LP Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LP30. 1. Sikkerhedsinformation. 2. Generel produktinformation. 3. Installation. 4. Elektrisk tilslutning. 5. Elektrodeafstandstestprocedure"

Transkript

1 /10 IM-P AB Issue 10 LP30 Ekstremt driftssikker tørkogs-elektrode med selvovervågning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Sikkerhedsinformation 2. Generel produktinformation 3. Installation 4. Elektrisk tilslutning 5. Elektrodeafstandstestprocedure 6. Vedligehold 7. Reservedele Trykt IM-P i DK AB Issue 10 Copyright

2 2 IM-P AB Issue 10

3 1. Sikkerhedsinformation Vi gør opmærksom på, at evt. nationale og lokale bestemmelser skal overholdes. Produktet er beregnet og konstrueret til at modstå kræfter, som kan forventes under normal brug. Brug af produktet til et andet formål eller installation af produktet i strid med denne installationsog vedligeholdelsesvejledning kan forårsage skader på produktet samt personskader (herunder dødsfald) for personalet. Trykbærende udstyr uden symbolet er klassificeret som 'god ingeniørpraksis' (="Sound engineering Practice" = SEP) i henhold til artikel 3, paragraf 3 i direktivet vedr. trykbærende udstyr: 97/23/EF. Bemærk: Ifølge loven kan SEP-produkter ikke påføres symbolet. Advarsel Hvis dette produkt ikke anvendes som specificeret i denne IMI, risikerer man, at den ydede beskyttelse svækkes. 1.1 Formålsbestemt anvendelse i) Kontrollér, at produktet er beregnet til brug med den påtænkte væske. ii) Kontrollér materialets egnethed, tryk og temperatur og disses maksimum- og minimumværdier. Hvis produktets maksimale driftsgrænser er lavere end grænserne for det system, det er monteret i, eller hvis driftsforstyrrelser i produktet kan resultere i et farligt overtryk eller overtemperatur, skal man sørge for, at der monteres en sikkerhedsanordning i systemet, så overtryk undgås. iii) Kontrollér, at produktet monteres korrekt, og at flowretningen er rigtig. iv) Spirax Sarcos produkter er ikke beregnet til at modstå eksterne belastninger, som kan genereres af et system, som produktet er tilsluttet. Det påhviler installatøren at tage højde for disse belastninger og træffe passende forholdsregler for at minimere dem. v) Sørg for at fjerne beskyttelsesdæksler fra alle tilslutninger og beskyttelsesfolie fra alle navneplader (hvis relevant) inden installation i damp- eller andre høj-temperatur- anvendelser. Sikker betjening af disse produkter kan kun garanteres, hvis de installeres, idriftsættes, anvendes og vedligeholdes korrekt af uddannet personale (se afsnit 1.11) i overensstemmelse med betjeningsvejledningen. Dette skal også ske i overensstemmelse med den generelle installationsog sikkerhedsvejledning for etablering af rørledninger og driftsanlæg samt korrekt anvendelse af værktøjer og sikkerhedsudstyr. 1.2 Adgang Sørg for sikker adgang og om nødvendigt sikker arbejdsplatform (behørigt afskærmet) inden påbegyndelse af arbejde på produktet. Sørg om nødvendigt for passende løftegrej. 1.3 Belysning Sørg for tilstrækkelig belysning, især på steder hvor der udføres detaljeret eller kompliceret arbejde. 1.4 Farlige væsker eller gasser i rørledningen Vær opmærksom på, hvad der aktuelt er eller har der været i rørledningen på et tidligere tidspunkt. Vær opmærksom på: brændbare materialer, sundhedsfarlige substanser, ekstreme temperaturer. IM-P AB Issue 10 3

4 1.5 Farligt miljø omkring produktet Vær opmærksom på: eksplosionsfarlige områder, iltmangel (fx tanke, grave), farlige gasser, ekstreme temperaturer, varme overflader, brandfare (fx under svejsning), kraftig støj, bevægelige mekanismer. 1.6 Systemet Vær opmærksom på, hvordan det påtænkte arbejde vil påvirke hele systemet. Vil en påtænkt handling (fx lukning af afspærringsventiler, elektrisk isolation) udsætte andre dele af systemet eller personalet for fare? Farer kan indbefatte spærring af udluftninger eller beskyttelsesudstyr eller deaktivering af styringer eller alarmer. Husk altid at lukke og åbne afspærringsventiler gradvis for at undgå systemchok. 1.7 Tryksystemer Kontrollér, at alt tryk er afspærret, og at systemet er udluftet til atmosfærisk tryk. Overvej dobbelt isolering (dobbelt blokering og udluftning) og låsning eller mærkning af lukkede ventiler. Man må aldrig antage, at systemet er trykaflastet, selv om manometret viser nul. 1.8 Temperatur Vent, til temperaturen har normaliseret sig efter isolationen for at undgå fare for forbrænding/ skoldning. 1.9 Værktøj og forbrugsstoffer Inden påbegyndelse af arbejdet skal man sikre sig, at man har passende værktøj og/eller forbrugsstoffer til rådighed. Brug kun originale Spirax Sarco-reservedele Beskyttelsesbeklædning Overvej, om du selv og/eller andre i nærheden har brug for beskyttelsesbeklædning til beskyttelse mod risiciene, fx kemikalier, høje/lave temperaturer, stråling, støj, nedfaldende genstande og risici for øjne og ansigt Arbejdstilladelse Alt arbejde skal udføres eller overvåges af en kompetent person. Installations- og driftspersonalet bør være uddannet i korrekt brug af produktet i henhold til installations- og vedligeholdelsesvejledningen. Hvis et formelt 'arbejdstilladelses'-system er gældende for stedet, skal dette overholdes. Hvis der ikke findes et sådant system, anbefales et, at en ansvarlig person ved, hvilken type arbejde der udføres, og om nødvendigt sørger for at have en assistent, hvis primære ansvarsområde er sikkerhed. Opsæt 'advarselsskilte' efter behov Håndtering Manuel håndtering af store og/eller tunge produkter kan indebære fare for personskader. Løft, skub, træk, bæring eller understøtning af en byrde med legemskraft kan forårsage personskade på især ryggen. Det anbefales, at man nøje vurderer de potentielle faremomenter ved at tage højde for arbejdsopgaven, individet, byrden og arbejdsmiljøet og anvende passende arbejdsmetoder svarende til de givne omstændigheder for det pågældende arbejde Uundgåelige risici Ved normal brug kan produktets udvendige overflade blive meget varm. Mange produkter er ikke selv-tømmende. Vær forsigtig, når produktet skal demonteres eller udtages af en installation. 4 IM-P AB Issue 10

5 1.14 Frost Der skal træffes forholdsregler til beskyttelse af produkter, som ikke er selvtømmende, mod frostskader i omgivelser, hvor de kan blive udsat for temperaturer under frysepunktet Sikkerhedsinformation - produktspecifik til niveauregulering og niveaubegrænsnings-/alarmprodukter i dampkedler Produkter/systemer skal udvælges, installeres, betjenes og testes i overensstemmelse med: - lokale eller nationale standarder og regulativer; - retningslinjer, (Health and Safety Executive PM5 i UK); - krav fra relevante tilsynsmyndigheder; - kedelforsikringsinstanser. - kedelproducentens specifikationer. Kedlen skal trykaflastes og ventileres til atmosfærisk tryk, inden elektroden installeres. På dampkedler skal der installeres to uafhængige tørkogs-/alarmsystemer. Der skal installeres niveau-elektroder i separate beskyttelsesrør/kamre med tilstrækkelig afstand mellem spidser og jord. Hver elektrode skal sluttes til en uafhængig regulator. Alarmrelæerne skal afbryde kedlens varmeforsyning i tilfælde af lavniveau-alarmtilstand. En alarm for højt vandniveau skal være en del af vandniveaureguleringen - eller et separat system. Der skal monteres et uafhængigt højvands-alarmssystem, hvis dette er et sikkerhedskrav. I så fald skal relæerne samtidigt isolere fødevandsforsyningen og kedlens varmeforsyning ved høj alarmtilstand. Alle kedelvandsbegrænsere/-alarmer skal funktionstestes med jævne mellemrum. Under visse omstændigheder kan vandniveauet i en kedel afvige fra det niveau, der vises på skueglasset. Der kan rekvireres separat litteratur om dette emne hos Spirax Sarco. elektroden må ikke installeres udendørs uden ekstra beskyttelse mod vind og vejr. Afløbs-/ventilationshuller skal holdes åbne - de må ikke tildækkes. Der skal anvendes et passende vandbehandlingssystem til sikring af konstant sikker og korrekt funktion af styrings- og begrænsningssystemerne. Konsultér ovennævnte myndigheder og et kompetent vandbehandlingsselskab Bortskaffelse Med mindre andet fremgår af installations- og vedligeholdelsesvejledningen, kan dette produkt genbruges, og der forventes ikke økologiske skader i forbindelse med dets bortskaffelse, hvis dette sker med behørig omhu Returnering af produkter Kunder og forhandlere mindes om, at iht. EU's gældende lovgivning for sundhed, sikkerhed og miljø, skal afsenderen - når han/hun returnerer produkter til Spirax Sarco - oplyse om evt. faremomenter og evt. nødvendige forholdsregler pga. forureningsrester eller mekaniske skader, som kan udgøre en sundheds-, sikkerheds- eller miljømæssig risiko. Denne information skal gives skriftligt og skal indbefatte sundheds- og sikkerhedsdatablade for substanser, der er klassificeret som farlige eller potentielt farlige. IM-P AB Issue 10 5

6 2. Generel produktinformation 2.1 Generel beskrivelse Spirax Sarco LP30-tørkogselektroden anvendes sammen med niveauregulatoren LC3050 med henblik på afgivelse af et pålideligt tørkogsalarmsignal med selvovervågning, normalt i en dampkedel. Den består af et elektrodehus med aftageligt kabelstik samt en separat elektrodespids, som kan skrues på. Spidsen fikseres med en rullepind og holdes på plads med en låsemøtrik. Der installeres normalt to niveau-elektroder og -regulatorer på hver kedel for at tilvejebringe to uafhængige tørkogs-alarmer. I mange lande udgør disse den første og den anden tørkogs-alarm. Elektroden er beregnet til et kedeltryk på op til 32 bar g (464 psi g). 2.2 Tilgængelige elektrodespidslængder mm (tommer) 500 (19.7), (39,4) og (59). 2.3 Tryk-/temperaturgrænser Nominel tryknormering PN40 Max kedeltryk 32 bar g (464 psi g) Max driftstemperatur 239 C (462 F) Max omgivelsestemperatur 70 C (158 F) Beregnet til max hydraulik-testtryk (kold) på: 60 bar g (870 psi g) 2.4 Tekniske data Max elektrodekabellængde 50 meter (164 ft) Beskyttelsesnormering for kabelstik 2.5 Sådan virker LP30 Elektroden har en niveausensorspids (elektrodespids) og en komparatorspids. Jordretur-forbindelsen etableres via elektrodehusets tilslutning. Under normale driftsbetingelser er elektrodespidsen nedsænket, og modstanden til jord er lav. Når vandniveauet bliver lavere end elektrodespidsen, bliver modstanden til jord høj, hvilket bevirker, at regulatoren afgiver et lavniveau-alarmsignal. Komparatorspidsen kompenserer for evt. lækage til jord forårsaget af skaller, snavs eller intern fugt, så der under alle omstændigheder afgives et lavvands-alarmsignal. Der følger en DIN kabelstik med hvert aggregat med en Pg 11-kabelpakning, eller, til version UL/FM, en ½" NPT rørgevind-adapter med fire tilslutningsledninger. ADVARSEL: Det er vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen. Standarder kræver, at spidsen er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret, og dette skal kontrolleres, når elektroden installeres. Se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'. IP65 6 IM-P AB Issue 10

7 Kabelstik ½" NPT-rørgevind-adapter Pg 11 kabelpakning 4 stk. 18 AWG ½" BSP konisk tilslutning Elektrodehus 27 A / F ½" NPT konisk tilslutning Komparatorspids Sensorspids Fig. 1 LP30 Standardversion Fig. 2 LP30 UL -version IM-P AB Issue 10 7

8 3. Installation Inden påbegyndelse af installations- eller vedligeholdelsesarbejde læses afsnit 1, 'Sikkerhedsinformation'. Når elektroden skal installeres i kedlen, skal man sikre sig, at den anbringes mindst 1 meter (39") fra evt. sikkerhedsventiler eller damp-aftapning, da der kan forekomme lokale forhøjede vandniveauer. 3.1 Fastlæggelse af tørkogs-alarmniveauer I de fleste kanalkedler vil vandet "opsvulme", når der fyres, således at det faktiske vandniveau vil være højere end det niveau, der vises i skueglasset. I praksis kan dette være op til 50 mm (2") i meget store kedler og ned til ca. 10 mm ( ") i mindre kedler. Vi anbefaler derfor, at den 2. tørkogs-alarm ligger et godt stykke over bunden af skueglasset, når kedlen er kold, da dette vil falde, når der fyres under kedlen. Den 1. tørkogs-alarm kan ligge 20 mm (¾") over den 2. tørkogs-alarm (se figur 3). Man skal så vidt muligt spørge kedelproducenten til råds, når der arbejdes med alarm-vandniveauer. 3.2 Beskyttelsesrør Kedel kold Kedelfyring Niveauskueglas 1. Lav 2. Lav 1. Lav 2. Lav Fig. 3 Typiske lavalarm-niveauer Elektroden skal installeres i et beskyttelsesrør, når den anvendes som tørkogs-alarm i en dampkedel. Beskyttelsesrøret giver et relativt stabilt vandniveau, hvilket beskytter elektroden mod turbulens i kedlen. Der skal tilvejebringes to separate beskyttelsesrør: ét til den 1. tørkogs-alarm og ét til den 2. tørkogs-alarm. I figur 4 vises et typisk beskyttelsesrør; dimensioner og konstruktion kan variere alt efter det givne anvendelsesformål, men der anbefales et rør med en diameter på mindst 80 mm (3"). Flange-isolering anbefales, især på større kedler eller på kedler med et driftstryk på over 10 bar g (145 psi g). Elektroden må ikke isoleres. Udluftnings- eller afløbshullerne i huset må ikke tildækkes. Bemærk: Når man etablerer flange- eller skruetilslutninger, skal man sikre sig, at der ikke trænger overskydende tætningsmasse ind i kedlen. 8 IM-P AB Issue 10

9 Kedelskal 20 mm (¾")udluftningshul så højt som muligt Minimum Ø 80 mm 20 mm (¾") Fig. 4 Typisk beskyttelsesrør IM-P AB Issue 10 9

10 3.3 Afskæring af elektrodespidsen Elektroden installeres normalt vertikalt; men for elektrodespidslængder på op til 500 mm (20") kan den have en hældning på op til 45 i forhold til vertikal position. Tørkogsalarmens udløsningsniveau ligger i den yderste ende af elektrodespidsen, som afskæres i længden for at tilvejebringe det ønskede alarmniveau. LP30-elektrodespidsen fastholdes med et gevind, en pind og en låsemøtrik: - Tidligere blev elektroder fastholdt af blot to pinde. - En kompatibel spids kan rekvireres særskilt. For eksisterende installationer er det vigtigt at kontrollere, hvilken type tilslutning der bruges, inden elektrodespidsentafskæres i længden Sådan afskæres spidsen: - Skrulåsemøtrikken helt ind på elektroden, men spænd den ikke til endnu. - brug en M6-spændenøgle til at fastholde den flade del af elektrodespids-tilslutningen, så den ikke roterer. ADVARSEL: Hvis tilslutningens gevind får lov til at rotere i elektrodehuset, bliver de indvendige ledninger ødelagt. - Skru elektrodespidsen fast på elektroden, indtil hullet i elektroden flugter med bunden af slidsen i elektrodespidsen (se figur 5). - Understøt samlingen, og bank holdepinden ind, til den rager ligeligt ud i hver side af elektrodespidsen. - Spænd låsemøtrikken fast på elektrodespidsen (5-7 N m, 4-5 lbf ft). - Kontrollér, at kedelvandet står op til det ønskede tørkogs-alarmniveau. - Aftegn en linje ned langs elektrodespidsens længde ved hjælp af en vandopløselig filtpen. - Montér midlertidigt elektroden og spidsen på kedlen (½" BSP-konus til standard-lp30 og ½" NPT til UL / FM-versioner), spænd håndfast til uden brug af PTFE-tape. - Fjern elektroden, og læg mærke til det punkt, hvor blækket blev opløst af vandet. - Brug en fin nedstryger til at afskære elektrodespidsen til denne længde (se figur 6). - Afgrat spidsen. - Udfør elektrodeafstands-testproceduren (se afsnit 5, 'Testprocedure for elektrodeafstand'), og notér resultaterne ned. Bemærk: Der medfølger et skema til optegnelse af disse data. 10 IM-P AB Issue 10

11 15 mm (½") ca. Elektrodehus 6 mm fladt stykke Låsemøtrik Holdepind i bunden af slidsen Nedsænket Sensorspids Fig Elektroden installeres som følger: - Kontrollér, at både han- og hungevind er i god stand. - Påfør op til tre lag (ikke mere) PTFE-gevindtætningstape på elektrodegevindet. ADVARSEL: Pas på ikke at bruge for meget tape. Brug ikke tætningspasta. - Påsæt og fastspænd først elektroden med hånden. Fig. 6 - Brug en passende spændenøgle til at fastspænde elektroden. Brug under ingen omstændigheder en rørtang. - Pga. beskaffenheden af en konisk/ parallel samling er det ikke muligt at anbefale bestemte tilspændingsmoment-tal. - Spænd ikke for hårdt - der skal altid være synligt gevind på elektroden. - Bemærk: Elektrodegevindet vil ikke 'nå bunden' (dvs. at elektrodehusets sekskantede del berører overfladen af hungevind-tilslutningen), med mindre der er tale om kraftig slitage eller et hungevind uden for tolerance, i hvilket tilfælde det vil være nødvendigt at erstatte eller ombygge flangen eller tilslutningen Efterfølgende afmontering og genmontering: ADVARSEL: Sørg for, at kedlen eller beholderen er trykaflastet og udluftet til atmosfærisk tryk, inden elektroden løsnes eller fjernes. - Brug altid den korrekte størrelse spændenøgle - ikke en rørtang. - Inspicér han- og hungevindene for tegn på skader, som kan være opstået pga. overspænding, der medfører revne gevind eller endog lokal koldsvejsning (skamfiling/rivning). IM-P AB Issue 10 11

12 4. Elektrisk tilslutning Se den relevante regulatordokumentation/ledningsdiagram for fuldstændig information, inkl. skærmtilslutningsdetaljer. Kabeltilslutning skal etableres i henhold til BS Instrumenter i processtyresystemer: Installationsdesign og praksis eller lokal ækvivalent. For installation i USA og Canada skal elektroden forbindes i henhold til National and Local Electrical code (NEC) eller Canadian Electrical code (CEC). Tilslutning skal etableres med et 4 koret, 1 mm² (18-16 AWG), højtemperatur-afskærmet kabel, med en max længde på 50 meter (165 ft). Pirelli FP 200 eller Delta Crompton Firetuf OHLS er to passende typer til standard-lp30. Til UL /FM-version skal der bruges et klasse 1 afskærmet kabel med en passende temperaturnormering (75 C /167 F minimum) til at tilslutte klemboksen til regulatoren. Sørg for, at der er tilstrækkelig kabellængde, så det er muligt at udtage kabelstikket, og så aggregatet ikke udsættes for belastning. Kabelstikket udtages ved at fjerne midterskruen. Bemærk: For at beskytte miljøet har elektroden en tætning mellem kabelstikket og elektrodestikket. For at bevare den miljømæssige integritet skal man sikre sig, at tætningen altid er monteret, når kabelstikket genisættes, og at alle kontaktflader er rene og uskadte. Man opnår adgang til klemrækken inde i kabelstikket ved at fjerne midterkskruen og trække det påhængslede dæksel tilbage. Klemrækken på den standard LP30 kan roteres i trin a 90 for at lette tilslutningen. - Fjern holdeskruen, og træk stikket tilbage.. - Fjern klemrækken, og anbring den evt. i en anden position. Bemærk: Det er ikke muligt at rotere klemrækken på version UL /FM. 3 Sort komparatorspids Rød sensorspids 2 Sort komparatorspids Skærm 2 Gul Jord Fig. 7 Klemrækken fjernet fra kabelstikket Version UL / FM Stikket fås med fire 18 AWG, 300 mm (12") lange farvekodede tilslutningsledninger. Disse skal afskæres i længden og sluttes til en passende metalklemkasse. Der kræves et stykke fleksibelt metalrør mellem elektroden og klemkassen for at yde miljømæssig beskyttelse og lette den elektriske tilslutning. Til dette formål har kabelstikket har en ½" NPT-rørledningsadaptor. ADVARSEL: De tilslutningsledninger, der følger med elektroden, er normeret til 105 C (221 F). Denne temperaturnormering må ikke overskrides. Den fleksible rørledning og klemkassen må ikke indeholde andre styreledninger, da man herved risikerer at ødelægge eller reducere produktets ydelse. Det er ikke muligt at rotere kabelstikket i trin a 90, som med den ikke-listede LP30. Gør man det, risikerer man at ødelægge de indvendige ledninger. Kontrollér, at evt. kondensering, som kan dannes inde i rørledningen, ikke får lov at ansamle sig i elektrodekabelstikket og klemkassen. 12 IM-P AB Issue 10

13 LC3000-regulator Skærm Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Sort Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 8 Standardversion Skærm LC3000-regulator Sort Sort Rød Gul 12 Klemkasse Fig. 9 Version UL / FM Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement IM-P AB Issue 10 13

14 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Rød * Gul LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1. * Internt modstandselement Komparatorspids Tørkogs-alarmspids Fig. 10 Standardversion 14 IM-P AB Issue 10

15 LC3050-regulator Skærm Sort Sort Rød Gul Klemkasse Intern forbindelse (ikke monteret fra fabrikken) Komparatorspids * LP30-stik Kontrollér, at modstanden fra elektrodehuset til kedelskallen er mindre end 1.. Tørkogs-alarmspids * Internt modstandselement Fig. 11 Version UL / FM IM-P AB Issue 10 15

16 5. Procedure til test af elektrodeafstand 5.1 Forord Af hensyn til systemets sikre, korrekte funktion er det vigtigt, at elektrodespidsen ikke rører ved nogen del af kedlen eller beskyttelsesrøret. Standarderne kræver, at elektrodespidsen har en afstand på mindst 14 mm ( "). Denne test bekræfter, at LP30-elektroden er installeret korrekt. Testen skal udføres ved den første installation, samt hver gang elektroden fjernes fra kedlen, fx i forbindelse med den årlige inspektion. Der bruges et par 'kontrolledninger i forbindelse med en isolationsmodstandstester (måler) til at teste test, om der er mindre end 14 mm ( ") radial afstand fra enden af spidsen. Dette indikeres med en 'kortslutning' (dvs. måleværdi mindre end uendelig). Korrekt udført vil testen sikre, at den endelige elektrodeposition er mindst 14 mm ( ") fra beskyttelsesrøret. Se figur 12. LP30 LP30 Tilslutningsgevind ude af justering Vandniveau Minimum 40 mm (1 ") Fig. 12 Dimensioner mindre end 14 mm ( ") Potentielt farlig Minimum 14 mm ( ") når installeret korrekt 16 IM-P AB Issue 10

17 5.2 Testmetode 1. Aftap vandniveauet til mindst 50 mm (2") under tørkogs-alarmniveau, og udluft kedlen eller beholderen til atmosfærisk tryk. 2. Fjern elektroden (hvis installeret), og montér et par kontrolledninger til enden af elektrodespidsen, 90 i forhold til hinanden og max 10 mm ( ") fra enden af spidsen - se figur 11 og Indfør forsigtigt elektroden gennem gevindtilslutningen og ind i beskyttelsesrøret. Kontrolledningerne vil afbøje, så de kan passere igennem, og derefter fjedre tilbage i oprindelig position. 4. Skru elektroden ind med hånden, uden brug af PTFE-tape. 5. Forbind målerens jordledning til kedlen og den strømførende ledning til ben 1 på elektrodestikket. Kontrollér kontakten til kedlen med måleren. 6. Aktivér måleren, og hold øje med displayet. Skru langsomt elektroden en hel omgang ud (uden at rokke elektroden unødigt). 7. Hvis der ikke findes nogen kortslutning, frakobler man målerledningerne, skruer elektroden ud og fjerner den og passer på, ikke at karambolere med kontrolledningerne på undersiden af gevindtilslutningen. 8. Fjern kontrolledningerne, og installér elektroden som beskrevet i afsnit 3, 'Installation'. 9. Tørkogs-alarmer skal funktionstestes ved at sænke vandniveauet, inden kedlen må køre uden opsyn. Denne procedure er beskrevet i separat litteratur. 10. Udfyld afstands-protokollen (se side 18 og 19). ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Ellers risikerer man, at tørkogs-alarmerne ikke fungerer. Hvis der findes en kortslutning under testen, kræves der yderligere undersøgelser. Nedenstående oplistes mulige årsager: - Elektrodespids bøjet eller ikke monteret korrekt. - Beskyttelsesrør og/eller gevindtilslutning ude af justering. - Beskyttelsesrøret har for lille indvendig diameter og/eller er ikke dybt nok (røret bør være mindst 40 mm (1 ") dybere indvendigt end enden af elektroden, se figur 12). Fig. 13 Klemmes sammen (for at løsne spolen) og tilpasses til elektrodespidsen Max 10 mm ( ") 90 Fig. 14 Set fra siden 14 mm ( ") Set fra enden IM-P AB Issue 10 17

18 5.3 Elektrodeafstands-protokol Vi anbefaler på det kraftigste, at der føres protokol over elektrode-afstandstesten, og til dette formål medfølger et protokolark. Dette skal udfyldes, hver gang elektroden monteres/genmonteres. Sådan udfyldes arket: - Dato: Dato hvor testproceduren fandt sted. - Årsag til test: Første installation eller årlig inspektion - Afstand 14 mm ( "): En underskrift i feltet angiver, at testen er udført uden problemer, og at spidsafstanden er større end 14 mm ( "). - Den (kompetente) person, som stod for testen, skal underskrive dette felt. Dato Årsag til test 18 IM-P AB Issue 10

19 - ADVARSEL: Det er vigtigt at fjerne kontrolledningerne fra elektroden, inden kedlen eller beholderen sættes i drift. Gør man ikke det, risikerer man, at tørkogs-alarmerne ophører med at fungere. - Den person, der fjerner kontrolledningerne, skal underskrive protokolarket som bekræftelse på, at dette er udfyldt korrekt. - Uafhængig vurderingsmand: Det anbefales på det kraftigste, at en uafhængig person (som fx kan være en forsikringsinspektør) bekræfter: - at testen er blevet udført; - at kontrolledningerne er blevet fjernet; - at protokolarket er udfyldt korrekt af en kompetent person. Bekræftende underskrifter Afstand Kontrol 14 mm ( ") ledninger Uafhængig eller mere fjernet vurderingsmand IM-P AB Issue 10 19

20 6. Vedligehold Der kræves ingen særlig vedligeholdelse, bort set fra en årlig inspektion og rengøring af elektrodemodulet. Det er særligt vigtigt at rengøre gevindkontaktfladerne mellem spidsforlængelsen og elektrodens midterste elektrode (brug finkornet sandpapir). Hyppigere rengøring anbefales, når kvaliteten af kedelvandet kan forårsage ophobning af isolerende kedelsten eller oxid på elektroden. Men kedelvands-niveauregulatorerne kræver regelmæssig testning og inspektion. Mht. specifikke testvejledninger for Spirax Sarco-systemet henvises til separat litteratur. 7. Reservedele Nedenstående anføres de tilgængelige reservedele. Der fås ikke yderligere reservedele. Tilgængelige reservedele LP30-spids holdepinde Lager-nr Pakke med 10 Fjederafstand-kontrolsæt Lager-nr sæt (2 fjedre) Bestilling af reservedele Bestilling af reservedele skal altid ske ved hjælp af den beskrivelse, der findes i kolonnen med titlen 'Tilgængelige reservedele' og med angivelse af det produkt, de skal bruges til. Eksempel: 1 stk. fjederafstands-kontrols til en Spirax Sarco LP30 ekstremt driftssikre, 20 IM-P AB Issue 10

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger

eikon e3, e4 & e5 Installations- og driftsvejledninger eikon e, e & e5 Installations- og driftsvejledninger eikontm Udgave INTRODUKTION Disse typer ovn giver operatøren fleksibiliteten ved kombinationskogning med supplerende kontrol over ventilatorhastighed

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

DEN MIG 146 UDEN GAS

DEN MIG 146 UDEN GAS brugervejledning DEN MIG 146 UDEN GAS SVEJSEMASKINER MED TRÅD UDEN GAS 1 Art nr 77000009 EAN nr 5709133770891 1.0 SIKKERHEDSNORMER 1.1 ALMENE ANVISNINGER Man skal forsikre sig om, at både operatøren og

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere