Dine rettigheder til social sikring. i Spanien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dine rettigheder til social sikring. i Spanien"

Transkript

1 Dine rettigheder til social sikring i Spanien

2 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social Protection). Flere oplysninger om MISSOC findes på: Denne vejledning indeholder en generel beskrivelse af de sociale sikringsordninger i de respektive lande. Du kan få nærmere oplysninger i andre MISSOC-publikationer, som alle er tilgængelige via ovennævnte link. Du kan også kontakte de kompetente myndigheder og institutioner, der er nævnt i bilag til denne vejledning. Hverken Europa-Kommissionen eller personer, der handler på Kommissionens vegne, kan drages til ansvar for brugen af oplysninger i dette dokument. Den Europæiske Union, 2012 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Juli

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering... 4 Indledning... 4 Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse... 5 Finansiering... 6 Kapitel II: Sygehjælp... 8 Hvornår har du ret til sygehjælp?... 8 Hvad dækker ordningen?... 8 Hvordan får du adgang til sygehjælp?... 9 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge...11 Hvornår har du ret til sygedagpenge?...11 Hvad dækker ordningen?...11 Hvordan får du adgang til sygedagpenge?...12 Kapitel IV: Ydelser ved barsel...13 Hvornår har du ret til barselsydelser?...13 Hvad dækker ordningen?...13 Hvordan får du adgang til barselsydelser?...14 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet...15 Hvornår har du ret til invaliditetsydelser?...15 Hvad dækker ordningen?...16 Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser?...17 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser...18 Hvornår har du ret til aldersydelser?...18 Hvad dækker ordningen?...19 Hvordan får du adgang til aldersydelser?...19 Kapitel VII: Efterladteydelser...20 Hvornår har du ret til efterladteydelser?...20 Hvad dækker ordningen?...21 Hvordan får du adgang til efterladteydelser?...22 Kapitel VIII: Ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme...23 Hvornår har du ret til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...23 Hvad dækker ordningen?...23 Hvordan får du adgang til ydelser ved arbejdsulykker og erhvervssygdomme?...24 Kapitel IX: Familieydelser...25 Hvornår har du ret til familieydelser?...25 Hvad dækker ordningen?...25 Hvordan får du adgang til familieydelser?...25 Kapitel X: Arbejdsløshed...26 Hvornår har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse?...26 Hvad dækker ordningen?...27 Hvordan får du adgang til arbejdsløshedsunderstøttelse?...28 Kapitel XI: Forsørgelseshjælp...29 Hvornår har du ret til forsørgelseshjælp?...29 Hvad dækker ordningen?...29 Hvordan får du adgang til forsørgelseshjælp?...31 Kapitel XII: Langtidspleje...32 Hvornår har du ret til langtidspleje?...32 Hvad dækker ordningen?...32 Hvordan får du adgang til langtidspleje?...33 Bilag : Kontaktoplysninger for institutioner og relevante internetsider...34 Juli

4 Kapitel I: Indledning, tilrettelæggelse og finansiering Indledning Den sociale sikring i Spanien er integreret i to systemer, som omfatter henholdsvis bidragspligtige ordninger og en ikke-bidragspligtig ordning. Bidragspligtige ordninger Der findes to kategorier af bidragspligtige ordninger i Spanien: en almindelig ordning, som gælder for alle arbejdstagere, der ikke er omfattet af en særordning, og for visse tjenestemænd tre særordninger for selvstændige erhvervsdrivende, kulminearbejdere og søfarende (sømænd og fiskere). Der findes en særlig ordning for studerende (seguro escolar). Der findes endvidere en særlig bidragspligtig ordning for tjenestemænd. Ikke-bidragspligtig ordning Personer, som har særligt behov for hjælp, og som ikke har tilstrækkelige indtægter til at klare sig på de i loven fastsatte betingelser, har ret til ikke-bidragspligtige ydelser. Ordningen dækker personer, der aldrig har indbetalt sociale sikringsbidrag eller har indbetalt bidrag, men ikke er berettiget til de ydelser, der tildeles under de bidragspligtige ordninger. De ikke-bidragspligtige ydelser omfatter følgende: lægehjælp alders- og invalidepension arbejdsløshedsunderstøttelse (subsidio por desempleo) familietillæg ikke-bidragspligtige barselsydelser (subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva) (ikke indkomstregulerede). Visse kategorier af personer kan desuden søge om tillægsydelser fra den centrale eller regionale regering. Disse sociale ydelser udbetales især til ældre og handicappede personer. Frivillige forsikringer I Spanien er det muligt at indgå en særlig aftale med den sociale sikring om i visse afgrænsede tilfælde at opretholde eller udvide retten til socialsikringsydelser. Dog kan indgåelsen af denne aftale i nogle tilfælde medføre, at man skal tilmeldes den tilsvarende sociale sikringsordning afhængig af, hvilket erhverv man har haft. Forsikringstageren skal i så fald selv betale hele bidraget. Juli

5 Registrering Før du begynder at arbejde i Spanien, skal du tilmeldes den sociale sikring og optages i den lovpligtige ordning, der svarer til dit erhverv. Dette skal gøres inden for bestemte tidsfrister. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om at blive optaget. Hvis du er arbejdstager, påhviler det din arbejdsgiver at sørge for, at du bliver optaget. Optagelse i den sociale sikring er obligatorisk. Før du begynder at arbejde i Spanien, skal du inden for den fastsatte frist tilmeldes den sociale sikring og optages i den lovpligtige ordning, der svarer til dit erhverv. Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du selv ansøge om at blive optaget. Hvis du er arbejdstager, påhviler det din arbejdsgiver at sørge for, at du bliver optaget. Optagelse i den sociale sikring er obligatorisk og gælder for hele den forsikredes erhvervsaktive liv. Når en person er blevet optaget i den relevante sociale sikringsordning og er begyndt at arbejde, begynder han/hun at indbetale socialsikringsbidrag og er dermed forsikret. Ændringer i den pågældendes beskæftigelsessituation (f.eks. jobskifte eller arbejdsløshed) påvirker hans/hendes forsikringsstatus. Beskæftigelsesperioder benævnes "altas" og perioder uden beskæftigelse "bajas". Retten til sociale sikringsydelser er næsten altid betinget af, at den erhvervsaktive befinder sig i en "alta-periode". Der findes dog en lang række situationer, som sidestilles med forsikringsperioder ("altas"), selvom den pågældende ikke har erhvervsmæssig beskæftigelse. Forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, kan en person, der ikke indbetaler bidrag, endvidere have ret til alderspension, ydelser ved varig uarbejdsdygtighed (fuldstændig varig uarbejdsdygtighed eller svært handicap), ydelser ved dødsfald og efterladteydelser (undtagen begravelseshjælp). Den særlige tjenestemandsordning Denne særordning gælder for civile og militære tjenestemænd samt andre offentligt ansatte. Visse kategorier af tjenestemænd er dog omfattet af den almindelige sociale sikringsordning. Denne ordning omfatter: civile tjenestemænd militære tjenestemænd tjenestemænd i retsvæsenet, lovgivende forsamlinger og andre statslige eller forfatningsmæssige organer, hvis det er fastsat i den gældende lovgivning. Tilrettelæggelse af den sociale beskyttelse Den sociale sikring i Spanien administreres af nedenstående organer. Finanshovedkontoret for den sociale sikring (Tesorería General de la Seguridad Social - TGSS) fører registre over virksomheder, arbejdstagere og selvstændige Juli

6 erhvervsdrivende og kontrollerer deres status som aktive bidragydere, inddriver socialsikringsbidrag og udbetaler alle ydelser. Det forvalter desuden reservefonden for social sikring (Fondo de Reserva de la Seguridad Social). Det nationale institut for social sikring (Instituto Nacional de la Seguridad Social - INSS) tilkender og beregner kontantydelser under samtlige ordninger (undtagen den særlige ordning for søfarende og den ikke-bidragspligtige alders- og invalidepension samt arbejdsløshedsunderstøttelsen) og familieydelser under samtlige ordninger (herunder den særlige ordning for søfarende). Socialinstituttet for søfarende (Instituto Social de la Marina - ISM) har to opgaver. Det tager sig af sociale problemer i søfarts- og fiskerisektoren, og det forvalter den særlige sociale sikringsordning for søfarende. De selvstyrende regioners behandlingscentre og for Ceuta og Melillas vedkommende det nationale institut for sundhedsforvaltning (Instituto Nacional de Gestion Sanitaria - INGESA) forvalter sygehjælpen. Instituttet for ældre og sociale ydelser (Instituto de Mayores y Servicios Sociales - IMSERSO) står sammen med de selvstyrende regioner for administrationen af de pensioner, der udbetales gennem den ikke-bidragspligtige ordning, ydelser til ældre og handicappede og sociale ydelser. Det administrerer ligeledes ordningerne for langtidspleje. Den statslige arbejdsformidling (Servicio Público de Empleo Estatal - SPEE) administrerer og kontrollerer arbejdsløshedsydelser. Sammen med de selvstyrende regioner udarbejder den også de beskæftigelsespolitikker, der iværksættes af arbejdsformidlingskontorerne (Oficinas de Empleo). Den særlige tjenestemandsordning administreres af en række offentlige organer. Klager Hvis du ikke er indforstået med en afgørelse, som en social sikringsinstitution har truffet, kan du indgive en klage til den institution, som har truffet afgørelsen. Dette skal ske senest 30 dage efter, at du har fået meddelelse om afgørelsen. Hvis den sociale sikringsinstitution afviser din klage, kan du anke afgørelsen til socialdomstolen (Juzgado de lo social) på dit bopælssted. Domstolens afgørelse kan desuden appelleres til den domstol (Tribunal Superior de Justicia) i den selvstyrende region, som den sociale domstol henhører under. Finansiering Der skal indbetales socialsikringsbidrag, så snart man påbegynder et arbejde. Bidraget beregnes som en procentdel (bidragssats) af bidragsgrundlaget. Bidragsgrundlaget og bidragssatsen fastsættes hvert år af regeringen. Under den almindelige ordning (Regimen General) svarer bidragsgrundlaget stort set til arbejdstagerens faktiske løn. Der er dog en nedre grænse, som svarer til den tværfaglige mindsteløn (SMI) med tillæg af en sjettedel for heltidsbeskæftigede, og en øvre grænse, som svarer til lidt mere end 5 x SMI. For selvstændige erhvervsdrivende er der fastsat en nedre og øvre grænse for bidragsgrundlaget, og de skal som minimum betale bidrag på grundlag af Juli

7 minimumsbeløbet. De har mulighed for at vælge et højere bidragsgrundlag, forudsat at det ikke ligger over den øvre grænse, og kan senere ændre grundlaget inden for de fastsatte rammer. Selvstændige erhvervsdrivende kan i visse tilfælde frivilligt udvide deres forsikringsdækning, så den også omfatter arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Selvstændige erhvervsdrivende skal selv sørge for at indbetale socialsikringsbidrag. Arbejdsgiveren tilbageholder arbejdstagerens bidrag i dennes løn og overfører det sammen med sit eget bidrag til finanshovedkontoret for den sociale sikring. Bidrag til forsikringen mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme betales udelukkende af arbejdsgiveren. Ydelser ved langtidspleje finansieres af staten og de selvstyrende regioner (Comunidades Autónomas) i samarbejde med lokale institutioner. Brugerne bidrager i visse tilfælde til betalingen. Familieydelser finansieres også over skatten. Tjenestemænd skal indbetale bidrag til den relevante forsikringsordning og pensionskasse. Juli

8 Kapitel II: Sygehjælp Hvornår har du ret til sygehjælp? Forsikringstagere arbejdstagere, der er optaget i den sociale sikring eller er i en lignende situation. Retten til lægehjælp indskrænkes ikke af, at arbejdsgiveren måske ikke har opfyldt sine forsikringsforpligtelser pensionister og personer, der modtager andre løbende sociale sikringsydelser. arbejdsløse, der har opbrugt arbejdsløshedsunderstøttelse eller ydelse. Sygesikringen gælder på visse betingelser også for den forsikredes familie, så længe de bor i Spanien, under bestemte betingelser: den forsikredes ægtefælle eller samlever gennem mindst et år og dennes børn den forsikredes eller ægtefællens børn, hvad enten de er født i eller uden for ægteskab, den forsikredes søskende og plejebørn, der er yngre en 26 år og har en invaliditet på mindst 65 % adoptivbørn og mindreårige under adoptionsproceduren, der er yngre en 26 år og har en earbejdsudygtighed på mindst 65 % Personer, der er separeret eller fraskilt, eller hvis ægteskab er erklæret ugyldigt, og som ikke er dækket af en anden ordning, kan alligevel være omfattet af sygesikringen, forudsat at den hovedforsikrede er berettiget til sundhedsydelser. Nogle kategorier af spanske emigranter og nogle af deres familiemedlemmer, der opholder sig midlertidigt i Spanien eller vender tilbage til landet, kan tilslutte sig sundhedsordningen, hvis de ikke er berettiget til sygehjælp på anden vis. Der ydes også sygehjælp til legale borgere, hvis indtægt ikke overskrider den lovbestemte grænse. Der er fastsat en række nærmere betingelser, navnlig med hensyn til bopæl og manglende social sikring. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, vil man kun blive behandlet i nødstilfælde ved alvorlig sygdom eller ulykke. Det er ikke muligt at lade sig forsikre på grundlag af et lønarbejde, hvor indtægten er så lav, at man ikke kan leve af det. Hvad dækker ordningen? Sygehjælp Den almindelige sociale sikringsordning giver adgang til lægebehandling i hjemmet (ayuda domiciliaria, bl.a. for ældre og handicappede), på sundhedscentre og på (offentlige eller private) klinikker, der har indgået aftale med Comunidades Autónomas (de selvstyrende regioner) eller INGESA. Den sociale sikring dækker ligeledes sygehusbehandling og behandling på skadestue i akutte tilfælde (med eller uden hospitalsindlæggelse). Hvis patienten ikke kan Juli

9 transporteres med almindelige transportmidler, dækker den sociale sikring sygetransport med ambulance. Den sociale sikringsordning dækker udgifterne til medicin, kirurgiske og ortopædiske proteser samt kørestole til handicappede. Derimod dækker den hverken tandproteser eller briller. Når den behandlende læge finder det lægeligt begrundet, er rehabilitering gratis. Der kan under visse betingelser ordineres badekur. Skibe til søs kan døgnet rundt modtage lægelig bistand over radioen fra socialinstituttet for søfarende (ISM). Særordninger Særordningen for søfarende indeholder særlige bestemmelser om sygdom og ulykkestilfælde, der indtræffer om bord på skibe eller i udenlandske havne. Særordning for handicappede Det nationale sundhedssystem yder gratis sygehjælp og lægemidler til handicappede. Handicappede har desuden adgang til funktionel og psykoterapeutisk rehabilitering, psykologisk behandling og terapi, almindelig undervisning og specialundervisning, erhvervsmæssig rehabilitering og integration på arbejdsmarkedet osv. Personer, der er fyldt tre år, og hvis invaliditetsgrad overstiger 33 %, har ret til befordringstilskud eller befordringsgodtgørelse, hvis de ikke er i stand til at benytte offentlige transportmidler. Hvordan får du adgang til sygehjælp? For at få sygehjælp skal du forevise et gyldigt sygesikringskort (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud). Lægebehandling er normalt gratis. Tandlægeudgifter dækkes dog ikke fuldt ud. Lægemidler er ved ambulant behandling gratis for visse persongrupper, først og fremmest personer, der modtager ikke-bidragspligtig pension, personer, der har opbrugt arbejdsløshedsunderstøttelse eller ydelse og personer med ret til løbende ydelser som følge af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Andre betaler selv en vis andel af medicinudgifterne (mellem 10 % og 60 % af prisen, afhængigt af modtagerens indtægt). Lægemidler, der gives under indlæggelse og behandling på et sygehus, er gratis. Hvis du har ret til lægehjælp, fordi du er i familie med en forsikret person (som regel din ægtefælle), og du ikke længere bor sammen med vedkommende, kan du anmode om at få et lægehjælpskort (tarjeta de asistencia sanitaria) til dig selv og eventuelle børn, der bor sammen med dig. Det fås ved henvendelse til provinsdirektoratet for INSS (den sociale sikring). Sygehjælpen ydes udelukkende på behandlingscentre under de selvstyrende regioner (undtagen Ceuta og Melilla, hvor sygehjælpen ydes af det nationale institut for sundhedsforvaltning INGESA) eller på godkendte sundhedscentre (centros médicos concertados). Lægehjælp, der ydes på andre institutioner, dækkes normalt ikke af den nationale sygesikring. Juli

10 Du kan henvende dig direkte til en alment praktiserende læge, børnelæge eller tandlæge. Hvis du har brug for en specialist på andre områder, skal du have en henvisning fra en alment praktiserende læge. I hvert distrikt svarende til patientens bopælsområde kan den pågældende frit vælge sin alment praktiserende læge og børnelæge blandt de læger, hvis patientliste ikke har nået det maksimum, der er fastsat for det pågældende distrikt. Ved indlæggelse på et sygehus kræves en henvisning fra den praktiserende læge, medmindre indlæggelsen sker akut. Man kan som regel ikke vælge et bestemt sygehus. Patienterne tilknyttes et sygehus ud fra deres adresse (i akutte tilfælde kan de dog indlægges på et hvilket som helst sygehus). Juli

11 Kapitel III: Kontantydelser ved sygdom sygedagpenge Hvornår har du ret til sygedagpenge? Der udbetales sygedagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed (incapacidad temporal) til personer, som er tilsluttet den sociale sikring og har været nødt til at indstille deres arbejde på grund af en sygdom eller en ulykke. Der gælder særlige betingelser for selvstændige landmænd, som kan tegne en frivillig forsikring, der giver dem ret til sygedagpenge. De kan tegne denne forsikring, når de etablerer selvstændig virksomhed, eller hvert år før den 1. oktober. Du har ret til sygedagpenge, hvis du har indbetalt bidrag i 180 dage i alt i løbet af de seneste fem år. Hvad dækker ordningen? Sygedagpenge Dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales normalt efter en venteperiode på tre dage. Arbejdsgiveren udbetaler sygeløn fra den fjerde til den 15. sygedag, hvorefter der udbetales sygedagpenge under den sociale sikringsordning. Der udbetales dagpenge i op til 365 dage med mulighed for forlængelse i yderligere 180 dage, hvis lægen forventer, at den pågældende vil kunne raskmeldes i løbet af denne periode. Sygedagpengene udgør 60 % af beregningsgrundlaget (normalt bidragsgrundlaget for den foregående måned) og udbetales fra den fjerde dag efter arbejdsophøret, som skal dokumenteres af en læge, og til og med den 20. dag (fra den fjerde til den 15. dag betales de af arbejdsgiveren). Herefter stiger dagpengene til 75 % af beregningsgrundlaget. Der findes også en ydelse, som gives i forbindelse med pleje af børn med kræft eller en anden alvorlig sygdom (Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave). Ydelsen er beregnet til forældre (herunder adoptivforældre, personer, der har et barn i pleje med henblik på adoption, og permanente plejeforældre), som begge arbejder og går mere end 50 % ned i tid for at passe et barn, der er ramt af en af disse sygdomme og derfor skal være indlagt i længere tid. Ydelsen udbetales kun til en af forældrene. Særordninger Under særordningen for selvstændige erhvervsdrivende udbetales der dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed fra den fjerde dag efter, at den pågældende er blevet uarbejdsdygtig. Dagpengene er på 60 % af det månedlige bidragsgrundlag fra den fjerde til og med den 20. dag, hvorefter de udgør 75 % af dette beregningsgrundlag. Juli

12 Dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed udbetales direkte til de selvstændige erhvervsdrivende (enten af INSS eller af det pågældende forsikringsselskab). Hvordan får du adgang til sygedagpenge? Hvis du ikke er i stand til at arbejde, skal det attesteres af en læge, der er tilknyttet sundhedsmyndighederne (Servicios Públicos de Salud). Attesten skal udstedes efter en helbredsundersøgelse og være arbejdsgiven i hænde senest tre dage efter afsendelsen. Juli

13 Kapitel IV: Ydelser ved barsel Hvornår har du ret til barselsydelser? Naturalydelser Kvindelige lønmodtagere, pensionister og lignende personer og deres familiemedlemmer har ret til sygehjælp (asistencia sanitaria). Illegale udlændinge vil modtage sygehjælp under svangerskab, fødsel og i barselsperioden. Barselsorlov/-ydelser Svangerskabsydelsen (subsidio de riesgo durante el embarazo) gør det muligt at beskytte en gravid erhvervsaktiv kvinde i den periode, hvor ansættelseskontrakten må suspenderes som følge af, at hun skal flyttes til andet arbejde (eller indstille sin selvstændige virksomhed) af hensyn til hende selv eller barnet, men hvor en sådan flytning ikke er mulig inden for virksomheden. Ydelsen til ammende kvinder (subsidio por riesgo durante la lactancia natural) gives til erhvervsaktive kvinder, der ikke kan genoptage deres sædvanlige arbejde, fordi de ammer deres børn. Der udbetales dagpenge ved fødsel til arbejdstagere og selvstændig erhvervsdrivende, der er omfattet af en hvilken som helst social sikringsordning, og som ifølge arbejdsretten har orlov i forbindelse med fødsel eller adoption eller modtagelse af et plejebarn. For at opnå bidragspligtige ydelser ved barsel (subsidio por maternidad de naturaleza contributiva) eller faderskab (subsidio por paternidad) skal den forsikrede have indbetalt bidrag i mindst 180 dage i løbet af de syv år, der går forud for barnets fødsel (eller ved adoption eller familiepleje forud for den administrative eller retslige afgørelse), eller 360 dage i hele sit erhvervsaktive liv. Arbejdstagere under 26 år er omfattet af særlige regler (gælder kun kvinder). Hvad dækker ordningen? Naturalydelser Gravide kvinder har ret til hjælp under svangerskabet, fødselshjælp og pleje efter fødslen. Det er muligt at blive indlagt på sygehuse, der er underlagt det nationale sundhedsvæsen (Sistema Nacional de Salud), og sygehuse, der har indgået aftale med sundhedsvæsenet. Barselsorlov og -ydelse De bidragspligtige barselsdagpenge udbetales i 16 uger. Perioden kan forlænges med to uger i tilfælde af flerbørnsfødsel, adoption eller modtagelse af plejebarn, og hvis Juli

14 barnet er handicappet. Hvis begge forældre arbejder, kan faderen tildeles barselsdagpenge i op til 10 uger. Perioden forlænges, hvis barnet fødes for tidligt eller indlægges på sygehuset. adoptionen eller modtagelsen af et plejebarn (det er også muligt at få en hvileperiode kombineret med deltidsarbejde). Moderen kan selv tilrettelægge barselsorloven, men hvis hun selv har født barnet, skal hun holde fri i de første seks uger efter dets fødsel. Faderen kan få udbetalt bidragspligtige barselsdagpenge i 13 dage (i visse tilfælde 20 dage). Perioden kan forlænges med to dage pr. barn ved fødsel af flere børn, adoption eller modtagelse af plejebarn. Fra den 1. januar 2013 forlænges fædreorloven til fire uger. Moderen og faderen modtager barselsdagpenge i hele den periode, hvor de har ret til orlov, og beløbet svarer til beregningsgrundlaget. Dagpengene beregnes ved at dividere bidragsgrundlaget i den måned, der gik forud for orloven, med det antal dage, hvor der er indbetalt bidrag. De ikke-bidragspligtige barselsdagpenge (subsidio por maternidad de naturaleza no contributiva) udbetales i 42 dage (i visse tilfælde 56 dage). De svarer til den offentlige indkomstindikator IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Svangerskabsydelsen (subsidio de riesgo durante el embarazo) beregnes pr. dag og udbetales fra den dag, hvor kvinden forlader sit arbejde, og indtil hun vender tilbage igen. Beløbet udgør 100 % af beregningsgrundlaget, der er det samme som for sygdom i tilfælde af en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Ydelsen til ammende kvinder (riesgo durante la lactancia) svarer til 100 % af ovennævnte beregningsgrundlag. Hvordan får du adgang til barselsydelser? For at få sygehjælp skal du forevise et gyldigt sygesikringskort (tarjeta de usuario del Sistema National de Salud). Hvis du har ret til lægehjælp, fordi du er i familie med en forsikret person (som regel din ægtefælle), og du ikke længere bor sammen med vedkommende, kan du anmode om at få et lægehjælpskort (tarjeta de asistencia sanitaria) til dig selv og eventuelle børn, der bor sammen med dig. Det fås ved henvendelse til provinsdirektoratet for INSS (den sociale sikring) (se også afsnittet sygehjælp). Barselsdagpenge, svangerskabsydelse og ydelse til ammende kvinder udbetales direkte af INSS eller socialinstituttet for søfarende efter ansøgning. Juli

15 Kapitel V: Ydelser ved invaliditet Hvornår har du ret til invaliditetsydelser? Varig uarbejdsdygtighed Ved varig invaliditet (incapacidad permanente) forstås det forhold, at en arbejdstager efter at have gennemgået den fornødne behandling og efter at være blevet raskmeldt af sin læge stadig har fysiske eller funktionelle men, der formentlig vil betyde, at den pågældende ikke kan varetage et almindeligt arbejde i resten af sit liv. Personer over 65 år, der opfylder betingelserne for at få en alderspension, har ikke ret til invalidepension i forbindelse med ikke-erhvervsmæssige risici. Når en invalidepensionist fylder 65 år, bliver invalidepensionen automatisk til en alderspension, uden at dette medfører nogen ændring af pensionsvilkårene. Varig invaliditet er også den uarbejdsdygtighed, der foreligger ved udløbet af den maksimale periode med midlertidig uarbejdsdygtighed. Varig invaliditet skal derfor normalt følge en midlertidig uarbejdsdygtighed. Der findes en særlig ordning for selvstændige erhvervsdrivende. Betingelser for berettigelse Den pågældende skal være omfattet af en social sikringsordning eller befinde sig i en situation, der sidestilles hermed på det tidspunkt, hvor invaliditeten indtræder. Denne betingelse anses altid for opfyldt, når invaliditeten skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, og når du bliver varigt totalt invalid eller svært handicappet som følge af en ulykke eller sygdom, der ikke har forbindelse med dit arbejde, og har indbetalt bidrag i mindst 15 år, heraf tre år inden for de 10 år, der går forud for invaliditetens indtræden. Der kræves ingen minimumsbidragsperiode, når invaliditeten skyldes en ulykke i almindelighed, en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. Når invaliditeten skyldes en sygdom uden forbindelse med erhvervsudøvelsen, skal den pågældende have indbetalt bidrag til den sociale sikring i et antal år, der afhænger af arbejdstagerens alder. En forsikret person, der er under 31 år, skal have været forsikret i mindst en tredjedel af perioden fra det fyldte 16. år til det tidspunkt, hvor invaliditeten indtræder. Personer, der er fyldt 31 år, skal have været forsikret i mindst en fjerdedel af tidsrummet mellem det fyldte 20. år og den begivenhed, der var årsag til uarbejdsdygtigheden, dog i mindst fem år. En femtedel af bidragsperioden skal desuden ligge inden for de 10 år, der gik forud for invaliditeten. Mindrebemidlede handicappede, som enten aldrig har indbetalt bidrag eller ikke har indbetalt bidrag i tilstrækkelig lang tid til at være berettiget til en bidragspligtig pension, har på visse betingelser ret til en ikke-bidragspligtig invalidepension. Juli

16 Invaliditetsgrad Den almindelige sociale sikringsordning skelner mellem fire grader af invaliditet: varig forringelse af en arbejdstagers evne til at udføre sit normale arbejde (incapacidad permanente parcial para la profesión habitual), hvilket vil sige, at arbejdstagerens arbejdsevne inden for dennes normale erhverv er forringet med mindst en tredjedel fuldstændig og varig nedsættelse af en arbejdstagers evne til at udføre sit normale arbejde (incapacidad permanente total para la profesión habitual), hvilket vil sige, at arbejdstageren ikke længere kan udføre sit normale arbejde, men kan udføre andet arbejde varig total invaliditet (incapacidad permanente absoluta), når der er tale om et fuldstændigt og varigt tab af evnen til at udføre ethvert arbejde svært handicap (gran invalidez), hvor den pågældende har behov for varig hjælp for at klare vigtige gøremål såsom at spise og klæde sig på. Hvad dækker ordningen? Kontantydelser Ved varig forringelse af arbejdstagerens evne til at udføre sit normale arbejde udbetales der et engangsbeløb svarende til 24 gange det månedlige beregningsgrundlag for ydelsen ved midlertidig arbejdsløshed. Ved fuldstændig og varig nedsættelse af arbejdsevnen udbetales der en pension svarende til 55 % af det relevante beregningsgrundlag. For personer over 55 år, som har svært ved at finde ny beskæftigelse, hæves pensionsbeløbet til 75 % af beregningsgrundlaget. Den berettigede kan anmode om, at pensionen konverteres til et engangsbeløb svarende til 84 gange den månedlige pension (minus 12 måneder for hvert år, hvormed ansøgerens alder overstiger 54 år, dog mindst 12 måneder). Ved fuldstændigt og varigt tab af evnen til at udføre ethvert arbejde udbetales der en pension, som svarer til hele beregningsgrundlaget. Svært handicappede modtager den samme pension som ved fuldstændig og varig nedsættelse af arbejdsevnen samt et tillæg (45 % af det laveste årlige bidragsgrundlag plus 30 % af arbejdstagerens bidragsgrundlag). Der findes en nedre og en øvre grænse for pensionsbeløbet. Rehabilitering Handicappede har ret til lægehandling (optræning), erhvervsvejledning og erhvervsuddannelse (rehabilitering med henblik på at genoptage deres sædvanlige arbejde eller omskoling til et andet arbejde). Der kan desuden indføres kvoter for ansættelse af handicappede arbejdstagere (f.eks. 2 % af alle stillinger i virksomheder med over 50 ansatte). Virksomheder tilskyndes til at ansætte handicappede arbejdstagere, ved at de slipper for at indbetale socialsikringsbidrag. Der ydes desuden tilskud til ordninger, hvor Juli

17 virksomheder opretter beskyttede arbejdspladser for handicappede, samtidig med at de fritages for skatter eller bidrag. Hvordan får du adgang til invaliditetsydelser? Et vurderingsråd (Equipo de Valoración de Incapacidad EVI) tager stilling til, om du er varigt uarbejdsdygtig. Invaliditeten kan når som helst tages op til fornyet vurdering, indtil du når pensionsalderen. Juli

18 Kapitel VI: Alderspension og -ydelser Hvornår har du ret til aldersydelser? Bidragspligtig alderspension Personer på 65 år eller derover, som er omfattet af en social sikringsordning eller befinder sig i en lignende situation (f.eks. ufrivilligt arbejdsløse), har indbetalt socialsikringsbidrag i mindst 15 år (heraf mindst to år inden for de sidste 15 år før pensioneringen) og trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, har ret til bidragspligtig pension (pensión de jubilación). Personer, der ikke er tilknyttet en social sikringsordning eller befinder sig i en tilsvarende situation på pensionstidspunktet, skal have indbetalt bidrag i en tilsvarende periode. Der findes særlige ordninger for selvstændige erhvervsdrivende og for tjenestemænd. Førtidspensionering og delvis og fleksibel pensionering Personer, som har udført særlig hårdt, usundt, sundhedsskadeligt eller farligt arbejde (f.eks. i kulminer, ved jernbanerne eller om bord på fly eller skibe), og personer, hvis invaliditetsgrad er på mindst 45 % og derfor har en nedsat forventet levealder (i visse tilfælde 65 % eller derover), kan blive pensioneret og modtage fuld pension, inden de fylder 65 år. For arbejdsperioder, der er tilbagelagt inden for visse kategorier eller specialer, beregnes et antal "bonusdage" ved hjælp af den relevante koefficient. Personer, der har indbetalt bidrag til en gensidig arbejdsmarkedsfond (mutualidad laboral) før 1967, kan gå på pension, når de fylder 60 år og modtage en tilsvarende nedsat pensionsydelse. Arbejdstagere, der har indbetalt bidrag i 30 år, er tilmeldt arbejdsformidlingen og er ufrivilligt arbejdsløse, kan søge om pension, når de fylder 61 år, men her nedsættes pensionen også. Arbejdstagere kan gå på delpension (pensión de jubilación parcial), fra de fylder 61 år, til de når den almindelige pensionsalder, bl.a. under forudsætning af at: arbejdstageren indgår en aftale om deltidsansættelse med sin virksomhed, hvorefter arbejdstiden og lønnen nedsættes med mellem 25 og 75 %, og at arbejdsgiveren samtidig indgår en aftale med en ledig arbejdstager, der sikres beskæftigelse i den frigjorte arbejdstid, indtil den oprindelige arbejdstager går på fuld pension (denne betingelse skal ikke opfyldes, når deltidspensionisten er fyldt 65 år). Spanien har også en fleksibel pensionsordning, hvor personer, der modtager alderspension, kan arbejde på deltid (mellem 25 og 75 % af arbejdsdagen). Pensionsbeløbet nedsættes i så fald proportionalt med arbejdstiden. Ikke-bidragspligtig alderspension Mindrebemidlede ældre, som enten aldrig har indbetalt bidrag eller ikke har indbetalt bidrag i tilstrækkelig lang tid til at være berettiget til pension under den bidragspligtige ordning, har ret til en ikke-bidragspligtig alderspension. Juli

19 Hvad dækker ordningen? Bidragspligtig alderspension Efter indbetaling af bidrag i 15 år udgør pensionsbeløbet 50 % af beregningsgrundlaget. Beløbet øges med 3 % for hvert år derudover (til og med 25 år) og derefter (fra 26 år) med 2 % op til 100 % af beregningsgrundlaget, der nås ved indbetaling af bidrag i 35 år. Begningsgrundlaget fastlægges ved at dividere den pågældendes bidragsgrundlag for de 180 måneder, der går forud for den måned, hvor denne trækker sig tilbage, med 210. For de umiddelbart forudgående 24 måneder anvendes den nominelle værdi af bidragsgrundlaget, idet der for den resterende periode reguleres efter udviklingen i forbrugerprisindekset. Hvis lønmodtagere, der er fyldt 65 år og har indbetalt bidrag i over 15 år, fortsætter med at arbejde, forhøjes deres pension med 2 % for hvert år, de arbejder efter dette tidspunkt. Pensionen forhøjes med 3 % for hvert ekstra år, hvis de har betalt bidrag i mere end 40 år. Der er fastsat en mindstepension (pensión mínima) og en højeste pension (2 522,89 EUR pr. måned). Pensionen udbetales 14 gange om året. Efterløn Efterløn er en privat ydelse, der adskiller sig fra de forskellige alderspensioner under det sociale sikringssystem. Den forkerte brug af udtrykket "førtidspension" har givet anledning til forvirring, så man tror, at personer på efterløn er pensionister, hvilket ikke er korrekt. I den sammenhæng er det interessant at bemærke, at der ikke findes nogen regler på området. Efterløn kan defineres som en aftale mellem virksomhed og arbejdstager om, at arbejdstageren ophører med at arbejde før pensionsalderen, men garanteres den samme indtægt, som den pågældende ville have haft indtil pensionsalderen. At den pågældende ophører med at arbejde, giver dog ikke ret til alderspension. Indtægten garanteres enten ved, at virksomheden udbetaler dagpenge, eller ved at den offentlige arbejdsformidling (Servicio Público de Empleo Estatal, SPEE) udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelse eller gennem en kombination af de to ordninger. Arbejdstageren indgår i denne periode en særlig aftale med finanshovedkontoret for den sociale sikring (Tesorería General de la Seguridad Social TGSS), som indbetaler socialsikringsbidragene, indtil den pågældende når pensionsalderen. Hvordan får du adgang til aldersydelser? Ansøgning om aldersydelse skal indgives til den kompetente socialsikringsmyndighed. Det nationale institut for social sikring (Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS) tilkender og beregner bidragspligtige alderspensioner, og instituttet for ældre og sociale ydelser (Instituto de Mayores y Servicios Sociales IMSERSO) står sammen med de selvstyrende regioner for administrationen af de pensioner, der udbetales gennem den ikke-bidragspligtige ordning. Juli

20 Kapitel VII: Efterladteydelser Hvornår har du ret til efterladteydelser? Betingelser for berettigelse Der udbetales begravelseshjælp og efterladtepension til de efterladte til en afdød forsikret, hvis den afdøde: var tilmeldt en social sikringsordning eller var i en lignende situation og havde indbetalt bidrag i mindst 500 dage i de seneste fem kalenderår forud for dødsfaldet, såfremt dette skyldes en ikke-erhvervsbetinget sygdom. Når dødsfaldet sker på grund af et ulykkestilfælde, hvad enten der er tale om en arbejdsulykke eller ej, eller en erhvervssygdom, gælder kravet om, at man skal have været forsikret i en vis periode, ikke. Det gælder heller ikke for retten til at modtage børnepension ikke længere var omfattet af en social sikringsordning eller befandt sig i en lignende situation, men havde indbetalt socialsikringsbidrag i mindst 15 år fik udbetalt alderspension eller invalidepension under en bidragspligtig ordning modtog dagpenge ved midlertidig uarbejdsdygtighed, svangerskabsydelse, godtgørelse til ammende kvinder eller barselsdagpenge eller som følge af en arbejdsulykke eller anden ulykke er forsvundet under omstændigheder, som må antages at have medført døden, og ikke er fundet senest 90 dage efter ulykken. I en sådan situation bortfalder retten til begravelseshjælp. Enke- eller enkemandspension Personer, der har været gift med afdøde, og som ikke har giftet sig igen, er med visse undtagelser berettiget til efterladtepension. Pensionen tilkendes den efterlevende ægtefælle, separerede og fraskilte og personer, hvis ægteskab er erklæret ugyldigt. Pensionsbeløbet fastsættes i visse tilfælde i forhold til den tid, ægtefællerne har levet sammen. Samlevere kan under visse omstændigheder også tilkendes enke- eller enkemandspension. Børnepension Afdødes børn tildeles børnepension, uanset om de er født i eller uden for ægteskab. Den efterlevende ægtefælles børn kan i visse tilfælde også tildeles børnepension, hvis de på datoen for dødsfaldet: er under 21 år eller er myndige, men ikke i stand til at arbejde på grund af varig total invaliditet eller svært handicap er under 23 år (eller 25 år, hvis de har mistet begge forældre ) og har en indtægt, der ikke overstiger mindstelønnen (salario mínimo interprofesional). Ydelser til andre familiemedlemmer Der kan under visse omstændigheder udbetales ydelser til andre familiemedlemmer (f.eks. forældre, bedsteforældre, børnebørn og søskende), hvis de blev forsørget af den afdøde, ikke modtager pension fra det offentlige og boede sammen med den afdøde i mindst to år før dødsfaldet. Juli

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Danmark Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Letland

Dine rettigheder til social sikring. i Letland Dine rettigheder til social sikring i Letland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Bulgarien 1/37 Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland

Dine rettigheder til socail sikring. i Estland Dine rettigheder til socail sikring i Estland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien

Dine rettigheder til social sikring. i Bulgarien Dine rettigheder til social sikring i Bulgarien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien

Dine rettigheder til social sikring. i Slovenien Dine rettigheder til social sikring i Slovenien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz

Dine rettigheder til social sikring. i Schweiz Dine rettigheder til social sikring i Schweiz Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet

Dine rettigheder til social sikring. i Slovakiet Dine rettigheder til social sikring i Slovakiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information

Læs mere

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan

Afdeling: Arbejdsmarkeds og Sikringsafdelingen. Emne: Detail kompetenceplan Formål: Stk. 1. Dagpenge efter denne lov ydes på grund af sygdom, herunder tilskadekomst, eller ved barsel og adoption. Stk. 2. Dagpenge ydes af 1) arbejdsgiveren til ansatte ved sygefravær i 2 uger fra

Læs mere

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

Nordisk Konvention om social sikring. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, Nordisk Konvention om social sikring Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender reglerne

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Island

Dine rettigheder til social sikring. i Island Dine rettigheder til social sikring i Island Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Norge

Dine rettigheder til social sikring. i Norge Dine rettigheder til social sikring i Norge Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. november 2007 (27.11) (OR. en) 15213/07 Interinstitutionel sag: 2006/0008 (COD) SOC 459 CODEC 1256 RAPPORT fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1. I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 166/ 1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Finland

Dine rettigheder til social sikring. i Finland Dine rettigheder til social sikring i Finland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS

Om at være arbejdsløshedsforsikret. i EØS Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen November 1999 Landene i den Europæiske Union har indgået en aftale om at samarbejde med en række andre europæiske lande

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 01.09.2001 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING(EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Malta

Dine rettigheder til social sikring. i Malta Dine rettigheder til social sikring i Malta Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge FINANSMINISTERIET Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten og folkekirken til pasning af alvorligt syge børn og slægtninge 2000 X.X.X 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. for ansatte i staten

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

EU-bestemmelserne om social sikring

EU-bestemmelserne om social sikring Opdatering 2010 EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter inden for Den Europæiske Union Europa-Kommissionen EU-bestemmelserne om social sikring Dine rettigheder, hvis du flytter

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment,

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Belgien

Dine rettigheder til social sikring. i Belgien Dine rettigheder til social sikring i Belgien Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Irland

Dine rettigheder til social sikring. i Irland Dine rettigheder til social sikring i Irland Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Tyskland Europa-Kommissionen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige

Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige Regler for medlemskab af ATP Livslang Pension for selvstændige ATP Livslang Pension er for lønmodtagere og modtagere af visse overførselsindkomster. I loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension er der dog

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder European Commission Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Your social security rights in the United Kingdom Dine socialsikringsrettigheder i Det Forenede Kongerige European Commission Employment,

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig

Dine rettigheder til social sikring. i Østrig Dine rettigheder til social sikring i Østrig Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Dine socialsikringsrettigheder

Dine socialsikringsrettigheder Dine socialsikringsrettigheder i Frankrig Europa-Kommissionen Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 20.4.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0302/2009 af Eugenia Ioan, tysk statsborger, om tab på grund af valutakurserne i forbindelse med

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet

Dine rettigheder til social sikring. i Tjekkiet Dine rettigheder til social sikring i Tjekkiet Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger

B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 2004R0883 DA 28.06.2012 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B C1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 883/2004 af 29. april

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1971R1408 DA 07.07.2008 008.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen

Dine rettigheder til social sikring. i Litauen Dine rettigheder til social sikring i Litauen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Polen

Dine rettigheder til social sikring. i Polen Dine rettigheder til social sikring i Polen Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 01. oktober 2017 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere