LP Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure"

Transkript

1 /10 IM-P AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Elektrisk tilslutning 5. Elektrodeafstandstestprocedure 6. Vedligehold 7. Reservedele Trykt IM-P i DK AB Issue 10 Copyright

2 2 IM-P AB Issue 10

3 1. Sikkerhedsinformation Vi gør opmærksom på, at evt. nationale og lokale bestemmelser skal overholdes. Produktet er beregnet og konstrueret til at modstå kræfter, som kan forventes under normal brug. Brug af produktet til et andet formål eller installation af produktet i strid med denne installationsog vedligeholdelsesvejledning kan forårsage skader på produktet samt personskader (herunder dødsfald) for personalet. Trykbærende udstyr uden symbolet er klassificeret som 'god ingeniørpraksis' (="Sound engineering Practice" = SEP) i henhold til artikel 3, paragraf 3 i direktivet vedr. trykbærende udstyr: 97/23/EF. Bemærk: Ifølge loven kan SEP-produkter ikke påføres symbolet. Advarsel Hvis dette produkt ikke anvendes som specificeret i denne IMI, risikerer man, at den ydede beskyttelse svækkes. 1.1 Formålsbestemt anvendelse i) Kontrollér, at produktet er beregnet til brug med den påtænkte væske. ii) Kontrollér materialets egnethed, tryk og temperatur og disses maksimum- og minimumværdier. Hvis produktets maksimale driftsgrænser er lavere end grænserne for det system, det er monteret i, eller hvis driftsforstyrrelser i produktet kan resultere i et farligt overtryk eller overtemperatur, skal man sørge for, at der monteres en sikkerhedsanordning i systemet, så overtryk undgås. iii) Kontrollér, at produktet monteres korrekt, og at flowretningen er rigtig. iv) Spirax Sarcos produkter er ikke beregnet til at modstå eksterne belastninger, som kan genereres af et system, som produktet er tilsluttet. Det påhviler installatøren at tage højde for disse belastninger og træffe passende forholdsregler for at minimere dem. v) Sørg for at fjerne beskyttelsesdæksler fra alle tilslutninger og beskyttelsesfolie fra alle navneplader (hvis relevant) inden installation i damp- eller andre høj-temperatur- anvendelser. Sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, idriftsættes, anvendes og vedligeholdes korrekt af uddannet personale (se afsnit 1.11) i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installationsog sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg samt korrekt anvendelse af værktøjer og sikkerhedsudstyr. 1.2 Adgang Sørg for sikker adgang og om nødvendigt sikker arbejdsplatform (behørigt afskærmet) inden påbegyndelse af arbejde på produktet. Sørg om nødvendigt for passende løftegrej. 1.3 Belysning Sørg for tilstrækkelig belysning, især på steder hvor der udføres detaljeret eller kompliceret arbejde. 1.4 Farlige væsker eller gasser i rørledningen Vær opmærksom på, hvad der aktuelt er eller har der været i rørledningen på et tidligere tidspunkt. Vær opmærksom på: brændbare materialer, sundhedsfarlige substanser, ekstreme temperaturer. IM-P AB Issue 10 3

4 1.5 Farligt miljø omkring produktet Vær opmærksom på: eksplosionsfarlige områder, iltmangel (fx tanke, grave), farlige gasser, ekstreme temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), kraftig støj, bevægelige mekanismer. 1.6 Systemet Vær opmærksom på, hvordan det påtænkte arbejde vil påvirke hele systemet. Vil en påtænkt handling (fx lukning af afspærringsventiler, elektrisk isolation) udsætte andre dele af systemet eller personalet for fare? Farer kan indbefatte spærring af udluftninger eller beskyttelsesudstyr eller deaktivering af styringer eller alarmer. Husk altid at lukke og åbne afspærringsventiler gradvis for at undgå systemchok. 1.7 Tryksystemer Kontrollér, at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt isolering (dobbelt blokering og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Man må aldrig antage, at systemet er trykaflastet, selv om manometret viser nul. 1.8 Temperatur Vent, til temperaturen har normaliseret sig efter isolationen for at undgå fare for forbrænding/ skoldning. 1.9 Værktøj og forbrugsstoffer Inden påbegyndelse af arbejdet skal man sikre sig, at man har passende værktøj og/eller forbrugsstoffer til rådighed. Brug kun originale Spirax Sarco-reservedele Beskyttelsesbeklædning Overvej, om du selv og/eller andre i nærheden har brug for beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod risiciene, fx kemikalier, høje/lave temperaturer, stråling, støj, nedfaldende genstande og risici for øjne og ansigt Arbejdstilladelse Alt arbejde skal udføres eller overvåges af en kompetent person. Installations- og driftspersonalet bør være uddannet i korrekt brug af produktet i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Hvis et formelt 'arbejdstilladelses'-system er gældende for stedet, skal dette overholdes. Hvis der ikke findes et sådant system, anbefales et, at en ansvarlig person ved, hvilken type arbejde der udføres, og om nødvendigt sørger for at have en assistent, hvis primære ansvarsområde er sikkerhed. Opsæt 'advarselsskilte' efter behov Håndtering Manuel håndtering af store og/eller tunge produkter kan indebære fare for personskader. Løft, skub, træk, bæring eller understøtning af en byrde med legemskraft kan forårsage personskade på især ryggen. Det anbefales, at man nøje vurderer de potentielle faremomenter ved at tage højde for arbejdsopgaven, individet, byrden og arbejdsmiljøet og anvende passende arbejdsmetoder svarende til de givne omstændigheder for det pågældende arbejde Uundgåelige risici Ved normal brug kan produktets udvendige overflade blive meget varm. Mange produkter er ikke selv-tømmende. Vær forsigtig, når produktet skal demonteres eller udtages af en installation. 4 IM-P AB Issue 10

5 1.14 Frost Der skal træffes forholdsregler til beskyttelse af produkter, som ikke er selvtømmende, mod frostskader i omgivelser, hvor de kan blive udsat for temperaturer under frysepunktet Sikkerhedsinformation - produktspecifik til niveauregulering og niveaubegrænsnings-/alarmprodukter i dampkedler Produkter/systemer skal udvælges, installeres, betjenes og testes i overensstemmelse med: - lokale eller nationale standarder og regulativer; - retningslinjer, (Health and Safety Executive PM5 i UK); - krav fra relevante tilsynsmyndigheder; - kedelforsikringsinstanser. - kedelproducentens specifikationer. Kedlen skal trykaflastes og ventileres til atmosfærisk tryk, inden elektroden installeres. På dampkedler skal der installeres to uafhængige tørkogs-/alarmsystemer. Der skal installeres niveau-elektroder i separate beskyttelsesrør/kamre med tilstrækkelig afstand mellem spidser og jord. Hver elektrode skal sluttes til en uafhængig regulator. Alarmrelæerne skal afbryde kedlens varmeforsyning i tilfælde af lavniveau-alarmtilstand. En alarm for højt vandniveau skal være en del af vandniveaureguleringen - eller et separat system. Der skal monteres et uafhængigt højvands-alarmssystem, hvis dette er et sikkerhedskrav. I så fald skal relæerne samtidigt isolere fødevandsforsyningen og kedlens varmeforsyning ved høj alarmtilstand. Alle kedelvandsbegrænsere/-alarmer skal funktionstestes med jævne mellemrum. Under visse omstændigheder kan vandniveauet i en kedel afvige fra det niveau, der vises på skueglasset. Der kan rekvireres separat litteratur om dette emne hos Spirax Sarco. elektroden må ikke installeres udendørs uden ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Afløbs-/ventilationshuller skal holdes åbne - de må ikke tildækkes. Der skal anvendes et passende vandbehandlingssystem til sikring af konstant sikker og korrekt funktion af styrings- og begrænsningssystemerne. Konsultér ovennævnte myndigheder og et kompetent vandbehandlingsselskab Bortskaffelse Med mindre andet fremgår af installations- og vedligeholdelsesvejledningen, kan dette produkt genbruges, og der forventes ikke økologiske skader i forbindelse med dets bortskaffelse, hvis dette sker med behørig omhu Returnering af produkter Kunder og forhandlere mindes om, at iht. EU's gældende lovgivning for sundhed, sikkerhed og miljø, skal afsenderen - når han/hun returnerer produkter til Spirax Sarco - oplyse om evt. faremomenter og evt. nødvendige forholdsregler pga. forureningsrester eller mekaniske skader, som kan udgøre en sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssig risiko. Denne information skal gives skriftligt og skal indbefatte sundheds- og sikkerhedsdatablade for substanser, der er klassificeret som farlige eller potentielt farlige. IM-P AB Issue 10 5

6 2. Generel produktinformation 2.1 Generel beskrivelse Spirax Sarco LP30-tørkogselektroden anvendes sammen med niveauregulatoren LC3050 med henblik på afgivelse af et pålideligt tørkogsalarmsignal med selvovervågning, normalt i en dampkedel. Den består af et elektrodehus med aftageligt kabelstik samt en separat elektrodespids, som kan skrues på. Spidsen fikseres med en rullepind og holdes på plads med en låsemøtrik. Der installeres normalt to niveau-elektroder og -regulatorer på hver kedel for at tilvejebringe to uafhængige tørkogs-alarmer. I mange lande udgør disse den første og den anden tørkogs-alarm. Elektroden er beregnet til et kedeltryk på op til 32 bar g (464 psi g). 2.2 Tilgængelige elektrodespidslængder mm (tommer) 500 (19.7), (39,4) og (59). 2.3 Tryk-/temperaturgrænser Nominel tryknormering PN40 Max kedeltryk 32 bar g (464 psi g) Max driftstemperatur 239 C (462 F) Max omgivelsestemperatur 70 C (158 F) Beregnet til max hydraulik-testtryk (kold) på: 60 bar g (870 psi g) 2.4 Tekniske data Max elektrodekabellængde 50 meter (164 ft) Beskyttelsesnormering for kabelstik 2.5 Sådan virker LP30 Elektroden har en niveausensorspids (elektrodespids) og en komparatorspids. Jordretur-forbindelsen etableres via elektrodehusets tilslutning. Under normale driftsbetingelser er elektrodespidsen nedsænket, og modstanden til jord er lav. Når vandniveauet bliver lavere end elektrodespidsen, bliver modstanden til jord høj, hvilket bevirker, at regulatoren afgiver et lavniveau-alarmsignal. Komparatorspidsen kompenserer for evt. lækage til jord forårsaget af skaller, snavs eller intern fugt, så der under alle omstændigheder afgives et lavvands-alarmsignal. Der følger en DIN kabelstik med hvert aggregat med en Pg 11-kabelpakning, eller, til version UL/FM, en ½" NPT rørgevind-adapter med fire tilslutningsledninger. ADVARSEL: Det er vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen. Standarder kræver, at spidsen er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret, og dette skal kontrolleres, når elektroden installeres. Se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'. IP65 6 IM-P AB Issue 10

7 Kabelstik ½" NPT-rørgevind-adapter Pg 11 kabelpakning 4 stk. 18 AWG ½" BSP konisk tilslutning Elektrodehus 27 A / F ½" NPT konisk tilslutning Komparatorspids Sensorspids Fig. 1 LP30 Standardversion Fig. 2 LP30 UL -version IM-P AB Issue 10 7

8 3. Installation Inden påbegyndelse af installations- eller vedligeholdelsesarbejde læses afsnit 1, 'Sikkerhedsinformation'. Når elektroden skal installeres i kedlen, skal man sikre sig, at den anbringes mindst 1 meter (39") fra evt. sikkerhedsventiler eller damp-aftapning, da der kan forekomme lokale forhøjede vandniveauer. 3.1 Fastlæggelse af tørkogs-alarmniveauer I de fleste kanalkedler vil vandet "opsvulme", når der fyres, således at det faktiske vandniveau vil være højere end det niveau, der vises i skueglasset. I praksis kan dette være op til 50 mm (2") i meget store kedler og ned til ca. 10 mm ( ") i mindre kedler. Vi anbefaler derfor, at den 2. tørkogs-alarm ligger et godt stykke over bunden af skueglasset, når kedlen er kold, da dette vil falde, når der fyres under kedlen. Den 1. tørkogs-alarm kan ligge 20 mm (¾") over den 2. tørkogs-alarm (se figur 3). Man skal så vidt muligt spørge kedelproducenten til råds, når der arbejdes med alarm-vandniveauer. 3.2 Beskyttelsesrør Kedel kold Kedelfyring Niveauskueglas 1. Lav 2. Lav 1. Lav 2. Lav Fig. 3 Typiske lavalarm-niveauer Elektroden skal installeres i et beskyttelsesrør, når den anvendes som tørkogs-alarm i en dampkedel. Beskyttelsesrøret giver et relativt stabilt vandniveau, hvilket beskytter elektroden mod turbulens i kedlen. Der skal tilvejebringes to separate beskyttelsesrør: ét til den 1. tørkogs-alarm og ét til den 2. tørkogs-alarm. I figur 4 vises et typisk beskyttelsesrør; dimensioner og konstruktion kan variere alt efter det givne anvendelsesformål, men der anbefales et rør med en diameter på mindst 80 mm (3"). Flange-isolering anbefales, især på større kedler eller på kedler med et driftstryk på over 10 bar g (145 psi g). Elektroden må ikke isoleres. Udluftnings- eller afløbshullerne i huset må ikke tildækkes. Bemærk: Når man etablerer flange- eller skruetilslutninger, skal man sikre sig, at der ikke trænger overskydende tætningsmasse ind i kedlen. 8 IM-P AB Issue 10

9 Kedelskal 20 mm (¾")udluftningshul så højt som muligt Minimum Ø 80 mm 20 mm (¾") Fig. 4 Typisk beskyttelsesrør IM-P AB Issue 10 9

10 3.3 Afskæring af elektrodespidsen Elektroden installeres normalt vertikalt; men for elektrodespidslængder på op til 500 mm (20") kan den have en hældning på op til 45 i forhold til vertikal position. Tørkogsalarmens udløsningsniveau ligger i den yderste ende af elektrodespidsen, som afskæres i længden for at tilvejebringe det ønskede alarmniveau. LP30-elektrodespidsen fastholdes med et gevind, en pind og en låsemøtrik: - Tidligere blev elektroder fastholdt af blot to pinde. - En kompatibel spids kan rekvireres særskilt. For eksisterende installationer er det vigtigt at kontrollere, hvilken type tilslutning der bruges, inden elektrodespidsentafskæres i længden Sådan afskæres spidsen: - Skrulåsemøtrikken helt ind på elektroden, men spænd den ikke til endnu. - brug en M6-spændenøgle til at fastholde den flade del af elektrodespids-tilslutningen, så den ikke roterer. ADVARSEL: Hvis tilslutningens gevind får lov til at rotere i elektrodehuset, bliver de indvendige ledninger ødelagt. - Skru elektrodespidsen fast på elektroden, indtil hullet i elektroden flugter med bunden af slidsen i elektrodespidsen (se figur 5). - Understøt samlingen, og bank holdepinden ind, til den rager ligeligt ud i hver side af elektrodespidsen. - Spænd låsemøtrikken fast på elektrodespidsen (5-7 N m, 4-5 lbf ft). - Kontrollér, at kedelvandet står op til det ønskede tørkogs-alarmniveau. - Aftegn en linje ned langs elektrodespidsens længde ved hjælp af en vandopløselig filtpen. - Montér midlertidigt elektroden og spidsen på kedlen (½" BSP-konus til standard-lp30 og ½" NPT til UL / FM-versioner), spænd håndfast til uden brug af PTFE-tape. - Fjern elektroden, og læg mærke til det punkt, hvor blækket blev opløst af vandet. - Brug en fin nedstryger til at afskære elektrodespidsen til denne længde (se figur 6). - Afgrat spidsen. - Udfør elektrodeafstands-testproceduren (se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'), og notér resultaterne ned. Bemærk: Der medfølger et skema til optegnelse af disse data. 10 IM-P AB Issue 10

11 15 mm (½") ca. Elektrodehus 6 mm fladt stykke Låsemøtrik Holdepind i bunden af slidsen Nedsænket Sensorspids Fig Elektroden installeres som følger: - Kontrollér, at både han- og hungevind er i god stand. - Påfør op til tre lag (ikke mere) PTFE-gevindtætningstape på elektrodegevindet. ADVARSEL: Pas på ikke at bruge for meget tape. Brug ikke tætningspasta. - Påsæt og fastspænd først elektroden med hånden. Fig. 6 - Brug en passende spændenøgle til at fastspænde elektroden. Brug under ingen omstændigheder en rørtang. - Pga. beskaffenheden af en konisk/ parallel samling er det ikke muligt at anbefale bestemte tilspændingsmoment-tal. - Spænd ikke for hårdt - der skal altid være synligt gevind på elektroden. - Bemærk: Elektrodegevindet vil ikke 'nå bunden' (dvs. at elektrodehusets sekskantede del berører overfladen af hungevind-tilslutningen), med mindre der er tale om kraftig slitage eller et hungevind uden for tolerance, i hvilket tilfælde det vil være nødvendigt at erstatte eller ombygge flangen eller tilslutningen Efterfølgende afmontering og genmontering: ADVARSEL: Sørg for, at kedlen eller beholderen er trykaflastet og udluftet til atmosfærisk tryk, inden elektroden løsnes eller fjernes. - Brug altid den korrekte størrelse spændenøgle - ikke en rørtang. - Inspicér han- og hungevindene for tegn på skader, som kan være opstået pga. overspænding, der medfører revne gevind eller endog lokal koldsvejsning (skamfiling/rivning). IM-P AB Issue 10 11

12 4. Elektrisk tilslutning Se den relevante regulatordokumentation/ledningsdiagram for fuldstændig information, inkl. skærmtilslutningsdetaljer. Kabeltilslutning skal etableres i henhold til BS Instrumenter i processtyresystemer: Installationsdesign og praksis eller lokal ækvivalent. For installation i USA og Canada skal elektroden forbindes i henhold til National and Local Electrical code (NEC) eller Canadian Electrical code (CEC). Tilslutning skal etableres med et 4 koret, 1 mm² (18-16 AWG), højtemperatur-afskærmet kabel, med en max længde på 50 meter (165 ft). Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS er to passende typer til standard-lp30. Til UL /FM-version skal der bruges et klasse 1 afskærmet kabel med en passende temperaturnormering (75 C /167 F minimum) til at tilslutte klemboksen til regulatoren. Sørg for, at der er tilstrækkelig kabellængde, så det er muligt at udtage kabelstikket, og så aggregatet ikke udsættes for belastning. Kabelstikket udtages ved at fjerne midterskruen. Bemærk: For at beskytte miljøet har elektroden en tætning mellem kabelstikket og elektrodestikket. For at bevare den miljømæssige integritet skal man sikre sig, at tætningen altid er monteret, når kabelstikket genisættes, og at alle kontaktflader er rene og uskadte. Man opnår adgang til klemrækken inde i kabelstikket ved at fjerne midterkskruen og trække det påhængslede dæksel tilbage. Klemrækken på den standard LP30 kan roteres i trin a 90 for at lette tilslutningen. - Fjern holdeskruen, og træk stikket tilbage.. - Fjern klemrækken, og anbring den evt. i en anden position. Bemærk: Det er ikke muligt at rotere klemrækken på version UL /FM. 3 Sort komparatorspids Rød sensorspids 2 Sort komparatorspids Skærm 2 Gul Jord Fig. 7 Klemrækken fjernet fra kabelstikket Version UL / FM Stikket fås med fire 18 AWG, 300 mm (12") lange farvekodede tilslutningsledninger. Disse skal afskæres i længden og sluttes til en passende metalklemkasse. Der kræves et stykke fleksibelt metalrør mellem elektroden og klemkassen for at yde miljømæssig beskyttelse og lette den elektriske tilslutning. Til dette formål har kabelstikket har en ½" NPT-rørledningsadaptor. ADVARSEL: De tilslutningsledninger, der følger med elektroden, er normeret til 105 C (221 F). Denne temperaturnormering må ikke overskrides. Den fleksible rørledning og klemkassen må ikke indeholde andre styreledninger, da man herved risikerer at ødelægge eller reducere produktets ydelse. Det er ikke muligt at rotere kabelstikket i trin a 90, som med den ikke-listede LP30. Gør man det, risikerer man at ødelægge de indvendige ledninger. Kontrollér, at evt. kondensering, som kan dannes inde i rørledningen, ikke får lov at ansamle sig i elektrodekabelstikket og klemkassen. 12 IM-P AB Issue 10

13 LC3000-regulator Skærm Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Sort Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 8 Standardversion Skærm LC3000-regulator Sort Sort Rød Gul 12 Klemkasse Fig. 9 Version UL / FM Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement IM-P AB Issue 10 13

14 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 10 Standardversion 14 IM-P AB Issue 10

15 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Rød Gul Klemkasse Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1.. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement Fig. 11 Version UL / FM IM-P AB Issue 10 15

16 5. Procedure til test af elektrodeafstand 5.1 Forord Af hensyn til systemets sikre, korrekte funktion er det vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen eller beskyttelsesrøret. Standarderne kræver, at elektrodespidsen har en afstand på mindst 14 mm ( "). Denne test bekræfter, at LP30-elektroden er installeret korrekt. Testen skal udføres ved den første installation, samt hver gang elektroden fjernes fra kedlen, fx i forbindelse med den årlige inspektion. Der bruges et par 'kontrolledninger i forbindelse med en isolationsmodstandstester (måler) til at teste test, om der er mindre end 14 mm ( ") radial afstand fra enden af spidsen. Dette indikeres med en 'kortslutning' (dvs. måleværdi mindre end uendelig). Korrekt udført vil testen sikre, at den endelige elektrodeposition er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret. Se figur 12. LP30 LP30 Tilslutningsgevind ude af justering Vandniveau Minimum 40 mm (1 ") Fig. 12 Dimensioner mindre end 14 mm ( ") Potentielt farlig Minimum 14 mm ( ") når installeret korrekt 16 IM-P AB Issue 10

17 5.2 Testmetode 1. Aftap vandniveauet til mindst 50 mm (2") under tørkogs-alarmniveau, og udluft kedlen eller beholderen til atmosfærisk tryk. 2. Fjern elektroden (hvis installeret), og montér et par kontrolledninger til enden af elektrodespidsen, 90 i forhold til hinanden og max 10 mm ( ") fra enden af spidsen - se figur 11 og Indfør forsigtigt elektroden gennem gevindtilslutningen og ind i beskyttelsesrøret. Kontrolledningerne vil afbøje, så de kan passere igennem, og derefter fjedre tilbage i oprindelig position. 4. Skru elektroden ind med hånden, uden brug af PTFE-tape. 5. Forbind målerens jordledning til kedlen og den strømførende ledning til ben 1 på elektrodestikket. Kontrollér kontakten til kedlen med måleren. 6. Aktivér måleren, og hold øje med displayet. Skru langsomt elektroden en hel omgang ud (uden at rokke elektroden unødigt). 7. Hvis der ikke findes nogen kortslutning, frakobler man målerledningerne, skruer elektroden ud og fjerner den og passer på, ikke at karambolere med kontrolledningerne på undersiden af gevindtilslutningen. 8. Fjern kontrolledningerne, og installér elektroden som beskrevet i afsnit 3, 'Installation'. 9. Tørkogs-alarmer skal funktionstestes ved at sænke vandniveauet, inden kedlen må køre uden opsyn. Denne procedure er beskrevet i separat litteratur. 10. Udfyld afstands-protokollen (se side 18 og 19). ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Ellers risikerer man, at tørkogs-alarmerne ikke fungerer. Hvis der findes en kortslutning under testen, kræves der yderligere undersøgelser. Nedenstående oplistes mulige årsager: - Elektrodespids bøjet eller ikke monteret korrekt. - Beskyttelsesrør og/eller gevindtilslutning ude af justering. - Beskyttelsesrøret har for lille indvendig diameter og/eller er ikke dybt nok (røret bør være mindst 40 mm (1 ") dybere indvendigt end enden af elektroden, se figur 12). Fig. 13 Klemmes sammen (for at løsne spolen) og tilpasses til elektrodespidsen Max 10 mm ( ") 90 Fig. 14 Set fra siden 14 mm ( ") Set fra enden IM-P AB Issue 10 17

18 5.3 Elektrodeafstands-protokol Vi anbefaler på det kraftigste, at der føres protokol over elektrode-afstandstesten, og til dette formål medfølger et protokolark. Dette skal udfyldes, hver gang elektroden monteres/genmonteres. Sådan udfyldes arket: - Dato: Dato hvor testproceduren fandt sted. - Årsag til test: Første installation eller årlig inspektion - Afstand 14 mm ( "): En underskrift i feltet angiver, at testen er udført uden problemer, og at spidsafstanden er større end 14 mm ( "). - Den (kompetente) person, som stod for testen, skal underskrive dette felt. Dato Årsag til test 18 IM-P AB Issue 10

19 - ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Gør man ikke det, risikerer man, at tørkogs-alarmerne ophører med at fungere. - Den person, der fjerner kontrolledningerne, skal underskrive protokolarket som bekræftelse på, at dette er udfyldt korrekt. - Uafhængig vurderingsmand: Det anbefales på det kraftigste, at en uafhængig person (som fx kan være en forsikringsinspektør) bekræfter: - at testen er blevet udført; - at kontrolledningerne er blevet fjernet; - at protokolarket er udfyldt korrekt af en kompetent person. Bekræftende underskrifter Afstand Kontrol 14 mm ( ") ledninger Uafhængig eller mere fjernet vurderingsmand IM-P AB Issue 10 19

20 6. Vedligehold Der kræves ingen særlig vedligeholdelse, bort set fra en årlig inspektion og rengøring af elektrodemodulet. Det er særligt vigtigt at rengøre gevindkontaktfladerne mellem spidsforlængelsen og elektrodens midterste elektrode (brug finkornet sandpapir). Hyppigere rengøring anbefales, når kvaliteten af kedelvandet kan forårsage ophobning af isolerende kedelsten eller oxid på elektroden. Men kedelvands-niveauregulatorerne kræver regelmæssig testning og inspektion. Mht. specifikke testvejledninger for Spirax Sarco-systemet henvises til separat litteratur. 7. Reservedele Nedenstående anføres de tilgængelige reservedele. Der fås ikke yderligere reservedele. Tilgængelige reservedele LP30-spids holdepinde Lager-nr Pakke med 10 Fjederafstand-kontrolsæt Lager-nr sæt (2 fjedre) Bestilling af reservedele Bestilling af reservedele skal altid ske ved hjælp af den beskrivelse, der findes i kolonnen med titlen 'Tilgængelige reservedele' og med angivelse af det produkt, de skal bruges til. Eksempel: 1 stk. fjederafstands-kontrols til en Spirax Sarco LP30 ekstremt driftssikre, 20 IM-P AB Issue 10

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1231850/2 IM-P123-23 ST Issue 2 AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Igangsætning

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere