv uagtsomhedsvurdering, som er særlig for CMRloven (og i øvrigt ufravigelig ved aftale, som loven er det i øvrigt), og som transportøren skal underkastes uanset parternes aftale eller, på den anden side, om vurderingen skal tage udgangspunkt i parternes aftale, og altså være en kontraktuel uagtsomhedsvurdering baseret på en vurdering af, hvorvidt speditørens handlinger skal vurderes ud fra parternes aftale, blandt andet fordi CMR-loven, jfr. 1, netop omhandler aftaler om international landevejstransport. Den dom, som nærværende artikel omhandler, må tages til indtægt for, at det er afgørende for den juridiske vurdering af grov uagtsomhed hos speditøren, hvad der er aftalt med kunden og i øvrigt også, hvorledes dette har afspejlet sig i speditørens prissætning af ydelsen. Mere herom nedenfor. For det sjette indgår de konkrete forhold, under hvilke godset forsvandt, i vurderingen. Tyveri har været den langt hyppigste årsag for domstole til at statuere grov uagtsomhed i tilfælde af bortkomst under CMR-transporter. I visse tilfælde har tillige røveri medført det samme, men hvilket kan forekomme paradoksalt røveri har i en række tilfælde ført til ikke bare frifindelse for grov uagtsomhed, men frifindelse for ansvar i det hele taget, idet røveri under visse forhold er blevet betragtet som forhold eller følger, som transportøren hverken kunne forudsige eller afværge. Den juridiske forskel på tyveri og røveri 4 Rettens begrundelse Sø- og handelsretten begrundede sin afgørelse vedrørende grov uagtsomhed således: Med hensyn til spørgsmålet om grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens 37, stk. 1, bemærkes, at [speditøren] ubestridt var fuldt bekendt med [kundens] varer. Det var imidlertid efter det foreliggende et aftalevilkår mellem [kunden] og [speditøren], at [speditørens] transporter fandt sted i presenningtrailere, og det er ubestridt, at transport i bedre sikrede trailere end presenningtrailere ville have gjort transporterne væsentligt dyrere. Der er ikke dokumentation for, at [kunden] har givet særlige instruktioner med hensyn til ophold på rastepladser, hverken generelt eller for den konkrete transport, og der er ikke oplysninger om, at [kunden] over for [speditøren] har tilkendegivet, at deres tøjvarer skulle anses for at være særligt tyveritækkelige. Når disse omstændigheder og endvidere de konkrete oplysninger om transportforløbet tages i betragtning, finder retten ikke, at sagsøgerne, der er indtrådt i [kundens] retsstilling, har godtgjort, at [speditøren] har udvist groft uagtsomt forhold. Grov uagtsomhed findes i konsekvens heraf heller ikke at kunne statueres for [vognmandens] vedkommende, hvortil bemærkes, at [vognmanden] efter det foreliggende ikke havde modtaget nærmere information fra [speditøren] om varernes art.

5 Sø- og Handelsretten fastslog således, at bortkomsten hverken kunne tilskrives speditøren eller vognmanden som groft uagtsomt, hvorfor forsikringsselskabernes påstand om fuld erstatning ikke blev taget til følge. Selvom forholdet ikke var groft uagtsomt, fandt retten dog, at speditøren og vognmanden var ansvarlige i henhold til CMR-loven for bortkomsten svarende til det væsentligt lavere begrænsningsbeløb. Dette beløb skulle således betales af speditøren til forsikringsselskaberne, men samtidig skulle vognmanden fuldt ud holde speditøren skadesløs herfor ved betaling af et tilsvarende beløb til speditøren. Fremtidige forholdsregler Uanset at denne sag fik et for speditøren tilfredsstillende udfald, er der grund til at drage erfaringer heraf. Selvom dommens præmisser synes at lægge vægt på, at den leverede ydelse afspejlede den (lave) pris, og at dette indgår som et i denne sag tilsyneladende ganske afgørende moment i den juridiske vurdering af grov uagtsomhed, eksemplificerer dommen samtidig det anbefalelsesværdige i, at sørge for en tilstrækkelig forventningsafstemning mellem speditør og kunde vedrørende den leverede transportydelse. Det er således afgørende for speditørens ansvar, at denne aftaler specifikt med kunden, hvordan og med hvilket udstyr kundens transporter vil blive gennemført. Endvidere er sagen et godt eksempel på, at den rette vareforsikring af kundens interesse er en god katalysator for et fortsættende samarbejde mellem speditør og kunde, også selvom der måtte opstå skader eller andre uønskede hændelser undervejs. Den egentlige forretningsmæssige faldhøjde mellem speditør og kunde består i ubehagelige juridiske diskussioner i tilfælde af skade eller lignende, hvor kunden lider større tab end denne havde kalkuleret med, og som overstiger speditørens ansvarsbegrænsning. Overstiger kundens potentielle tab speditørens ansvarsbegrænsningsbeløb, er der derfor al mulig grund til at søge differencen forsikringsafdækket, så kunden hurtigt får tabet dækket, og samarbejdet kan fortsætte gnidningsfrit. For korrekt håndtering af transporters juridiske tilrettelæggelse står SPEDITØRERNES RETSVÆRN naturligvis til medlemmernes rådighed, ligesom vi også bistår med risiko- og forsikringsafdækning, samt håndtering af tenders. UDLEVERINGSANSVAR Seneste skud på stammen fra Sø- og Handelsretten af advokat Patrick Dabrowski I en nyligt afsagt dom, har Sø- og Handelsretten på ny konkluderet, at fejludlevering anses som groft uagtsomt. Konsekvensen af dommen var, at speditøren ikke var berettiget til forsikringsdækning i henhold til den tegnede Speditøransvarsforsikring. Sagen kort: 5 I en periode på syv måneder gennemførte speditøren et stort antal lufttransporter for en dansk modtager. Modtagerens bank var anført på luftfragtbrevene, da forsendelserne skete på remburs. På trods af den tydelige udleverings-

6 anvisning i luftfragtbrevene udleverede speditøren ved seks lejligheder godset til modtageren uden det nødvendige samtykke fra modtagerens bank. Da modtageren efterfølgende gik konkurs, lagde banken sag an mod speditøren som følge af det indtrådte tab. Sø- og Handelsretten afsagde i 2008 dom om erstatningsansvaret, hvor retten konkluderede, at speditøren havde handlet ansvarspådragende ved at udlevere godset til modtageren på trods af manglende samtykke fra modtagerens bank. Speditøren blev i den forbindelse dømt til at udrede et tocifret millionbeløb til modtagerens bank. Speditøren henvendte sig herefter til sit speditøransvarsforsikringsselskab vedrørende dækning af tabet. Forsikringsselskabet nægtede dækning under henvisning til, at fejludleveringen måtte kategoriseres som groft uagtsomt. Nærværende sag omhandlede derfor speditørens krav om dækning for det indtrådte tab som følge af fejludleveringen. Speditøren gjorde gældende, at tabet som følge af fejludleveringen burde være omfattet af den tegnede forsikring, idet udlevering skulle være sket som følge af simpel uagtsomhed. Forsikringsselskabet nægtede dækning under henvisning til forsikringsbetingelserne, som specifikt undtog ansvar for skade, tab eller omkostninger, der skyldes grov uagtsomhed, svig eller anden forsætlig retsstridig adfærd. Sø- og Handelsretten konkluderede i denne del af sagen, at det måtte anses som usikkert, om udleveringen af godset uden behørigt samtykke svarede til sædvanlig praksis eller kutyme, og om banken havde accepteret fremgangsmåden, eller om fejludleveringen kunne henføres til en fejl, begået af speditøren. Men retten vurderede dog, at speditøren burde have udvist en større agtpågivenhed i lyst af, at remburs ofte havde været anvendt på de øvrige forsendelser. Retten nåede derfor frem til, at speditøren havde handlet groft uagtsomt. I henhold til forsikringsbetingelserne var forsikringsselskabet derfor berettiget til at afvise dækning for det indtrådte tab. Begge sager er angiveligt anket til Højesteret. Retspraksis og transportjuraen Indledningsvis vil jeg understrege, at den seneste afgørelse fra Sø- og Handelsretten ikke er enestående i forhold til fejludlevering. Tværtimod. Retspraksis bugner af afgørelser nye som gamle og den røde tråd i afgørelserne er, at såfremt transportøren ifalder ansvar for fejludleveringen af godset, så bortfalder transportørens ret til ansvarsbegrænsning ligeledes. Begrundelsen for, at retten til ansvarsbegrænsning bortfalder, er dog lidt mere nuanceret alt efter transportformen. I henhold til sølovens bestemmelser bortfalder transportørens adgang til ansvarsbegrænsning, hvis godset udleveres, uden at dette sker mod samtidig udlevering af konnossementet. Det bør dog her nævnes, at sølovens regulering af området er særlig som følge af konnossementets negotiabilitet. Netop konnossementets funktion som ihændehaverdokument spiller en central rolle i forhold til retten til godset. Købere af gods, som overtager gods i søen, skal selvsagt kunne stole på såvel beskrivelsen af godset som den ejendomsret/råderet, der følger af dokumentet. 6

7 Det må således forventes, at en fejludlevering indenfor sølovens regime vil blive vurderet strengere end indenfor andre transportformer. Heroverfor står fejludleveringssituationen i CMRtransporter, hvor trenden umiddelbart går i to retninger. Fejludlevering til en forkert modtager og fejludlevering til den korrekte modtager, men i strid med en udleveringsanvisning. Det første tilfælde falder umiddelbart helt udenfor CMRlovens område, hvilket betyder, at ansvarsgrundlaget er et ubegrænset ansvar. I det andet tilfælde som jo unægtelig ligner den ovennævnte afgørelse ifalder transportøren et ubegrænset ansvar i overensstemmelse med i CMR-lovens 34 om efterkravsopkrævning. Heri ligger dog en begrænsningsadgang, idet CMRloven er formuleret som følger: skal fragtføreren erstatte afsenderen hans tab indtil efterkravsbeløbet med forbehold af retten til at afkræve modtageren det betalte beløb. Altså må det antages, at eventuelle følgetab eller lignende er afskåret. I henhold til Luftfartsloven ifalder transportøren ansvar overfor den berettigede modtager af godset, hvis befordreren følger anvisninger fra afsender på et tidspunkt, hvor afsender ikke længere kan råde over godset. Igen ifalder befordreren et erstatningsansvar svarende til den rette modtageres tab. Det fremgår dog ikke, om dette tab kan kilobegrænses, hvilket dog ikke formodes, idet 111, stk. 4 alene fremhæver ansvarsbegrænsning i tilfælde af bortkomst, skade eller forsinkelse. Det må derfor formodes, at ansvarsbegrænsningen svarer til princippet i CMR 34. Sidst, men ikke mindst, berører flere afgørelser om fejludlevering ligeledes NSAB. Trenden i disse afgørelser peger også i retning af, at fejludlevering anses som groft uagtsomt. I afgørelser, fra henholdsvis 1934 og 1984 i henhold til NSAB 1919 og 1976, fandt domstolene, at speditørens ret til ansvarsbegrænsning var bortfaldet som følge af de graverende eller alvorlige fejl, der havde ført til fejludleveringerne. Senere retspraksis har dog ikke afskåret speditøren fra ansvarsbegrænsning, hvilket således må tyde på, at domstolene har anset fejludleveringen som værende blot uagtsomt eller groft uagtsomt, og ikke som en forsætlig handling. Retten til at ansvarsbegrænse selv i tilfælde af grov uagtsomhed blev først en del af NSAB i forbindelse med revisionen i Sammenfattende må det konkluderes, at såvel Sø-, CMR- og luftfartsloven som NSAB anser fejludlevering som en så alvorlig overtrædelse af transportaftalen, at der som minimum er tale om grov uagtsomhed hvis forholdet i det hele taget er reguleret af transportretten. Men denne juridiske subsumption svarer dog også meget godt til det sædvanlige dækningsomfang af en speditøransvarsforsikring. Skal Speditøransvarsforsikringen korrigeres til ligeledes at omfatte grov uagtsomhed, herunder fejludlevering Det bør ikke komme som en overraskelse, at der er et markant hul i forsikringsdækningen i forhold til ansvarsgrundlaget efter NSAB På trods af, at speditører/transportører ikke mister adgangen til ansvarsbegrænsning i henhold til NSAB , medmindre der er tale om bortkomst, skade eller forsinkelse, som er 7

8 forvoldt ved en forsætlig handling. Men som refereret ovenfor under sagens resumé, ophører forsikringsdækningen allerede i tilfælde af grov uagtsomhed, på trods af at speditøren fortsat er berettiget til at ansvarsbegrænse i henhold til NSAB. Enkelte selskaber er efterhånden begyndt at udvide dækningsomfanget til tillige at omfatte grov uagtsomhed, således at hullet i forsikringsdækningen ikke længere er i spil. Men det bør dog fortsat understreges, at en sådan grov uagtsomhedsdækning fortsat ikke er en standarddækning under en Speditøransvarsforsikring. Det er således et forhold, som selvstændigt skal forhandles på plads. Det siger sig selv, at en dækning for grov uagtsomhed er en fornuftig ekstra dækning, idet speditøren derved sikrer sig mod at falde i et uhensigtsmæssigt hul. Derudover vil den udvidede dækning også være en god beskyttelse af speditøren i en tid, hvor krav og påstande om grov uagtsomhed mere er reglen end undtagelsen. Se blot de øvrige artikler i denne udgave af Speditionsret. Derudover giver den særlige dækning naturligvis også god mening, idet speditøransvarsforsikringen, som udgangspunkt er skåret over NSAB. Man kan næsten tale om, at en grov uagtsomhedsdækning er en mere korrekt dækning på en speditøransvarsforsikring end uden denne dækning. inddraget transportøren eller speditøren med en eventuel udleveringsansvisning. Særligt for de speditører, som ikke har sikret sig en udvidet dækning på speditøransvarsforsikringen, er agtpågivenhed et væsentligt forhold. Hertil skal dog også nævnes en ekstra opfordring til forsigtighed i tilfælde af udleveringsituationer, som er omfattet af sølovens regler, idet dette område som nævnt er så specielt, at fejludlevering alligevel kan blive anset, som værende udenfor forsikringsdækningen på trods af en udvidet dækning for grov uagtsomhed. For de virksomheder, som beskæftiger sig indenfor søtransporter, så bør dette forhold særligt afdækkes i forhold til den eksisterende forsikringsdækning. Danske Speditører har fulgt denne udvikling på nært hold og har i samarbejde med Tryg Forsikring sørget for at indføje dækning for grov uagtsomhed som en fast bestanddel af speditøransvarsforsikringen tegnet gennem Danske Speditørers forsikringsordning hos Tryg. Juridisk Afdeling står til rådighed for Danske Speditørers medlemmer, som måtte ønske en gennemgang af den eksisterende forsikringsdækning, samt en vurdering af om virksomhedens risikoprofil kan indrettes mere hensigtsmæssigt i forhold til kommercielle og kontraktuelle risici. Den seneste Sø-og Handelsretsafgørelse understreger vigtigheden af agtpågivenhed for speditøren i forbindelse disse udleveringssituationer, hvor købeaftalens parter har 8

9 ER SPEDITØREN ANSVARLIG FOR VOGNMANDENS OVERTRÆDELSE AF ADR-REGLERNE? Ny dom behandler speditørvirksomheds ansvar, når dennes benyttede vognmand ikke overholder gældende regler om landevejstransport af farligt gods Af advokat Rasmus Køie, Ved Retten i Helsingør blev for nyligt afsagt dom i en sag, hvorunder anklagemyndigheden med påstand om bødestraf havde anklaget en dansk speditionsvirksomhed for overtrædelse af reglerne for landevejstransport af farligt gods. Anklagen Anklagemyndighedens påståede bødestraf begrundedes med, at den vognmand som speditøren havde anvendt til udførslen af den pågældende transport af benzin og etanol, havde overtrådt reglerne ved blandt andet ikke at have orangefarvet skilt bagpå vognen, ikke at have surret godset korrekt, ikke at have medbragt de foreskrevne skriftlige anvisninger i tilfælde af ulykke eller nødsituation, ikke at have advarselsmarkeringer, øjenskyllevæske, advarselsvest, belysningsanordninger, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller, at håndildslukkere ikke var behørigt tilset i henhold til den påsatte etiket, og at føreren ikke havde erhvervet ADR-kursusbevis. Speditøren nægtede sig skyldig. Sagens omstændigheder Transporten blev udført på baggrund af en aftale mellem kunden, som er et stort olieselskab, og speditøren. Til udførslen af opgaven kontraherede speditøren med en bulgarsk vognmand. I aftalen mellem speditøren og den bulgarske vognmand havde speditøren oplyst, at der var tale om transport af farligt gods. Beredskabsstyrelsens vurdering I sagen indgik en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, hvoraf blandt andet følgende fremgik: Med denne definition opfatter Beredskabsstyrelsen under alle omstændigheder [vognmanden] som værende transportør, da denne vognmand udfører transporten og Beredskabsstyrelsen finder dog ikke, at speditøren i den konkrete sag umiddelbart kan sidestilles med transportøren, når speditøren ikke udfører selve transporten. Speditøren frifundet Retten lagde følgende til grund for sin vurdering. [Retten] finder ikke grundlag for at antage, at der skulle foreligge omgåelse, eller at den foreviste om end temmelig formløse aftale mellem [speditøren] og [vognmanden] ikke skulle være reel. At [speditøren] udlejer sættevogne til de vognmænd, som [speditøren] aftaler transporter med eller som led i deres marketingpolitik kræver, at vognmændene kører med [speditørens] 9

10 logo på sættevognen, kan ikke føre til et andet resultat. I øvrigt ses der ikke at foreligge nogen speciel risiko for omgåelse af ansvaret efter ADRkonventionen ved at overlade ansvaret som transportør til en udenlandsk transportør, der er svær at identificere, idet politiet har mulighed for at nægte køretøjet ret til at forlade landet, før bøden, som påhviler transportøren, er betalt. I øvrigt bemærkes, at den forpligtelse, der efter ADR-konventionen påhviler tiltalte i den konkrete situation, er en pligt til at informere om den farlige karakter af det gods, som tiltalte antager vognmanden til at transportere. Tiltalte må således i den konkrete situation bære ansvaret som afsender efter konventionens kap Dette er ikke omfattet af anklageskriftets formulering, og i øvrigt har tiltalte efter [et vidnes] forklaring informeret vognmanden om, at det var farligt gods. Tiltalte [ ] frifindes derfor. Sagen sætter fokus på vigtigheden af, at speditører ved aftaleindgåelse med sine underleverandører sørger for at videregive samtlige relevante oplysninger om godset, herunder særligt i relation til godsets eventuelle farlige egenskaber. 10

11 RING KUN ÉT STED: SAMARBEJDSPARTNERE: 11

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 43 December 2014. Speditørernes Retsværn vil gerne benytte lejligheden til at VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL Advokat Rasmus Køie ser i denne udgave nærmere på en dom, der vedrører følgerne manglende surring af gods til trailer, og hvilke retlige følger dette får for de involverede transportører.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 37 MAJ 2013 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Djævelen ligger som bekendt i detaljen hvem siger hvad, hvornår og hvorfor? Det søger advokater at fastslå, når tingene er gået galt. Der er dog ingen grund til først at kontakte advokaterne,

Læs mere

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft

Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Østudvidelsen undgå faldgruberne v/advokat Anders Hedetoft Kromann Reumert Advokatfirma Rådhuspladsen 3 8100 Århus C Tlf.: 70 12 12 11 05-11-2003 2 Relevante problemstillinger Gælder CMR-loven? Øgede krav

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 44 MAJ 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen om speditørens krav mod mod ordregiver i relation til forældelsesreglerne i CMR-lovens 41. Advokat, Karin-Lis Sinding Jensen

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION

HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION 28. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM BEVIS FOR GROV UAGTSOMHED SAGSOMKOSTNINGER VED ADCITATION Højesteret har ved dom af 23. juni 2010 fundet, at det ikke var bevist, at den brand, som en 14-årig dreng sammen

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

JURIDISK RISK MANAGEMENT

JURIDISK RISK MANAGEMENT JURIDISK RISK MANAGEMENT Alene kendte risici kan håndteres og alene korrekt håndtering minimerer disse risici v/ advokat Rasmus Køie JURA SOM RISIKOSTYRINGSVÆRKTØJ IDENTIFICERE OPTIMERE RISIKO VURDERE

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE

DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE 21. FEBRUAR 2011 DOM OM ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRIN- GEN - CLAIMS MADE Selv om den standardiserede erhvervs- og produktansvarsforsikring har været særdeles udbredt siden tilblivelsen i 1987, og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 45 Juli 2015 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL I denne udgave af ser advokat Rasmus Køie på problemstillingen vedrørende dokumentationskravene i forbindelse med cabotagekørsel, idet der er kommet en ny afgørelse fra Vestre Landsret. Herefter

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler.

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 35 NOVEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. VELKOMMEN TIL Networking, elektroniske fragtbreve og køre-/hviletidsregler. Som speditør er der nok at se til i hverdagen: transporter skal organiseres, og logistik skal implementeres. I den forbindelse

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE

DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE 14. JUNI 2012 DOM OM GROV UAGTSOMHED VED ILDSPÅSÆTTELSE Under en fest ville en ung beruset mand hjælpe den pige, der holdt festen, med at tænde op i en udendørs pejs. Han hældte væske fra en dunk, der

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED

PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED 1. SEPTEMBER 2011 PASSAGER I BIL MED SPIRITUSPÅVIRKET FØRER - GROV UAGTSOMHED En ny dom fastslår, at en person, der som passager kørte med i en bil, hvis chauffør havde en alkoholpromille på 2,16, havde

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

k e n d e l s e : "Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig.

k e n d e l s e : Efterhånden er sagsfremstillingen i denne sag blevet ændret så meget, at den er lidt ugenkendelig. 913/13 Den 15. april 2013 blev i sag nr. 83.328: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e :

915/13. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. LB Forsikring A/S Farvergade København K. k e n d e l s e : 915/13 Den 24. april 2013 blev i sag nr. 83.934: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx mod LB Forsikring A/S Farvergade 17 1463 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2:

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 32 OKTOBER 2011 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Side 2: SPEDITIONSRET VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET Spedition er meget andet end transport! Speditionsbranchen er kendetegnet ved at udgøre den del af transportkæden, som logistisk tilfører andet og mere end blot

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A

Landsrettens begrundelse og resultat. Forhold 1 bank A Landsrettens begrundelse og resultat Forhold 1 bank A Også efter bevisførelsen for landsretten tiltrædes det, at det er bevist, at bank A har afgivet købs- og salgsordrer som anført af byretten, jf. anklageskriftets

Læs mere

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL

DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL 12. MARTS 2012 DOM OM ULYKKESFORSIKRING OG SLAGSMÅL Der opstår ikke helt sjældent tvist om, hvorvidt forsikringstagerens tilskadekomst ved slag og lignende vold skal anses som et overfald (der dækkes)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING,DANSKE SPEDITØRE/HTS SPEDITIONSRET Ansvar og forsikring Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. Vi har igennem den senere tid modtaget adskillige forespørgsler og sager vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER

BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER 11. JULI 2013 BEVISBYRDEN I MISTÆNKELIGE FORSIKRINGSSAGER En ny dom illustrerer, hvorledes domstolene i mistænkelige forsikringssager, hvor den angivne skadesårsag forekommer tvivlsom, er tilbøjelige til

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING

PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING 30. AUGUST 2012 PRINCIPIEL DOM OM ENTREPRISEFORSIKRING En ny dom tager stilling til, hvorvidt entrepriseforsikringens sædvanlige dækningsundtagelse for mangelfuld udførelse af projektering, beregning,

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Brøndby November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Brøndby November 2010 HVAD ER INCOTERMS? OPRINDELSE OG HISTORIK Udarbejdet af Det Internationale Handelskammer - ICC Udarbejdet første gang i 1936 Siden revideret 7 gange 2 DSV

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016965 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 15. december 2009 K E N D E L S E Sahva A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Odense Kommune (advokat Peter

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D.

16. JULI A og F anlagde sag mod B, montøren af gearet, C, og producenten af gearet, D. 16. JULI 2015 PRODUCENT AF GEARKASSE ANSVARLIG FOR SKADER OPSTÅET VED ET SKIBS PÅSEJLING - MELLEMHANDLER- HÆFTELSE ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARDLEVE- RINGSBETINGELSER I en ny byretsdom fandtes en producent

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR

Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Selskabstømning - erstatning udredt af rådgivere SKM2012.353.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 1/6 2012, jf. SKM2012.353.HR, at erstatningsbeløb til

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen.

Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Direkte krav mod undertransportør kunne gennemføres i Danmark uanset hollandsk værnetingsklausul i undertransportaftalen. Sø- og Handelsrettens dom af 16. december 2015 Sagens omstændigheder. En svensk

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET

TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET TRANSPORTJURIDISK AFDELING, DANSKE SPEDITØRER/DANSK ERHVERV SPEDITIONSRET NSAB 10 hvem er ordregiver? Philip Graff, advokat philip.graff@dk.maqs. NSAB 10, stk. 1, indeholder bestemmelse om, at ordregiveren

Læs mere

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING

NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING 29. FEBRUAR 2012 NY DOM OM ENTREPRISERETLIGT ANSVAR OG ENTREPRI- SEFORSIKRING I entreprisesag fandtes tilsynsførende at være ansvarlig for at sikre, at destruktive indgreb i bærende bygningsdele blev foretaget

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved samråd om erstatning til privat virksomhed for skader forvoldt af virksomhedspraktikant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE 25. NOVEMBER 2013 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM FAREFORØGELSE Østre Landsret har i en ny dom behandlet principielle spørgsmål om dels, hvornår forudsætningerne for anvendelse af FAL 45 er opfyldt; dels hvorledes

Læs mere

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD?

NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? 18. JUNI 2010 NY DOM OM ALL RISKS FORSIKRING - HVEM SKAL BEVISE HVAD? Sø- og Handelsretten har i en ny dom fastslået, at også ved all risks forsikring skal forsikringstageren løfte bevisbyrden for, at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

August Vilkår for Droneforsikring

August Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring 9919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak

SPEDITIONSRET INDHOLD: NR. 36 DECEMBER 2012 VELKOMMEN TIL SPEDITIONSRET. Martin Aabak VELKOMMEN TIL Det er svært at forestille sig, hvordan man kan bedrive spedition uden at skulle forholde sig til claims og skader. Claims kan ikke undgås, men skadevirkningerne kan minimeres. Det er udgangspunktet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj.

Sagen drejer sig om, hvorvidt skaden er sket ved et færdselsuheld forvoldt af et ukendt motorkøretøj. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. november 2017 i sag nr. BS 10B-3127/2016: mod DFIM Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Sagens baggrund og parternes påstande Den 20. november 2013

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Vilkår for Droneforsikring

Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 Vilkår for Droneforsikring - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Droneforsikring DF20919-1 August 2016 2 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis

EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis April 2011 Nyhedsbrev EU-udbudsreglerne og pligten til at afvise tilbud med forbehold Ny Højesterets praksis Højesterets dom af 5. april 2011 om udbud af anlægsentreprisen Amager Strandpark krænkelse af

Læs mere