Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013"

Transkript

1 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

2

3 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode. Denne publikation beskriver de generelle karakteristika for personalegoder, herunder: Hvilke goder beskattes som A-indkomst? Hvilke goder beskattes som B-indkomst? Hvilke goder er skattefrie? Hvilke goder er omfattet af bagatelgrænsen DKK 5.500? Hvilke goder er omfattet af den nye skattefrie bagatelgrænse? af medarbejder Medarbejders selvangivelsespligt Opgørelse af den skattepligtige værdi Arbejdsgivers indeholdelses- og oplysningspligt Momsforhold. Publikationen indeholder en alfabetisk gennemgang af de mest almindelige personalegoder (ikke udtømmende). Publikationen er opdateret med de ændringer, der har været på området, og som er gældende fra indkomståret Publikationen erstatter ikke rådgivning og skal alene betragtes som generel vejledning. Ved specifikke spørgsmål vedrørende sammensætning af eventuelle lønpakker er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. Marts

4 Indhold Definitioner 6 1. Generelt 6 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling A-indkomst/ B-indkomst Skattefrie goder Bagatelgrænsen DKK Bagatelgrænse på i forbindelse med påskønnelse Egenbetaling Betaling af private udgifter Rabat Lønomlægning Fleksible lønpakker De mest almindelige personalegoder Alarm Arbejdstøj/Uniform Aviser Befordring mellem hjem og arbejdsplads Biler/Firmabil Blomster Bolig Bonuspoint Bredbånd/internet Brobizz/færgeabonnement Bøder Dagsbeviser/Guldpladebiler Chokolade Computer/PC Cykel Firmabørnehave Firmafest Firmasport/Motionsfaciliteter Flytteudgifter Forplejning ved overarbejde Forsikringer Fratrædelsesgodtgørelse Fri telefon Frugt og kaffe Gaver Hjemmearbejdsplads Jubilæumsgratialer 28 4

5 4.28. Julegaver Kantine Kontingenter Kost Kreditkort Kunstforening/Personaleforeninger Kørekort Lystbåd Lån af løsøre til hjemmet Medielicens (Radio/TV licens) Parkering Pendlerkort Personalelån Pædagogisk spisetræning - fri kost Rabatter ved køb hos arbejdsgiver Refusion af udgifter af privat karakter Rejser Reklameartikler Scooter Skolegang for børn Skærmbriller Sommerbolig Sundhedsordning Sundhedstjek Telefontilskud Tv-licens Vaccination Vareprøver 43 Oversigt over opdelte personalegoder 44 5

6 Definitioner Personalegoder kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel (naturalier) ydet af en arbejdsgiver. Naturalieydelser skal - for at der er tale om et personalegode - have et privatforbrugselement. Reglerne gælder både for medarbejdere og som udgangspunkt også for honorarmodtagere og bestyrelsesmedlemmer. 1. Generelt Reglerne om beskatning af personalegoder findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt lige fra naturalier (ting), sparet privatforbrug eller adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ ejendele. 6

7 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling Som udgangspunkt skal personalegoder beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Den skattemæssige behandling af personalegoder afhænger af, om godet er: - A-indkomst eller B-indkomst - Skattefrit - Omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.500, eller - Omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, A-indkomst / B-indkomst Hvis et personalegode anses for at være A-indkomst, skal arbejdsgiver indberette godet til SKAT og indeholde A-skat og. A-indkomst er vederlag i penge for personlig arbejde i tjenesteforhold. Herudover er følgende goder g jort til A-indkomst: - Fri bil, rubrik 19 - Fri telefon, rubrik 20 - Fri kost og logi, rubrik 21 - Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter, rubrik 13. De goder, som ikke er A-indkomst, er B- indkomst. Er personalegodet B-indkomst, har arbejdsgiver som udgangspunkt indberetningspligt med angivelse af godets værdi. Arbejdsgiver skal derimod ikke indeholde skat og af værdien af godet. Når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette godet, er medarbejderen oftest selv forpligtet til at indberette godet til SKAT som B-indkomst 2.2. Skattefrie goder Personalegoder, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse, er goder, der har karakter af generel personalepleje. Disse personalegoder er skattefrie, da godet ikke anses for at have en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiver har ikke pligt til at indberette denne type goder til SKAT. Følgende er skattefrie goder: - Generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt m.m. - Firmafester og arrangementer afholdt på arbejdspladsen - Sundhedsydelser til forebyggelse og/ eller behandling af arbejdsrelaterede skader - fysioterapi, zoneterapi, massage m.m - Sundhedsydelser som behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol mm. eller rygestop - Parkering ved arbejdspladsen - Uddannelse - Årlig gave i anledning af jul og nytår, maks. DKK Personalerabatter - Skærmbriller - Uniformer og sikkerhedsbeklædning. 7

8 2.3. Bagatelgrænsen DKK For at et gode kan være omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.500, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførsel. Det vil sige, godet skal være ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Personalegoder, der udelukkende eller i overvejende grad opfylder private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen på DKK Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen er skattefrie, hvis den samlede årlige værdi ikke overstiger et grundbeløb på DKK (2013). Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, skal hele værdien beskattes og ikke kun den overskydende værdi. Det skattefrie grundbeløb er pr. person pr. indkomstår og omfatter alle goder omfattet af bagatelgrænsen, som ydes fra én eller flere arbejdsgivere. Medarbejdere har pligt til selv at kontrollere, om den samlede værdi af disse goder overstiger bagatelgrænsen og selvangive den samlede værdi, hvis grænsen overskrides. Har et enkeltstående gode en værdi over DKK 5.500, skal arbejdsgiver dog foretage indberetning heraf til SKAT. Eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen: - Aviser og faglitteratur - Arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med tydeligt logo eller firmanavn - Delvist arbejdsgiverbetalt kørekort til brug for arbejdets udførsel - Feriedage i forlængelse af tjenesterejse - Frikort til offentlig transport, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring - Mad og drikke ved overarbejde - Navigation (GPS), som er stillet til rådighed for medarbejdere, som har et erhvervsmæssigt behov herfor - Vaccination af nøglemedarbejdere - Vareprøvning af virksomhedens nye produkter. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen, værdiansættes til markedsværdien Bagatelgrænse på i forbindelse med påskønnelse Med den nye bagatelgrænse er det muligt for arbejdsgiver at give deres ansatte en påskønnelse i form af mindre personalegoder uden skattemæssige konsekvenser. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi tilsammen højst udgør (2013) p.a. for den enkelte ansatte. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af p.a. fra disse arbejdsgivere ( julegaver undtaget). På næste side er der oplistet eksempler på goder, som kan være omfattet af den skattefrie bagatelgrænse: 8

9 - Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade - Arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til motionsløb - Adgang/årskort til svømmehal, zoologisk have, museum, fitness m.m. Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse, at goderne er til brug for arbejdet. Det afgørende, når det skal vurderes, om et personalegode hører under den gældende bagatelgrænse (DKK 5.500) eller den nye skattefrie bagatelgrænse (), er således, om personalegodet er ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Julegaver Julegaver fra arbejdsgiveren vil blive medregnet ved opgørelsen af, om den skattefrie grænse på er overskredet. Julegaver (i form af naturalier) til en værdi af maksimalt DKK 700 vil dog ikke i sig selv være skattepligtige. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 700 og herudover i årets løb også har modtaget smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet fuldt ud af smågoderne til DKK 500, da bagatelgrænsen samlet set er overskredet. Julegaven vil derimod fortsat være skattefri, da værdien heraf ikke overstiger DKK 700. Eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 800 og derudover modtager smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet af DKK 1.300, henset til at bagatelgrænsen på de er overskredet. Årsagen til, at julegaven også beskattes er, at værdien heraf overstiger DKK 700. Hvad kan man give i julegave? Skatterådet har den 26. oktober 2011 offentligg jort et bindende svar, hvori det bekræftes, at en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere en julegave i form af et oplevelsesbevis/hotelophold, uden at medarbejderne bliver indkomstskattepligtige heraf. Dette er en udvidelse af den ramme, for hvad man hidtil har kunnet give i julegave til medarbejderne. Lejlighedsgaver Lejlighedsgaver, som en medarbejder modtager fra arbejdsgiveren i anledningen af runde fødselsdage eller markering af andre mærkedage, og som kan henføres til privatsfæren, er ikke omfattet af den skattepligtige bagatelgrænse på DKK Disse vil fortsat være skattefrie, såfremt værdien heraf er naturligt til lejligheden. Lejlighedsgaver, som ikke knytter sig til privatsfæren, og som ikke er omfattet af reglerne om jubilæumsgratialer, er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse. Det kan eksempelvis være en gave, som 9

10 arbejdsgiver giver medarbejder i anledning af dennes 10 års jubilæum. En sådan lejlighedsgave er skattepligtig for medarbejderen, hvis -grænsen overskrides Egenbetaling Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren med beskattede midler. Egenbetalingen skal ske som træk i lønnen efter skat eller ved direkte betaling til arbejdsgiver. En lønnedgang via lønomlægning er ikke en egenbetaling, der kan fradrages i den skattepligtige værdi. Ved beskatning af fri telefon er der ikke mulighed for at modregne en egenbetaling Betaling af private udgifter Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen af den private udgift som lønindkomst (A-indkomst). Hvis regningen derimod er stilet til arbejdsgiver, men det fortsat er en privat udgift for medarbejderen, beskattes medarbejderen af den private udgift (B-indkomst). Det må afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til Rabat Hvis en medarbejder får rabat på varen, som arbejdsgiver fremstiller eller handler med, vil denne rabat være skattefri for medarbejderen, hvis ikke rabatten overstiger virksomhedens avance. Betaler medarbejderen en pris for varen, som ligger under arbejdsgiverens indkøbspris eller fremstillingspris inkl. afgifter, skal medarbejderen beskattes af forskellen mellem det beløb, som denne har betalt, og virksomhedens indkøbspris eller fremstillingspris. 10

11 3. Lønomlægning Lønomlægning er, når der indgås en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen accepterer en lønnedgang mod at få et eller flere personalegoder stillet til rådighed. Med andre ord er lønomlægning en måde at finansiere goderne på. Det er vigtigt at bemærke, at selvom goderne er finansieret via lønomlægning, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, medmindre godet er skattefrit. Fordele ved en lønomlægning Arbejdsgiver får sædvanligvis ikke yderligere udgifter ved at stille aftalte goder til rådighed for medarbejderen under forudsætning af, at udgiften til godet svarer til lønnedgangen. Samtidig får medarbejderen skatten til at finansiere en del af udgiften. Etablering af en lønomlægning Lønomlægning er, når arbejdsgiver og medarbejder indgår en ny lønaftale eller et tillæg til en allerede eksisterende lønaftale. Af aftalen vil det fremgå, at arbejdsgiveren stiller et eller flere personalegoder til rådighed mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn. Pensionsbidrag m.v. ved lønomlægning Parterne kan frit aftale, at pensionsbidrag og feriepenge m.v. fortsat skal beregnes af den oprindelige bruttoløn Krav til lønomlægning Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt i forbindelse med en aftale om lønomlægning, for at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen: - Aftalen skal være fremadrettet - Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne - Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) typisk 12 måneder - Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet - Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren - Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber - Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Her følger et eksempel, som illustrerer den skattebesparelse, der er ved en bruttolønsordning. 11

12 Eksempel (DKK) Intet gode Årlig løn Ingen lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlag - (8% af ) - Skattetræk (42% af ) Uden bruttotræk Udbetaling efter skat ( ) Skattefrit gode Årlig løn Årlig lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlag - (8% af ) - Skattetræk (42% af ) Med bruttotræk Udbetaling efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Medarbejderen slipper med at betale DKK frem for DKK 5.000, da skatten finansierer den resterende del, DKK (DKK DKK 2.668) Skattepligtigt gode - Fri telefon Med bruttotræk Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fri telefon Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fri telefon Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Godet bliver omkostningsneutralt for arbejdsgiveren at stille til rådighed for medarbejderen, samtidig med at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse af godets værdi (i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin indkomst). 12

13 Medarbejderen skal betale DKK frem for DKK 3.000, som er prisen, hvis medarbejderen skulle have afholdt hele udgiften. Som nævnt tidligere er udgangspunktet, at arbejdsgiveren har den samme bruttoudgift, mens medarbejderen får dækket en del af udgiften via skatten. Det skal bemærkes, at medarbejderen kun ved skattefrie personalegoder eller goder, der beskattes lavere end markedsværdien, får en økonomisk fordel ved at indgå en aftale om lønomlægning. Se nedenstående eksempel, hvor medarbejder får betalt sit fitnessabonnement via en aftale om lønomlægning, men samtidig er skattepligtig af markedsværdien henset til, at der er tale om et skattepligtigt gode (overstiger den skattefrie bagatelgrænse på ). af fitnessabonnement - til markedsværdi Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fitnessabonnement Med bruttotræk og beskatning Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fitnessabonnement Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Bemærk, at der ikke er en økonomisk fordel for medarbejderen ved at få finansieret et gode via bruttolønsordning, når godet beskattes til markedsværdi Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker er et værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. I nedskærings- og krisetider er fleksible lønpakker også aktuelle. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode. Både offentligt og privatansatte kan aftale en fleksibel lønpakke med arbejdsgiveren, og det står principielt parterne frit for, hvilke goder der skal indgå i ordningen. Det anbefales, at der søges konkret vejledning i forbindelse med udarbejdelse af fleksible lønpakker. 13

14 4. De mest almindelige personalegoder Nedenfor gennemgås de mest almindelige personalegoder. Ved gennemgangen beskrives beskatningen af medarbejderen, spligten, hvordan godet værdiansættes, samt hvorvidt arbejdsgiver har nogle forpligtelser i form af indeholdelses- og indberetningspligt. Under de enkelte personalegoder beskrives arbejdsgivers momsfradragsret for udgiften Alarm Stiller arbejdsgiver en alarm til rådighed for medarbejderens private bolig, bliver medarbejderen skattepligtig heraf. Indberetningspligt, rubrik 55 (dog mulighed for delvist momsfradrag, hvis beskyttele af virksomhedens værdier) Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens private udgifter til alarmen, er der tale om A-indkomst Arbejdstøj/Uniform Arbejdstøj eller uniformer, som er passende for et bestemt arbejde, f.eks. kitler til sygehuspersonale eller sikkerhedstøj, skal ikke beskattes hos medarbejderen. Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af habitter, skjorter og trøjer er også skattefri for medarbejderen, hvis de følgende to betingelser er opfyldte: - Tøjet skal i overvejende grad være anskaffet i arbejdsgivers interesse, Det betyder, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet - Udgiften til tøjet, må ikke sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af bagatelgrænsen overstige DKK (2013)., hvis under bagatelgrænsen Indberetningspligt Udbetaler arbejdsgiver en kontant tøjgodtgørelse, er denne godtgørelse skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn (A-indkomst). A-indkomst Indberetningspligt, felt 13 14

15 4.3. Aviser Arbejdsgivers betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode, da abonnementet anses for en privat udgift. I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder og værdiansættes til DKK 0, hvis avisen efter en konkret vurdering kan siges i overvejende grad at være ydet af hensyn til arbejdet, og medarbejderens husstand i forvejen selv holder en avis. Det er nedenfor konkretiseret, hvornår fri avis er et skattefrit personalegode: Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som ikke i forvejen holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK og er dermed skattefri for medarbejderen - forudsat at grænsen på de DKK ikke overskrides. Indberetningspligt Momsfri Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som samtidig selv holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK 5.500, men værdiansættes til DKK 0. Indberetningspligt Momsfri Fri avis til en medarbejder som en del af en lønpakke, hvor medarbejderen har fået reduceret sin bruttoløn, anses for at være et generelt personalegode, som vil medføre beskatning. Hvis medarbejderen samtidig selv holder avis, er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri for medarbejderen. Husstandens privatforbrug anses således for dækket via det private avishold, hvorfor en arbejdsgiverbetalt avis vil værdiansættes til DKK 0. Arbejdsgiver har i denne situation pligt til at kontrollere, at medarbejderen kan dokumentere løbende udgifter til privat avishold, for at blive fritaget for indberetningspligten. Hvis ikke, bliver medarbejderen skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte avis. Betaler arbejdsgiver for flere aviser, er kun den første skattefri for medarbejderen. Den anden avis er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse på. 15

16 Indberetningspligt / / / Momsfri Får medarbejderen fri brændstof af arbejdsgiver, sidestilles dette med, at medarbejderen selv har købt benzinen, dette forudsat at arbejdsgiver har indeholdt A-skat og af benzinkøbene. Dette faktum påvirker ikke medarbejderens mulighed for at tage befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde (se SKM SR). Fri avis, som leveres på arbejdspladsen, medfører ikke skattepligt hos medarbejderen Befordring mellem hjem og arbejdsplads Afholdte omkostninger til befordring mellem hjem og arbejde betragtes som hovedregel som en privat udgift. (Se publikationen: Vigtige beløbsgrænser eller Beierholms App). Betaler arbejdsgiver helt eller delvist for medarbejderens befordring mellem hjem og arbejde med offentlig eller private transportmidler, er der tale om et skattepligtigt gode, idet arbejdsgiveren dækker medarbejderens private udgifter. Der sker dog ikke beskatning hos medarbejderen, hvis denne undlader at tage befordringsfradrag for samme strækning. Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder ikke tager befordringsfradrag Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder tager befordringsfradrag Momsfri 4.5. Biler/Firmabil Hvis arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for medarbejderen til privatkørsel, er godet skattepligtigt for medarbejderen. Nye biler Nye biler er biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering. For nye biler beregnes den skattepligtige værdi som 25% af bilens nyvognspris op til DKK og 20% af det overskydende beløb. 36 måneder efter anskaffelse af en ny bil falder beskatningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris. Den skattepligtige værdi af bilen forøges endvidere med et miljøtillæg svarende til den årlige ejer- eller vægtafgift for bilen + 50%. Brugte biler Er bilen over 36 måneder gammel på købstidspunktet regnet fra datoen for første indregistrering udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris plus eventuelle istandsættelsesomkostninger, dog altid minimum DKK , jf. nedenfor. Uanset om bilen er ny eller brugt, sættes beregningsgrundlaget altid til minimum DKK

17 Leasede biler Hvis arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for medarbejderen, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingsaftalens indgåelse. Hvis forhandleren yder arbejdsgiver en flåderabat, kommer denne rabat medarbejderen til gode, da rabatten ikke skal tillægges nyvognsprisen ved opgørelsen af det skattemæssige beregningsgrundlag. Firmabil fra udenlandsk arbejdsgiver Hvis den danske medarbejder har fri bil til rådighed fra en udenlandsk arbejdsgiver, skal den skattepligtige værdi af bilen opgøres efter de samme regler, som var bilen stillet til rådighed af en dansk arbejdsgiver. Er bilen indregistreret på udenlandske plader, opgøres beregningsgrundlaget, som var der betalt danske afgifter. det har skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Skattefriheden er betinget af, at medarbejderne ikke modtager øvrige personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse,, og at grænsen overskrides. Indberetningspligt 4.7. Bolig Funktionærer og andre ansatte Stiller arbejdsgiver en helårsbolig til rådighed for medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig af godet. A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 19 og 13 - fri personbil til medarbejder, ejet af arbejdsgiver - fri personbil til medarbejder leaset af arbejdsgiver - varebil ejet af arbejdsgiver Beregnet momsfradrag Særlige regler 4.6. Blomster Påskønner arbejdsgiver sin medarbejder ved at give en buket blomster, er der mulighed for, at dette kan ske uden, at af fri helårsbolig skal fra den 1. januar 2013 ske på baggrund af boligens markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren er lejer af boligen, der stilles til rådighed for medarbejderen, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, forudsat at der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter. Hvis medarbejderen selv betaler en andel af lejen, reduceres denne andel i beskatningsgrundlaget. Bemærk, at lønomlægning ikke skattemæssigt anses for egenbetaling. Hvis arbejdsgiveren selv ejer boligen, skal markedslejen findes ved eksempelvis at 17

18 se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Arbejdsgiver skal til brug for beskatning af den ansatte foretage en individuel vurdering af den enkelte boligs udlejningsværdi. Betaler medarbejderen en leje, der ligger under markedslejen, skal han/hun beskattes af forskellen mellem boligens udlejningsværdi (markedslejen) og den faktiske betalte leje. B-indkomst Indberetningspligt, rubrik 50 Hovedaktionærer m.v. Får direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform samt hovedaktionærer/anpartshavere stillet en bolig til rådighed, er de skattepligtige heraf. Den skattemæssige værdi for denne gruppe fastsættes til 5% af beregningsgrundlaget (største beløb af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller anskaffelsessummen) med tillæg af 1% af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for ejendomme op til DKK og 3% af resten. Hertil lægges den faktiske betalte ejendomsværdiskat og øvrige løbende udgifter, som selskabet afholder. Den skattemæssige værdi af den frie bolig nedsættes med eventuelle egenbetalinger til selskabet vedrørende boligen. B-indkomst Indberetningspligt, rubrik 50 Tjenesteboliger Medarbejdere, der har pligt til at bo i en bestemt bolig under en given ansættelse, skal beskattes af værdien af fri bolig. Den værdi, som medarbejderen skal beskattes af, er markedsværdien. Hvis medarbejderen har både bopæls- og fraflytningspligt, skal der ved værdiansættelsen tages udgangspunkt i markedsværdien minus 30% for at finde den skattepligtige værdi af boligen. 18

19 Har medarbejderen kun fraflytningspligt, skal der tages udgangspunkt i markedsværdien minus 10%, når den skattepligtige værdi skal findes. Hvis medarbejderen betaler arbejdsgiver for råderet over boligen, skal dette beløb fratrækkes det skattepligtige beløb. Betaler arbejdsgiver til gengæld el, vand, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Indberetningspligt, rubrik Bonuspoint Bonuspoint, som optjenes i forbindelse med arbejdsgiverbetalte flyrejser og hotelovernatninger, er skattepligtige for medarbejderen, hvis han/hun bruger dem til private formål. Medarbejderen skal beskattes af værdien svarende til, hvad medarbejderen skulle have betalt til et flyselskab/hotel, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Indberetningspligt Momsfri 4.9. Bredbånd/internet Arbejdsgiverbetalt bredbånd/internet er skattefrit for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgivers netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner m.v. som på arbejdspladsen. Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgivers netværk, vil der ske beskatning som fri telefon med et skattepligtigt beløb på DKK (2013). Hvis der samtidig er stillet fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb DKK (2013) årligt. A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 20 Delvist, efter et skøn Brobizz/færgeabonnement Arbejdsgiverbetalt Brobizz til Storebælt eller Øresund er som hovedregel skattepligtigt for medarbejderen. Fri Brobizz til transport mellem hjem og arbejde er skattefri for medarbejderen, uanset om denne kører i egen bil eller firmabil. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen undlader at tage brofradrag på sin selvangivelse. Anvender medarbejderen egen bil, kan der tages befordringsfradrag efter de almindelige regler herom. 19

20 , forudsat at der ikke tages brofradrag Indberetningspligt Særlige regler Anvendes brobizzen herudover til privat passage, er medarbejderen skattepligtig af markedsværdien for den private passage Bøder Betaler arbejdsgiver bøder for medarbejderen, er denne betaling skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn. Dette uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel samt kørsel i arbejdsgivers bil. Indberetningspligt A-indkomst Momsfri A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 13 Moms Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/ leje Totalvægt højst kg Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Totalvægt kg Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 Den momspligtige virksomhed, der ejer eller lejer varebilen, har ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser. For dagsbeviser til varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvor momsen af købet/ lejen er fratrukket, er momsen fastsat til en standardsats på DKK 40 dvs. at af prisen på DKK 225 udgør momsbetalingen DKK Dagsbeviser/Gulpladebiler Ved at købe et dagsbevis er det muligt at frikøbe en varebil, der ellers som udgangspunkt kun må anvendes erhvervsmæssigt. Køber arbejdsgiver dagsbeviser til medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig heraf, som var der tale om løn. For dagsbeviser til biler på mellem 3 og 4 ton totalvægt skal virksomheden beregne og betale en udtagningsmoms. Udtagningsmomsen, der beregnes af kostprisen for den private anvendelse, skal bogføres som salgsmoms. Efter vores opfattelse kan man som udgangspunkt anvende det samme 20

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl.

Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Skat Skattemæssige forhold for idrætsforeninger en hjælp til kasserere, bestyrelsesmedlemmer, trænere m.fl. Dette informationshæfte er blevet til i samarbejde mellem SKAT og idrættens organisationer. Hæftet

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE

GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE GUIDE FOR FLEKSIBEL LØNPAKKE 1 Formål Formålet med denne guide er at vejlede dig, når du skal vælge personaletilbud gennem Hedensted Kommune. Der findes en del personaletilbud, herunder forskellige rabatordninger.

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl.

SKAT. Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT. en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Skattemæssige forhold for idrætsforeninger SKAT en hjælp til bestyrelsesmedlemmer, kasserere, trænere, instruktører m.fl. SKAT Danmarks Idræts-Forbund Dansk Firmaidrætsforbund Danske Gymnastik- og

Læs mere

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw.

af Gitte Skouby, advokat (H) Skouby & Sigetty Skatteadvokater I/S Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K tlf. 33150102 gs@homannlaw. Kunstnernes Beskatning 2015 ISSN: 1604-1291 Forside: Zven Balslev Grafisk produktion: ID Tryk ApS Udgivet marts 2015 Dansk Kunstnerråd Kronprinsessegade 34 B, 2 1306 København K tlf. 35384401 dkr@danskkunstnerraad.dk

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere