Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1"

Transkript

1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101

2

3 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade 4 17 Opkrævning af præmie og afgifter 4 18 Indeksregulering 5 19 Forsikringens varighed og opsigelse Voldgift Ankenævn Lovgivning Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba 5 2 Særlige bestemmelser 21 Motorløb, kap- og væddekørsel 6 22 Præmietrin 6 23 Selvrisiko 6 3 Ansvarsforsikring 3 Hvilket ansvar er dækket 7 4 Regres 7 4 Kasko- og brandforsikring 5 Hvilke genstande er omfattet8 6 Hvilke skader er dækket 8 7 Hvorledes beregnes erstatningen 8 8 Transportomkostninger9 9 Merværdiafgift9 5 Særlige dækninger 1 Redningsforsikring i udlandet 10 2 Retshjælpsforsikring 10 3 Trafikulykkesforsikring 10 Fortrydelsesret 11 Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

4 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side 4 Fortrydelsesret ved nytegning Efter forsikringsaftalelovens 34 har forsikringstageren fortrydelsesret Se side Sikrede 111 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende, er kun dækket for kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse 112 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, han ikke selv har tegnet anden forsikring 12 Geografisk område 121 Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet "grønt-kort" ordningen For lastbiler med over 4 tons totalvægt, traktorer, motorredskaber samt påhængskøretøjer til sådanne dækker forsikringen dog kun uden for Danmark, når der er truffet særlig aftale herom 122 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring Det forudsættes, at køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven - og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt Det skal hurtigst muligt skriftligt meddeles Alm Brand 131 når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl, 132 når der sker ændring i køretøjets anvendelse, faste bruger, indretning, udstyr, motorstørrelse, vægt, kørsel med påhængskøretøj, udlejning eller lignende, 133 når køretøjet overgår til ny ejer Undladelse af at overholde ovennævnte kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning 14 Anmeldelse af skade 141 Enhver skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal hurtigst muligt skriftligt anmeldes til Alm Brand Tyveri og røveri skal desuden hurtigst muligt anmeldes til politiet 142 Forsikringstageren må ikke uden samtykke fra Alm Brand træffe aftale om erstatning eller reparation Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for opklaringen og erstatningen 15 Anden forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne 16 Krigs-, jordskælvs- og atomskade Undtaget fra forsikringen er skade som følge af 161 krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, 162 jordskælv eller andre naturforstyrrelser, 163 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter 17 Opkrævning af præmie og afgifter 171 Præmien opkræves over giro eller betalingsservice med tillæg af porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr Betales præmien ikke senest den på opkrævningen anførte sidste rettidige betalingsdag, sender Alm Brand en erindringsskrivelse, der indeholder oplysning om, at forsikringsdækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest på en ny anført betalingsdag Erindringsskrivelsen vil være pålagt et gebyr, ligesom der beregnes renter efter renteloven fra opkrævningens sidste rettidige betalingsdag til betaling sker 172 Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

5 Afsnit 1 Fællesbestemmelser Side Præmien vil endvidere blive tillagt de afgifter, Alm Brand er lovgivningsmæssigt forpligtet til at opkræve feks statsafgift, bevisafgift, miljøafgift Bidragene vil fremgå af præmieopkrævningen 18 Indeksregulering Præmien indeksreguleres hvert år pr førstkommende forfaldsdag Selvrisikoen i pkt 23 samt erstatningsbeløbene vedrørende tilbehør i pkt 51 indeksreguleres hvert år pr 1 januar Indeksreguleringen sker i takt med udviklingen i løntallet eller lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution 19 Forsikringens varighed og opsigelse 191 Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og den fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag 192 Alm Brand kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds varsel til en forfaldsdag Kan forsikringstageren ikke godkende ændringen, har denne ret til at lade forsikringen udgå fra forfaldsdagen 193 Betales et udlagt selvrisikobeløb eller en udlagt merværdiafgift ikke inden den på girokortet anførte betalingsdag, forbeholder Alm Brand sig ret til at opsige kasko- og brandforsikringen med 14 dages varsel 194 Efter anmeldt skade er begge parter berettiget til indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel 111 Ankenævn Alm Brand er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring Klageskema og ankenævnets vedtægter kan rekvireres hos: Alm Brand - wwwalmbranddk Ankenævnet for Forsikring - wwwankeforsikringdk Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon: (mellem kl 1000 og 1300) Forbrugerrådet - wwwforbrugerraadetdk Fiolstræde 17, 1171 København K Telefon: Forsikringsoplysningen - wwwforsikringsoplysningendk Amaliegade 10, 1256 København K Telefon: (mellem kl 1000 og 1600) Der kan fås yderligere oplysninger hos ovennævnte, herunder på disses hjemmesider 112 Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed 113 Medlemsskab af Alm Brand af 1792 fmba Alm Brand af 1792 fmba er en forening, hvis medlemmer er de til enhver tid værende forsikringstagere i de selskaber i Alm Brand A/S-Koncernen, der indtegner skadesforsikringer Indtræden som medlem af foreningen sker automatisk, når den nævnte betingelse er opfyldt Foreningens formål er defineret i vedtægten Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser og er ikke forpligtede til at betale kontingent eller foretage andre indbetalinger til foreningen I øvrigt henvises til foreningens vedtægt, som til enhver tid udleveres til foreningens medlemmer efter forlangende 110 Voldgift Forsikringstageren er berettiget til - indtil 3 uger efter at være blevet gjort bekendt med en erstatningsansættelse - at forlange uoverensstemmelser herom afgjort ved voldgift Forsikringstageren og Alm Brand vælger herefter inden 8 dage hver én voldgiftsmand Voldgiftsmændene vælger en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelser mellem voldgiftsmændene træffer afgørelse på de punkter, hvorom der måtte være uenighed Voldgiftsmændene foretager erstatningsfastsættelse i overensstemmelse med forsikringens bestemmelser og afgiver skriftlig redegørelse for afgørelsen Voldgiftsretten træffer i øvrigt bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften Endvidere gælder lov om voldgift Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

6 Afsnit 2 Særlige bestemmelser Side 6 21 Motorløb, kap- og væddekørsel 211 Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at - den foregår her i landet, - der ikke er tale om terrænkørsel, - Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, - de foreskrevne regler for løbet overholdes, - kørslen ikke sker som led i et internationalt løb (fx rally) 212 Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel ol) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige 213 Konkurrencekørsel og træning hertil, herunder enhver anden kørsel på bane end den der er nævnt i pkt 212, er ikke dækket 22 Præmietrin Er forsikringen tegnet med ret til præmienedsættelse for skadefri kørsel, gælder følgende reguleringsregler: Når forsikringen har løbet skadefrit 1 år på samme præmietrin, rykkes frem til næste præmietrin, indtil laveste præmietrin nås Præmietrinskalaen fremgår af policen For hver skade, som har medført udgift for Alm Brand, rykkes fra førstkommende forfaldsdag 3 præmietrin tilbage i forhold til det præmietrin, der var gældende på skadedagen bortset fra 221 skade som følge af brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, nedstyrtning af genstande eller skade alene på køretøjets glas, 222 skade forvoldt, mens køretøjet var overladt til værksted, servicestation og lignende, eller efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, se pkt 11, 223 skade forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, 224 skade forvoldt ved hærværk af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere Alm Brands udgift, 225 skade eller skadeudgift alene vedrørende redningsforsikring i udlandet, retshjælpsforsikring eller trafikulykkesforsikring, 226 skader, hvor Alm Brand skal betale erstatning efter Færdselslovens alene på grundlag af det objektive ansvar (uden skyld, jf 103) 23 Selvrisiko Forsikringens selvrisiko fremgår af policen Selvrisikobeløbet indeksreguleres I skadetilfælde, hvor føreren er 25 år eller derunder, beregnes - uanset policens normale selvrisiko - altid 5818 kr i selvrisiko ved kaskoskader (1999-indeks) Hvis policens selvrisiko er højere, opkræves dette beløb Selvrisiko beregnes og opkræves ved enhver kasko skade, der har medført udgift for Alm Brand Ved følgende skader opkræves der ikke selvrisiko: - skader forvoldt at en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar, - skade eller skadeudgift alene vedrørende redningsforsikring i udlandet eller trafikulykkesforsikring, - skader, der er sket, mens bilen er overladt til reparatør, forhandler eller anden virksomhed Er disse ansvarlig for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør, forhandler eller anden virksomhed, - skader, der er sket, efter at bilen er overladt til ny ejer, jf pkt 112 Er ny ejer ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet hos ny ejer Har Alm Brand i skadetilfælde udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikringen, har Alm Brand ret til straks at anmode forsikringstageren om at refundere Alm Brands udlæg Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

7 Afsnit 3 Ansvarsforsikring Side 7 3 Hvilket ansvar er dækket Forsikringen dækker med de i Færdselsloven til enhver tid gældende summer sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved det motordrevne køretøjs brug som køretøj bortset fra 31 skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, 32 skade på førerens person og ting, 33 skade på tilkoblet køretøj, 34 skade på transporteret gods (dog ikke personligt rejsegods) under kørsel i udlandet, 35 skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport I lande, med hvilke "grønt-kort" ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen efter de pågældende landes lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark Ud over erstatning til skadelidte betales omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt eventuelle renter af erstatningsbeløbet, selvom forsikringssummen derved overskrides 4 Regres 41 Forsæt og uagtsomhed Alm Brand har regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed, har Alm Brand regresret (Færdselslovens 108, stk 2) 42 Udlejning uden fører Udlejes køretøjet uden fører i strid med de af Justitsministeriets fastsatte bestemmelser, er Alm Brand forpligtet til at gøre regres, hvis en skade har medført udgift for Alm Brand, med mindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne Har Alm Brand på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de afholdte udgifter Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

8 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 8 5 Hvilke genstande er omfattet 51 Forsikringen omfatter 511 Selve køretøjet 512 Fastmonteret tilbehør, jf dog pkt 513 og Udover det fra fabrikken/importøren fastmonterede standardudstyr for den pågældende model - er følgende udstyr maksimalt dækket i alt med op til kr (1999-indeks): - musikanlæg og tilbehør hertil, fx bilradio, forstærker, bånd- og CD-optager/afspiller, video, højtalere mv Forsikringen dækker maksimalt 3 kassettebånd/cd-plader, - "pynteudstyr", fx fælge, skørter, spoilere dekorationslakering mv, - tuningsudstyr, herunder kompressor og turbolader mv, - fastmonteret biltelefon og tilbehør hertil i det omfang: - udstyret er fastmonteret i køretøjet, og - udstyret alene anvendes/kan anvendes i køretøjet 514 Afmonteret tilbehør og værktøj, som alene anvendes i forbindelse med køretøjet, er maksimalt dækket i alt med op til kr (1999-indeks) 52 Forsikringen omfatter ikke mobiltelefoner og andet kommunikationsudstyr end det i pkt 513 nævnte - medmindre dette fremgår af policen 6 Hvilke skader er dækket Forsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri bortset fra 61 skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske/elektroniske dele (fx motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel, 62 skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift, 63 skade på vare- og lastbiler sket ved af- og pålæsning samt under kørsel med hævet tippelad eller ved fejlbetjening af tippeladsanordningen, 64 skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende Udover de forannævnte er følgende skader undtaget, når forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn, eller den faste bruger er fører Ved anden fører end de ovenfor anførte er forsikringstageren dækket, medmindre det godtgøres, at han var vidende om, at der forelå sådanne omstændigheder, eller at hans ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed: 65 skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, se Forsikringsaftalelovens 18, 66 skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset, se Forsikringsaftalelovens 20 og Færdselslovens 53, 67 skade indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovligt kørekort, se Forsikringsaftalelovens 51 Er der alene tegnet brandforsikring for køretøjet, dækker forsikringen brand, lynnedslag og eksplosion med de i pkt anførte undtagelser Har Alm Brand på andet grundlag end policens måttet betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har Alm Brand regresret for de afholdte udgifter 7 Hvorledes beregnes erstatningen Alm Brand kan enten lade køretøjet reparere, erstatte den skete skade med et kontant beløb eller foretage genanskaffelse af tilsvarende udstyr 71 Reparation 711 Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden Alm Brand er berettiget til at anvise reparatør Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation er ikke omfattet af forsikringen, se dog pkt Er skade opstået, mens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør eller forhandler (se pkt 111), skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser, såfremt disse er ansvarlige for skaden Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

9 Afsnit 4 Kasko- og brandforsikring Side 9 Skade som udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation 713 For personbiler til privat personkørsel - bortset fra leasingbiler, har forsikringstageren ret til erstatning for værdiforringelse efter følgende regler: - 15% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for 1 år efter første registrering, - 10% af reparationsomkostningerne, når skaden indtræffer inden for andet og tredje år efter første registrering For skade indtruffet efter tredje år fra første registrering betales ikke erstatning for værdiforringelse Erstatningspligten er betinget af, at - reparationsomkostningerne er mindst kr og samtidig overstiger 20% af køretøjets nyværdi på skadedagen, - køretøjet ikke sælges i forbindelse med reparationen 714 Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte udgiftsgrænse overskrides Skaden afgøres da ved kontant erstatning 72 Kontant erstatning 721 Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at Alm Brand og politiet har modtaget skriftlig anmeldelse, beregnes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, se dog pkt For personbiler til privat personkørsel - bortset fra leasingbiler, har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer til prisen for et fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, type og årgang som det skadelidte, under forudsætning af, at - skaden indtræffer inden for 1 år efter første registrering, - det skaderamte køretøj var fabriksnyt ved tegningen (ændringen) af forsikringen, og - reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af køretøjets nyværdi på skadedagen Det skaderamte køretøj tilfalder Alm Brand 73 Genanskaffelse Alm Brand er berettiget til at yde erstatning for det skaderamte i form af genanskaffelse af tilsvarende udstyr 8 Transportomkostninger Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af Alm Brand, såfremt transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig Kommer køretøjet efter tyveri eller røveri atter til veje, betaler Alm Brand ud over den skade, der eventuelt er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted De anførte transportomkostninger er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, abonnement eller lignende 9 Merværdiafgift Merværdiafgift i henhold til lov nr 102 af 31 marts 1967 med senere ændringer betales af Alm Brand For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder, bæres merværdiafgiften dog endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet til den indgående merværdiafgift Alm Brand udlægger merværdiafgiften over for reparatøren, og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

10 Afsnit 5 Særlige dækninger Side 10 1 Redningsforsikring i udlandet (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter ansvarsforsikring og/eller brandforsikring) De fuldstændige forsikringsbetingelser for redningsforsikring i udlandet (det røde SOS-kort) kan rekvireres hos Alm Brand Som almindelig vejledning kan oplyses: Forsikringen omfatter personbiler, vare- og lastbiler med indtil 3,5 tons totalvægt, påhængskøretøjer til sådanne samt motorcykler, scootere og EU-knallerter Vare- og lastbiler er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål er godstransport Forsikringen dækker visse omkostninger i forbindelse med skade omfattet af kasko- og brandforsikringen eller mekanisk skade, når uheldet opstår under rejse i udlandet NB! Husk altid at medbringe køretøjets registreringsattest og det røde SOS-kort ved rejser i udlandet 2 Retshjælpsforsikring (Denne risiko er ikke medforsikret, hvis policen alene omfatter ansvarsforsikring og/eller brandforsikring) De fuldstændige forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring kan rekvireres hos Alm Brand Som almindelig vejledning kan oplyses: Forsikringens formål er at dække udgifter til sagsomkostninger ved private retstvister i forbindelse med køretøjet Forsikringen dækker bla ikke tvister i forbindelse med sikredes selvstændige virksomhed eller ansættelsesforhold Forsikringen dækker heller ikke tvister med myndighederne i skatte- og afgiftsspørgsmål, incassosager mod sikrede og tvister i forbindelse med dødsbobehandling og arv med mere Dækningen er betinget af, at sikrede har søgt bistand hos en advokat, der har påtaget sig sagen Advokaten skal indgive skriftlig anmeldelse til Alm Brand, så snart denne har påtaget sig sagen, og inden yderligere skridt tages Sikrede skal søge om fri proces, hvis de økonomiske betingelser herfor er til stede Får sikrede afslag på fri proces, dækker forsikringen kun, hvis særlige forhold er til stede Selskabets erstatningspligt er for en forsikringsbegivenhed begrænset til kr (incl moms) Selvrisiko udgør de første 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2500 kr 3 Trafikulykkesforsikring (Denne risiko er medforsikret, såfremt der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for registreringspligtige motorkøretøjer og/eller godkendte traktorer) Forsikringen er tilknyttet motorkøretøjsforsikringen De fuldstændige forsikringsbetingelser for trafikulykkesforsikring kan rekvireres hos Alm Brand Som almindelig vejledning kan oplyses: Trafikulykkesforsikringen træder til, når der ikke er mulighed for at få erstatning fra en ansvars- eller arbejdsskadeforsikring Fører og passagerer sikres erstatning ved dødsfald eller mén-invaliditet efter en ulykke med det forsikrede køretøj - eller med køretøjer, som forsikringstager eller dennes ægtefælle/samlever låner Død Der ydes erstatning til afdødes efterladte ægtefælle eller samlever Erstatningen ydes med kr, som dog reduceres med den erstatning, som eventuelt opnås fra en ansvars- eller arbejdsskadeforsikring Der sker ikke reduktion for livs- eller ulykkesforsikringer Efterlader afdøde ikke ægtefælle/samlever, eller bortfalder erstatningen pga alder, udbetales dokumenterede udgifter til begravelseshjælp indtil kr Mén-invaliditet Ved fuldstændig mén-invaliditet (mén-procent 100) ydes kr, som dog reduceres med den erstatning, som eventuelt opnås fra en ansvars- eller arbejdsskadeforsikring Der sker ikke reduktion for livs- eller ulykkesforsikringer Ved mindre mén-invaliditet ydes forholdsmæssig erstatning Dækningssummerne, som er gældende pr 1 januar 1999, indeksreguleres i takt med Færdselslovens summer pr 1 januar hvert år Nr 101 Motorkøretøjsforsikring

11 Fortrydelse Motorkøretøjsforsikring Side 11 Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34 i kan en indgået forsikringsaftale fortrydes Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren har fået meddelelse om, at aftalen er indgået Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, hvor forsikringstageren på skrift (feks på papir eller som ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten Hvis man feks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1 og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15 Hvis oplysningerne først er givet senere, feks onsdag den 3, er fortrydelsesfristen til og med onsdag den 17 Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der feks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1, og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31 Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesrettens udløb skal forsikringstageren skriftligt pr brev eller elektronisk post - underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Alm Brand Fortrydelsesblanket Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Motorkøretøjsforsikring Aftalen af: Dag Måned År Der henvises til policenummer Policenummer Reg nr Forsikringstager Navn Adresse Postnr By Underskrift Dato / år Underskrift Denne blanket indsendes til Alm Brand, Midtermolen 7, 2100 København Ø

12 Alm Brand

13 Betingelser Indboforsikring/Campingvogn Tillæg til forsikringsbetingelser Nr 101 og 111

14 Indboforsikring/Campingvogn Side 2 Tillæg til forsikringsbetingelser nr 101 og 111 Forsikringen indeholder dækning for indbo i campingvognen For denne del af forsikringen gælder ud over de almindelige betingelser ( ) følgende betingelser: Hvilke genstande er dækket Indboforsikringen omfatter almindeligt privat indbo og løst inventar, der hører til campingvognen, og som sædvanligvis befinder sig i campingvognen Forsikringen omfatter ikke: - Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker - Penge, værdipapirer, mønt- og frimærkesamling - Antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, pelsværk, vin og spiritus - Cykler, søfartøjer og motordrevne køretøjer eller dele hertil Forsikringssum Forsikringen for indbo i campingvognen dækker for hver forsikringsbegivenhed med den aftalte forsikringssum, som fremgår af policens forside (ikke indeksreguleret) I forbindelse med skade dækkes rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande, udover forsikringssummen Hvilke skader dækker forsikringen Brand, eksplosion, direkte lynnedslag og nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Forsikringen dækker skader ved brand (ildsvåde) samt skader efter pludselig tilsodning fra opvarmningsanlæg Forsikringen omfatter ikke: - Skader, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller fremkaldt af gløder fra tobaksrygning, ildsted eller lignende - Skader på ting, der med forsæt udsættes for ild eller varme, selv om den pågældende genstand derved kommer i brand - Skader på elektriske maskiner, ledninger, apparater (feks radio- og fjernsynsapparater) foranlediget ved kortslutning, medmindre skaden har brand til følge eller er en følge af brand Forsikringen dækker skader ved eksplosion Ved eksplosion forstås en meget hurtig forløbende forbrænding eller kemisk proces, der udvikler kraftig varme, og som regel ledsages af et brag og et lysglimt Forsikringen dækker ikke skader ved sprængninger En trykkoger med tilstoppet ventil kan sprænge, men ikke eksplodere Her sker ingen antændelse eller kemisk proces Forsikringen dækker skader, som følge af direkte lynnedslag, samt skader ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Der er kun tale om et direkte lynnedslag, når der på campingvognen kan konstateres skader, der er en umiddelbar følge af lynets strøm eller varmepåvirkning Forsikringen dækker ikke skader, der stammer fra sprængstof medført i luftfartøjer Udstrømning af vand, olie og kølervæske Forsikringen dækker skader ved pludselig udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning) af vand, olie, kølervæske el lign fra installationer eller beholdere på 20 ltr og derover Forsikringen dækker ikke - Skader opstået ved påfyldning eller aftapning af olie og kølervæske - Skader som følge af frostsprængning Skade som følge af voldsomt sky-, tøbrud, storm eller snetryk Forsikringen dækker nedbørs-, storm- eller snetryksskader, hvis disse er en umiddelbar følge af anden dækningsberettiget skade på campingvognen, hvori de forsikrede genstande befinder sig Forsikringen dækker ikke: - Skader på udendørs ting - Skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Færdselsuheld De forsikrede genstande er dækket mod tab og beskadigelse som følge af færdselsuheld (sammenstød, påkørsel, væltning), hvor et trafikmiddel er indblandet Tyveri/hærværk Forsikringen dækker tyveri fra forsvarligt aflåst campingvogn, samt hærværk i forbindelse hermed I den tid campingvognen er beboet, dækker forsikringen tillige tyveri/hærværk af/på de forsikrede genstande, der befinder sig udendørs eller i uaflåst campingvogn Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande Erstatningen for genstande, der befinder sig udendørs eller i uaflåst campingvogn, kan ikke overstige 10% af forsikringssummen for indbo 101 og 111 Indboforsikring/Campingvogn

15 Indboforsikring/Campingvogn Side 3 Tillæg til forsikringsbetingelser nr 101 og 111 Røveri/overfald Forsikringen dækker røveri og overfald, hvorved forstås, tyveri som sker under anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig anvendelse af vold Forsikringen dækker også tyveri, der sker åbenlyst og uden vold eller trusler, hvis den sikrede med det samme råber om hjælp Anmeldelse af skade Indbo Erstatning for skade på de forsikrede indbogenstande kan ikke overstige forsikringssummen Erstatningsbeløbene skal så vidt muligt stille den forsikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted Indbogenstande, der er indkøbt som nye, og som er mindre end 1 år gamle, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande For andre indbogenstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Alm Brand kan erstatte tabet ved enten: - at sætte beskadigede indbogenstande i væsentligt samme stand som før skaden og/eller - at godtgøre eventuel værdiforringelse, eller - at fremskaffe tilsvarende indbogenstande som dem, der er beskadiget eller stjålet, eller - udbetale et kontant erstatningsbeløb Selvrisiko på indbo er uanset policens selvrisiko altid kr 1163 (1999-indeks) 101 og 111 Indboforsikring/Campingvogn

16 Alm Brand

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1

Betingelser. Motorkøretøjsforsikring. Nr. 10.1 Betingelser Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Nr 101 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Køretøjets registrering og anvendelse - risikoforandring

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. 9062 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr 9062 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Fællesbestemmelser 11 Sikrede 4 12 Geografisk område 4 13 Risikoforhold 4 14 Anmeldelse af skade 4 15 Anden forsikring 4 16

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring

Betingelser. Ejerskifteforsikring. Nr. 5045. Ejerskifteforsikring Betingelser Ejerskifteforsikring Ejerskifteforsikring Nr 04 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Fællesbestemmelser Afsnit Ejerskifteforsikring 1 Sikrede Anmeldelse af skade Anden forsikring 4 Præmie og stempelafgift

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Campingvognsforsikring. Nr. CV 1503. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 22 3 Alm. Brand Campingvognsforsikring Betingelser Nr. CV 1503 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Vejledning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere