DanTaet System Fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanTaet System Fjernvarme"

Transkript

1 DanTaet Brugermanual Program func.spec Højmevej Odense SV Tlf Fax

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme... 4 Fjernvarme Basic (FB)... 4 Fjernvarme extended (FX)... 4 Overvågning... 5 Lækage... 5 OptiTight... 5 Systemtest... 5 Betjeningsvejledning... 6 Funktionsbeskrivelse / Driftformer... 7 Normal drift... 7 Lækalarm... 7 Sivningsalarm (OptiTight kun anlæg med 2 afspærringsventiler)... 7 Alarmtilstand... 8 Lækalarm... 8 Sivningsalarm... 8 Væskeføler alarm... 8 Frem måler fejl... 8 Retur måler fejl... 8 Fremløbs ventil fejl... 8 Returløbs ventil fejl... 8 Væskeføler fejl... 9 Strømforsyningsfejl... 9 Statusvisning, skematisk opstilling Ekstern tvangsstyring af system Lukning/åbning af afspærringsventil Indstilling af overvågnings parametre Jumper række C Tvangsstyring Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Jumper række D OptiTight Flowhastighed for afvikling af kontrol OptiTight Antal tæthedskontroller pr. døgn Jumper række E OptiTight Tæthedskontrollens varighed Lækovervågning indstilling Jumper række F Lækovervågning - kassation Væskefølerindstilling (Ved tilkøb af væskeføler) Væskeføler interface "ILS-C" Kontrol og indstilling af ur Kontrol af ur Indstilling af ur Funktionsafprøvning Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX OptiTight Funktionsafprøvning væskeføler (tilvalg) Installationsvejledning til installatøren Side 2 af 21

3 VVS installation Måler Afspærringsventil Kontraventil El installation Side 3 af 21

4 Systembeskrivelse fjernvarme DanTaet system Fjernvarme anvendes til læksikring i enfamilie huse med direkte fjernvarmetilslutning. Der findes to anlægsstørrelser alt efter husets størrelse og installation. Begge størrelser kan leveres med OptiTight TM tæthedskontrol. Fjernvarme Basic (FB) DanTaet system FB anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca. 250 m² og med varmtvandsbeholder (af komforthensyn frarådes det at anvende gennemstrømningsvandvarmer på denne størrelse anlæg). System FB består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler ½ Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 1 stk. ½ Motorstyret kugleventilventil 1 stk. ½ Kontraventil System FB OptiTight TM består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler ½ Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 2 stk. ½ Motorstyret kugleventilventil 1 stk. ½ Kontraventil Fjernvarme extended (FX) DanTaet system FX anvendes til læksikring af bygninger med opvarmet areal op til ca. 400 m² og med varmtvandsbeholder eller op til ca. 250 m² og med gennemstrømningsvandvarmer. System FX består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler 3/4 Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 1 stk. 3/4 Motorstyret kugleventilventil 1 stk. 3/4 Kontraventil System FX OptiTight TM består af: 1 stk. Fjernvarme kontrolboks 2 stk. Flowmåler 3/4 Qn 1,5 m3/h med impulsgiver 2 stk. 3/4 Motorstyret kugleventilventil 1 stk. 3/4 Kontraventil Side 4 af 21

5 Overvågning Lækage Systemerne overvåger konstant mængden af fjernvarmevand der løber ind og ud af installationen. Er mængden af fjernvarmevand der løber ind i installationen større end mængden af fjernvarmevand der løber ud gives alarm og fjernvarmeforsyningen afspærres. Målerne overvåges for fejl, både elektrisk og mekanisk og ved fejlfunktion gives der ligeledes alarm. Flere systemfunktioner og overvågningsparametre er stilbare hvorved systemerne kan tilpasses lokale forhold og brugerønsker. OptiTight Systemer med OptiTight kontrollerer tillige automatisk installationen for sivninger. Kontrollen kan afvikles fra en til fire gange i døgnet. Som standardindstilling afvikles den een gang i døgnet, kl. 02:00 Når kontrollen afvikles afspærres der for fjernvarmeforsyningen i ca. 15 minutter. Det betyder at der i installationer med gennemstrømningsvandvarmer ikke kan tappes varmt vand i denne korte periode. Systemtest Systemet foretager automatisk en selvtest af systemet. Der alarmeres og afspærres for fjernvarmetilførslen ved følgende systemfejl. Måler fejl. Ventil fejl. Væskeføler fejl. Der alarmeres ved følgende systemfejl. Stømforsyningsfejl. 230Vac fejl. Hvis der ikke registreres pulser fra målerne Hvis der kommer pulser fra måler når ventil er lukket. Hvis en tilsluttet væskeføler er defekt. Hvis en af de interne spændingsforsyninger bliver defekt. Akustisk alarm, og alarmrelæ slipper. Hvis forsyningsspændingen forsvinder. Alarmrelæ slipper. Side 5 af 21

6 Betjeningsvejledning Betjening af system FB, FX og OptiTight sker fra frontpanelet som er forsynet med 6 tilstandslamper (lysdioder) og 2 taster. Derforuden findes en lydgiver som afgiver et bip ved tastetryk og hyletone ved alarm. Funktionen af disse er som følger: Tast Afstil Tast Ventil Lysdiode Drift Lysdiode Måler fremløb Lysdiode Måler returløb Lysdiode Ventil Lysdiode Lækalarm Lysdiode Sivningsalarm Anvendes til at afstille alarmer på anlægget. 1. tryk fjerner hyletonen og 2. tryk nulstiller alarmen og bringer anlægget tilbage til normal drift. Anvendes til at tvangsstyre ventilen under drift. Tryk på denne tast får ventil til at skifte position fra åben til lukket og omvendt. Viser anlæggets tilstand. Viser med grønt blink hver gang fremløbsmåleren afgiver en impuls. Viser med grønt blink hver gang returløbsmåleren afgiver en impuls. Viser den aktuelle position for ventilerne: Grønt lys = Helt åben. Grønt blink = I gang med at åbne. Rødt lys = Helt lukket. Rødt blink = I gang med at lukke. Viser hvis der er konstateret en lækage i installationen Forskellen mellem fremløb og returløb har overskredet en fastsat grænse. Viser hvis der er konstateret en mindre sivning i installationen. Kun system OptiTight. Side 6 af 21

7 Funktionsbeskrivelse / Driftformer Under drift vil systemet kunne befinde sig i 2 forskellige tilstande (driftformer) Normal drift Alarmtilstand Normal drift Når anlægget tilsluttes 230 Vac, vil dette altid starte op i tilstanden Normal drift. Dette kan ses ved at lysdioden Drift og Ventil lyser konstant grøn. Hvis der er fjernvarme forbrug, kommer der også blink i lysdioderne Måler fremløb og Måler returløb. Alle øvrige lysdioder er slukkede. Bemærk dog at hvis strømmen til anlægget er blevet afbrudt medens dette var i alarmtilstand vil det starte op igen i alarmtilstand. I normal drift er der følgende overvågningsfunktioner og instillings muligheder: Lækalarm Kontrolboksen overvåger installationen ved at måle den mængde vand der løber ind installationen gennem fremløbsmåleren, og sammenligner med den mængde der løber ud gennem returløbsmåleren. Bliver forskellen mellem disse for stor, detekteres det som en lækalarm. Det er muligt at tilpasse følsomheden for denne overvågning med jumpere. Sivningsalarm (OptiTight kun anlæg med 2 afspærringsventiler) En gang i døgnet (valgtfrit) bliver der foretaget en tæthedskontrol af installationen for at finde helt små sivninger som ikke opdages ved normal overvågning. Dette foregår ved at retur ventilen lukkes og fremløbsmåleren iagttages for at se om der er vandforbrug i installationen. Er dette tilfældet betragtes det som en sivning og der gives alarm. Når tæthedskontrollen afvikles indikeres dette ved at lysdioden Sivningsalarm blinker grønt. Side 7 af 21

8 Alarmtilstand I tilfælde af lækalarm eller system fejl vil anlægget overgå til alarmtilstand. Der er 3 muligheder for lækalarm. Fælles for disse alarmer er at lysdioden Drift forbliver grøn og afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod yderligere lækage. Lækalarm Forskellen mellem den vandmængde der løber ind af fremløbsmåleren og ud af returmåleren er blevet for stort. Hyletone og rødt lys i lysdioden Lækalarm. Sivningsalarm Anlægget har i forbindelse med tæthedskontrol (Optitight ) registreret en sivning i installationen. Hyletone og rødt lys i lysdioden Sivnings alarm. Væskeføler alarm En tilsluttet væskeføler er blevet våd. Hyletone og gult lys i lysdioderne Lækalarm og Sivningsalarm. Det er dog muligt at frakoble ventilstyring for Væskeføler alarm hvis dette ønskes. Der er 6 muligheder for systemfejl. Fælles for disse alarmer er at Lysdioden Drift skifter til rødt lys. Frem måler fejl Måleren er defekt. Måleren har ikke afgivet pulser inden for de sidste 30 pulser fra returløbs måleren. Hyletone og gult lys i lysdioden Måler fremløb. Afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod lækage ved målerfejl. Retur måler fejl Måleren er defekt. Måleren har ikke afgivet pulser inden for de sidste 15 pulser fra fremløbs måleren. Hyletone og gult lys i lysdioden Måler returløb. Afspærringsventil/er lukkes og installationen sikres mod lækage ved målerfejl. Fremløbs ventil fejl Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil. Hyletone og gult lys i lysdioden Ventil og Måler fremløb og afspærringsventil/er lukkes. Returløbs ventil fejl Ventilen kan ikke lukke tæt. Der er registreret vandforbrug med lukket ventil. Hyletone og gult lys i lysdioden Ventil og Måler fremløb og afspærringsventil/er lukkes. Side 8 af 21

9 Væskeføler fejl En tilsluttet væskeføler (Option) er blevet defekt. Gult lys i lysdioderne Lækalarm, og Sivningsalarm og afspærringsventilen lukkes. Det er muligt at frakoble ventilstyring for Væskeføler fejl. Strømforsyningsfejl En af de interne spændingsforsyninger er blevet defekt. Kun lysdioden Drift lyser rødt. Side 9 af 21

10 Statusvisning, skematisk opstilling Status Normal drift Afvikling af tæthedskontrol Tæthedskontrol/Sivningsalarm Tæthedskontrol/Sivningsalarm Lækalarm Lækalarm Væskeføler våd Væskeføler våd Målerfejl fremløb Målerfejl fremløb Hyletone Lysdioder Hyletone Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Bip Målerfejl returløb Målerfejl returløb Ventilfejl fremløb Ventilfejl fremløb Ventilfejl returløb Ventilfejl returløb Væskeføler defekt Væskeføler defekt Strømforsyningsfejl Strømforsyningsfejl 230Vac fejl Forkert jumper placering Drift Måler fremløb Måler retuløb Ventil Læksalarm Sivningsalarm Rødt blink i lysdiode svarende til rækkenummeret talt oppefra Bemærk: Ved flere sammenfaldende alarmer kan der forekomme flere farvekombinationer. Side 10 af 21

11 Ekstern tvangsstyring af system Systemet giver mulighed for tvangsstyring via et eksternt signal med følgende muligheder. Lukning/åbning af afspærringsventil Det er muligt at lukke eller åbne for afspærringsventil/er ved hjælp af et eksternt signal. Hvordan dette gøres er beskrevet i afsnittet Indstilling af overvågningsfunktion, jumper række C. Side 11 af 21

12 Indstilling af overvågnings parametre System FB, FX og OptiTight er indstillet fra fabrikken med standardindstillinger, men kan tilpasses den aktuelle installation ved at flytte jumpere som er monteret i kontrolboksens låg. En jumper er en lille sort plastikclips med indbygget metalskinne som danner forbindelse mellem to metalstifter på printet når den sættes ned over disse. For at kunne flytte en jumper kan det være en hjælp at bruge en lille pincet eller spidstang. Jumper forstørret. Set forfra og fra siden. Inden jumpere flyttes skal forsyningsspændingen til kontrolboksen afbrydes. Jumperne i række C, D, E og F vedrører fjernvarmesystemet. Flere steder er beskrevet at kun en jumper må isættes. Placeres for mange jumpere eller placeres jumper forkert vil systemet melde fejl ved at afgive en række bip og på forplade vise med blink hvilken jumperrække der er forkert. For eksempel blink i 4. lysdiode fra oven viser at der er fejl i jumperrække D. Side 12 af 21

13 Indstillinger ændres på følgende måde: Jumper række C. Pos 1: Fjernvarme overvågning aktiv. Jumper må ikke fjernes. Pos 2: Fjernvarme basic eller extended. Ingen jumper = Basic Jumper = extended. Tvangsstyring Pos 3: Funktion af indgang nr. 2. Ingen jumper = Tvangsåbning af installationen Jumper = Tvangslukning af installationen. Måleropsætning (Ændres kun ved udskiftning af måler) Pos 4: Indstilling af fjernvarmemåler. 1 impuls per liter. Pos 5: Indstilling af fjernvarmemåler. 2 impulser per liter. Pos 6: Indstilling af fjernvarmemåler. 4 impulser per liter. Bemærk at i pos 4 til pos 6 må der kun være en jumper isat i alt. Pos 7: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 10. Pos 8: Indstilling af fjernvarmemåler. Impuls tallet som er valgt i 4, 5 og 6 gange 100. Bemærk at i pos 7 og pos 8 må der kun være en jumper isat i alt. Jumper række D. OptiTight Flowhastighed for afvikling af kontrol Pos 1: Flowhastighed skal være mindre end 125 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 2: Flowhastighed skal være mindre end 250 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 3: Flowhastighed skal være mindre end 500 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Pos 4: Flowhastighed skal være mindre end 1000 liter/time før tæthedskontrol afvikles. Bemærk at i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt. OptiTight Antal tæthedskontroller pr. døgn Pos 5: Tæthedskontrol en gang pr. døgn. Afvikles kl. 02:00. Pos 6: Tæthedskontrol to gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00 og 14:00. Pos 7: Tæthedskontrol tre gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 10:00 og 18:00. Pos 8: Tæthedskontrol fire gange pr. døgn. Afvikles kl. 02:00, 8:00, 14:00 og 20:00. Bemærk at i pos 5 til pos 8 må der kun være 1 jumper. Hvis kontrollen ønskes frakoblet skal der ikke monteres jumper i pos 5 til pos 8. Side 13 af 21

14 Jumper række E. OptiTight Tæthedskontrollens varighed Pos 1: Tæthedskontrol varighed = 7,5 minutter. Pos 2: Tæthedskontrol varighed = 15 minutter. Pos 3: Tæthedskontrol varighed = 30 minutter. Pos 4: Tæthedskontrol varighed = 60 minutter. Pos 5: Tæthedskontrol med retur eller frem og retur afspærring Ingen jumper = retur afspærring Jumper = frem og retur afspærring Bemærk at i pos 1 til pos 4 må der kun være en jumper isat i alt. Hvis ingen jumper isat E1-E4 udføres alene ventilmotion til 50% lukning 1x dgl. (Sikring af varmeflader) Lækovervågning indstilling Pos 6: Lækovervågningens måleperiode længde. Ingen jumper = 210 sekunder Jumper = 105 sekunder. Pos 7: Lækovervågningens fejlkriterium. Ingen jumper = enkelt fejl for alarmgivning Jumper = dobbeltfejl for alarmgivning. Pos 8: Alarm eller iværksættelse af tæthedskontrol ved læk fejl. Ingen jumper = alarm Jumper = start af tæthedskontrol. (Kun system OptiTight ) Jumper række F. Lækovervågning - kassation Pos 1: Antal pulser der skal kasseres. 3 pulser. Pos 2: Antal pulser der skal kasseres. 5 pulser. Pos 3: Antal pulser der skal kasseres. 7 pulser. Væskefølerindstilling (Ved tilkøb af væskeføler) Pos 4: Væskeføler tilsluttet kontrolboksen. Ingen jumper = Ingen væskeføler Jumper = Aktiv væskeføler Pos 5: MÅ IKKE BRUGES Pos 6: Væskeføler alarmmelding for: Fjernvarme Pos 7: MÅ IKKE BRUGES Pos 8: Væskeføler afspær ventil for: Fjernvarme (Jumper = aktiv) (Jumper = aktiv) Side 14 af 21

15 Væskeføler interface "ILS-C". Systemtet kan udbygges med et ILS-C modul. Der kan tilkobles op til 2 væskefølere til modulet. Der måles kontinuerligt for: 1: Tør tilstand OK 2: Våd tilstand Alarm: "Væskeføler våd" 3: Afbrudt føler Alarm: "Væskeføler defekt" 4: Kortsluttet føler Alarm: "Væskeføler defekt" Antal tilkoblede følere vælges på J4 på følgende måde (øverst på print, tæt ved kølepladen) med en JUMPER: J4: væskefølere tilkoblet. J4: væskeføler tilkoblet. J4 føler 1 føler 2 En væskeføler tilkobles gennem en ledning med 2 ledere og en skærm (ialt 3 forbindelser). Disse tilkobles på følgende måde: Bemærk: SKÆRM BRUN-ledning (+24V) HVID-ledning (føler) 1: Når der kun er tilkoblet én føler, skal "føler 1" benyttes. 2: For 2 væskefølere gælder: Vær opmærksom på, at systemet ikke kan skelne mellem hvilken føler der melder alarm. Systemet opfatter det som en "fælles føler" med "fælles alarm melding". Side 15 af 21

16 Kontrol og indstilling af ur System Combi er forsynet med et ur som skal styre afviklingen af sivningsalarmen på brugsvand og tæthedskontrollen ved system OptiTight. Skift mellem sommer og vintertid sker automatisk. Uret er forbundet med en mindre unøjagtighed. Det er derfor muligt både at kontrollere og stille uret på følgende måde. Kontrol af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer. 2. Tasten slippes og alle lysdioder bliver grønne 3. Der fremkommer nu et bip for hver time uret viser (tæl..). 4. Herefter bliver alle lysdioder røde. 5. Der fremkommer nu et bip for hvert minut uret viser (tæl..). 6. Systemet overgår nu til normal overvågning. Eksempel: Grønne lysdioder og ni korte bip (ni timer) Røde lysdioder og 15 korte bip (15 minutter) Klokken er 9:15 Indstilling af ur 1. Tasten Afstil holdes nede i 5 sekunder indtil 5 korte bip fremkommer. 2. Slip tasten, og hold den atter nedtrykket i 5 sekunder mens der bippes. 3. Øverste lysdiode bliver grøn og indstilling af ur skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det grønne lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 4. Først indstilles timer. Tryk på tasten Afstil en gang for hver time uret skal stilles til. 5. Lad løbelyset køre i bund (6 sek). 6. Øverste lysdiode bliver nu rød og indstilling af minutter skal påbegyndes inden for 6 sekunder. (Det røde lys bevæger sig en diode ned for hvert sekund). 7. Nu indstilles minutter. Tryk på tasten Afstil en gang for hvert minut uret skal stilles til. 8. Lad løbelyset køre i bund (6 sek), hvorefter den indstillede tid gemmes. 9. Systemet overgår nu til normal overvågning. Side 16 af 21

17 Funktionsafprøvning For at sikre at systemet virker efter hensigten anbefales det at lave en funktionsafprøvning mindst 1 gang årligt. Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX 1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug. 2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned. 3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb. 4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt. 5. Efter endnu en kort periode skal der fremkomme lækalarm. Boksen hyler, dioden til lækalarm lyser rødt og ventil på fremløb lukker. 6. Når ventil på fremløb er lukket må der ikke komme pulser i diode til måler fremløb. 7. Er dette i orden monteres stik til returmåler på kontrolboks igen. Sæt stik i og drej omløber ¼ omgang. 8. Afstil nu alarm ved at trykke to gange på tasten Afstil. 9. Ventilen lukker nu op og afprøvningen er slut. Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriksindstillinger. Funktionsafprøvning lækagealarm system FB / FX OptiTight 1. Åben for flere radiatorer så der opstår et højt forbrug. 2. Afmonter på kontrolboksen stik til returmåler. Drej omløber ¼ omgang og træk ned. 3. Der skal nu kun komme grønne blink i diode til måler fremløb. 4. Efter kort periode skal diode i lækalarm lyse rødt. 5. Efter endnu en kort periode skal begge ventiler lukke (diode blinker rødt) og diode til sivningsalarm blinke grønt, samt diode i lækalarm slukkes. 6. Fremløbsventil åbner igen og systemet gennemfører nu i løbet af de næste adskillige minutter en nøje tæthedskontrol. Såfremt installationen er tæt vil der ikke forekommer fremløbsimpulser i denne periode. 7. Stik til returmåler monteres atter i kontrolboks, og dets omløber drejes ¼ omgang 8. Efter udløb af den valgte kontrolperiode åbner returventil påny, og systemet overgår til normaltilstand afprøvningen er hermed tilendebragt. Bemærk at ovenstående er gældende ved fabriksindstillinger. Side 17 af 21

18 Funktionsafprøvning væskeføler (tilvalg) Funktionsafprøvning udføres på følgende måde: 1. Undersøg på jumperindstilling i låg hvordan væskeføler er indstillet ( se manual under væskefølerkonfiguration). 2. Væskeføler gøres våd ved hjælp af en fugtig klud. 3. Kontrolboksen skal nu gå i alarmtilstand (efter 10 sekunder) og aktivere afspærringsventil ud fra den valgte konfiguration. 4. Er dette i orden afstilles alarmen og kontrolboksen skal overgå til normal overvågningstilstand. Side 18 af 21

19 Installationsvejledning til installatøren VVS installation Målere og ventiler indbygges i rørinstallationen som vist på illustration. Vær opmærksom på at ventiler og især målere er følsomme overfor snavs i installationen. Montering af snavssamler umiddelbart før målere og ventiler forlænger levetiden betydeligt og bør altid monteres. Tilstoppede og defekte målere eller ventiler på grund af snavs og skidt fra rørinstallationen godtages ikke som reklamation. Måler Enstrålet vingehjulsmåler med impulsgiver. Skal monteres vandret. Afspærringsventil Motorstyret kugleventil, 24Vac forsynet fra kontrolboks. Der er ingen specielle krav til placeringen af afspærringsventilen, dog bør den ikke placeres med motoren hængende ned under røret af hensyn til evt. lækager. Kontraventil Kontraventil monteres på retur og skal modvirke tilbagestrømning gennem returmåler. Fjernvarmeinstallation Fjernvarmeinstallation system OptiTight 230Vac 230Vac Kontrolboks Kontrolboks V M V M M M A B C E A B C E G J G H J A: 230 V AC B: Væskeføler PG9 C: Alarmudgang PG9 E: Måler returløb G: Ventil fremløb J: Måler fremløb V: Afregningsmåler A: 230 V AC B: Væskeføler PG9 C: Alarmudgang PG9 E: Måler returløb G: Ventil fremløb H: Ventil returløb J: Måler fremløb V: Afregningsmåler Side 19 af 21

20 El installation Forbindelserne fra kontrolboksen til målere og ventiler skal blot kobles sammen ved hjælp af de monterede stik. Tilslutning til forsyningsnettet, tvangsstyring og fjernalarmering er vist på følgende illustration. Nettilslutning 230Vac GND - N - F Alarmudgang Der forefindes 1 alarmrelæ. Potentialfrit relæ, trukket i normaltilstand. Alarmrelæ J17: Max. 24Vac NC-COM-NO Tvangsstyring Der forefindes 1 digital indgang. Indgang J10 indbygget 12Vdc Tvangslukke/åbne Ved aktivering tvinges anlægget til enten at tvangslukke eller tvangsåbne afspærringsventil/er Dette er styret af jumperen i række C, pos. 3. Side 20 af 21

21

DanTaet System BB/BX Brugermanual

DanTaet System BB/BX Brugermanual DanTaet System BB/BX Brugermanual Program 104100 func.spec. 090205 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse System BB/BX... 4 Systembeskrivelse... 5 Overvågning...

Læs mere

L Æ KSIKRING. i boligen

L Æ KSIKRING. i boligen L Æ KSIKRING i boligen Intet vandspild Reduceret forsikringspræmie Få eller slet ingen skader ved rørbrud og sivninger Mulighed for tilslutning til tyverialarm Mulighed for sms-besked Mulighed for tilslutning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi

Lækovervågning & læksikring. miljøbeskyttelse og god økonomi Lækovervågning & læksikring miljøbeskyttelse og god økonomi Indhold Overvågning, der betaler sig selv 3 Grundprincipperne bag lækovervågning 4 Gennemprøvet teknologi 4 Historiske data giver vigtig information

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugsanvisning. www.danishcare.dk

Brugsanvisning. www.danishcare.dk Brugsanvisning www.danishcare.dk Introduktion Epi-Care er udviklet til overvågning og alarmering i tilfælde af epileptiske krampeanfald eller andre krampeanfald under søvn. Vi har tilstræbt at udvikle

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1

Tekniske Forskrifter for Fjernvarmelevering ... 2 ... 3... 4 ... 5 ... 6... 7... 8... 9... 10... 11. Side 1 .................................... 0... Side Side køleanlæg i bygninger ( Norm for varme- og Side Side Side Side BV BC BK VVB VV VF FF VR M FR 0 FORSYNINGENS LSLUTNINGSDIAGRAM SIGNATURFORKLARING: 0 Forsyningens

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Væskealarm Væskefølersystem L-PS-X / LS-X

Væskealarm Væskefølersystem L-PS-X / LS-X Væskealarm Væskefølersystem L-PS-X / LS-X Program 101108 release 030112 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Systembeskrivelse...3

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL

FLYTNING AF P-WATCH SPØRGSMÅL FLYTNING AF P-WATCH Hvis du overvejer at flytte parkerings-uret til en ny bil, kontakt da venligst Teknisk Hotline eller et autoriseret værksted, idet udviklingen af nye biler kan stille nye krav til montering.

Læs mere