230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:"

Transkript

1 Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug. Klip side 6 ud, og sæt den op i nærheden af gruppeafbryderen. For at sikre optimal beskyttelse anbefaler Kidde Danmark, at der installeres optiske (fotoelektriske) røgalarmer i alle rum. Dog kan det være en fordel, at varmealarmer installeres på steder, hvor damp, støv el.lign. gør det uhensigtsmæssigt at have en røgalarm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på loftet. Varmealarmer skal altid sammenkobles med røgalarmer. Nominel spænding, 230 V AC, maks. 50 Hz, 80 ma, pr. alarm (maks. 80 ma for hovedenhed med 24 alarmer tilsluttet). Disse alarmer kan installeres med Kiddes trådløse sokkel, som giver mulighed for trådløs sammenkobling mellem alarmerne. Test og Hush virker også på alarmer installeret med trådløs sokkel. EN14604: cpd Licensnr. KM BS 5446: Pt. 2: 2003 Licensnr. KM Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650, Kidde F yrnetics 2008 BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL GEMMES PÅ ET SIKKERT STED MED HENBLIK PÅ FREMTIDIG BRUG Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Alarmsortiment Afsnit 2. Vigtige oplysninger Afsnit 3. Alarmtyper Afsnit 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen Afsnit 5. Kontrol/udskiftning af batteri Afsnit 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/ batteri med lang levetid Afsnit 7. Vedligeholdelse Afsnit 8. Hvad gør man i en nødsituation? Afsnit 9. Fejlfinding Afsnit 10. Nyttige tips Afsnit 11. Gode råd vedrørende sikkerhed (tag ud) Afsnit 12. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (tag ud) Afsnit 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Afsnit 14. Service- og garantioplysninger

2 Miljøbeskyttelse Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Afleveres på en genbrugsstation. 1. Alarmsortiment 230 VAC alarmer med direkte tilslutning og mulighed for sammenkobling 2SFWR: 2SFW 3SFWR: 3SFW: Netdreven optisk røgalarm med indkapslede genopladelige reservebatterier Netdreven optisk røgalarm med 9V batteri-backup Netdreven varmealarm med indkapslede genopladelige reservebatterier Netdreven varmealarm med alkalisk 9 V reservebatteri 2. Vigtige oplysninger Denne alarm skal installeres af en installatør i henhold til de seneste IEEbestemmelser og i overensstemmelse med de relevante byggevedtægter/og stærkstrømsbekendtgørelsen. Direkte tilsluttede røg- eller varmealarmer skal have en konstant strømforsyning på 230 V AC. Til modeller med reservebatteri kræves der desuden et opladet batteri. Når strømforsyningsindikatoren lyser grønt, er der korrekt strømtilførsel. Afprøv alarmen en gang om ugen ved at holde testknappen nede. Alarmen og alle dermed forbundne alarmer aktiveres. Støvsug alarmerne med jævne mellemrum for at mindske risikoen for fejlaktivering på grund af støv. Alarmen må ikke males eller udsættes for vand, da strømforsyningen er 230V (hvis der udføres malerarbejde el.lign. i nærheden af alarmen, skal den dækkes med en plastikpose eller det medfølgende støvdæksel). Hvis alarmen bipper med sekunders mellemrum samtidig med, at den røde indikator lyser, betyder det, at batteriet skal udskiftes (informér udlejeren, hvis du bor i lejlighed). Hvis alarmen bipper med sekunders mellemrum samtidig med, at den røde indikator blinker, betyder det, at der er fejl på alarmen. Tryk og hold testknappen nede for at nulstille enheden. Udskift alarmen, hvis den fortsat melder fejl. Når alarmen er aktiveret, må det antages, at alarmen skyldtes en egentlig brand, og boligen skal evakueres omgående. Røg- og varmealarmer virker kun, hvis de er korrekt installeret og vedligeholdt i henhold til denne instruktion. 3. Alarmtyper a. Strømforsyning AC/DC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Kører på batterier, hvis der ikke er netspænding, forudsat at batterierne er opladede og isat korrekt. Til visse modeller skal der bruges udskiftelige 9V-batterier (type PP3), mens andre er forsynet med indkapslede genopladelige batterier/batterier med lang levetid (BS 5839, del 6: klasse D). Læs denne vejledning grundigt, og følg anvisningerne vedrørende regelmæssig vedligeholdelse det gælder dit liv! 2

3 b. Alarmtyper Optiske (fotoelektriske) alarmer anvendes i stadig stigende grad, og de er mindre tilbøjelige til at blive fejlaktiveret på grund af stegeos. Derfor anbefales de i henhold til BS 5839, del 6, til placering i nærheden af køkkener og ved flugtveje eller i åbne områder. Ren luft Lyskilde Linse Lysfølsom celle Røg Varmealarmer er beregnet til områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ioniserende eller optiske røgalarmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller garager. De skal sammenkobles med røgalarmer, og de må aldrig bruges alene (de aktiveres typisk, når temperaturen når op på 57 C). 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen a. Betjening og indikatorstatus Når alarmen er sluttet korrekt til strømforsyningen, lyser den grønne indikator. Den røde indikator blinker med sekunders mellemrum som en indikation af, at sensoren fungerer korrekt. Hvis alarmen registrerer brændende partikler el.lign., aktiveres dens lydalarm (85 db). Den røde indikator på alarmen blinker hurtigt ved detektion af røg/varme (andre tilsluttede alarmers lydalarm aktiveres også for at advare personer i andre dele af bygningen). Dette fortsætter, indtil sensorkammeret er ryddet. Hvis den røde indikator på en optisk alarm blinker med sekunders mellemrum, og alarmen bipper mellem blinkene, betyder det, at sensorkammeret er defekt. Tryk og hold testknappen nede for at gennemføre en test. Hvis enheden derefter stadig viser fejl, skal den udskiftes. En varmealarm aktiveres, når temperaturen når op på C, og vender tilbage til standby-tilstand, når temperaturen falder til et normalt niveau. Kontrollér med jævne mellemrum, at den grønne indikator lyser. Gør den ikke det, skal gruppeafbryderen/strømafbryderen kontrolleres. Ligesom ovenfor anbefales det at kontakte en installatør eller udlejeren i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 3

4 b. Afprøvning Brug testknappen til at afprøve alarmen. Undlad at bruge åben ild, da dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling og kan forårsage beskadigelse af alarmen. Afprøv alle alarmer en gang om ugen husk på, at de beskytter dit hjem og din familie, og at de kan redde menneskeliv. Hold testknappen nede, indtil alarmen aktiveres. Alle tilsluttede alarmer aktiveres også (pas på ikke at stå for tæt på alarmen under afprøvningen, da lyden kan give høreskade). c. HUSH -knap Denne funktion deaktiverer alarmkredsløbet i ca. syv minutter. Funktionen må kun bruges, når man kender årsagen til aktiveringen af alarmen, f.eks. stegeos. Alarmen deaktiveres ved at trykke på HUSH -knappen på alarmdækslet. Hvis røgen ikke er for tæt, afbrydes alarmen øjeblikkeligt, hvorefter den røde indikator blinker hvert sekund i ca. 7 minutter. Dette betyder, at alarmen er deaktiveret midlertidigt. Alarmen nulstilles automatisk efter ca. syv minutter og aktiveres igen, hvis der stadig er brændende partikler i området. HUSH -funktionen kan bruges gentagne gange, indtil luften er renset for årsagen til alarmen. Af sikkerhedsmæssige årsager, kan den udløse alarm kun bringes til tavshed ved aktivering af HUSH -knappen på denne enhed. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes HUSH -funktionen, og lydalarmen høres konstant. Forsigtig: Inden HUSH -funktionen bruges, er det vigtigt at identificere røgkilden og forvisse sig om, at der ikke er nogen fare (hvis der er tale om en varmealarm med HUSH -funktion, har alarmens sensor registreret en for høj temperatur, f.eks. 57 C, og eventuelle årsager skal undersøges nøje). d. Fejlaktivering Advarsel: Vedvarende fejlaktivering er tegn på, at alarmen er af en forkert type, og/eller at den er placeret forkert. Kontrollér dette sammen med installatøren/ udlejeren efter rengøring som beskrevet i afsnit 7 ( Vedligeholdelse ). 5. Kontrol/udskiftning af batteri* Modeller med udskifteligt batteri a. Indikator for lav batteristand (kun AC-modeller med udskifteligt batteri) Hvis alarmen bipper kontinuerligt med sekunders mellemrum, samtidig med at indikatoren blinker (og hvis du ikke lige har trykket på HUSH -knappen), betyder det, at batterispændingen er for lav. Udskift batteriet hurtigst muligt. b. Udskiftning af batteri i. Start med at afbryde strømforsyningen til det relevante kredsløb på gruppeafbryderen. Kredsløbet kan have sin egen sikring, som enten er mærket Brand-/røgalarmer eller med et symbol såsom (hvis du bor i lejebolig, kan du få udlejeren til at gøre det for dig). Consumer Unit Den grønne indikator skal nu være slukket. Er den ikke det, skal du prøve at afbryde strømforsyningen igen. * Se side 5, afsnit v. 4

5 PP3 ii. Åbn alarmen ved at stikke en skruetrækker ind i hullet (på denne tegning markeret med en pil). iii. Hægt alarmen af bunden, og skub den i pilens retning. iv. Udskift batteriet med et batteri af den type, der er angivet nedenfor (sørg for at vende det rigtigt). Alarmen kan kun sættes på bundstykket, hvis der er isat et batteri. v. Gentag fremgangsmåden i omvendt rækkefølge. På grund af deres holdbarhed anbefaler vi, at der bruges alkaliske batterier. Batteritype/-kode: Alkalisk batteri: Duracell MN1604, Duracell Ultra MX1604, Energizer 6LR61. BEMÆRK: TEST ALARMEN VED HJÆLP AF TESTKNAPPEN, NÅR BATTERIERNE ER UDSKIFTET *På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren (se afsnit 6). vi. Afprøv testknappen, når du har isat et nyt batteri. Hvis lydalarmen aktiveres, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge og tilslutte strømforsyningen igen. Kontakt en installatør, hvis du er i tvivl, da der er risiko for at få stød. 5

6 Klip siden ud, og sæt den op ved siden af gruppeafbryderen. Gode råd vedrørende sikkerhed (afsnit 11) Lav en flugtplan, og afprøv den: Installer og vedligehold håndslukkere på hver etage i hjemmet inkl. køkken, kælder og garage. Lær at bruge en håndslukker. Undersøgelser har vist, at røgalarmer ikke altid vække alle sovende personer, og at det påhviler personer i husstanden, der kan hjælpe andre, at yde bistand til dem, der ikke bliver vækket af alarmen eller dem, der kan være ude af stand til sikkert at evakuere området. Lav en grundplan med markering af alle døre og vinduer samt mindst to flugtveje fra hvert rum. Til vinduer på 2. sal kan der være behov for et reb eller en stige. Gennemgå flugtplanen med resten af familien, og vis alle, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Aftal et sted uden for hjemmet, hvor I kan mødes efterfølgende i tilfælde af brand. Sørg for, at alle familiemedlemmer kender lyden af alarmen og er klar over, at de skal prøve at komme ud, når de hører den. Afhold en brandøvelse mindst hvert halve år. En brandøvelse giver mulighed for at afprøve flugtplanen i praksis. Det er ikke sikkert, at du kan nå at redde dine børn, så det er vigtigt, at de ved, hvad de skal gøre. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (afsnit 12) Advar små børn i hjemmet. Forsøg omgående at komme ud i henhold til flugtplanen. Hvert sekund tæller, så lad være med at spilde tid på at få tøj på eller samle værdigenstande. Lad være med at åbne indvendige døre uden først at have følt på dem. Hvis døren føles varm, eller hvis der siver røg ud gennem dørsprækkerne, skal døren holdes lukket! Find i stedet en alternativ udgang. Hvis døren føles kold, skal du sætte skulderen mod den og åbne den en anelse og være klar til at lukke den med det samme, hvis der strømmer røg og varme ind. Hold dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld af røg. Træk vejret forsigtigt gennem en klud, helst en våd klud. Når du er kommet ud, skal du gå til det aftalte mødested og sikre dig, at alle er der. Ring til brandvæsenet. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Installationsdato: Alarmmodel(ler): Installatør/udlejer: Tel.: Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre 6

7 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. Dette er angivet på produktet. Der er heller ikke noget batterirum. Når batteristanden skal kontrolleres på disse modeller, skal alarmens AC-strømforsyning afbrydes på gruppeafbryderen. Den grønne indikator slukkes. Tryk på testknappen for at kontrollere, om batteridriften fungerer. Hvis det genopladelige batteri er opbrugt, høres der et bip for lav batteristand med 40 sekunders mellemrum. Hvis alarmen har kørt på AC-strømforsyning i mindst tre dage inden dette, skal batteriet udskiftes af installatøren eller udlejeren. 7. Vedligeholdelse Alarmen skal bruges til at redde menneskeliv, og man kan forbedre dens ydeevne ved at støvsuge den en gang om måneden og samtidig mindske risikoen for fejlaktivering. Støvsug omkring gitteret og i de huller, hvor der kan samle sig støv el.lign., og tør alarmen af med en lidt fugtig klud. Der må aldrig bruges rengøringsmidler/polermidler el.lign. Der må ikke åbnes ind til den indvendige del af alarmen, og garantien dækker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvad gør man i en nødsituation? Hvis alarmen aktiveres, uden at der er blevet trykket på testknappen, er der muligvis tale om en nødsituation. Lad være med at gå i panik det er nødvendigt at tænke klart for at sikre, at alle familiemedlemmer kommer ud hurtigst muligt. Lad være med at bruge tid på at samle personlige ting sammen de kan erstattes. Mærk efter, om døre eller dørhåndtag føles varme. Lad være med at åbne en dør, der føles varm det er tegn på, at der er brand på den anden side af døren. Find en alternativ flugtvej. Luk døre og/eller vinduer, når du er kommet ud gennem dem, for at holde ilden inde. Ring til brandvæsenet. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Vær altid opmærksom på brandfare, og sørg for, at alarmerne fungerer, og at andet udstyr - såsom ildslukkere, brandtæpper og lign. - forefindes. 7

8 9. Fejlfinding Strømforsyningen til AC-alarmer skal altid afbrydes inden kontrol af forbindelser osv. Symptom 1. Den grønne indikator lyser ikke. Mulig årsag/løsning a. Ingen strømforsyning. Kontrollér på sikringskassen, om sikringen er sprunget, eller om HFI-relæet er blevet udløst. b. Kontrollér, at kablerne på bagsiden af alarmen sidder korrekt, og at alarmen er skubbet helt på plads (se afsnittet Udskiftning af batteri ). 2. Hyppig fejlaktivering. Se afsnit 2, 3, 4 og 7. Hvis alarmen ikke er placeret korrekt/ikke rengjort regelmæssigt i henhold til afsnit 11, kan fejlaktivering forekomme. 3. Alarm bipper med sekunders mellemrum. 4. Alarmen aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. 5. De tilsluttede alarmer aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. Kontroller at den grønne indikator lyser konstant, se derefter afsnit 5 for udskiftning af batteri. Hvis enheden har genopladeligt batteri eller problemet fortsætter efter installation af et nyt batteri, kontakt elektriker/udlejer. Se 1a og 1b ovenfor. Få en installatør til at kontrollere ledninger til den grønne indikator, hvis denne lyser, men alarmen ikke fungerer. Hvis den grønne indikator ikke lyser, kontrolleres enheden. Se 1b ovenfor eller kontakt en elektriker eller udlejeren hurtigst muligt. bekræfte. Kontroller via 10. Nyttige tips Røg-/varmealarmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgpartikler/varme når op til alarmen. Korrekt valg/placering og installation er angivet i den vejledning, som installatøren af alarmen/alarmerne, har fået udleveret. Bygningsreglement kræver, at alle nybyggede huse/lejligheder skal have en direkte tilsluttet/netdreven røgalarm pr. etage, og at alarmerne er indbyrdes forbundet. Fra 2000 kræves det desuden, at der installeres en varmealarm i køkkenet, som skal være sammenkoblet med de øvrige alarmer. Bortset fra garager, køkkener og badeværelser anbefales det at installere røgalarmer i alle rum samt uden for alle soveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) alarmer skal installeres af en installatør. Når man maler, er der risiko for at dampe fra malingen kan påvirke alarmen, og den skal derfor dækkes midlertidigt med en plastikpose (alarmen fungerer ikke, når den er dækket). Selve alarmen må ikke males. Posen må først tages af, når malingen er helt tør. I forbindelse med udvidelse af ejendommen skal det overvejes, om der er behov for flere alarmer. Røg-/varmealarmer skal udskiftes senest hvert tiende år. Disse alarmer er beregnet til privatboliger. 8

9 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Advarsel! Brug af alarmer er en rimeligt billig metode til at blive advaret i tide om brand, men der er grænser for, hvad alarmer kan registrere. Optiske (fotoelektriske) alarmer er bedre til at registrere langsomt udviklende brande end hurtigt udviklende brande. Brande udvikler sig forskelligt og ofte uforudsigeligt. Ovennævnte alarmtype er ikke det optimale valg til enhver tænkelig situation, og det er ikke 100 % sikkert, at alarmen altid aktiveres i tilfælde af brand. Varmealarmer aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, og de skal altid bruges sammen med, og sammenkoblet med, røgalarmer. Udskiftelige batterier skal udskiftes med fuldt opladede batterier af den angivne type, og disse skal isættes korrekt. Alarmer, som kun kører på AC-strømforsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet afbrudt, f.eks. som følge af tordenvejr, en sprunget sikring eller manglende strømforsyning. Alle alarmer skal afprøves med jævne mellemrum for at sikre, at batterierne og alarmkredsløbene fungerer korrekt. Røgalarmer aktiveres ikke, hvis røgen ikke når op til alarmen, og der er derfor risiko for, at de ikke registrerer skorstensbrande og brande, som starter inde i en væg, på taget, på den anden side af en lukket dør eller på en anden etage. Hvis man sover tungt, er der risiko for, at man ikke bliver vækket af en alarm, der er placeret uden for soveværelset eller på en anden etage. På samme måde aktiveres varmealarmer kun, hvis de er placeret på et sted, hvor de kan registrere varme. Indtagelse af alkohol eller narkotika kan ligeledes bevirke, at man ikke er i stand til at høre alarmen. For at sikre optimal beskyttelse bør der installeres en røgalarm i samtlige soveværelser. Personer med nedsat hørelse bør overveje at få installeret udstyr, der kan aktivere en synlig alarm. Selv om røg-/varmealarmer kan redde menneskeliv ved at advare om brand i tide, skal de ikke opfattes som en erstatning for en forsikringspolice. Både husejere og lejere bør beskytte deres ejendom/ejendele i form af en forsikring. Hvis du efter gennemlæsning af denne vejledning opdager, at din røgalarm er defekt, må du ikke forsøge at reparere den. Returnér den i stedet til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: eller kontakt installatøren eller udlejeren. 14. Service- og garantioplysninger Garanti Kidde Danmark garanterer køberen, at den medfølgende røgalarm vil fungere uden materiale- eller konstruktionsmæssige fejl og mangler ved normal brug og vedligeholdelse i en periode på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt batteri undtaget). Garantien må ikke overdrages. Vores erstatningsansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation og udskiftning af dele, som vi anser for at være materialeeller konstruktionsmæssigt fejlbehæftede, uden omkostninger for kunden ved fremsendelse af alarmen sammen med et gyldigt købsbevis til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: Garantivilkårene gælder ikke i tilfælde af følgende omstændigheder: beskadigelse, ændring, vanrøgt, adskillelse, forurening eller misbrug af alarmen efter købsdatoen, fejlfunktion som følge af fejlagtigt produktvalg, fejlagtig placering, installation og/eller vedligeholdelse eller ukorrekt AC- eller DC-strømforsyning eller beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Kidde Danmarks erstatningsansvar på baggrund af salget af denne alarm eller i henhold til vilkårene for denne garanti kan under ingen omstændigheder overstige udgifterne i forbindelse med udskiftning af alarmen, og Kidde Danmark er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste eller indirekte skader som følge af alarmsvigt eller for misligholdelse af denne eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, eller for beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovfæstede rettigheder. Kidde Danmark giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende batteriet, herunder garantier vedrørende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, bortset fra indbyggede genopladelige batterier/ batterier med lang levetid. 10 (DK )

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009

RØGALARMER. Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 RØGALARMER Undersøgelse af forekomsten og effekten af røgalarmer 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 E-mail: cfo@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i

Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i Varemærker Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Bemærkning Alle oplysninger i denne brugervejledning kan ændres uden forbehold. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere