PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning"

Transkript

1 PremiumLine Plus A10-A I Brugervejledning (2011/06)

2 Indholdsfortegnelse (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Sikkerhedsanvisninger Anvendelse Generelt Opsætningsanvisninger Funktionsbeskrivelse Leveringsomfang Timer Ekstern styring Generelt Alarmer Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Eftersyn og service Udendørsmonteret varmepumpe (A10-A15) Styreenhed Generelt Tilskud Varmtvandsproduktion Automatisk optøning Betjeningsfelt med display Betjeningsoversigt Afbryder (ON/OFF) Drifts- og fejllampe Display Menu-taste og drejeknap Tilbage-taste Modus-taste Info-taste Kombimodul Generelt Vedligeholdelse af Kombimodulet Fejl Alarmlampe styring og rumføler Alarmsummer ved alarm Bekræftelse af alarm Alarmtimer, alarmdrift Alarmkategorier Alarmvisning Alarmfunktioner Advarsler Energispareråd Menuoversigt Betjening af menuerne Udgangsposition Find ønsket funktion, og ændr værdi Hjælpeinformation i menuvinduet Information fra varmepumpen Driftsinformation Info-knappen Driftssymboler Varme generelt Kredse til varme Varmestyring Varmestyring Tidsstyring af varme Driftsformer Indstillinger Mode-knappens funktioner Rumtemperatur Varmtvand Ferie

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger (2011/06) 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Skader på grund af betjeningsfejl Betjeningsfejl kan føre til personskader og/eller materielle skader. B Sørg for, at børn ikke betjener eller leger med anlægget uden opsyn. B Sørg for, at kun personer, som kan betjene anlægget korrekt, har adgang til det. Vedligeholdelse og reparation B Reparationer må kun udføres af et autoriseret El- Installatør / VVS-installatør / Kølefirma. Dårligt udførte reparationer kan føre til risiko for brugeren og til forringet funktion. B Brug kun originale reservedele. B Lad et køle certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma efterse varmepumpen årligt og vedligeholde den efter behov. Symbol B Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. 1 Opremsning/listeindhold (2. niveau) 1.2 Sikkerhedsanvisninger Generelt B Du bedes læse og opbevare den foreliggende vejledning omhyggeligt. Installation og opstart B Varmepumpen må kun installeres og startes op af et autoriseret og certificeret El-Installatør / VVS-installatør / Kølefirma.

4 Anvendelse (2011/06) 2 Anvendelse 2.1 Generelt A10-A15 er en serie varmepumper, som udvinder energi fra udeluften for at levere vandbåren varme og varmt vand. Serien består af A10-A15, som dækker forskellige effektbehov. Varmepumpen kobles sammen med Kombimodulet og udgør således et komplet anlæg til både varme og varmt vand, eftersom kombimodulet indeholder en varmtvandsbeholder. Kombimodulet fungerer som tilskud, når det er nødvendigt. Styreenheden er integreret i kombimodulet. Varmepumpen kan også koblem sammen med et eksisterende gas-/oliefyr eller et eltilskud. I så fald tilsluttes ofte en vandvarmer, så anlægget også giver varmt vand. Gas-/oliefyret eller eltilskuddet fungerer som tilskud, hvis varmepumpen ikke kan klare hele opvarmningen på egen hånd, f.eks. hvis udetemperaturen bliver alt for lav. Ved sammenkobling med gas-/oliefyr eller eltilskud er styreenheden placeret i et separat styreskab. Varmepumpens styreenhed styrer og overvåger hele systemet ved hjælp af forskellige indstillinger af varme, varmt vand og anden drift. Indstillingerne udføres af installatør og bruger via et kontrolpanel. Kondensdannelse man ofte undgås med tilstrækkelig ventilation (ordentlig udluftning afhængigt af hvad rummet bruges til). Ved problemer med kondens i nybyggede huse kan man anvende dampspærre. For luft/varme-pumper, som placeres indendørs, garanteres, at der ikke opstår kondens ved en relativ luftfugtighed på op til 50 % og 20 C indendørstemperatur og - 20 C udendørstemperatur. Ved drift uden for disse intervaller anbefales ekstra isolering for at forebygge kondensdannelse på apparatet Lyd Bosch varmepumper er stille i drift takket være optimal lydisolering, men vi anbefaler dog at følgende anvisninger overholdes ved valg af opsætningssted: B Åbninger til luftindtag og -udledning til varmepumpen bør ikke placeres ved vinduer i lydfølsomme rum (f.eks. soveværelser). B Luftindtag og -udledning i nicher eller mellem to parallelle vægge frarådes. B Luftudledningen bør ikke placeres direkte under et vindue. B Hvis varmepumpen placeres i boligen, bør der foretages lyddæmpning i rummet for opsætning. Når varmepumpen er installeret og startet op, skal nogle funktioner kontrolleres med regelmæssige intervaller. En alarm kan muligvis være udløst, eller mindre vedligeholdelsesforanstaltninger er nødvendige. De krævede foranstaltninger kan brugeren selv udføre. Denne betjeningsvejledning beskriver de nødvendige trin. Hvis problemet fortsætter, bedes du henvende dig til din installatør. 2.2 Opsætningsanvisninger Fugt Luft/vand-varmepumper, som placeres indendørs skal placeres på tørre og frostfri steder. Kold udendørsluft på ned til -20 C strømmer gennem varmepumpen. Hvis temperaturforskellene er for store mellem luften udendørs og indendørs, kan der opstå kondens på steder med lave udetemperaturer (f.eks. varmepumpens ind- eller udløb). Dette gælder især på steder med høj luftfugtighed. Dette kan skyldes: B Kældere, som ikke er helt tørre i nybyggede huse. B Utilstrækkelig ventilation. B Fugttilførsel (vasketøj som tørres, potteplanter m.v.

5 Anvendelse (2011/06) Funktionsbeskrivelse Energien, som udvindes fra udeluften, overføres via det opvarmede brugsvand til kedlen og det varme vand. Varmepumpen består af fire hovedkomponenter: Fordamper Overfører energi fra luften til kølemiddelkredsen og fordamper samtidig kølemidlet til gas. Kondensator Kondenserer gassen til væske igen og overfører energien til varmesystemet. Ekspansionsventil Sænker trykket på kølemediet. Kompressor Hæver trykket på kølemediet. I varmepumpen cirkulerer der et kølemiddel, som er flydende i nogle af kredsens dele og gasformede i andre I Bild 1 Funktionsbeskrivelse med kombimodul 1 Kombimodul med varmvandsbeholder og arbejdstank 2 Gulvvarme 3 Radiator 4 Varmekredspumpe 5 Varmebærerpumpe 6 Varmepumpe 7 Ekspansionsventil 8 Fordamper 9 Kompressor 10 Kondensator Blæseren blæser luft gennem fordamperen. I fordamperen mødes luften med kølemidlet. Kølemidlet er flydende i dette øjeblik. Så snart kølemidlet rammer den varmere luft, begynder det at koge. Dampen, som dannes herved, ledes ind i kompressoren. I kompressoren øges kølemiddeltrykket, og dampens temperatur stiger til ca C. Den varme gas presses derefter ind i kondensatoren. I kondensatoren overføres energien til varmebærerkredsen. Dampen afkøles og bliver flydende. Trykket for kølemidlet er stadig højt, mens det ledes ind i ekspansionsventilen. I ekspansionsventilen sænkes kølemidlets tryk og føres videre til fordamperen. Når kølemidlet løber gennem fordamperen, bliver det gasformet igen. I Kombimodulet overføres energien til husets varmesystem (gulvvarme og/eller radiatorer) via arbejdstanken og varmtvandssystemet via varmtvandsbeholderen. I installationer uden kombimodul overføres energien i stedet via separat arbejdstank og varmtvandsbeholder.

6 Anvendelse 6 menu mode (2011/06) 2.4 Leveringsomfang Varmeanlægget består af to dele: varmepumpen, som installeres udendørs og kombimodulet med integreret varmtvandsbeholder, som indstalleres indendørs (Fig. 2 og ). Installation kan også sek uden kombimodul, tilskuddet udgøres da af eksisterende gas-/oliefyr eller eltilskud (Fig. 3 og ) I Bild 2 A10-A15 med Kombimodul I I Bild 3 A10-A15 med tilskud

7 Styreenhed (2011/06) 7 3 Styreenhed Styreenheden styrer og overvåger opvarmningen af varme og varmt vand med varmepumpe og elvarmer. Overvågningsfunktionen slukker for eksempel varmepumpen ved eventuelle driftsfejl, så vigtige komponenter beskyttes mod skader. 3.4 Automatisk optøning Ved udendørstemperaturer under +15 C kan der dannes is på fordamperen. Når tilrimningen bliver så kraftig, at den hindrer luftstrømmen igennem fordamperen, sker der en automatisk afrimning. 3.1 Generelt Styreenheden består af en række printkort: Displaykort, hvor menuvinduet vises. Indeholder styreenhedens software. I/O-kort, som håndterer både ind- og udgangssignaler til styreenheden. Klemmekort, som håndterer øvrige funktioner. Indgangssignalerne kommer fra forskellige tryk- og temperaturfølere (f.eks. ude- og indetemperatur). Følersignalerne anvendes af styreenheden til at kontrollere og justere driften af de forskellige komponenter i varmesystemet. Optøningen styres via en 4-vejsventil. Ventilen vender flowretningen i kølemiddelkredsen. Varmgassen smelter isen på fordamperens lameller. Under afrimning kan der opstå en sivende lyde, og i slutfasen dannes en sky af damp, hvilket er helt normalt. Ved afrimning stopper blæseren. Ved aktivering eller deaktivering af optøningen standses kompressoren op til 60 s. Udgangssignalerne anvendes af styreenheden til at åbne og lukke shunter, starte og stoppe kompressoren, tilskud og cirkulationspumper samt håndtering af øvrige komponenter i varmesystemet. 3.2 Tilskud Hvis varmepumpen ikke kan opvarme huset, eller hvis den er gået i stå, fordi udetemperaturen er for lav, er tilskud nødvendigt. Tilskuddet udgøres af kombimodulet, alternativt af eksisterende gas-/oliefyr eller eltilskud. Bemærk, at når varmepumpen er i drift, giver tilskuddet kun den effekt, som varmepumpen ikke kan producere. Når varmepumpen atter kan dække hele opvarmningsbehovet, kobles tilskuddet automatisk fra. Styreenheden aktiverer automatisk tilskuddet efter behov. Tilskuddet hjælper også til ved nøddrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids. 3.3 Varmtvandsproduktion Opvarmningen af varmt vand sker i kombimodulets vandvarmer. Opvarmningsvandet passerer igennem vandvarmerens yderkappe og opvarmer dens indvendige tank. Hvis kombimodulet ikke indgår, sker varmtvandsproduktionen i separat varmtvandsbeholder. Styreenheden prioriterer varmt vand frem for opvarmning af varmt vand alt efter de indstillinger, der foretages. På varmtvandsbeholderen sidder der en føler, som aflæser temperaturen på det varme vand.

8 Betjeningsfelt med display 4 Betjeningsfelt med display Indstillinger for styring af varmepumpen foretages på styreenheden betjeningsfelt. Det integrerede display viser informationerne til den aktuelle status. 4.5 Menu-taste og drejeknap Benyt for at komme til menuerne fra Udgangspositionen. Brug menudrejeknappen for at: 4.1 Betjeningsoversigt 1 5 Navigere blandt menuerne og komme frem til indstillingsvinduet. Drej på knappen for at se flere menuer på samme niveau eller ændre en indstillet værdi. Tryk på drejeknappen for at skifte til et lavere menuniveau eller gemme en ændring Tilbage-taste 3 i mode menu 7 Benyt for at: Vend tilbage til det overordnede menuniveau. 2 6 Forlad indstillingsvisningen uden at ændre den indstillede værdi I 4.7 Modus-taste Benyt for at ændre driftstype. Bild 4 Kontrolpanel 1 On/Off-knap 2 Mode-knap 3 Info-knap 4 Menudrejeknap 5 Indikatorlampe 6 Tilbageknap 7 Menuknap 8 Display 4.2 Afbryder (ON/OFF) Varmepumpen tændes og slukkes på afbryderen. 4.3 Drifts- og fejllampe Få vist den aktuelle driftsform (f.eks. ferie). Ændre driftsformen. Ved hjælp af -tasten kan regulatorsproget ændres. B Tryk på -tasten i standardvisningen mindst 5 s, og vælg derefter det ønskede sprog. 4.8 Info-taste Benyt for at se information fra styreenheden om driftsfunktion, temperaturer, programversion m.m. Lampen lyser med fast lys. Lampen blinker hurtigt. Lampen og menuvinduet er slukket. Varmepumpen er i gang. Der er en alarm, som ikke er kvitteret. Der er ingen spænding frem til styreenheden. Tab. 2 Lampens funktioner 4.4 Display På displayet kan du: Aflæse informationer fra varmepumpen. Se på menuerne, du har adgang til. Ændre indstillede værdier (2011/06)

9 Menuoversigt (2011/06) 9 5 Menuoversigt Menuer for tilvalg vises kun, hvis de er installeret. Rumtemperatur Varmtvand Ferie Timer Pool (tilbehør) Generelt(sommer-/vinterdrift, maks. drifttid for varme ved varmtvandsbehov) Kreds 1 Varme (varmekurve, rumfølere, rumtemperaturprogram) Kreds 2, 3...(varme, rumfølere, rumtemperaturprogram) Ekstra varmtvand (periode, stoptemperatur) Varmtvandsspids Varmtvandsprogram Varmtvandsdrift Kreds 1 og varmtvand Kreds 2, 3... Timere varmepumpe x Timere tilskud Se installatørvejledningen for tilbehøret. Ekstern styring Varmepumpe x (ekstern indgang 1, 2) Generelt Alarm Indstillinger af rumføler Indstil dato Indstil tid Sommer-/ vintertid Display-kontrast Sprog Informationslog Slet informationslog Alarmlog Slet alarmlog Alarmindikator Access-niveau Tilbage til fabriksindstillinger Tab. 3 Menuoversigt, kundeniveau

10 Betjening af menuerne (2011/06) 6 Betjening af menuerne 6.1 Udgangsposition Udgangspositionen viser forskellige temperaturer, tidspunkter samt aktuelle driftssymboler. Vinduet viser skiftevis informationen Rumtemperatur (hvis der findes en rumføler) og Fremløbstemperatur for hver installeret kreds. B Drej på drejeknappen for at vælge en funktion I Bild 8 B Vælg funktionen ved at trykke på drejeknappen. De tre første menulinjer under Varmtvand vises I Bild 5 Udgangsposition 1 Udetemperatur 2 Aktuelle driftssymboler 3 Kredsens rumtemperatur 4 Aktuel tid 5 Varmtvandstemperatur 6 Kredsens fremløbstemperatur 7 Kredsnummer Bild I B Drej knappen for at se de øvrige menulinjer I Bild 6 Udgangsposition, kreds 2 vises I 6.2 Find ønsket funktion, og ændr værdi Menuoversigt ( Side 9)viser de hovedfunktioner, som nåst ved hjælp af og knappen. Bild 10 B Tryk på drejeknappen for at vælge funktionen. B Tryk på I I Bild 11 Bild 7

11 Betjening af menuerne (2011/06) 11 B Drej på knappen for at ændre den indstillede værdi. 6.3 Hjælpeinformation i menuvinduet I I Bild 12 B Tryk på drejeknappen for at gemme værdien, eller benyt for at gå tilbage uden at ændre. Bild 15 Hjælpeinformation 1 1 Menuniveauet er Varmtvand 2 Rulleliste. Det udfyldte felt viser, hvor man befinder sig blandt funktionerne under Varmtvand. 3 Pilen viser, at der findes en ny menu på næste niveau. 4 Prikkerne viser, at næste niveau er et indstillingsvindue. 5 Funktionen er markeret. 6 Tre af funktionerne under Varmtvand I Bild 13 Styreenheden går automatisk tilbage til menuen, når værdien er gemt I Bild 16 Hjælpeinformation I 1 Grafisk visning af værdien. 2 Største mulige værdi. 3 Enhed. 4 Foregående værdi. 5 Ny værdi. (Gemmes, når drejeknappen trykkes ind.) 6 Mindste mulige værdi Bild I Bild 17 Hjælpeinformation 3 1 Alternativ 4 af 9

12 Information fra varmepumpen 7 Information fra varmepumpen Varmepumpen giver informationer om temperaturer, driftsmodus, eventuelle fejl osv. 7.1 Driftsinformation I Udgangspositionen vises forskellige temperaturer og tidspunkter på døgnet. Forskellige driftssymboler viser, hvilke funktioner der er behov for eller som er i drift I Bild Info-knappen B Tryk på i Udgangspositionen. Detaljeret information om temperaturer, driftsfunktion m.m. vises. B Drej på knappen for at se alle oplysninger. B Tryk på for at gå tilbage til udgangspositionen. B Tryk på i et menuvindue. Den detaljerede information vises så længe holdes trykket inde. B Slip. Menuvinduet vises. Bild Driftssymboler I I standardvisningen vises der nederst til højre symboler for forskellige funktioner og komponenter, som er nødvendige eller i drift. Bild Driftssymboler 14 1 Kompressor 2 Blæser 3 Alarm (kompressor, tilskud) 4 Varme 5 Eltilskud 6 Shuntet tilskud 7 Energiforsyningsstop 8 Udtørring 9 Varmt vand 10 Ekstra varmt vand 11 Varmtvandsspids 12 Pool 13 Ekstern styring 14 Ferie 15 Program/tidsstyring 16 Party-mode I (2011/06)

13 Varme generelt (2011/06) 13 8 Varme generelt 8.1 Kredse til varme Kreds 1: Reguleringen af den første kreds hører til styreenhedens standardudstyr og kontrolleres via den monterede fremløbsføler eller sammen med en evt. installeret rumføler. Kreds 2 (blandet): Reguleringen af kreds 2 hører også til styreenhedens standardudstyr og skal kompletteres med en blandeventil, en cirkulationspumpe og en fremløbsføler og eventuelt også en rumføler. Kreds 3-4 (blandet): Reguleringen af maks. to ekstra kredse er mulig som tilbehør. Hertil udstyres hver kreds med blandemodul, blandeventil, cirkulationspumpe, fremløbsføler og eventuelt rumføler. Kredsene 2-4 må ikke have højere fremløbstemperatur end kreds 1. Det betyder, at det ikke er muligt at kombinere gulvvarme fra kreds 1 med radiatorer fra en anden kreds. En sænkning af rumtemperaturen for kreds 1 kan påvirke andre kredse. 8.2 Varmestyring Udeføler: På husets ydervæg monteres der en føler. Udeføleren giver styreenheden besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasses styringen automatisk til rumtemperaturen i huset. På styreenheden kan kunden selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurve-indstillingen. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling. Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen for den pågældende varmekreds. Udeføler: På husets ydervæg monteres der en føler. Udeføleren giver styreenheden besked om den aktuelle udetemperatur. Afhængigt af udetemperaturen tilpasses styringen automatisk til rumtemperaturen i huset. På styreenheden kan kunden selv bestemme fremløbstemperaturen til varmesystemet i forhold til udetemperaturen ved at foretage en ændring af varmekurve-indstillingen. Udeføler og rumføler (en rumføler er mulig pr. varmekreds): Til regulering med en udeføler og en rumføler skal der anbringes en (eller flere) følere centralt i huset. Rumføleren sluttes til varmepumpen og giver styreenheden besked om den aktuelle rumtemperatur. Dette signal påvirker fremløbstemperaturen. Fremløbstemperaturen falder, når rumføleren måler en højere temperatur end den indstillede temperatur. Rumføleren anbefales, hvis andre faktorer påvirker temperaturen i huset ud over udetemperaturen det kan f.eks. være en pejs, en blæsekonvektor, at huset er udsat for vind eller direkte solindstråling Rumføler CANbus LCD (tillbehør) Styreenhedne støder op til fire rumfølere. Bild 21 Kun rummet, hvor rumføleren er monteret, påvirker reguleringen af rumtemperaturen for den pågældende varmekreds. Rumføler CANbus LCD I 8.3 Varmestyring

14 Varme generelt (2011/06) Display-vinduets funktioner I 8.4 Tidsstyring af varme Programstyring: Styreenheden har to individuelt indstillelige tidsprogrammer (dag/klokkeslæt). Ferie: Styreenheden har et program for feriefunktion, så rumtemperaturen indstilles på et lavere eller højere trin i en indstillet periode. Programmet kan også koble varmtvandsproduktionen fra. Ekstern styring;styreenheden har mulighed for ekstern styring, hvilket betyder, at den funktion, som forvaltes, udføres, når styreenheden genkender et signal. Indstillinger for dette foretages af installatøren. Bild 22 Display CANbus LCD 1 Udetemperatur vises 2 Rumtemperatur vises 3 Ferie 4 Ekstra varmt vand 5 Aktuel kreds Display-vinduet viser aktuel rumtemperatur. Når Vis udendørstemperaturen på rumføleren sættes til Ja ( Kapitel 9.7) vises også udetemperaturen skiftevis med rumtemperaturen. Dette gælder for alle installerede rumfølere. I display-vinduet kan driftsymboler forekomme længst nede til højre. Symbol for Ekstra varmtvand eller Ferie vises, når funktionen er indstillet i varmepumpen. Rumfølerens display-vindue anvendes til alarmindikering ved visse alarmkategorier ( Kapitel 9.8). Display-vinduet blinker langsomt rødt, indtil alarmen kvitteres i styreenheden eller nulstiller automatisk. 8.5 Driftsformer Med eltilskud; varmepumpen er dimensioneret mindre end husets varmetab, og eltilskuddet tillades at gå ind samtidig med varmepumpen for at dække behovet, når varmepumpen ikke klarer det selv. Alarmdrift, ekstra varmtvand og varmtvandsspids, samt hvis varmepumpen er slukket ved for lav udetemperatur, aktiverer også tilskuddet. Med shuntet tilskud; shuntet tilskud som ved behov normalt tillades at køre samtidig med varmepumpen. Tilskuddet anvendes desuden ved alarmdrift, og hvis varmepumpen er slukket på grund af for lav udetemperatur. Til produktion af ekstra varmt vand og varmvandsspids kræves ekstra el i varmtvandsbeholderen. Indstil rumtemperatur når der forefindes rumføler Rumtemperaturen er nem at indstille ved hjælp af rumføleren. B Drej rumfølerknappen for at indstille ønsket rumtemperatur for aktuel kreds. Den tidliger indstillede værdi vises med blinkende tal. Display-vinduet blinker under indstilling men slutter med at blinke så snart, der ikke drejes mere. Styreenhedens værdi i menu Rumtemperatur normal for aktuel kreds indstilles automatiske til samme værdi. Alternativt indstilles rumtemperaturen ved hjælp af styreenheden. B Gå til menu Rumtemperatur normal for aktuel kreds og indstil ønsket rumtemperatur. Indstillingsværdien i kredsens rumføler ændres automatisk til samme værdi. For Kreds 1 findes yderligere en mulighed for at indstille rumtemperaturen, B Anvend for at indstille rumtemperaturen i Rumtemperatur normal.

15 Indstillinger (2011/06) 15 9 Indstillinger 9.1 Mode-knappens funktioner Ved at trykke på direkte: kan følgende funktioner benyttes Rumtemperatur normal(hvis der findes en rumføler) Varme op/ned(hvis der ikke findes en rumføler) Party Ferie Ekstra varmtvandsperiode Stille drift Rumtemperatur normal Her findes samme funktioner som i menuen Rumtemperatur normal under Rumtemperatur ( Kapitel 9.2). B Vælg Ja for at deaktivere den igangværende partyfunktion i alle aktiverede kredse. Varmepumpen går over til programdrift. Menuen vises kun, hvis partyfunktionen er aktiveret Ferie Funktionen svarer til indstillingerne i kundeniveauets menupunkt Ferie. Der findes en detaljeret beskrivelse i ( kapitel 9.4) Ekstra varmtvandsperiode B For beskrivelse af indstilling af Ekstra varmtvand ( Kapitel 9.3.1). 0h Party I partyfunktionen afbrydes det løbende rumtemperaturprogram i løbet af den indstillede tid, så sænkning af temperaturen forhindres. Mindste værdi Største værdi Tab. 7 Periode for ekstra varmt vand 0h 48h > Antal timer Mindste værdi Største værdi Tab. 4 Partyperiode B Vælg det antal timer, hvor partyfunktionen skal være aktiv. Funktionen startes straks i de aktiverede kredse. 0h 0h 99h Vi anbefaler at aktivere funktionen ekstra varmt vand efter en periode med blokeret varmtvandsproduktion (f.eks. ferie), så eventuelle bakterier dræbes, og den ønskede varmtvandstemperatur hurtigt kan opnås igen Stille drift Ved Stille drift dæmpes lydniveauet på udeenheden, hvilket bidrager til et mere stille udemiljø. > Kreds 1 > Kreds 2, 3... Alternativ Fra Til/Fra Nej Tab. 8 Stille drift Alternativ Nej/Ja Tab. 5 Aktivering af partyfunktion B Ja vælges for at aktivere party-driftsformen. Partyfunktionen kan vælges for alle installerede kredse. Menuen vises kun, hvis der er installeret mere end én kreds. > Deaktivér partyindst. Alternativ Nej Nej/Ja Tab. 6 Deaktivér party

16 Indstillinger 9.2 Rumtemperatur Tryk på i udgangspositionen for at komme til øverste menuniveau. Vælg Rumtemperatur for at indstille varmen. Under Rumtemperatur findes: Kreds 1 Varme Kreds 2, 3... Generelt Kreds 1 Varme Her findes: Varmekurve Kompressor 1 køretid til/fra Rumtemperaturprogram Varmekurve Varmekurven regulerer fremløbstemperaturen for varmekredsene. Varmekurven angiver, hvor høj fremløbstemperaturen må være i forhold til udetemperaturen. Styreenheden øger fremløbstemperaturen, så snart udetemperaturen falder. Fremløbstemperaturen måles af føler T1 for kreds 1 (fuldstændigt navn E11.T1) og føler T1 for kreds 2 (fuldstændigt navn E12.T1). Hver kreds styres af sin varmekurve. Installatøren indstiller typen af varmesystem for hver kreds, dvs. Radiator eller Gulv. Kurven for Gulv har lavere værdier, eftersom gulvene ikke tåler lige så høje temperaturer. T1( C) T1( C) Bild 24 T1 T2 Gulv Fremløbstemperatur Udetemperatur Billedet viser fabriksindstillet kurve for gulvkreds. Ved - 2,5 C er børværdien for fremløbet 27,2 C. Varmekurve indstilles for hver kreds. Hvis rumtemperaturen føles for høj eller lav i kredsen, bør kurven justeres. Den stiplede linje ( Fig. 25) er et hjælpemiddel, der kan anvendes som retningslinje, når varmekurven indstilles. Inden for det stiplede område (1) vil varmepumpen sørge for opvarmningen. Hvis den ikke kan holde varmesystemet på den rette temperatur, kobles tilskuddet til. Uden for det stiplede område (2) vil varmepumpen ikke være i drift. Al opvarmning sker med tilskud. 1 2 T2( C) I T2( C) Bild I Indstillingsvinduet Varmekurve (radiator) Bild 23 Radiator T1 T2 Fremløbstemperatur Udetemperatur I Billedet viser fabriksindstillet kurve for radiatorkreds. Ved -2,5 C er børværdien for fremløbet 37,4 C. Kurven kan ændres på flere forskellige måder. Kurvens hældning kan ændres ved at forskyde fremløbstemperaturen opad eller nedad ved venstre (værdien ved udetemperatur 20 C, fabriksværdi 22,0 C) såvel som højre punkt (værdien ved udetemperatur -35 C, fabriksværdi 60,0 C). Derudover kan kurven påvirkes ved hver 5. udetemperaturgrad (2011/06)

17 Indstillinger (2011/06) 17 Værdien ved 0 C vises over kurvens venstre del, fabriksværdi 35,7 C. B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Bild I Ændr venstre punkt: B Tryk på menudrejeknappen, når firkanten er markeret. Værdien markeres. Ændre en enkelt værdi, f.eks. værdien ved udetemperatur 0 C: B Drej knappen, når firkanten er markeret, indtil 0 C er markeret. B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. B Drej på knappen for at ændre værdien. Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. I vinduet er firkanten markeret igen, og evt. ændret værdi vises efter firkanten. Desuden er kurven opdateret i henhold til den nye værdi. Ændr højre punkt: B Drej knappen, når firkanten er markeret. Øverste firkant ændres til udetemperatur med tilsvarende kurveværdi efter kolonet. Cirklen markerer aktuel kurveposition. Bild I B Drej på knappen for at ændre værdien I Bild 30 Bild I B Fortsæt med at dreje knappen, indtil der igen vises en firkant før kolonet. B Tryk på drejeknappen, således at værdien markeres. B Tryk på drejeknappen for at gemme, eller benyt for at gå tilbage uden at gemme. B Benyt for at forlade kurveindstillingsvinduet og gå tilbage til menuen. Anbefalinger: B Forøg højre punkts værdi, hvis der føles for koldt ved lave udetemperaturer. B Forøg kurvens værdi ved 0 C, hvis der føles lidt for køligt ved udetemperaturer omkring 0. B Forøg eller formindsk kurvens værdi ved højre og venstre punkt lige meget for at finjustere varmen (kurven parallelforskydes) I Bild 28

18 Indstillinger (2011/06) > Rumtemperaturprogram B Vælg, om kredsen skal reguleres ved hjælp af et program eller ej. >> Optimeret drift Dette valg indebærer, at styreenheden kun styrer mod fremløbets børværdi uden programmerede ændringer i løbet af døgnet. Optimeret drift giver i de allerfleste tilfælde den bedste komfort og energibesparelse. >> Program 1 og 2 Optimeret drift Alternativ Optimeret drift Program 1 Program 2 Tab. 9 Programvalg, kreds 1 Dette udvalg giver mulighed for at definere egne programmer for tidsstyringen ved indstilling af skiftetiderne, normaltemperaturen og afvigende temperaturer. Program Dag Start Stop Program 1, 2 Ma - sø 5:30 22:00 Tab. 10 Program 1 og 2 Indstilling af den ønskede tid pr. dag: B Vælg Program 1 eller Program 2. B Gå til menuen Vis/ændr aktivt program. B Drej drejeknappen for at indstille dagen. B Drej drejeknappen for at indstille flere værdier som ovenfor. B Gå et skridt tilbage med. B Vælg Alternativ ved Gem: Tilbage uden at gemme Program 1 Program 2 De indstillede ændringer gemmes som valgt program eller gemmes ikke. B Åbn menuen Rumtemperatur normal. B Åbn menuen Rumtemperatur undtagelse. Rumtemperaturprogram, når der findes en rumføler: > Rumtemperatur >> Rumtemperaturprogram >> Aktivt program Hvis du har valgt et program, vises følgende ved drejning af drejeknappen: >> Vis/ændr aktivt program >> Rumtemperatur normal 20.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 11 Rum normaltemperatur B Indstil den ønskede børværdi for rumtemperaturen. >> Rumtemperatur undtagelse 17.0 C Bild I B Tryk på menudrejeknappen for at markere den værdi, der skal ændres. Mindste værdi 10.0 C Største værdi 30.0 C Tab. 12 Rum afvigende temperatur B Indstil den temperatur, der skal gælde som undtagelsestemperatur i programmet. Menuen vises kun, hvis Program 1 eller Program 2 er valgt. >> Kopiér til alle varmekredse I Alternativ Nej Nej/Ja Bild 32 B Drej på knappen, indtil den ønskede indstilling er nået. B Tryk på menudrejeknappen. Tab. 13 Alle kredse B Vælg Ja for samme regulering af alle installerede kredse. Menuen vises kun for Kreds 1.

19 Indstillinger (2011/06) 19 Rumtemperaturprogram uden installeret rumføler: > Rumtemperaturprogram >> Aktivt program >> Vis/ændr aktivt program Som med installeret rumføler, se ovenfor. >> Rumtemperatur normal 20.0 C Mindste værdi 10.0 C Største værdi 35.0 C Tab. 14 Rum normaltemperatur B Indstil værdien, der er målt i rummet. Temperaturprogrammet anvender den angivne værdi til beregning af forskellen mellem normaltemperatur og afvigende temperatur. >> Varme op/ned = Alternativ,, =, +, ++ Tab. 15 Varme +/ B Med denne funktion kan rumtemperaturen indstilles, så den normale rumtemperatur (se foregående menu) bliver til den ønskede rumtemperatur. B Denne funktion anvendes til forøgelse eller sænkning for varmesystemet, hvis der ikke er installeret en rumføler. giver en ca. 1 C lavere rumtemperatur. giver en ca. 0,5 C lavere rumtemperatur. + giver en ca. 0,5 C højere rumtemperatur. ++ giver en ca. 1 C højere rumtemperatur. >> Rumtemperaturpåvirkning Indstillingen benyttes i temperaturprogrammet for at beregne, hvordan fremløbstemperaturen påvirkes, når undtagelsestemperaturen skal gælde. >> Rumtemperatur undtagelse Kreds 2 Kreds 2 har samme indstillingsmuligheder som Kreds 1, ( Kapitel 9.2.1) Generelt > Sommer-/ vintertid >> Vinterdrift Alternativ Tab. 16 Sommer-/vinterdrift Til betyder vedvarende vinterdrift. Der produceres varme og varmt vand. Fra betyder vedvarende sommerdrift. Der produceres kun varmt vand. Automatisk betyder skift afhængigt af de indstillede udetemperaturer. >>> Udetemperaturgrænse for skift Menuen vises kun ved indstillingen Automatisk under Vinterdrift. 9.3 Varmtvand Automatisk Til/Automatisk/Fra 18 C Mindste værdi 5 C Største værdi 35 C Tab. 17 Skiftetemperatur Ved skift mellem sommerdrift og vinterdrift optræder der en vis forsinkelse, så det undgås, at kompressoren starter og stopper ved udetemperaturer i nærheden af den indstillede værdi. Under Varmtvand findes følgende funktioner: Anmod Ekstra varmtvand Angiv når Varmtvandsspids skal udføres for at eliminere bakterier Indstille evt. Varmtvandsprogram Vælge driftsfunktion Som med installeret rumføler, se ovenfor. >> Kopiér til alle varmekredse Som med installeret rumføler, se ovenfor. Ændring af varmeindstillingen - f.eks. forhøjelse eller sænkning af rumtemperaturen - virker først efter en vis tid. Det samme gælder for hurtige ændringer af udetemperaturen. Vent derfor mindst én dag, før du foretager eventuelle nye ændringer Ekstra varmt vand Der produceres ekstra varmt vand, ved at temperaturen for vandet i varmtvandsbeholderen øges i de indstillede timer indtil den angivne stoptemperatur.

20 Indstillinger (2011/06) > Ekstra varmtvandsperiode >> Ugeinterval Mindste værdi 0h 0h 1 Mindste værdi 1 Største værdi Tab. 18 Periode for ekstra varmt vand B Indstil, hvor længe der skal produceres ekstra varmt vand. > Ekstra varmtvand stoptemperatur B Indstil stoptemperaturen for ekstra varmt vand. Varmepumpen starter straks funktionen og anvender først kompressoren og derefter elpatronen til temperaturforhøjelsen. Når det indstillede antal timer er gået, vender varmepumpen tilbage til normaldrift Varmtvandsspids Funktionen Varmtvandsspids øger vandtemperaturen til ca 65 C, så bakterierne dræbes termisk. For højere varmtvandstemperatur anvendes kompressoren først og derefter tilskuddet. > Varmtvandsspids >> Ugedag 48h 65 C Mindste værdi 50 C Største værdi 65 C Tab. 19 Varmtvandstemperatur Fara: Risiko for brandskader. B Benyt skoldningssikring ved varmtvandstemperaturer på over 60 C. Onsdag Område Tab. 20 Ugedag Ingen, dag, Alle B Indstil, hvilken dag varmtvandsspidsen skal forekomme. Ingenindebærer, at funktionen er deaktiveret. Alle indebærer, at varmtvandsspids foretages hver dag. Hvis varmtvandsspids aktiveres, skl komfortfunktion vælges i menuen. Største værdi 4 Tab. 21 Ugeinterval B Indstilling af, hvor ofte den termiske desinfektion skal foregå. 1 betyder hver uge. 2 betyder, at den termiske desinfektion udføres alle årets lige uger, dvs. i uge 2, 4, 6 osv. 3 betyder uge 3, 6, 9 osv. 4 betyder uge 4, 8, 12 osv. >> Starttid 3:00 Mindste værdi 0:00 Største værdi 23:00 Tab. 22 Starttid B Indstil tidspunktet for den termiske desinfektion. Varning: Fare for skoldning! Ved en vandtemperatur over 60 C er der risiko for tilskadekomst på grund af skoldning. B Varmt vand skal aftappes særligt forsigtigt under og lige efter den termiske desinfektion. Hold øje med funktionen, eller installér et en skoldningssikring! Varmtvandsprogram Program 1 og Program 2 giver mulighed for at blokere varmtvandsproduktionen i den indstillede tid. > Varmtvandsprogram >> Aktivt program Vis/ændr aktivt program Altid varmvand Alternativ Altid varmvand Program 1 Program 2 Tab. 23 Varmtvandsprogram Denne menu vises kun, hvis Program 1 eller Program 2 er valgt. Programmerne indstilles efter beskrivelsen i menupunktet Rumtemperaturprogram.

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da

Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6 720 800 338 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Brugervejledning da 2 DK Information Bosch Compress EHP 6000 er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper på både den kolde

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07)

Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning 6 720 808 411 (2013/07) 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6000 4,5-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03)

I. Compress AWO. Installatørvejledning (2013/03) 6 720 649027-00.1I Compress AWO Installatørvejledning 6 720 801 247 (2013/03) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 0.1 Symbolforklaring................................ 2 0.2 Sikkerhedsanvisninger...........................

Læs mere

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0

da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 da PremiumLine X11-X15 Brugervejledning Art.nr.: 15188 Udgave 1.0 Tillykke med valget af en helt ny grænseløs varmepumpe! Vi er glade for, at du har valgt en varmepumpe fra vores nye PremiumLine-serie.

Læs mere

I. Compress AWO 9-13 CMO , STYREENHED. Brugervejledning DA (2011/06)

I. Compress AWO 9-13 CMO , STYREENHED. Brugervejledning DA (2011/06) 6 720 649027-00.1I Compress AWO 9-13 CMO 200-300, STYREENHED Brugervejledning 6 720 648 429 DA (2011/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/11) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720645548 (2010/11) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Kombimodul A/W Brugervejledning

Kombimodul A/W Brugervejledning Kombimodul 200-300 A/W 12892-4.1I Brugervejledning Art. nr. 12890 Udgave 2.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedstips og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedstips 3 1.2 Symbolforklaring 3 2

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

I. Compress 5000 LW Brugervejledning (2012/09) da

I. Compress 5000 LW Brugervejledning (2012/09) da 6 720 803 900-01.1I 22-42 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring............................... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da

I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Brugervejledning (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Brugervejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN da IVT 490, IVT 495 TWIN Brugervejledning Art. nr.: 11162 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt en varmepumpe fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmepumpe vil opfylde dine forventninger og sikre dig

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04)

EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400. Reglercentralen. Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) EMS 2 6 720 810 300-00.2O HPC400 Reglercentralen Brugsvejledning 6 720 809 474 (2014/04) 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....... 3 1.1 Symbolforklaring.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01)

I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 9 Noter................................. 27 1 Symbolforklaring og

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06)

6 720 649 026-00.1I. Compress. AWO 9-13 Styreenhed. Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (2011/06) 6 720 649 026-00.I Compress AWO 9-3 Styreenhed Installatørvejledning 6 720 648 428 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Bosch Passive Cooling Station Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 70 3 085-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZS 4-3 C ZS -3 C ZW 8-3 C 70 4 59 (007/07) OSW da etjeningsvejledning Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere