Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Spanien"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Spanien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...11 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...13 Hvornår har du ret til barselsydelser?...13 Hvad dækker ordningen?...13 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...15 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...16 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...17 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...18 Hvornår har du ret til aldersydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...19 Kapitel VII: Efterladteydelser...20 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...20 Hvad dækker ordningen?...21 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...22 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...23 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...23 Hvad dækker ordningen?...23 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...24 Kapitel IX: Familieydelser...25 Hvornår har du ret til familieydelser?...25 Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...28 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...29 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...29 Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...31 Kapitel XII: Langtidspleje...32 Hvornår har du ret til langtidspleje?...32 Hvad dækker ordningen?...32 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...33 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...34 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den sociale sikring i Spanien er integreret i to systemer, som omfatter henholdsvis bidragspligtige ordninger og en ikke-bidragspligtig ordning. Bidragspligtige ordninger Der findes to kategorier af bidragspligtige ordninger i Spanien: en almindelig ordning, som gælder for alle arbejdstagere, der ikke er omfattet af en særordning, og for visse tjenestemænd tre særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, kulminearbejdere og søfarende (sømænd og fiskere). Der findes en særlig ordning for studerende (seguro escolar). Der findes endvidere en særlig bidragspligtig ordning for tjenestemænd. Ikke-bidragspligtig ordning Personer, som har særligt behov for hjælp, og som ikke har tilstrækkelige indtægter til at klare sig på de i loven fastsatte betingelser, har ret til ikke-bidragspligtige ydelser. Ordningen dækker personer, der aldrig har indbetalt sociale sikringsbidrag eller har indbetalt bidrag, men ikke er berettiget til de ydelser, der tildeles under de bidragspligtige ordninger. De ikke-bidragspligtige ydelser omfatter følgende: lægehjælp alders- og invalidepension arbejdsløshedsunderstøttelse (subsidio por desempleo) familietillæg ikke-bidragspligtige barselsydelser (subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva) (ikke indkomstregulerede). Visse kategorier af personer kan desuden søge om tillægsydelser fra den centrale eller regionale regering. Disse sociale ydelser udbetales især til ældre og handicappede personer. Frivillige forsikringer I Spanien er det muligt at indgå en særlig aftale med den sociale sikring om i visse afgrænsede tilfælde at opretholde eller udvide retten til socialsikringsydelser. Dog kan indgåelsen af denne aftale i nogle tilfælde medføre, at man skal tilmeldes den tilsvarende sociale sikringsordning afhængig af, hvilket erhverv man har haft. Forsikringstageren skal i så fald selv betale hele bidraget. Juli

5 Registrering Før du begynder at arbejde i Spanien, skal du tilmeldes den sociale sikring og optages i den lovpligtige ordning, der svarer til dit erhverv. Dette skal gøres inden for bestemte tidsfrister. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om at blive optaget. Hvis du er arbejdstager, påhviler det din arbejdsgiver at sørge for, at du bliver optaget. Optagelse i den sociale sikring er obligatorisk. Før du begynder at arbejde i Spanien, skal du inden for den fastsatte frist tilmeldes den sociale sikring og optages i den lovpligtige ordning, der svarer til dit erhverv. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om at blive optaget. Hvis du er arbejdstager, påhviler det din arbejdsgiver at sørge for, at du bliver optaget. Optagelse i den sociale sikring er obligatorisk og gælder for hele den forsikredes erhvervsaktive liv. Når en person er blevet optaget i den relevante sociale sikringsordning og er begyndt at arbejde, begynder han/hun at indbetale socialsikringsbidrag og er dermed forsikret. Ændringer i den pågældendes beskæftigelsessituation (f.eks. jobskifte eller arbejdsløshed) påvirker hans/hendes forsikringsstatus. Beskæftigelsesperioder benævnes "altas" og perioder uden beskæftigelse "bajas". Retten til sociale sikringsydelser er næsten altid betinget af, at den erhvervsaktive befinder sig i en "alta-periode". Der findes dog en lang række situationer, som sidestilles med forsikringsperioder ("altas"), selvom den pågældende ikke har erhvervsmæssig beskæftigelse. Forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, kan en person, der ikke indbetaler bidrag, endvidere have ret til alderspension, ydelser ved varig uarbejdsdygtighed (fuldstændig varig uarbejdsdygtighed eller svært handicap), ydelser ved dødsfald og efterladteydelser (undtagen begravelseshjælp). Den særlige tjenestemandsordning Denne særordning gælder for civile og militære tjenestemænd samt andre offentligt ansatte. Visse kategorier af tjenestemænd er dog omfattet af den almindelige sociale sikringsordning. Denne ordning omfatter: civile tjenestemænd militære tjenestemænd tjenestemænd i retsvæsenet, lovgivende forsamlinger og andre statslige eller forfatningsmæssige organer, hvis det er fastsat i den gældende lovgivning. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Den sociale sikring i Spanien administreres af nedenstående organer. Finanshovedkontoret for den sociale sikring (Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS) fører registre over virksomheder, arbejdstagere og selvstændige Juli

6 erhvervsdrivende og kontrollerer deres status som aktive bidragydere, inddriver socialsikringsbidrag og udbetaler alle ydelser. Det forvalter desuden reservefonden for social sikring (Fondo de Reserva de la Seguridad Social). Det nationale institut for social sikring (Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS) tilkender og beregner kontantydelser under samtlige ordninger (undtagen den særlige ordning for søfarende og den ikke-bidragspligtige alders- og invalidepension samt arbejdsløshedsunderstøttelsen) og familieydelser under samtlige ordninger (herunder den særlige ordning for søfarende). Socialinstituttet for søfarende (Instituto Social de la Marina - ISM) har to opgaver. Det tager sig af sociale problemer i søfarts- og fiskerisektoren, og det forvalter den særlige sociale sikringsordning for søfarende. De selvstyrende regioners behandlingscentre og for Ceuta og Melillas vedkommende det nationale institut for sundhedsforvaltning (Instituto Nacional de Gestion Sanitaria - INGESA) forvalter sygehjælpen. Instituttet for ældre og sociale ydelser (Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO) står sammen med de selvstyrende regioner for administrationen af de pensioner, der udbetales gennem den ikke-bidragspligtige ordning, ydelser til ældre og handicappede og sociale ydelser. Det administrerer ligeledes ordningerne for langtidspleje. Den statslige arbejdsformidling (Servicio Público de Empleo Estatal - SPEE) administrerer og kontrollerer arbejdsløshedsydelser. Sammen med de selvstyrende regioner udarbejder den også de beskæftigelsespolitikker, der iværksættes af arbejdsformidlingskontorerne (Oficinas de Empleo). Den særlige tjenestemandsordning administreres af en række offentlige organer. Klager Hvis du ikke er indforstået med en afgørelse, som en social sikringsinstitution har truffet, kan du indgive en klage til den institution, som har truffet afgørelsen. Dette skal ske senest 30 dage efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis den sociale sikringsinstitution afviser din klage, kan du anke afgørelsen til socialdomstolen (Juzgado de lo social) på dit bopælssted. Domstolens afgørelse kan desuden appelleres til den domstol (Tribunal Superior de Justicia) i den selvstyrende region, som den sociale domstol henhører under. Finansiering Der skal indbetales socialsikringsbidrag, så snart man påbegynder et arbejde. Bidraget beregnes som en procentdel (bidragssats) af bidragsgrundlaget. Bidragsgrundlaget og bidragssatsen fastsættes hvert år af regeringen. Under den almindelige ordning (Regimen General) svarer bidragsgrundlaget stort set til arbejdstagerens faktiske løn. Der er dog en nedre grænse, som svarer til den tværfaglige mindsteløn (SMI) med tillæg af en sjettedel for heltidsbeskæftigede, og en øvre grænse, som svarer til lidt mere end 5 x SMI. For selvstændige erhvervsdrivende er der fastsat en nedre og øvre grænse for bidragsgrundlaget, og de skal som minimum betale bidrag på grundlag af Juli

7 minimumsbeløbet. De har mulighed for at vælge et højere bidragsgrundlag, forudsat at det ikke ligger over den øvre grænse, og kan senere ændre grundlaget inden for de fastsatte rammer. Selvstændige erhvervsdrivende kan i visse tilfælde frivilligt udvide deres forsikringsdækning, så den også omfatter arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Selvstændige erhvervsdrivende skal selv sørge for at indbetale socialsikringsbidrag. Arbejdsgiveren tilbageholder arbejdstagerens bidrag i dennes løn og overfører det sammen med sit eget bidrag til finanshovedkontoret for den sociale sikring. Bidrag til forsikringen mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme betales udelukkende af arbejdsgiveren. Ydelser ved langtidspleje finansieres af staten og de selvstyrende regioner (Comunidades Autónomas) i samarbejde med lokale institutioner. Brugerne bidrager i visse tilfælde til betalingen. Familieydelser finansieres også over skatten. Tjenestemænd skal indbetale bidrag til den relevante forsikringsordning og pensionskasse. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Forsikringstagere arbejdstagere, der er optaget i den sociale sikring eller er i en lignende situation. Retten til lægehjælp indskrænkes ikke af, at arbejdsgiveren måske ikke har opfyldt sine forsikringsforpligtelser pensionister og personer, der modtager andre løbende sociale sikringsydelser. arbejdsløse, der har opbrugt arbejdsløshedsunderstøttelse eller ydelse. Sygesikringen gælder på visse betingelser også for den forsikredes familie, så længe de bor i Spanien, under bestemte betingelser: den forsikredes ægtefælle eller samlever gennem mindst et år og dennes børn den forsikredes eller ægtefællens børn, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, den forsikredes søskende og plejebørn, der er yngre en 26 år og har en invaliditet på mindst 65 % adoptivbørn og mindreårige under adoptionsproceduren, der er yngre en 26 år og har en earbejdsudygtighed på mindst 65 % Personer, der er separeret eller fraskilt, eller hvis ægteskab er erklæret ugyldigt, og som ikke er dækket af en anden ordning, kan alligevel være omfattet af sygesikringen, forudsat at den hovedforsikrede er berettiget til sundhedsydelser. Nogle kategorier af spanske emigranter og nogle af deres familiemedlemmer, der opholder sig midlertidigt i Spanien eller vender tilbage til landet, kan tilslutte sig sundhedsordningen, hvis de ikke er berettiget til sygehjælp på anden vis. Der ydes også sygehjælp til legale borgere, hvis indtægt ikke overskrider den lovbestemte grænse. Der er fastsat en række nærmere betingelser, navnlig med hensyn til bopæl og manglende social sikring. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil man kun blive behandlet i nødstilfælde ved alvorlig sygdom eller ulykke. Det er ikke muligt at lade sig forsikre på grundlag af et lønarbejde, hvor indtægten er så lav, at man ikke kan leve af det. Hvad dækker ordningen? Sygehjælp Den almindelige sociale sikringsordning giver adgang til lægebehandling i hjemmet (ayuda domiciliaria, bl.a. for ældre og handicappede), på sundhedscentre og på (offentlige eller private) klinikker, der har indgået aftale med Comunidades Autónomas (de selvstyrende regioner) eller INGESA. Den sociale sikring dækker ligeledes sygehusbehandling og behandling på skadestue i akutte tilfælde (med eller uden hospitalsindlæggelse). Hvis patienten ikke kan Juli

9 transporteres med almindelige transportmidler, dækker den sociale sikring sygetransport med ambulance. Den sociale sikringsordning dækker udgifterne til medicin, kirurgiske og ortopædiske proteser samt kørestole til handicappede. Derimod dækker den hverken tandproteser eller briller. Når den behandlende læge finder det lægeligt begrundet, er rehabilitering gratis. Der kan under visse betingelser ordineres badekur. Skibe til søs kan døgnet rundt modtage lægelig bistand over radioen fra socialinstituttet for søfarende (ISM). Særordninger Særordningen for søfarende indeholder særlige bestemmelser om sygdom og ulykkestilfælde, der indtræffer om bord på skibe eller i udenlandske havne. Særordning for handicappede Det nationale sundhedssystem yder gratis sygehjælp og lægemidler til handicappede. Handicappede har desuden adgang til funktionel og psykoterapeutisk rehabilitering, psykologisk behandling og terapi, almindelig undervisning og specialundervisning, erhvervsmæssig rehabilitering og integration på arbejdsmarkedet osv. Personer, der er fyldt tre år, og hvis invaliditetsgrad overstiger 33 %, har ret til befordringstilskud eller befordringsgodtgørelse, hvis de ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Hvordan får du adgang til sygehjælp? For at få sygehjælp skal du forevise et gyldigt sygesikringskort (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud). Lægebehandling er normalt gratis. Tandlægeudgifter dækkes dog ikke fuldt ud. Lægemidler er ved ambulant behandling gratis for visse persongrupper, først og fremmest personer, der modtager ikke-bidragspligtig pension, personer, der har opbrugt arbejdsløshedsunderstøttelse eller ydelse og personer med ret til løbende ydelser som følge af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Andre betaler selv en vis andel af medicinudgifterne (mellem 10 % og 60 % af prisen, afhængigt af modtagerens indtægt). Lægemidler, der gives under indlæggelse og behandling på et sygehus, er gratis. Hvis du har ret til lægehjælp, fordi du er i familie med en forsikret person (som regel din ægtefælle), og du ikke længere bor sammen med vedkommende, kan du anmode om at få et lægehjælpskort (tarjeta de asistencia sanitaria) til dig selv og eventuelle børn, der bor sammen med dig. Det fås ved henvendelse til provinsdirektoratet for INSS (den sociale sikring). Sygehjælpen ydes udelukkende på behandlingscentre under de selvstyrende regioner (undtagen Ceuta og Melilla, hvor sygehjælpen ydes af det nationale institut for sundhedsforvaltning INGESA) eller på godkendte sundhedscentre (centros médicos concertados). Lægehjælp, der ydes på andre institutioner, dækkes normalt ikke af den nationale sygesikring. Juli

10 Du kan henvende dig direkte til en alment praktiserende læge, børnelæge eller tandlæge. Hvis du har brug for en specialist på andre områder, skal du have en henvisning fra en alment praktiserende læge. I hvert distrikt svarende til patientens bopælsområde kan den pågældende frit vælge sin alment praktiserende læge og børnelæge blandt de læger, hvis patientliste ikke har nået det maksimum, der er fastsat for det pågældende distrikt. Ved indlæggelse på et sygehus kræves en henvisning fra den praktiserende læge, medmindre indlæggelsen sker akut. Man kan som regel ikke vælge et bestemt sygehus. Patienterne tilknyttes et sygehus ud fra deres adresse (i akutte tilfælde kan de dog indlægges på et hvilket som helst sygehus). Juli

11 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Der udbetales sygedagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed (incapacidad temporal) til personer, som er tilsluttet den sociale sikring og har været nødt til at indstille deres arbejde på grund af en sygdom eller en ulykke. Der gælder særlige betingelser for selvstændige landmænd, som kan tegne en frivillig forsikring, der giver dem ret til sygedagpenge. De kan tegne denne forsikring, når de etablerer selvstændig virksomhed, eller hvert år før den 1. oktober. Du har ret til sygedagpenge, hvis du har indbetalt bidrag i 180 dage i alt i løbet af de seneste fem år. Hvad dækker ordningen? Sygedagpenge Dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales normalt efter en venteperiode på tre dage. Arbejdsgiveren udbetaler sygeløn fra den fjerde til den 15. sygedag, hvorefter der udbetales sygedagpenge under den sociale sikringsordning. Der udbetales dagpenge i op til 365 dage med mulighed for forlængelse i yderligere 180 dage, hvis lægen forventer, at den pågældende vil kunne raskmeldes i løbet af denne periode. Sygedagpengene udgør 60 % af beregningsgrundlaget (normalt bidragsgrundlaget for den foregående måned) og udbetales fra den fjerde dag efter arbejdsophøret, som skal dokumenteres af en læge, og til og med den 20. dag (fra den fjerde til den 15. dag betales de af arbejdsgiveren). Herefter stiger dagpengene til 75 % af beregningsgrundlaget. Der findes også en ydelse, som gives i forbindelse med pleje af børn med kræft eller en anden alvorlig sygdom (Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave). Ydelsen er beregnet til forældre (herunder adoptivforældre, personer, der har et barn i pleje med henblik på adoption, og permanente plejeforældre), som begge arbejder og går mere end 50 % ned i tid for at passe et barn, der er ramt af en af disse sygdomme og derfor skal være indlagt i længere tid. Ydelsen udbetales kun til en af forældrene. Særordninger Under særordningen for selvstændige erhvervsdrivende udbetales der dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed fra den fjerde dag efter, at den pågældende er blevet uarbejdsdygtig. Dagpengene er på 60 % af det månedlige bidragsgrundlag fra den fjerde til og med den 20. dag, hvorefter de udgør 75 % af dette beregningsgrundlag. Juli

12 Dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales direkte til de selvstændige erhvervsdrivende (enten af INSS eller af det pågældende forsikringsselskab). Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Hvis du ikke er i stand til at arbejde, skal det attesteres af en læge, der er tilknyttet sundhedsmyndighederne (Servicios Públicos de Salud). Attesten skal udstedes efter en helbredsundersøgelse og være arbejdsgiven i hænde senest tre dage efter afsendelsen. Juli

13 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Naturalydelser Kvindelige lønmodtagere, pensionister og lignende personer og deres familiemedlemmer har ret til sygehjælp (asistencia sanitaria). Illegale udlændinge vil modtage sygehjælp under svangerskab, fødsel og i barselsperioden. Barselsorlov/-ydelser Svangerskabsydelsen (subsidio de riesgo durante el embarazo) gør det muligt at beskytte en gravid erhvervsaktiv kvinde i den periode, hvor ansættelseskontrakten må suspenderes som følge af, at hun skal flyttes til andet arbejde (eller indstille sin selvstændige virksomhed) af hensyn til hende selv eller barnet, men hvor en sådan flytning ikke er mulig inden for virksomheden. Ydelsen til ammende kvinder (subsidio por riesgo durante la lactancia natural) gives til erhvervsaktive kvinder, der ikke kan genoptage deres sædvanlige arbejde, fordi de ammer deres børn. Der udbetales dagpenge ved fødsel til arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af en hvilken som helst social sikringsordning, og som ifølge arbejdsretten har orlov i forbindelse med fødsel eller adoption eller modtagelse af et plejebarn. For at opnå bidragspligtige ydelser ved barsel (subsidio por maternidad de naturaleza contributiva) eller faderskab (subsidio por paternidad) skal den forsikrede have indbetalt bidrag i mindst 180 dage i løbet af de syv år, der går forud for barnets fødsel (eller ved adoption eller familiepleje forud for den administrative eller retslige afgørelse), eller 360 dage i hele sit erhvervsaktive liv. Arbejdstagere under 26 år er omfattet af særlige regler (gælder kun kvinder). Hvad dækker ordningen? Naturalydelser Gravide kvinder har ret til hjælp under svangerskabet, fødselshjælp og pleje efter fødslen. Det er muligt at blive indlagt på sygehuse, der er underlagt det nationale sundhedsvæsen (Sistema Nacional de Salud), og sygehuse, der har indgået aftale med sundhedsvæsenet. Barselsorlov og -ydelse De bidragspligtige barselsdagpenge udbetales i 16 uger. Perioden kan forlænges med to uger i tilfælde af flerbørnsfødsel, adoption eller modtagelse af plejebarn, og hvis Juli

14 barnet er handicappet. Hvis begge forældre arbejder, kan faderen tildeles barselsdagpenge i op til 10 uger. Perioden forlænges, hvis barnet fødes for tidligt eller indlægges på sygehuset. adoptionen eller modtagelsen af et plejebarn (det er også muligt at få en hvileperiode kombineret med deltidsarbejde). Moderen kan selv tilrettelægge barselsorloven, men hvis hun selv har født barnet, skal hun holde fri i de første seks uger efter dets fødsel. Faderen kan få udbetalt bidragspligtige barselsdagpenge i 13 dage (i visse tilfælde 20 dage). Perioden kan forlænges med to dage pr. barn ved fødsel af flere børn, adoption eller modtagelse af plejebarn. Fra den 1. januar 2013 forlænges fædreorloven til fire uger. Moderen og faderen modtager barselsdagpenge i hele den periode, hvor de har ret til orlov, og beløbet svarer til beregningsgrundlaget. Dagpengene beregnes ved at dividere bidragsgrundlaget i den måned, der gik forud for orloven, med det antal dage, hvor der er indbetalt bidrag. De ikke-bidragspligtige barselsdagpenge (subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva) udbetales i 42 dage (i visse tilfælde 56 dage). De svarer til den offentlige indkomstindikator IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Svangerskabsydelsen (subsidio de riesgo durante el embarazo) beregnes pr. dag og udbetales fra den dag, hvor kvinden forlader sit arbejde, og indtil hun vender tilbage igen. Beløbet udgør 100 % af beregningsgrundlaget, der er det samme som for sygdom i tilfælde af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Ydelsen til ammende kvinder (riesgo durante la lactancia) svarer til 100 % af ovennævnte beregningsgrundlag. Hvordan får du adgang til barselsydelser? For at få sygehjælp skal du forevise et gyldigt sygesikringskort (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud). Hvis du har ret til lægehjælp, fordi du er i familie med en forsikret person (som regel din ægtefælle), og du ikke længere bor sammen med vedkommende, kan du anmode om at få et lægehjælpskort (tarjeta de asistencia sanitaria) til dig selv og eventuelle børn, der bor sammen med dig. Det fås ved henvendelse til provinsdirektoratet for INSS (den sociale sikring) (se også afsnittet sygehjælp). Barselsdagpenge, svangerskabsydelse og ydelse til ammende kvinder udbetales direkte af INSS eller socialinstituttet for søfarende efter ansøgning. Juli

15 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Varig uarbejdsdygtighed Ved varig invaliditet (incapacidad permanente) forstås det forhold, at en arbejdstager efter at have gennemgået den fornødne behandling og efter at være blevet raskmeldt af sin læge stadig har fysiske eller funktionelle men, der formentlig vil betyde, at den pågældende ikke kan varetage et almindeligt arbejde i resten af sit liv. Personer over 65 år, der opfylder betingelserne for at få en alderspension, har ikke ret til invalidepension i forbindelse med ikke-erhvervsmæssige risici. Når en invalidepensionist fylder 65 år, bliver invalidepensionen automatisk til en alderspension, uden at dette medfører nogen ændring af pensionsvilkårene. Varig invaliditet er også den uarbejdsdygtighed, der foreligger ved udløbet af den maksimale periode med midlertidig uarbejdsdygtighed. Varig invaliditet skal derfor normalt følge en midlertidig uarbejdsdygtighed. Der findes en særlig ordning for selvstændige erhvervsdrivende. Betingelser for berettigelse Den pågældende skal være omfattet af en social sikringsordning eller befinde sig i en situation, der sidestilles hermed på det tidspunkt, hvor invaliditeten indtræder. Denne betingelse anses altid for opfyldt, når invaliditeten skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og når du bliver varigt totalt invalid eller svært handicappet som følge af en ulykke eller sygdom, der ikke har forbindelse med dit arbejde, og har indbetalt bidrag i mindst 15 år, heraf tre år inden for de 10 år, der går forud for invaliditetens indtræden. Der kræves ingen minimumsbidragsperiode, når invaliditeten skyldes en ulykke i almindelighed, en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Når invaliditeten skyldes en sygdom uden forbindelse med erhvervsudøvelsen, skal den pågældende have indbetalt bidrag til den sociale sikring i et antal år, der afhænger af arbejdstagerens alder. En forsikret person, der er under 31 år, skal have været forsikret i mindst en tredjedel af perioden fra det fyldte 16. år til det tidspunkt, hvor invaliditeten indtræder. Personer, der er fyldt 31 år, skal have været forsikret i mindst en fjerdedel af tidsrummet mellem det fyldte 20. år og den begivenhed, der var årsag til uarbejdsdygtigheden, dog i mindst fem år. En femtedel af bidragsperioden skal desuden ligge inden for de 10 år, der gik forud for invaliditeten. Mindrebemidlede handicappede, som enten aldrig har indbetalt bidrag eller ikke har indbetalt bidrag i tilstrækkelig lang tid til at være berettiget til en bidragspligtig pension, har på visse betingelser ret til en ikke-bidragspligtig invalidepension. Juli

16 Invaliditetsgrad Den almindelige sociale sikringsordning skelner mellem fire grader af invaliditet: varig forringelse af en arbejdstagers evne til at udføre sit normale arbejde (incapacidad permanente parcial para la profesión habitual), hvilket vil sige, at arbejdstagerens arbejdsevne inden for dennes normale erhverv er forringet med mindst en tredjedel fuldstændig og varig nedsættelse af en arbejdstagers evne til at udføre sit normale arbejde (incapacidad permanente total para la profesión habitual), hvilket vil sige, at arbejdstageren ikke længere kan udføre sit normale arbejde, men kan udføre andet arbejde varig total invaliditet (incapacidad permanente absoluta), når der er tale om et fuldstændigt og varigt tab af evnen til at udføre ethvert arbejde svært handicap (gran invalidez), hvor den pågældende har behov for varig hjælp for at klare vigtige gøremål såsom at spise og klæde sig på. Hvad dækker ordningen? Kontantydelser Ved varig forringelse af arbejdstagerens evne til at udføre sit normale arbejde udbetales der et engangsbeløb svarende til 24 gange det månedlige beregningsgrundlag for ydelsen ved midlertidig arbejdsløshed. Ved fuldstændig og varig nedsættelse af arbejdsevnen udbetales der en pension svarende til 55 % af det relevante beregningsgrundlag. For personer over 55 år, som har svært ved at finde ny beskæftigelse, hæves pensionsbeløbet til 75 % af beregningsgrundlaget. Den berettigede kan anmode om, at pensionen konverteres til et engangsbeløb svarende til 84 gange den månedlige pension (minus 12 måneder for hvert år, hvormed ansøgerens alder overstiger 54 år, dog mindst 12 måneder). Ved fuldstændigt og varigt tab af evnen til at udføre ethvert arbejde udbetales der en pension, som svarer til hele beregningsgrundlaget. Svært handicappede modtager den samme pension som ved fuldstændig og varig nedsættelse af arbejdsevnen samt et tillæg (45 % af det laveste årlige bidragsgrundlag plus 30 % af arbejdstagerens bidragsgrundlag). Der findes en nedre og en øvre grænse for pensionsbeløbet. Rehabilitering Handicappede har ret til lægehandling (optræning), erhvervsvejledning og erhvervsuddannelse (rehabilitering med henblik på at genoptage deres sædvanlige arbejde eller omskoling til et andet arbejde). Der kan desuden indføres kvoter for ansættelse af handicappede arbejdstagere (f.eks. 2 % af alle stillinger i virksomheder med over 50 ansatte). Virksomheder tilskyndes til at ansætte handicappede arbejdstagere, ved at de slipper for at indbetale socialsikringsbidrag. Der ydes desuden tilskud til ordninger, hvor Juli

17 virksomheder opretter beskyttede arbejdspladser for handicappede, samtidig med at de fritages for skatter eller bidrag. Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Et vurderingsråd (Equipo de Valoración de Incapacidad EVI) tager stilling til, om du er varigt uarbejdsdygtig. Invaliditeten kan når som helst tages op til fornyet vurdering, indtil du når pensionsalderen. Juli

18 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Bidragspligtig alderspension Personer på 65 år eller derover, som er omfattet af en social sikringsordning eller befinder sig i en lignende situation (f.eks. ufrivilligt arbejdsløse), har indbetalt socialsikringsbidrag i mindst 15 år (heraf mindst to år inden for de sidste 15 år før pensioneringen) og trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har ret til bidragspligtig pension (pensión de jubilación). Personer, der ikke er tilknyttet en social sikringsordning eller befinder sig i en tilsvarende situation på pensionstidspunktet, skal have indbetalt bidrag i en tilsvarende periode. Der findes særlige ordninger for selvstændige erhvervsdrivende og for tjenestemænd. Førtidspensionering og delvis og fleksibel pensionering Personer, som har udført særlig hårdt, usundt, sundhedsskadeligt eller farligt arbejde (f.eks. i kulminer, ved jernbanerne eller om bord på fly eller skibe), og personer, hvis invaliditetsgrad er på mindst 45 % og derfor har en nedsat forventet levealder (i visse tilfælde 65 % eller derover), kan blive pensioneret og modtage fuld pension, inden de fylder 65 år. For arbejdsperioder, der er tilbagelagt inden for visse kategorier eller specialer, beregnes et antal "bonusdage" ved hjælp af den relevante koefficient. Personer, der har indbetalt bidrag til en gensidig arbejdsmarkedsfond (mutualidad laboral) før 1967, kan gå på pension, når de fylder 60 år og modtage en tilsvarende nedsat pensionsydelse. Arbejdstagere, der har indbetalt bidrag i 30 år, er tilmeldt arbejdsformidlingen og er ufrivilligt arbejdsløse, kan søge om pension, når de fylder 61 år, men her nedsættes pensionen også. Arbejdstagere kan gå på delpension (pensión de jubilación parcial), fra de fylder 61 år, til de når den almindelige pensionsalder, bl.a. under forudsætning af at: arbejdstageren indgår en aftale om deltidsansættelse med sin virksomhed, hvorefter arbejdstiden og lønnen nedsættes med mellem 25 og 75 %, og at arbejdsgiveren samtidig indgår en aftale med en ledig arbejdstager, der sikres beskæftigelse i den frigjorte arbejdstid, indtil den oprindelige arbejdstager går på fuld pension (denne betingelse skal ikke opfyldes, når deltidspensionisten er fyldt 65 år). Spanien har også en fleksibel pensionsordning, hvor personer, der modtager alderspension, kan arbejde på deltid (mellem 25 og 75 % af arbejdsdagen). Pensionsbeløbet nedsættes i så fald proportionalt med arbejdstiden. Ikke-bidragspligtig alderspension Mindrebemidlede ældre, som enten aldrig har indbetalt bidrag eller ikke har indbetalt bidrag i tilstrækkelig lang tid til at være berettiget til pension under den bidragspligtige ordning, har ret til en ikke-bidragspligtig alderspension. Juli

19 Hvad dækker ordningen? Bidragspligtig alderspension Efter indbetaling af bidrag i 15 år udgør pensionsbeløbet 50 % af beregningsgrundlaget. Beløbet øges med 3 % for hvert år derudover (til og med 25 år) og derefter (fra 26 år) med 2 % op til 100 % af beregningsgrundlaget, der nås ved indbetaling af bidrag i 35 år. Begningsgrundlaget fastlægges ved at dividere den pågældendes bidragsgrundlag for de 180 måneder, der går forud for den måned, hvor denne trækker sig tilbage, med 210. For de umiddelbart forudgående 24 måneder anvendes den nominelle værdi af bidragsgrundlaget, idet der for den resterende periode reguleres efter udviklingen i forbrugerprisindekset. Hvis lønmodtagere, der er fyldt 65 år og har indbetalt bidrag i over 15 år, fortsætter med at arbejde, forhøjes deres pension med 2 % for hvert år, de arbejder efter dette tidspunkt. Pensionen forhøjes med 3 % for hvert ekstra år, hvis de har betalt bidrag i mere end 40 år. Der er fastsat en mindstepension (pensión mínima) og en højeste pension (2 522,89 EUR pr. måned). Pensionen udbetales 14 gange om året. Efterløn Efterløn er en privat ydelse, der adskiller sig fra de forskellige alderspensioner under det sociale sikringssystem. Den forkerte brug af udtrykket "førtidspension" har givet anledning til forvirring, så man tror, at personer på efterløn er pensionister, hvilket ikke er korrekt. I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at der ikke findes nogen regler på området. Efterløn kan defineres som en aftale mellem virksomhed og arbejdstager om, at arbejdstageren ophører med at arbejde før pensionsalderen, men garanteres den samme indtægt, som den pågældende ville have haft indtil pensionsalderen. At den pågældende ophører med at arbejde, giver dog ikke ret til alderspension. Indtægten garanteres enten ved, at virksomheden udbetaler dagpenge, eller ved at den offentlige arbejdsformidling (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE) udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelse eller gennem en kombination af de to ordninger. Arbejdstageren indgår i denne periode en særlig aftale med finanshovedkontoret for den sociale sikring (Tesorería General de la Seguridad Social TGSS), som indbetaler socialsikringsbidragene, indtil den pågældende når pensionsalderen. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Ansøgning om aldersydelse skal indgives til den kompetente socialsikringsmyndighed. Det nationale institut for social sikring (Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS) tilkender og beregner bidragspligtige alderspensioner, og instituttet for ældre og sociale ydelser (Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO) står sammen med de selvstyrende regioner for administrationen af de pensioner, der udbetales gennem den ikke-bidragspligtige ordning. Juli

20 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Betingelser for berettigelse Der udbetales begravelseshjælp og efterladtepension til de efterladte til en afdød forsikret, hvis den afdøde: var tilmeldt en social sikringsordning eller var i en lignende situation og havde indbetalt bidrag i mindst 500 dage i de seneste fem kalenderår forud for dødsfaldet, såfremt dette skyldes en ikke-erhvervsbetinget sygdom. Når dødsfaldet sker på grund af et ulykkestilfælde, hvad enten der er tale om en arbejdsulykke eller ej, eller en erhvervssygdom, gælder kravet om, at man skal have været forsikret i en vis periode, ikke. Det gælder heller ikke for retten til at modtage børnepension ikke længere var omfattet af en social sikringsordning eller befandt sig i en lignende situation, men havde indbetalt socialsikringsbidrag i mindst 15 år fik udbetalt alderspension eller invalidepension under en bidragspligtig ordning modtog dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed, svangerskabsydelse, godtgørelse til ammende kvinder eller barselsdagpenge eller som følge af en arbejdsulykke eller anden ulykke er forsvundet under omstændigheder, som må antages at have medført døden, og ikke er fundet senest 90 dage efter ulykken. I en sådan situation bortfalder retten til begravelseshjælp. Enke- eller enkemandspension Personer, der har været gift med afdøde, og som ikke har giftet sig igen, er med visse undtagelser berettiget til efterladtepension. Pensionen tilkendes den efterlevende ægtefælle, separerede og fraskilte og personer, hvis ægteskab er erklæret ugyldigt. Pensionsbeløbet fastsættes i visse tilfælde i forhold til den tid, ægtefællerne har levet sammen. Samlevere kan under visse omstændigheder også tilkendes enke- eller enkemandspension. Børnepension Afdødes børn tildeles børnepension, uanset om de er født i eller uden for ægteskab. Den efterlevende ægtefælles børn kan i visse tilfælde også tildeles børnepension, hvis de på datoen for dødsfaldet: er under 21 år eller er myndige, men ikke i stand til at arbejde på grund af varig total invaliditet eller svært handicap er under 23 år (eller 25 år, hvis de har mistet begge forældre ) og har en indtægt, der ikke overstiger mindstelønnen (salario mínimo interprofesional). Ydelser til andre familiemedlemmer Der kan under visse omstændigheder udbetales ydelser til andre familiemedlemmer (f.eks. forældre, bedsteforældre, børnebørn og søskende), hvis de blev forsørget af den afdøde, ikke modtager pension fra det offentlige og boede sammen med den afdøde i mindst to år før dødsfaldet. Juli

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland

Dine rettigheder til social sikring. i Tyskland Dine rettigheder til social sikring i Tyskland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig

Dine rettigheder til social sikring. i Frankrig Dine rettigheder til social sikring i Frankrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

landstingsforordningen om førtidspension

landstingsforordningen om førtidspension Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Vejledning om landstingsforordningen om førtidspension December 2010 VEJLEDNING OM FØRTIDSPENSION Indholdsfortegnelse: Side

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010

HK+ Lønforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. HK-05. Gældende fra 1. januar 2010 HK+ Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HK-05 Gældende fra 1. januar 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere