Likvider Aktier (kapitalandele) Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Gældsforpligtelser... 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Likvider... 23 Aktier (kapitalandele)... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 Andre aktiver... 24 Gældsforpligtelser... 24"

Transkript

1 1

2 Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i regnskabsperioden fra 18. juli juni Udsigterne for de finansielle markeder næste periode... 9 Risici og risikostyring Administrationsomkostninger Vidensressourcer Væsentlige aftaler Vigtig information Generelle risikofaktorer Halvårsregnskab for afdeling Formuepleje Merkur Kort beskrivelse Stamdata Indledning Afdelingsspecifikke risici Risikorammer Noter Ledelsesberetning for afdeling Formuepleje Merkur Markedsforholdene Markedsforventninger til 2. halvår Resultatopgørelse Balance Noter Fordelingen af aktiver Anvendt regnskabspraksis Generelt Generelt om usikkerhed ved indregning og måling Resultatopgørelsen Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Skat Balancen

3 Likvider Aktier (kapitalandele) Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Gældsforpligtelser Nøgletalsdefinitioner Indre værdi Afkast i procent Omkostningsprocent Standardafvigelse/Volatilitet Sharpe Ratio

4 Foreningsoplysninger Foreningens adresse Kapitalforeningen Formuepleje Merkur Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C Tlf Mail: Websted: Revisor Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dusager Aarhus N CVR-nr Forvalter Formuepleje Fund Management A/S Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C CVR-nr Rådgiver Investeringsrådgiver Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab Værkmestergade 25, 8. sal 8000 Aarhus C CVR-nr Depotselskab Nordea Danmark A/S Strandgade 3 Christiansbro 1401 København K Cvr-nr Foreningens bestyrelse Carsten With Thygesen, Formand Jørn Nielsen, Næstformand Michael Vinther, Medlem Henrik Ahlefeldt-Laurvig, Medlem Børge Obel, Medlem Lars Sylvest, Medlem Registreringsoplysninger, CVR/FT.nr. CVR-nr FT nr

5

6 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen Resultat og formue Foreningens afdeling, Formuepleje Merkur, realiserede et overskud i dets første periode på 7,2 millioner kroner. Kapitalforeningens formue udgjorde pr. 30. juni ,0 millioner kroner. Antallet af navnenoterede investorer var ved udgangen af perioden 817. Væsentlige begivenheder siden halvårsskiftet Foreningen har ikke i perioden siden balancedagen konstateret forhold, der forrykker vurderingen af halvårsrapporten. Der er ved aflæggelsen af dette halvårsregnskab ikke konstateret usikkerheder ved indregning og måling, da langt størstedelen af afdelingens aktiver udgøres af børsnoterede værdipapirer på effektive markeder. Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til opgørelse af en korrekt dagsværdi for finansielle instrumenter, idet ledelsen i visse tilfælde udøver et skøn i forbindelse med opgørelse heraf. Disse skøn foretages i overensstemmelse med regnskabspraksis på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske, jævnfør måling af finansielle instrumenter. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger end andre, er: Noterede finansielle instrumenter, som er prissat på markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Ændringer og nyheder Kapitalforeningens eneste afdeling, Formuepleje Merkur, blev oprettet den 18. juli 2013 som en afdeling under Hedgeforeningen Formuepleje Merkur og børsnoteret den 19. juli 2014 med det formål at videreføre investeringerne og investeringsstrategien fra Formuepleje Merkur A/S. I løbet af efteråret 2013 blev værdipapirer med mere overført via apportindskud i foreningen fra Formuepleje Merkur A/S, der i stedet modtog investeringsbeviser i afdeling Formuepleje Merkur. Den 8. januar 2014 fik investorer i Formuepleje Merkur A/S tildelt beviser i foreningen efter et nærmere bestemt bytteforhold. Det betød, at investorer, som havde haft deres investeringer i Formuepleje Merkur A/S, nu havde deres investeringer i foreningens afdeling. Foreningens investeringer og risikorammer var helt identiske med Formuepleje Merkur A/S. Migreringen fra at være aktionær i et selskab til at blive investor i en forening betød samtidig, at investorerne kunne nyde godt at den øgede investorbeskyttelse i foreningen. Kapitalforeningen Formuepleje Merkur afdeling Merkur skiftede den 23. maj 2014 status fra at være en hedgeforening til nu at være en kapitalforening. Statusskiftet skyldtes udelukkende den nye lovgivning, og der var ingen ændringer i forhold til foreningens risikoprofil, investeringsrammer og skattestatus. Lov om investeringsforeninger m.v. er ændret som følge af, at de tidligere special-, hedge-, godkendte fåmands-, professionelle foreninger og ikke godkendte fåmandsforeninger ikke længere er omfattet af lov om investeringsforeninger m.v. Ændringen gennemfører Europaparlamentets og Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF-direktivet). Hedgeforeningen vil fremover være en alternativ investeringsfond (kapitalforening). En alternativ investeringsfond er en investeringsenhed, der rejser kapital fra en række investorer med henblik på at investere den i overensstemmelse med en 6

7 defineret investeringspolitik til fordel for investorerne, og som ikke skal have tilladelse som en dansk UCITS efter Lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen er således omfattet af den generelle regulering i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. på lige fod med andre alternative investeringsfonde. En kapitalforening, som hedgeforeningen omdannes til, vil dog ikke ændres på væsentlige punkter. Væsentlige markedsbegivenheder i regnskabsperioden fra 18. juli juni 2014 Markedsudviklingen i perioden frem til 30. juni 2014 kan overordnet beskrives således: Den amerikanske centralbank (FED) annoncerer i 2013 muligt ophør af bankens opkøb af obligationer for 85 milliarder dollar hver måned. I juli præciseres det, at obligationsopkøbene kan blive nedtrappet, hvis økonomien fortsat viser styrke. I august beretter det europæiske statistikbureau, Eurostat, at Europa i andet kvartal 2013 var krøbet ud af den recession, der ellers har dækket området siden I efteråret opstod der krise i USA omkring gældsloftet og budgetforhandlingerne. I slutningen af oktober nåede politikerne en midlertidig løsning på problematikkerne, hvilket gav optimisme til aktierne, der sendte markedet op med 3,5 procent. Året afsluttedes med iværksættelsen af den annoncerede nedtrapning af FED s opkøb af amerikanske stats- og realkreditobligationer. Det affødte stigende renter i både USA og Europa. Året blev indledt med positive forventninger til den globale vækst. Tegn på en afmatning samt kredituro i Kina skabte nervøsitet på de finansielle markeder i januar. Desuden neddroslede den amerikanske centralbank (FED) som ventet yderligere 10 milliarder dollar af obligationsopkøbene, så banken fra februar ville købe for 65 milliarder dollar. De globale aktiemarkeder kunne derfor ikke fastholde de positive takter fra 2013 og faldt med 2 procent i januar. Nøgletallene var især fra USA generelt skuffende i februar. Det dårlige vejr var imidlertid en stor del af forklaringen. På trods af stigende usikkerhed på kort sigt var der fortsat tiltro til, at opsvinget er på rette vej, hvilket fik globale aktier til at stige 2,5 procent i februar. I marts faldt de globale aktiemarkeder frem til midten af måneden som følge af eskaleringen af Rusland/Ukraine-konflikten. Aversionen mod risiko aftog dog gradvist mod slutningen af måneden i takt med en afklaring af situationen. Globale aktier sluttede stort set uændrede i måneden og gav dermed et afkast 1,3 procent i første kvartal. Japanske aktier oplevede modgang i første kvartal med et afkast på minus 7,5 procent i lokalvaluta. Formindsket frygt for en eskalering af krisen mellem Rusland og Ukraine samt attraktiv prisfastsættelse fik emerging markets-aktier til at stige næsten 5 procent i sidste halvdel af marts i lokalvaluta. Trods dette gav emerging markets-aktier samlet set et afkast på 0,5 procent i første kvartal både i lokalvaluta og i euro. Nøgletallene fra Kina og USA i begyndelsen af andet kvartal tydede på, at de to vækstlokomotiver var på vej op i gear igen. Der var dog stadig uro om Rusland/Ukrainekonflikten i april, hvorfor globale aktier kun gav et marginalt positivt afkast i april, mens 7

8 renterne fortsatte ned. ECB overraskede i maj ved at indikere, at der kunne komme nye lempelser allerede på mødet i juni. FED er begyndt at neddrosle obligationsopkøbene, men den amerikanske centralbankschef, Janet Yellen, signalerede, at der fortsat er behov for en lempelig pengepolitik i USA. Dette sammenholdt med en fortsat bedring i fremadskuende indikatorer fik globale aktier til stige 3,8 procent i maj. ECB levede op til forventningerne på mødet i juni med rentenedsættelser og yderligere udlån til bankerne. Det var historisk, at banken valgte at indføre en negativ rente på 0,1 procent for bankernes indskud. Derved håbede ECB, at bankerne ville låne penge ud til virksomheder og forbrugere i stedet for at parkere penge hos centralbankerne. Kombinationen af fortsat lempelig pengepolitik samt tegn på et styrket opsving medførte, at globale aktier steg med knap 1,5 procent i juni. Det betød, at globale aktier gav et afkast på omkring 5,5 procent i andet kvartal og samlet set næsten 7 procent i første halvår. Emerging markets-aktier kom godt igen i andet kvartal med et afkast over 7 procent i euro på baggrund af stigende risikoappetit, mindre frygt for hurtige renteforhøjelser fra FED samt attraktive prisfastsættelser. Aktivklassen gav dog et negativt afkast i første kvartal, hvorfor afkastet i første halvår samlet set blev omkring 7 procent. ECB leverede varen i juni, hvilket fik den 10-årige danske rente til at falde yderligere, og den faldt alt i alt 0,3 procentpoint i andet kvartal. År til dato er den nu faldet med hele 0,7 procent -point i år og er tæt på det rekordlave niveau fra maj sidste år. Globale aktier, målt ved MSCI World All Countries inkl. reinvesteret udbytte omregnet til danske kroner steg i foreningens første regnskabsperiode fra 18. juli 2013 til 30. juni 2014 med 12,2 procent. I samme periode er den danske tiårige rente faldet fra 1,65 procent til 1,28 procent. 8

9 Udsigterne for de finansielle markeder næste periode De overordnede udsigter for de finansielle markeder i den næste periode er præget af en underliggende forbedring af de globale vækstforhold og en fortsat lav kort rente. I takt med stigende global vækst forventes det, at den lange rente vil stige. Ved udgangen af den forgangne periode var de finansielle markeder præget af lav volatilitet og en unaturligt lav risikopræmie. Dette forventes at normalisere sig i løbet af den næste periode, hvor der kan forventes større udsving i primært aktiekurserne. Fremadrettede indikatorer tyder dog på, at den globale vækst igen er på rette spor. I USA peger tillidsindikatorerne på, at væksten vil accelerere til omkring 3,5 procent de kommende kvartaler og lande på knap 2,5 procent for hele året. Optimismen blandt de mindre virksomheder er også stigende, hvilket er vigtigt for jobskabelsen i USA. I Europa stiger optimismen blandt virksomhederne og husholdningerne, som forventes at medføre stigende forbrug. Opsvinget i Europa er dog stadig afdæmpet, hvorfor estimatet for væksten primo 2014 på 1 procent i år fastholdes. Nøgletal fra Kina tyder på en stabilisering af økonomien, og sammen med seneste stimuleringstiltag fra landets regering forventes væksten i år at blive på omkring 7,8 procent mod ventet 8,5 procent ved indgangen af Samlet vurderes det, at væksten i de udviklede lande kommer op på 2 procent i 2014 fra 1,2 procent i Globalt set vurderes væksten at komme op på 3,4 procent mod 2,9 procent i Der er stigende divergens mellem pengepolitikken blandt de store centralbanker, hvor første renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank (FED) og Bank of England er rykket nærmere, og samtidig forventes FED at afslutte obligationsopkøbene i oktober. Modsat har Den Europæiske Centralbank (ECB) lempet pengepolitikken yderligere, og det er heller ikke usandsynligt at den japanske centralbank vil komme med nye tiltag. Samlet set vil den globale pengepolitik stadig være meget lempelig med rigeligt likviditet, hvilket vil være understøttende for den globale økonomi i andet halvår. Aktier er generelt steget markant de seneste 5 år, men vi vurderer, at der stadig er godt potentiale i aktier. I løbet af de seneste 5 år er aktier gået fra at være ekstremt billige til at være nogenlunde fair prisfastsat i et historisk perspektiv. Med til at drive prisfastsættelsen af aktier er også renteniveauet, udbetalingsgrad (pay-out ratio) samt volatiliteten på makronøgletal. Ved indgangen til 2014 vurderede vi stabile korte danske renter samt stigende lange danske renter, men især de lange renter har overrasket med at falde markant. Efter de seneste udmeldinger fra ECB vil de korte til mellemlange danske renter højest sandsynligt være lave de kommende år, men vi ser øget risiko for at de lange renter kan begynde at stige i andet halvår. Øget aktivitet i USA kan medføre stigende lange amerikanske renter, og det vil sandsynligvis smitte af på lange europæiske renter i et vist omfang. Risici Vi vurderer stadig, at den største og mest betydningsfulde risiko til vores forventninger til andet halvår 2014 er, hvis forbedrede vækstudsigter og nedtrapning af obligationsopkøbene fra den amerikanske centralbank (FED) medfører forventninger om tidligere og hurtigere renteforhøjelser fra de store centralbanker. Det vil højest sandsynligt medføre et betydeligt salg af statsobligationer og skabe volatilitet i alle aktivklasser, og generelt vil alle aktivklasser få lave afkast. Stigende geopolitisk uro mellem den vestlige verden og Rusland samt i Mellemøsten vil resultere i højere risikoaversion, stigende oliepriser samt vækstnedgang, hvilket vil ramme afkastet på risikofyldte aktiver såsom aktier. 9

10 Et andet risikoscenarie er, at den globale vækst skuffer med uventet vækstnedgang i alle de store regioner, og hvor det viser sig at den forventede vækst er mindre end antaget. Det vil medføre, at mere risikofyldte aktiver såsom aktier vil falde kraftigt, mens kurserne vil stige på sikre statsobligationer. Omstilling i den kinesiske økonomi til at være forbrugsorienteret og ikke eksportorienteret kan udløse en bankkrise og hermed en hård landing i den kinesiske økonomi. Det vil også ramme de globale vækstudsigter og udløse fald i risikofyldte aktiver. Omvendt kan den globale vækst overraske markant positivt som følge af mindre finanspolitiske opstramninger i USA og Europa, større reformvilje i emerging markets samt effektive penge- og finanspolitiske stimuli i Japan. Det vil være positivt for aktier, mens sikre obligationer vil falde i kurs. Udsagn om forventninger Disse forventninger til den økonomiske og finansielle udvikling er udtryk for foreningens aktuelle vurderinger, der i sagens natur er forbundet med stor usikkerhed og derfor ikke kan betragtes som garanti for, hvordan fremtiden vil forløbe. Der er risiko for, at den realiserede udvikling afviger fra foreningens forventninger. Der bør derfor ikke træffes ureflekterede beslutninger eller foretages økonomiske dispositioner alene med udgangspunkt i foreningens forventninger. Foreningen opfordrer til at søge professionel rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger og andre større økonomiske dispositioner. Foreningen påtager sig ikke noget ansvar, hvis markederne udvikler sig anderledes end forventet. 10

11 Risici og risikostyring Som investor skal man være klar over, at der altid er en risiko ved at investere. Risikoen ved at investere via en kapitalforening kan overordnet beskrives ved fem forhold: 1. Investors valg 2. Investeringsmarkederne 3. Investeringsbeslutningerne 4. Driften af foreningen 5. Markedsføring 1. Risici knyttet til investors valg af afdelinger Før man investerer, er det vigtigt at fastlægge en investeringsprofil, så investeringerne kan sammensættes ud fra den enkelte investors behov og forventninger. Det er også afgørende, at man er bevidst om de risici, der er forbundet med den konkrete investering. Investeringsprofilen skal blandt andet tage højde for, hvilken risiko man ønsker at løbe med sin investering, og hvor lang tidshorisonten for investeringen er. At fastlægge sin investeringsprofil sker mest hensigtsmæssigt i samråd med en rådgiver. Dertil bør man altid grundigt gennemgå væsentlig investorinformation og andet dokumentationsmateriale. Ønsker man for eksempel en stabil kursudvikling i investeringsbeviser, bør man som udgangspunkt investere i afdelingerne med forholdsvis lav risiko. Det er afdelinger, der er markeret med 1, 2 eller 3 på nedenstående risikoskala. Hvis man investerer over en kortere tidshorisont, er afdelinger med en risikoindikator på 6 eller 7 sjældent velegnede for de fleste investorer. Risikoindikatoren måler de årlige udsving i indre værdi (standardafvigelse). Formuepleje Merkurs placering på risikoskalaen: Risikoen udtrykkes ved et tal mellem 1 og 7, hvor 1 udtrykker laveste risiko og 7 højeste risiko. Kategorien 1 udtrykker dog ikke en risikofri investering. De enkelte afdelingers risikoklassifikation målt med risikoindikatoren fremgår under omtalen af de enkelte afdelinger. Afdelingens placering på risikoindikatoren er bestemt af udsvingene i afdelingens regnskabsmæssige indre værdi de seneste fem år og/eller repræsentative data. Store historiske udsving er lig med en høj risiko og giver en risikoindikator på 6 eller 7. Små historiske udsving er lig med en lavere risiko og en risikoindikator på 1 eller 2. Afdelingens risikoindikator er ikke konstant over tid. Risikoindikatoren tager ikke højde for pludseligt indtrufne begivenheder som eksempelvis uro på finansmarkederne, finanskriser, politiske indgreb og pludselige udsving i valutaer. Da Formuepleje Merkur endnu ikke har eksisteret i fem år, er risikokategorien for denne afdeling fastsat ud fra den maksimale øvre risikogrænse, som bestyrelsen har fastsat for afdelingen. 11

12 Man skal som investor være opmærksom på, at dele af risikomålingen vedrørende risikogrænser bygger på statistiske beregninger og simuleringer. Det betyder, at den faktiske risiko i afdelingen kan afvige fra den forventede risiko. De statistiske beregninger afhænger af estimationsmetode og observationsperiode, ligesom de statistiske beregninger er baseret på metodemæssige forudsætninger, som kan vise sig at være utilstrækkelige, når det handler om at forudsige fremtidige risici. 2. Risici i relation til investeringsmarkederne Risici i relation til markederne kan typisk opdeles i markedsmæssige risici som eksempelvis påvirkning fra konjunkturer, politiske risici, valuta, renter med videre, som stammer fra den enkelte investering. Foreningen håndterer disse risici indenfor de givne rammer på de enkelte markeder. Eksempler på risikostyringselementer er afdelingernes investeringspolitik, interne kontrolprocedurer samt lovgivningens krav om risikospredning. 3. Risici knyttet til investeringsbeslutningerne Kapitalforeningen har fastlagt et afkastmål for afdeling Merkur. Over fem år er målet et afkast målt på indre værdi på 55 procent. Afdelingernes afkast er målt før skat og før investors egne emissions- og indløsningsomkostninger, men fratrukket afdelingens administrations- og handelsomkostninger. For at fastholde afdelingernes risikoprofil, har foreningens bestyrelse fastsat risikorammer som redegjort for andetsteds i regnskabet. Investeringsbeslutninger i foreningens afdeling er baseret på foreningens forvalter og rådgiveres forventninger til fremtiden. Foreningen forsøger at opstille et realistisk fremtidsbillede af eksempelvis renteudvikling og konjunkturer m.v. Ud fra disse forventede fremtidsbilleder foretages investeringerne. Denne type beslutninger er altid forbundet med usikkerhed. Der er altid risiko for, at virkeligheden udvikler sig anderledes end forventet uanset hvor gode analyser, der foretages. I forbindelse med handel med værdipapirer sker der levering mod kontanter. Risikoen for, at det ikke sker, kaldes handelsrisiko. Denne risiko er afdækket gennem depotbanken. Nordea Danmark A/S er depotbank for Kapitalforeningen Formuepleje Merkur. 4. Risici knyttet til driften af foreningen Foreningen forvaltes af forvalteren, Formuepleje Fund Management A/S, som beskæftigede 21 medarbejdere ved udgangen af første halvår af Formuepleje Fund Management A/S er underlagt kontrol af Finanstilsynet og har tilladelse til at drive forvaltningsvirksomhed i henhold til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Forvalterens aktivitet stiller betydelige krav til forretningsprocesser og vidensressourcer blandt selskabets medarbejdere. Selskabet har det seneste år foretaget og vil fortsat foretage investeringer indenfor it med henblik på at understøtte foreningens forretningsudvikling. De kritiske forretningsprocesser i forbindelse med driften af foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning er at udvikle investeringsprodukter, porteføljepleje samt performancemåling og overvågning, modtagelse af indskud og indløsninger fra medlemmer samt rapportering af afkast, risici og indre værdier med videre. For at undgå fejl i driften af foreningen er der fastlagt en lang række kontrolprocedurer og forretningsgange, som reducerer risikoen for fejl. Der arbejdes hele tiden på at udvikle systemerne, og det tilstræbes, at risikoen for menneskelige fejl bliver reduceret. 5. Risici i relation til markedsføring Den væsentligste risiko i forbindelse med markedsføring vurderes at være, at markedsføringsmaterialet bliver bedømt til ikke på retmæssig vis at beskrive det underliggende produkt, nemlig afdelingen i foreningen. Utilstrækkelig information i markedsføringsmaterialet kan indebære både en økonomisk risiko og en risiko for skade på omdømmet. Forvalteren forsøger at minimere denne risiko ved en meget grundig procedure for udarbejdelse og godkendelse af markedsføringsmateriale. 12

13 Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger er omkostninger, som er knyttet til selve driften af foreningen. Administrationsomkostningerne fordeles i henhold til den indgåede administrationsaftale med investeringsforvaltningsselskabet Formuepleje Fund Management, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Herigennem dækkes omkostninger til for eksempel lønninger, husleje, it og kontorhold. Foreningen afholder bl.a. omkostninger til revisor, Finanstilsyn og bestyrelse. Herudover afholder hver afdeling en række andre driftsomkostninger, såsom udgifter til information og markedsføring, depotbank, honorar til afdelingernes porteføljerådgiver. Den konkrete administrationsomkostningsprocent fremgår af regnskabet. ÅOP Årlige omkostninger i procent (ÅOP) samler omkostninger ved at spare op i en afdeling i foreningen i et enkelt og overskueligt nøgletal. ÅOP er udviklet i en arbejdsgruppe under Finanstilsynet med deltagelse fra Konkurrencestyrelsen, Forbrugerrådet, Forbrugerstyrelsen, Finansrådet, Økonomiministeriet, Dansk Aktionærforening og InvesteringsFondsBranchen (IFB) ÅOP beregnes ud fra en investeringshorisont på syv år. Det vil sige, at ÅOP afspejler de årlige omkostninger ved at eje et givet investeringsbevis i syv år. Ved hjælp af den særlige ÅOP-beregner på InvesteringsFondsBranchens hjemmeside, investering.dk, kan man imidlertid beregne omkostningerne ud fra en tidshorisont, som man selv vælger. ÅOP består af summen af følgende tre delelementer: Administrationsomkostninger i procent, Handelsomkostninger i procent og 1/7 af maksimal indtrædelsesomkostning og udtrædelsesomkostning. Administrationsomkostninger i procent fremgår særskilt af hoved- og nøgletalsskemaet under hvert enkelt afdelingsregnskab. Den aktuelle ÅOP for afdeling Merkur er beregnet til 1,66 procent. Vidensressourcer Foreningen har adgang til en bred og dybtgående ekspertviden i foreningens forvalter Formuepleje Fund Management A/S. Der henvises til særskilt afsnit vedrørende Risikofaktorer, punkt 4, Risici knyttet til driften af foreningen. Væsentlige aftaler Foreningen har indgået aftale om forvaltning med Formuepleje Fund Management A/S. Forvalteren har indgået rådgivningsaftale med Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab. Desuden er der indgået depositaraftale med Nordea Danmark A/S. Vigtig information Denne halvårsrapport er i overensstemmelse med gældende praksis ikke revideret af foreningens revisor. Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Generelle risikofaktorer Landerisiko Ved investering i værdipapirer i et enkelt land, f.eks. Danmark, er der risiko for, at samtlige afdelingens investeringer påvirkes negativt af landespecifikke politiske eller reguleringsmæssige tiltag. Desuden vil markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold i landet, herunder udviklingen i landets valuta og rente, kunne påvirke investeringernes værdiudvikling væsentligt. 13

14 Eksponering mod udlandet Investering i velorganiserede og højtudviklede udenlandske markeder medfører ofte en lavere risiko for den samlede portefølje end investering i enkeltlande eller markeder. Nogle udenlandske markeder kan dog være mere usikre end det danske marked på grund af en forøget risiko for kraftige markedsreaktioner på selskabsspecifikke, politiske, reguleringsmæssige, markedsmæssige eller generelle økonomiske forhold. Desuden medfører investeringer i udlandet en valutarisiko, der kan skabe yderligere afkastvariation målt i danske kroner, se nedenfor. Valuta Den indre værdi af en afdeling med valutaeksponering vil blive påvirket af udsving i valutakurserne. Afdelinger, som udelukkende investerer i danske aktier eller obligationer, har derimod ingen direkte valutarisiko. Afdelinger, som investerer i europæiske aktier eller obligationer, har begrænset valutarisiko. Afdelinger, hvor foreningen systematisk kurssikrer valutaeksponeringen, har en meget begrænset valutarisiko. Hvis en afdeling anvender systematisk valutakurssikring, vil det fremgå af beskrivelsen af afdelingens investeringsområde i afdelingsberetningen. Selskabsspecifikke forhold Kursudviklingen for aktier og obligationer udstedt af et selskab er mere ujævn end markedets gennemsnitlige kursudvikling. Selskabsspecifikke forhold, herunder selskabets generelle forretningsudvikling, forretningsudviklingen på vigtige områder, finansieringsforhold, følsomheden over for udviklingen i dansk eller udenlandsk rente, følsomheden over for udviklingen i valutakurserne samt ændringer i selskabets regulatoriske og skattemæssige rammebetingelser i såvel Danmark som udlandet, kan fra dag til dag medføre langt større kursudsving på selskabsniveau end markedets gennemsnitlige daglige kursvariation. Da en afdeling kan placere en del af formuen i værdipapirer udstedt af et enkelt selskab, kan nettoværdien af afdelingens formue variere kraftigt som følge af specifikke forhold i de selskaber, som afdelingen har investeret i. I yderste konsekvens kan et selskab gå konkurs, hvorved en eventuel investering vil være tabt. Kursudsving på aktiemarkederne Aktiekurser varierer meget, og pludselige, betydelige kursfald forekommer jævnligt. Sådanne kursudsving kan blandt andet være en reaktion på selskabsspecifikke, politiske eller reguleringsmæssige forhold. De kan også følge af sektorforhold eller regionale, lokale eller generelle markedsmæssige eller økonomiske forhold. Renterisiko Når renten ændres, påvirker det værdien af obligationerne. Hvordan værdien påvirkes, afhænger af den enkelte obligations egenskaber. Det har således stor betydning, om det er en fastforrentet, en variabelt forrentet eller måske en indeksobligation, der er tale om. Ved at beregne obligationens varighed får man et udtryk for, hvor meget kursen på obligationen forventes at ændre sig med ved en given renteændring. Jo større varighed, jo større kursændringer og dermed risiko vil en renteændring medføre. Varigheden indgår som et af de instrumenter, risikoen styres med. Managerrisiko Afkastet vil i udpræget grad afhænge af kompetencerne hos teamet af porteføljemanagere. Hvis ikke managerne kan identificere gevinstgivende strategier, som udvikler sig i positiv retning, vil investorerne lide tab. Processen med at udvælge afdelingens managere er derfor en væsentlig risikofaktor. 14

15 Halvårsregnskab for afdeling Formuepleje Merkur Kort beskrivelse Afdelingen investerer ud fra et princip om absolut afkastmål, hvor der akkumuleret over 5 år skal skabes et afkast på 50 procent. Dette skal ske under hensyntagen til risikoen, hvor investeringerne bliver tilrettelagt således af det maksimale kurstab på 3 år med 95 procents sandsynlighed ikke bør overstige -10 procent. Afdeling Merkur er en fund of funds multistrategi afdeling, der investerer i andre investeringsforeninger, kapitalforeninger, investeringsfonde og lignende med det formål at opnå en porteføljeeffekt, der betyder, at Merkur samlet set ikke korrelerer med hverken obligations- eller aktiemarkedet. Merkur investerer i fire overordnede strategier som ikke svinger i takt med traditionelle aktie- og obligationsinvesteringer. Målet er, at skabe et højt risikojusteret afkast som kun i mindre grad er afhængigt af udsvingene på aktie- og obligationsmarkederne. Merkur er velegnet til investorer, der ønsker at supplere deres portefølje med en investeringsstrategi, hvor afkast-risikoforholdet ikke kun afhænger af udsving på aktie- og obligationsmarkedet. På den måde opnår investor et nedslag i porteføljens samlede risiko, og det samlede risikojusterede afkast forbedres. Merkur har intet benchmark. Stamdata ISIN-kode DK Afdelingstype Akkumulerende Benchmark Intet Etableret 18. juli 2013 Risikoklassificering Kapitalforeningsafdeling: RØD, 6 Indledning Denne afdelingsberetning bør læses i sammenhæng med halvårsrapportens generelle afsnit om investeringsmarkeder, risikobeskrivelse og risikofaktorer for at give et fyldestgørende billede af udviklingen i afdelingen. Ledelsens vurdering af afdelingens særlige risici fremgår nedenfor. For yderligere oplysninger om risici ved at investere i afdelingen henviser vi til det gældende prospekt, der kan hentes på Risikoprofil De forskellige risikofaktorer er forklaret i afsnittet Risikofaktorer. 15

16 Afdelingsspecifikke risici Likviditetsrisiko Finansielle kriser og lignende kan medføre, at værdipapirerne ikke længere kan handles, eller at de kun kan handles i begrænset omfang. Dette kaldes likviditetsrisiko, hvilket kan påvirke afdelingens afkast negativt. Afdelingen investerer i instrumenter, hvor likviditeten er overvejende er høj. Afdelingens risikoramme beskriver tillige at 95% af porteføljen kan realiseres på højst 6 måneder, Kreditrisiko Afdelingen kan investere i aktier, hvor der traditionelt må forventes større kursudsving end ved obligationer. Afdelingens afkast vil blandt andet være påvirket af de økonomiske forhold og forventninger til de selskaber, som afdelingen investerer i, valutakurser samt den generelle udvikling i samfundsøkonomien. Afdelingen kan investere i obligationer, hvilket indebærer en risiko for, at udsteder af obligationen ikke kan overholde sin betalingsforpligtelse. Afdelingens afkast vil blandt andet være påvirket af ændringer i renteniveau, valutakurser, den økonomiske udvikling samt udviklingen i de økonomiske forhold hos udsteder af obligationen heriblandt rating af udsteder. Med henblik på at fastholde afdelingens risikoprofil er der fastlagt en øvre grænse på risikorammer for bruttoeksponering, positions- og markedsrisiko, afkastudsving, likviditetsrisiko og gearingsrisiko. De præcise risikorammer fremgår af prospektet. Renterisiko Renteændringer affødt af ændringer i det generelle renteniveau eller ændringer af kreditspændene på de forskellige obligationsklasser kan påvirke afdelingens resultater. Hvor stort et evt. kurstab kan blive, afhænger af afdelingens eksponering og størrelsen på rentestigningen eller rentespændsudvidelsen. Finansielle instrumenter Afdelingen anvender i nogen grad afledte finansielle instrumenter samt til styring af den samlede risiko. Risikoen ved investering i afledte finansielle instrumenter afhænger af det underliggende aktiv, som de afledte finansielle instrumenter er baseret på. Investeringerne via afledte finansielle instrumenter skal dog ses i sammenhæng med den underliggende investeringsstrategi, og risiciene på de afledte finansielle instrumenter er ligesom i de underliggende aktivklasser påvirket af rente-, aktieog valutakurs- samt modparts- og afviklingsrisiko. 16

17 Risikorammer Afdelingens risikorammer er nøje defineret i vedtægterne samt prospekt. Disse kan findes på Tillige har bestyrelse og direktion defineret risikorammer som sætter yderligere begrænsninger i forhold til vedtægterne. Risikorammerne overvåges og kontrolleres dagligt. Nedenfor ses et overblik over risikorammerne pr. 30/ Aktuel Bestyrelse Bruttoeksponering 100% 600% Positions- og markedsrisiko Alfa strategi eksponering, direkte 15,93% 20% Alfa strategi eksponering, total 19,76% 23% Tre største enkelt positioner 0,00% 20% Tre største enkelt positioner 0,00% 20% Tre største enkelt positioner 0,00% 20% Største enkelt udsteder 45,79% 80% Øvrige obligationer 0% 10% Største enkelt aktie 0% 10% Koncentrationsrisiko Lange positioner 100,00% 100% Standardafvigelse 1 års sigt 11% 30% 3 års sigt 14% 22% 5 års sigt 14% 20% Positions- og markedsrisiko Aktieeksponering 0% 100% Optionsjusteret varighed 0,9-1 til 6 Gearingsrisiko 0% 100% Valutakursrisiko Valutalån i DKK eller EUR 98% 100% Valutalån i andre valutaer 0% 10% Opdateret pr. 30. juni Noter Bruttoeksponeringen Ved bruttoeksponeringen forstås afdelingens samlede nettopositioner i procent af den samlede formue. Afdelingens samlede nettopositioner opgøres som summen af nedenstående: 17

18 1. Kursværdien af afdelingens samlede lange nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. 2. Likvide midler, herunder valuta. 3. Kursværdien af afdelingens samlede korte nettopositioner i værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, råvareinstrumenter eller indeks. Koncentrationsrisiko Ved lang position forstås en position, der giver gevinst ved kursstigning for det pågældende (underliggende) aktiv. Afdelingen kan investere i: Danske og udenlandske UCITS, alternative investeringsfonde, investeringsselskaber og strukturerede produkter. Derivater, der kan anvendes som risikoafdækning af afdelingens renterisiko, aktie- og aktiemarkedsrisiko og valutarisiko. Derivater må ligeledes anvendes til at opnå lang såvel som kort eksponering. Derivaterne kan handles OTC. Obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, den danske stat og KommuneKredit optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller af regionale myndigheder optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Aktier optaget til handel på et reguleret marked. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger m.v. Standardafvigelse/Udsving i afkast Standardafvigelse er et udtryk for variation i afkastet. Ved en høj standardafvigelse varierer afkastet meget omkring gennemsnittet. Ved lav standardafvigelse ligger de enkelte delperioders afkast tæt på det gennemsnitlige afkast for samtlige delperioder. Standardafvigelsen på 1, 3, og 5 års sigt er angivet annualiseret for hver periode. Positions og markedsrisiko Afdelingens netto-aktiemarkedseksponering er efter modregning af lange positioner med korte positioner, herunder afdækning ved salg af futures på aktieindeks. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår således i opgørelsen af rammen. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter skal eksponeringen til aktie- eller obligationsmarkedet fra de underliggende aktiver i disse medgå i opgørelsen af afdelingens renterisiko og aktiemarkedseksponering. Afdelingens renterisiko (optionsjusteret varighed) skal ligge i intervallet -2 til 8 af afdelingens beholdning investeret i obligationer. Derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse med optimering heraf medgår i opgørelsen af rammen. Afdelingens optionsjusterede varighed opgøres via Nordea Analytics. Gearingsrisiko/Lån 1. Ved investeringer i kollektive investeringsinstitutter, hvori der anvendes lån, skal disse lån medgå i opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500% af formuen. 2. Bestyrelsen har besluttet, at der skal tages aktion umiddelbart, hvis der forekommer tab i afdelingen: Opstår der tab på mere end 10 procent i forhold til indre værdi primo henholdsvis ultimo en måned, så skal bestyrelsen informeres uden unødigt ophold. Indtil bestyrelsen har taget stilling til, hvilke konsekvenser tabene skal have for de fremtidige risikorammer i afdelingen, må gearingen ikke øges i afdelingen og nye forretninger, der netto øger risikoen, må ikke indgås. Eksisterende forretninger skal ikke lukkes ned, men tilpasning inden for rammerne kan fortsat effektiveres. Afdelingen kan ikke anvende finansielle instrumenter til gearing, uden disse medgår i opgørelsen af afdelingens låneramme på maksimalt 500% af formuen. Valutakursrisiko Eksponeringen opgøres efter modregning af valutaterminskontrakter, derivater og finansielle instrumenter af enhver art som medgår i opgørelsen af rammen. Ved opgørelse af valutalån i andre valutaer end danske kroner og euro skal derivater og finansielle instrumenter af enhver art i forbindelse hermed medgå i opgørelsen af rammen. 18

19 Ledelsesberetning for afdeling Formuepleje Merkur Afdelingen Formuepleje Merkur realiserede et overskud i sin første periode på 7,2 millioner kroner. Investeringsforeningens formue udgjorde pr. 30. juni ,0 millioner kroner. Nærværende regnskab er den første periodemeddelelse, hvorfor udviklingen i den forgangne periode ikke kan sammenholdes med forventninger i den seneste årsrapport. Periodens positive resultat skal sammenholdes med et afkast på -0,61 procent. Forskellen med hensyn til fortegn skal ses i sammenhæng med bevægelserne i cirkulerende mængde i perioden. I oktober 2013 blev alle aktiver i Merkur A/S apportindskudt i hedgeforeningen Merkur, og der blev udstedt nye investeringsbeviser. I månederne herefter blev der skabt et overskud på baggrund af en stabil cirkulerende mængde. Fra starten af 2014 oplevede afdelingen en periode med både indløsninger og et faldende afkast indtil foråret, hvor afkastet igen har været positiv, men på en lavere cirkulerende mængde. Overskuddet i efteråret er således optjent på et tidspunkt med stor cirkulerende mængde, herefter falder overskuddet samtidig med den cirkulerende mængde, inden en ny periode med nyt overskud, men nu på baggrund af en lavere cirkulerende mængde. Derved er forskellen i overskud/negativ afkast opstået. Markedsforholdene Afdelingen Formuepleje Merkur har leveret et afkast siden opstarten i juli 2014 på i alt -0,61 procent pr. 30. juni Performance har i perioden været mindre tilfredsstillende, når der sammenholdes med afdelingens afkastmål på akkumuleret 50 procent over fem år. I perioden har afdelingen været investeret i er investeret i en bred portefølje af funds og funds indeholdende globale aktier og obligationer. I efteråret 2013 investerede Merkur i aktier i Formueplejeselskaberne. Merkur modtog i lighed med øvrige aktionærer investeringsbeviser i Formueplejeselskabernes søsterforeninger, som risikomæssigt svarede til de oprindelige investeringer i Formueplejeselskaberne. Tillige investerede Formuepleje Merkur i Investeringsforeningen CPH Capital afdeling Forbrugsaktier samt strategien Triple Alfa Global Equities. Sidstnævnte er en strategi, som ikke indeholder markedsrisiko, men hvor afkastet skabes ved, at aktieudvælgelsen på globale aktier fra forvalteren CPH Capital giver et merafkast i forhold til globale aktier. Både Forbrugsaktiestrategien og Triple Alfa Global Equities har underperformet i regnskabsperioden, hvilket bestyrelse og direktion finder utilfredsstillende. For nuværende er det dog forvalters forventning, at performance vil rette sig, hvilket naturligvis overvåges nøje. Markedsforventninger til 2. halvår 2014 Afdeling Formuepleje Merkur vil i 2. halvår 2014 gradvis dreje sine investeringer over mod investeringer, der tilbyder forbedrede afkast- og risikoegenskaber, således at Merkur er tro sit oprindelige fokus om at skabe et attraktivt afkast risikoforhold, hvor investeringerne ikke svinger i takt med aktie- og obligationsmarkedet. Dette vil ske med en investeringsstrategi, der hviler på fire søjler: 1. Børsintroduktioner og virksomhedshandler Afdeling Formuepleje Merkur vil udnytte, at der på de globale finansmarkeder med jævne mellemrum kan investeres i aktier i forbindelse med notering på børser til priser, der ligger under det niveau, som Formueplejes investeringskomité vurderer, at aktierne reelt er værd. Investeringerne vil som hovedregel være kortsigtede med en horisont på op til et år. Maksimalt 5 procent af afdelingens formue vil blive investeret i en given aktie på investeringstidspunktet. Afdeling Merkur vil også kunne udnytte eventuelle arbitragegevinster i forbindelse med virksomhedshandler, idet der af og til opstår 19

20 muligheder, hvor der er aftalt en købspris for en virksomhed, men hvor børskursen ikke har tilrettet sig fuldt ud. I alt vil investering i denne strategi udgøre højst 20 procent af den samlede formue i Afdelingen. Op til 8 procent af formuen på investeringstidspunktet vil kunne investeres i aktier, som er unoterede, men hvor der er planlagt en børsnotering indenfor ti måneder. 2. Markedsuafhængig For op til 50 procent af formuen kan afdelingen investere i særlige investeringsfonde, der er kendetegnet ved, at de ikke svinger i takt med aktier og obligationer, dog maksimalt 20 procent i hver enkelt investeringsfond. De enkelte fondes investeringsstrategier kan være vidt forskellige, men fællestrækket er, at risiko og afkast ikke kommer fra traditionelle værdipairer, men derimod for eksempel fra handlen med forskellige typer af futures/optioner, hvor managerens indsigt i markedet betyder, at han konsistent kan opnå et fornuftigt langsigtet afkast i forhold til risikoen. Det kan også være investering i en slags genforsikringsrisici, hvor investor for eksempel påtager sig forsikringsrisiko i forhold til ekstreme vejrfænomener eller andre typer af specifikke forsikringsrisici, som store forsikringsselskaber ønsker at dele - det vil sige sælger til andre for at undgå for stor risiko. Gennem spredning og nøje udvælgelse vil sådanne strategier i gennemsnit levere et attraktivt afkast i forhold til risikoen på langt sigt. 3. Alfa Formuepleje Merkur kan for op til 50 procent af formuen investere i strategier, der genererer et afkast fra aktiver, der som hovedregel svinger modsat de finansielle markeder. Dog maksimalt 20 procent i hver enkelt investeringsfond. Det kan for eksempel være i såkaldte alfa-aktiestrategier, hvor der investeres i, at en porteføljemanager er særligt dygtig til konsistent over lang tid at levere merafkast, og hvor markedsrisikoen fjernes ved at anvende finansielle instrumenter. Det gode ved disse strategier er, at de typisk vil generere positivt afkast ved store kursfald på aktiemarkederne. Samme type alfastrategier kan udføres på obligations- og rentemarkedet samt inden for energi og råvarer. Fælles for disse alfa-strategier er dog, at de også løbende skal kunne levere et attraktivt afkast i forhold til risikoen. Udvælgelsen af de rigtige managere er her meget vigtig. 4. Markedsimperfektioner På de finansielle markeder opstår der med jævne mellemrum skævheder i prissætningen - såkaldte imperfektioner - som det er muligt at udnytte. For eksempel har investeringsstrategien i afdeling tidligere investeret i såkaldte "closed end-investeringsfonde" med henblik på at udnytte, at fondene handlede under indre værdi, og hvor en realisering af værdierne ville betyde en gevinst til investorerne. Disse fonde var Formueplejeselskaberne. Strategien kan ikke længere forfølges for så vidt angår Formueplejeselskaberne, da disse er afnoterede fra børsen, og Formueplejeforeningerne handler med mindre spreads. Men denne strategi kan dog forfølges i andre eksterne investeringsfonde. Yderligere kan der være tale om særlige investeringer i såkaldte "lav-betaanomalier". Det vil sige investeringer, der har en lav risiko, men et højt afkast - det kan være monopol-selskaber og lignende. Det kan også være fonde, der investerer i misligholdt gæld, hvor ledelsens særlige evne til at kreditvurdere betyder, at der kan leveres et godt langsigtet afkast. Bestyrelsen for Kapitalforeningen og Formuepleje vil i løbet af den kommende tid informere investorerne yderligere om afdeling Merkur og mulighed for individuel rådgivning. Afdelingen vil fremadrettet ikke i særlig grad blive påvirket af markedsforholdene, undtagen hvis der opstår betydelige korrektioner i nedadgående retning på aktie- og obligationsmarkederne. I hvilket tilfælde afdelingen forventes at generere et betydeligt positivt afkast. Som hovedscenarie forventer vi dog at afdelingen vil præstere et afkast på niveau med den langsigtede forventning. 20

21 Resultatopgørelse (1.000 kr.) Renter og udbytter 39 Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat 0 Periodens nettoresultat Balance (1.000 kr.) AKTIVER 1 Likvide midler Kapitalandele Aktiver i alt PASSIVER M edlemmernes formue Anden gæld 452 Passiver i alt Noter. hvortil der ikke henvises Noter 1 Finansielle instrumenter (%) Børsnoterede finansielle instrumenter 99,71% Øvrige finansielle instrumenter 0,29% I alt finansielle instrumenter 100,00% 2 Hoved- og nøgletal Nettoresultat (t.kr.) M edlemmernes formue (t.kr.) Cirkulerende andele (stk.) Indre værdi 99,39 Afkast (pct.) -0,61 Omkostningspct. 0,47 Omkostningspct. ekskusiv performance fee 0,47 Nøgletal for risiko * Sharpe ratio 1,49 Standardafvigelse 10,34 * Er beregnet på 60 mdrs. udvikling. I beregningen af nøgletallene er der anvendt data for det tidligere selskab Formuepleje M erkur A/S, som er omdannet til nuværende form som kapitalforening. 21

22 Fordelingen af aktiver 22

23 Anvendt regnskabspraksis Generelt Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. og Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Generelt om usikkerhed ved indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når afdelingen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægter og omkostninger er periodiseret og indeholder således de beløb, der kan henføres til regnskabsperioden. Modtagne bruttoudbytter korrigeres for ikke-refunderbar udbytteskat. Renter og udbytter i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagen. Kursgevinster og -tab I det regnskabsmæssige resultat indgår såvel realiserede som urealiserede kursgevinster/-tab. De realiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og værdien primo regnskabsperioden henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsperioden. De urealiserede kursgevinster/-tab opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo regnskabsperioden og kursværdien primo regnskabsperioden henholdsvis anskaffelsesværdien i regnskabsperioden. Under handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger relateret til handler udført i forbindelse med den løbende porteføljepleje. Handelsomkostninger i forbindelse med emissioner eller indløsninger føres som en emissions-/indløsningsomkostning på formuen. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter indregnes i resultatopgørelsen under valutaterminer. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger udgør direkte omkostninger for afdelingen samt andel af fælles omkostninger. Skat Skat omfatter ikke refunderbar skat på renter og udbytter. Balancen Likvider Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter. Likvider i fremmed valuta omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurser. 23

24 Aktier (kapitalandele) Afdelingens forretningsgrundlag er at skabe afkast i form af stigninger i dagsværdi, udbytte og renter af aktier baseret på afdelingens risikostyrings- og investeringsstrategi. Afdelingen investerer overvejende i børsnoterede aktier, direkte eller via kapitalandele i investeringsog kapitalforeninger mv. Afdelingen betaler ingen dobbelthonorarer såfremt der investeres via investerings- og kapitalforeninger i Formuepleje og CPH Capital. Dagsværdi for børsnoterede aktier fastsættes til børskursen på balancedagen. I tilfælde af at denne kurs ikke vurderes at udtrykke dagsværdien, anvendes andre offentliggjorte markedsdata, der bedst indikerer dagsværdien, eller kapitalværdiberegninger baseret på fremtidige forventede pengestrømme. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter pr. balancedagen indgår i tilgodehavender henholdsvis forpligtelser. I det omfang dagsværdien for afledte finansielle instrumenter ikke kan udledes af et aktivt marked, er det nødvendigt, at ledelsen vurderer og vælger en hensigtsmæssig metode til opgørelse af dagsværdierne. I den forbindelse anvendes værdiansættelsesmetoder, der er generelt accepterede for det pågældende instrument. Dagsværdiopgørelsen for afledte finansielle instrumenter baseres på officielle valutakurser, markedsrenter og andre markedsdata såsom volatilitet, korrigeret for det enkelte instruments særlige egenskaber. Reguleringen af dagsværdi på de afledte finansielle instrumenter præsenteres som en kursregulering i resultatopgørelsen. Afledte finansielle instrumenter med positiv dagsværdi er opført under aktiver, imens afledte finansielle instrumenter med negativ dagsværdi er opført under passiver. Andre aktiver Andre aktiver måles til dagsværdi og består af tilgodehavende renter, udbytter m.m., aktuelle skatteaktiver bestående af refunderbar udbytteskat og renteskat tilbageholdt i udlandet samt mellemværende vedrørende handelsafvikling, der omfatter værdien af emissioner og solgte værdipapirer før eller på balancedagen, hvor betalingen først sker efter balancedagen. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser omfatter værdi af afledte finansielle instrumenter samt anden gæld. Anden gæld måles til dagsværdi og består af skyldige omkostninger og mellemværende vedrørende handelsafvikling, der omfatter værdien af indløsninger og købte værdipapirer før eller på balancedagen, hvor betalingen først sker efter balancedagen. 24

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver...

Likvider... 24 Kapitalandele og obligationer... 24 Afledte finansielle instrumenter... 24 REPO-forretninger... 24 Andre aktiver... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

Balancen... 27 Likvider... 27 Aktier (kapitalandele) og obligationer... 27 Afledte finansielle instrumenter... 27 REPO-forretninger...

Balancen... 27 Likvider... 27 Aktier (kapitalandele) og obligationer... 27 Afledte finansielle instrumenter... 27 REPO-forretninger... Indhold Foreningsoplysninger... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning for Kapitalforeningen... 6 Resultat og formue... 6 Ændringer og nyheder... 6 Væsentlige markedsbegivenheder i

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik

Pr. 30.06.2014. Jyske Invest. Afdelingsoverblik Pr. 30.06.2014 Afdelingsoverblik 1 Forvent en forskel er på mange måder en anderledes investeringspartner. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast. Vores vision er at levere investeringsløsninger,

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S, CVR-nr. 32 08 02 86, der afholdes Til aktionærerne i Formuepleje Fokus A/S Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Fokus A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C

Onsdag, den 12. juni 2013 kl. 9.00 på selskabets adresse. Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego

HALVÅRSRAPPORT 2007. - i fuldendt balance. Stratego HALVÅRSRAPPORT 2007 - i fuldendt balance Stratego 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... side 3 Hoved- og Nøgletal... side 4 Ledelsespåtegning... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår 2014... 23 Resultatopgørelse... 24 Balance... 24 Nøgletal... 25 Positioner... 25 Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Faktaark Alm. Brand Bank

Faktaark Alm. Brand Bank Faktaark Hvad er IndexPlus? IndexPlus er et fuldmagtsprodukt som (Banken) forvalter på dine vegne. Målet med IndexPlus er at give dig et øget afkast på din investeringsportefølje via en løbende justering

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 17. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje Merkur A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks. formuetab

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Merkur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Merkur FOMUEPLEJE MERKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje LimiTTellus A/S

1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår. HALVÅrsrapport. Formuepleje LimiTTellus A/S 1. juli 2013-31. december 2013 // 9. regnskabsår HALVÅrsrapport 1. halvår 2013//2014 Formuepleje LimiTTellus A/S 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger. Maks. tab: -15% Maks.

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006

Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006 Aalborg, den 13. november 2006 Spar Nord FormueInvest A/S 3. kvartalsrapport 2006 Vedlagt fremsendes

Læs mere

Kapitalforeninger (rød risikomærkning)

Kapitalforeninger (rød risikomærkning) Kapitalforeninger (rød risikomærkning) En kapitalforening er en alternativ investeringsfond, som kan investere i mange forskellige typer af aktiver. Med en kapitalforening kan du som et supplement til

Læs mere

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold:

Kvartalsrapportering. Middelfart Kommune. Østergade 11. 5500 Middelfart. Aarhus, 12. oktober 2015. Indhold: Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart Aarhus, 12. oktober 2015 Kvartalsrapportering Indhold: 1. Markedskommentarer 2. Porteføljeoverblik 3. Afkastopgørelse 4. Transaktionsliste 5. Beholdningsoversigt

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Fusionsredegørelse 27. marts 2014

Fusionsredegørelse 27. marts 2014 Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Markedsforventninger til 2. halvår Resultatopgørelse Balance Nøgletal Positioner Halvårsregnskab for afdeling CPH

Markedsforventninger til 2. halvår Resultatopgørelse Balance Nøgletal Positioner Halvårsregnskab for afdeling CPH Indhold Foreningsoplysninger... 5 Påtegninger... 6 Ledelsespåtegning... 6 Ledelsesberetning for Investeringsforeningen... 7 Resultat og formue... 7 Ændringer og nyheder... 7 Væsentlige markedsbegivenheder

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl.

Halvårsrapport 30.06.2005. pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Halvårsrapport 30.06.2005 pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. Indhold Hovedtal...3 Periodens resultat...4 Forventninger til fremtiden...5 Investeringsstrategi og finansiel risikostyring...6 Resultatopgørelse...7

Læs mere

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter

Formuepleje Merkur A/S. vedtægter Formuepleje Merkur A/S vedtægter FORMUE PLEJE Merkur Fomuepleje merkur A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Merkur A/S. Selskabets

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S

Formuepleje Pareto A/S *) Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. samlet afkast* 150% Formuepleje Pareto A/S 300 Formuepleje Pareto 200 100 Aktieindeks 0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 *) Indre værdi 1/7 1999

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Return on Knowledge Bornholms Regionskommune Danske Capital - porteføljeforvaltning Tirsdag d. 26.08.2014 Afkast siden 2008 2 Status for porteføljen i år Status pr. 31.07.2014 Afkast 3,16% 4.745.572 kr.

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006

Formuepleje Optimum A/S. Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Halvårsrapport 2006/07 1. juli 2006-31. december 2006 Det store O fra Optimum blev brugt som ikon for selskabet, da det blev introduceret sidste år. 5 års afkastmål: 25% Nettoafkast efter selskabsskat

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2

PROSPEKT. Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger. Side 2 PROSPEKT Investeringsforeningen Absalon Invest Fællesprospekt for 8 afdelinger Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Bestyrelseserklæring... 5 Foreningen... 6 Afdelingerne... 8 Generelt...

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår

Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013. Formuepleje Merkur A/S. 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Halvårsrapport 1. halvår 2012//2013 Formuepleje Merkur A/S 1. juli 2012-31. december 2012 // 16. regnskabsår Formuepleje Merkur A/S: 5 års afkastmål: 70% Nettoafkast efter selskabsskat og omkostninger.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter

Formuepleje Fokus A/S. vedtægter Formuepleje Fokus A/S vedtægter FORMUE PLEJE Fokus FoRmuepleje Fokus A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Fokus A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011

Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest HALVÅRSRAPPORT 2011 Specialforeningen Danske Invest CVR-nr. 24 26 06 82 Parallelvej 17 2800 Kongens Lyngby Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere