FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning 3. Kaskodækning 3.1 Hvad omfatter kaskodækningen 3.2 Erstatningsopgørelsen 3.3 Selvrisiko ved kaskoskade 3.4 Selvrisiko ved tyveri 3.5 Havari 3.6 Hvornår dækker forsikringen ikke? 3.7 Ekstraudstyr 3.8 Tillæg ekstraudstyr 4. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 4.1 Ansvarsdækningen omfatter 4.2 Ansvarsdækningen omfatter ikke? 4.3 Selvrisiko ved ansvarsskade 5. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? 5.1 Afværgelse af skade 5.2 Anmeldelse til politiet 5.3 Skader i udlandet 5.4 Anmeldelse af skade 5.5 Erstatningskrav og reparationer 6. Hvad gælder om selvrisiko? 6.1 Hvad er selvrisiko 6.2 Du skal ikke betale selvrisiko ved følgende skader: 6.3 Selvrisiko for retshjælp 6.4 Selvrisiko hvis føreren er under 25 år 7. Hvordan reguleres præmietrinnet? 7.1 Regulering af præmietrin 7.2 Der er ingen regulering af præmie ved følgende skader 8. Hvornår skal præmien m.m. betales? 8.1 Betaling af præmien m.m. 9. Regres (refusion) 9.1 Hvad er Regres 9.2 Fortsæt eller grov hensynsløshed ved ansvarsskader 9.3 Skader der ikke er dækket af forsikringen 10. Moms 10.1 Hvis du er momsregistreret gælder følgende: 11. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmier? 11.1 Indeksregulering af beløb 11.2 Undtagelser 12. Hvornår skal du oplyse om forandringer? 12.1 Ændringer 12.2 Salg af motorcyklen 12.3 Overførsel af præmietrin til anden motorcykel 12.4 Nedsat præmie 13. Hvordan bringes motorcykelforsikringen til ophør? 13.1 Opsigelse og ændring 13.2 Opsigelse og ændring i utide 14. Lovgrundlag og ankeinstanser 15. Retshjælp Side 1 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

2 Fællesbestemmelser for ETU Forsikring A/S motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Definitioner: Følgende definitioner gælder for denne police: Vi, os og vores refererer til ETU Forsikring A/S. Du, og dig refererer til den person, personer eller virksomhed der henvises til i Policen. Privat brug betyder at din motorcykel kun må bruges til: A. egen kørsel B. i forbindelse med reparationer og servicering C. ved ulønnet underviser instruktioner for test kørsel og demonstration ved salg, og D. for at køre til og fra din arbejdsplads. Forsikringssummer A. I Danmark For motorcyklen- op til aftalt værdi som fremgår af policen. Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver enkelt skade ( gældende for 2005): mill. kr. ved personskade mill kr ved tingskade Summerne reguleres hvert år den 1. januar iflg. færdselsloven. B. I Udlandet I de lande, hvor det grønne kort gælder (se fællesbestemmelserne) dækkes ansvaret med de summer, der gælder i disse lande dog mindst med de summer, der gælder i Danmark. Totalskade betyder, at din motorcykel er stjålet og ikke genfundet eller er så skadet at det vil koste mere end aftalt værdi på din motorcykel minus skrotværdien af resterne. Delskadet betyder, at vi forbeholder os ret til at bestemme om din motorcykel skal repareres, om dele af den skal repareres, eller om du skal tildeles erstatning for tabet eller skaden. I dette tilfælde betragter vi ikke skaden til din motorcykel som totalskade. Det Røde kort Kortet er udgivet af SOS International, og gengiver hvad man skal foretage sig i tilfælde af skadestilfælde i udlandet. Det er en forudsætning at: A. Motorcyklen er indregistreret på danske nummerplader B. Hvis motorcyklen har en dagsværdi over kr ,00 skal den være monteret med et godkendt GPS Sporingssystem, som er forbundet til en døgnbemandet vagtcentral. Det er et krav, at installatøren, skal kontaktes senest 2 hverdage fra modtagelse af police. C. Motorcyklen skal i stilstandsperioden parkeres i aflåst rum. Generelt Der skelnes i betingelserne mellem: A. dig som forsikringstager. B. den faste bruger, hvis denne er en anden end dig selv. C. motorcyklens fører i en given situation, hvis denne er en anden end dig selv eller en evt. fast bruger. D. motorcyklens ejer, hvis denne er en anden end forsikringstager. Side 2 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

3 1. Hvem er dækket? A. Dig og enhver, som med din tilladelse bruger motorcyklen, medmindre andet er specificeret. B. Den nye ejer af motorcyklen i op til 3 uger efter et ejerskifte, hvis der ikke er tegnet anden forsikring(i henhold til dansk lovgivning). 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er tilsluttet Grøntkortordningen. Du kan bestille det røde og grønne kort hos ETU Forsikring A/S og få oplysning om, hvilke lande det gælder i. 2.1 Begrænset dækning (01. december 29. februar) A. Forsikringen dækker skade forvoldt af eller på den forsikrede motorcykel sket i perioden 01. marts til og med 30. november. B. Omfatter forsikringen kaskoforsikring, dækkes i perioden 01. december til og med 29. februar kaskoskade bortset fra skade opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede motorcykel. 3. Kaskodækning For kaskodækning gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for ETU Forsikring A/S motorcykelforsikring. 3.1 Hvad omfatter kaskodækningen? Forsikringen dækker i henhold til de undtagelser og betingelser beskrevet heri såfremt din motorcykel bliver stjålet eller udsat for skade der skyldes ulykke, tyveri eller enhver årsag der ikke er beskrevet i disse betingelser, medmindre (i) skaden er forårsaget med fuldt overlæg af enten dig eller (ii) andre med din tilladelse eller accept hvor motorcyklen anvendes til private formål (som beskrevet heri). 3.2 Erstatningsopgørelse Opgørelse efter en skade sker på grundlag af hvordan motorcyklen så ud ved 1. registrering. Evt. specialopbygning, speciallakering og ekstraudstyr erstattes kun hvis der er tegnet særskilt tillægsdækning. Den ansatte værdi for motorcyklen er maksimum for erstatningsudbetaling i skadetilfælde, men jf. fællesbetingelser, kan erstatningen ikke overstige den kontante købspris for en tilsvarende motorcykel. Vi kan enten lade motorcyklen reparere, vi kan erstatte skaden med et kontant beløb eller vi kan fremskaffe tilsvarende motorcykel, der i al væsentlighed svarer til den beskadigede eller stjålne motorcykel. Reparation: Ved reparation skal du have sat motorcyklen i samme stand som før skaden. Du må kun træffe aftale om reparation, hvis vi har givet vores accept. Dette gælder ikke mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen. Vi har ret til at bestemme, hvor motorcyklen skal repareres, og vi erstatter ikke ekstra udgifter på grund af, at reparation er sket uden for normal arbejdstid. Vi erstatter heller ikke et eventuelt fald i motorcyklens handelsværdi, fordi den er blevet repareret. Hvis motorcyklen er blevet bedre, fordi det har været nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele, skal du selv betale dette. Hvis skaden er sket, efter at motorcyklen var overladt til en reparatør, skal reparationer, som sker på hans værksted, erstattes til nettopris. Det gælder dog kun, hvis reparatøren ikke kan dokumentere, at han var uden skyld i skaden. Skader, som reparatøren normalt får lavet på et andet værksted, erstatter vi med det beløb, som reparatøren normalt betaler. Vi betaler kontant erstatning, hvis udgifterne til reparationen er større end motorcyklens handelsværdig inden skaden. Kontant erstatning: Overstiger reparationsudgifterne motorcyklens handelsværdi bestemmes erstatningen til det beløb, som du skulle give kontant for en motorcykel af samme fabrikant, type, alder og samme stand. Ved tyveri; Såfremt motorcyklen ikke kommer til veje 4 uger efter, at vi har modtaget din skadesanmeldelse, eller tyveriet er meldt til politiet, ydes også kontant erstatning. 3.3 Selvrisiko ved kaskoskade (gælder dog ikke tyveri). Ved kaskoskade opkræves der 5% af den samlede skadesudgift, dog minimum kr Se endvidere punkt 3.8 og punkt Selvrisiko ved tyveri Ved tyveri opkræves der 20 % af den fastsatte erstatning, dog ikke mindre end kr Ved tyveri udenfor Skandinavien, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Østrig, Schweiz, Spanien, Italien og Portugal udgør selvrisikoen 40 % af den fastsatte erstatning. Se endvidere punkt 6.1. Side 3 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

4 3.5 Havari Ved havari må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Bruger/ejer skal afvente at motorcyklen bliver afhentet af et redningsselskab. 3.6 Hvornår dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: A. Ved motorløb, bortset fra orienteringsløb, økonomiløb og rallyer (træf), der foregår i Danmark og uden for afspærret bane. Det er forudsat, at løbet afholdes med tilladelse fra den relevante myndighed og at de gældende regler er overholdt. B. Ved kørsel på afspærret område, bortset fra øvelseskørsel glatføremanøvre og skolekørsel, når øvelseskørsel foregår under anerkendt instruktion. C. Jordskælv eller enhver konsekvens af krig, invasion, fremmede fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig) borgerkrig, opstand, revolution, oprør, militæropstand, en tilranelse af magt, optøjer eller civile uroligheder udenfor Danmarks grænser. D. Tab eller destruktion af eller skade til enhver ejendom eller ethvert tab eller udgift til ethvert relateret tab og enhver retsligt erstatningsberettiget tab, der direkte eller indirekte skyldes, er resultat af eller relateret til: - ioniserende radioaktiv stråling eller forurening fra enhver bestrålede atomisk energi eller atomaffald fra forbrænding af atomenergi. - Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre livsfarlige egenskaber fra enhver atommontering eller atomkomponenter af sådanne montering. E. I tilfælde hvor motorcyklen anvendes til kørsel af betalende passagerer eller er udlejet uafhængig af omstændighederne. F. For at køre med flere passagerer end loven tillader end som overskrider fabrikantens anbefalede maksimum. G. For brug ved ulovlige gerninger udført af dig eller andre med din tilladelse. H. Ved transport af brandfarlige stoffer, sprængstoffer eller kemikalier der anvendes til andet end normal hjemlige gerninger. I. Ved race eller kørsel på racerbane bortset fra formålet er at få instruktioner hos certificeret instruktør, med henblik på at forbedre ens kørefærdighed. J. Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset jf. forsikringsaftalelovens 20. K. Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. L. Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.). M. Skade som følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning), eller forringelse af køretøjet som følge af slitage, ridser, stenslag i lak o.lign. N. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger, terrorisme eller terrorlignende handlinger af enhver art uanset om der er tale om handlinger udført af enkeltpersoner eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag. 3.7 Ekstraudstyr Forsikringen dækker skader på ekstra udstyr, som er fastmonteret og indeholdt i den officielle nypris ved 1. indregistrering. For udstyr, der ikke er medregnet i den officielle nypris, gælder følgende: Indenfor et maksimum på kr (inkl. montering) pr. forsikringsbegivenhed, dækkes eftermonteret ekstraudstyr (herunder lakering), når det er fastmonteret på motorcyklen, samt når det er afmonteret, dog kun såfremt opbevaring sker i aflåst bygning, og hvor der er synligt tegn på opbrud. Alt udstyr som er eftermonteret på motorcyklen efter 1. registrering betragtes som ekstra udstyr. Hvis der er valgt yderligere dækning for ekstraudstyr, skal dette fremgå af policen. 3.8 Tillæg ekstraudstyr Gælder kun hvis det fremgår af din police. Forsikringen dækker ekstraudstyr (udover standart maksimum for ekstraudstyr på kr ), speciallakering og specialopbygning op til kr Side 4 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

5 Selvrisiko udgør 20 % af erstatningsbeløbet ud over standard selvrisiko af sum. Ansvarsdækning (- Gælder kun, hvis det fremgår af din police-) For ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for ETU Forsikring A/S motorcykelforsikring. 4. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 4.1 Ansvarsdækningen omfatter A. Ansvar for skader, der sker ved motorcyklens brug som køretøj, dog bortset fra hvad der er nævnt i punkt 3.5 og/eller 4.2 i nedenstående. B. Personskader på passagerer og dig selv, når du ikke er fører af motorcyklen, samt nødvendige omkostninger og udgifter indtruffet i forbindelse med retssag der skyldes personskade eller tingskade på tredjepart. Udgifterne skal dog altid aftales med ETU Forsikring A/S på forhånd. 4.2 Ansvarsdækningen omfatter ikke A. Skader på føreren af motorcyklen B. Skader på ting, der tilhører dig selv, brugeren eller føreren C. Skader på tilkoblet sidevogn, påhængsvogn og lignende. D. Skader for transporteret gods uden for Danmark, bortset fra personlig rejsebagage. 4.3 Selvrisiko ved ansvarsskade Ved ansvarsskade opkræves der kr Se endvidere punkt 6.1. Generelle betingelser 5. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? 5.1 Afværgelse af skade Det er din pligt at forsøge at afværge skader. Hvis der alligevel er sket en skade, skal du begrænse den mest muligt. ETU Forsikring A/S har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 5.2 Anmeldelse til politiet Tyveri, røveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Hvis du ikke gør det, kan det påvirke opklaringen og det kan iflg. forsikringsaftaleloven få betydning for den erstatning, du kan få. 5.3 Skader i udlandet Hvis motorcyklen stjæles i udlandet, skal tyveriet anmeldes til politiet i udlandet og til politiet i Danmark. Husk at få en kvittering ved anmeldelse til politiet i udlandet. Hvis du har valgt kaskodækning, skal skader, der er omfattet af redningsforsikringen, anmeldes til Star Rescue Europa A/S For nærmere information se brochuren Redningsforsikring i udlandet. 5.4 Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til ETU Forsikring A/S. 5.5 Erstatningskrav og reparationer Aftaler om erstatningskrav og reparationer skal godkendes af ETU Forsikring A/S, du kan dog lade mindre reparationer udføre straks, hvis kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt at køre videre uden at få motorcyklen repareret. 6. Hvad gælder om selvrisiko? Hvad er selvrisiko? Selvrisiko er en del af en skade, du selv skal betale. Selvrisikoens størrelse står på policen og den kan opkræves på samme måde som din præmie. Hvis ETU Forsikring A/S har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos dig. Selvrisikoen på forsikringen, gælder ved både ansvars- og kaskoskader. Ved en kombineret ansvars- og kaskoskade opkræves selvrisikoen kun en gang. 6.2 Du skal ikke betale selvrisiko ved følgende skader: Skader hvor ETU Forsikring A/S skal betale erstatning til føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter færdselslovens 103 stk. 1, når den ansvarlige for det køretøj, der er forsikret i ETU Forsikring A/S, er uden skyld i skaden efter færdselslovens 103 stk Skader, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis den pågældendes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar Skader, der erstattes i henhold til redningsforsikringen ( det blå kort ) Skader, der sker, mens motorcyklen er overdraget til reparatør, forhandler e.l., medmindre den pågældende er ansvarlig for skaden. I det tilfælde opkræves eller fradrages selvrisikobeløbet hos den pågældende Skader, der er sket, efter at motorcyklen er overdraget til ny ejer, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Side 5 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

6 ETU Forsikring A/S opkræver selvrisikobeløbet hos den nye ejer. 6.3 Selvrisiko for retshjælp Selvrisiko udgør kr pr. retsinstans (ex. byret og landsret). Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter denne tillige retshjælpsforsikring for motorcyklen. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos selskabet. Som hovedregel dækker denne forsikring ikke erhvervsvirksomheder. 6.4 Selvrisiko, hvis føreren er under 25 år Hvis føreren af køretøjet er under 25 år og ikke er forsikringstageren eller registreret bruger fordobles selvrisikoen, dog minimum kr Hvordan reguleres præmietrinet? 7.1 Regulering af præmietrin Forsikringens præmietrin reguleres på den årlige fornyelsesdato efter følgende regler: Hvis du har kørt skadefrit i et helt forsikringsår, rykker du til et billigere præmietrin. Forsikringstageren kan dog maksimum tildeles anciennitet svarende til 7 år For hver ansvars- og/eller kaskoskade du har i løbet af et forsikringsår, stiger din årlige præmie med 30 % ved førstkommende hovedforfald. Stigningen bortfalder igen efter 2 års skadefri kørsel. 7.2 Der er ingen regulering af præmie ved følgende skader: Skader, der er forvoldt af kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter 19 og 21 i Lov om erstatningsansvar Skader, hvor ETU Forsikring A/S skal betale personskade erstatning til føreren af et andet motorkøretøj efter færdselslovens 103 stk. 1, når den ansvarlige for det køretøj, der er forsikret i ETU Forsikring A/S, er uden skyld i skaden efter færdselslovens 103 stk Skader, hvor udgifterne alene vedrører redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikring. 8. Hvornår skal præmien m.m. betales? 8.1 Betaling af præmien m.m. Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. De efterfølgende præmier skal betales på de aftalte betalingsdatoer. Forsikringstageren kan vælge mellem at betale helårligt, halvårligt eller kvartårligt. Eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyr skal betales pro rata sammen med præmien. ETU Forsikring A/S sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien, herunder evt. afgifter og gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at betale for sent. ETU Forsikring A/S har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr og strafrenter. ETU Forsikring A/S kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (f.eks. policer) og for andre serviceydelser. 8.2 Genoptagelse efter manglende betaling Hvis ansvarsdækningen ophører på grund af præmierestance, sender ETU Forsikring A/S afmelding til Centralregistret for Motorkøretøjer (CRM). Motorcyklens nummerplader vil herefter blive inddraget af politiet. En ansvarsdækning, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. 9. Regres (refusion) 9.1 Hvad er regres? Regres eller refusion er et forsikringsselskabs ret til at få tilbagebetalt et beløb som det har udbetalt. 9.2 Fortsæt eller grov hensynsløshed ved ansvarsskader ETU Forsikring A/S har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt den med fortsæt. ETU Forsikring A/S har også regres, når skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. 9.3 Skader, der ikke er dækket af forsikringen Hvis ETU Forsikring A/S har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, kan vi kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt. ETU Forsikring A/S dækker delskader eller totalskade. Såfremt ETU Forsikring A/S dækker en delskade eller erstatningsansvarskrav under din forsikring fortsætter denne police til samme præmie på samme vilkår som før du anmeldte skaden. 10. Moms 10.1 Hvis du er momsregistreret, gælder følgende: Ved udbetaling af kontant erstatning bliver momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis din virksomhed kan trække momsen fra. Side 6 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

7 Ved udbetaling af erstatning til en modpart bliver momsen opkrævet hos dig, hvis din virksomhed kan trække momsen fra, og modparten ikke kan trække momsen fra Ved reparationer lægger ETU Forsikring A/S momsen ud ved at betale for reparationen, men du skal betale ETU Forsikring A/S momsbeløbet tilbage. Betalingsformen kan være den samme som den, der gælder for din præmie, og beløbet forfalder straks. 11. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmier? 11.1 Indeksregulering af beløb Forsikringens forsikringssummer og præmier bliver indeksreguleret hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte summariske lønindeks, der udarbejdes af Danmarks Statistik. Grundlaget for beregning af indekstal, der står på policen. Regulering af forsikringssummer, præmier og selvrisikobeløb sker ved kalenderårets første forfald. Hvis Danmarks Statistik holder op med at udarbejde timelønsindekset, har ETU Forsikring A/S ret til i stedet at indeksregulere efter et andet indeks fra Danmarks Statistik Undtagelser Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om Erstatningsansvar og Retshjælpsdækningens erstatningssum og selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. 12. Hvornår skal du oplyse om forandringer? 12.1 Ændringer Din præmie og betingelser skal ændres efter den gældende tarif, hvis du eller den faste bruger: Skifter bopæl Anskaffer særligt udstyr, som du ønsker medforsikret Ændrer anvendelse af motorcyklen (du kan se på policen, hvilken anvendelse der er oplyst om den forsikrede motorcykel) På anden måde ændrer risikoen eller erstatningsværdien, du har i så fald pligt til at give os besked hurtigst muligt Salg af motorcyklen Hvis du sælger motorcyklen, ophører forsikringen. Den dækker dog den nye ejer i op til 3 uger efter ejerskiftet, så denne kan nå at få motorcyklen forsikret, du skal derfor straks give os besked om ejerskiftet Overførsel af præmietrin til anden motorcykel Hvis du anskaffer en anden motorcykel inden 1 år efter, at du har afhændet den forsikrede motorcykel, kan du få overført dine antal skadefri år fra den gamle forsikring til den nye. Den nye forsikring udstedes i øvrigt efter den til enhver tid gældende tarif (præmie og betingelser) Nedsat præmie Hvis du afmelder motorcyklen fra Centralregistret for motorkøretøjer (CRM) ved at aflevere motorcyklens nummerplader, får ETU Forsikring A/S besked om det og forsikringen ophører fra afmeldingsdatoen. 13. Hvordan bringes Motorcykelforsikringen til ophør? 13.1 Opsigelse og ændring Motorcykelforsikringen er tegnet for etårige perioder og løber, indtil enten du eller ETU Forsikring A/S opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes ophør. Hvis du ønsker, at ophøre/opsige din motorcykelforsikring før et hovedforfald, opkræves der et gebyr ved opgørelse af forsikringspræmien. Gebyret kan variere, alt afhængig af, hvor længe din motorcykelforsikring har været i kraft hos os. Kort opsigelse Nu kan du opsige dine private skadeforsikringer i ETU Forsikring A/S f.eks. hus-, indbo-, bilog ulykkesforsikring mv.- med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag. Hvis din forsikring kun har været i ETU Forsikring A/S mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere forsikring. Fortrydelsesret Du har stadig en gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Side 7 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

8 Ved nytegning af en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag d. 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag d. 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Underretning skal gives til ETU Forsikring A/S med angivelse af policenummeret. Ønsker du at give underretningen pr. elektronisk post, skal underretningen sendes til ligeledes med angivelse af policenummeret. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidig, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. Gælder ikke særlige forsikringer Ejerskifte forsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel Opsigelse og ændring i utide Forsikringen kan opsiges og/eller ændres i utide af følgende årsager: Hvis ETU Forsikring A/S ændrer forsikringsbetingelser eller tarif, kan vi fra enhver betalingsdato gennemføre ændringerne for denne forsikring med 14 dages varsel. - En indeksregulering er ikke en ændring af tariffen. - Hvis der sker væsentlige ændringer i dækningen, vil du blive fritstillet, så en fortsættelse af forsikringen kræver din accept. - Ved mindre væsentlige indskrænkninger og præmieændringer fortsætter forsikringen på de ændrede vilkår, hvis du betaler præmien for den næste forsikringsperiode. Ellers bortfalder forsikringen ETU Forsikring A/S kan ændre eller opsige forsikringens dækning i udlandet med 14 dages varsel, uden at det får betydning for andre dele af forsikringen Ved salg af motorcyklen se ovenfor i punkt Hvis ETU Forsikring A/S finder forsikringsforløbet utilfredsstillende, - f.eks. mange skader eller manglende præmiebetaling og af den grund påsiger forsikringen eller skærper betingelserne, vil du blive registreret i Automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere, som udgør en særlig risiko. 14. Lovgrundlag og ankeinstans For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder gældende lov om forsikringsaftaler. Hvis der opstår uenighed mellem dig og ETU Forsikring A/S om forsikringen og hvis problemet ikke kan løses, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V. Telefon , kontoret er åben dagligt imellem kl og Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema og der skal betales et mindre gebyr. Du kan få klageskemaet og et girokort til gebyret hos ETU Forsikring A/S, i Ankenævnets sekretariat eller hos Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K. Telefon , kontoret er åben dagligt imellem kl og Efter enhver skade kan både du og ETU Forsikring A/S ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Side 8 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

9 15. Retshjælp Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter denne tillige retshjælpsforsikring for motorcyklen. Forsikringen dækker med indtil kr.: De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos selskabet. Som hovedregel dækker denne retshjælpsforsikring ikke motorcykler ejet af erhvervsvirksomheder. Side 9 af 9 Bet MOT, ETU Forsikring A/S

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definationer Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HOG HARLEY DAVIDSON FORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for Motorcykelforsikring Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Motorcyklen

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013 Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for anhængerforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m. 1.4. Hvornår

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Oktober 2017 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Påhængsvognsforsikring

Påhængsvognsforsikring Påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Påhængsvognsforsikring. 1 Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere