230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:"

Transkript

1 Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs denne vejledning grundigt, og gem den til senere brug. Klip side 6 ud, og sæt den op i nærheden af gruppeafbryderen. For at sikre optimal beskyttelse anbefaler Kidde Danmark, at der installeres optiske (fotoelektriske) røgalarmer i alle rum. Dog kan det være en fordel, at varmealarmer installeres på steder, hvor damp, støv el.lign. gør det uhensigtsmæssigt at have en røgalarm, f.eks. i køkkenet, i fyrrummet eller på loftet. Varmealarmer skal altid sammenkobles med røgalarmer. Nominel spænding, 230 V AC, maks. 50 Hz, 80 ma, pr. alarm (maks. 80 ma for hovedenhed med 24 alarmer tilsluttet). Disse alarmer kan installeres med Kiddes trådløse sokkel, som giver mulighed for trådløs sammenkobling mellem alarmerne. Test og Hush virker også på alarmer installeret med trådløs sokkel. EN14604: cpd Licensnr. KM BS 5446: Pt. 2: 2003 Licensnr. KM Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650, Kidde F yrnetics 2008 BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL GEMMES PÅ ET SIKKERT STED MED HENBLIK PÅ FREMTIDIG BRUG Indholdsfortegnelse Afsnit 1. Alarmsortiment Afsnit 2. Vigtige oplysninger Afsnit 3. Alarmtyper Afsnit 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen Afsnit 5. Kontrol/udskiftning af batteri Afsnit 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/ batteri med lang levetid Afsnit 7. Vedligeholdelse Afsnit 8. Hvad gør man i en nødsituation? Afsnit 9. Fejlfinding Afsnit 10. Nyttige tips Afsnit 11. Gode råd vedrørende sikkerhed (tag ud) Afsnit 12. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (tag ud) Afsnit 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Afsnit 14. Service- og garantioplysninger

2 Miljøbeskyttelse Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Afleveres på en genbrugsstation. 1. Alarmsortiment 230 VAC alarmer med direkte tilslutning og mulighed for sammenkobling 2SFWR: 2SFW 3SFWR: 3SFW: Netdreven optisk røgalarm med indkapslede genopladelige reservebatterier Netdreven optisk røgalarm med 9V batteri-backup Netdreven varmealarm med indkapslede genopladelige reservebatterier Netdreven varmealarm med alkalisk 9 V reservebatteri 2. Vigtige oplysninger Denne alarm skal installeres af en installatør i henhold til de seneste IEEbestemmelser og i overensstemmelse med de relevante byggevedtægter/og stærkstrømsbekendtgørelsen. Direkte tilsluttede røg- eller varmealarmer skal have en konstant strømforsyning på 230 V AC. Til modeller med reservebatteri kræves der desuden et opladet batteri. Når strømforsyningsindikatoren lyser grønt, er der korrekt strømtilførsel. Afprøv alarmen en gang om ugen ved at holde testknappen nede. Alarmen og alle dermed forbundne alarmer aktiveres. Støvsug alarmerne med jævne mellemrum for at mindske risikoen for fejlaktivering på grund af støv. Alarmen må ikke males eller udsættes for vand, da strømforsyningen er 230V (hvis der udføres malerarbejde el.lign. i nærheden af alarmen, skal den dækkes med en plastikpose eller det medfølgende støvdæksel). Hvis alarmen bipper med sekunders mellemrum samtidig med, at den røde indikator lyser, betyder det, at batteriet skal udskiftes (informér udlejeren, hvis du bor i lejlighed). Hvis alarmen bipper med sekunders mellemrum samtidig med, at den røde indikator blinker, betyder det, at der er fejl på alarmen. Tryk og hold testknappen nede for at nulstille enheden. Udskift alarmen, hvis den fortsat melder fejl. Når alarmen er aktiveret, må det antages, at alarmen skyldtes en egentlig brand, og boligen skal evakueres omgående. Røg- og varmealarmer virker kun, hvis de er korrekt installeret og vedligeholdt i henhold til denne instruktion. 3. Alarmtyper a. Strømforsyning AC/DC-alarmer 230 V netspænding skal installeres af en fagmand. Kan sammenkobles med andre AC-alarmer fra Kidde Fyrnetics, således at alle alarmer aktiveres, når én aktiveres. Kører på batterier, hvis der ikke er netspænding, forudsat at batterierne er opladede og isat korrekt. Til visse modeller skal der bruges udskiftelige 9V-batterier (type PP3), mens andre er forsynet med indkapslede genopladelige batterier/batterier med lang levetid (BS 5839, del 6: klasse D). Læs denne vejledning grundigt, og følg anvisningerne vedrørende regelmæssig vedligeholdelse det gælder dit liv! 2

3 b. Alarmtyper Optiske (fotoelektriske) alarmer anvendes i stadig stigende grad, og de er mindre tilbøjelige til at blive fejlaktiveret på grund af stegeos. Derfor anbefales de i henhold til BS 5839, del 6, til placering i nærheden af køkkener og ved flugtveje eller i åbne områder. Ren luft Lyskilde Linse Lysfølsom celle Røg Varmealarmer er beregnet til områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med ioniserende eller optiske røgalarmer, f.eks. i køkkener, fyrrum eller garager. De skal sammenkobles med røgalarmer, og de må aldrig bruges alene (de aktiveres typisk, når temperaturen når op på 57 C). 4. Sådan betjenes/afprøves alarmen a. Betjening og indikatorstatus Når alarmen er sluttet korrekt til strømforsyningen, lyser den grønne indikator. Den røde indikator blinker med sekunders mellemrum som en indikation af, at sensoren fungerer korrekt. Hvis alarmen registrerer brændende partikler el.lign., aktiveres dens lydalarm (85 db). Den røde indikator på alarmen blinker hurtigt ved detektion af røg/varme (andre tilsluttede alarmers lydalarm aktiveres også for at advare personer i andre dele af bygningen). Dette fortsætter, indtil sensorkammeret er ryddet. Hvis den røde indikator på en optisk alarm blinker med sekunders mellemrum, og alarmen bipper mellem blinkene, betyder det, at sensorkammeret er defekt. Tryk og hold testknappen nede for at gennemføre en test. Hvis enheden derefter stadig viser fejl, skal den udskiftes. En varmealarm aktiveres, når temperaturen når op på C, og vender tilbage til standby-tilstand, når temperaturen falder til et normalt niveau. Kontrollér med jævne mellemrum, at den grønne indikator lyser. Gør den ikke det, skal gruppeafbryderen/strømafbryderen kontrolleres. Ligesom ovenfor anbefales det at kontakte en installatør eller udlejeren i tilfælde af tvivlsspørgsmål. 3

4 b. Afprøvning Brug testknappen til at afprøve alarmen. Undlad at bruge åben ild, da dette ikke virker efter hensigten med hensyn til røgudvikling og kan forårsage beskadigelse af alarmen. Afprøv alle alarmer en gang om ugen husk på, at de beskytter dit hjem og din familie, og at de kan redde menneskeliv. Hold testknappen nede, indtil alarmen aktiveres. Alle tilsluttede alarmer aktiveres også (pas på ikke at stå for tæt på alarmen under afprøvningen, da lyden kan give høreskade). c. HUSH -knap Denne funktion deaktiverer alarmkredsløbet i ca. syv minutter. Funktionen må kun bruges, når man kender årsagen til aktiveringen af alarmen, f.eks. stegeos. Alarmen deaktiveres ved at trykke på HUSH -knappen på alarmdækslet. Hvis røgen ikke er for tæt, afbrydes alarmen øjeblikkeligt, hvorefter den røde indikator blinker hvert sekund i ca. 7 minutter. Dette betyder, at alarmen er deaktiveret midlertidigt. Alarmen nulstilles automatisk efter ca. syv minutter og aktiveres igen, hvis der stadig er brændende partikler i området. HUSH -funktionen kan bruges gentagne gange, indtil luften er renset for årsagen til alarmen. Af sikkerhedsmæssige årsager, kan den udløse alarm kun bringes til tavshed ved aktivering af HUSH -knappen på denne enhed. Bemærk: Ved tæt røg tilsidesættes HUSH -funktionen, og lydalarmen høres konstant. Forsigtig: Inden HUSH -funktionen bruges, er det vigtigt at identificere røgkilden og forvisse sig om, at der ikke er nogen fare (hvis der er tale om en varmealarm med HUSH -funktion, har alarmens sensor registreret en for høj temperatur, f.eks. 57 C, og eventuelle årsager skal undersøges nøje). d. Fejlaktivering Advarsel: Vedvarende fejlaktivering er tegn på, at alarmen er af en forkert type, og/eller at den er placeret forkert. Kontrollér dette sammen med installatøren/ udlejeren efter rengøring som beskrevet i afsnit 7 ( Vedligeholdelse ). 5. Kontrol/udskiftning af batteri* Modeller med udskifteligt batteri a. Indikator for lav batteristand (kun AC-modeller med udskifteligt batteri) Hvis alarmen bipper kontinuerligt med sekunders mellemrum, samtidig med at indikatoren blinker (og hvis du ikke lige har trykket på HUSH -knappen), betyder det, at batterispændingen er for lav. Udskift batteriet hurtigst muligt. b. Udskiftning af batteri i. Start med at afbryde strømforsyningen til det relevante kredsløb på gruppeafbryderen. Kredsløbet kan have sin egen sikring, som enten er mærket Brand-/røgalarmer eller med et symbol såsom (hvis du bor i lejebolig, kan du få udlejeren til at gøre det for dig). Consumer Unit Den grønne indikator skal nu være slukket. Er den ikke det, skal du prøve at afbryde strømforsyningen igen. * Se side 5, afsnit v. 4

5 PP3 ii. Åbn alarmen ved at stikke en skruetrækker ind i hullet (på denne tegning markeret med en pil). iii. Hægt alarmen af bunden, og skub den i pilens retning. iv. Udskift batteriet med et batteri af den type, der er angivet nedenfor (sørg for at vende det rigtigt). Alarmen kan kun sættes på bundstykket, hvis der er isat et batteri. v. Gentag fremgangsmåden i omvendt rækkefølge. På grund af deres holdbarhed anbefaler vi, at der bruges alkaliske batterier. Batteritype/-kode: Alkalisk batteri: Duracell MN1604, Duracell Ultra MX1604, Energizer 6LR61. BEMÆRK: TEST ALARMEN VED HJÆLP AF TESTKNAPPEN, NÅR BATTERIERNE ER UDSKIFTET *På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren (se afsnit 6). vi. Afprøv testknappen, når du har isat et nyt batteri. Hvis lydalarmen aktiveres, skal du gentage ovenstående fremgangsmåde i omvendt rækkefølge og tilslutte strømforsyningen igen. Kontakt en installatør, hvis du er i tvivl, da der er risiko for at få stød. 5

6 Klip siden ud, og sæt den op ved siden af gruppeafbryderen. Gode råd vedrørende sikkerhed (afsnit 11) Lav en flugtplan, og afprøv den: Installer og vedligehold håndslukkere på hver etage i hjemmet inkl. køkken, kælder og garage. Lær at bruge en håndslukker. Undersøgelser har vist, at røgalarmer ikke altid vække alle sovende personer, og at det påhviler personer i husstanden, der kan hjælpe andre, at yde bistand til dem, der ikke bliver vækket af alarmen eller dem, der kan være ude af stand til sikkert at evakuere området. Lav en grundplan med markering af alle døre og vinduer samt mindst to flugtveje fra hvert rum. Til vinduer på 2. sal kan der være behov for et reb eller en stige. Gennemgå flugtplanen med resten af familien, og vis alle, hvad de skal gøre i tilfælde af brand. Aftal et sted uden for hjemmet, hvor I kan mødes efterfølgende i tilfælde af brand. Sørg for, at alle familiemedlemmer kender lyden af alarmen og er klar over, at de skal prøve at komme ud, når de hører den. Afhold en brandøvelse mindst hvert halve år. En brandøvelse giver mulighed for at afprøve flugtplanen i praksis. Det er ikke sikkert, at du kan nå at redde dine børn, så det er vigtigt, at de ved, hvad de skal gøre. Hvad gør man, når alarmen aktiveres? (afsnit 12) Advar små børn i hjemmet. Forsøg omgående at komme ud i henhold til flugtplanen. Hvert sekund tæller, så lad være med at spilde tid på at få tøj på eller samle værdigenstande. Lad være med at åbne indvendige døre uden først at have følt på dem. Hvis døren føles varm, eller hvis der siver røg ud gennem dørsprækkerne, skal døren holdes lukket! Find i stedet en alternativ udgang. Hvis døren føles kold, skal du sætte skulderen mod den og åbne den en anelse og være klar til at lukke den med det samme, hvis der strømmer røg og varme ind. Hold dig tæt ved gulvet, hvis luften er fuld af røg. Træk vejret forsigtigt gennem en klud, helst en våd klud. Når du er kommet ud, skal du gå til det aftalte mødested og sikre dig, at alle er der. Ring til brandvæsenet. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Installationsdato: Alarmmodel(ler): Installatør/udlejer: Tel.: Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre 6

7 6. Kontrol af batteristand på modeller med genopladeligt batteri/batteri med lang levetid På modeller med genopladeligt batteri kan batteriet ikke udskiftes af brugeren. Dette er angivet på produktet. Der er heller ikke noget batterirum. Når batteristanden skal kontrolleres på disse modeller, skal alarmens AC-strømforsyning afbrydes på gruppeafbryderen. Den grønne indikator slukkes. Tryk på testknappen for at kontrollere, om batteridriften fungerer. Hvis det genopladelige batteri er opbrugt, høres der et bip for lav batteristand med 40 sekunders mellemrum. Hvis alarmen har kørt på AC-strømforsyning i mindst tre dage inden dette, skal batteriet udskiftes af installatøren eller udlejeren. 7. Vedligeholdelse Alarmen skal bruges til at redde menneskeliv, og man kan forbedre dens ydeevne ved at støvsuge den en gang om måneden og samtidig mindske risikoen for fejlaktivering. Støvsug omkring gitteret og i de huller, hvor der kan samle sig støv el.lign., og tør alarmen af med en lidt fugtig klud. Der må aldrig bruges rengøringsmidler/polermidler el.lign. Der må ikke åbnes ind til den indvendige del af alarmen, og garantien dækker ikke, hvis dette er sket. 8. Hvad gør man i en nødsituation? Hvis alarmen aktiveres, uden at der er blevet trykket på testknappen, er der muligvis tale om en nødsituation. Lad være med at gå i panik det er nødvendigt at tænke klart for at sikre, at alle familiemedlemmer kommer ud hurtigst muligt. Lad være med at bruge tid på at samle personlige ting sammen de kan erstattes. Mærk efter, om døre eller dørhåndtag føles varme. Lad være med at åbne en dør, der føles varm det er tegn på, at der er brand på den anden side af døren. Find en alternativ flugtvej. Luk døre og/eller vinduer, når du er kommet ud gennem dem, for at holde ilden inde. Ring til brandvæsenet. Vend først tilbage til hjemmet, når brandfolkene siger, at det ikke længere er farligt. Vær altid opmærksom på brandfare, og sørg for, at alarmerne fungerer, og at andet udstyr - såsom ildslukkere, brandtæpper og lign. - forefindes. 7

8 9. Fejlfinding Strømforsyningen til AC-alarmer skal altid afbrydes inden kontrol af forbindelser osv. Symptom 1. Den grønne indikator lyser ikke. Mulig årsag/løsning a. Ingen strømforsyning. Kontrollér på sikringskassen, om sikringen er sprunget, eller om HFI-relæet er blevet udløst. b. Kontrollér, at kablerne på bagsiden af alarmen sidder korrekt, og at alarmen er skubbet helt på plads (se afsnittet Udskiftning af batteri ). 2. Hyppig fejlaktivering. Se afsnit 2, 3, 4 og 7. Hvis alarmen ikke er placeret korrekt/ikke rengjort regelmæssigt i henhold til afsnit 11, kan fejlaktivering forekomme. 3. Alarm bipper med sekunders mellemrum. 4. Alarmen aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. 5. De tilsluttede alarmer aktiveres ikke, når testknappen holdes nede. Kontroller at den grønne indikator lyser konstant, se derefter afsnit 5 for udskiftning af batteri. Hvis enheden har genopladeligt batteri eller problemet fortsætter efter installation af et nyt batteri, kontakt elektriker/udlejer. Se 1a og 1b ovenfor. Få en installatør til at kontrollere ledninger til den grønne indikator, hvis denne lyser, men alarmen ikke fungerer. Hvis den grønne indikator ikke lyser, kontrolleres enheden. Se 1b ovenfor eller kontakt en elektriker eller udlejeren hurtigst muligt. bekræfte. Kontroller via 10. Nyttige tips Røg-/varmealarmer fungerer kun efter hensigten, hvis røgpartikler/varme når op til alarmen. Korrekt valg/placering og installation er angivet i den vejledning, som installatøren af alarmen/alarmerne, har fået udleveret. Bygningsreglement kræver, at alle nybyggede huse/lejligheder skal have en direkte tilsluttet/netdreven røgalarm pr. etage, og at alarmerne er indbyrdes forbundet. Fra 2000 kræves det desuden, at der installeres en varmealarm i køkkenet, som skal være sammenkoblet med de øvrige alarmer. Bortset fra garager, køkkener og badeværelser anbefales det at installere røgalarmer i alle rum samt uden for alle soveværelser. Alle netdrevne (direkte tilsluttede) alarmer skal installeres af en installatør. Når man maler, er der risiko for at dampe fra malingen kan påvirke alarmen, og den skal derfor dækkes midlertidigt med en plastikpose (alarmen fungerer ikke, når den er dækket). Selve alarmen må ikke males. Posen må først tages af, når malingen er helt tør. I forbindelse med udvidelse af ejendommen skal det overvejes, om der er behov for flere alarmer. Røg-/varmealarmer skal udskiftes senest hvert tiende år. Disse alarmer er beregnet til privatboliger. 8

9 13. Begrænsninger for røg-/varmealarmer Advarsel! Brug af alarmer er en rimeligt billig metode til at blive advaret i tide om brand, men der er grænser for, hvad alarmer kan registrere. Optiske (fotoelektriske) alarmer er bedre til at registrere langsomt udviklende brande end hurtigt udviklende brande. Brande udvikler sig forskelligt og ofte uforudsigeligt. Ovennævnte alarmtype er ikke det optimale valg til enhver tænkelig situation, og det er ikke 100 % sikkert, at alarmen altid aktiveres i tilfælde af brand. Varmealarmer aktiveres, når temperaturen når op på 57 C, og de skal altid bruges sammen med, og sammenkoblet med, røgalarmer. Udskiftelige batterier skal udskiftes med fuldt opladede batterier af den angivne type, og disse skal isættes korrekt. Alarmer, som kun kører på AC-strømforsyning, fungerer ikke, hvis strømmen er blevet afbrudt, f.eks. som følge af tordenvejr, en sprunget sikring eller manglende strømforsyning. Alle alarmer skal afprøves med jævne mellemrum for at sikre, at batterierne og alarmkredsløbene fungerer korrekt. Røgalarmer aktiveres ikke, hvis røgen ikke når op til alarmen, og der er derfor risiko for, at de ikke registrerer skorstensbrande og brande, som starter inde i en væg, på taget, på den anden side af en lukket dør eller på en anden etage. Hvis man sover tungt, er der risiko for, at man ikke bliver vækket af en alarm, der er placeret uden for soveværelset eller på en anden etage. På samme måde aktiveres varmealarmer kun, hvis de er placeret på et sted, hvor de kan registrere varme. Indtagelse af alkohol eller narkotika kan ligeledes bevirke, at man ikke er i stand til at høre alarmen. For at sikre optimal beskyttelse bør der installeres en røgalarm i samtlige soveværelser. Personer med nedsat hørelse bør overveje at få installeret udstyr, der kan aktivere en synlig alarm. Selv om røg-/varmealarmer kan redde menneskeliv ved at advare om brand i tide, skal de ikke opfattes som en erstatning for en forsikringspolice. Både husejere og lejere bør beskytte deres ejendom/ejendele i form af en forsikring. Hvis du efter gennemlæsning af denne vejledning opdager, at din røgalarm er defekt, må du ikke forsøge at reparere den. Returnér den i stedet til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: eller kontakt installatøren eller udlejeren. 14. Service- og garantioplysninger Garanti Kidde Danmark garanterer køberen, at den medfølgende røgalarm vil fungere uden materiale- eller konstruktionsmæssige fejl og mangler ved normal brug og vedligeholdelse i en periode på seks år (eventuelt medfølgende udskifteligt batteri undtaget). Garantien må ikke overdrages. Vores erstatningsansvar i henhold til garantien er begrænset til reparation og udskiftning af dele, som vi anser for at være materialeeller konstruktionsmæssigt fejlbehæftede, uden omkostninger for kunden ved fremsendelse af alarmen sammen med et gyldigt købsbevis til Kidde Danmark A/S, Industriholmen 17-19, 2650 Hvidovre ( adresse: Garantivilkårene gælder ikke i tilfælde af følgende omstændigheder: beskadigelse, ændring, vanrøgt, adskillelse, forurening eller misbrug af alarmen efter købsdatoen, fejlfunktion som følge af fejlagtigt produktvalg, fejlagtig placering, installation og/eller vedligeholdelse eller ukorrekt AC- eller DC-strømforsyning eller beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Kidde Danmarks erstatningsansvar på baggrund af salget af denne alarm eller i henhold til vilkårene for denne garanti kan under ingen omstændigheder overstige udgifterne i forbindelse med udskiftning af alarmen, og Kidde Danmark er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab af fortjeneste eller indirekte skader som følge af alarmsvigt eller for misligholdelse af denne eller nogen anden garanti, udtrykkelig eller underforstået, eller for beskadigelse som følge af manglende efterlevelse af de medfølgende instruktioner. Denne garanti har ingen indvirkning på dine lovfæstede rettigheder. Kidde Danmark giver ingen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, skriftlige eller mundtlige, vedrørende batteriet, herunder garantier vedrørende kvalitet eller egnethed til et bestemt formål, bortset fra indbyggede genopladelige batterier/ batterier med lang levetid. 10 (DK )

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling Gira røgalarm Dual / VdS Den første røgalarm til private hjem med dobbelt sikkerhed med to registreringsfunktioner i et produkt: røgregistrering og varmemåling Gira røgalarm Dual / VdS Dobbelt sikkerhed

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm

Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm Vigtig information Sikker døgnet rundt med fumonic 3 røgalarm fumonic 3 røgalarm Varmekontrol A/S er en del af ista-gruppen Sikkerhed til dig og dem du holder af Tillykke med dine nye røgalarmer. Med installationen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor

G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor G TECTA 4GP Personlig multigasdetektor DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 Startsekvens

Læs mere

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet

G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet G TECTA SG Enkeltgasdetektor af høj kvalitet DK Lynvejledning 2 DK Indhold Sikkerheds- og advarselsoplysninger 2 Kassens indhold 3 Produktoversigt 3 Produktegenskaber 3 Batterikontrol 4 Tænding 4 G-TECTA

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL

10 års GARANTI BEVIS. Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL 10 års GARANTI BEVIS Silestone & ECO by Cosentino THE ORIGINAL Garantibevis COSENTINO, S.A. garanterer den registrerede indehaver af det monterede SILESTONE produkt og/eller ECO by Cosentino produkt imod

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12

Indhold. www.vitaris.dk. Hvad er der i kassen? 3. Funktionsforklaring 12. Din Caresse Alert tryghedstelefon 4. Inaktiv 12 danish user guide doc 13/6/07 13:52 Page 2 www.vitaris.dk Indhold Hvad er der i kassen? 3 Din Caresse Alert tryghedstelefon 4 Installationsråd - for din sikkerhed 5 Hurtig startsguide 6 Tilslutning af

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur

Brugervejledning. TravelTim. Rejsevibratorur Brugervejledning TravelTim Rejsevibratorur Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af dit nye rejsevibratorur. Tillykke med dit nye TravelTim

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere