vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg"

Transkript

1 vejledning Byggeprojekter en hjælp til dig der sidder med i et byggeudvalg

2 Indholdsfortegnelse Opskrift på en god byggesag...4 Det gode udgangspunkt...4 Man skal ville samarbejde...4 At kende grundlaget...4 Kommunikation er alfa omega...4 En ny byggesag i din afdeling...6 Idéfasen...6 Byggeudvalg...6 Hvem styrer byggesagen?...6 Hvem betaler byggesagen?...6 Din rolle i byggesagen...7 Hvad er din rolle?...7 Ansvar overfor beboerne...7 Forpligtet over for afdelingen...7 Ansvar/forsikring...8 Kontaktperson i byggeudvalget...8 Indflydelse på byggesagen...8 Samarbejdspartnernes roller og ansvar...9 Sådan kan byggesagen forløbe Idéfase...11 Er dette en byggesag?...11 Forberedelse...11 Hvad er opgaven?...12 Byggeprogrammet kommer på plads...12 Succeskriterier og risici...12 Byggesagen skal godkendes...12 Tidsperspektiv...13 Planlægningsfasen...13 Valg af rådgiver og udbudsform...13 Totalentreprise...13 Rådgiveren detailprojekterer...13 Myndighedsbehandling...15 Kommunikationsstrategi...15 Entrepriseform...15 Særlige ønsker og krav til byggesagen...15 Projektgranskning...16 Prøver...16 Udbud...16 Licitation...16 Udførelse...17 Når byggearbejderne går i gang...17 Ambassadør for byggesagen...17 Ekstraarbejder...17 Kommunikation...18 Hvem fører tilsyn med byggeriet?...18 Afslutning...18 Hvad sker der nu?...18 Fejl og mangler...19 Hvad er byggeudvalgets rolle?...19 Evaluering af byggesagen...19

3 Opskrift på en god byggesag Det gode udgangspunkt Hver byggesag er unik og kan blive påvirket af mange forskellige faktorer, som ikke er til at forudse. Til gengæld viser erfaringerne, at du, organisationsbestyrelsen og byggeudvalget aktivt kan være med til at skabe et godt fundament. Man skal ville samarbejde En god byggesag starter med at få samarbejdet til at fungere. Det kræver som udgangspunkt en positiv indstilling mellem samarbejdspartnerne. Samtidig er det vigtigt at få afstemt forventningerne såvel internt i byggeudvalget som i forhold til organisationsbestyrelsen, Boligkontoret Århus og de andre aktører. På den måde bliver det nemmere for byggeudvalget at stille krav og samtidig opleve, at aftalerne overholdes. At kende grundlaget En genvej til den gode byggesag er at kende byggesagens forudsætninger. Det indebærer, at byggeudvalget kender til og drøfter de særlige forhold i afdelingen og økonomien, der ligger til grund for byggesagen samt hvad der forventes af slutresultatet. Kommunikation er alfa omega Det er en betingelse for den gode byggesag, at beboerne forstår byggesagen og dens konsekvenser. Derfor er god og præcis information nødvendig. Her har byggeudvalget og afdelingsbestyrelsen en vigtig rolle, fordi de kender beboerne bedre end de andre parter i byggesagen. Erfaringerne viser, at det er en god idé at holde et eller flere informationsmøder med afdelingens beboere, hvor de får lejlighed til at stille spørgsmål mm. Herudover er det også vigtigt, at der er en god kommunikation mellem byggeudvalget og de andre samarbejdspartnere. Derfor er det en god idé, at byggeudvalget sammen med Boligkontoret Århus laver en kommunikationsplan. 4 5

4 En ny byggesag i din afdeling Idéfasen Den første idé til et renoveringsprojekt eller nybyggeri kan komme fra beboere, afdelingsbestyrelse, hovedbestyrelse, teknisk afdeling, kommune eller myndigheder. I den forbindelse er der spørgsmål om finansiering, økonomi, teknisk gennemførlighed mv., Derfor skal man kontakte Boligkontoret Århus for sparring, råd og vejledning. I fællesskab vurderer vi, om der er basis for en egentlig byggesag. Byggeudvalg I de fleste byggesager nedsættes et byggeudvalg, der deltager i hele processen. Byggeudvalget kan bestå af medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller beboere med særlig interesse og viden om byggeri. Byggeudvalget sørger for at byggeprocessen lever op til afdelingens og Boligkontoret Århus forventninger. Hvem styrer byggesagen? Et renoveringsprojekt kan enten varetages af en inspektør eller af en projektleder. Når det drejer sig om nybyggeri, er det altid en projektleder/inspektør, som styrer byggesagen. Hvem betaler byggesagen? Det er beboerne i den enkelte afdeling, der via huslejen betaler udgifterne til byggesagen. Under planlægningen af byggesagen afklarer Boligkontoret Århus, hvilke finansieringsmuligheder afdelingen har. Der kan være tale om henlæggelser på langtidsbudgettet og/eller låneoptagelse med huslejestigning til følge. Der kan søges økonomisk støtte fra Boligkontoret Århus, Landsbyggefonden eller fra anden side. Din rolle i byggesagen Hvad er din rolle? Som medlem af byggeudvalget er din primære opgave at varetage beboernes og afdelingens interesser. Du kan være med til at igangsætte, planlægge, beslutte og følge op. Men du skal ikke administrere byggesagen det gør projektleder/inspektør og/eller rådgiverne. Forud for renoveringsprojekter afstemmer projektleder/inspektør og afdelingsbestyrelsen forventninger til, hvor dybt de vil involveres i projektet. Afdelingsbestyrelsen kan vælge at involvere sig på forskellige niveauer: Projekter som projektleder/inspektør kører selv. Projekter hvor afdelingsbestyrelse/byggeudvalget er involveret i nogen udstrækning. Projekter hvor afdelingsbestyrelse/byggeudvalget er tæt involveret. Det er vigtigt, at kommunikationsvejene respekteres. Det er fx ikke byggeudvalgets opgave at give konkrete råd om faglige og tekniske detaljer til håndværkerne. Normalt kommunikerer byggeudvalget kun med projektleder/inspektør og rådgiverne. Ansvar overfor beboerne Du er først og fremmest beboernes repræsentant. I byggesagen giver du beboernes erfaringer og ønsker videre, men samtidig kan du medvirke til en god og generel information om byggesagen, hvor det er beboerne, der er i centrum. Håndværkernes varslinger og konkrete informationer til beboerne skal håndværkerne varetage i samarbejde med Boligkontoret Århus. Forpligtet over for afdelingen I byggesagen arbejder du for afdelingens bedste. Det indebærer, at du ikke bare forpligter dig til at tage vare om afdelingen nu og her men også skal sikre afdelingen for fremtiden i forhold til vedligehold, økonomi, boligkvalitet, energiforbrug m.v. 6 7

5 Samarbejdspartnernes roller og ansvar Boligorganisationen har ansvar for boligafdelingen, og organisationsbestyrelsen har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar. Derfor skal alle større byggearbejder godkendes her. Organisationsbestyrelsen er som ansvarlig for afdelingen formelt set bygherre i byggesagen. Da organisationsbestyrelsen ikke er professionel bygherre, giver den bygherrerollen videre til Boligkontoret Århus og et eventuelt byggeudvalg. Ansvar/forsikring Som medlem af et byggeudvalg skal du medvirke til at træffe beslutninger, der får økonomiske og tekniske konsekvenser for byggesagen, og dermed for beboerne i afdelingen og måske for boligorganisationen. Byggeudvalget handler under ansvar overfor Boligkontoret Århus og organisationsbestyrelsen. For organisationsbestyrelsen er det vigtigt, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, der dækker eventuelt forkerte beslutninger. Kontaktperson i byggeudvalget I byggeudvalget skal du forholde dig til, hvordan udvalget skal håndtere kontakt om byggesagen. Ofte er det en fordel at lade én person formanden stå for kontakten til projektleder/inspektør fra Boligkontoret Århus. Indflydelse på byggesagen Som en del af byggeudvalget kan du få indflydelse på byggesagen. Det gælder fx i forhold til planlægning og løbende justeringer af byggesagen, og det gælder i forhold til beboerne, hvor du er med til at vurdere, hvordan og hvor meget, de skal involveres. Boligafdelingen byggesagen skal godkendes af beboerne på et afdelingsmøde. Og det er naturligt at starte byggesagen i samarbejde med afdelingsbestyrelsen. Rådgiveren er den byggetekniske ekspert arkitekt eller ingeniør som i detaljer tegner og beskriver de arbejder, der skal udføres. Rådgiveren har samtidig ansvaret for tilsyn under byggesagen. Rådgiveren vælges af inspektør eller projektleder i samråd med teknisk chef. Entreprenøren er den eller de håndværksfirmaer, der udfører arbejdet. Entreprenøren er ansvarlig for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og den indgåede kontrakt både hvad angår kvalitet, økonomi og tidsplan. Kommunen skal godkende projekt, budget, finansiering og huslejekonsekvens samt give den nødvendige byggetilladelse. Landsbyggefonden og andre fonde kan yde tilskud til byggesagen efter særlige regler om tilskud og på baggrund af specifikke ansøgninger. Det er ikke alle slags arbejder, der kan få tilskud. 8 9

6 Boligkontoret Århus s inspektør eller projektleder administrerer byggesagen, koordinerer med byggeudvalget, med teknisk chef, entreprenøren, rådgivere og myndigheder samt har ansvaret for, at anlægsudgiften holder sig inden for budgetrammen. Kommunikationsveje i en byggesag Sådan kan byggesagen forløbe Idéfase Når den første tanke om nybyggeri eller renovering melder sig, følger der automatisk en masse spørgsmål om økonomi, regler, tekniske muligheder med videre. Boligkontoret Århus stiller sig gerne til rådighed for en indledende dialog og hjælpermed at konkretisere tankerne, foretage risikovurdering og lave en samlet bedømmelse af mulighederne for en egentlig byggesag. Er dette en byggesag? AFDELING BEBOERE BESTYRELSE UDLEJNING BOLIGKONTORET ÅRHUS PROJEKTLEDER/ INSPEKTØR ØKONOMI EKSTERNE RÅDGIVERE ENTREPRENØR Allerede når den tomme nabogrund udbydes til salg, eller når den første overvejelse om et nyt tag på ejendommene i afdelingen melder sig, er der behov for at vurdere økonomi og gennemførlighed af et evt. byggeprojekt. Her udarbejdes de første rammeberegninger, og eventuelt laves der en lille skitse m.m. Skal kommunen inddrages og spørges om eventuelt rammebeløb, lejegarantier osv.? Skal man allerede nu indhente tilbud fra en arkitekt, en håndværker, eller fra kreditforeningen? Kan der blive tale om involvering af Landsbyggefonden, og i givet fald hvordan og hvornår? Er risici ved at igangsætte en sag for store i forhold til et eventuelt udbytte? BYGGEUDVALG Spørgsmålene kan være mange, men fælles for dem alle er, at Boligkontoret Århus sikkert har hørt dem før og har en indgangsvinkel til, hvordan de kan besvares. Forberedelse I næste fase forberedes grundlaget for byggesagen, og der udarbejdes et oplæg til det kommende projekt. Når forberedelsen er færdig, fastlægger man den økonomiske konsekvens i form af en evt. huslejestigning

7 Størrelsen på huslejestigningen vil være i forhold til det opsparede beløb på afdelingens henlæggelser og det optagede lån. Herefter beslutter beboerne på et afdelingsmøde, om de vil godkende byggesagen og evt. huslejestigning. Endelig skal sagen behandles og godkendes af myndighederne. Hvad er opgaven? Det skal gøres helt klart, hvad sagen drejer sig om. Der sker typisk ved, at teknisk afdeling i samarbejde med økonomi iværksætter en forundersøgelse samt at afdelingsbestyrelsen godkender udgiften hertil. Forarbejdet viser overordnet, hvad der skal laves, hvordan, og hvad byggesagen forventes at koste. Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag til afdelingsmødet. Byggeprogrammet kommer på plads Hvis det drejer sig om en større renoveringssag, udarbejdes der ofte et byggeprogram. Programmet beskriver de enkelte arbejder og delelementer i byggesagen og udgør således et vigtigt arbejdsredskab og orienteringsværktøj. Byggeprogrammet udarbejdes af rådgiveren og projektleder/inspektør, og det skal godkendes af byggeudvalget. Succeskriterier og risici En vigtig del af forberedelsen er at afstemme forventningerne til byggesagen og kommunikere disse ud. Det gøres ved, at byggeudvalget bliver enig med projektleder/inspektør om succeskriterierne. Samtidig afdækker parterne de risici, som byggesagen indeholder i form af praktiske og økonomiske problemer for afdelingen og dens beboere. Byggesagen skal godkendes Med mindre det drejer sig om et planlagt vedligeholdelsesarbejde, skal byggesagen godkendes flere steder. I første omgang skal byggesagen indstilles til organisationsbestyrelsen, der skal godkende, hvad der skal udføres, budget og huslejekonsekvenser. Derefter udarbejdes oplæg til afdelingsmødet, hvor beboerne skal godkende projektet. Til sidst skal kommunen godkende projektet og Landsbyggefonden eventuelt ansøges. Tidsperspektiv Det er vigtigt at gøre sig klart, at der fra første tanke til første spadestik kan gå meget lang tid - i visse komplicerede sager endda år, på grund af de forskellige instansers behandling af sagen. Planlægningsfasen I denne fase foregår den egentlige projektering af det aktuelle projekt. Byggeudvalget forholder sig løbende til justeringer af projektet og til entrepriseform og udbudsform. Valg af rådgiver og udbudsform Afhængig af byggesag og omfang skal der, inden projekteringen igangsættes, tages stilling til valg af rådgiver. Boligkontoret Århus har tilknyttet et antal totalrådgivnings-konsortier, som vi kan vælge imellem. Totalentreprise Totalentreprise er en udbudsform, hvor totalentreprenøren færdigprojekterer og sørger for myndigheds-godkendelse. Hvis denne entrepriseform vælges, laver bygherren en liste over de byggetekniske ønsker, han har til byggesagen. Herefter udbydes projektering og udførelsen samlet af rådgiveren. Det vil sige, at den entreprenør, der vinder udbuddet, også skal tegne og beskrive selve byggesagen. Almindeligvis vælges dog hovedentreprise eller fagentreprise. Rådgiveren detailprojekterer Når byggesagen er godkendt på alle niveauer, sætter projektleder/inspektør rådgiver i gang med at planlægge byggesagen i detaljer også kaldet detailprojektering. Rådgiveren laver tegninger, beskrivelser, en tidsplan og et budget for hele byggesagen. Dette arbejde er den største del af rådgiverens ydelse og skal derfor først gå i gang efter godkendelse af byggesagen, da afdelingen ellers risikerer at få store udgifter til ingen nytte. Byggeudvalget skal undervejs forholde sig til rådgiverens justeringer af projektet

8 Myndighedsbehandling Når byggesager skal godkendes af kommunen, må der forventes en del sagsbehandlingstid. Typisk nogle måneder, men i uheldige tilfælde kan byggesagen gå i stå for en periode. Det betyder, at der kan gå lang tid fra beslutningen på afdelingsmødet til planlægning af byggesagen kan begynde. Når der er tale om en bygge- eller renoveringssag, hvor Byggeskade- eller Landsbyggefonden er involveret, kan sagsbehandlingen tage rigtig lang tid. Kommunikationsstrategi Det er vigtigt så tidligt som muligt at gøre sig klart, hvem der har interesse i og behov for at vide noget om en kommende byggesag, og hvordan sagen vil indvirke på afdelingen, beboerne og øvrige involverede. Sørg derfor for at lægge en plan for, hvilke informationer der skal tilgå hvem og hvordan, bl.a. varsling af beboere. Dette gælder både under planlægningen, udførelsen og helt frem til den sidste mangel er udbedret. Entrepriseform Hvis ikke der er valgt totalentreprise, skal der tages stilling til, hvilken udbudsform der ønskes. Den almindeligste form er hovedentreprise, og i nogle tilfælde vælges fagentreprise. Ved hovedentreprise er der én entreprenør, der er ansvarlig for samtlige arbejder. Ved fagentreprise er der én entreprenør for hvert fagarbejde, fx murer, tømrer, smed osv. Fagentreprise kræver uforholdsvis megen styring fra rådgiver og/eller projektleder/inspektør. Særlige ønsker og krav til byggesagen I udbudsmaterialet kan der stilles særlige, saglige krav, som entreprenørerne skal overholde. Det kan fx være: ønske om bygherrens uhindrede adgang til byggepladsen krav om faguddannet arbejdskraft krav om særlig placering af skure, materialer og lignende krav om begrænsning af støj og musik krav til adfærd på byggepladsen krav om jævnlig information til beboerne om arbejdets fremdrift 14 15

9 Projektgranskning Ved større sager er det ofte fornuftigt at lade projektmaterialet blive gennemgået af en uvildig rådgiver. Det er en ekstra sikring for bygherre og en ekstra hjælp for rådgiver til at fange eventuelle oversete fejl. Prøver Det er altid en god idé at få prøver på de væsentligste materialer, der skal indbygges. Det kan være i form af en 1:1 model en såkaldt mockup produktkataloger, referencearbejder eller lignende, som man bliver enige om viser den eksakte kvalitet og/eller udformning af arbejdet. Eventuelt kan studieture og besigtigelser være en mulighed. Udbud I slutningen af planlægningsperioden indstiller projektleder/inspektør og rådgiveren et passende antal entreprenører til byggeudvalget, som skal indbydes til at give tilbud på byggeopgaverne. Til udbuddet laver rådgiver et udbudsmateriale, der blandt andet omfatter et udbudsbrev, detailprojekt og tidsplan. I nogle tilfælde udbydes projektet fx på et udvidet projektforslag, hvis det er hensigtsmæssigt, at lade en totalentreprenør projektere færdig mm. Licitation Ved licitationen afleverer entreprenørerne deres tilbud på en bestemt dato. Det er rådgiveren der på baggrund af en reel sammenligning indstiller til bygherren, hvilken entreprenør som bør tildeles byggesagen. Organisationsbestyrelsen og byggeudvalget får forelagt licitationsresultatet, og hvis resultatet giver anledning til besparelser eller ekstraarbejder, kan der være behov for, at organisationsbestyrelsen og byggeudvalget drøfter og godkender den reviderede sag. Ved en stor ændring af budgettet eller projektet skal byggesagen fremlægges på et nyt afdelingsmøde for at blive godkendt. En tommelfingerregel er, at en stor ændring, er en afvigelse på +/- 15 % af projektets samlede økonomi, men i realiteten skal der også ved mindre overskridelser ske ny behandling og vedtagelse på et afdelingsmøde. Kun hvis lejen ikke stiger så meget, som ellers godkendt af afdelingsmødet, kan man fortsætte uden ny behandling. Hvis der er tale om yderligere huslejestigning, skal myndighederne involveres igen. Udførelse Efter en eventuel ny myndighedsgodkendelse begynder selve udførelsen af bygge- eller renoveringsprojektet. Normalt foregår arbejderne i tidsrummet fra kl , og afdelingens beboere vil opleve gener af en eller anden karakter. Det kan byggeudvalget undervejs være med til at forsøge at minimere og svare på henvendelser fra beboerne. Når byggearbejderne går i gang Nu starter selve udførelsesperioden, hvor entreprenøren etablerer en byggeplads, og håndværkere med maskiner og andet udstyr flytter ind. Det får stor betydning for beboernes dagligdag i afdelingen. Der bliver larm, aktivitet og byggerod, men det er selvfølgelig også nu, at beboerne kan begynde at se resultaterne af deres beslutning. Undervejs i byggeriet holder rådgiver, hovedentreprenør, og håndværkere byggemøder for at koordinere arbejdet. På byggemødet kan der også deltage en repræsentant fra byggeudvalget eller fra afdelingsbestyrelsen. Ambassadør for byggesagen I byggeudvalget kan du være med til at få tingene til at glide nemmere. Ved at holde dig orienteret om byggesagens fremdrift, kan du være med til at informere de øvrige beboere, svare på spørgsmål og optræde som ambassadør for byggesagen. Derudover er du med ved vigtige beslutninger fx hvis eventuelle ændringer af byggesagen skal godkendes, eller hvis prøvefelter i afdelingen skal godkendes. Ekstraarbejder Pas på med at forlange ændringer på nuværende tidspunkt, hvor byggeeller renoveringssagen er i gang. Det er ekstraarbejder, som koster en del ekstra, da der ikke har været afholdt konkurrence på ekstraarbejderne

10 Kommunikation Husk løbende at holde beboerne orienteret om udviklingen og fremdriften i byggesagen, også hvis noget ikke bliver sat i gang efter planen. Hvis det får konkret betydning for den enkelte beboer, skal der informeres og varsles. Hvem fører tilsyn med byggeriet? Hvis der er valgt en rådgiver, er det denne, som har ansvaret for at føre tilsyn med byggesagen i udførelsesperioden. Rådgiveren er den centrale part i den daglige koordinering af byggeriet og kontakt til beboerne. Er der ikke tilknyttet en rådgiver, vil det være projektleder/inspektør, som har ansvaret for at føre tilsyn. Husk: Det er ikke byggeudvalget eller beboerne, der kommunikerer med håndværkerne. Kontakt i stedet projektleder/inspektør eller rådgiveren. Afslutning Den sidste fase begynder ved byggearbejdernes færdiggørelse. Nu skal eventuelle fejl og mangler ved byggeriet afhjælpes. Byggeudvalget kan også her komme i spil sammen med projektleder/inspektør og rådgiveren. Ved en renoveringssag, hvor beboerne har haft besøg af håndværkere i længere tid, bliver der foretaget en evaluering af hele forløbet for at se, hvor vi kan blive bedre næste gang. Når byggesagen er afsluttet udarbejdes et byggeregnskab, som skal godkendes. Hvad sker der nu? Efter byggearbejderne er færdige, afleverer entreprenøren byggeriet ved en såkaldt afleveringsforretning. Det afleverede byggeri overgår herefter til inspektøren, hvor beboerne skal henvende sig, hvis de finder fejl og mangler. Projektleder/inspektør organiserer dog stadig selve byggesagen, og det er denne, som har ansvaret for at koordinere aflevering, mangelafhjælpning, 1-års og 5-års eftersyn samt sikre, at byggeregnskabet bliver udarbejdet. Fejl og mangler Der vil ofte være fejl og mangler ved et byggeri. Det betyder, at afdelingen er kontraktligt sikret, og at entreprenøren skal udbedre de fejl og mangler, han er ansvarlig for. Påvisning af fejl og mangler sker ved eftersyn. I den forbindelse modtager de berørte beboere lister, hvor de skal notere eventuelle fejl og mangler i deres bolig. Det er kun fejl og mangler, som enten ikke er håndværksmæssigt eller fagligt korrekt udført, der udbedres jf. AB92. Det første eftersyn sker op til afleveringsforretningen. Det andet eftersyn skal gennemføres et år efter, og det sidste eftersyn sker fem år efter aflevering. 5-års eftersynet gennemføres for at finde eventuelle skjulte fejl og mangler, der er kommet frem siden 1-års eftersynet. Det er vigtigt at påpege fejl og mangler, så snart de opdages, fordi man i modsat fald kan miste retten til at få manglen udbedret af entreprenøren på grund af egen passivitet. Hvad er byggeudvalgets rolle? Når byggeriet er færdigt, består byggeudvalgets arbejde primært i at være med til at planlægge eftersynene. Projektleder/inspektør aftaler med byggeudvalget et tidsforløb, frister og tidspunkt for udsendelse af mangellister. Typisk klares selve eftersynene af projektleder/inspektør, entreprenøren og rådgiveren. Men opdager byggeudvalget, beboerne eller afdelingsbestyrelsen generelle mangler ved byggesagen, er det vigtigt, at projektleder/inspektør bliver gjort opmærksom på dem. Evaluering af byggesagen Ethvert projektforløb bør evalueres for at man kan lære både af de positive og negative erfaringer og for at se, om projektet levede op til succeskriterierne. Derfor er det en god idé, at byggeudvalget sætter sig sammen med projektleder/inspektør og evaluerer byggesagen. Derudover gennemfører Boligkontoret Århus en tilfredshedsundersøgelse hos beboerne, når det drejer sig om en bygge- eller renoveringssag medarbejder inde i boligen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag

Bygherrevejledningen. > Planlægge > Udføre > Afslutte > Din guide til byggesager i afdelingen. Forberede. Opskrift på en god byggesag Bygherrevejledningen Din guide til byggesager i afdelingen Planlægge Udføre Afslutte b y g h e r r e v e j l e d n i n g e n Indhold 3 5 6 9 11 12 14 15 16 18 21 22 23 Hvad kan du bruge Bygherrevejledningen

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... i foreninger En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET

DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET DOMEA PROFIL NÅR DIT BYGGEPROJEKT SKAL FØRES UD I LIVET Rigtige byggeadministratorer ved også, hvordan man bygger et godt samarbejde Tusindvis af regler. Masser af mennesker og forskellige interesser.

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser

En typisk renoveringssag. Drejebog for afdelingsbestyrelser En typisk renoveringssag Drejebog for afdelingsbestyrelser Forord... 3 Frem til beslutning på afdelingsmøde... 4 Afdelingsmødets godkendelse... 4 Teknisk samarbejdspartner... 4 Byggeudvalg... 4 Aftale

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være

I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger samt ejere af alle typer investeringsejendomme. Vi er kendte for at være professionelle, empatiske og værdiskabende, hvilket sikrer

Læs mere

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33

Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12. Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 Bilag nr. 29.3.1. Bestyrelsesmødet 30.08.12 Opgave- og arbejdsdeling ved nybyggeri på Hedeager 33 1 Bestyrelse Byggeudvalg: Bestyrelsesformand Direktør Vicedirektør Økonomi og adm.chef 1 uddannelseschef

Læs mere

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO

Fysisk Fy r enov r e enov ring af af a deling f e deling r Kl. 17.00 20.00 I VIBO Fysisk renovering af afdelinger Kl. 17.00 20.00 I VIBO Hvad gør vi nu? Undervisere John Christensen / VIBO Merethe Bryder Omfang Afdelinger der vil lave et forbedringsarbejde Byggeskader hvor Landsbyggefonden

Læs mere

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen.

Figur 3.2 Værdikæde over byggeprocessen. 3. BYGGEPROCESSEN 3. BYGGEPROCESSEN Formået med kapitlet er at redegøre for aktiviteterne og samspillet mellem aktørerne i byggeprocessen, på baggrund af de beskrevne aktører. Byggeprocessen er her defineret,

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER

1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven TOTALENTREPRISE HOVEDENTREPRISE FAGENTREPRISER BYGGERIETS SERVICEKONCEPT Servicekonceptet beskriver, hvordan vi ønsker at samarbejde med vores kunder. Servicekonceptet indeholder: 1. Møde hos kunden 2. Fælles gennemgang af arbejdsopgaven 3. Skriftligt

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009

SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger. 1. udgave, 2009 SBi-anvisning 225 Etablering af tagboliger 1. udgave, 2009 Etablering af tagboliger Ernst Jan de Place Hansen (red.) Lis Strunge Andersen (red.) SBi-anvisning 225 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver

Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Byfornyelsens byggesagsforløb - Byggeteknisk rådgiver Martin Nielsen Den 5. november 2014 Byggesagens forløb Fase I: Opstart Fase II: Projektering Fase III: Udførelse Fase IV: Opfølgning Opstartsmøde.

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE

GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE GODT BYGGERI MED GLADE BEBOERE Sådan gør vi alle til medspillere i byggeprocessen Hvorfor involvere beboerne? Velinformerede beboere er nøglen til en smidig byggeproces Et renoveringsprojekt er altid en

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise

Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise Sammenligning af tidligt udbud i hhv. hovedentreprise eller totalentreprise 1. Baggrund I kontrakten med Rådgiverkonsortiet Medic OUH er angivet, at Nyt OUH projektet skal udbydes i stor- og fagentrepriser.

Læs mere

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013

Indikatorer på Det fejlfrie byggeri. Dansk Byggeri, 11. april 2013 Indikatorer på Det fejlfrie byggeri Dansk Byggeri, 11. april 2013 Program Den kvantitative undersøgelse - Forhold der har særlig betydning - Store og små byggesager - Entrepriseformerne Den kvalitative

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter

Indholdsfortegnelse. Fuld version af sådan bygger vi udleveres ved samarbejde med SCHØDT arkitekter Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 DET GODE SAMARBEJDE... 4 GODE RÅD TIL DIG SOM BYGHERRE... 5 VORES AFTALE... 6 MYNDIGHEDERNE STILLER STORE KRAV... 7 UDBUDSMATERIALE... 8 LICITATION...

Læs mere

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse

Renovering Til- og ombygning Nybyggeri. edre Bolig. for private bygherrer. Inspiration Planlægning Gennemførelse Renovering Til- og ombygning Nybyggeri edre Bolig Inspiration Planlægning Gennemførelse for private bygherrer Kom godt i gang I renovering, til- og ombygning samt nybyggeri Boligarkitekten.dk er en tegnestue,

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune

Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Retningslinier for udbud af rådgivnings- samt bygge- og anlægsopgaver i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord den 27-08-2012 1 Formål Formålet med disse Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen

Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Notat af 3. marts 2011 vedr. renovering af ledninger i jord, Humlebyen Generelt om notat: Nedennævnte notat er fremkommet efter dialog og undersøgelser gennemført af bestyrelsen og ingeniørfirmaet Gaihede

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4)

BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/4) BYGHERRE FAKTABLAD (Side 1/) For projektet: Byggesag ABC (sag nr. 235-001) Virksomhed: Bygherre XYZ CVR: 2356789 Gyldigt til og med: 2. april 2018 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser

Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Bilag 1. Regionsrådets behandling af Projekt Universitetshospital Køge, fordelt på projektets faser Regionsrådets behandling Samlet projekt A1 + A2 (Anlægsentrepriser) B5 (Kontorer) B1 (Behandling syd)

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune

Brugere & byggeri. Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune Brugere & byggeri Hvornår og hvordan brugere inddrages, når der bygges daginstitutioner og skoler i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen www.kk.dk Brugere & byggeri Hvornår

Læs mere

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse

Bilag 1. Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Bilag 1 Retningslinjer for konkurrenceudsættelse af byggeopgaver, valg af entrepriseform samt krav om sikkerhedsstillelse Beslutninger Vedlagte oplæg indeholder en kort beskrivelse af reglerne for udvælgelse

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet

Organisationsdiagram 1 Masterplan Syd samarbejdet Organisationsdiagrammet er opdelt i følgende: 1. Partnerskabets er det overordnet gældende og af Partnerskabets organisationsdiagram udspringer Følgegruppen for rækkehusene i syd. 2. Følgegruppen er det

Læs mere

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri

Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Forslag om nye vinduer og døre til det fri fsb afd. 1-19 Klokkergården Forslag om nye vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde

Læs mere

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København

Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT Partnerskabsaftale om byggeprojekter mellem bestillere af byggeprojekter og Byggeri København Sekretariat Nyropsgade 1, 5. sal 1602 København

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Bygherre for et nybyggeri

Bygherre for et nybyggeri Bygherre for et nybyggeri Udgivet december 2000 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

Bygherre for en renovering

Bygherre for en renovering Bygherre for en renovering Udgivet januar 2002 Udgiver: KAB - Bygge- og Boligadministration Vester Voldgade 17 1552 København V Telefon: 33 63 10 00 Telefax: 33 63 10 01 E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside:

Læs mere

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter

Kort om mig. - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen. - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon. - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter Kort om mig - Egen Tegnestue siden 1988, Glindvad & Jeppesen - Nyt navn og nye ejere i 2008, Arkikon - Egen tegnestue i 2010, ZYX arkitekter - Siden 2003, 35 Boligsager efter 116. - Geografi: Region Midtjylland

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere