Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit"

Transkript

1 Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit 1. Notatets indhold og baggrund KAB gennemførte i 2007/2008 naboskabsundersøgelser i 40 boligafdel inger, på vegne af Københavns Kommune. Anden runde er blevet gennemført i 2009/2010. Undersøgelserne er et led i evalueringen af den fleksible udlejningsordning. Der er husstandsomdelt ét spørgeskema per husstand. Herefter er der gennemført en opfølgende indsats i form af rykkeropslag og telefonrykker-runder, hvor beboerne har haft mulighed for at få tilsendt et nyt skema eller besvare over telefonen Anden runde af naboskabsundersøgelsen for Det hvide snit er nu færdig, og vi har set på resultaterne. Resultaterne fra denne undersøgelse vi l blive fremlagt som en sammenligning med den første runde af naboskabsundersøgelsen, der blev foretaget i marts/april Sammenligning af resultater Det er vigtigt at være opmærksom på, at de to runder af naboskabsundersøgelsen er gennemført med to forskell ige versioner af redskabet naboskabet.dk (tidligere naboskabet.dk). De sammenlignede resultater i dette notat er refereret fra den sammenligningsrapport, som kan trækkes via naboskabet.dk. Ligesom i 1. runde fremstill es resultaterne via de såkaldte trafiklys, hvor man hurtigt kan danne sig et overblik over andelen af overvejende positive, neutrale og negative besvarelser, der er repræsenteret ved den grønne, gule og røde farve. Til denne sammenligning er der udviklet et særligt sæt af trafiklys, som kun medtager svarene på de spørgsmål, som er identiske i de to versioner, og som begge steder indgår i den statistiske skala, som ligger til grund for valideringen. Disse trafiklys er altså ikke identiske med dem, som indgår i rapporterne for de enkelte boligområder, der er foretaget med den tidligere version. Men det er muligt på denne baggrund at sammenligne direkte mellem undersøgelserne gennemført med det nye henholdsvis den tidligere version, og dermed få et indtryk af, hvordan udviklingen har været i boligområdet. 1/10

2 De forskelle mellem beboergrupper, der er nævnt i dette notat, stammer fra hovedrapporten for 2. runde. De kan sammenlignes indbyrdes, for at give et indblik i eventuelle forskelle i beboernes holdninger. Men det er vigtigt at understrege, at de ikke kan holdes op mod de førnævnte trafiklys, som udelukkende afspejler den overordnede sammenligning med 1. runde. 1.2 Notatets opbygning Med naboskabsundersøgelsen måles der på den sociale kapita l, som omh andler et områdes socia le liv og ressourcer. Der bliver målt på 7 temaer: 1) Tilfredshed, 2) Naboskab, 3) Kontakter uden for området, 4) Tryghed, 5) Det fysiske miljø, 6) Ressourcer og 7) Accept af forskel l ighed. Analysen er bygget op på baggrund af disse 7 temaer. Inden for hvert tema bliver resultaterne for beboerne generelt set nævnt først, herefter vil eventuelle forskelle mellem forskellige beboergrupper blive nævnt. Efter de syv temaer vil resultaterne for områdets egne spørgsmål blive gennemgået. 1.3 Forskellige typer af data Dette notat giver et overblik over resultaterne og de vigtigste tendenser. Dels bliver der set på områdets resultater generelt og dels bliver der foretaget et antal deltræk for at se, om der er betydelige forskelle mellem beboergrupper. I fritekstbilaget er de kommentarer, der er skrevet i spørgeskemaerne samlet. Fritekstkommentarerne kan i sig selv kun tages som udtryk for enkeltpersoners holdninger men der kan findes gode ideer til det videre arbejde. Ud over informationerne i dette notat har I mulighed for selv at gennemse hovedrapporten på og definere deltræk for a t få bestemte målgrupper og temaer, som har særl i g interesse, yderligere belyst. Dog kan der som sagt kun vises deltræk, hvor 10 personer eller derover har svaret. I kan logge på med det brugernavn og kodeord, som står i følgebrevet til denne analyse. 2. Hvem deltog i undersøgelsen? I a lt har 63 husstande deltaget i naboskabsundersøgelsen for Det hvide snit. Med et samlet antal husstande på 165 giver dette en samlet svarprocent på 39 %. Dette er højere end i 1. runde af undersøgelsen, hvor svarprocenten var 31 %. Nedenfor er en oversigt over hvor mange procent af besvarelserne, der kommer fra den nævnte beboergruppe i henholdsvis 1. og 2. runde af naboskabsundersøgelsen. 2/10

3 Profil 1. runde 2. runde Samlet svarprocent 31% 39% Kvinder 1 62% 80% Mænd 38% 20% Anden etnisk baggrund 8% 6% Etnisk dansk 92% 94% I arbejde 53% 64% Uden arbejde 4% 2% Pensionist 30% 28% Studerende 0% 5% år 4% 13% år 79% 71% 66 + år 18% 16% Med børn 32% 40% Uden børn 66% 60% I par 53% 43% Alene 45% 54% Botid under 4 år 12% 15% Botid 4-10 år 14% 18% Botid over 10 år 75% 68% Fordelingen er anderledes i 2. runde Her i 2. runde af undersøgelsen kommer en større andel af besvarelserne fra kvinder. Der er, ligesom i 1. runde, flere kvinder end mænd der har svaret. Naboskabet.dk er videnskabeligt udviklet. Det betyder blandt andet, at fremstillingen af resultaterne er tilpasset en skæv kønsmæssig fordeling, fordi det generelt forholder sig sådan, at flere kvinder end mænd besvarer undersøgelser af denne karakter. Det kan dog ikke opveje så stor en forskel, som det ses her. Derfor må kvinderne siges at være overrepræsenteret. Der er flere med en etnisk dansk baggrund svaret. Der samme gælder beboere i arbejde. Når man gentager undersøgelser med flere års mellemrum, kan det forekomme, at man rammer andre typer af beboere i anden omgang. I dette ti l fælde er der husstandsomdelt ét spørgeskema per husstand. Det betyder, at der hurtigt kan opstå en overvægt af eksempelvis kvinder, hvis det særligt er kvinder, der ønsker at besvare. Det skal dog understreges, at denne runde af undersøgelser er gennemført med samme metoder som første runde. Muligheder for deltræk (2. runde) 2 Denne gruppe er defineret på baggrund af Danmarks Statistiks definition af indvandrere/efterkommere, hvor beboere med to forældre født i et andet land end Danmark defineres som sådan. 3/10

4 Der skal være mindst 10 besvarelser for at kunne lave et deltræk for en bestemt gruppe. Det har i denne analyse været muligt at lave deltræk på følgende beboergrupper, som vil blive sammenlignet indbyrdes: Mænd vs. kvinder Beboere mellem 36 og 65 år vs. beboere over 66 år Beboere med hjemmeboende børn vs. beboere uden hjemmeboende børn Beboere, der bor i par, vs. beboere, der bor alene Beboere, der har boet i området 4-10 år, vs. beboere, der har boet der mere end 10 år Beboere i arbejde vs. beboere på pension 3. Beboernes svar i forhold til 1. runde Følgende er en kort opsummering af resultaterne fra denne runde af undersøgelsen sammenlignet med resultaterne fra den 1. runde. 1. Tilfredshed: Der er en større tilfredshed med at bo i Det hvide snit i forhold til 1. runde af undersøgelsen. Der er sket en stor stigning i overvejende positive besvarelser. 2. Naboskab: Der er ikke en nævneværdig forskel, set i forhold til 1. runde af undersøgelsen. 3. Kontakter udenfor området: Der er sket en positiv udvikling i forhold til beboernes kontakter. Der er flere overvejende positive besvarelser. 4. Tryghed: Der er ikke en nævneværdig forskel i oplevelsen af tryghed, set i forhold til 1. runde af undersøgelsen. 5. Det fysiske miljø: Der er ikke sket ændringer i forhold til tilfredsheden med det fysiske miljø siden 1. runde af undersøgelsen. 6. Ressourcer: Der er ingen nævneværdig forskel fra 1. runde af undersøgelsen. 7. Accept af forskellighed: Der er en stor stigning i accepten af forskellighed i forskel fra 1. runde af undersøgelsen. Der skal dog tages et forbehold for usikkerhed ved denne konklusion. Læs mere under punkt Resultater fra 2. runde i forhold til gennemsnittet Følgende er en kort opsummering af resultaterne fra 2. runde sammenlignet med resultaterne fra undersøgelser foretaget ingen for det seneste år. Det hvide snit ligger meget over gennemsnittet ved temaerne om den generelle tilfredshed, trygheden, det fysiske miljø og ressourcer. Området ligger noget over ved naboskab, kontakter udenfor området og accept af forskellighed Tilfredshed med boligområdet Under dette tema spørges der til beboernes generelle tilfredshed med at bo i området. 4/10

5 Større tilfredshed Der er en større tilfredshed med at bo i Det hvide snit, set i forhold til 1. runde af undersøgelsen. Der er sket en stor stigning i overvejende positive besvarelser. Hvor der i 1. runde af undersøgelsen var 57 % overvejende positive besvarelser, er der i denne 2. runde af undersøgelsen 81 % overvejende positive besvarelser. På det konkrete spørgsmål, om hvor glade beboerne er for at bo i området, svarer 81 % at de er meget glade for at bo i området og 14 % siger, at de er glade. I 1. runde svarede 41 % %, at de var tilfredse, og 57 % svarede, at de var meget tilfredse. Dermed er svarkategorierne forskellige på de to spørgsmål. Derfor sammenlignes spørgsmålene ved, at man ser på hvordan beboernes svar fordeler sig på en skala fra meget positiv til meget negativt. Man ved fra andre undersøgelser, at personer generelt mener, at udsagnet glad en mere positivt ladet end udsagnet tilfreds. Derfor lægges glad og meget glad sammen, og sammenlignes med den andel, der i sidste runde svarede, at de var meget tilfredse. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) par er mest tilfredse Der er en noget større tilfredshed hos gruppen af beboere, der bor med en ægtefæl le/samlever. 93 % af de, der bor i par, svarer overvejende positivt. Blandt gruppen, der bor alene, gælder det 71 %. Tilfredsheden stiger tilsyneladende med botiden. 81 % af gruppen af beboere, der har boet i Det hvide snit i over 10 år, svarer overvejende positivt, og 2 % svarer overvejende negativt. Blandt gruppen af beboere, der har boet i Det hvide snit i 4-10 år, svarer 64 % overvejende positivt og 18 % overvejende negativt. Der er en større tilfredshed hos gruppen af beboere uden børn (84 % overvejende positive besvarelser) end hos gruppen af beboere med børn (76 % overvejende positive besvarelser). Der er en lidt større tilfredshed hos gruppen af beboere mellem 35 og 65 år, end hos gruppen af beboere over 66 år. 80 % af den yngre gruppe svarer overvejende positivt. Det gælder 70 % af den ældre gruppe. Der er dog også en smule flere overvejende negative besvarelser fra den yngre gruppe (7 %). Ingen fra den ældre gruppe svarer overvejende negativt. Dermed er den yngre gruppe mere delte i deres meninger. Den beskæftigelsesmæssige situation gør en forskel. 85 % af gruppen af beboere, der er i arbejde, svarer overvejende positivt og 3 % svarer overvejende negativt. 71 % af gruppen af beboere, der er pensionerede, svarer overvejende positivt og 12 % overvejende negativt. Beboere i arbejde er altså mere tilfredse Naboskab i boligområdet Under dette tema spørges der til, hvordan beboerne oplever naboskabet i boligområdet. Det gælder blandt andet respekten og tilliden beboerne i mellem. 5/10

6 Ingen nævneværdig overordnet ændring Der er ikke en nævneværdig forskel i den overordnede vurdering af naboskabet i forhold til 1. runde af undersøgelsen. I 1. runde var der 41 % overvejende positive besvarelser mod 38 % overvejende positive besvarelser i denne 2. runde. Der er dog sket en ændring, når man ser på de konkrete spørgsmål under dette tema. Der er sket en stigning i positive besvarelser på spørgsmålet, om man synes, at boligområdets beboere er gode eller dårlige til at vise åbenhed over for nye beboere. I 1. runde af undersøgelsen svarede 37 % Særdeles god eller God, mens der i 2. runde af undersøgelsen er 52 %, der har svaret Meget gode eller Gode. Der er dog sket et fald i positive besvarelser på spørgsmålet om man vil beskrive Det hvide snit som et område hvor beboere med forskellig (etnisk) baggrund kommer godt ud af det med hinanden. I 1. runde var der 86 % der svarede ja, i høj grad eller ja, i nogen grad. Dette tal er 68 % i 2. runde. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) de med lang botid vurderer naboskabet højst Beboere med børn vurderer naboskabet lavere, end beboere uden børn. 22 % af gruppen af beboere med børn svarer overvejende negativt, mod ingen af beboerne uden børn. Vurderingen af naboskabet stiger med botiden. 54 % af gruppen, der har boet i Det hvide snit i over 10 år, svarer overvejende positivt og 3 % svarer overvejende negativt. 9 % af beboerne, der har boet i Det hvide snit i 4-10 år, svarer overvejende positivt, mens 27 % svarer overvejende negativt. 50 % af pensionisterne svarer overvejende positivt. Ingen svarer overvejende negativt. Dermed er de mere tilfredse end beboerne i arbejde, hvor 39 % svarer overvejende positivt, og 13 % svarer overvejende negativt Kontakter udenfor boligområdet Dette tema handler om, hvor meget beboerne deltager i foreningslivet eller på anden måde er aktive uden for deres boligområde. Der spørges ind til, i hvor høj grad den enkelte har venner og bekendte, vedkommende kan søge råd og vejledning hos, og hvorvidt den enkelte er medlem af eksterne netværk. Eksterne netværk kan udover at være til støtte for den enkelte - give inspiration og ideer til fornyelse i boligområdet. Positiv udvikling Der er sket en stigning i antallet af beboere, der har kontakter udenfor området, i forhold til 1. runde af undersøgelsen. Hvor der i 1. runde af 6/10

7 undersøgelsen var 69 % overvejende positive besvarelser, er der i 2. runde 78 % overvejende positive besvarelser. Der er dog sket et fald i andelen af beboere, der er medlem af foreninger uden for boligområdet. I 1. runde af undersøgelsen svarede 27 %, at de ikke var medlem af nogen foreninger. Dette tal er steget til 40 % i 2. runde. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) flest kontakter hos mænd og de med kort botid Kønsmæssigt ser det ud til at flere mænd end kvinder har kontakter uden for boligområdet. 92 % af mændene svarer overvejende positivt, mod 76 % af kvinderne. Kontakterne falder med botiden. 90 % af gruppen af beboere, der har boet i Det hvide snit i 4-10 år, har svaret overvejende positivt. 72 % af gruppen af beboere, der har boet i Det hvide snit i over 10 år, svarer overvejende positivt. Beboere i arbejde har flere kontakter udenfor området. 85 % af beboere med arbejde svarer overvejende positivt. 54 % af pensionisterne svarer overvejende positivt Trygheden i boligområdet Under dette tema spørges der ind ti l, hvor trygge beboerne føler sig i deres boligområde. Ingen nævneværdig forskel trygheden stadig god Der er ikke en nævneværdig forskel i oplevelsen af tryghed i forhold ti l 1. runde af undersøgelsen. I 1. runde svarede 53 % overvejende positivt. I 2. runde har 57 % svaret overvejende positivt. Ser man på det konkrete spørgsmål, om beboerne føler sig trygge ved at bo i området, svarer 98 %, at de er trygge eller meget trygge. Dette er uændret i forhold til 1. runde. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) de med børn er mest trygge Kvinder føler sig mere trygge. 60 % af kvinderne svarer overvejende positivt. 42 % af mændene svarer overvejende positivt. De yngre er mere trygge. 60 % af beboerne mellem 35 og 65 år svarer overvejende positivt, mod 50 % af gruppen af beboere over 66 år. Beboere med børn er mere trygge. 72 % af gruppen med hjemmeboende børn svarer overvejende positivt, mod 47 % af gruppen uden hjemmeboende børn. 7/10

8 Trygheden stiger med botiden. 62 % af beboerne, der har boet i boligområdet i 10 år eller mere, svarer overvejende positivt, mod 36 % af beboerne, der har boet i boligområdet i 4-10 år. Beboere i arbejde er mere trygge. 64 % af beboere i arbejde svarer overvejende positivt, mod 41 % af pensionisterne Det fysiske miljø i boligområdet Under dette tema spørges der til de muligheder, beboerne oplever at de fysiske rammer giver for aktivitet og fællesskab. Ingen ændring Der er ikke sket ændringer i forhold til tilfredsheden med det fysiske miljø siden 1. runde af undersøgelsen. I 1. runde af undersøgelsen svarede 57 % overvejende positivt, hvilket også er tilfældet i 2. runde. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) de med lang botid er mest tilfredse De, der bor alene, er mere tilfredse med de fysiske rammer. 62 % af beboerne, der bor alene, svarer overvejende positivt, mod 48 % af de, der bor i par. Tilfredsheden stiger med botiden. 65 % af beboerne, der har boet i boligområdet i 10 år eller mere, svarer overvejende positivt, mod 36 % af beboerne, der har boet i boligområdet i 4-10 år Ressourcer Under dette tema spørges der til beboernes lyst og energi til at deltage i fæ l les aktiviteter, samt hvorvidt de rent faktisk deltager i de afholdte arrangementer. Der spørges ligeledes til beboernes villighed til at være med til at arrangere fælles aktiviteter. Ingen nævneværdig forskel Der er ingen nævneværdig forskel fra 1. runde af undersøgelsen. I 1. runde af undersøgelsen svarede 75 % overvejende positivt. Tallet er 78 % i 2. runde. Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) flest ressourcer hos de yngre Der er flere ressourcer at hente hos den yngre gruppe. 79 % af gruppen mellem 35 og 65 år svarer overvejende positivt, mod 50 % af beboerne over 66 år. Engagementet er større hos dem uden børn. 75 % af beboerne uden hjemmeboende børn svarer overvejende positivt, mod 62 % af de med hjemmeboende børn. 8/10

9 Der synes at være lidt flere ressourcer at hente hos gruppen af beboere der bor alene. 75 % af gruppen, der bor alene, svarer overvejende positivt, mod 63 % af gruppen, der bor i par. Ressourcerne stiger med botiden. 77 % af gruppen af beboere, der har boet i Det hvide snit i over 10 år, svarer overvejende positivt. 55 % af gruppen af beboere, der har boet der i 4-10 år, svarer overvejende positivt. Der synes at være lidt flere ressourcer hos gruppen af beboere, der er i arbejde. 76 % af beboerne i arbejde svarer overvejende positivt, mod 62 % af pensionisterne Accept af forskellighed Under dette tema spørges der til beboernes accept af andre beboere, som er anderledes end dem. Der spørges til beboernes accept af beboere, der eksempelvis er alkohol ikere, som er ældre, el ler som har en anden politisk overbevisning. Forbehold i forbindelse med sammenligning Som tidligere beskrevet beror sammenligningen mellem 1. og 2. runde af undersøgelsen på udvalgte spørgsmål, som vurderes at være direkte sammenlignelige. Der er dog i forbindelse med temaet om accept af forskellighed tale om, at vi generelt ser en meget markant stigning i accepten i de forskellige afdelinger fra 1. til 2. runde af undersøgelsen. Nogle af spørgsmålene under dette tema er formuleret anderledes i 2. runde, og stigningen er så markant, at man må formode, at noget af stigningen derfor skyldes vanskeligheder med at sammenligne direkte. Derfor må konklusionen vedrørende dette tema behandles med forbehold. Denne usikkerhed påvirker dog ikke den følgende sammenl igning mellem beboergrupper, da den kun beror på data fra 2. runde. Accepten er blevet større Der er en stor stigning i accepten af forskellighed i forskel fra 1. runde a f undersøgelsen. I 1. runde var der 27 % overvejende positive besvarelser og 14 % overvejende negative besvarelser. I 2. runder er der 68 % overvejende positive besvarelser og 2 % overvejende negative besvarelser. Accepten er størst af, at der i kvarteret bor beboere: som er alkoholikere (66 % i 2. runde mod 26 % i 1. runde) Der er lidt mindre accept af, at der i kvarteret bor beboere: med en kriminel fortid (64 % i 2. runde mod 24 % i 1. runde) Der er mindst accept af, at der i kvarteret bor beboere: 9/10

10 som er psykisk syge (64 % i 2. runde mod 36 % i 1. runde) Forskelle mellem beboergrupper (2. runde) de yngre har størst accept Kvinder har en højere grad af accept af forskellighed end mænd. 74 % af kvinderne svarer overvejende positivt. 67 % af mændene svarer overvejende positivt. Større accept hos dem, der bor i par. 76 % af de, der bor i par, svarer overvejende positivt, mod 66 % af de, der bor alene. Accepten falder med botiden. 82 % af gruppen, der har boet i Det hvide snit i 4-10 år, svarer overvejende positivt, mod 67 % af gruppen, der har boet i der i over 10 år. Accepten er større hos beboere i arbejde. 75 % af beboerne i arbejde svarer overvejende positivt, mod 57 % af pensionisterne. 4. Konklusion Det var muligt at opnå en rigtig god svarprocent på 39 %, hvilket er højere end de 31 % fra 1. runde. Det viser sig dog, at fordelingen på forskell ige beboergrupper er markant anderledes i 2. runde. Kvinderne må siges at være overrepræsenterede. Det står ikke klart, i hvilket omfang de øvrige forskelle skyldes ændringer i beboersammensætningen, eller en ændringer i de beboergrupper, der har valgt at svare på spørgeskemaet. Overordnet set er Det hvide snit stadig et meget velfungerende område, hvor beboerne er trygge og glade for at bo. Der har fra 1. til 2. runde været en positiv udvikling i temaerne tilfredshed med boligområdet og kontakter udenfor området. Der har ikke været nævneværdige ændringer ved de øvrige temaer. 10/10

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelse for Hvissinge 2013 Afsluttet oktober 2013 Søgekriterier: Valgte undersøgelser: Hvissinge 2013 Delrapport - Voksne Indhold: Denne delrapport indeholder et deludtræk af naboskabsundersøgelsen

Læs mere

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk)

Spørgeskema. Voksne 19-100 år. (Dansk) Spørgeskema Voksne 19-100 (Dansk) Kære beboer Eksempel: 15. Hvor stor en del af et bor du i dit boligområde? Hele et Over halvdelen af et Under halvdelen af et 1 måned eller mindre www.naboskabet.dk

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken

Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Naboskabsundersøgelse for Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Afsluttet december 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Stærmosegårds- og Rødegårdsparken Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013

Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Naboskabsundersøgelse for Brændgårdsparken 2013 Afsluttet april 2013 Valgte undersøgelser: Brændgårdsparken 2013 Hovedrapport Indhold: Denne rapport indeholder resultaterne fra naboskabsundersøgelsen Brændgårdsparken

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet

Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Tilfredshedsundersøgelse blandt brugere og pårørende på døgnområdet Familier, Børn og Unge 2015 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Ungdomscentret UDGIVER Ressourcestyring Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Læs mere

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013

Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Naboskabsundersøgelsen Hvissinge 2013 Delrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Læsevejledning.s. 1 2. Om undersøgelsen og metoder.s. 1 3. Repræsentativitet.s. 2 4. De syv temaer...s. 5 4.1 Tilfredshed.s. 5

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013

Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 1 Beboertilfredshed i BO-VEST Forår 2013 2 April 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 Beboere I 2010 blev der gennemført en tilfredsundersøgelse, der omfattede 1.000 tilfældigt udvalgte beboere og samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 12-15 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 12-15 år (Dansk) Kære 12-15- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Brugertilfredshed 2007

Brugertilfredshed 2007 Antal besvarelser: 24 Svarprocent: 57 Om rapporten Århus Kommune har i november og december 2007 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole og/eller

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen 20. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om tillid og kontrol på arbejdspladsen De vigtigste konklusioner er: 86 % af FOAs medlemmer oplever, at deres arbejde i nogen eller høj grad er styret af tillid.

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur...

Hvordan du bruger læsevejledningen... 2. Overordnet om afdelingsrapporten... 2. Afrapportering af kommentarfelter... 3. FORSIDE Dimensionsfigur... Læsevejledning til: Afdelingsrapporten Hvordan du bruger læsevejledningen... 2 Overordnet om afdelingsrapporten... 2 Afrapportering af kommentarfelter... 3 FORSIDE Dimensionsfigur... 3 1. OVERBLIK... 4

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008

Tandplejens Brugerundersøgelse. Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Tandplejens Brugerundersøgelse Rapport over brugernes tilfredshed med Tandplejens service i 2008 Byrådsservice Odder Kommune 2008 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med brugerundersøgelsen... 2 2. Design

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej

Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT 2012 Beboerundersøgelse i to boligområder Gl. Jennumparken og boligområdet omkring Glarbjergvej RAPPORT FRA BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 AB GUDENAA

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

Brugervejledning til løntermometeret

Brugervejledning til løntermometeret Brugervejledning til løntermometeret Dette er en brugervejledning til løntermometeret. Vejledningen er skrevet til de to personer, en leder og en medarbejderrepræsentant, som har ansvar for at bruge løntermometeret.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune

Københavns Kommune. Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune Københavns Kommune Trivselsundersøgelse i boligsociale projekter i Københavns kommune April 2006 Københavns Kommune TRIVSELSUNDERSØGELSE IBOLIGSOCIA- LE PROJEKTER IKØBENHAVNS KOMMUNE April 2006 Åboulevarden

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bofællesskaber UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere