LP Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure"

Transkript

1 /10 IM-P AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Elektrisk tilslutning 5. Elektrodeafstandstestprocedure 6. Vedligehold 7. Reservedele Trykt IM-P i DK AB Issue 10 Copyright

2 2 IM-P AB Issue 10

3 1. Sikkerhedsinformation Vi gør opmærksom på, at evt. nationale og lokale bestemmelser skal overholdes. Produktet er beregnet og konstrueret til at modstå kræfter, som kan forventes under normal brug. Brug af produktet til et andet formål eller installation af produktet i strid med denne installationsog vedligeholdelsesvejledning kan forårsage skader på produktet samt personskader (herunder dødsfald) for personalet. Trykbærende udstyr uden symbolet er klassificeret som 'god ingeniørpraksis' (="Sound engineering Practice" = SEP) i henhold til artikel 3, paragraf 3 i direktivet vedr. trykbærende udstyr: 97/23/EF. Bemærk: Ifølge loven kan SEP-produkter ikke påføres symbolet. Advarsel Hvis dette produkt ikke anvendes som specificeret i denne IMI, risikerer man, at den ydede beskyttelse svækkes. 1.1 Formålsbestemt anvendelse i) Kontrollér, at produktet er beregnet til brug med den påtænkte væske. ii) Kontrollér materialets egnethed, tryk og temperatur og disses maksimum- og minimumværdier. Hvis produktets maksimale driftsgrænser er lavere end grænserne for det system, det er monteret i, eller hvis driftsforstyrrelser i produktet kan resultere i et farligt overtryk eller overtemperatur, skal man sørge for, at der monteres en sikkerhedsanordning i systemet, så overtryk undgås. iii) Kontrollér, at produktet monteres korrekt, og at flowretningen er rigtig. iv) Spirax Sarcos produkter er ikke beregnet til at modstå eksterne belastninger, som kan genereres af et system, som produktet er tilsluttet. Det påhviler installatøren at tage højde for disse belastninger og træffe passende forholdsregler for at minimere dem. v) Sørg for at fjerne beskyttelsesdæksler fra alle tilslutninger og beskyttelsesfolie fra alle navneplader (hvis relevant) inden installation i damp- eller andre høj-temperatur- anvendelser. Sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, idriftsættes, anvendes og vedligeholdes korrekt af uddannet personale (se afsnit 1.11) i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installationsog sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg samt korrekt anvendelse af værktøjer og sikkerhedsudstyr. 1.2 Adgang Sørg for sikker adgang og om nødvendigt sikker arbejdsplatform (behørigt afskærmet) inden påbegyndelse af arbejde på produktet. Sørg om nødvendigt for passende løftegrej. 1.3 Belysning Sørg for tilstrækkelig belysning, især på steder hvor der udføres detaljeret eller kompliceret arbejde. 1.4 Farlige væsker eller gasser i rørledningen Vær opmærksom på, hvad der aktuelt er eller har der været i rørledningen på et tidligere tidspunkt. Vær opmærksom på: brændbare materialer, sundhedsfarlige substanser, ekstreme temperaturer. IM-P AB Issue 10 3

4 1.5 Farligt miljø omkring produktet Vær opmærksom på: eksplosionsfarlige områder, iltmangel (fx tanke, grave), farlige gasser, ekstreme temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), kraftig støj, bevægelige mekanismer. 1.6 Systemet Vær opmærksom på, hvordan det påtænkte arbejde vil påvirke hele systemet. Vil en påtænkt handling (fx lukning af afspærringsventiler, elektrisk isolation) udsætte andre dele af systemet eller personalet for fare? Farer kan indbefatte spærring af udluftninger eller beskyttelsesudstyr eller deaktivering af styringer eller alarmer. Husk altid at lukke og åbne afspærringsventiler gradvis for at undgå systemchok. 1.7 Tryksystemer Kontrollér, at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt isolering (dobbelt blokering og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Man må aldrig antage, at systemet er trykaflastet, selv om manometret viser nul. 1.8 Temperatur Vent, til temperaturen har normaliseret sig efter isolationen for at undgå fare for forbrænding/ skoldning. 1.9 Værktøj og forbrugsstoffer Inden påbegyndelse af arbejdet skal man sikre sig, at man har passende værktøj og/eller forbrugsstoffer til rådighed. Brug kun originale Spirax Sarco-reservedele Beskyttelsesbeklædning Overvej, om du selv og/eller andre i nærheden har brug for beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod risiciene, fx kemikalier, høje/lave temperaturer, stråling, støj, nedfaldende genstande og risici for øjne og ansigt Arbejdstilladelse Alt arbejde skal udføres eller overvåges af en kompetent person. Installations- og driftspersonalet bør være uddannet i korrekt brug af produktet i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Hvis et formelt 'arbejdstilladelses'-system er gældende for stedet, skal dette overholdes. Hvis der ikke findes et sådant system, anbefales et, at en ansvarlig person ved, hvilken type arbejde der udføres, og om nødvendigt sørger for at have en assistent, hvis primære ansvarsområde er sikkerhed. Opsæt 'advarselsskilte' efter behov Håndtering Manuel håndtering af store og/eller tunge produkter kan indebære fare for personskader. Løft, skub, træk, bæring eller understøtning af en byrde med legemskraft kan forårsage personskade på især ryggen. Det anbefales, at man nøje vurderer de potentielle faremomenter ved at tage højde for arbejdsopgaven, individet, byrden og arbejdsmiljøet og anvende passende arbejdsmetoder svarende til de givne omstændigheder for det pågældende arbejde Uundgåelige risici Ved normal brug kan produktets udvendige overflade blive meget varm. Mange produkter er ikke selv-tømmende. Vær forsigtig, når produktet skal demonteres eller udtages af en installation. 4 IM-P AB Issue 10

5 1.14 Frost Der skal træffes forholdsregler til beskyttelse af produkter, som ikke er selvtømmende, mod frostskader i omgivelser, hvor de kan blive udsat for temperaturer under frysepunktet Sikkerhedsinformation - produktspecifik til niveauregulering og niveaubegrænsnings-/alarmprodukter i dampkedler Produkter/systemer skal udvælges, installeres, betjenes og testes i overensstemmelse med: - lokale eller nationale standarder og regulativer; - retningslinjer, (Health and Safety Executive PM5 i UK); - krav fra relevante tilsynsmyndigheder; - kedelforsikringsinstanser. - kedelproducentens specifikationer. Kedlen skal trykaflastes og ventileres til atmosfærisk tryk, inden elektroden installeres. På dampkedler skal der installeres to uafhængige tørkogs-/alarmsystemer. Der skal installeres niveau-elektroder i separate beskyttelsesrør/kamre med tilstrækkelig afstand mellem spidser og jord. Hver elektrode skal sluttes til en uafhængig regulator. Alarmrelæerne skal afbryde kedlens varmeforsyning i tilfælde af lavniveau-alarmtilstand. En alarm for højt vandniveau skal være en del af vandniveaureguleringen - eller et separat system. Der skal monteres et uafhængigt højvands-alarmssystem, hvis dette er et sikkerhedskrav. I så fald skal relæerne samtidigt isolere fødevandsforsyningen og kedlens varmeforsyning ved høj alarmtilstand. Alle kedelvandsbegrænsere/-alarmer skal funktionstestes med jævne mellemrum. Under visse omstændigheder kan vandniveauet i en kedel afvige fra det niveau, der vises på skueglasset. Der kan rekvireres separat litteratur om dette emne hos Spirax Sarco. elektroden må ikke installeres udendørs uden ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Afløbs-/ventilationshuller skal holdes åbne - de må ikke tildækkes. Der skal anvendes et passende vandbehandlingssystem til sikring af konstant sikker og korrekt funktion af styrings- og begrænsningssystemerne. Konsultér ovennævnte myndigheder og et kompetent vandbehandlingsselskab Bortskaffelse Med mindre andet fremgår af installations- og vedligeholdelsesvejledningen, kan dette produkt genbruges, og der forventes ikke økologiske skader i forbindelse med dets bortskaffelse, hvis dette sker med behørig omhu Returnering af produkter Kunder og forhandlere mindes om, at iht. EU's gældende lovgivning for sundhed, sikkerhed og miljø, skal afsenderen - når han/hun returnerer produkter til Spirax Sarco - oplyse om evt. faremomenter og evt. nødvendige forholdsregler pga. forureningsrester eller mekaniske skader, som kan udgøre en sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssig risiko. Denne information skal gives skriftligt og skal indbefatte sundheds- og sikkerhedsdatablade for substanser, der er klassificeret som farlige eller potentielt farlige. IM-P AB Issue 10 5

6 2. Generel produktinformation 2.1 Generel beskrivelse Spirax Sarco LP30-tørkogselektroden anvendes sammen med niveauregulatoren LC3050 med henblik på afgivelse af et pålideligt tørkogsalarmsignal med selvovervågning, normalt i en dampkedel. Den består af et elektrodehus med aftageligt kabelstik samt en separat elektrodespids, som kan skrues på. Spidsen fikseres med en rullepind og holdes på plads med en låsemøtrik. Der installeres normalt to niveau-elektroder og -regulatorer på hver kedel for at tilvejebringe to uafhængige tørkogs-alarmer. I mange lande udgør disse den første og den anden tørkogs-alarm. Elektroden er beregnet til et kedeltryk på op til 32 bar g (464 psi g). 2.2 Tilgængelige elektrodespidslængder mm (tommer) 500 (19.7), (39,4) og (59). 2.3 Tryk-/temperaturgrænser Nominel tryknormering PN40 Max kedeltryk 32 bar g (464 psi g) Max driftstemperatur 239 C (462 F) Max omgivelsestemperatur 70 C (158 F) Beregnet til max hydraulik-testtryk (kold) på: 60 bar g (870 psi g) 2.4 Tekniske data Max elektrodekabellængde 50 meter (164 ft) Beskyttelsesnormering for kabelstik 2.5 Sådan virker LP30 Elektroden har en niveausensorspids (elektrodespids) og en komparatorspids. Jordretur-forbindelsen etableres via elektrodehusets tilslutning. Under normale driftsbetingelser er elektrodespidsen nedsænket, og modstanden til jord er lav. Når vandniveauet bliver lavere end elektrodespidsen, bliver modstanden til jord høj, hvilket bevirker, at regulatoren afgiver et lavniveau-alarmsignal. Komparatorspidsen kompenserer for evt. lækage til jord forårsaget af skaller, snavs eller intern fugt, så der under alle omstændigheder afgives et lavvands-alarmsignal. Der følger en DIN kabelstik med hvert aggregat med en Pg 11-kabelpakning, eller, til version UL/FM, en ½" NPT rørgevind-adapter med fire tilslutningsledninger. ADVARSEL: Det er vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen. Standarder kræver, at spidsen er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret, og dette skal kontrolleres, når elektroden installeres. Se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'. IP65 6 IM-P AB Issue 10

7 Kabelstik ½" NPT-rørgevind-adapter Pg 11 kabelpakning 4 stk. 18 AWG ½" BSP konisk tilslutning Elektrodehus 27 A / F ½" NPT konisk tilslutning Komparatorspids Sensorspids Fig. 1 LP30 Standardversion Fig. 2 LP30 UL -version IM-P AB Issue 10 7

8 3. Installation Inden påbegyndelse af installations- eller vedligeholdelsesarbejde læses afsnit 1, 'Sikkerhedsinformation'. Når elektroden skal installeres i kedlen, skal man sikre sig, at den anbringes mindst 1 meter (39") fra evt. sikkerhedsventiler eller damp-aftapning, da der kan forekomme lokale forhøjede vandniveauer. 3.1 Fastlæggelse af tørkogs-alarmniveauer I de fleste kanalkedler vil vandet "opsvulme", når der fyres, således at det faktiske vandniveau vil være højere end det niveau, der vises i skueglasset. I praksis kan dette være op til 50 mm (2") i meget store kedler og ned til ca. 10 mm ( ") i mindre kedler. Vi anbefaler derfor, at den 2. tørkogs-alarm ligger et godt stykke over bunden af skueglasset, når kedlen er kold, da dette vil falde, når der fyres under kedlen. Den 1. tørkogs-alarm kan ligge 20 mm (¾") over den 2. tørkogs-alarm (se figur 3). Man skal så vidt muligt spørge kedelproducenten til råds, når der arbejdes med alarm-vandniveauer. 3.2 Beskyttelsesrør Kedel kold Kedelfyring Niveauskueglas 1. Lav 2. Lav 1. Lav 2. Lav Fig. 3 Typiske lavalarm-niveauer Elektroden skal installeres i et beskyttelsesrør, når den anvendes som tørkogs-alarm i en dampkedel. Beskyttelsesrøret giver et relativt stabilt vandniveau, hvilket beskytter elektroden mod turbulens i kedlen. Der skal tilvejebringes to separate beskyttelsesrør: ét til den 1. tørkogs-alarm og ét til den 2. tørkogs-alarm. I figur 4 vises et typisk beskyttelsesrør; dimensioner og konstruktion kan variere alt efter det givne anvendelsesformål, men der anbefales et rør med en diameter på mindst 80 mm (3"). Flange-isolering anbefales, især på større kedler eller på kedler med et driftstryk på over 10 bar g (145 psi g). Elektroden må ikke isoleres. Udluftnings- eller afløbshullerne i huset må ikke tildækkes. Bemærk: Når man etablerer flange- eller skruetilslutninger, skal man sikre sig, at der ikke trænger overskydende tætningsmasse ind i kedlen. 8 IM-P AB Issue 10

9 Kedelskal 20 mm (¾")udluftningshul så højt som muligt Minimum Ø 80 mm 20 mm (¾") Fig. 4 Typisk beskyttelsesrør IM-P AB Issue 10 9

10 3.3 Afskæring af elektrodespidsen Elektroden installeres normalt vertikalt; men for elektrodespidslængder på op til 500 mm (20") kan den have en hældning på op til 45 i forhold til vertikal position. Tørkogsalarmens udløsningsniveau ligger i den yderste ende af elektrodespidsen, som afskæres i længden for at tilvejebringe det ønskede alarmniveau. LP30-elektrodespidsen fastholdes med et gevind, en pind og en låsemøtrik: - Tidligere blev elektroder fastholdt af blot to pinde. - En kompatibel spids kan rekvireres særskilt. For eksisterende installationer er det vigtigt at kontrollere, hvilken type tilslutning der bruges, inden elektrodespidsentafskæres i længden Sådan afskæres spidsen: - Skrulåsemøtrikken helt ind på elektroden, men spænd den ikke til endnu. - brug en M6-spændenøgle til at fastholde den flade del af elektrodespids-tilslutningen, så den ikke roterer. ADVARSEL: Hvis tilslutningens gevind får lov til at rotere i elektrodehuset, bliver de indvendige ledninger ødelagt. - Skru elektrodespidsen fast på elektroden, indtil hullet i elektroden flugter med bunden af slidsen i elektrodespidsen (se figur 5). - Understøt samlingen, og bank holdepinden ind, til den rager ligeligt ud i hver side af elektrodespidsen. - Spænd låsemøtrikken fast på elektrodespidsen (5-7 N m, 4-5 lbf ft). - Kontrollér, at kedelvandet står op til det ønskede tørkogs-alarmniveau. - Aftegn en linje ned langs elektrodespidsens længde ved hjælp af en vandopløselig filtpen. - Montér midlertidigt elektroden og spidsen på kedlen (½" BSP-konus til standard-lp30 og ½" NPT til UL / FM-versioner), spænd håndfast til uden brug af PTFE-tape. - Fjern elektroden, og læg mærke til det punkt, hvor blækket blev opløst af vandet. - Brug en fin nedstryger til at afskære elektrodespidsen til denne længde (se figur 6). - Afgrat spidsen. - Udfør elektrodeafstands-testproceduren (se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'), og notér resultaterne ned. Bemærk: Der medfølger et skema til optegnelse af disse data. 10 IM-P AB Issue 10

11 15 mm (½") ca. Elektrodehus 6 mm fladt stykke Låsemøtrik Holdepind i bunden af slidsen Nedsænket Sensorspids Fig Elektroden installeres som følger: - Kontrollér, at både han- og hungevind er i god stand. - Påfør op til tre lag (ikke mere) PTFE-gevindtætningstape på elektrodegevindet. ADVARSEL: Pas på ikke at bruge for meget tape. Brug ikke tætningspasta. - Påsæt og fastspænd først elektroden med hånden. Fig. 6 - Brug en passende spændenøgle til at fastspænde elektroden. Brug under ingen omstændigheder en rørtang. - Pga. beskaffenheden af en konisk/ parallel samling er det ikke muligt at anbefale bestemte tilspændingsmoment-tal. - Spænd ikke for hårdt - der skal altid være synligt gevind på elektroden. - Bemærk: Elektrodegevindet vil ikke 'nå bunden' (dvs. at elektrodehusets sekskantede del berører overfladen af hungevind-tilslutningen), med mindre der er tale om kraftig slitage eller et hungevind uden for tolerance, i hvilket tilfælde det vil være nødvendigt at erstatte eller ombygge flangen eller tilslutningen Efterfølgende afmontering og genmontering: ADVARSEL: Sørg for, at kedlen eller beholderen er trykaflastet og udluftet til atmosfærisk tryk, inden elektroden løsnes eller fjernes. - Brug altid den korrekte størrelse spændenøgle - ikke en rørtang. - Inspicér han- og hungevindene for tegn på skader, som kan være opstået pga. overspænding, der medfører revne gevind eller endog lokal koldsvejsning (skamfiling/rivning). IM-P AB Issue 10 11

12 4. Elektrisk tilslutning Se den relevante regulatordokumentation/ledningsdiagram for fuldstændig information, inkl. skærmtilslutningsdetaljer. Kabeltilslutning skal etableres i henhold til BS Instrumenter i processtyresystemer: Installationsdesign og praksis eller lokal ækvivalent. For installation i USA og Canada skal elektroden forbindes i henhold til National and Local Electrical code (NEC) eller Canadian Electrical code (CEC). Tilslutning skal etableres med et 4 koret, 1 mm² (18-16 AWG), højtemperatur-afskærmet kabel, med en max længde på 50 meter (165 ft). Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS er to passende typer til standard-lp30. Til UL /FM-version skal der bruges et klasse 1 afskærmet kabel med en passende temperaturnormering (75 C /167 F minimum) til at tilslutte klemboksen til regulatoren. Sørg for, at der er tilstrækkelig kabellængde, så det er muligt at udtage kabelstikket, og så aggregatet ikke udsættes for belastning. Kabelstikket udtages ved at fjerne midterskruen. Bemærk: For at beskytte miljøet har elektroden en tætning mellem kabelstikket og elektrodestikket. For at bevare den miljømæssige integritet skal man sikre sig, at tætningen altid er monteret, når kabelstikket genisættes, og at alle kontaktflader er rene og uskadte. Man opnår adgang til klemrækken inde i kabelstikket ved at fjerne midterkskruen og trække det påhængslede dæksel tilbage. Klemrækken på den standard LP30 kan roteres i trin a 90 for at lette tilslutningen. - Fjern holdeskruen, og træk stikket tilbage.. - Fjern klemrækken, og anbring den evt. i en anden position. Bemærk: Det er ikke muligt at rotere klemrækken på version UL /FM. 3 Sort komparatorspids Rød sensorspids 2 Sort komparatorspids Skærm 2 Gul Jord Fig. 7 Klemrækken fjernet fra kabelstikket Version UL / FM Stikket fås med fire 18 AWG, 300 mm (12") lange farvekodede tilslutningsledninger. Disse skal afskæres i længden og sluttes til en passende metalklemkasse. Der kræves et stykke fleksibelt metalrør mellem elektroden og klemkassen for at yde miljømæssig beskyttelse og lette den elektriske tilslutning. Til dette formål har kabelstikket har en ½" NPT-rørledningsadaptor. ADVARSEL: De tilslutningsledninger, der følger med elektroden, er normeret til 105 C (221 F). Denne temperaturnormering må ikke overskrides. Den fleksible rørledning og klemkassen må ikke indeholde andre styreledninger, da man herved risikerer at ødelægge eller reducere produktets ydelse. Det er ikke muligt at rotere kabelstikket i trin a 90, som med den ikke-listede LP30. Gør man det, risikerer man at ødelægge de indvendige ledninger. Kontrollér, at evt. kondensering, som kan dannes inde i rørledningen, ikke får lov at ansamle sig i elektrodekabelstikket og klemkassen. 12 IM-P AB Issue 10

13 LC3000-regulator Skærm Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Sort Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 8 Standardversion Skærm LC3000-regulator Sort Sort Rød Gul 12 Klemkasse Fig. 9 Version UL / FM Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement IM-P AB Issue 10 13

14 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 10 Standardversion 14 IM-P AB Issue 10

15 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Rød Gul Klemkasse Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1.. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement Fig. 11 Version UL / FM IM-P AB Issue 10 15

16 5. Procedure til test af elektrodeafstand 5.1 Forord Af hensyn til systemets sikre, korrekte funktion er det vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen eller beskyttelsesrøret. Standarderne kræver, at elektrodespidsen har en afstand på mindst 14 mm ( "). Denne test bekræfter, at LP30-elektroden er installeret korrekt. Testen skal udføres ved den første installation, samt hver gang elektroden fjernes fra kedlen, fx i forbindelse med den årlige inspektion. Der bruges et par 'kontrolledninger i forbindelse med en isolationsmodstandstester (måler) til at teste test, om der er mindre end 14 mm ( ") radial afstand fra enden af spidsen. Dette indikeres med en 'kortslutning' (dvs. måleværdi mindre end uendelig). Korrekt udført vil testen sikre, at den endelige elektrodeposition er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret. Se figur 12. LP30 LP30 Tilslutningsgevind ude af justering Vandniveau Minimum 40 mm (1 ") Fig. 12 Dimensioner mindre end 14 mm ( ") Potentielt farlig Minimum 14 mm ( ") når installeret korrekt 16 IM-P AB Issue 10

17 5.2 Testmetode 1. Aftap vandniveauet til mindst 50 mm (2") under tørkogs-alarmniveau, og udluft kedlen eller beholderen til atmosfærisk tryk. 2. Fjern elektroden (hvis installeret), og montér et par kontrolledninger til enden af elektrodespidsen, 90 i forhold til hinanden og max 10 mm ( ") fra enden af spidsen - se figur 11 og Indfør forsigtigt elektroden gennem gevindtilslutningen og ind i beskyttelsesrøret. Kontrolledningerne vil afbøje, så de kan passere igennem, og derefter fjedre tilbage i oprindelig position. 4. Skru elektroden ind med hånden, uden brug af PTFE-tape. 5. Forbind målerens jordledning til kedlen og den strømførende ledning til ben 1 på elektrodestikket. Kontrollér kontakten til kedlen med måleren. 6. Aktivér måleren, og hold øje med displayet. Skru langsomt elektroden en hel omgang ud (uden at rokke elektroden unødigt). 7. Hvis der ikke findes nogen kortslutning, frakobler man målerledningerne, skruer elektroden ud og fjerner den og passer på, ikke at karambolere med kontrolledningerne på undersiden af gevindtilslutningen. 8. Fjern kontrolledningerne, og installér elektroden som beskrevet i afsnit 3, 'Installation'. 9. Tørkogs-alarmer skal funktionstestes ved at sænke vandniveauet, inden kedlen må køre uden opsyn. Denne procedure er beskrevet i separat litteratur. 10. Udfyld afstands-protokollen (se side 18 og 19). ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Ellers risikerer man, at tørkogs-alarmerne ikke fungerer. Hvis der findes en kortslutning under testen, kræves der yderligere undersøgelser. Nedenstående oplistes mulige årsager: - Elektrodespids bøjet eller ikke monteret korrekt. - Beskyttelsesrør og/eller gevindtilslutning ude af justering. - Beskyttelsesrøret har for lille indvendig diameter og/eller er ikke dybt nok (røret bør være mindst 40 mm (1 ") dybere indvendigt end enden af elektroden, se figur 12). Fig. 13 Klemmes sammen (for at løsne spolen) og tilpasses til elektrodespidsen Max 10 mm ( ") 90 Fig. 14 Set fra siden 14 mm ( ") Set fra enden IM-P AB Issue 10 17

18 5.3 Elektrodeafstands-protokol Vi anbefaler på det kraftigste, at der føres protokol over elektrode-afstandstesten, og til dette formål medfølger et protokolark. Dette skal udfyldes, hver gang elektroden monteres/genmonteres. Sådan udfyldes arket: - Dato: Dato hvor testproceduren fandt sted. - Årsag til test: Første installation eller årlig inspektion - Afstand 14 mm ( "): En underskrift i feltet angiver, at testen er udført uden problemer, og at spidsafstanden er større end 14 mm ( "). - Den (kompetente) person, som stod for testen, skal underskrive dette felt. Dato Årsag til test 18 IM-P AB Issue 10

19 - ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Gør man ikke det, risikerer man, at tørkogs-alarmerne ophører med at fungere. - Den person, der fjerner kontrolledningerne, skal underskrive protokolarket som bekræftelse på, at dette er udfyldt korrekt. - Uafhængig vurderingsmand: Det anbefales på det kraftigste, at en uafhængig person (som fx kan være en forsikringsinspektør) bekræfter: - at testen er blevet udført; - at kontrolledningerne er blevet fjernet; - at protokolarket er udfyldt korrekt af en kompetent person. Bekræftende underskrifter Afstand Kontrol 14 mm ( ") ledninger Uafhængig eller mere fjernet vurderingsmand IM-P AB Issue 10 19

20 6. Vedligehold Der kræves ingen særlig vedligeholdelse, bort set fra en årlig inspektion og rengøring af elektrodemodulet. Det er særligt vigtigt at rengøre gevindkontaktfladerne mellem spidsforlængelsen og elektrodens midterste elektrode (brug finkornet sandpapir). Hyppigere rengøring anbefales, når kvaliteten af kedelvandet kan forårsage ophobning af isolerende kedelsten eller oxid på elektroden. Men kedelvands-niveauregulatorerne kræver regelmæssig testning og inspektion. Mht. specifikke testvejledninger for Spirax Sarco-systemet henvises til separat litteratur. 7. Reservedele Nedenstående anføres de tilgængelige reservedele. Der fås ikke yderligere reservedele. Tilgængelige reservedele LP30-spids holdepinde Lager-nr Pakke med 10 Fjederafstand-kontrolsæt Lager-nr sæt (2 fjedre) Bestilling af reservedele Bestilling af reservedele skal altid ske ved hjælp af den beskrivelse, der findes i kolonnen med titlen 'Tilgængelige reservedele' og med angivelse af det produkt, de skal bruges til. Eksempel: 1 stk. fjederafstands-kontrols til en Spirax Sarco LP30 ekstremt driftssikre, 20 IM-P AB Issue 10

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning

VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 0190150/1 IM-P019-05 ST Issue 1 VB14 og VB21 Vakuum brydere Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information VB14 3. Installation 4. Ibrugtagning

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36

NRG 16-36 NRG 16-36. Indbygningsanvisning 810523-00. Niveauelektrode NRG 16-36 NRG 16-36 Indbygningsanvisning 810523-00 Niveauelektrode NRG 16-36 Alle dimensioner i mm Kedelvand G 1 1 /2 DN 100, PN 40 DN 50 20 1500 100 14 10 NW (Vandmangel) 20-5 90 F.eks. Reduktionsstykke K 88,9

Læs mere

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning

AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1231850/2 IM-P123-23 ST Issue 2 AVM7 Termisk Luftudlader af rustfrit stål Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Igangsætning

Læs mere

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12

NRG NRG NRG Montagevejledning Niveauelektrode NRG 16-12, NRG 17-12, NRG 19-12 Montagevejledning 810170-01 Niveauelektrode,, ,, Dimensioner 1 Udligningsboringen placeres så højt som muligt og så tæt på kedelvægen som muligt. Alle dimensioner i [mm] Kedelsvøb DN 50 1 > 80 20 < 1500

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG 26-21. Driftsmanual 818507-00 Niveauelektrode NRG 26-21 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 26-2 Driftsmanual 88507-00 Niveauelektrode NRG 26-2 NRG 26-2 Dimensioner Alle dimensioner i mm NRG 26-2 NRG 6- G 3 /4 G 3 /4 G 3 /4 Isolering Kedelsvøb DN 50 80 20 2000

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4

ERL 16-1 LRG 16-4. Driftsvejledning 810767-00 Ledningsevneelektrode ERL 16-1, LRG 16-4 ERL 6- LRG 6- Driftsvejledning 80767-00 Ledningsevneelektrode ERL 6-, LRG 6- ERL 6-, LRG 6- Dimensioner Pg max. 60 C Pg max. 60 C 99 0 Gevind RG ¾ DIN 8 Pakningsring 7 x DIN 760 DN Flange Flangemm tykkelse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker

Installations og Driftsvejledning Højvandslukker 1 Installations og Driftsvejledning Højvandslukker HVL100 & HVL200 Montering på rørledning eller i brønd Montering i brønd Version 1.2016 2 Indehold: Indehold Side 2 Introduktion Side 3 Installation krav

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 530 Elektronisk termostat www.devi.com Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning

Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers. Installationsvejledning Bose FreeSpace Model 32SE Surface-Mount Environmental Loudspeakers Installationsvejledning Sikkerhedsinformation Sikkerhedsadvarsler 1.1 Læs og gem alle sikkerheds- og betjeningsinstruktioner til fremtidig

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-3 BRANDSPJÆLD » MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR TREATMENT BRANDSPJÆLD ETPL-3 BRANDSPJÆLD» MONTAGE, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETPL-3 Brandspjæld Montage-DV INDHOLD, SPECIFIKATIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...2 Forholdsregler

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

1964-P P-2000

1964-P P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 LÆS VENLIGST OG FØLG DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT Keeler Væg-enheds instruktioner Læs omhyggeligt instruktionerne før brug af Deres Keeler produkt. Observer for Deres egen sikkerheds

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering

ERP-2N / ERP-3N. ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering ERP-2N / ERP-3N ANVISNINGER VEDRØRENDE: Montage, drift, vedligeholdelse & demontering Generelt I disse anvisninger refererer udtrykkene VAV-enhed eller VAV-spjæld til ERP-2N og ERP-3N. I vejledningen beskrives

Læs mere

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16

GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16. Dansk. Driftsvejledning 818582-02. Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 DK Dansk Driftsvejledning 818582-02 Skueglas Vaposkop VK 14, VK 16 1 Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger Side Anvendelse i henhold til bestemmelserne...4 Sikkerhedshenvisning...4

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Flamco. Flexcon M. Montage og betjeningsvejledning. Flexcon. 2003 Flamco 18501068

Flamco. Flexcon M. Montage og betjeningsvejledning. Flexcon. 2003 Flamco 18501068 M DK Montage og betjeningsvejledning 2003 Flamco 1801068 Flamco Hovedkontor Lærkevej 10 Ø. Bjerregrav 8900 Randers Telefon: 86 4 44 62 Telefax: 86 4 40 37 Mobil: 23 2 84 74 E-mail: flamco@jensen.mail.dk

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger.

ISOLERFLANGE. - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. SOLERFLANGE Type F - RMA isolerflange er en kraftig flangesamling med elektrisk isolering til rørledninger. - RMA isolerflange i standardversion er samlet på fabrikken og testet for dielektrisk styrke.

Læs mere

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg

Instruktionsmanual. HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-XXX-x-x NIVEAUSENSOR Til analog niveaumåling af CO 2 eller HFC i køleanlæg Instruktionsmanual HBLC-xxx Levelsensor (004-DK) 1 / 12 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktion... 3

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3

BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16. AB Issue 3 BC 3000 Controller Installations- og vedligeholdelsesvejledning 4033250/3 IM-P403-16 AB Issue 3 VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION LÆS NEDENSTÅENDE OMHYGGELIGT Risici i forbindelse med installation/brug/vedligehold

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere