7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7 gode huskeregler. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed. I Forandring"

Transkript

1 DONG Gas Distribution A/S Nesa Allé Gentofte Tlf Cvr-nummer Døgnvagttelefon Energi I Forandring 7 gode huskeregler 1 Friskluftåbninger ud til det fri må aldrig spærres eller til stop pes. 2 Naturgasfyr og brændeovn må aldrig monteres på samme skor stensløb. 3 4 Udmundingen af et vandret balanceret aftræk må aldrig pla ce res i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor der ofte befinder sig mennesker. Tjek altid, hvor stikledningen er placeret, før du skal i gang med gravearbejder i nærheden af stikledninger. 5 Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en fagmand, som loven kræver. 6 Sørg for regelmæssig vedligeholdelse af naturgasinstalla tio nerne. 7 Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten. Vær opmærk som på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret. Det kan være tegn på dårligt fungerende aftræk eller dårlig forbrænding. Sikker med naturgas Ren besked om naturgas og sikkerhed

2 1 Viden om sikkerhed viden om sikkerhed 2 Lugter du gas ude eller inde? 3 Advarselssignaler 4 Pas på kulilten Denne brochure handler om naturgas og naturgasinstallationer i enfamiliehuse. Brochurens formål er at informere dig som forbruger om naturgas og sik ker heden i forbindelse med din naturgasinstallation. Erfaringen viser, at naturgas er en sikker energiform, men der er en risiko ved en hver form for energi. Viden og kendskab til installationernes funk tion og drift skaber en høj grad af sikkerhed. Brochuren giver dig et kendskab til de sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes, og hvad du skal være opmærksom på for at undgå problemer med din naturgasinstallation. Opbevar brochuren et sted, hvor den altid er nem at få fat i. 5 Det skal du være opmærksom på 6 Hvem har ansvaret? Lugter du gas ude eller inde? Kontakt straks vores døgnvagt på Aftrækssikringer og service 8 Hvad kan du selv gøre? 9 Naturgasinstallationen Hvis der siver naturgas ud i boligen, er det vigtigt, at du ikke benytter din fastnettelefon. Du må heller ikke tænde eller slukke for de elektriske kontakter. Fare ved utæthed Naturgas kan under særlige omstæn digheder eksplodere. Hvis natur gas installationen er utæt, og der trænger gas ud i opstil lings rummet, kan gas sen antændes, hvis gas kon centrationen er mellem 4 og 15 procent. Gassen kan f.eks. antændes af den gnist, der op står, når man tænder eller slukker for en kontakt. Derfor er gassen tilsat et lugtstof, så selv meget små mæng der naturgas kan opdages, inden farlige situationer opstår. 10 Kedeltyper 11 Skorstene Gas- og røglugt 12 Lave aftræk 13 Kuliltealarmer Alarmsignaler Lugt af gas inde eller uden for huset Fugtigt indeklima og dårlig lugt Dug på ruderne Hovedpine, svimmelhed eller træthed Forholdsregler Åbn døre og vinduer Luk for gassen ved stophanen Undgå brug af åben ild Tænd og sluk ikke for lys og elektriske kontakter Informer andre i ejendommen Brug ikke fastnettelefonen 3 Sikker med naturgas Sikker med naturgas 4

3 Advarselssignaler Lugter du forbrændingsprodukter? Ved en ufuldstændig forbrænding kan der dannes kulilte, som er en giftig og lugtfri luftart. Føler du utilpashed, som stort set forsvinder igen ved indånding af frisk luft, eller kan du lugte eller fornemme forbrændingsprodukter, f.eks. fugtigt indeklima eller dug på ruderne, skal du gøre følgende: Symptomerne på kulilteforgiftning viser sig hurtigt ved høje koncentrationer af kulilte i boligen men kan også vise sig efter længere tids ophold i lavere koncentrationer. Kulilten ophobes i kroppen, så længe man opholder sig i kulilteholdig luft. Åbn døre og vinduer Luk for gassen ved stophanen Ring til vores døgnvagt på Søg frisk luft Det skal du Være opmærksom på Pas på kulilten Gasuheld og -ulykker er heldigvis meget sjældne. Men det er vigtigt altid at være opmærksom på naturgasinstalla tionens tilstand og funk tion. Den hyppigste årsag til uheld er manglende vedligehol delse af instal la tionen. Dårlig forbrænding giver kulilte Normalt udvikles der næsten ingen kulilte, når man fyrer med naturgas. Men hvis gasfyret har en dårlig forbrænding, er der risiko for en væsentlig kulilte dan nelse. Det giver normalt ingen sikkerhedsmæssige problemer, hvis aftrækket (skorstenen) fungerer korrekt. Farlige situationer kan dog opstå, hvis der dannes kulilte i naturgasfyret sam tidig med, at aftrækket/skorstenen er defekt, så kulilten udledes i bo ligen. Hvor kommer kulilte fra? Dårligt vedligeholdte naturgasfyr eller andre gasforbrugende apparater Brændeovne Fastbrændselsfyr Udstødning fra biler Dårlig forbrænding generelt Havegrill (trækulsgrill) Advarselssignaler og symptomer ved kulilte i boligen Fugtigt indeklima Dug på ruderne Dårlig luft/lugt Kraftig hovedpine, kvalme og diarré Brystsmerter og kramper Træthed, døsighed og forvirring Bevidstløshed og koma Kuliltes egenskaber Farveløs Lugtfri Yderst giftig Vejer det samme som luft Førstehjælp Få frisk luft forlad ejendommen Advar andre og søg straks læge eller skadestue Hvis personen er bevidstløs Kunstigt åndedræt Hjertemassage Ring efter en ambulance Kulilten binder sig ca. 250 gange bedre end ilt til de røde blodlegemer og re du cerer blodets evne til at transpor tere ilt rundt i kroppen. Derfor er selv meget små mængder kulilte farlige. Svigter gasforsyningen Ring til vores døgnvagt , som vil hjælpe dig med at finde årsagen. Driftsstop på dit naturgasfyr Kontakt din vvs-installatør, servicefirma eller naturgasselskab. 6 ting, du selv kan gøre, inden du ringer efter en servicemontør 1. Er der strøm til gasfyret? Er elkontakten/hfi-relæet/hpfi-relæet slået til? Tjek alle sikringer. 2. Er der vand på varmeanlægget? Undersøg vandtrykket på vandtrykmåleren. Fyld anlægget, hvis det mangler vand. Herefter skal varmeanlægget muligvis udluftes. 3. Er der åbnet for gassen? Undersøg gashanen ved indføringen til huset og ved naturgasfyret. 4. Er varmestyringen eller rumtermostat korrekt indstillet? Indstil varmestyring eller rumtermostat. 5. Er overkogssikringen udkoblet? Tryk knappen til overkogssikring ind. 6. Er gasfyret gået på rødt? Tryk kontrolknappen ind, dog maks. tre gange. Kontakt servicemontøren. Hvis displayet viser en fejlkode, så oplys den til servicemontøren. Installation af brændeovn Det er ikke tilladt at montere brændeovn eller pejs på samme skorstensløb som naturgasfyret. Sikker med naturgas Installation af tørretumbler eller emhætte Ved installation af apparater med mekanisk ventilation skal du kontakte din vvs-installatør eller os for at høre, om dette kan forstyrre forbrændingsprocessen i naturgasfyret. Om- eller tilbygning Planlægger du bygningsændringer, som kan påvirke naturgasinstallationen, frisklufttilførsel og aftræk/skorsten, er det vigtigt, at du rådfører dig med din vvs-installatør eller os, inden du påbegynder arbejdet. Større gravearbejder Ring til os og hør, hvor stikledningen ligger, så du ikke risikerer at beskadige den. Et naturgaskomfur kræver udluftning Hvis du har naturgaskomfur, skal der være god udluftning i køkkenet, f.eks. i form af en emhætte. Den vil fjerne vanddamp og de små mæng der kvælstofilter, som dannes i forbrændingsprodukterne. I modsat fald kan der ske en ophobning af kvælstofilter i luften. Det er kvælstofilterne i forbrændingsprodukterne, som kan virke generende på f.eks. astmatikere og små børn. Husk at spørge din vvs-installatør eller os til råds, inden emhætten sættes op. Den kan nemlig godt påvirke frisklufttilførslen til naturgaskedlen, hvis denne har åbent forbræn dings kammer (se side 10). Udmunding af vandret balanceret aftræk Ønskes en installation forsynet med et vandret balanceret aftræk, må ud mun dingen ikke placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller andre arealer, hvor der ofte befinder sig mennesker. 6

4 Hvem har ansvaret? Aftrækssikringer og service Gasreglementet Naturgasinstallationer, herunder også skorsten/aftræk, skal udføres og vedlige hol des efter bestemmelserne i Gasreglementet, der er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen, som er den danske myndighed på området. Sikkerhedsstyrelsen er underlagt Økonomi- og Erhvervsministeriet. Aftrækssikringer En aftrækssikring er en sikkerhedsanordning, der afbryder naturgasfyret, hvis skorstenen skulle blive blokeret. Er du i tvivl om, hvilken type kedel du har, kan du se eksempler på side 10 alternativt kan du kontakte din vvs-installatør eller os. Kedeltype Kedler med gasblæseluftbrændere og alle gaskedler med åbent Gaskedler med lukket Krav om montage af aftrækssikring Ja Nej Service og vedligeholdelse Regelmæssig service og vedligeholdelse af din naturgasinstallation er vigtigt for at du kan få optimal gavn af din investering. Kedeltype Gaskedler med åbent Lovkrav Hvert 2. år Anbefaling Gasblæseluftbrænder Hvert 2. år Gaskedler med lukket Hvert 3. år Det er ejerens/brugerens ansvar: at naturgasinstallationen betjenes efter forskrifterne og ikke udsættes for overlast at gasmåler og hovedhane til enhver tid er let tilgængelige at kun autoriserede vvs-installatører arbejder på naturgasinstallationen at stikledningen ikke beskadiges at de naturgasforbrugende apparater og deres aftræk/skorstene vedlige hol des, så de er i forsvarlig stand at aftræksrør/skorsten, ventilationskanaler, friskluftåbninger o.l. ikke lukkes eller tilstoppes at lovpligtige servicekrav overholdes. Hvad kan du selv gøre? Kondenserende gaskedler med lukket Hvert 2. år Det er vvs-installatørens ansvar: at alle nye installationer og ændringer af eksisterende installa tioner anmeldes til distributionsselskabet og udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til Gas regle mentets bestem melser. Installatøren fri tages ikke for sit ansvar, selv om distributionsselskabet har godkendt installationen Se kontaktoplysninger på bagsiden af denne brochure. at instruere ejer/bruger i at betjene installationen og de tilslut tede naturgasfor bru gende apparater. Der skal altid følge dansks pro gede brugs anvisninger samt eventuelle sikkerhedsregler med til naturgasappa raterne. Det er Distributionsselskabets ansvar: at have en vagtcentral, som ejer/bruger kan kontakte døgnet rundt at føre tilsyn med nye installationer på stikprøvebasis at overvåge det generelle sikkerhedsmæssige niveau på eksisterende naturgas installationer at yde naturgaskunderne information og energirådgivning. Få naturgasinstallationen samt skorsten/aftræk efterset og ved ligeholdt med passende mellemrum. Vi anbefaler derfor, at du indgår en serviceaftale. Sørg for at holde rent omkring naturgasinstallationen. Ved kedeltyper med åbent er det særlig vigtigt at holde rent i opstil lings rummet og omkring luftindtaget ved kedlen. Hold øje med, at skorsten/aftræk ikke til stop pes af nedfaldne blade, sne og is, fugle reder o.l. Hold øje med skorstenens tilstand. Hvis skorste nen f.eks. har en gammel foring, en keramisk foring eller slet ingen foring, skal du være op mærk som på, at der kan foregå en langsom ned brydning. Det kan med føre, at skorstenen tilstop pes, så der opstår risiko for, at kulilteholdige for brændingsprodukter trænger ud i boligen. Få vvs-instal la tøren til at vurdere skorstenen og eventuelt sætte en godkendt foring i. Vær opmærksom på fugt eller lugt i det rum, hvor kedlen er opstillet. Det kan være tegn på dår ligt fungerende aftræk. Fjern nedfald i skorstenen ved renselemmen på skorstenen. 7 Sikker med naturgas Sikker med naturgas 8

5 Naturgasinstallationen Kedeltyper Opbygning og tilslutning Kedler med åben forbrænding (fig. 3, 4 og 5) En naturgasinstallation omfatter: forsyning af naturgas til boligen via en stikledning den indvendige rørinstallation naturgasapparaterne aftrækssystemet for udledning af forbrændingsprodukter. Naturgasforsyningen dvs. stikledningen ind til huset er normalt gravet cm ned i jorden. Den slutter ved hovedhanen, der enten sidder over jorden (fig. 1) eller er placeret under jordniveau i husets kælder (fig. 2). Fra hovedhanen føres naturgasforsyningen videre til målerskabet. Fra målerskabet ledes naturgassen gennem et rør til kedlen og eventuelle andre naturgasforbrugende apparater, f.eks. komfur. Røggasserne ledes gennem et aftræk eller en skorsten ud i det fri. En naturgaskedel med åben forbrænding og en gasblæseluftbrænder tager luften til forbrændingen fra det rum, hvor den er placeret. Derfor skal der tilføres frisk luft. Røg gasserne ledes enten ud gennem skorstenen eller gennem et specielt aftræk. AFTRÆKS SIKRING RØGGAS AFTRÆKS SIKRING RØGGAS AFTRÆKSSIKRING Fig. 3. Væghængt gennemstrømnings- Fig. 4. Gulvplaceret naturgaskedel med Fig. 5. Kedel med gasblæseluftbrænder Sådan afbrydes gastilførslen kedel med åbent åbent Illustrationerne viser, hvor du normalt skal lukke for naturgassen. Der findes imidlertid flere forskellige typer installationer. Derfor er det vigtigt, at du selv undersøger, hvor der kan lukkes for naturgassen på din installation (se fig. 1 og 2). KEDEL LUK HER ELLER HER MÅLER- SKAB Fig. 1. Hovedhanen installeret over jordniveau Kedler med lukket forbrænding (fig. 6 og 7) Disse kedler får frisk luft og afgiver forbrændingsprodukterne gennem et dobbeltrør (balanceret aftræk) eller gennem to separate rør (splitaftræk). Aftrækket kan enten være placeret vandret gennem muren, lodret gennem taget eller evt. gennem skorstenen. IND RØGGAS UD LUK HER KEDEL MÅLER- SKAB Fig. 6. Gaskedel med lukket forbrændings kam mer og vandret balanceret aftræk Fig. 7. Gaskedel med lukket forbrændings kam mer og lodret balan ce ret aftræk Fig. 2. Hovedhanen installeret under jordniveau 9 Sikker med naturgas Sikker med naturgas 10

6 Skorstene Kuliltealarmer Vær opmærksom på din skorstens tilstand Er der lugt, fugt eller dug i fyrrummet, kan skorstenen være defekt og udgøre en risiko for, at der kan trænge giftig kulilte ud i huset. Stålskorsten Kuliltealarmer Som et supplement kan du montere en kuliltealarm, der giver en høj og tydelig alarmlyd, hvis der opstår kulilte i huset. Men vær opmærksom på, at kvaliteten af kuliltealarmer på markedet er meget varierende. Se listen over godkendte kuliltealarmer på Dansk Gasteknisk Centers hjemmeside: dgc.dk Bemærk: kuliltealarmer er udelukkende et ekstra sikkerhedselement i den totale installation og ikke en primær sikkerhedsanordning. Har skorstenen ikke en rense lem, skal der monteres en. Husk at fjerne nedfald i skorstenen regelmæssigt. Mindst én gang om året. Er skorstenen monte ret direkte oven på kedlen, bør den kontrolleres årligt, idet rustskaller kan blokere kedlen. Hvad skal en godkendt kuliltealarm kunne? give alarm før et farligt kulilteniveau nås Muret skorsten have indbygget en alarmkurve, som simulerer kroppens optagelse af kulilte kunne reagere på kulilte (stor selektivitet) skal kunne afprøves manuelt have indbygget selvtjek funktion have høj gennemtrængende alarmtone Er der ikke en fuglerist eller en hætte på skorstenen, skal der monteres en. Er der ikke en renselem i skorstenen, skal der mures en i. Husk at fjerne nedfald i skorstenen regelmæssigt. Mindst én gang om året. Du må gerne selv fjerne nedfald ved renselemmen. evt. have mulighed for tilslutning af flere alarmgivere. Hvis din kuliltealarm går i gang, bør du gøre følgende: åbn døre og vinduer sluk kedlen Hvis der er løs LECA-isolering i skor stenen, skal den fjernes. Er der ikke monteret et foringsrør, bør det gøres. Tæret eller defekt foringsrør skal udskiftes. kontakt os på tlf.: eller ring til din vvs-installatør. Lave aftræk På installationer udført før 1987 var det tilladt at lade aftrækskanaler fra en naturgaskedel med åbent udmunde meget tæt på tagfladen. Det kan i nogle tilfælde betyde, at aftrækket under visse vejrforhold fungerer dårligt, og der kan trænge forbrændingsprodukter ind i boligen. Ved denne type installation skal du være særlig opmærksom på faresignaler, da den lovpligtige aftræks sikring ikke altid virker på disse anlæg. Hvis der er generelle problemer med aftrækket, bør det ændres i henhold til Gasreglementets gældende bestemmelser, som kræver, at aftrækskanalen på bygninger med taghældning større end 30 grader skal have en udmunding, der er maks. 0,8 m fra tagrygningen og mindst 0,8 m over denne. Vær i øvrigt opmærksom på, at høje træer omkring huset kan påvirke aftrækkets funktion. Er du i tvivl, så kontakt din vvs-installatør eller os. Husk Sæt dig ind i, hvordan alarmen skal afprøves og intervaller for udskiftning. Ældre alarmer kan reagere på andre ting end kuilte. Alarmen skal udskiftes med passende mellemrum (2-5 år) jf. brugervejledning. 11 Sikker med naturgas Sikker med naturgas 12

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 IDHOLDS FORTEGELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering af

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere