NærBrand Forsikring G/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NærBrand Forsikring G/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER for NærBrand Forsikring G/S CVR. NR

2 Side 1 af9 Selskabets navn og område Selskabets navn er "NærBrand Forsikring G/S" og som bifirmanavne er registreret: NÆR-BRAND Forsikring - Salling G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Lemvig G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Salling Lemvig G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Viborgegnen G/S (N"ÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Lysgaard Herreds G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Fjends G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) NÆR-BRAND Forsikring - Lolland Falster G/S (NÆR-BRAND Forsikring G/S) 1.2. Selskabets område er følgende postnumre: Salling-Lemvig: 7600 Struer, 7620 Lemvig, 7673, Harboør, 7680 Thyborøn Havn, 7650 Bøvlingbjerg, 7660 Bækmarksbro, 7570 Vemb., 7800 Skive (vest og nord samt Skive by), 7860 Spøttrup, 7870 Roslev. Viborgegnen: 7442 Engesvang, 7470 Karup J (østlig del), 8620 Kjellerup, 8643 Ans by, 8800 Viborg (ekskl. Vest for Viborg by), 8830 Tjele, 8831 Løgstrup (øst for Fiskbæk A), 8832 Skals, 8840 Rødkærsbro, 8850 Bjerringbro, 8860 Ulstrup, 8881 Thorsø, 9620 Aalestrup, 9631 Gedsted, 9632 Møldrup. Fjends: 7470 Karup J (ekskl. østlige del), 7540 Haderup, 7560 Hjerm, 7800 Skive (øst og syd for Skive by), 7830 Vinderup, 7840 Højslev, 7850 Stoholm, 8800 Viborg (vest for Viborg by), 8831 Løgstrup (vest for Fiskbæk A). Lolland Falster: 4800 Nykøbing F., 4840 Nørre Alslev, 4850 Stubbekøbing, 4862 Guldborg, 4863 Eskilstrup, 4871 Horbelev, 4872 Idestrup, 4873 Væggerløse, 4874 Gedser, 4880 Nysted, 4891 Toreby L, 4892 Kettinge, 4894 øster Ulslev, 4895 Errindlev, 4900 Nakskov, 4912 Harpelunde, 4913 Horslunde, 4920 Søllested, 4930 Maribo, 4941 Bandholm, 4943 Torrig L, 4944 Fejø, 4951 Nørreballe, 4952 Stokkemarke, 4953 Vesterborg, 4960 Holeby, 4970 Rødby, 4983 Dannemare, 4990 Sakskøbing Selskabets hjemsted er Herning Kommune. Selskabets formål Selskabet formål er under gensidigt ansvar at tegne skadesforsikring i overensstemmelse med selskabets koncession og forsikringsbetingelser.

3 Side 2 af Selskabet kan indgå overenskomst om samarbejde med andre forsikringsselskaber om co-assurance og om tegning afkombinerede forsikringer Overenskomsten kan endvidere omfatte virksorr1hed som forsikringsagentur Selskabet påtager sig ikke genforsikring, men kan afgive genforsikring Selskabet må ikke for egen regning være i risiko på et forsikringssted for større beløb end kr Medlemmer Medlemmer af NærBrand Forsikring G/S er de til enhver tid værende forsikringstagere Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk for selskabets forpligtelser, men intet medlem hæfter for nlere end et beløb svarende til den indbetalte præmie for det regnskabsår, hvor hæftelsen bliver aktuel. Såfremt der er indgået aftale om co-assurance, kan co-assuranceselskabet have over taget denne hæftelse for medlemmerne Udtrådte eller opsagte medlemmer har ikke ret til nogen andel i selskabets formue, men de vedbliver at hæfte for forpligtelser, jf. ovenfor, der er stiftet inden udløbet af det regnskabsår, hvor de udtræder eller udelukkes Selskabets virkeonnåde er lokalt begrænset henset til indgået samarbejdsaftale og koncession. Enhver der er bosiddende i selskabets område kan optages i selskabet ved tegning af forsikring gennem selskabets samarbejdspartner. Medlemmer, der flytter uden for området kan forblive medlemmer i selskabet med bestyrelsens tilladelse. Bestyrelsen kan ligeledes samnlen med samarbejdspartneren tillade optagelse af medlemmer uden for området. Selskabets økonomi og regnskab Selskabets regnskabsår er kalenderåret Regnskabet skal senest 8 dage før den ordinære generalforsamling fremlægges til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor eller hos selskabets bestyrelsesmedlemmer og delegerede.

4 Vedtæger for NærBrand Forsikring G/S - CVR S 17 Side 3 af Den årlige præmie aftales med selskabets samarbejdspartner Som grundlag for selskabets virksomhed tjener en grundfond på kr Grundfonden må ikke, uden Finanstilsynets samtykke, udloddes til medlemmerne, og fonden, der hæfter for selskabets forpligtelser må ikke angribes, før selskabets øvrige formue er opbrugt Såfremt grundfonden kommer under det fastsatte beløb, skal bestyrelsen påligne ekstra bidrag i overensstemmelse med reglerne i 4, således at grundfonden derved kommer op på sit fulde beløb Bestyrelsen påser, at selskabets midler er anbragt på betryggende og til fremme af selskabets virksomhed tjenlig måde. Midlerne kan anbringes i: l. Pengeinstitutter. 2. Obligationer. 3. Kapitalandele (aktier, investeringsforeninger m.v.) 4. Fast ejendom, som selskabet ejer eller ejendom, hvor tinglyst pant, efter bestyrelsens opfattelse, kan give betryggende sikkerhed. Midlerne anbringes i ovenfor nævnte prioritet, efter selskabets kapitalforhold De, under 13 nævnte, lokalråd skal løbende have et beløb til rådighed. Beløbet skal anvendes til igangsætning af aktiviteter i de enkelte geografiske områder med henblik på at fremme kendskabet til NærBrand i området. Beløbets samlede størrelse besluttes løbende af bestyrelsen, og fordeles som følger: Salling Lemvig 37,50 % Viborgegnen 24,50 % Fjends 20,00 % Lolland Falster 18,00 % 7.2. Ubenyttede midler kan ikke opspares eller overføres til senere år. Lokalrådet kan an søge bestyrelsen om yderligere midler, såfremt man finder behov herfor. Selskabets ledelse Selskabets ledelse består af en generalforsanlling / delegeret forsamling, en bestyrel

5 Side 4 af9 se samt af en direktion, der varetager den daglige ledelse Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe bestemmelse om udførelsen at sit hverv Generalforsamlingen / delegeretforsamlingen er selskabets højeste myndighed i alle anliggender Delegeretforsamlingen består af 28 medlemnler valgt af og blandt selskabets nledlemmer. Valg af delegerede Delegerede (lokale repræsentanter) deltager i selskabets generalforsamling, og det er alene de delegerede, der kan stemme på generalforsamlingen. Hver delegeret har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt 9.2. Valg afdelegerede foregår i valgkredse svarende til de 4 geografiske områder jf. 1. Valgmøder afholdes således at der vælges 7 delegerede fra hvert område. På selskabets hjemmeside til valgmøder, der afholdes hvert år i januar/februar. Det påhviler bestyrelsen at offentliggøre indkaldelsen på hjemmesiden senest den i året før valgmødet. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel Stemnleberettigede til valg af delegerede er ethvert personligt medlem, der på dagen for valget er forsikringstager i uopsagt forsikringsforhold i den pågældende valgkreds. Såfremt mindst to forsikringer er tegnet af to personer i fællesskab, og med disse to personers navne nævnt som forsikringstagere, gives en stemmeret til hver af disse to personer. Landbrugsforsikringer med NærBrand aftale svarer til to forsikringer. Hver stemmeberettiget kan kun have en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmer der ønsker at deltage i valgmødet skal ved henvendelse til selskabets kontor løse adgangskort senest 5 dage før valgmødet Forudsætningen for at blive valgt som delegeret er, at den pågældende er stemmeberettiget i den pågældende valgkreds, er myndig, bor i valgkredsen, ikke er erklæret konkurs, ikke er trådt i betalingsstandsning, ikke har åbnet forhandling om tvangsakkord eller gældssanering eller i øvrigt har mistet rådigheden over sit bo. Den pågældende skal være til stede ved valghandlingen, eller tilkendegivet sit kandidatur på en underskreven erklæring der forelægges valgmødet.

6 Side 5 af Delegerede vælges for 1 år ad gangen, således at der hvert år afholdes valg i hver af de 4 valgkredse Valgresultatet offentliggøres på selskabets hjenmleside for hver enkelt valgkreds Såfremt en delegeret i løbet af valgperioden ikke længere er valgbar bortfalder mandatet straks, og bestyrelsen afgør, om der skal afholdes suppleringsvalg i den pågældende valgkreds. Generalforsamlingen Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den til enhver tid gældende frist ifølge lovgivningen Det påhviler bestyrelsen, at indkalde til generalforsamling, hvilket som minimum skal ske med 8 dages varsel Den årlige generalforsamling afholdes et sted i Danmark, og søges placeret i et af onuåderne eller et sted mellem de jyske områder og Lolland Falster. Afholdelse skal ske i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til myndighederne inden udløbet af den til enhver tid gældende frist i lovgivningen Indkaldelsen bekendtgøres på selskabets hjemmeside med angivelse af følgende dagsorden: 1. Velkomst ved formanden 2. Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 4. Fremlæggelse afrevideret og underskrevet regnskab 5. Godkendelse af beretning og regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisionsfirma 10. Eventuelt Tidspunktet for generalforsamlingen offentliggøres tillige på Danmarks officielle hjemmeside for den type offentliggørelser Herudover kan bestyrelsen beslutte at offentliggøre tidspunktet for generalforsamlingen ved annoncering i blade og I eller ved personlig invitation Ethvert medlem har ret til at få et emne behandlet på generalforsamlingen. Indkomne

7 Side 6 af9 forslag skal indsendes skriftligt og være selskabets kontor i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen Generalforsænlingen er åben for alle nledlemnler. Ikke-delegerede har taleret, men ikke stemmeret. Medlemmer der ønsker at deltage i generalforsamlingen skal ved henvendelse til selskabets kontor løse adgangskort senest 5 dage før generalforsamlingen Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af de delegerede er til stede Formanden giver på den årlige generalforsamling beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår, der er lig kalenderåret. Direktøren forelægger det reviderede og af bestyrelsen godkendte og underskrevne årsregnskab, indeholdende driftsregnskab og status, til godkendelse. Når regnskabet er godkendt af generalforsamlingen, offentliggøres det inden 14 dage på selskabets hjemmeside Generalforsænlingen vælger hvert år et statsautoriseret revisionsfirma. Efter hver stedfunden revision indføres beretning herom i revisionsprotokollen Vedtagelse af forslag: Forslag vedtages ved almindeligt simpelt stemmeflertal af de fremmødte de legerede på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer må for at være gyldige vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Vedtages vedtægtsændringer ikke med den anførte majori tet og fastholdes forslaget, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær gene ralforsamling, der holdes inden 14 dage efter den første generalforsarrlling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Selskabets opløsning kan alene vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages og ikke over 30 dages mellemrum. Selskabet kan opløses ved likvidation. Såfremt selskabet opløses skal selskabets formue tilbageføres til selskabets lokalområder efter den procentsats som er angivet i 7. De tilbageførte for muer skal anvendes til velgørende formål i de enkelte områder, og dertil stif tes en fond med fondsbestyrelse valgt af og blandt medlemmerne på datoen for beslutning om opløsning. Selskabet kan sanlidensluttes med andre forsikringsselskaber. Vedtagelse af sammenslutning sker på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes med mindst 14 dages og ikke over 30 dages mellemrum og kræver, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for Ekstraordinær generalforsamling skal bestyrelsen indkalde til inden 14 dage, når: a) Bestyrelsen eller revisionen finder det hensigtsmæssigt

8 Side 7 af9 b) 25 af selskabets medlemmer skriftligt forlanger det c) Generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig. Bestyrelsen Selskabets anliggender varetages under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på otte medlemmer, der skal have bopæl fordelt i selskabets lokalområder, jf. 1, således: 2 medlemmer skal være bosiddende i Salling / Lemvigs område 2 medlemnler skal være bosiddende i Viborgegnen's område 2 medlemmer skal være bosiddende i Fjends' område 2 medlemmer skal være bosiddende i Lolland Falsters område Bestyrelsen vælges af de delegerede på generalforsamlingen for to år ad gangen. Af de to bestyrelsesmedlemmer fra de enkelte lokalområder afgår det ene medlem i lige år og det andet medlem i ulige år Hvert år vælges 2 suppleanter, henholdsvis en 1. og en 2. suppleant, for bestyrelsesmedlemmerne i det enkelte lokalområde. Alle suppleanter er således på valg ved hver generalforsamling Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra de enkelte lokalområder sker efter skriftligt forslag og ved skriftlig afstemning blandt de delegerede på generalforsamlingen Hvert år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og de delegerede kan skrive 4 personer på stemmesedlen - et fra hvert af de 4 lokalområder - ved såvel forslagsstillelse som efterfølgende ved valg til bestyrelsen. Valgt er den person fra hvert område, der får flest stemmer Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er mødt. Formand og / eller næstformand skal være til stede. Beslutning træffes ved almindelig stemmerflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget eller i hans fravær næstformandens Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden, som underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer og direktøren. Bestyrelsesmedlemmerne, direktøren, de delegerede og revisionen skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen sammen med selskabets vedtægter Formanden, eller i formandens fravær næstformanden, indkalder til bestyrelsesmøder hvert kvartal og ellers, når det anses fornødent. Herudover kan ethvert bestyrelsesmedlem, direktøren eller den valgte revisor forlange bestyrelsen indkaldt med 4

9 Vedtæger for NærBrand Forsikring G/S - CVR Side 8 af9 ugers varsel. På bestyrelsesmøder kan behandles alt, som henhører under bestyrelsens område. Lokalråd De delegerede i hvert af de lokale områder jf. 1, danner et lokalråd. Hvert af de 4 lokalråd vælger en formand af sin midte. Lokalrådene har pligt til i forening og i samarbejde med bestyrelsen og direktøren at forestå kundepleje, skadesforebyggende tiltag samt deltage i skadesbehandlingen i området. Tegningsregel Selskabet tegnes afformand eller næstformand i forening med et medlem afbestyrelsen, eller afformand eller næstformand i forening med direktøren. Bemyndigelse Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet aferhvervs- & Selskabsstyrelsen for godkendelse af vedtægterne. Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling/delegeretmøde. Brædstrup, fredag den 20. april 2012 / /? ' 1;/ v' ~ /'p.fil,,~fr Al~ed Brunsgaard, dirigent

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere