Referat fra generalforsamling den på Vissenbjerg Storkro.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro."

Transkript

1 Referat fra generalforsamling den på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik derefter i gang med dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog Bjarne Kristensen, Vestervang 17 som dirigent. Bjarne Kristensen blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 2. Formand Jørgen Pedersen aflagde beretning. Mundtlig beretning for Vissenbjerg fjernvarme for året til med henvisning til ledelsesberetningen i årsrapporten. Indledning. Vissenbjerg Fjernvarme har i år afsluttet regnskabet for året 2012/2013 med et overskud på kr Året har været præget af lave el-priser, så gasmotoren har ikke kørt mange timer. På grund af den kolde vinter har vi været nødt til at køre meget på gaskedlerne i vinterperioden. Driften på træpilleanlægget har kørt meget stabilt og med stort set uændrede priser på træpiller. Dette fortsætter også i det kommende år. Regeringen har fremlagt lovforslag om nye afgifter på energi. Det er den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Loven er ikke vedtaget endnu, men bestyrelsen har besluttet at indregne afgiftsstigninger i næste års varmepris og har derfor hævet varmeprisen fra 530 kr/mwh til 550 MWh. Den faste afgift er uændret på 9 kr/m3 rum. Fra 2014 vil den årlige afgift på træpiller blive ca kr. Dertil kommer NOx afgift på kr. på træpiller. For et standard varmeforbrug på 18,1 MWh vil det fra 2014 betyde en merudgift på kr. pr. år. Dette vil stige yderligere i årene frem til Herefter lidt orientering om driften. 1.Træpillekedel. Træpillekedlen har igennem flere år kørt meget stabilt. Der er få alarmer på kedlen og der er ingen problemer med risteklodser. Dog har vi konstateret mere aske i pillerne end tidligere. Dette medfører hyppigere rensning af kedlen. Leverandøren af træpillerne har dog lovet at kompensere os økonomisk for dette. Kedlen er også blevet efterset her i sommer og der er monteret nye filterposer på anlægget for fortsat at sikre et rent miljø. Priserne på træpiller er som tidligere nævnt stabile, og vi har indgået en forlængelse af aftalen med den svensk træpille leverandør, om levering af russiske træpiller, hvor vi via vores lokale vognmand henter træpillerne i Kolding. Træpillepriserne er fortsat så fordelagtige i forhold til naturgas, at vi hele sommeren udelukkende har kørt på træpiller. 2.Gasmotoranlæg. På grund af lave el-priser på det frie marked har vi kun kørt 740 timer med gasmotoranlægget. Ifølge servicekontrakten på motoren skulle vi køre timer om året. Resten af året står motoren stand by og bliver kun startet op, når vindmøllerne og andet ikke kan levere strøm nok. Vi har

2 tidligere undersøgt om vi skulle købe en elkedel til at udnytte overskudsstrømmen fra vindmøllerne, men indtil nu har det på grund af afgifter ikke været attraktivt. 3. Øvrige anlæg. For at begrænse ledningstabet mest muligt, har vi sidste år fået installeret et nyt computeranlæg til at styre fremløbstemperaturen på anlægget. Desværre er vores hovedmåler gået i stykker i årets løb og er blevet udskiftet med en ny. Vi har derfor ikke helt kunnet måle effekten af det faldende ledningstab. Hos varmekunderne fortsætter vi med at skifte målere ud og installere fjernaflæsningsenheder, således at vi inden for en kortere årrække kan fjernaflæse alle målere. 4. Ledningsnet. I sidste års beretning omtalte jeg stigende vandtab i ledningsnettet. I år har vi i enkelte perioder haft et større vandtab i nettet. Vi har foretaget eftersyn af gadeledningerne og termograferet anlægget. Dette gav bl.a. anledning til, at vi nu udskifter gadeledningerne på Tranevænget. Vi havde mistanke om, at det kunne være utætheder i husinstallationer, men pludselig forsvandt vandtabet fra den ene dag til den anden uden nærmere forklaring. Udbygningen af ledningsnettet i Østergade og på Lærkevænget har resulteret i flere varmekunder, men tilslutningen har ikke været så stor som vi havde håbet på. Af større varmekunder har vi fået terrariet koblet på fjernvarmen. I løbet af den næste måned skal udbygningen af børnehaven Skovbrynet ligeledes kobles på fjernvarmen. Vi er nu i alt 708 varmekunder på anlægget. 5. Lidt om fremtiden. Som omtalt sidste år har vi forespurgt Assens Kommune om mulighederne for at købe et stykke jord nord for den gamle hovedvej til etablering af solvarmeanlæg. Den jord vi ønskede kunne i første omgang ikke erhverves, da det er udlagt til bolig formål. Vi har fortsat dialogen med Assens Kommune, men kommunen er længe om at beslutte sig for om de vil sælge jordstykket til os. Vi har i den forbindelse holdt møde med Assens Kommune og er i positiv dialog omkring den fremtidige varmeforsyning. Vi arbejder stadig videre med muligheden for at forsyne området nord for den gamle hovedvej, hvor forsyning af boligforeningen kan være en mulighed. Udbygningen i øvrige områder har vi sat lidt i bero, da den kolde vinter viste os, at vi ikke i vinterperioden har så meget kapacitet til overs. Vi er derfor i samarbejde med vores rådgiver begyndt at regne på udbygning af anlægget med træpiller. Regeringen holder dog stadig fast i, at vi ikke har frit brændselsvalg i Danmark, men fortsat skal brænde dyr naturgas af på fjernvarmen. En mulighed kunne også være, at kikke mod Odense, og undersøge muligheden for forsyning med Odense Fjernvarme. 6. Afslutning. Der er således fortsat nye spændende opgaver at tage fat på. Den nye forsyningssikkerhedsafgift vil helt sikkert give anledning til nye opgaver med at begrænse stigningen i varmeudgifterne for vore varmekunder. Det har endnu engang har det været et spændende år med et tæt samarbejde med personalet på fjernvarmen. Jeg vil sige jer tak for jeres positive måde at få arbejdet udført på, så værket kører optimalt. Yderligere en tak til bestyrelsen for det arbejde, der bliver lagt for at få arbejdet til at fungere. Alle i bestyrelsen har således sagt ja til at fortsætte arbejdet, men det er op til generalforsamlingen at beslutte dette. Spørgsmål til beretningen.

3 1) Karsten Jørgensen,Bakkevej 6 spurgte til mulighederne for at få Fjernvarme fra Odense. Formand Jørgen Pedersen svarede på dette. 2) Peter Rasmussen, Skovgårdsvej 5 spurgte til fordeling på brændsler hos Odense Fjernvarme. Jørgen Pedersen svarede på dette. 3) Flemming Andersen, Møllevej 11 A spurgte til stigningen på grund af de nye afgifter. Jørgen Pedersen svarede, at stigningen vil blive ca kr. for et standardhus på 18,1 MWH. Næstformand Paul Pedersen, Ærtekilen 20 fremlagde synspunkter omkring biomasse og biogas. Der var ikke yderligere konkrete spørgsmål til formandens beretning, som herefter blev godkendt. 3a.Fremlæggelse af regnskab v/ statsautoriseret revisor Poul Erik Jacobsen PWC. Poul Erik Jacobsen gennemgik hovedtallene i regnskabet, som derefter blev sat til debat. 1) Egon Pedersen, Parkvej 74 spurgte til den ændrede likviditet og udtrykte bekymring for Fjernvarmens betalingsevne fremover. 2) Jens Magelund, Poppelvej 12 spurgte ligeledes til Fjernvarmens likviditet. 3) Jesper Antonsen, Bakkevej 3 spurgte til lånemulighederne ved Kommunekredit. Revisor Poul Erik Jacobsen svarede på disse spørgsmål og uddybede likviditetssituationen yderligere. 4) B.Einarsson, Kildevej 5 spurgte til gældens opbygning og drog paralleller til privat virksomhed. Poul Erik Jacobsen svarede på dette. 5) Karsten Jørgensen, Bakkevej 6 spurgte til antallet af ansatte. Jørgen Pedersen svarede, at der er 2 ansat på fjernvarmen og yderligere 2 med i vagtordningen. Derudover var der forskellige meningstilkendegivelser til det fremlagte regnskab. Da debatlysten var udtømt blev regnskabet godkendt. 3b. Fremlæggelse af budget v/ kasserer Erik Juul Knudsen Erik Juul Knudsen gennemgik det nye budget og knyttede bemærkninger til enkelte af posterne. Herefter var der spørgsmål til budgettet. Der var enkelte opklarende spørgsmål som blev besvaret. Budgettet blev taget til efterretning. 4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag fra andelshaverne, men bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer.

4 Dirigent Bjarne Kristensen forklarede omkring reglerne for godkendelse af vedtægtsændringer. Der var ikke mødt tilstrækkelig med andelshavere til at forslaget kunne komme til afstemning. Næstformand Paul Pedersen gennemgik forslag til vedtægtsændringer på computeren Flemming Sigh, Svanevej 23 mente forslaget burde været udsendt på selskabets hjemmeside. Administrationen var enig i dette, men forklarede samtidig, at hjemmesiden ikke mere er tidssvarende og skal erstattes med en ny Version fremover. Derefter blev forslaget drøftet. Der var spørgsmål til, hvornår der skulle laves nye vedtægter. Bestyrelsen svarede, at der er kommet nye lovkrav og ændringer, som gør det nødvendigt med nye vedtægter. Bl.a. er nye andelshaveres bindingsperiode ændret, således at man kan træde ud af selskabet med en opsigelse på 1½ år. Derudover skal det præciseres i vedtægterne, at selskabets egenkapital udgøres af medlemmernes andelsindskud på kr. pr. andelshaver. Selskabets nuværende vedtægter er fra oktober 1989 og der er sket meget siden. Forslag til vedtægtsændringer blev rettet til med de foreslåede ændringer. Forslaget er vedlagt som bilag. Det skal herefter fremlægges og godkendes på en ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmmer. På valg var : Jørgen Pedersen Paul Pedersen Kurt Nielsen. Alle 3 blev genvalgt for en ny 2-årig periode. 6. Valg af suppleanter. På valg var : Ejlif Bertelsen Flemming Bøgelund Formand Jørgen Pedersen forslog på bestyrelsens vegne : Skovgårdsvej 5 Møllevej 11 A Derudover var der forslag fra salen om genvalg af Østergade 36. Peter Rasmussen, Flemming Andersen, Flemming Bøgelund,

5 Der var derefter skriftlig afstemning med følgende resultat : 1.Peter Rasmussen 17 stemmer 2.Flemming Bøgelund 9 stemmer 3.Flemming Andersen 5 stemmer 1 stemme var blank. Nr. 1 og nr. 2 var derefter valgt i nævnte rækkefølge. 7. Valg af statsautoriseret revisor. Der blev foreslået genvalg af PriceWaterhouseCoopers. Der var ikke andre forslag og dermed var der genvalg af PWC. 8. Eventuelt. Under dette punkt var ordet frit. 1) Brian Rasmussen, Østervang 31 spurgte til, hvor varmt fremløbstemperaturen bør være. Driftsleder Poul Erik Gejel svarede på dette. 2) Flemming Sigh, Svanevej 23 spurgte til drøftelserne med Odense Fjernvarme. Jørgen Pedersen svarede på dette. 3) Jens Magelund, Poppelvej 12 spurgte til muligheder for ændring af brændsel. Jørgen Pedersen svarede, at der ikke er frit brændselsvalg, og at vi derfor er nødt til at fyre med naturgas sammen med træpillekedlen. Der var ikke yderligere at bemærke under dette punkt og dirigent Bjarne Kristensen kunne afslutte generalforsamlingen.. Formand Jørgen Pedersen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og uddelte en lille erkendtlighed for dette. Vissenbjerg den / 2013 Referent : Ebbe Knudsen. Bjarne Kristensen Dirigent. Efter generalforsamlingen var der konstituerende møde. Posterne i bestyrelsen blev fordelt således: Formand Næstformand Kasserer Jørgen Pedersen Paul Pedersen Erik Juul Knudsen Jesper Hodal Kurt Nielsen

6

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse.

l. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af klubbens årsregnskab med balance og godkendelse. GF-FYN Ref: nr. 4612010 PROTOKOLAT: Ordinær generalforsamling afholdt den 14. april20l0 kl. 18. 00-19.30. Sted : Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Der var tilmeldt 79, næsten alle tilmeldte

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere