personforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 personforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009

2 2

3 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx per brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet, og gemme postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 3

4 Denne oversigt viser dækningen for de forskellige forsikringer, der er beskrevet i disse vilkår. børn Nedsat erhvervsevne pga. ulykke eller sygdom Ulykkesforsikring Børneforsikring Børneforsikring Super På din police kan du se hvilken forsikring du har købt Varigt mén pga. sygdom Dobbelterstatning ved sygdom Økonomisk førstehjælp Hospitalskompensation Død pga. sygdom Varigt mén pga. ulykke Dobbelterstatning ved ulykke Tandskadedækning Behandlingsudgifter pga. ulykke Død pga. ulykke voksen Nedsat erhvervsevne pga. ulykke eller udvalgte sygdomme Varigt mén pga. udvalgte sygdomme Dobbelterstatning ved sygdom Økonomisk førstehjælp Ulykkesforsikring Voksenforsikring Voksenforsikring Super Varigt mén pga. ulykke Dobbelterstatning ved ulykke Tandskadedækning Behandlingsudgifter pga. ulykke Død pga. ulykke På din police kan du se hvilken forsikring du har købt Ulykkesforsikringen udgør en basisforsikring, som gælder, uanset hvilken forsikring du har tegnet. De øvrige forsikringstyper bygges ovenpå Ulykkesforsikringen og giver derfor yderligere dækning. Af praktiske årsager er vilkårene inddelt efter samme princip som ovenstående illustration - altså i moduler: Hvis du fx har en Voksenforsikring Super, gælder således også de vilkår, der er beskrevet under Ulykkesforsikring (afsnit 2) og Voksenforsikring (afsnit 4). Vær særlig opmærksom på, at du har pligt til at holde If orienteret om ændringer, som fx hvis dit arbejde skifter karakter, du får ny adresse eller hvis du begynder at køre motorcykel. Det kan du læse mere om i vilkårenes pkt. I.IO. Hvis du ikke giver os besked om disse forhold, kan det påvirke din ret til erstatning ved en skade.

5 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvilke personer dækker forsikringen Hvem kan forsikres Hvor dækker forsikringen Forsikringens varighed og dens opsigelse Regulering af præmie og forsikringssum Vilkårs- og præmieændringer Præmiebetaling gebyr m.v Indeksregulering Forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Risikoændringer Anmeldelse af skade Skadeopgørelse og udbetaling Forældelse Klagemuligheder Lovgivning Ulykkesforsikring voksen og børn Forsikringstyper Hvad dækker forsikringen Forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Farlig sport undtagelse fra dækningen Dækningsskema Ulykkesforsikring Børneforsikring og Børneforsikring Super Forsikringstyper Helbredsvurdering Karenstid Fortsættelsesforsikring Forsikringens ophør på grund af alder Urigtige oplysninger Dækningsskema Børneforsikring og Børneforsikring Super Diagnosekriterier børn Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Forsikringstyper Helbredsvurdering Urigtige oplysninger Forsikringens ophør på grund af alder Definition Dækningsskema Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Diagnosekriterier voksen

6 Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for personforsikring 1. Fællesbestemmelser For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om forsikringsaftaler og finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen Forsikringen dækker den sikrede person, der er nævnt i policen. Ved sikret forstås den person, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet. Forsikringstager er den, som har indgået aftalen med If. For børn under 18 år, er forældre/værge indsat som forsikringstager. Efter det fyldte 18. år overgår sikrede til selv at være forsikringstager. 1.2 hvem kan forsikres Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. Sygesikringsloven i Danmark. 1.3 hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Norden og i Grønland samt under rejser og ophold af indtil 12 måneders varighed i resten af verden. 1.4 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, som er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forkortet opsigelsesvarsel Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. Ved nytegnede forsikringer henvises til de særlige regler om fortrydelsesret foran i vilkårene. 1.5 regulering af præmie og forsikringssum I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Ulykkesforsikringen indgår forsikringssum samt sikredes alder og erhverv. I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Voksenforsikring og Voksenforsikring Super indgår forsikringssummerne samt sikredes køn og alder. Præmien stiger som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Børneforsikring og Børneforsikring Super indgår forsikringssummerne samt sikredes alder. Præmien stiger som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. Alle beregningsgrundlag er baseret på Ifs egne statistiske beregninger. 1.6 vilkårs- og præmieændringer Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif for Ulykkes forsikring, Børneforsikring, Børneforsikring Super, Voksenforsikring eller Voksenforsikring Super ændres, kan selskabet gennemføre tilsvarende ændringer af denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers accept. Ved mindre væsentlige indskrænkninger, samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når forsikringstageren betaler præmien for ny betalingsperiode. 1.7 præmiebetaling gebyr m.v. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. I forbindelse med præmiens opkrævning og be taling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender selskabet et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien først betales efter at dækningen er 6 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

7 ophørt, og forsikringen kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.8 indeksregulering Forsikringspræmien indeksreguleres ved forsikringens hovedforfald på baggrund af forrige års lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet tilsvarende indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Indeksregulering af vilkårsbestemte beløbsgrænser sker ved forsikringens hovedforfald, på baggrund af forrige års offentliggjorte lønindeks for den private sektor, med mindre der umiddelbart efter beløbet, står at det ikke indeksreguleres ex kr. 1oo.ooo (indeksreguleres ikke). De beløb som ikke reguleres er: Forsikringer til børn Dækning ved dødsfald kr. 5o.ooo Hospitalskompensation kr. 3oo pr. døgn Økonomisk førstehjælp kr. 1oo.ooo Forsikringer til voksne Økonomisk førstehjælp kr. 1oo.ooo 1.9 forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Ulykkesforsikring se pkt. 2.3 Børneforsikring se pkt. 3.5 Voksenforsikring se pkt risikoændringer Hvis et risikoforhold som er nævnt i policen ændres med sikredes vilje således at Ifs risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning, er If fri for ansvar, hvis If ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ændrede forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet. Må det antages, at If ville have tegnet forsikringen, men på andre vilkår, hæfter If således, som selskabet mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis fareforøgelsen havde været If bekendt. Ville If ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold (pro-rata erstatning). Hvis der sker ændringer i følgende risikoforhold skal If straks underrettes skriftligt: Erhverv Hvis der sker ændringer i arten af forsikredes erhverv eller beskæftigelse, herunder omfanget af deltagelse heri. Hvis sikrede helt eller delvist overgår til selvstændigt erhvervsarbejde, eller ikke længere er forsikret mindst 3o timer ugentligt i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. I relation til dækningen under ulykke-fritid og sondring mellem arbejdstid og fritid, henvises til gældende lov og praksis i Loven om sikring mod følger af arbejdsskader. Motorcykeldækning og privatflyvning m.m. Hvis policen ikke er påtegnet om, at sikrede er fører af motorcykel, EU-knallert, snescooter eller privatfly, vil der ved en skade, ved sikredes anvendelse af en af ovennævnte køretøjer/fartøjer, kun blive ud betalt erstatning med halv delen af de aftalte forsikringssummer. Flytning Ændring i opkrævningsadresse, skal indenfor 14 dage efter ændringen, meddeles skriftligt til If, så du ikke risikerer, at forsikringen ophører på grund af manglende præmiebetaling anmeldelse af skade En ulykke eller sygdom som i henhold til vilkårene vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som en skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til If. Så snart som muligt efter at en skadesbegivenhed er indtrådt skal dette anmeldes til If. Anmeldelsen kan du foretage på vores hjemmeside under Ved skade. Øvrig kontaktinformation: Telefon: o Fax: o Vi har åbent hverdage mellem o8.3o og 16.oo Retten til erstatning kan bortfalde A. Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til If inden 48 timer. B. Hvis en skade anmeldes for lang tid efter, at den er sket, i henhold til gældende frister i Lov om Forældelse. C. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Er ovenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

8 1.12 skadeopgørelse og udbetaling Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er If berettiget til: At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet sikrede. At lade sikrede undersøge af en læge eller tandlæge. I tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. Ved behandling af sager om nedsat erhvervsevne at indhente oplysninger om indtægt, skatteforhold etc. If betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester. Ved tandskade og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af If, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om nødvendig akut behandling Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal skadelidte kontakte If Udbetaling af erstatning A. Hospitalskompensation (Kun Børn) En kompensation for forsikringstagers (typisk forældre / plejeforældre) ekstra udgifter i forbindelse med sikredes indlæggelse i mere end 1o dage. Derfor sker udbetaling direkte til forsikringstager. B. Økonomisk Førstehjælp For både børn og voksne er dette et engangsbeløb som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser (se dækningsskema pkt. 3.7 og 4.6 Økonomisk Førstehjælp). Beløbet skal kunne anvendes øjeblikkeligt og udbetales derfor direkte til forsikringstager. For børn betyder dette at forældre / værge modtager førstehjælpen. C. Ved dødsfald Med mindre andet skriftligt er meddelt If, ud betales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge a) afdødes ægtefælle, b) registreret partner eller samlever, der bor sammen med sikrede på skadedatoen, c) egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller pleje børn. For sikrede som ikke er myndige, udbetales forsikringssummen til forsikringstagere (forældre/plejeforældre). D. Ved mén og nedsat erhvervsevne Erstatningen for varigt mén som følge af sygdom eller ulykke samt erstatningen for nedsat erhvervsevne udbetales altid til skadelidte. Udbetalingen af godtgørelsen for nedsættelse af erhvervsevne finder sted som en engangsudbetaling, når den endelige varige erhvervsevnenedsættelse er opgjort. For sikrede der er under 18 år på skadestidspunktet, udbetales godtgørelsen tidligst ved det fyldte 18. år. E. Hvor sikrede ikke er myndig Erstatning til umyndige udbetales i henhold til gældende værgemålsregler Fastsættelse af méngrad ved ulykke og sygdom Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, skadelidtes erhverv eller andre individuelle forhold. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Mentabellen kan ses på Internettet under adressen: Hvis mengraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens mentabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Erstatningen fastsættes, så snart skadens endelige følger kan bestemmes dvs. når tilstanden er stationær. Ved ulykker dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan antages at medføre nogen bedring af tilstanden. Eventuel uenighed om méngradens størrelse kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af sikrede og af If. Den af parterne der ønsker sagen behandlet betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger Fastsættelse af nedsat erhvervsevne A. Nedsat erhvervsevne definition Ved nedsat erhvervsevne forstås en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at tjene penge ved eget arbejde. Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres. B. Nedsat erhvervsevne bedømmelse Da der er tale om en sumudbetaling baseret på den valgte forsikringssum, foretages der udelukkende en vurdering, af hvilken grad af erhvervsevnened- 8 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

9 sættelse en dækningsberettiget skade har resulteret i. Hvis nedsættelsen af erhvervsevnen er mindre end 5o% har skadelidte ingen krav på udbetaling fra denne dækning. C. Beregning Erhvervsevnenedsættelse skal forstås som differencen mellem a) den indkomst, skadelidte ville have kunnet erhverve ved eget arbejde i varigt perspektiv, såfremt skaden ikke var sket, og b) den indtjening, som skadelidte ved eget arbejde må antages at kunne få i varigt perspektiv efter skaden. Erhvervsevnenedsættelsen ansættes som den procentvise forskel mellem a og b ovenfor. Som grundlag for beregningen af skadelidtes indkomst forud for skaden anvendes den indkomst, der hidrører fra eget arbejde i det år, der går forud for datoen for skadens indtræden. Ved bedømmelsen af skadelidtes indtægtsmuligheder efter skaden tages der hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning eller lignende. Eventuel uenighed om hvor mange procent erhvervsevnen, efter en dækningsberettiget skade, er nedsat med, kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af skadelidte og af If. Den af parterne, der ønsker sagen behandlet, betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger. D. Personer som på skadetidspunktet ikke ud - nytter deres erhvervsevne Ved bedømmelsen af erhvervsevnenedsættelsen for personer, som ikke udnytter deres erhvervsevne, anvendes den méngrad som skadelidte har pådraget sig i forbindelse med den ulykke eller sygdom som har ført til skaden. Ved en méngrad fra 4o-5o%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 5o% x summen. Ved en méngrad fra 51-75%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 75% x summen. Ved en méngrad fra 76-1oo%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 1oo% x summen. Vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen sker uafhængigt af afgørelser fra offentlige myndigheder og af afgørelser truffet af andre forsikringsselskaber forældelse Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes senere end 1 år efter forsikringsaftalen er ophørt klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside under Kundefordele. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som alle rede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

10 1.15 lovgivning For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, lov om Forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed. 2. Ulykkesforsikring voksen og børn Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 2.1 forsikringstyper Om forsikringen er en heltidsdækning eller en fritidsdækning, afhænger af om den forsikrede er erhvervsaktiv eller ikke, samt af hvilket erhverv den forsikrede udfører. 2.1.a Personer som ikke anses for at være erhvervsaktive Forsikringen gælder hele døgnet for: børn og unge i skolepligtig alder studerende med bruttoindtægt op til 5o.ooo, med mindre de udfører et af de erhverv der er nævnt i pkt. 2.1.B.b fra dykning og resten af punkterne personer som aftjener militær værnepligt pensionister som ikke længere udfører erhvervsarbejde andre personer som ikke er erhvervsaktive. 2.1.b Erhvervsaktive personer a) Erhverv med lav ulykkesrisiko Forsikringen gælder hele døgnet for personer som udfører erhverv med lav ulykkesrisiko, dvs. alle andre typer arbejde end dem som er beskrevet under pkt. b). Eksempler på disse er: Ansatte på kontorer Ansatte i butikker Lærere Sygeplejersker, læger & tandlæger Frisører Urmagere Guldsmede b) Erhverv med forhøjet ulykkesrisiko Ved erhverv med forhøjet risiko forstås: Arbejde som udføres i højder (på stige, stillads, lift o.l.) Arbejde som udføres ved hjælp av maskiner og produktionsudstyr Arbejde som indebærer omgang med kemiske midler Erhverv i land- og skovbrugsindustrien Transportvirksomhed Vagttjeneste Dykning Al offshore virksomhed Erhvervsfisker Tjeneste på militære køretøjer, skibe eller luftfartøjer Produktionsarbejde i stenbrud samt i sand- og grusgrav Al virksomhed knyttet til fremstilling, opbevaring, anvendelse og transport af sprængstoffer Stuntarbejde og luftakrobatik. Forsikringen gælder heller ikke selv om den sikrede der har et af disse erhverv blot opholder sig på sin arbejdsplads. Erhvervsudøvelse i forbindelse med bygning og vedligeholdelse af sikredes eget hjem/fritidsbolig som kun benyttes til sikredes private formål, er dog omfattet. 2.1.c Hvis dækningen er en Fritidsdækning: Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om Sikring mod følger af arbejdsskade, eller anden tilsvarende lov. 2.2 hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Se nærmere beskrivelse i dækningsskemaet pkt 2.5 på næste side. Hvordan defineres et ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 2.3 forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Dobbelterstatningen bortfalder når den sikrede fylder 65 år. Dette medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringssummerne ved varigt men nedsættes med 1/1o del årligt mellem det fyldte 71 år og 8o år, første gang ved sikredes fyldte 71 år, mens dødsfaldssummen fortsætter uændret til forsikringens bortfald. Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringen bortfalder i sin helhed ved 1. hovedforfaldsdato efter forsikredes fyldte 8o. år. 2.4 farlig sport undtagelse fra dækningen Forsikringen dækker ikke deltagelse i farlig sport (se dækningsskema for ulykkesforsikring pkt. 2.5), med mindre der er købt en tilvalgsforsikring. På tilvalgsdækningen Farlig Sport er der følgende faste dækningssummer: Varigt men kr. 5oo.ooo Dødsfald kr. 5o.ooo 10 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

11 2.5 Dækningsskema vedrørende Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Erstatning ved ulykkestilfælde som fører til varigt mén. Forsikring dækker ligeledes ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændig heder, at handlingen må anses som forsvarlig. NB! Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. BEMÆRK AT PKT. A, B & C kun gælder for ulykkesforsikringer, men bortfalder for de andre forsikringstyper beskrevet i disse vilkår (Børneog Voksenforsikring). A. Ulykkestilfælde der skyldes sygdom (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). B. Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. C. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. D. Forudbestående mén. Sådanne men kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. E. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. F. Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. G. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. H. Svangerskab, abort og fødsel betragtes ikke som et ulykkestilfælde og dækkes derfor ikke af forsikringen. I. Deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter: Professionel sport, dvs. sport der udøves mod en betaling, som overstiger kr. årligt, før skat. Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan eller sportsaktiviteter der kan sidestilles hermed. Sport der falder ind under Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov. J. Farlig sport: Hestevæddeløb, militaryridning eller lignende. Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboxing og lignende. Bjergbestigning, rafting, faldskæmsudspring, paraglidning, hanggliding, ballonfart, drage-, ultra light- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sports- og fritidsaktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dykning med anvendelse af særligt dykkerog frømandsudstyr. Motor-, knallert-, go-cart- og racerbådsløb af enhver art samt rallies. Ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne. K. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den sikrede ved: Forsætlige handlinger Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder Hvis sikrede bliver varigt invalideret, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme ulykkestil fælde kan sammenlagt ikke overstige 100%. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. L. Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved militære opgaver i FNs eller en anden organisations regi. M. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. dækker dækker ikke Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

12 2.5 Dækningsskema vedrørende Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Tandskade Rimelige udgifter til tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. Tandskade opstået ved spisning betragtes ikke som et ulykkestilfælde. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, den offentlige børnetandpleje, eller anden syge- og ulykkesforsikring. Der ydes erstatning til én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt, fx når dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedslidning. For tandskade sket efter sikredes fyldte 18. år, skal behandlingen være afsluttet, når endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. For tandskade sket før, at sikrede er fyldt 18 år skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, fx som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50%. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Behandlingsudgifter Rimelige og nødvendige udgifter i ophelingsperioden. Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale med lægen, at behandlingen har helbredende virkning og er foranlediget af en dækningsberettiget skade. Efter skadens afslutning dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter. Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til stationærtidspunktet, maksimalt 12 måneder efter skaden, og If skal godkende behandlingsudgifterne, inden behandlingen er påbegyndt, med mindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden syge- og ulykkesforsikring. Dobbelterstatning Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30% eller derover, ydes der dobbelterstatning. Tillægget er af samme størrelse som ménerstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Dødsfald Erstatning i tilfælde af død, som følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Derfor nedsættes dødsfaldserstatningen med det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for mén. For børn ydes en erstatning på kr. til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke. dækker dækker ikke 12 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

13 3. Børneforsikring og Børneforsikring Super Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. Hvis du har en Børneforsikring eller en Børneforsikring Super er du også omfattet af de vilkår der er beskrevet i afsnit 1 og forsikringstyper Børneforsikring A. Forsikringens omfang Ulykkesforsikring se pkt. 2 Varigt mén som følge af sygdom Økonomisk førstehjælp Hospitalskompensation Dødsfaldsdækning ved sygdom B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden/studietiden som i fritiden. Børneforsikring Super A. Forsikringens omfang Omfatter udover dækningen for Børneforsikring også en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne. B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden, studietiden og i fritiden. 3.2 helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. 3.4 fortsættelsesforsikring Når forsikringen ophører ved det fyldte 25. år gælder følgende: Hvis sikrede har en Børneforsikring kan en Voksenforsikring tegnes uden ny helbredsvurdering. Hvis sikrede har en Børneforsikring Super kan en Voksenforsikring Super tegnes uden ny helbredsvurdering. Retten til forsættelsesforsikring uden ny helbredsvurdering, er betinget af, at der ikke har været undtagelser(klausuler) i forhold til normale vilkår. Denne ret gælder indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. 3.5 forsikringens ophør på grund af alder Ved første hovedforfald efter sikredes 25 års fødselsdag omtegnes policen til en ulykkesforsikring, og prisen reguleres herefter. 3.6 urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget fra forsikringstager. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, forhøjelse af forsikringssum eller andre ændringer af forsikringen. Hvis helbredet ikke kan antages, tegnes der en Ulykkesforsikring. 3.3 karenstid Bemærk at selskabets erstatningspligt for sygdomme først træder i kraft efter at sikredes karenstid er ophørt. Dette betyder at forsikringen ikke giver ret til erstatning for sygdomme eller lidelser, som er blevet påvist eller som sikrede, har haft symptomer på indenfor karenstiden. Karenstiden begynder, når Børneforsikring / Børneforsikring Super træder i kraft. Karenstiden er: 6 måneder, hvis sikrede på tegningstidspunktet er under 1 år 3 måneder, hvis sikrede på tegningstidspunktet er ældre end 1 år Ved forhøjelse af forsikringssummen eller udvidelse af policen til at omfatte dækning for nedsat erhvervsevne påbegynder en ny karenstid, som alene gælder for forsikringens udvidelse. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

14 3.7 Dækningsskema vedrørende Børneforsikring og Børneforsikring Super Børneforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Forsikringen dækker varige følger af ulykkestilfælde og sygdom. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at menerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede har pådraget sig et varigt mén, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for astma, allergi, eksem eller madvareintolerance, som medfører en méngrad på mindre end 30%. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder o.l. som omfattes af diagnosekoderne fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10*, og følger af disse. Diagnosekode F20 (skizofreni) dækkes dog. Ulykke eller sygdom som opstår på grund af deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter, som beskrevet i dækningsskemaet for ulykkesforsikring. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100%. Medfører et ulykkestilfælde eller en sygdom en mengrad på 30% eller derover, udbetales der dobbelt erstatning. Økonomisk førstehjælp Engangsudbetaling hvis barnet rammes af malign tumor (kræft)(c00-c97)* multipel sklerose (MS)(G35)* diabetes type 1 (E10)* nyresvigt(n17-n19)* amputation alvorlig brandskade alvorlig hjerneskade Det er et krav, at sikrede er i live 24 timer efter at diagnosen er stillet / behandlingen er foretaget. Hvis en af de nævnte alvorlige sygdomme og / eller behandlinger optræder, udbetaler selskabet øjeblikkeligt en engangserstatning på kroner (indeksreguleres ikke). Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte diagnoser / behandlinger i forsikringens varighed med undtagelse af brandskader. * Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Hvis en ulykke eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande udbetales der kun for én af skaderne. Hospitalskompensation En daglig kompensation ved indlæggelse på sygehus i mere end 10 dage. De sygdomme og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. Erstatningen er på 300 kr. (indeksreguleres ikke) fra første indlæggelsesdag i indtil 365 dage. Hvis sikrede bliver genindlagt for den samme sygdom/ lidelse indenfor 365 dage efter sidste udskrivelse, regnes disse døgn, som en forlængelse af det første ophold. Der udbetales kun erstatning for de indlæggelsesdage, som ligger indenfor forsikringstiden. Dødsfald Erstatning ved dødsfald som følge af sygdom eller ulykke. Ved sikredes død, udbetales kroner (indeksreguleres ikke). Nedsat erhvervs evne Gælder kun for Børneforsikring Super Hvis et ulykkestilfælde eller en sygdom har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat, med mindst 50 %. De sygdomme og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dæknings-berettiget sygdom har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 50 %, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som erhvervsevnen er nedsat med. Der udbetales ikke dobbelterstatning ved nedsat erhvervsevne. dækker dækker ikke 14 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

15 3.8 diagnosekriterier børn Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger, som er nævnt i dækningsskemaet på de foregående sider. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring kan ses på: Alvorlig brandskade For børn under 1o år: Mindst andengrads forbrænding på minimum 1o% af kropsoverfladen. For børn over 1o år: Andengrads og/eller tredjegrads forbrænding på minimum 15% af kropsoverfladen. Alvorlig hjerneskade Hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke, som medfører en tilstand med betydelig nedsat bevidsthed (Glascow Coma Scale 7 eller lavere i mindst 1 time) og / eller centralnervebetingede neurologiske udfald i mindst 1o døgn. Tilstanden skal også medføre intensivbehandling i mindst 4 døgn. Kræft Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukemi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til ICD-10 koderne fra og med C00 til og med C97. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Multipel sklerose (MS) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MRundersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD-10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi. Diabetes type 1 Insulinafhængig sukkersyge diagnosticeret af en specialist i børnesygdomme eller intern medicin. Fastende blodsukker skal have været målt højere end 7mmol/l ved gentagne målinger. Diagnosen skal yderligere svare til kode E10 i ICD-10. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Amputation Amputation af: fod ved ankelledet, eller større del af benet hånd ved håndleddet eller større del af armen Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

16 4. Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 4.1 forsikringstyper Voksenforsikring A. Forsikringens omfang Ulykkesforsikring se punkt 2 Varigt mén som følge af udvalgte sygdomme Økonomisk førstehjælp B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden som i fritiden. 4.4 forsikringens ophør på grund af alder Ved første hovedforfald efter sikredes 55 års fødselsdag omtegnes policen automatisk til en heltidsulykkesforsikring og prisen reguleres. 4.5 definition Nedsat erhvervsevne Ved nedsat erhvervsevne forstås en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at tjene penge ved eget arbejde. Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes at tilstanden forbedres. Voksenforsikring Super A. Forsikringens omfang Omfatter udover dækningen for Voksenforsikring også en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne, når denne opstår som følge af udvalgte sygdomme, behandlinger, tilstande eller ulykke. B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i studietiden, arbejdstiden, som i fritiden. Selskabet skal til enhver tid være informeret om ændringer i omfanget og arten af den forsikredes beskæftigelse, se i øvrigt 1.1o 4.2 helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår, dækning mod forhøjet præmie eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. Hvis helbredet ikke kan antages tegnes en ulykkesforsikring. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling af erstatning ved sygdomme/lidelser som If, har taget forbehold for i forsikringsbeviset. 4.3 urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget fra forsikringstager. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, forhøjelse af forsikringssum eller andre ændringer af forsikringen. 16 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

17 4.6 Dækningsskema vedrørende Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Voksenforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Varigt mén der opstår som følge af ulykke eller af følgende dækningsberettigede sygdomme, tilstande eller behandlinger: - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Skizofreni (F20)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Parkinson (G20)* - Alzheimer (G30.0, G30.8, G30.9)* - Multipel sklerose (MS) (G35)* - Epilepsi (G40)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Morbus Chron (K50)* - Colitis Ulcerosa (K51)* - Reumatoid artrit (M05,M06)*) - Nyresvigt (N17-N19)* - Blindhed - Døvhed - Alvorlig brandskade - Lammelse og amputation - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation Varigt mén der ikke er opstået som følge af en af de nævnte sygdomme, tilstande og behandlinger. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at menerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede får varigt mén, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100%. Medfører et ulykkestilfælde eller en sygdom en méngrad på 30% eller derover, ydes der dobbelterstatning. *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Økonomisk førstehjælp Økonomisk førstehjælp ved følgende alvorlige diagnoser og behandlinger: - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Alvorlig brandskade - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Andre diagnoser eller behandlinger der ikke er nævnt i listen. Det er et krav, at sikrede er i live 24 timer efter, at diagnosen er stillet / behandlingen er foretaget. Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte diagnoser / behandlinger i forsikringens varighed. Hvis en ulykke eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande, udbetales der kun for én af skaderne. Når diagnosen er stillet, udbetaler selskabet øjeblikkeligt en engangserstatning på kroner (indeksreguleres ikke). Nedsat erhvervs evne Gælder kun for Voksenforsikring Super Hvis sygdom, skade eller behandling har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat, med mindst 50%. Nedenstående sygdomme, tilstande og behandlinger er dækket: - Ulykkestilfælde - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Skizofreni (F20)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Parkinson (G20)* - Alzheimer (G30.0, G30.8, G30.9)* - Multipel sklerose (MS) (G35)* - Epilepsi (G40)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Morbus Chron (K50)* - Colitis Ulcerosa (K51)* - Reumatoid artrit (M05,M06)*) - Nyresvigt (N17-N19)* - Blindhed - Døvhed - Alvorlig brandskade - Lammelse og amputation - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation Nedsat erhvervsevne der ikke er opstået som følge af en af de nævnte sygdomme, tilstande og behandlinger. Nedsættelse af erhvervsevnen under 50% berettiger ikke til erstatning. Nedsættelse af erhvervsevnen kan ikke overstige 100%. Der udbetales ikke erstatning for nedsættelse af erhvervsevnen, som skyldes lægelige forhold, der var til stede før den dækningsberettigede ulykke eller sygdom indtrådte. Ved opgørelsen af i hvor høj grad sikredes erhvervsevne er nedsat, tages der altså højde for forhold, der var til stede, da skaden opstod. Der udbetales ikke dobbelterstatning ved nedsat erhvervsevne. Efter det fyldte 55. år, bortfalder retten til udbetaling ved en forøgelse af erhvervsevnetabet. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde, en sygdom eller en behandling har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 50%, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som erhvervsevnen er nedsat med (pkt. 1.11). *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt dækker dækker ikke Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

18 4.7 diagnosekriterier voksen Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger som er nævnt i dækningsskemaet på de foregående sider. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring kan ses på: Kræft Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukemi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til koderne fra og med C00 til og med C43 eller fra og med C45 til og med C97 i ICD-10. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Hjernesvulst Intrakranielle svulster, som kræver operation. Diagnosen skal yderligere svare til kode D32.0, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D35.2, D35.3 eller D35.4 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i neurologi/neurokirurgi. Skizofreni Diagnosen skal opfylde gældende diagnosekriterier, og svare til kode F20 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i psykiatri. Motorneuronsygdom Motorneuronsygdom af ukendt årsag. Omfatter diagnoserne amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal-muskelatrofi og progressiv bulbærparese. Diagnosen skal svare til kode G12.2 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Parkinson Gradvis svind af nerveceller som bruger signalstoffet dopamin, et stof som er vigtig for kontrol af bevægelser. Diagnosen skal svare til kode G20 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Alzheimer Generelle demenskriterier skal være opfyldt og der skal foreligge specifikke problemer med ord- og/ eller talforståelse (afasi, agrafi, aleksi, akalkuli) eller bevægelse af hænder/fødder (apraksi). Diagnosen skal yderligere svare til kode G30.0, G30.8 eller G30.9 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i neurologi eller geriatri. Multipel sklerose (ms) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MRundersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD- 10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi. Epilepsi Gentagne anfald af kramper og nedsat bevidsthed som følge af forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Diagnosen skal være bekræftet med EEG. Diagnosen skal yderligere svare til kode G40 i ICD- 10, og være bekræftet af specialist i neurologi. Apopleksi (hjerneblødning/blodprop) Blødning eller blodprop i hjernen, der medfører lammelser i ben eller arm eller taleforstyrrelser, som varer i mere end 6 uger. Skaden skal kunne påvises ved CT eller MR. Diagnosen skal yderligere svare til kode I60, I61, I62 eller I63 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Hjerteinfarkt (blodprop i hjertet) Død af en del af hjertemuskulaturen som følge af svigtende blodtilførsel til dette område. Diagnosen skal være stillet på baggrund af øgede hjertemarkører og understøttet af EKG forandringer som er typisk for nyligt opståede hjerteinfarkter. Diagnosen skal yderligere svare til kode I21, I22 eller I23 i ICD-10 og være påvist på et sygehus. Aorta aneurisme (udposning på hovedpulsåren) Gennemført åben operation med erstatning af syg del (aneurisme) af hovedpulsåren (aorta). Diagnosen skal yderligere svare til kode I71 i ICD Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

19 Chrons sygdom og ulcerøs colitt Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, som skal være bekræftet ved røntgenologiske eller endoskopiske undersøgelser og sikre histopatologiske fund. Diagnosen skal yderligere svare til kode K50 eller K51 i ICD-10. Reumatoid artrit (leddegigt) Kronisk inflammatorisk ledsygdom som fører til ødelæggelse af led. Diagnosen skal være stillet i henhold til gældende diagnosekriterier. Transplantation Gennemført transplantation af hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarv. Autotransplantation (organer som bliver transplanteret tilbage i samme person) dækkes ikke. Transplantationen skal være gennemført i Danmark, eller godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Åben hjerteoperation Gennemført åben hjerteoperation. Hjerteoperationer uden åbning af brystkassen dækkes ikke. Diagnosen skal yderligere svare til kode M05 eller M06 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i reumatologi. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion, som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Blindhed Varig nedsættelse af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje med bedste korrektion er 1/5o eller dårligere. Nedsættelsen af synsevnen skal være bekræftet af specialist i øjensygdomme. Døvhed Varig nedsættelse af hørelsen på 6odB eller mere i tale-frekvensområdet (5oo-2ooo Hz) på begge ører og med bedste korrektion. Nedsættelsen af hørelsen skal være bekræftet af en specialist i øre-næse-halssygdomme. Alvorlig brandskade Som minimum andengrads forbrænding på mindst 3o% af kropsoverfladen, målt ved rules of nine eller Lund and Browder Surface chart. Lammelse og amputation Tværsnitslammelser i rygmarv eller amputationer som medfører funktionsnedsættelse i arm og/eller ben svarende til et varigt men på 3o% eller mere ved brug af Arbejdsskadestyrelsens mentabel. Tværsnitsskaden skal verificeres ved objektive fund. Funktionelle/psykogene lammelser omfattes ikke. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

20 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp fra følgende steder: :0 X2M 0709 Juno Forsikring Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFORSIKRING AB (PUBL), Sverige CVR nr:

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet)

Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) DF20103-2 December 2013 Vilkår for Ulykkesforsikring (udvidet) Dækning fra 5 % mén eller fra 8 % mén Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk motorforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Almindelige forsikringsvilkår A-16. Gælder fra marts 2009 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Vigtig information

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Sundhedssikring Basis og Plus

Sundhedssikring Basis og Plus Sundhedssikring Basis og Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6561-6 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus for FirmaPension Plus for FirmaPension Forsikringsbetingelser 7880-1 November 2012 Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2

Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret 2 Personoplysninger mv. 2 Sundhedssikring Basis og Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus

Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Sundhedssikring og Sundhedssikring Plus Forsikringsbetingelser 6581-5 Oktober 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret

Læs mere

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2

PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. April 2012 Version 12:2 PERSONBILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2012 Version 12:2 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet

Gruppeulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 17-05. Police nr. 790.002 Politiforbundet Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 17-05 Police nr. 790.002 Politiforbundet Forsikringsbetingelser for Gruppeulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Gruppeulykkesforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Motorkøretøjsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 10-1 Gældende fra 1. juni 1993 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311

Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1311 Sundhedsforsikring Arbejde og Fritid nr. 1311 består af 2 sæt forsikringsbetingelser: Tryg Sundhedsforsikring Arbejde (forsikringsbetingelsesnummer 1309)

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank

Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank 27.05.2015 SC2b-1 Forsikringsbetingelser for SAFE Lånesikring for kunder hos Santander Consumer Bank Du sidder nu med forsikringsbetingelserne til din SAFE, som er en frivillig forsikring tilknyttet dit

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406

Betingelser. Bilforsikring. Bilforsikring Nr. AU 1406 Betingelser Bilforsikring Bilforsikring Nr AU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Risikoforhold 3 14 Ved skade 3 15 Anden

Læs mere