Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013"

Transkript

1 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2013

2

3 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne, er det vigtigt, at arbejdsgiver er bekendt med, hvordan personalegoder beskattes. Derudover er det vigtigt for arbejdsgiver at kende til de indberetnings- og indeholdelsesforpligtelser, som følger det enkelte gode. Denne publikation beskriver de generelle karakteristika for personalegoder, herunder: Hvilke goder beskattes som A-indkomst? Hvilke goder beskattes som B-indkomst? Hvilke goder er skattefrie? Hvilke goder er omfattet af bagatelgrænsen DKK 5.500? Hvilke goder er omfattet af den nye skattefrie bagatelgrænse? af medarbejder Medarbejders selvangivelsespligt Opgørelse af den skattepligtige værdi Arbejdsgivers indeholdelses- og oplysningspligt Momsforhold. Publikationen indeholder en alfabetisk gennemgang af de mest almindelige personalegoder (ikke udtømmende). Publikationen er opdateret med de ændringer, der har været på området, og som er gældende fra indkomståret Publikationen erstatter ikke rådgivning og skal alene betragtes som generel vejledning. Ved specifikke spørgsmål vedrørende sammensætning af eventuelle lønpakker er du meget velkommen til at kontakte vores skatteafdeling eller din daglige revisor. Marts

4 Indhold Definitioner 6 1. Generelt 6 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling A-indkomst/ B-indkomst Skattefrie goder Bagatelgrænsen DKK Bagatelgrænse på i forbindelse med påskønnelse Egenbetaling Betaling af private udgifter Rabat Lønomlægning Fleksible lønpakker De mest almindelige personalegoder Alarm Arbejdstøj/Uniform Aviser Befordring mellem hjem og arbejdsplads Biler/Firmabil Blomster Bolig Bonuspoint Bredbånd/internet Brobizz/færgeabonnement Bøder Dagsbeviser/Guldpladebiler Chokolade Computer/PC Cykel Firmabørnehave Firmafest Firmasport/Motionsfaciliteter Flytteudgifter Forplejning ved overarbejde Forsikringer Fratrædelsesgodtgørelse Fri telefon Frugt og kaffe Gaver Hjemmearbejdsplads Jubilæumsgratialer 28 4

5 4.28. Julegaver Kantine Kontingenter Kost Kreditkort Kunstforening/Personaleforeninger Kørekort Lystbåd Lån af løsøre til hjemmet Medielicens (Radio/TV licens) Parkering Pendlerkort Personalelån Pædagogisk spisetræning - fri kost Rabatter ved køb hos arbejdsgiver Refusion af udgifter af privat karakter Rejser Reklameartikler Scooter Skolegang for børn Skærmbriller Sommerbolig Sundhedsordning Sundhedstjek Telefontilskud Tv-licens Vaccination Vareprøver 43 Oversigt over opdelte personalegoder 44 5

6 Definitioner Personalegoder kan betegnes som en ikke kontant økonomisk fordel (naturalier) ydet af en arbejdsgiver. Naturalieydelser skal - for at der er tale om et personalegode - have et privatforbrugselement. Reglerne gælder både for medarbejdere og som udgangspunkt også for honorarmodtagere og bestyrelsesmedlemmer. 1. Generelt Reglerne om beskatning af personalegoder findes i ligningslovens 16. Goderne kan være alt lige fra naturalier (ting), sparet privatforbrug eller adgang til at anvende arbejdsgivers formuegoder/ ejendele. 6

7 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling Som udgangspunkt skal personalegoder beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Den skattemæssige behandling af personalegoder afhænger af, om godet er: - A-indkomst eller B-indkomst - Skattefrit - Omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.500, eller - Omfattet af den skattefrie bagatelgrænse, A-indkomst / B-indkomst Hvis et personalegode anses for at være A-indkomst, skal arbejdsgiver indberette godet til SKAT og indeholde A-skat og. A-indkomst er vederlag i penge for personlig arbejde i tjenesteforhold. Herudover er følgende goder g jort til A-indkomst: - Fri bil, rubrik 19 - Fri telefon, rubrik 20 - Fri kost og logi, rubrik 21 - Kontante tilskud/gavekort og refusion af private udgifter, rubrik 13. De goder, som ikke er A-indkomst, er B- indkomst. Er personalegodet B-indkomst, har arbejdsgiver som udgangspunkt indberetningspligt med angivelse af godets værdi. Arbejdsgiver skal derimod ikke indeholde skat og af værdien af godet. Når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at indberette godet, er medarbejderen oftest selv forpligtet til at indberette godet til SKAT som B-indkomst 2.2. Skattefrie goder Personalegoder, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren for arbejdets udførelse, er goder, der har karakter af generel personalepleje. Disse personalegoder er skattefrie, da godet ikke anses for at have en væsentlig økonomisk værdi for den enkelte medarbejder. Arbejdsgiver har ikke pligt til at indberette denne type goder til SKAT. Følgende er skattefrie goder: - Generel personalepleje i form af kaffe, te, frugt m.m. - Firmafester og arrangementer afholdt på arbejdspladsen - Sundhedsydelser til forebyggelse og/ eller behandling af arbejdsrelaterede skader - fysioterapi, zoneterapi, massage m.m - Sundhedsydelser som behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol mm. eller rygestop - Parkering ved arbejdspladsen - Uddannelse - Årlig gave i anledning af jul og nytår, maks. DKK Personalerabatter - Skærmbriller - Uniformer og sikkerhedsbeklædning. 7

8 2.3. Bagatelgrænsen DKK For at et gode kan være omfattet af bagatelgrænsen på DKK 5.500, skal der være en direkte sammenhæng mellem godet og arbejdets udførsel. Det vil sige, godet skal være ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Personalegoder, der udelukkende eller i overvejende grad opfylder private formål, er ikke omfattet af bagatelgrænsen på DKK Personalegoder omfattet af bagatelgrænsen er skattefrie, hvis den samlede årlige værdi ikke overstiger et grundbeløb på DKK (2013). Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger grundbeløbet, skal hele værdien beskattes og ikke kun den overskydende værdi. Det skattefrie grundbeløb er pr. person pr. indkomstår og omfatter alle goder omfattet af bagatelgrænsen, som ydes fra én eller flere arbejdsgivere. Medarbejdere har pligt til selv at kontrollere, om den samlede værdi af disse goder overstiger bagatelgrænsen og selvangive den samlede værdi, hvis grænsen overskrides. Har et enkeltstående gode en værdi over DKK 5.500, skal arbejdsgiver dog foretage indberetning heraf til SKAT. Eksempler på personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen: - Aviser og faglitteratur - Arbejdsbeklædning, som er ønsket og betalt af arbejdsgiver med tydeligt logo eller firmanavn - Delvist arbejdsgiverbetalt kørekort til brug for arbejdets udførsel - Feriedage i forlængelse af tjenesterejse - Frikort til offentlig transport, som er ydet af hensyn til erhvervsmæssig befordring - Mad og drikke ved overarbejde - Navigation (GPS), som er stillet til rådighed for medarbejdere, som har et erhvervsmæssigt behov herfor - Vaccination af nøglemedarbejdere - Vareprøvning af virksomhedens nye produkter. Personalegoder, der er omfattet af bagatelgrænsen, værdiansættes til markedsværdien Bagatelgrænse på i forbindelse med påskønnelse Med den nye bagatelgrænse er det muligt for arbejdsgiver at give deres ansatte en påskønnelse i form af mindre personalegoder uden skattemæssige konsekvenser. Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi tilsammen højst udgør (2013) p.a. for den enkelte ansatte. Det betyder, at har en ansat flere arbejdsgivere, kan den ansatte alt i alt højst få goder til en samlet værdi af p.a. fra disse arbejdsgivere ( julegaver undtaget). På næste side er der oplistet eksempler på goder, som kan være omfattet af den skattefrie bagatelgrænse: 8

9 - Mindre gaver og påskønnelser i form af blomster, vin og chokolade - Arbejdsgiverens betaling af en ansats deltagelsesgebyr til motionsløb - Adgang/årskort til svømmehal, zoologisk have, museum, fitness m.m. Det skal bemærkes, at det ikke er en betingelse, at goderne er til brug for arbejdet. Det afgørende, når det skal vurderes, om et personalegode hører under den gældende bagatelgrænse (DKK 5.500) eller den nye skattefrie bagatelgrænse (), er således, om personalegodet er ydet i overvejende grad af hensyn til arbejdet. Julegaver Julegaver fra arbejdsgiveren vil blive medregnet ved opgørelsen af, om den skattefrie grænse på er overskredet. Julegaver (i form af naturalier) til en værdi af maksimalt DKK 700 vil dog ikke i sig selv være skattepligtige. Dette kan illustreres ved følgende eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 700 og herudover i årets løb også har modtaget smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet fuldt ud af smågoderne til DKK 500, da bagatelgrænsen samlet set er overskredet. Julegaven vil derimod fortsat være skattefri, da værdien heraf ikke overstiger DKK 700. Eksempel: Hvis en medarbejder har modtaget en julegave til en værdi af DKK 800 og derudover modtager smågoder til en samlet værdi af DKK 500, vil medarbejderen blive beskattet af DKK 1.300, henset til at bagatelgrænsen på de er overskredet. Årsagen til, at julegaven også beskattes er, at værdien heraf overstiger DKK 700. Hvad kan man give i julegave? Skatterådet har den 26. oktober 2011 offentligg jort et bindende svar, hvori det bekræftes, at en arbejdsgiver kan tilbyde sine medarbejdere en julegave i form af et oplevelsesbevis/hotelophold, uden at medarbejderne bliver indkomstskattepligtige heraf. Dette er en udvidelse af den ramme, for hvad man hidtil har kunnet give i julegave til medarbejderne. Lejlighedsgaver Lejlighedsgaver, som en medarbejder modtager fra arbejdsgiveren i anledningen af runde fødselsdage eller markering af andre mærkedage, og som kan henføres til privatsfæren, er ikke omfattet af den skattepligtige bagatelgrænse på DKK Disse vil fortsat være skattefrie, såfremt værdien heraf er naturligt til lejligheden. Lejlighedsgaver, som ikke knytter sig til privatsfæren, og som ikke er omfattet af reglerne om jubilæumsgratialer, er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse. Det kan eksempelvis være en gave, som 9

10 arbejdsgiver giver medarbejder i anledning af dennes 10 års jubilæum. En sådan lejlighedsgave er skattepligtig for medarbejderen, hvis -grænsen overskrides Egenbetaling Den skattepligtige værdi af et personalegode nedsættes, hvis medarbejderen yder egenbetaling til arbejdsgiveren med beskattede midler. Egenbetalingen skal ske som træk i lønnen efter skat eller ved direkte betaling til arbejdsgiver. En lønnedgang via lønomlægning er ikke en egenbetaling, der kan fradrages i den skattepligtige værdi. Ved beskatning af fri telefon er der ikke mulighed for at modregne en egenbetaling Betaling af private udgifter Grænsen mellem personalegoder og betaling af private udgifter kan være flydende. Såfremt arbejdsgiveren betaler medarbejderens private udgifter, beskattes medarbejderen af den private udgift som lønindkomst (A-indkomst). Hvis regningen derimod er stilet til arbejdsgiver, men det fortsat er en privat udgift for medarbejderen, beskattes medarbejderen af den private udgift (B-indkomst). Det må afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. I den sammenhæng vil det være vejledende, men ikke afgørende, hvem en eventuel regning er stilet til Rabat Hvis en medarbejder får rabat på varen, som arbejdsgiver fremstiller eller handler med, vil denne rabat være skattefri for medarbejderen, hvis ikke rabatten overstiger virksomhedens avance. Betaler medarbejderen en pris for varen, som ligger under arbejdsgiverens indkøbspris eller fremstillingspris inkl. afgifter, skal medarbejderen beskattes af forskellen mellem det beløb, som denne har betalt, og virksomhedens indkøbspris eller fremstillingspris. 10

11 3. Lønomlægning Lønomlægning er, når der indgås en aftale mellem en medarbejder og en arbejdsgiver om, at medarbejderen accepterer en lønnedgang mod at få et eller flere personalegoder stillet til rådighed. Med andre ord er lønomlægning en måde at finansiere goderne på. Det er vigtigt at bemærke, at selvom goderne er finansieret via lønomlægning, har goderne fortsat en skattemæssig konsekvens hos medarbejderen, medmindre godet er skattefrit. Fordele ved en lønomlægning Arbejdsgiver får sædvanligvis ikke yderligere udgifter ved at stille aftalte goder til rådighed for medarbejderen under forudsætning af, at udgiften til godet svarer til lønnedgangen. Samtidig får medarbejderen skatten til at finansiere en del af udgiften. Etablering af en lønomlægning Lønomlægning er, når arbejdsgiver og medarbejder indgår en ny lønaftale eller et tillæg til en allerede eksisterende lønaftale. Af aftalen vil det fremgå, at arbejdsgiveren stiller et eller flere personalegoder til rådighed mod, at medarbejderen går ned i bruttoløn. Pensionsbidrag m.v. ved lønomlægning Parterne kan frit aftale, at pensionsbidrag og feriepenge m.v. fortsat skal beregnes af den oprindelige bruttoløn Krav til lønomlægning Efter praksis skal nedenstående krav være opfyldt i forbindelse med en aftale om lønomlægning, for at skattemyndighederne skattemæssigt anerkender ordningen: - Aftalen skal være fremadrettet - Aftalen skal være frivilligt indgået imellem parterne - Lønnedgangen skal fordeles over lønperioden (aftaleperioden) typisk 12 måneder - Lønnedgangen skal på forhånd være fastsat til et bestemt beløb, som ikke er direkte afhængig af medarbejderens løbende forbrug af godet - Arbejdsgiveren skal som udgangspunkt være ejer af godet eller være kontraktspart og ansvarlig i forhold til leverandøren - Arbejdsgiveren kan ikke pålægge medarbejderen øgede udgifter til godet i den periode, hvor aftalen løber - Medarbejderen skal have mulighed for at udtræde af ordningen. Her følger et eksempel, som illustrerer den skattebesparelse, der er ved en bruttolønsordning. 11

12 Eksempel (DKK) Intet gode Årlig løn Ingen lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlag - (8% af ) - Skattetræk (42% af ) Uden bruttotræk Udbetaling efter skat ( ) Skattefrit gode Årlig løn Årlig lønreduktion/ bruttotræk Løn efter bruttotræk Skattegrundlag - (8% af ) - Skattetræk (42% af ) Med bruttotræk Udbetaling efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Medarbejderen slipper med at betale DKK frem for DKK 5.000, da skatten finansierer den resterende del, DKK (DKK DKK 2.668) Skattepligtigt gode - Fri telefon Med bruttotræk Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fri telefon Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fri telefon Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Godet bliver omkostningsneutralt for arbejdsgiveren at stille til rådighed for medarbejderen, samtidig med at medarbejderen opnår en skattemæssig besparelse af godets værdi (i forhold til den marginalskat, medarbejderen betaler af sin indkomst). 12

13 Medarbejderen skal betale DKK frem for DKK 3.000, som er prisen, hvis medarbejderen skulle have afholdt hele udgiften. Som nævnt tidligere er udgangspunktet, at arbejdsgiveren har den samme bruttoudgift, mens medarbejderen får dækket en del af udgiften via skatten. Det skal bemærkes, at medarbejderen kun ved skattefrie personalegoder eller goder, der beskattes lavere end markedsværdien, får en økonomisk fordel ved at indgå en aftale om lønomlægning. Se nedenstående eksempel, hvor medarbejder får betalt sit fitnessabonnement via en aftale om lønomlægning, men samtidig er skattepligtig af markedsværdien henset til, at der er tale om et skattepligtigt gode (overstiger den skattefrie bagatelgrænse på ). af fitnessabonnement - til markedsværdi Årlig løn Årlig lønreduktion/bruttotræk Løn efter bruttotræk Fitnessabonnement Med bruttotræk og beskatning Skattegrundlag (8% af ) Skattetræk (42% af ) Regulering fitnessabonnement Udbetalt efter skat ( ) Mindre udbetalt ( ) Bemærk, at der ikke er en økonomisk fordel for medarbejderen ved at få finansieret et gode via bruttolønsordning, når godet beskattes til markedsværdi Fleksible lønpakker Fleksible lønpakker er et værktøj for virksomhederne i kampen om at tiltrække og fastholde de bedste og mest kvalificerede medarbejdere. I nedskærings- og krisetider er fleksible lønpakker også aktuelle. Muligheden for at finansiere personalegoder via en lønomlægning kan være et godt alternativ til eventuel afskaffelse af et bestemt personalegode. Både offentligt og privatansatte kan aftale en fleksibel lønpakke med arbejdsgiveren, og det står principielt parterne frit for, hvilke goder der skal indgå i ordningen. Det anbefales, at der søges konkret vejledning i forbindelse med udarbejdelse af fleksible lønpakker. 13

14 4. De mest almindelige personalegoder Nedenfor gennemgås de mest almindelige personalegoder. Ved gennemgangen beskrives beskatningen af medarbejderen, spligten, hvordan godet værdiansættes, samt hvorvidt arbejdsgiver har nogle forpligtelser i form af indeholdelses- og indberetningspligt. Under de enkelte personalegoder beskrives arbejdsgivers momsfradragsret for udgiften Alarm Stiller arbejdsgiver en alarm til rådighed for medarbejderens private bolig, bliver medarbejderen skattepligtig heraf. Indberetningspligt, rubrik 55 (dog mulighed for delvist momsfradrag, hvis beskyttele af virksomhedens værdier) Refunderer arbejdsgiveren medarbejderens private udgifter til alarmen, er der tale om A-indkomst Arbejdstøj/Uniform Arbejdstøj eller uniformer, som er passende for et bestemt arbejde, f.eks. kitler til sygehuspersonale eller sikkerhedstøj, skal ikke beskattes hos medarbejderen. Arbejdsgiverbetalt beklædning i form af habitter, skjorter og trøjer er også skattefri for medarbejderen, hvis de følgende to betingelser er opfyldte: - Tøjet skal i overvejende grad være anskaffet i arbejdsgivers interesse, Det betyder, at der skal være firmalogo eller lignende på tøjet - Udgiften til tøjet, må ikke sammen med værdien af andre goder, der er omfattet af bagatelgrænsen overstige DKK (2013)., hvis under bagatelgrænsen Indberetningspligt Udbetaler arbejdsgiver en kontant tøjgodtgørelse, er denne godtgørelse skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn (A-indkomst). A-indkomst Indberetningspligt, felt 13 14

15 4.3. Aviser Arbejdsgivers betaling af avis, der erstatter almindeligt avishold i husstanden, er som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode, da abonnementet anses for en privat udgift. I visse situationer kan fri avis dog omfattes af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder og værdiansættes til DKK 0, hvis avisen efter en konkret vurdering kan siges i overvejende grad at være ydet af hensyn til arbejdet, og medarbejderens husstand i forvejen selv holder en avis. Det er nedenfor konkretiseret, hvornår fri avis er et skattefrit personalegode: Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som ikke i forvejen holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK og er dermed skattefri for medarbejderen - forudsat at grænsen på de DKK ikke overskrides. Indberetningspligt Momsfri Fri avis, som i overvejende grad ydes af hensyn til arbejdet til en medarbejder, som samtidig selv holder avis, er omfattet af bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede goder på DKK 5.500, men værdiansættes til DKK 0. Indberetningspligt Momsfri Fri avis til en medarbejder som en del af en lønpakke, hvor medarbejderen har fået reduceret sin bruttoløn, anses for at være et generelt personalegode, som vil medføre beskatning. Hvis medarbejderen samtidig selv holder avis, er den arbejdsgiverbetalte avis skattefri for medarbejderen. Husstandens privatforbrug anses således for dækket via det private avishold, hvorfor en arbejdsgiverbetalt avis vil værdiansættes til DKK 0. Arbejdsgiver har i denne situation pligt til at kontrollere, at medarbejderen kan dokumentere løbende udgifter til privat avishold, for at blive fritaget for indberetningspligten. Hvis ikke, bliver medarbejderen skattepligtig af den arbejdsgiverbetalte avis. Betaler arbejdsgiver for flere aviser, er kun den første skattefri for medarbejderen. Den anden avis er omfattet af den skattefrie bagatelgrænse på. 15

16 Indberetningspligt / / / Momsfri Får medarbejderen fri brændstof af arbejdsgiver, sidestilles dette med, at medarbejderen selv har købt benzinen, dette forudsat at arbejdsgiver har indeholdt A-skat og af benzinkøbene. Dette faktum påvirker ikke medarbejderens mulighed for at tage befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde (se SKM SR). Fri avis, som leveres på arbejdspladsen, medfører ikke skattepligt hos medarbejderen Befordring mellem hjem og arbejdsplads Afholdte omkostninger til befordring mellem hjem og arbejde betragtes som hovedregel som en privat udgift. (Se publikationen: Vigtige beløbsgrænser eller Beierholms App). Betaler arbejdsgiver helt eller delvist for medarbejderens befordring mellem hjem og arbejde med offentlig eller private transportmidler, er der tale om et skattepligtigt gode, idet arbejdsgiveren dækker medarbejderens private udgifter. Der sker dog ikke beskatning hos medarbejderen, hvis denne undlader at tage befordringsfradrag for samme strækning. Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder ikke tager befordringsfradrag Arbejdsgiverbetalt befordring, når medarbejder tager befordringsfradrag Momsfri 4.5. Biler/Firmabil Hvis arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for medarbejderen til privatkørsel, er godet skattepligtigt for medarbejderen. Nye biler Nye biler er biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering. For nye biler beregnes den skattepligtige værdi som 25% af bilens nyvognspris op til DKK og 20% af det overskydende beløb. 36 måneder efter anskaffelse af en ny bil falder beskatningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris. Den skattepligtige værdi af bilen forøges endvidere med et miljøtillæg svarende til den årlige ejer- eller vægtafgift for bilen + 50%. Brugte biler Er bilen over 36 måneder gammel på købstidspunktet regnet fra datoen for første indregistrering udgør beregningsgrundlaget for værdi af fri bil arbejdsgiverens købspris plus eventuelle istandsættelsesomkostninger, dog altid minimum DKK , jf. nedenfor. Uanset om bilen er ny eller brugt, sættes beregningsgrundlaget altid til minimum DKK

17 Leasede biler Hvis arbejdsgiver stiller en leaset firmabil til rådighed for medarbejderen, beskattes medarbejderen, som om bilen var blevet købt af arbejdsgiveren ved leasingsaftalens indgåelse. Hvis forhandleren yder arbejdsgiver en flåderabat, kommer denne rabat medarbejderen til gode, da rabatten ikke skal tillægges nyvognsprisen ved opgørelsen af det skattemæssige beregningsgrundlag. Firmabil fra udenlandsk arbejdsgiver Hvis den danske medarbejder har fri bil til rådighed fra en udenlandsk arbejdsgiver, skal den skattepligtige værdi af bilen opgøres efter de samme regler, som var bilen stillet til rådighed af en dansk arbejdsgiver. Er bilen indregistreret på udenlandske plader, opgøres beregningsgrundlaget, som var der betalt danske afgifter. det har skattemæssige konsekvenser for medarbejderen. Skattefriheden er betinget af, at medarbejderne ikke modtager øvrige personalegoder omfattet af den skattefrie bagatelgrænse,, og at grænsen overskrides. Indberetningspligt 4.7. Bolig Funktionærer og andre ansatte Stiller arbejdsgiver en helårsbolig til rådighed for medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig af godet. A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 19 og 13 - fri personbil til medarbejder, ejet af arbejdsgiver - fri personbil til medarbejder leaset af arbejdsgiver - varebil ejet af arbejdsgiver Beregnet momsfradrag Særlige regler 4.6. Blomster Påskønner arbejdsgiver sin medarbejder ved at give en buket blomster, er der mulighed for, at dette kan ske uden, at af fri helårsbolig skal fra den 1. januar 2013 ske på baggrund af boligens markedsværdi. Hvis arbejdsgiveren er lejer af boligen, der stilles til rådighed for medarbejderen, anvendes den leje, som arbejdsgiveren betaler, forudsat at der er tale om et lejeforhold mellem uafhængige parter. Hvis medarbejderen selv betaler en andel af lejen, reduceres denne andel i beskatningsgrundlaget. Bemærk, at lønomlægning ikke skattemæssigt anses for egenbetaling. Hvis arbejdsgiveren selv ejer boligen, skal markedslejen findes ved eksempelvis at 17

18 se på lejen i lignende boliger i det pågældende område. Arbejdsgiver skal til brug for beskatning af den ansatte foretage en individuel vurdering af den enkelte boligs udlejningsværdi. Betaler medarbejderen en leje, der ligger under markedslejen, skal han/hun beskattes af forskellen mellem boligens udlejningsværdi (markedslejen) og den faktiske betalte leje. B-indkomst Indberetningspligt, rubrik 50 Hovedaktionærer m.v. Får direktører og andre medarbejdere med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform samt hovedaktionærer/anpartshavere stillet en bolig til rådighed, er de skattepligtige heraf. Den skattemæssige værdi for denne gruppe fastsættes til 5% af beregningsgrundlaget (største beløb af ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller anskaffelsessummen) med tillæg af 1% af beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten for ejendomme op til DKK og 3% af resten. Hertil lægges den faktiske betalte ejendomsværdiskat og øvrige løbende udgifter, som selskabet afholder. Den skattemæssige værdi af den frie bolig nedsættes med eventuelle egenbetalinger til selskabet vedrørende boligen. B-indkomst Indberetningspligt, rubrik 50 Tjenesteboliger Medarbejdere, der har pligt til at bo i en bestemt bolig under en given ansættelse, skal beskattes af værdien af fri bolig. Den værdi, som medarbejderen skal beskattes af, er markedsværdien. Hvis medarbejderen har både bopæls- og fraflytningspligt, skal der ved værdiansættelsen tages udgangspunkt i markedsværdien minus 30% for at finde den skattepligtige værdi af boligen. 18

19 Har medarbejderen kun fraflytningspligt, skal der tages udgangspunkt i markedsværdien minus 10%, når den skattepligtige værdi skal findes. Hvis medarbejderen betaler arbejdsgiver for råderet over boligen, skal dette beløb fratrækkes det skattepligtige beløb. Betaler arbejdsgiver til gengæld el, vand, varme og lignende, skal dette beskattes hos medarbejderen med den faktiske værdi. Indberetningspligt, rubrik Bonuspoint Bonuspoint, som optjenes i forbindelse med arbejdsgiverbetalte flyrejser og hotelovernatninger, er skattepligtige for medarbejderen, hvis han/hun bruger dem til private formål. Medarbejderen skal beskattes af værdien svarende til, hvad medarbejderen skulle have betalt til et flyselskab/hotel, hvis der ikke havde været anvendt bonuspoint. Indberetningspligt Momsfri 4.9. Bredbånd/internet Arbejdsgiverbetalt bredbånd/internet er skattefrit for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgivers netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner m.v. som på arbejdspladsen. Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgivers netværk, vil der ske beskatning som fri telefon med et skattepligtigt beløb på DKK (2013). Hvis der samtidig er stillet fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb DKK (2013) årligt. A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 20 Delvist, efter et skøn Brobizz/færgeabonnement Arbejdsgiverbetalt Brobizz til Storebælt eller Øresund er som hovedregel skattepligtigt for medarbejderen. Fri Brobizz til transport mellem hjem og arbejde er skattefri for medarbejderen, uanset om denne kører i egen bil eller firmabil. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen undlader at tage brofradrag på sin selvangivelse. Anvender medarbejderen egen bil, kan der tages befordringsfradrag efter de almindelige regler herom. 19

20 , forudsat at der ikke tages brofradrag Indberetningspligt Særlige regler Anvendes brobizzen herudover til privat passage, er medarbejderen skattepligtig af markedsværdien for den private passage Bøder Betaler arbejdsgiver bøder for medarbejderen, er denne betaling skattepligtig for medarbejderen, som var der tale om løn. Dette uanset om bøden er pålagt i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel samt kørsel i arbejdsgivers bil. Indberetningspligt A-indkomst Momsfri A-indkomst Indberetningspligt, rubrik 13 Moms Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/ leje Totalvægt højst kg Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Totalvægt kg Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 Den momspligtige virksomhed, der ejer eller lejer varebilen, har ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser. For dagsbeviser til varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvor momsen af købet/ lejen er fratrukket, er momsen fastsat til en standardsats på DKK 40 dvs. at af prisen på DKK 225 udgør momsbetalingen DKK Dagsbeviser/Gulpladebiler Ved at købe et dagsbevis er det muligt at frikøbe en varebil, der ellers som udgangspunkt kun må anvendes erhvervsmæssigt. Køber arbejdsgiver dagsbeviser til medarbejderen, bliver medarbejderen skattepligtig heraf, som var der tale om løn. For dagsbeviser til biler på mellem 3 og 4 ton totalvægt skal virksomheden beregne og betale en udtagningsmoms. Udtagningsmomsen, der beregnes af kostprisen for den private anvendelse, skal bogføres som salgsmoms. Efter vores opfattelse kan man som udgangspunkt anvende det samme 20

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2014 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012

Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Personalegoder Skatte- og momsforhold 2012 Forord Denne publikation har til formål at gennemgå reglerne for beskatning af personalegoder. Når arbejdsgiver skal sammensætte en optimal lønpakke til medarbejderne,

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Indhold Definitioner 4 1. Generelt 4 2. Personalegoder - den skattemæssige behandling 4 2.1. A-indkomst 4 2.2. B-indkomst 4 2.3. Skattefrie goder 4 2.4. Bagatelgrænsen

Læs mere

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker.

For følgende goder skal der ske indberetning med angivelse af værdi i de anførte rubrikker. Personalegoder December 2010 (inkl. afsnit om feriepenge og lønsumsafgift) Regler for indberetning af personalegoder Pr. 1. januar 2010 har arbejdsgiver fået pligt til som hovedregel at indberette alle

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord I mange virksomheder indgår personalegoder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Notat Fleksible lønpakker m.v.

Notat Fleksible lønpakker m.v. Notat Fleksible lønpakker m.v. Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. Fleksible lønpakker... 2 2.1. Hvilke goder kan indgå i en fleksibel lønpakke?... 2 2.2. Skattemæssig vurdering.... 3 3. Skattemæssig

Læs mere

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010

PID - Personalechefer i Danmark. Indberetning af personalegoder juni 2010 PID - Personalechefer i Danmark Indberetning af personalegoder juni 2010 Det følgende materiale er alene udarbejdet til generel undervisningsbrug og kan således hverken alene eller sammen med undervisningen

Læs mere

Personalegoder. Skatte- og momsforhold

Personalegoder. Skatte- og momsforhold Personalegoder Skatte- og momsforhold Forord Personalegoder indgår i mange virksomheder som en naturlig del af den samlede lønpakke. Det er blevet sædvanligt, at medarbejdere tilbydes en fleksibel lønpakke,

Læs mere

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personalegoder...3. Bruttotrækordninger...7. Personalegoder skat...9. Hovedaktionærer mfl... 32. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2015 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5 Bagatelgrænse for mindre personalegoder...6 Egenbetaling...6

Læs mere

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7

Indhold. Bruttotrækordninger...7 Krav til en bruttotrækordning... 7 PERSONALEGODER 2014 Indhold Beskatning af personalegoder...3 Skattefri personalepleje... 4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Optimering af lønpakke

Optimering af lønpakke Optimering af lønpakke - for virksomhedsejere og medarbejdere 2014 Viden til tiden den 4. november 2014 i Farum Park Skat Deloitte Weidekampsgade 6 2300 København S Danmark Niels Sonne Statsautoriseret

Læs mere

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.

Personalegoder 2012. Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor. Personalegoder 2012 Engelsborgvej 31 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 70 20 18 11 Fax: 70 20 98 11 E-mail: ecomentor @ ecomentor.dk www.ecomentor.dk Forord Personalegoder er et evigt aktuelt emne. Inden Folketinget

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer

Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Beskatning af bestyrelsesmedlemmer Man bør her være opmærksom på, at der i dansk skatteretlig praksis er særdeles snævre rammer for, hvornår bestyrelseshonorar kan anses for indtjent som led i en selvstændig

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ:

personalegoder 2012 KRESTON DANMARK Det konstruktive alternativ: personalegoder 2012 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015

Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2015 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser Skat 2015 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Revisionsinstituttet I medlemsgoder I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDLEMSGODER 2010 Revisionsinstituttet I I januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...1 INDLEDNING...1 ALKOHOLAFVÆNNING...2 BEGRAVELSESHJÆLP...2 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...2 FRI BIL...3 FRI BOLIG - SOMMER...4

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax

Person- & Erhvervsbeskatning. Personalegoder 2009. tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Person- & Erhvervsbeskatning Personalegoder 2009 tax Indhold Afsnit 1 Forord 4 Afsnit 2 Generelt om personalegoder 5 2.1 Den skattemæssige behandling

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014

Personalegoder Seminar for den almene boligsektor 23. januar 2014 www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Revision. Skat. Rådgivning. Program for de næste 45 minutter. til ansatte Fri mobiltelefon, ipad/computer og bredbånd Kan det betale sig med en bruttolønsaftale?

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

PERSONALEGODER 2008. Kreston Danmark. KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. PERSONALEGODER 2008 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2014 Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2014. Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling:

Læs mere

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser.

Skat 2013. Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. Skat 2013 Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser. 1. Generelle velfærdsforanstaltninger 1.1 Arrangement og firmasport 1.2 Sundhedstjek 1.3 Vaccinationer 2. Arbejdsrelaterede skader 2.1 Forebyggelse og behandling

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder.

Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. 1 HR-afdelingen April 2008 gh Den attraktive arbejdsplads Personalegoder. Kommunerne oplever et stadigt stigende behov for anvendelse af personalegoder for fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand!

Lønmodeller. Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Lønmodeller Kan man få en ingeniør til at være storsælger? Ja hvis den rigtige gulerod hænger i en opnåelig afstand! Var det noget med et par ekstra feriedage ved juletid? Eller et frikort til golfklubben?

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S

Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S Regler vedr. bruttolønsordning (fleksibel lønpakke) DS Smith Packaging Denmark A/S DS Smith Packaging tilbyder dig muligheden for at konvertere en del af din løn til personalegoder. De fleste personalegoder,

Læs mere

Kantineordninger 2012

Kantineordninger 2012 Kantineordninger 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord I mange

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte

Sundhedsydelser - når. Arbejdsgiverbetalte September 2005 Erhverv Sundhedsydelser - når arbejdsgiveren betaler Vejledning E nr. 138 Version 1.1 digital E 1.1 nr. digital 138 Vejledningen er ny i virksomhedsserien. Resumé Arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10

Forord... 9. Kapitel 1: Reglerne... 10 Indhold Forord.............................. 9 Kapitel 1: Reglerne..................... 10 1.1 Hvad betyder fradrag....................... 11 Virksomhedens indtægter minus de fradragsberettigede udgifter

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation?

Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Personaleudgifter, reklame eller repræsentation? Indhold Indledning 3 1. Sondring mellem personaleudgifter, reklame og repræsentation 4 1.1. Personaleudgifter 4 1.2. Reklameudgifter 5 1.3. Repræsentationsudgifter

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere