Foreningsoplysninger Overblik Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsoplysninger... 3. Overblik... 4. Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår 2015... 5"

Transkript

1

2 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og forvalter... 6 Foreningens ledelsesberetning // Investeringsmarkederne i første halvår Foreningens ledelsesberetning // Overordnede forventninger til markederne i Foreningens ledelsesberetning // Risici og risikostyring... 9 Påtegninger // Ledelsespåtegning Ledelsesberetning // Afdeling Formuepleje Penta KL Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL Beholdninger // Formuepleje Penta KL Risikorammer og risikoopgørelse // Formuepleje Penta KL Anvendt regnskabspraksis Foreningens væsentligste aftaler Side 2

3 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Penta blev stiftet den 10. juli 2013 som Hedgeforeningen Formuepleje Penta. Foreningen ændrede pr. 18. juni 2014 status til en alternativ investeringsfond (kapitalforening) under lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Foreningen viderefører investeringsstrategien i Formuepleje Penta A/S stiftet i Foreningen havde pr. 30. juni 2015 én afdeling: Formuepleje Penta KL På hjemmesiden kan udviklingen i foreningen løbende følges. Navn og adresse Kapitalforeningen Formuepleje Penta Værkmestergade Aarhus C Telefon: Fax: CVR nr.: Finanstilsynets reg. nummer: Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune. Forvalter Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C Telefon: CVR nr: Depositar Nordea Bank Danmark A/S Strandgade 3 Christiansbro 1401 København K CVR.nr Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Ivan Madsen Statsautoriseret revisor Martin Rasmussen Dusager Aarhus N CVR.nr Porteføljerådgiver Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade Aarhus C Telefon: CVR nr.: Side 3

4 Overblik Afdelingens profil Nøgletal Bevisudstedende og børsnoteret Afkast 7,39 % Basisvaluta: DKK Indre værdi 134,39 Benchmark: Intet benchmark Omkostningsprocent 2,39 % Fondskode (ISIN): DK Omkostningsprocent ekskl. resultathonorar 2,39 % Introduceret: Juli 2013 (1993*) Sharpe Ratio** Rådgiver: Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Standardafvigelse** Skattestatus: Akkumulerende ÅOP 2,79 % ÅOP ekskl. Resultathonorar 2,79 % High Water Mark (resultathonorar) 180,42 * Investeringsstrategien er startet i Formuepleje Penta A/S i 1993 og videreført i Kapitalforeningen Formuepleje Penta. ** Risikonøgletal beregnes når afdelingen har eksisteret i minimum 36 måneder. PERIODENS RESULTAT Foreningen realiserede i første halvår af 2015 et overskud på 176 mio. kroner og havde ved regnskabsperiodens udgang en formue på mio. kr. AFKAST Betragtes det risikojusterede afkast er dette tilfredsstillende. Dette ses af figurerne nedenfor, der viser 5-års afkastet i % og Sharpe Ratio. Sharpe Ratio viser afkastet i forhold til risikoen og beregnes som afkast fratrukket den risikofrie rente divideret med et risikomål (standardafvigelsen) for de seneste fem år. Afkast og Sharpe Ratio er tilsvarende vist for de øvrige Formueplejeforeninger samt verdensaktieindekset og obligationsindekset. Side 4

5 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår 2015 FORMUEUDVIKLINGEN I FØRSTE HALVÅR Foreningens formue er i første halvår 2015 steget med 81 mio. kr. fra mio. kr. primo året til mio. kr. ultimo halvåret. Nettoindløsninger har reduceret foreningens formue med 95 mio. kr. Kommentarer, resultatopgørelser og balancer for afdelingen findes på siderne 13 til 18. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING Ledelsen vurderer, at der ikke er nogen usikkerhed ved indregning og måling af aktivernes værdi eller usædvanlige forhold, der kan have påvirket dette, ligesom der ikke efter regnskabsperiodens afslutning er indtruffet hændelser, der har betydning for halvårsregnskabet. VIDENRESSOURCER Foreningen har ingen ansatte, men baserer sig på eksterne samarbejdspartnere. Den overvejende del af foreningens videnbase er derfor placeret hos de medarbejdere, der er ansat hos samarbejdspartnerne. Der er indgået en aftale med Formuepleje Fund Management A/S, der har udarbejdet en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange for at imødegå risici i forbindelse med driften. Formuepleje Fund Management A/S har IT-systemer, som sikrer en høj grad af data- og systemsikkerhed, ligesom der er udarbejdet nødplaner og procedurer, som gør, at data og systemer kan genskabes i tilfælde af evt. nedbrud. Forvalteren anvender desuden betydelige ressourcer på at sikre den mest korrekte prisfastsættelse på de aktier, obligationer og andre instrumenter, som indgår i foreningens afdelings portefølje. Foreningen sikrer sig også løbende, at den medarbejderstab, som udfører opgaverne i selskabet, er tilstrækkelig, veluddannet og erfaren. Det generelle sikkerhedsniveau tilrettelægges og følges løbende af bestyrelsen. Formuepleje Fund Management A/S er som forvalter underlagt kontrol af Finanstilsynet og en lovpligtig revision. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Revisionen fremlægger konklusionen på deres gennemgange for bestyrelsen og har pligt til at skrive om væsentlige svagheder. Ledelsen vurderer, at foreningen og dens samarbejdspartnere i fællesskab råder over finansiel og administrativ videnekspertise med den nødvendige bredde og dybde. Redegørelse om samfundsansvar Foreningen har ingen ansatte og har ikke formuleret en selvstændig politik for samfundsansvar. I udvælgelsen af investeringer som indgår i porteføljen, indgår forventningerne til selskabets økonomiske potentiale og mange andre parametre, deriblandt selskabets ageren i forhold til samfundsmæssig ansvarlig adfærd. Det er vurderingen, at de selskaber som der investeres i, har en samfundsmæssig ansvarlig adfærd, som følger etablerede normer, idet det modsatte kan skade aktiens værdi på lang sigt.

6 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og forvalter BESTYRELSENS MEDLEMMER Carsten With Thygesen, formand Adm. direktør, cand.silv., E*MBA og HD (F) Ahornvej Ry Født: 1964 Jørn Nielsen, næstformand Projektrådgiver Christianslund 110 A 8300 Odder Født: 1949 Michael Vinther Advokat, Partner, Rønne & Lundgren, cand.jur. Skovholmvej Charlottenlund Født: 1963 FORVALTER Søren Astrup Direktør, cand.oecon. Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C Født: 1969 Tiltrådt som direktør 5. juli Caspar Møller Direktør, cand.merc. jur. Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade Aarhus C Født: 1973 Tiltrådt som direktør 1. juli Børge Obel Professor. dr. oecon. Grumstolsvej Højbjerg Født: 1948 Henrik Ahlefeldt-Laurvig Godsejer, Cand.phil. Bygaden Horsens Født: 1946 Lars Sylvest Direktør, cand. oecon Langdalsvej Brabrand Født: 1955 Side 6

7 Foreningens ledelsesberetning // Investeringsmarkederne i første halvår 2015 Udviklingen på valutamarkederne satte dagsordenen i første kvartal af Startskuddet var at den schweiziske centralbank fjernede kursloftet på schweizerfrancen, hvilket sendte valutakursen op med over 15 procent. Det øgede presset på den danske krone, idet valutaspekulanter mente at kronen var tilsvarende undervurderet. Samtidig begyndte flere danske institutionelle investorer at risikoafdække deres udenlandske aktiver. Det medførte stor efterspørgsel efter danske kroner og dermed en massiv forøgelse af valutareserven. Nationalbanken købte massivt op i udenlandsk valuta og sænkede renten i flere omgange til et rekordlavt niveau på minus 0,75 procent, hvilket var niveauet ved udgangen af første halvår af Den konsekvente politik fra Nationalbanken satte i løbet af en måneds tid en stopper for det opadgående pres på den danske krone. Siden er Danmarks valutareserve faldet. ECB indledte obligationsopkøbsprogram En anden markant faktor i første kvartal var Den Europæiske Centralbank, der annoncerede et opkøb af europæiske statsobligationer på 60 milliarder euro hver måned løbende frem til tidligst efteråret 2016, hvilket var større end forventet. Centralbanken købte så mange statsobligationer, at markedet oplevede mangel på obligationer, hvilket pressede renterne yderligere ned frem til april. Samtidig faldt euroen kraftigt i kurs især over for den amerikanske dollar, der steg med hele 13 procent i forhold til den danske krone i første kvartal. Det skyldes primært den kraftige reaktion fra Den Europæiske Centralbank, men også at den amerikanske økonomi var i god gænge med skabelsen af mange nye job og fremgang i tillidsindikatorerne. Aktiemarkederne På de globale aktiemarkeder var der en behersket positiv stemning. USA oplevede igen en kold vinter og dermed en begrænset efterspørgsel blandt forbrugerne, men foråret bød på fornyet optimisme i takt med faldende arbejdsløshed, lav oliepris og stigende boligpriser. Dog har den stærkere dollar haft negativ betydning for de amerikanske eksportvirksomheder. I Europa gav obligationsopkøbsprogrammet fra Den Europæiske Centralbank medvind til de europæiske aktier, idet markederne tolkede stimulansprogrammet som positivt for den fremtidige indtjening blandt andet som følge af den svækkede euro over for dollar, samt fortsat lave renter, inflation og energipriser. I andet kvartal var det krisen omkring Grækenlands trængte økonomiske situation, der tiltrak sig opmærksomhed med øget volatilitet på både rente- og aktiemarkederne til følge. Der var stigende frygt for et græsk exit fra euroen med de ukendte implikationer, det kunne give i form af afledte konsekvenser for de lande og forretningsbanker, der ejede græske aktiver. Det skabte naturlig nervøsitet på især de europæiske aktiemarkeder på grund af øget usikkerhed omkring mulige økonomiske og politiske spredningseffekter til andre sydeuropæiske lande. Set over hele andet kvartal lå de globale aktiemarkeder dog stort set uforandret, hvor en faldende dollarkurs godt tre procent har trukket ned i afkastet for europæiske investorer i amerikanske aktiver. Renter Andet kvartal bød på kraftige udsving på rentemarkederne. Maj og juni gav kraftige stigninger i renterne på langtløbende obligationer, hvilket medførte store kursfald på lange obligationer. Den tiårige tyske statsrente steg således fra det historiske lave niveau på 0,05 procent til cirka én procent på meget kort tid. Renterne på de kortere løbende obligationer steg også dog væsentligt mindre. I slutningen af andet kvartal faldt renterne lidt, idet krisen i Grækenland skabte usikkerhed og dermed efterspørgsel efter investeringer i aktiver med lavere risiko. Samtidig blev danske realkreditobligationer ramt dobbelt, da merrenten i forhold til statsobligationer steg til et historisk højt niveau, som kun er oplevet værre, da finanskrisen var på sit højeste i efteråret Det betød, at investorer med 30-årige konverterbare realkreditobligationer tabte op til ni procent i løbet af kun to måneder. Ved udgangen af halvåret var merrenten faldet igen, idet den dog stadig er over det tidligere niveau. Globale vækstbillede Det globale vækstbillede i første halvår af 2015 har været lettere skuffende. Grundet den førnævnte kolde vinter i USA skuffede den amerikanske vækst i perioden. Jobskabelsen i USA var stærk i første halvår med mere end nye job i gennemsnit per måned. Arbejdsløsheden i USA lå ved udgangen af andet kvartal på cirka 5,5 procent, hvilket er en halvering i forhold til På trods af den markante jobskabelse er lønpresset svagt, hvilket også kan ses i inflationstallene, som er relative svage dog med en lille pil opad henset til den økonomiske vækst. Væksten i emerging markets-landene, især Kina, viste fortsat svaghedstegn som følge af blandt andet overinvesteringer og relativ lav vækst i USA og Europa. Råvarepriserne er generelt faldet i løbet af halvåret, hvilket er til ulempe for lande som Rusland og Brasilien, men også lande som Canada og Australien. Olieprisen bundede foreløbigt ud den 13. januar 2015 på 46,6 dollar for en tønde nordsøolie, og den steg mere eller mindre jævnt i løbet af halvåret til 63,6 dollar ved udgangen af andet kvartal. Olieprisen faldt dog efterfølgende tilbage til det lave niveau og lå i august måned på cirka 50 dollar per tønde. Side 7

8 Foreningens ledelsesberetning // Overordnede forventninger til markederne i 2015 Væksten i 2015 For helåret forventes, at væksten i USA vil lande omkring 2,5 procent mod forventet tre procent i begyndelsen af året. I Europa forventes en vækst i 2015 på 1,5 procent mod forventet én procent i begyndelsen af året. Det skyldes bl.a. den ekspansive pengepolitik fra Den Europæiske Centralbank og den stærkere dollar, lave rente, inflation og energipriser. Den globale vækst forventes derfor alt i alt at ville lande omkring 3,3 procent mod forventet 3,6 procent i begyndelsen af året. Aktier Hovedscenariet for aktier er forsat, at det driftsmæssigt baserede opsving langsomt indfinder sig i USA. Udviklingen har gennem de seneste mange kvartaler bekræftet denne forventning, omend udviklingen er præget af et forholdsvis svagt momentum. På de øvrige centrale regioner understøttes aktiemarkederne fortsat af lempelig pengepolitik fra de respektive centralbanker. Divergensen i den globale pengepolitik er den primære årsag til afkastforskellene mellem USA på den ene side og Europa på den anden. Hvor Europa har haft stærke aktiemarkeder, har USA haft en langt mere beskeden udvikling målt i dollar. Et af efterårets store fokusområder bliver en eventuel rentestigning i USA. Den positive makroudvikling øger sandsynligheden for en rentestigning fra den amerikanske centralbank. Rentestigningen har historisk skabt volatilitet på aktiemarkederne samt afledte negative effekter både i emerging markets-lande samt på valutaen. Der forventes dog en amerikansk centralbank, der vil være meget forsigtig og kommunikere aktivt og forventningsdannende i forhold til at forberede markederne bedst muligt med det formål at volatiliteten begrænses. Dog må nogen volatilitet kunne forventes. Samlet set forventes et afkast på globale aktier i hele 2015 på 10 procent eller højere målt i amerikanske dollar. I danske kroner forventes 13 procent. I første halvår har globale aktier givet et samlet afkast på knap fire procent målt i amerikanske dollar. Obligationer Renteudviklingen i første halvdel af 2015 har budt på stigninger som forventet. Det overraskende i halvåret var udviklingen i det såkaldte optionsjusterede spænd på danske realkreditobligationer. Det steg mere end forventet, hvilket førte til faldende obligationskurser. Forventningerne om meget lave renter fra Den Europæiske Centralbank i lang tid er blevet understøttet, herunder af bankens opkøbsprogram, der kører mindst et år endnu. Fremadrettet forventes fortsat let stigende lange renter, stabile og lave korte renter, samt at de optionsjusterede spænd på danske realkreditobligationer mindskes. High Yield Kreditspændet for det globale high yield-marked faldt i løbet af første halvår af 2015 fra 5,38 procentpoint i merrente i forhold til statsobligationer (primært amerikanske statsobligationer) til 5,22 procentpoint. I løbet af juni udvidede kreditspændet sig fra 4,81 procentpoint til 5,22 procentpoint. Årsagen var frygt for rentestigninger og frygt for et græsk exit fra eurozonen. Begge forhold menes ikke at have den store betydning. Spændudvidelsen fra juni er fortsat ind i andet halvår, drevet af frygten for et kinesisk kollaps. Her er det gået hårdest ud over cykliske sektorer og specielt energi og andre råvarer. Emerging markets-virksomhedsobligationer Generelt har rentemarkedet inden for emerging marketsvirksomhedsobligationer været præget af svage makronøgletal fra blandt andet Brasilien og Kina. Faldende råvarepriser har været medvirkende til udsving på emerging markets virksomhedsobligationer med rentestigninger til følge. Specifikt har korruptionssagen mod Brasiliens største delvist statsejede olieproducent, Petrobras, spredt sig til en række store brasilianske selskaber, hvilket har påvirket dele af kreditmarkedet negativt. Side 8

9 Foreningens ledelsesberetning // Risici og risikostyring Som investor i Kapitalforeningen får man en løbende pleje af sin opsparing. Plejen indebærer blandt andet en hensyntagen til de mange forskellige risikofaktorer på investeringsmarkederne. En af de vigtigste risikofaktorer og den skal investor selv tage højde for er valget af investeringsfond. Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere. Risikoen ved at investere via investeringsforening kan overordnet knytte sig til fire elementer: RISICI KNYTTET TIL INVESTORS VALG AF AFDELINGER Inden investor beslutter sig for at investere, er det vigtigt at få fastlagt en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Desuden er det afgørende, at investor er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Det kan være en god ide at fastlægge sin investeringsprofil i samråd med en rådgiver. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko investor ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. Af afdelingens regnskab fremgår dens risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fra dokumentet Væsentlig Investorinformation. Risikoindikatoren er en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer i EU. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingen på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af dens standardafvigelse. En afdelings placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig høj risiko og en placering til højre på indikatoren (6 til 7). Små udsving er lig med en lavere risiko og en placering til venstre på risikoskalaen (1 til 2). Afdelingens placering på skalaen er ikke konstant. Placeringen kan ændre sig med tiden. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder, som eksempelvis devalueringer, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Ønsker investor f.eks. en meget stabil udvikling i sine beviser, bør man som udgangspunkt ikke investere i en afdeling med høj risiko (altså en afdeling, der er markeret med 6 eller 7 på risikoindikatoren). Risiko- Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) klasse Lig med eller større end Mindre end 1 0 % 0,5 % 2 0,5 % 2 % 3 2 % 5 % 4 5 % 10 % 5 10 % 15 % 6 15 % 25 % 7 25 % Risikoen, som udtrykkes ved et tallet i venstre kolonne, er mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker ikke en risikofri investering. RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSMARKEDERNE Disse risikoelementer er f.eks. risikoen på aktiemarkederne, renterisikoen, kreditrisikoen og valutarisikoen. Hver af disse risikofaktorer håndteres inden for de givne rammer på de mange forskellige investeringsområder, der investeres på. Eksempler på risikostyringselementer er en afdelings rådgivningsaftaler og investeringspolitik, vores interne kontroller, vedtægternes krav om risikospredning samt adgangen til at anvende afledte finansielle instrumenter. RISICI KNYTTET TIL INVESTERINGSBESLUTNINGERNE Enhver investeringsbeslutning er baseret på porteføljerådgiverens forventninger til fremtiden. Der forsøges dannet et realistisk fremtidsbillede af f.eks. renteudviklingen, konjunkturerne, virksomhedernes indtjening og politiske forhold. Ud fra disse forventninger købes og sælges aktier og obligationer. Denne type beslutninger er i sagens natur forbundet med usikkerhed. Målet med foreningens afdeling, som følger en aktiv investeringsstrategi, er at opnå et afkast, der følger afdelingens afkastmål, som findes på side 13. I og med investeringsstrategien er aktiv, søges at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Foreningens bestyrelse har fastsat risikorammer for foreningens afdeling. RISICI KNYTTET TIL DRIFTEN AF FORENINGEN For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer disse risici. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og der stræbes efter, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret mest muligt. Der er desuden opbygget et ledelsesinformationssystem, som sikrer, at der løbende følges op på omkostninger og afkast. Der gøres jævnligt status på afkastene. Er der områder, som ikke udvikler sig tilfredsstillende, drøftes det med porteføljerådgiver, hvad der kan gøres for at vende udviklingen. Foreningens forvalter, Formuepleje Fund Management A/S, er desuden underlagt kontrol fra Finanstilsynet og en lovpligtig revision ved generalforsamlingsvalgte revisorer. Her er fokus på risici og kontroller i højsædet. Foreningens forvalter lægger på it-området stor vægt på data og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og beredskabsplaner, der har som mål inden for fastsatte tidsfrister at kunne genskabe systemerne i tilfælde af større eller mindre nedbrud. Disse procedurer og planer afprøves regelmæssigt. Ud over at forvalteren i sin daglige drift har fokus på sikkerhed og præcision, når opgaverne løses, følger bestyrelsen med på området. For yderligere oplysninger om foreningens afdeling henvises til dokumentet investoroplysninger og Væsentlig Investorinformation. Disse kan downloades fra Side 9

10 under produktinformationen om foreningens afdeling. GENERELLE RISIKOFAKTORER Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Nye markeder (emerging markets) Betegnelsen nye markeder omfatter stort set alle lande i Latinamerika, Asien (ex. Japan, Hongkong og Singapore), Østeuropa og Afrika. Landene kan være kendetegnet ved politisk ustabilitet, relativ usikker økonomisk udvikling samt aktie og obligationsmarkeder, som er under udvikling. Investeringer på de nye markeder er forbundet med særlige risici. Eksempelvis indebærer et ustabilt politisk system en øget risiko for pludselige og grundlæggende omvæltninger inden for økonomi og pengepolitik. For investorerne kan dette betyde, at aktiver nationaliseres, at rådigheden begrænses, eller at der indføres statslige overvågnings- og kontrolmekanismer. Valutaerne er ofte udsat for store udsving. Nogle lande har indført restriktioner på udførsel af valuta, andre kan gøre det med kort varsel. Markedslikviditeten på de nye markeder kan være ringe som følge af økonomiske og politiske ændringer eller naturkatastrofer. Likviditets-risiko I nogle situationer kan det være vanskeligt at omsætte værdipapirer til deres reelle værdi. Det kan skyldes, at der ikke er interesse for værdipapirerne i den givne situation. Den manglende interesse skyldes typisk, at der enten er tale om værdipapirer med en lav udestående mængde, som sjældent omsættes, eller ekstreme markedssituationer, hvor mange investorer ønsker at sælge den samme type værdipapirer på samme tidspunkt. Det kan enten være direkte i markedet eller gennem en investeringsfond, som så på vegne af investorerne må agere i markedet. Forskellen mellem købs- og salgskurser vil i disse situationer være stor. Likviditetsrisikoen er mest udtalt ved salg af værdipapirer og udtrykker, at man kun kan afhænde værdipapirerne til væsentlig lavere kurser, end hvad værdipapirerne reelt er værd vurderet ud fra, hvad man kan omsætte mindre poster af værdipapirerne til. I ekstreme situationer, hvor mange investorer på samme tid vælger at afhænde deres beviser, kan likviditetsrisikoen føre til, at nogle investeringsfonde i perioder kan blive nødsaget til at suspendere muligheden for at indløse beviser, indtil markedsforholdene igen tillader det. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Investeringsfonde, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Investeringsfonde, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Investeringsfonde, der systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Foreningens afdeling fører en aktiv valutapolitik og kan dermed blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Koncentrations-risiko Investeringsfonde spreder sine investeringer på mange forskellige værdipapirer for at mindske afhængigheden af kursudviklingen på et enkelt værdipapir. Alligevel kan specifikke forhold indenfor et geografisk område, en sektor eller værdipapirtype få en stor indvirkning på afkastet. I investeringsfonde med et smalt investeringsunivers kan en fond for at afspejle markedet blive tvunget til at koncentrere en stor del af sin formue i forholdsvis få værdipapirer, hvorved risikospredningen ikke er helt så god som i fonde med et bredere investeringsunivers. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for aktier og obligationer udstedt af et selskab er mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. I yderste konsekvens kan et selskab gå konkurs, hvorved en eventuel investering vil være tabt. Kursudsving på obligationsmarkedet Obligationsmarkedet kan blive genstand for særlige politiske eller reguleringsmæssige tiltag, som kan føre til kursudsving, der påvirker værdien af afdelingens investeringer. Desuden vil markedsmæssige og generelle økonomiske forhold, herunder den globale renteudvikling, påvirke investeringernes værdi. Renterisiko Renteniveauet varierer fra region til region, blandt andet drevet af de regionale inflationsniveauer. Renteniveauet spiller en stor rolle for, hvor attraktivt det er at investere i blandt andet obligationer. Et stigende renteniveau betyder faldende obligationskurser og dermed lavere værdi af afdelingens obligationsinvesteringer. Nøgletallet varighed beskriver, hvor meget obligationskursen falder ved en given rentestigning. Jo lavere varighed, desto mere kursstabile er obligationerne under en renteændring. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at obligationsudsteder ikke er i stand til at betale rente og afdrag til obligationens terminer. Kreditrisikoen beskrives for mange udstedere af en credit rating, som udarbejdes af et af de internationale kreditvurderingsbureauer. Ratingen bygger blandt andet på en vurdering af sikkerhederne bag obligationen og på udsteders indtjenings og formueforhold. Hvis credit ratingen nedsættes, vil obligationen normalt falde i kurs. Markedet belønner normalt de investorer, der investerer i obligationer med en dårlig credit rating, med en merrente, der kan anses som en kompensation (risikopræmie) for den kreditrisiko, som er knyttet til investeringen i forhold til en sammenlignelig statsobligation uden kreditrisiko. Side 10

11 Kursudsving på aktiemarkederne Aktiekurser varierer meget og pludselige, betydelige kursfald forekommer jævnligt. Sådanne kursudsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske eller reguleringsmæssige forhold. De kan også følge af sektorforhold eller regionale, lokale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Depotbeviser Såkaldte ADR'er og GDR'er er investeringer med risikoeksponering til underliggende værdipapirer. I visse situationer anvendes ADR'er og GDR'er til at skabe eksponering over for underliggende værdipapirer, fx i tilfælde hvor de underliggende værdipapirer ikke kan ejes direkte eller ikke er egnede til at være ejet direkte, eller hvor direkte adgang til de underliggende værdipapirer er indskrænket eller begrænset. I sådanne tilfælde kan det dog ikke garanteres, at der vil kunne opnås et tilsvarende udbytte, som hvis værdipapirerne var ejet direkte, fordi ADR'er og GDR'er ikke altid opnår en performance på linje med det underliggende værdipapir. I tilfælde af, at et eller flere af de markeder, hvor de underliggende værdipapirer handles, suspenderes eller lukkes, er der risiko for, at værdien af ADR'er eller GDR'er ikke vil afspejle værdien af de pågældende underliggende værdipapirer nøje. Derudover kan der være omstændigheder, hvor afdelingen ikke kan investere, eller hvor det ikke er hensigtsmæssigt at investere, i en ADR eller GDR, eller hvor ADR'ens eller GDR'ens karakteristika ikke præcist afspejler det underliggende værdipapir. Side 11

12 Påtegninger // Ledelsespåtegning Bestyrelsen og forvalter har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten 2015 for Kapitalforeningen Formuepleje Penta. Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Halvårsregnskabet for foreningen og afdelingen giver et retvisende billede af afdelingens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningen og afdelingens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingen kan påvirkes af. Aarhus, den 27. august 2015 Forvalter Formuepleje Fund Management A/S Direktion Søren Astrup Caspar Møller Bestyrelse Carsten With Thygesen formand Jørn Nielsen næstformand Michael Vinther Børge Obel Lars Sylvest Henrik Ahlefeldt-Laurvig Side 12

13 Ledelsesberetning // Afdeling Formuepleje Penta KL Investeringsområde og profil Afdelingen implementerer sin investeringsstrategi ved at tage udgangspunkt i teorien om optimale porteføljer. Det vil sige, at afdelingen ud fra statistiske og teoretiske sammenhænge sammensætter en beholdning bestående overvejende af obligationer og aktier, hvor forholdet mellem forventet afkast og risiko søges optimeret. Afdelingen kan herefter gennem låntagning i Danske kroner eller Euro investere mere i den optimerede portefølje. Dermed øges det forventede afkast. Strategien indebærer således, at afdelingen anvender lån. Strategien sigter på, at afkast/risikoprofilen er anderledes end for traditionelle investeringsforeningsafdelinger, der investerer i obligationer og aktier. Over 5 år er målet et afkast målt på indre værdi på 100 procent. Afdelingen investerer i aktiver i fremmedvaluta og kan dermed blive påvirket af udviklingen i valutakurserne i de lande, hvor afdelingen investerer. Afdelingen anvender finansielle instrumenter i risikostyringen. Afdelingens profil Nøgletal Bevisudstedende og børsnoteret Afkast 7,39 % Basisvaluta: DKK Indre værdi 134,39 Benchmark: Intet benchmark Omkostningsprocent 2,39 % Fondskode (ISIN): DK Omkostningsprocent ekskl. resultathonorar 2,39 % Introduceret: Juli 2013 (1993*) Sharpe Ratio** Rådgiver: Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Standardafvigelse** Skattestatus: Akkumulerende ÅOP 2,79 % ÅOP ekskl. Resultathonorar 2,79 % High Water Mark (resultathonorar) 180,42 * Investeringsstrategien er startet i Formuepleje Penta A/S i 1993 og videreført i Kapitalforeningen Formuepleje Penta. ** Risikonøgletal beregnes når afdelingen har eksisteret i minimum 36 måneder. Afkastmål Afdelingen har et afkastmål men intet benchmark. Afkastmålet er afdelingens forventede medianafkast under normale markedsforhold. Afkastmålet er på 100 procent over fem år målt på indre værdi. Afdelingen har endvidere et absolut risikomål. Det maksimale kurstab over en treårig periode med 95 procents sandsynlighed bør ikke overstige 25 procent. Risikoklassifikation Lav risiko Afdelingsberetningen bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit Høj risiko Investeringsmarkederne i første halvår 2015 Overordnede forventninger til markederne i 2015 Risici samt risikostyring for at give et fyldestgørende billede af udviklingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henvises til gældende dokument med investoroplysninger, der kan hentes på Afdelingsspecifikke risici Afdelingen henvender sig til investorer, der frem for at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje ønsker at drage fordel af den risikospredning, som afdelingens portefølje indebærer. Den typiske investor i afdelingen har en investeringshorisont på mindst fire år og betragter investeringen i afdelingen som et af flere elementer i en samlet portefølje. Emerging Markets. Sekundært investerer afdelingen også i afledte finansielle instrumenter. Investeringerne sker med anvendelse af lån, hvilket vil sige, at afdelingen forsøger at øge afkastet ved at investere for lånte midler. Som udgangspunkt vil afdelingen låne et beløb svarende til 400 procent af formuen. Det vil sige, at hver gang der skydes 100 kr. ind i afdelingen, optages der et lån svarende til 400 kr. Belåningen kan variere, men må på intet tidspunkt overstige 500 kr. for hver 100 kr. af investorernes nettoformue. Renteændringer affødt af ændringer i det generelle renteniveau eller ændringer af kreditspændene på de forskellige obligationsklasser påvirker afdelingens resultater. Stiger renten, vil kursværdien af obligationsbeholdningen falde og dermed påføre afdelingen tab. Samme konsekvens vil en isoleret udvidelse af kreditspændet på de enkelte obligationsklasser have. Hvor stort kurstabet kan blive, afhænger dels af obligationsporteføljens sammensætning og dels af størrelsen på rentestigningen eller rentespændsudvidelsen. Afdelingen anvender finansielle instrumenter med henblik på at minimere tab fra eventuelle rentestigninger mv. Da de finansielle markeder løbende ændrer vurdering af kreditrisikoen, vil dette kunne påvirke resultatet negativt. Såfremt finansmarkederne pludselig vurderer større risici ved danske realkreditobligationer, kan beholdningen af danske realkreditobligationer således risikere at falde i værdi samtidig med uændrede eller faldende statsobligationsrenter. Ved investering i aktier tager afdelingen flere typer af risici. Markedsrisikoen er den mere generelle risiko for, at aktiemarkederne falder og dermed påvirker resultatet negativt. Selskabsrisikoen er risikoen for, at de enkelte aktier i afdelingen udvikler sig ugunstigt i forhold til aktiemarkedet generelt. Investeringsstrategiens valg af over- eller undervægtning på aktier generelt samt på sektorer eller geografiske områder kan derfor påvirke det samlede resultat. Afdelingen investerer i obligationer, aktier og investeringsforeninger fra både de modne markeder og fra Side 13

14 Afdelingen påtager sig flere former for valutarisici. Da en stor del af såvel aktieporteføljen er investeret i andre valutaer end danske kroner, er der tillige valutakursrisiko på disse investeringer. En styrkelse af valutakurserne på aktier og obligationer i udenlandsk valuta påvirker resultatet positivt. En væsentlig del af investeringsstrategien i afdelingen er muligheden for at optage lån. Stigende låneomkostninger vil derfor påvirke resultatet negativt. Afdelingen er afhængig af, at der fortsat er den nødvendige kreditfacilitet til rådighed, hvorfor en manglende kreditfacilitet vil udgøre en risiko i forhold til den langsigtede investeringsstrategi. Afdelingen anvender i nogen grad afledte finansielle instrumenter som supplement til den underliggende aktieog obligationsportefølje samt til styring af den samlede valutakursrisiko. Risikoen ved investering i afledte finansielle instrumenter afhænger af det underliggende aktiv, som de afledte finansielle instrumenter er baseret på. Investeringerne via afledte finansielle instrumenter skal dog ses i sammenhæng med den underliggende investeringsstrategi, og risiciene på de afledte finansielle instrumenter er ligesom i de underliggende aktivklasser påvirket af rente-, aktie- og valutakurs- samt modparts- og afviklingsrisiko. Afdelingen kan investere for lånte midler. Dette kan medføre en forøget risiko, idet investeringerne på denne måde udgør mere end formuen i afdelingen. Falder værdipapirerne i værdi, falder formuen og dermed værdien af investeringsbeviset dermed endnu mere. Hertil kommer, at der også er en risiko for, at renten på lånet kan stige. Afdelingen kan optage lån for op til 500 procent af afdelingens formue. Endvidere er der opstillet øvre grænser for visse eksponeringer. I henhold til disse begrænsninger kan markedsværdien af: samlede lange og korte positioner maksimalt udgøre 1450 procent af afdelingens formue. lange positioner maksimalt udgøre 500 procent af afdelingens formue nettoeksponering til aktier udgøre 130 procent af afdelingens formue på investeringstidspunktet Disse risici er allerede omtalt i afsnittet Generelle Risikofaktorer. Afdelingen investerer i instrumenter, som er udstedt i andre valutaer end danske kroner og som udgangspunkt ikke kurssikres. Afkastet kan derfor i høj grad være påvirket af udviklingen i valutakurserne i både positiv og negativ retning. Afdelingen har en anderledes risikoprofil end traditionelle investeringsforeninger, idet afdelingen i højere grad gør brug af afledte finansielle instrumenter (derivater). Det indebærer, at afdelingen har mulighed for at variere risikoen i afdelingen ved brug af derivater, hvilket kan påvirke afkastet i både positiv og negativ retning. Afdelingen investerer i den alternative investeringsfond Formuepleje Triple Alfa Global Equities ApS (TAGE), som investerer efter en alfa-strategi. Det vil sige, at TAGE køber aktieeksponering i en global investeringsforening rådgivet af Fondsmæglerselskabet CPH Capital. For at gøre strategien neutral overfor generelle markedsbevægelser sælges der samtidig markedseksponering (såkaldt beta) mod den købte portefølje. Det betyder, at TAGE ingen markedsrisiko har. Risikoen ved strategien er, at der vælges aktier, som klarer sig dårligere end verdensmarkedsindekset. Strategien har imidlertid nogle gode porteføljeegenskaber set i sammenhæng med almindelig investering i aktier og obligationer, da alfa-strategien ikke korrelerer med afdelingens øvrige positioner. Det er besluttet, at der maksimalt kan investeres op til 13 procent af formuen i denne alfa-strategi. Omkostningsstruktur Afdelingens administrationsomkostninger dækker dels over udgifter til rådgivning og forvaltning, dels afdelingens øvrige driftsomkostninger. Det faste honorar til rådgiver og forvalter er beregnet ud fra afdelingens formue og udgør samlet 2,25 procent pro anno af formuen. Investeringsrådgiveren aflønnes herudover med et resultatafhængigt honorar på samlet 10 procent af afdelingens afkast. Før der udløses et resultathonorar, skal den indre værdi være højere end det senest fastsatte High Water Mark. High Water Mark er defineret som afdelingens højeste værdi ultimo kvartalet. Der betales således først resultathonorar, når den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar. Beregning efter High Water Mark sikrer, at der kun afregnes afkastafhængigt honorar, når afdelingens formue har opnået en positiv værdistigning, og at der ikke udbetales afkastafhængigt honorar af det samme afkast mere end en gang. Det resultatafhængige honorar afregnes kvartalsvis, mens det faste honorar afregnes hver måned. Hvis der indgår investeringer i form af andre kollektive opsparingsprodukter, som forvalter har indgået en investeringsaftale med, modregnes forvalters indtjening herfra i betalingen til forvalter. Udviklingen i første halvår Afdelingen leverede et afkast i regnskabsperioden på 7,39 procent, hvilket er i overensstemmelse med forventningerne set i betragtning af, at afdelingens mål er at levere et årligt gennemsnitligt afkast på 14,9 procent for at opnå et 5-årigt afkast på 100 procent. De seneste 5 år (1/ /6 2015) har afdelingens investeringsstrategi givet et afkast på 188 procent. Afdelingen har haft en høj allokering til aktier og har i første halvår undervægtet renterisikoen på de lange renter, mens den har været overvægtet på de korte renter. Aktieallokeringen har bidraget positivt, mens danske realkreditobligationer har oplevet store spændudvidelser, hvorfor allokeringen til dansk realkredit generelt har bidraget negativt. Nettoresultatet for halvåret blev et overskud på 176 mio. kr. Der har i perioden været nettoafgang af midler svarende til 4,1 procent af primoformuen. Forventninger til markedet samt strategi Afdelingen har ved indgangen til andet halvår øget renterisikoen i danske obligationer en smule. Det forventes at de korte til mellemlange danske renter højst sandsynligt vil forblive lave de kommende år. Der ses en øget risiko for, at de lange renter kan begynde at stige en smule. Afdelingen har den største renteeksponering i stats- og realkreditobligationer, hvor afkastet forventes at ligge på ca. 1,5 procent over det kommende år. Afdelingen fastholder tæt ved maksimal allokering mod aktier, hvor der forventes et afkast på op til 10 procent i hele 2015 målt i amerikanske dollar og 13 procent i danske kroner. Side 14

15 Særlige risici ved markedsudviklingen i 2015 Afdelingen forventes at have en høj eksponering i korte obligationer og aktier i 2015, hvorfor et risikoscenarium med stigende korte renter og faldende aktier vil resultere i et lavere afkast i år end ventet. Der ses størst risiko for et sådant scenarium, hvis vækstudsigterne pludseligt skulle forbedre sig markant og medføre forventninger om tidligere og hurtigere renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank og de øvrige store centralbanker, herunder Nationalbanken i Danmark uden at forvalter kan nå at tilpasse porteføljen forinden. Side 15

16 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL Resultatopgørelse (i kr.) Note 1H H 2014* Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat HALVÅRETS NETTORESULTAT Balance (i kr.) AKTIVER 1 Likvide midler Obligationer ,2 Kapitalandele Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver AKTIVER I ALT PASSIVER Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Lån Anden gæld PASSIVER I ALT Noter, hvortil der ikke henvises: 3 Panthæftelser m.v. 4 Hoved- og nøgletal * Sammenligningstal omfatter perioden 18/ / Side 16

17 Noter ( i kr.) Finansielle instrumenter (i % af medlemmernes formue): Børsnoterede finansielle instrumenter 493,57% 479,32% Øvrige finansielle instrumenter -400,61% -348,97% Øvrige aktiver og gæld 7,04% -30,35% I alt finansielle instrumenter 100,00% 100,00% Børsnoterede finansielle instrumenter består af aktier, obligationer mv. Øvrige finansielle instrumenter består af lån, valutaterminsforretninger, futures, swaps, optioner mv. Øvrige aktiver og gæld består af tilgodehavender, skyldige omkostninger, handelsafvikling mv. Værdipapirspecifikation kan rekvireres ved henvendelse til Formuepleje Fund Management A/S 2 Unoterede ejerandele > 5 % Ejerandel Egenkapital Triple Alfa Global Equities ApS, 8000 Aarhus, Danmark 31,86% Noter, hvortil der ikke henvises 3 Panthæftelser m.v. Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er afgivet pant i dele af foreningens aktiver 4 Hoved- og nøgletal Netto resultat (1.000 kr.) Formue (1.000 kr.) Gennemsnitlig formue (1.000 kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi pr. andel 134,49 125,23 117,05 Periodens afkast i pct. * 7,39 25,23 17,05 Administrationsomkostninger i pct.** 2,39 2,29 2,14 Administrationsomkostninger i pct. ekskl. resultathonorar** 2,39 2,29 2,14 ÅOP (Årlig omkostning i pct.) 2,79 2,83 ÅOP ekskl. resultatbetinget honorar 2,79 2, Nøgletal for risiko: *** Sharpe ratio Standardafvigelse * 2014 omfatter en forlænget regnskabsperiode. Afkast i perioden 1/1-31/ har udgjort 13,29% ** Omkostningsnøgletal er omregnet til p.a. satser *** Sharpe ratio og Standardafvigelse beregnes først, når foreningen har eksisteret i over 36 måneder. Side 17

18 Beholdninger // Formuepleje Penta KL Foreningens aktieeksponering tages via danske og udenlandske investeringsforeninger. Der betales ingen dobbelthonorarer. De 10 største aktieinvesteringer i procent af medlemmernes formue Pct. American Express Co 6,28 UnitedHealth Group Inc 6,28 SAP AG 6,17 Procter & Gamble 5,57 McGraw Hill Financial Inc 5,44 CME Group Inc/IL 4,23 Visa Inc 3,21 ABB Ltd 3,09 Diageo PLC 3,06 Experian Group Ltd 3,01 Markedsneutrale investeringer i % af medlemmernes formue Pct. Triple Alfa Global Equities ApS 11,94 Obligationsinvestering opdelt på udstedere i procent af medlemmernes formue Pct. Nykredit 165,52 Realkredit Danmark 93,98 BRF Kredit 38,52 DLR Kredit 33,83 Nordea kredit 32,26 Øvrige 0,00 I alt 364,11 Side 18

19 Risikorammer og risikoopgørelse // Formuepleje Penta KL Nedenstående tabel viser numeriske risikorammer jf. afdelingens vedtægter samt øvrige risikorammer fastsat i foreningen. Tillige vises risikoen opgjort pr. 30. juni De kan efterfølgende overskrides som følge af markedsbevægelser. Medlemmernes formue er i tabellen defineret som formue. Tilladt på Tilladt på inv. inv. Vedtægt tidspunkt tidspunkt Vedtægt nedre nedre Risiko pr. øvre øvre ramme ramme ramme ramme Positions- og markedsrisiko Aktieeksponering i % af formuen 0 % 0 % 125,53 % 130 % 150 % Alfa strategi eksponering i % af formuen - 0 % 11,94 % 13 % - Øvrige værdipapirer i % af formuen 0 % 0 % 0,32 % 10 % 10 % Øvrige obligationer i % af formuen 0 % 0 % 0,00 % 10 % 10 % Optionsjusteret varighed , Koncentrationsrisiko Største eksponering mod enkeltaktie i % af aktieinvesteringer 0 % 0 % 5,26 % 10 % 13 % Sum af aktiepositioner over 5 % af aktieinvesteringer 0 % 0 % 15,69 % 40 % 42 % Største udsteder i % af obligationsinvesteringer 0 % 0 % 25,75 % 80 % 80 % Valutakursrisiko Valutalån i EUR i % af valutalån 0 % 0 % 100,00 % 100 % 100 % Afdækning af EUR lån i % af EUR lån - 0 % 100,00 % 100 % - Valutalån i anden valuta end EUR og DKK i % af formuen 0 % 0 % 0,00 % 10 % 10 % Gearingsrisiko Lånegearing i % af formuen 0 % 0 % 402,65 % 500 % 500 % Markedsværdi af lange positioner i % af formuen 0 % 0 % 506,75 % 500 % 600 % Bruttoeksponering i % af formuen 0 % 0 % 1.341,06 % % % Standardafvigelse Afkast over 12 måneder* 0 % 0 % 25,64 % 50 % 56 % Afkast over 36 måneder* 0 % 0 % 19,59 % 34 % 40 % Afkast over 60 måneder* 0 % 0 % 21,35 % 31 % 37 % * Standardafvigelser måles her på referenceindeks for porteføljens del-elementer. Derved opnås et billede af porteføljens risiko, som den aktuelt er sammensat. Side 19

20 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger mv. Halvårsrapporten er i lighed med foreningens seneste årsrapport aflagt efter gældende regler for indregning og måling, som angivet i bekendtgørelse om finansielle årsrapporter for investeringsforeninger og specialforeninger mv. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til seneste årsrapport. Side 20

21 Foreningens væsentligste aftaler Forvalteraftale Foreningen har indgået forvalteraftale med Formuepleje Fund Management A/S (FPFM). FPFM varetager dermed den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med lovgivningen, Finanstilsynets og ESMA s retningslinjer, foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer, og aftaler om porteføljerådgivning og porteføljeforvaltning. Aftale om depot og depotbankfunktion Foreningen har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S om, at banken som depositar opbevarer værdipapirer og likvide midler særskilt for foreningens afdeling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende EU- og danske lovgivning samt Finanstilsynets og ESMA s bestemmelser og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. Aftaler om formidling af investeringsbeviser Foreningen har indgået aftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab om, at fondsmæglerselskabet formidler salg af investeringsbeviser i foreningens afdeling samt indgår aftaler med distributører. Foreningen og FPFM har givet Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab tilladelse til at indgå underaftaler med distributører og storkunder om videreformidling og refusion af distributionshonorar. Foreningen betaler ikke tegnings-, formidlings- eller beholdningsprovisioner. Fondsmæglerselskabet fastlægger selv sine markedsføringstiltag med henblik på at fremme salg af foreningens investeringsbeviser. Aftaler om porteføljerådgivning Foreningen har indgået investeringsrådgivningsaftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Aftalen indebærer, at fondsmæglerselskabet yder rådgivning til Formuepleje Fund Management A/S om transaktioner, som rådgiverne anser for fordelagtige som led i porteføljestyringen. De enkelte forslag til investeringer, som skal ligge inden for de rammer og retningslinjer, der blandt andet er fastsat i foreningens afdelingsinvesteringspolitik, skal forelægges forvalteren, som tager stilling til om og i hvilket omfang, de skal føres ud i livet. Gennemførelse af værdipapirhandler i forbindelse med den løbende pleje af de enkelte porteføljer er en integreret del af investeringsrådgivningsaftalen. Handlerne placeres hos de eksterne rådgivere/forvalteres handelsfunktioner, som har best execution-forpligtelsen over for foreningen. Handelsordrer godkendes først af FPFM. Handlerne sker til priserne i det professionelle/institutionelle marked i ind- og udland med tillæg respektive fradrag af eventuel kurtage hos brokere, skatter, udenlandske omkostninger, afviklingsgebyrer og lign. Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab er koncernforbundet med FPFM. Aftale om prisstillelse i markedet og udstedelse af beviser Foreningen har med Nordea Bank Danmark A/S indgået aftale om, at banken i blandt andet NASDAQ OMX Copenhagens handelssystemer løbende med forbehold for særlige situationer stiller priser for afdelingens investeringsbeviser med det formål at fremme likviditeten og mindske omkostningerne ved handel i beviserne. Prisstillelsen skal ske med såvel købs- som salgspriser og på baggrund af aktuelle emissions- og indløsningspriser. Foreningen har endvidere indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S om foreningens udstederfunktion. Banken varetager funktionen som udstedende institut i VP Securities A/S (VP). Side 21

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne

Foreningen Finanstilsynet: FT.nr: 11080 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: CVR-nr: 18 22 62 43 Afdelingerne Indholdsfortegnelse Foreningen... 4 Afdelingerne... 5 Generelt... 5 Afdeling Danske Aktier... 6 Afdeling Danske Obligationer... 8 Afdeling EM Virksomhedsobligationer... 11 Afdeling High Yield Obligationer...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Balancen... 27 Likvider... 27 Aktier (kapitalandele) og obligationer... 27 Afledte finansielle instrumenter... 27 REPO-forretninger...

Balancen... 27 Likvider... 27 Aktier (kapitalandele) og obligationer... 27 Afledte finansielle instrumenter... 27 REPO-forretninger... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje LimiTTellus A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje LimiTTellus A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Foreningsoplysninger Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår

Foreningsoplysninger Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Foreningens ledelsesberetning // Væsentlige begivenheder i første halvår 2015... 4 Foreningens ledelsesberetning // Bestyrelse og direktion... 5 Foreningens ledelsesberetning

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår

Formuepleje. LimiTTellus. Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011. 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår Formuepleje LimiTTellus A/S Halvårsrapport 1. halvår 2010//2011 1. juli 2010-31. december 2010 // 6. regnskabsår LimiTTellus Formuepleje LimiTTellus A/S: Den, som handler uden teori, er som kaptajnen,

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE

SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er

Læs mere

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv

Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv Produktoversigt Spar op med Sydinvest Det er nemt, sikkert og vejen til et rigere liv 6 muligheder for investering i basisobligationsafdelinger investeringshorisont Historiske afkast pr. år for Sydinvest

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013

Halvårsrapport for 2012. Halvårsrapport 2013 Halvårsrapport for 2013 Halvårsrapport for 2012 Halvårsrapport 2013 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Halvårsrapport Postboks 2672 for

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Likvider... 23 Aktier (kapitalandele)... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 Andre aktiver... 24 Gældsforpligtelser... 24

Likvider... 23 Aktier (kapitalandele)... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 Andre aktiver... 24 Gældsforpligtelser... 24 1 Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest

Om investering og investeringsforeninger. v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest og investeringsforeninger v. Susanne Bolding markedskonsulent, Sydinvest Agenda Hvorfor skal jeg investere? Hvad er en investeringsforening? Hvad tilbyder investeringsforeninger? Hvordan kommer jeg godt

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere