personforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk"

Transkript

1 personforsikring Ring til os på eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår 63 Juno-01 Gælder fra februar 2009

2 2

3 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftaleloven. fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har modtaget meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift (fx på papir eller mail) har modtaget disse oplysninger om fortrydelsesretten. Hvis du fx modtager underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og samtidig har fået oplysning om fortrydelsesretten, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. generelt Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende. hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette If om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx per brev eller mail skal underretningen blot være afsendt inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet, og gemme postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig oplyse dit policenummer. 3

4 Denne oversigt viser dækningen for de forskellige forsikringer, der er beskrevet i disse vilkår. børn Nedsat erhvervsevne pga. ulykke eller sygdom Ulykkesforsikring Børneforsikring Børneforsikring Super På din police kan du se hvilken forsikring du har købt Varigt mén pga. sygdom Dobbelterstatning ved sygdom Økonomisk førstehjælp Hospitalskompensation Død pga. sygdom Varigt mén pga. ulykke Dobbelterstatning ved ulykke Tandskadedækning Behandlingsudgifter pga. ulykke Død pga. ulykke voksen Nedsat erhvervsevne pga. ulykke eller udvalgte sygdomme Varigt mén pga. udvalgte sygdomme Dobbelterstatning ved sygdom Økonomisk førstehjælp Ulykkesforsikring Voksenforsikring Voksenforsikring Super Varigt mén pga. ulykke Dobbelterstatning ved ulykke Tandskadedækning Behandlingsudgifter pga. ulykke Død pga. ulykke På din police kan du se hvilken forsikring du har købt Ulykkesforsikringen udgør en basisforsikring, som gælder, uanset hvilken forsikring du har tegnet. De øvrige forsikringstyper bygges ovenpå Ulykkesforsikringen og giver derfor yderligere dækning. Af praktiske årsager er vilkårene inddelt efter samme princip som ovenstående illustration - altså i moduler: Hvis du fx har en Voksenforsikring Super, gælder således også de vilkår, der er beskrevet under Ulykkesforsikring (afsnit 2) og Voksenforsikring (afsnit 4). Vær særlig opmærksom på, at du har pligt til at holde If orienteret om ændringer, som fx hvis dit arbejde skifter karakter, du får ny adresse eller hvis du begynder at køre motorcykel. Det kan du læse mere om i vilkårenes pkt. I.IO. Hvis du ikke giver os besked om disse forhold, kan det påvirke din ret til erstatning ved en skade.

5 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser Hvilke personer dækker forsikringen Hvem kan forsikres Hvor dækker forsikringen Forsikringens varighed og dens opsigelse Regulering af præmie og forsikringssum Vilkårs- og præmieændringer Præmiebetaling gebyr m.v Indeksregulering Forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Risikoændringer Anmeldelse af skade Skadeopgørelse og udbetaling Forældelse Klagemuligheder Lovgivning Ulykkesforsikring voksen og børn Forsikringstyper Hvad dækker forsikringen Forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Farlig sport undtagelse fra dækningen Dækningsskema Ulykkesforsikring Børneforsikring og Børneforsikring Super Forsikringstyper Helbredsvurdering Karenstid Fortsættelsesforsikring Forsikringens ophør på grund af alder Urigtige oplysninger Dækningsskema Børneforsikring og Børneforsikring Super Diagnosekriterier børn Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Forsikringstyper Helbredsvurdering Urigtige oplysninger Forsikringens ophør på grund af alder Definition Dækningsskema Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Diagnosekriterier voksen

6 Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for personforsikring 1. Fællesbestemmelser For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om forsikringsaftaler og finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. 1.1 hvilke personer dækker forsikringen Forsikringen dækker den sikrede person, der er nævnt i policen. Ved sikret forstås den person, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet. Forsikringstager er den, som har indgået aftalen med If. For børn under 18 år, er forældre/værge indsat som forsikringstager. Efter det fyldte 18. år overgår sikrede til selv at være forsikringstager. 1.2 hvem kan forsikres Personer, der er bosiddende i Danmark, og som har ret til at modtage den offentlige sygesikrings ydelser, jf. Sygesikringsloven i Danmark. 1.3 hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker i Norden og i Grønland samt under rejser og ophold af indtil 12 måneders varighed i resten af verden. 1.4 forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, som er fortløbende, indtil en af parterne skriftligt opsiger aftalen med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Forkortet opsigelsesvarsel Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på eller oplyses ved henvendelse. Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. I stedet for opsigelse af forsikringen, kan If indenfor samme periode vælge at foretage begrænsninger i dækningen. Ved nytegnede forsikringer henvises til de særlige regler om fortrydelsesret foran i vilkårene. 1.5 regulering af præmie og forsikringssum I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Ulykkesforsikringen indgår forsikringssum samt sikredes alder og erhverv. I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Voksenforsikring og Voksenforsikring Super indgår forsikringssummerne samt sikredes køn og alder. Præmien stiger som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. I beregningsgrundlaget for fastlæggelsen af præmien for Børneforsikring og Børneforsikring Super indgår forsikringssummerne samt sikredes alder. Præmien stiger som følge af alderens påvirkning af sygdomsrisikoen. Alle beregningsgrundlag er baseret på Ifs egne statistiske beregninger. 1.6 vilkårs- og præmieændringer Hvis Ifs forsikringsvilkår eller præmietarif for Ulykkes forsikring, Børneforsikring, Børneforsikring Super, Voksenforsikring eller Voksenforsikring Super ændres, kan selskabet gennemføre tilsvarende ændringer af denne forsikring med 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Indeksregulering betragtes ikke som ændring af præmietarif. I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive fritstillet således, at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagers accept. Ved mindre væsentlige indskrænkninger, samt ved præmieændringer udover indeksreguleringer, fortsætter forsikringen med ændrede vilkår/præmie, når forsikringstageren betaler præmien for ny betalingsperiode. 1.7 præmiebetaling gebyr m.v. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne adresse. I forbindelse med præmiens opkrævning og be taling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso samt dokumenter og serviceydelser af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender selskabet et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien først betales efter at dækningen er 6 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

7 ophørt, og forsikringen kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 1.8 indeksregulering Forsikringspræmien indeksreguleres ved forsikringens hovedforfald på baggrund af forrige års lønindeks for den private sektor, der udgives af Danmarks Statistik Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, kan If fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet tilsvarende indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik Indeksregulering af vilkårsbestemte beløbsgrænser sker ved forsikringens hovedforfald, på baggrund af forrige års offentliggjorte lønindeks for den private sektor, med mindre der umiddelbart efter beløbet, står at det ikke indeksreguleres ex kr. 1oo.ooo (indeksreguleres ikke). De beløb som ikke reguleres er: Forsikringer til børn Dækning ved dødsfald kr. 5o.ooo Hospitalskompensation kr. 3oo pr. døgn Økonomisk førstehjælp kr. 1oo.ooo Forsikringer til voksne Økonomisk førstehjælp kr. 1oo.ooo 1.9 forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Ulykkesforsikring se pkt. 2.3 Børneforsikring se pkt. 3.5 Voksenforsikring se pkt risikoændringer Hvis et risikoforhold som er nævnt i policen ændres med sikredes vilje således at Ifs risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning kan antages at være taget i betragtning, er If fri for ansvar, hvis If ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt de ændrede forhold havde foreligget, da aftalen blev afsluttet. Må det antages, at If ville have tegnet forsikringen, men på andre vilkår, hæfter If således, som selskabet mod den aftalte præmie ville have fortsat forsikringen, hvis fareforøgelsen havde været If bekendt. Ville If ved genforsikring i videre omfang have begrænset sit ansvar for egen regning, nedsættes erstatningen i samme forhold (pro-rata erstatning). Hvis der sker ændringer i følgende risikoforhold skal If straks underrettes skriftligt: Erhverv Hvis der sker ændringer i arten af forsikredes erhverv eller beskæftigelse, herunder omfanget af deltagelse heri. Hvis sikrede helt eller delvist overgår til selvstændigt erhvervsarbejde, eller ikke længere er forsikret mindst 3o timer ugentligt i henhold til lov om arbejdsskadeforsikring. I relation til dækningen under ulykke-fritid og sondring mellem arbejdstid og fritid, henvises til gældende lov og praksis i Loven om sikring mod følger af arbejdsskader. Motorcykeldækning og privatflyvning m.m. Hvis policen ikke er påtegnet om, at sikrede er fører af motorcykel, EU-knallert, snescooter eller privatfly, vil der ved en skade, ved sikredes anvendelse af en af ovennævnte køretøjer/fartøjer, kun blive ud betalt erstatning med halv delen af de aftalte forsikringssummer. Flytning Ændring i opkrævningsadresse, skal indenfor 14 dage efter ændringen, meddeles skriftligt til If, så du ikke risikerer, at forsikringen ophører på grund af manglende præmiebetaling anmeldelse af skade En ulykke eller sygdom som i henhold til vilkårene vil eller kan føre til en udbetaling, betragtes som en skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til If. Så snart som muligt efter at en skadesbegivenhed er indtrådt skal dette anmeldes til If. Anmeldelsen kan du foretage på vores hjemmeside under Ved skade. Øvrig kontaktinformation: Telefon: o Fax: o Vi har åbent hverdage mellem o8.3o og 16.oo Retten til erstatning kan bortfalde A. Hvis skaden har medført døden, skal dette meddeles til If inden 48 timer. B. Hvis en skade anmeldes for lang tid efter, at den er sket, i henhold til gældende frister i Lov om Forældelse. C. Tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. Er ovenstående ikke overholdt, kan retten til erstatning bortfalde. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

8 1.12 skadeopgørelse og udbetaling Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse ved skadens indtræden, og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. I forbindelse med opgørelse af skadens omfang, er If berettiget til: At indhente oplysninger hos enhver læge, tandlæge eller lignende, der behandler eller har behandlet sikrede. At lade sikrede undersøge af en læge eller tandlæge. I tilfælde af dødsfald at forlange obduktion. Ved behandling af sager om nedsat erhvervsevne at indhente oplysninger om indtægt, skatteforhold etc. If betaler de af selskabet forlangte læge- og tandlægeattester. Ved tandskade og behandlingsudgifter skal behandling og pris godkendes af If, inden en behandling påbegyndes, med mindre der er tale om nødvendig akut behandling Så snart lægens behandling er slut, eller skadens blivende følger kan bestemmes, skal skadelidte kontakte If Udbetaling af erstatning A. Hospitalskompensation (Kun Børn) En kompensation for forsikringstagers (typisk forældre / plejeforældre) ekstra udgifter i forbindelse med sikredes indlæggelse i mere end 1o dage. Derfor sker udbetaling direkte til forsikringstager. B. Økonomisk Førstehjælp For både børn og voksne er dette et engangsbeløb som udbetales øjeblikkeligt ved visse diagnoser (se dækningsskema pkt. 3.7 og 4.6 Økonomisk Førstehjælp). Beløbet skal kunne anvendes øjeblikkeligt og udbetales derfor direkte til forsikringstager. For børn betyder dette at forældre / værge modtager førstehjælpen. C. Ved dødsfald Med mindre andet skriftligt er meddelt If, ud betales forsikringssummen til afdødes nærmeste pårørende. Nærmeste pårørende er i prioriteret rækkefølge a) afdødes ægtefælle, b) registreret partner eller samlever, der bor sammen med sikrede på skadedatoen, c) egne og ovennævntes børn, adoptivbørn eller pleje børn. For sikrede som ikke er myndige, udbetales forsikringssummen til forsikringstagere (forældre/plejeforældre). D. Ved mén og nedsat erhvervsevne Erstatningen for varigt mén som følge af sygdom eller ulykke samt erstatningen for nedsat erhvervsevne udbetales altid til skadelidte. Udbetalingen af godtgørelsen for nedsættelse af erhvervsevne finder sted som en engangsudbetaling, når den endelige varige erhvervsevnenedsættelse er opgjort. For sikrede der er under 18 år på skadestidspunktet, udbetales godtgørelsen tidligst ved det fyldte 18. år. E. Hvor sikrede ikke er myndig Erstatning til umyndige udbetales i henhold til gældende værgemålsregler Fastsættelse af méngrad ved ulykke og sygdom Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, skadelidtes erhverv eller andre individuelle forhold. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet. Mentabellen kan ses på Internettet under adressen: Hvis mengraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens mentabel, fastsættes méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Erstatningen fastsættes, så snart skadens endelige følger kan bestemmes dvs. når tilstanden er stationær. Ved ulykker dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan antages at medføre nogen bedring af tilstanden. Eventuel uenighed om méngradens størrelse kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af sikrede og af If. Den af parterne der ønsker sagen behandlet betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger Fastsættelse af nedsat erhvervsevne A. Nedsat erhvervsevne definition Ved nedsat erhvervsevne forstås en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at tjene penge ved eget arbejde. Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes, at tilstanden forbedres. B. Nedsat erhvervsevne bedømmelse Da der er tale om en sumudbetaling baseret på den valgte forsikringssum, foretages der udelukkende en vurdering, af hvilken grad af erhvervsevnened- 8 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

9 sættelse en dækningsberettiget skade har resulteret i. Hvis nedsættelsen af erhvervsevnen er mindre end 5o% har skadelidte ingen krav på udbetaling fra denne dækning. C. Beregning Erhvervsevnenedsættelse skal forstås som differencen mellem a) den indkomst, skadelidte ville have kunnet erhverve ved eget arbejde i varigt perspektiv, såfremt skaden ikke var sket, og b) den indtjening, som skadelidte ved eget arbejde må antages at kunne få i varigt perspektiv efter skaden. Erhvervsevnenedsættelsen ansættes som den procentvise forskel mellem a og b ovenfor. Som grundlag for beregningen af skadelidtes indkomst forud for skaden anvendes den indkomst, der hidrører fra eget arbejde i det år, der går forud for datoen for skadens indtræden. Ved bedømmelsen af skadelidtes indtægtsmuligheder efter skaden tages der hensyn til skadelidtes muligheder for at skaffe sig indtægt ved arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og genoptræning eller lignende. Eventuel uenighed om hvor mange procent erhvervsevnen, efter en dækningsberettiget skade, er nedsat med, kan indbringes for Arbejdsskadestyrelsen både af skadelidte og af If. Den af parterne, der ønsker sagen behandlet, betaler udgifterne hertil. Ændres en afgørelse truffet af If til fordel for sikrede, betaler If de fulde omkostninger. D. Personer som på skadetidspunktet ikke ud - nytter deres erhvervsevne Ved bedømmelsen af erhvervsevnenedsættelsen for personer, som ikke udnytter deres erhvervsevne, anvendes den méngrad som skadelidte har pådraget sig i forbindelse med den ulykke eller sygdom som har ført til skaden. Ved en méngrad fra 4o-5o%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 5o% x summen. Ved en méngrad fra 51-75%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 75% x summen. Ved en méngrad fra 76-1oo%, fastlægges erhvervsevnenedsættelsen til 1oo% x summen. Vurderingen af erhvervsevnenedsættelsen sker uafhængigt af afgørelser fra offentlige myndigheder og af afgørelser truffet af andre forsikringsselskaber forældelse Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes senere end 1 år efter forsikringsaftalen er ophørt klagemuligheder Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag Kundeombudet hos If Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside under Kundefordele. Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o Kundepanelet hos If Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet skal dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som alle rede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat Ankenævnet for Forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo. En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

10 1.15 lovgivning For forsikringen gælder, foruden police og forsikringsvilkår, lov om Forsikringsaftaler i det omfang den ikke er fraveget, samt lov om finansiel virksomhed. 2. Ulykkesforsikring voksen og børn Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 2.1 forsikringstyper Om forsikringen er en heltidsdækning eller en fritidsdækning, afhænger af om den forsikrede er erhvervsaktiv eller ikke, samt af hvilket erhverv den forsikrede udfører. 2.1.a Personer som ikke anses for at være erhvervsaktive Forsikringen gælder hele døgnet for: børn og unge i skolepligtig alder studerende med bruttoindtægt op til 5o.ooo, med mindre de udfører et af de erhverv der er nævnt i pkt. 2.1.B.b fra dykning og resten af punkterne personer som aftjener militær værnepligt pensionister som ikke længere udfører erhvervsarbejde andre personer som ikke er erhvervsaktive. 2.1.b Erhvervsaktive personer a) Erhverv med lav ulykkesrisiko Forsikringen gælder hele døgnet for personer som udfører erhverv med lav ulykkesrisiko, dvs. alle andre typer arbejde end dem som er beskrevet under pkt. b). Eksempler på disse er: Ansatte på kontorer Ansatte i butikker Lærere Sygeplejersker, læger & tandlæger Frisører Urmagere Guldsmede b) Erhverv med forhøjet ulykkesrisiko Ved erhverv med forhøjet risiko forstås: Arbejde som udføres i højder (på stige, stillads, lift o.l.) Arbejde som udføres ved hjælp av maskiner og produktionsudstyr Arbejde som indebærer omgang med kemiske midler Erhverv i land- og skovbrugsindustrien Transportvirksomhed Vagttjeneste Dykning Al offshore virksomhed Erhvervsfisker Tjeneste på militære køretøjer, skibe eller luftfartøjer Produktionsarbejde i stenbrud samt i sand- og grusgrav Al virksomhed knyttet til fremstilling, opbevaring, anvendelse og transport af sprængstoffer Stuntarbejde og luftakrobatik. Forsikringen gælder heller ikke selv om den sikrede der har et af disse erhverv blot opholder sig på sin arbejdsplads. Erhvervsudøvelse i forbindelse med bygning og vedligeholdelse af sikredes eget hjem/fritidsbolig som kun benyttes til sikredes private formål, er dog omfattet. 2.1.c Hvis dækningen er en Fritidsdækning: Forsikringen dækker ikke ulykkestilfælde, der er omfattet af Lov om Sikring mod følger af arbejdsskade, eller anden tilsvarende lov. 2.2 hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker følger af ulykkestilfælde. Se nærmere beskrivelse i dækningsskemaet pkt 2.5 på næste side. Hvordan defineres et ulykkestilfælde Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 2.3 forsikringens ophør og ændringer på grund af alder Dobbelterstatningen bortfalder når den sikrede fylder 65 år. Dette medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringssummerne ved varigt men nedsættes med 1/1o del årligt mellem det fyldte 71 år og 8o år, første gang ved sikredes fyldte 71 år, mens dødsfaldssummen fortsætter uændret til forsikringens bortfald. Ovennævnte nedsættelser medfører ingen ændringer i præmien. Forsikringen bortfalder i sin helhed ved 1. hovedforfaldsdato efter forsikredes fyldte 8o. år. 2.4 farlig sport undtagelse fra dækningen Forsikringen dækker ikke deltagelse i farlig sport (se dækningsskema for ulykkesforsikring pkt. 2.5), med mindre der er købt en tilvalgsforsikring. På tilvalgsdækningen Farlig Sport er der følgende faste dækningssummer: Varigt men kr. 5oo.ooo Dødsfald kr. 5o.ooo 10 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

11 2.5 Dækningsskema vedrørende Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Erstatning ved ulykkestilfælde som fører til varigt mén. Forsikring dækker ligeledes ved ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger, der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændig heder, at handlingen må anses som forsvarlig. NB! Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. BEMÆRK AT PKT. A, B & C kun gælder for ulykkesforsikringer, men bortfalder for de andre forsikringstyper beskrevet i disse vilkår (Børneog Voksenforsikring). A. Ulykkestilfælde der skyldes sygdom (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). B. Forværring af ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældig tilstødende sygdom. C. Sygdom og/eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde eller følger heraf, hvis hovedårsag er sygdom eller sygdomsanlæg. D. Forudbestående mén. Sådanne men kan heller ikke medføre, at ménerstatningen fastsættes højere, end hvis de forudbestående mén ikke havde været til stede. E. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte med vira (virus), bakterier og andre mikroorganismer eller lignende. F. Forgiftninger fra mad, drikke, nydelsesmidler og medicin. G. Følger af lægelig behandling eller kiropraktorbehandling, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen. H. Svangerskab, abort og fødsel betragtes ikke som et ulykkestilfælde og dækkes derfor ikke af forsikringen. I. Deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter: Professionel sport, dvs. sport der udøves mod en betaling, som overstiger kr. årligt, før skat. Træning, konkurrence og kampe på landsholdsplan eller sportsaktiviteter der kan sidestilles hermed. Sport der falder ind under Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden tilsvarende lov. J. Farlig sport: Hestevæddeløb, militaryridning eller lignende. Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboxing og lignende. Bjergbestigning, rafting, faldskæmsudspring, paraglidning, hanggliding, ballonfart, drage-, ultra light- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sports- og fritidsaktiviteter, der kan sidestilles hermed. Dykning med anvendelse af særligt dykkerog frømandsudstyr. Motor-, knallert-, go-cart- og racerbådsløb af enhver art samt rallies. Ekspeditioner i polaregne, ørkener eller andre uciviliserede egne. K. Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af den sikrede ved: Forsætlige handlinger Grov uagtsomhed Selvforskyldt beruselse Påvirkning af narkotika eller andre rusmidler Deltagelse i slagsmål eller ulovligheder Hvis sikrede bliver varigt invalideret, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Méngraden for følger af samme ulykkestil fælde kan sammenlagt ikke overstige 100%. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand eller tilregnelighed ved fremkaldelsen af ulykkestilfældet. L. Konflikter i form af krig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog, uanset de nævnte uroligheder, når sikrede opholder sig i et land udenfor Danmark under rejse, og skaden sker senest en måned efter konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at konflikten ikke var til stede ved indrejsen i landet, og at den sikrede ikke selv deltager i handlingerne. Forsikringen dækker ikke ved militære opgaver i FNs eller en anden organisations regi. M. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter under alle forhold, eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald. dækker dækker ikke Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

12 2.5 Dækningsskema vedrørende Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Tandskade Rimelige udgifter til tandbehandling, som følge af et ulykkestilfælde. Dækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted. Tandskade opstået ved spisning betragtes ikke som et ulykkestilfælde. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade, den offentlige børnetandpleje, eller anden syge- og ulykkesforsikring. Der ydes erstatning til én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når If har betalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig, og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt, fx når dette er en følge af aldersbetingede forhold eller almindelig nedslidning. For tandskade sket efter sikredes fyldte 18. år, skal behandlingen være afsluttet, når endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældet. For tandskade sket før, at sikrede er fyldt 18 år skal tandbehandlingen være afsluttet inden det fyldte 25. år. Det forhold, at en tandskade er et led i en bro, er implantatbehandlet eller at nabotænder mangler som følge af sygdom, genopbygning eller rodbehandling, kan ikke medføre større erstatning end svarende til den nødvendige behandling af en sund tand. Var tændernes tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, fx som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder. Rodbehandlede tænder, der ikke er optimalt behandlet, dækkes med op til 50%. Tandbehandling, der erstatter genopbygning med en bro, fx tandimplantatbehandling, dækkes maksimalt med et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at genopbygge med brobehandling. Erstatning for tandprotese dækkes kun med beløbet for en tilsvarende protese. Behandlingsudgifter Rimelige og nødvendige udgifter i ophelingsperioden. Det er en betingelse for dækning, at behandlingen foretages efter nærmere aftale med lægen, at behandlingen har helbredende virkning og er foranlediget af en dækningsberettiget skade. Efter skadens afslutning dækkes ikke yderligere behandlingsudgifter. Behandlingsforløbet skal være sammenhængende og tidsbegrænset til stationærtidspunktet, maksimalt 12 måneder efter skaden, og If skal godkende behandlingsudgifterne, inden behandlingen er påbegyndt, med mindre behandlingsbehovet ligger i umiddelbar tilknytning til skaden og godkendelse derfor ikke kan afventes. Det er en betingelse, at sikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side, som fx sygesikringen, Lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller anden syge- og ulykkesforsikring. Dobbelterstatning Medfører et ulykkestilfælde en méngrad på 30% eller derover, ydes der dobbelterstatning. Tillægget er af samme størrelse som ménerstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Dødsfald Erstatning i tilfælde af død, som følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén. Derfor nedsættes dødsfaldserstatningen med det beløb, der eventuelt er betalt i erstatning for mén. For børn ydes en erstatning på kr. til dækning af begravelsesomkostninger. Beløbet indeksreguleres ikke. dækker dækker ikke 12 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

13 3. Børneforsikring og Børneforsikring Super Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. Hvis du har en Børneforsikring eller en Børneforsikring Super er du også omfattet af de vilkår der er beskrevet i afsnit 1 og forsikringstyper Børneforsikring A. Forsikringens omfang Ulykkesforsikring se pkt. 2 Varigt mén som følge af sygdom Økonomisk førstehjælp Hospitalskompensation Dødsfaldsdækning ved sygdom B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden/studietiden som i fritiden. Børneforsikring Super A. Forsikringens omfang Omfatter udover dækningen for Børneforsikring også en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne. B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden, studietiden og i fritiden. 3.2 helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. 3.4 fortsættelsesforsikring Når forsikringen ophører ved det fyldte 25. år gælder følgende: Hvis sikrede har en Børneforsikring kan en Voksenforsikring tegnes uden ny helbredsvurdering. Hvis sikrede har en Børneforsikring Super kan en Voksenforsikring Super tegnes uden ny helbredsvurdering. Retten til forsættelsesforsikring uden ny helbredsvurdering, er betinget af, at der ikke har været undtagelser(klausuler) i forhold til normale vilkår. Denne ret gælder indtil 6 måneder efter forsikringens ophør. 3.5 forsikringens ophør på grund af alder Ved første hovedforfald efter sikredes 25 års fødselsdag omtegnes policen til en ulykkesforsikring, og prisen reguleres herefter. 3.6 urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget fra forsikringstager. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, forhøjelse af forsikringssum eller andre ændringer af forsikringen. Hvis helbredet ikke kan antages, tegnes der en Ulykkesforsikring. 3.3 karenstid Bemærk at selskabets erstatningspligt for sygdomme først træder i kraft efter at sikredes karenstid er ophørt. Dette betyder at forsikringen ikke giver ret til erstatning for sygdomme eller lidelser, som er blevet påvist eller som sikrede, har haft symptomer på indenfor karenstiden. Karenstiden begynder, når Børneforsikring / Børneforsikring Super træder i kraft. Karenstiden er: 6 måneder, hvis sikrede på tegningstidspunktet er under 1 år 3 måneder, hvis sikrede på tegningstidspunktet er ældre end 1 år Ved forhøjelse af forsikringssummen eller udvidelse af policen til at omfatte dækning for nedsat erhvervsevne påbegynder en ny karenstid, som alene gælder for forsikringens udvidelse. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

14 3.7 Dækningsskema vedrørende Børneforsikring og Børneforsikring Super Børneforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Forsikringen dækker varige følger af ulykkestilfælde og sygdom. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at menerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede har pådraget sig et varigt mén, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for astma, allergi, eksem eller madvareintolerance, som medfører en méngrad på mindre end 30%. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling for psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser, indlæringsvanskeligheder o.l. som omfattes af diagnosekoderne fra og med F00 til og med F99, og R48, i henhold til ICD-10*, og følger af disse. Diagnosekode F20 (skizofreni) dækkes dog. Ulykke eller sygdom som opstår på grund af deltagelse eller træning i særlige sports- og fritidsaktiviteter, som beskrevet i dækningsskemaet for ulykkesforsikring. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100%. Medfører et ulykkestilfælde eller en sygdom en mengrad på 30% eller derover, udbetales der dobbelt erstatning. Økonomisk førstehjælp Engangsudbetaling hvis barnet rammes af malign tumor (kræft)(c00-c97)* multipel sklerose (MS)(G35)* diabetes type 1 (E10)* nyresvigt(n17-n19)* amputation alvorlig brandskade alvorlig hjerneskade Det er et krav, at sikrede er i live 24 timer efter at diagnosen er stillet / behandlingen er foretaget. Hvis en af de nævnte alvorlige sygdomme og / eller behandlinger optræder, udbetaler selskabet øjeblikkeligt en engangserstatning på kroner (indeksreguleres ikke). Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte diagnoser / behandlinger i forsikringens varighed med undtagelse af brandskader. * Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Hvis en ulykke eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande udbetales der kun for én af skaderne. Hospitalskompensation En daglig kompensation ved indlæggelse på sygehus i mere end 10 dage. De sygdomme og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. Erstatningen er på 300 kr. (indeksreguleres ikke) fra første indlæggelsesdag i indtil 365 dage. Hvis sikrede bliver genindlagt for den samme sygdom/ lidelse indenfor 365 dage efter sidste udskrivelse, regnes disse døgn, som en forlængelse af det første ophold. Der udbetales kun erstatning for de indlæggelsesdage, som ligger indenfor forsikringstiden. Dødsfald Erstatning ved dødsfald som følge af sygdom eller ulykke. Ved sikredes død, udbetales kroner (indeksreguleres ikke). Nedsat erhvervs evne Gælder kun for Børneforsikring Super Hvis et ulykkestilfælde eller en sygdom har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat, med mindst 50 %. De sygdomme og ulykkestilfælde, som er undtaget under Varigt mén. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dæknings-berettiget sygdom har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 50 %, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som erhvervsevnen er nedsat med. Der udbetales ikke dobbelterstatning ved nedsat erhvervsevne. dækker dækker ikke 14 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

15 3.8 diagnosekriterier børn Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger, som er nævnt i dækningsskemaet på de foregående sider. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring kan ses på: Alvorlig brandskade For børn under 1o år: Mindst andengrads forbrænding på minimum 1o% af kropsoverfladen. For børn over 1o år: Andengrads og/eller tredjegrads forbrænding på minimum 15% af kropsoverfladen. Alvorlig hjerneskade Hjerneskade som følge af sygdom eller ulykke, som medfører en tilstand med betydelig nedsat bevidsthed (Glascow Coma Scale 7 eller lavere i mindst 1 time) og / eller centralnervebetingede neurologiske udfald i mindst 1o døgn. Tilstanden skal også medføre intensivbehandling i mindst 4 døgn. Kræft Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukemi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til ICD-10 koderne fra og med C00 til og med C97. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Multipel sklerose (MS) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MRundersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD-10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi. Diabetes type 1 Insulinafhængig sukkersyge diagnosticeret af en specialist i børnesygdomme eller intern medicin. Fastende blodsukker skal have været målt højere end 7mmol/l ved gentagne målinger. Diagnosen skal yderligere svare til kode E10 i ICD-10. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Amputation Amputation af: fod ved ankelledet, eller større del af benet hånd ved håndleddet eller større del af armen Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

16 4. Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Forsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. 4.1 forsikringstyper Voksenforsikring A. Forsikringens omfang Ulykkesforsikring se punkt 2 Varigt mén som følge af udvalgte sygdomme Økonomisk førstehjælp B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i arbejdstiden som i fritiden. 4.4 forsikringens ophør på grund af alder Ved første hovedforfald efter sikredes 55 års fødselsdag omtegnes policen automatisk til en heltidsulykkesforsikring og prisen reguleres. 4.5 definition Nedsat erhvervsevne Ved nedsat erhvervsevne forstås en varig nedsættelse af skadelidtes evne til at tjene penge ved eget arbejde. Varig nedsættelse af erhvervsevnen indebærer, at det ikke kan forventes at tilstanden forbedres. Voksenforsikring Super A. Forsikringens omfang Omfatter udover dækningen for Voksenforsikring også en engangsudbetaling ved nedsat erhvervsevne, når denne opstår som følge af udvalgte sygdomme, behandlinger, tilstande eller ulykke. B. Forsikringens gyldighed Forsikringen dækker hele døgnet, såvel i studietiden, arbejdstiden, som i fritiden. Selskabet skal til enhver tid være informeret om ændringer i omfanget og arten af den forsikredes beskæftigelse, se i øvrigt 1.1o 4.2 helbredsvurdering If bedømmer helbredsoplysningerne og afgør, om forsikringen kan antages. Antagelsen kan føre til dækning på normale vilkår, dækning mod forhøjet præmie eller begrænsninger i retten til dækning ved sygdom. Hvis helbredet ikke kan antages tegnes en ulykkesforsikring. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling af erstatning ved sygdomme/lidelser som If, har taget forbehold for i forsikringsbeviset. 4.3 urigtige oplysninger Forsikringsaftalen er indgået på grundlag af helbredserklæring, begæring og andre skriftlige oplysninger modtaget fra forsikringstager. Er der fortiet oplysninger eller afgivet urigtige oplysninger, kan forsikringsdækningen nedsættes eller bortfalde helt. Tilsvarende gælder også vedrørende oplysninger givet ved genoptagelse af forsikringen, forhøjelse af forsikringssum eller andre ændringer af forsikringen. 16 Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

17 4.6 Dækningsskema vedrørende Voksenforsikring og Voksenforsikring Super Voksenforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Erstatninger Varigt mén Varigt mén der opstår som følge af ulykke eller af følgende dækningsberettigede sygdomme, tilstande eller behandlinger: - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Skizofreni (F20)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Parkinson (G20)* - Alzheimer (G30.0, G30.8, G30.9)* - Multipel sklerose (MS) (G35)* - Epilepsi (G40)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Morbus Chron (K50)* - Colitis Ulcerosa (K51)* - Reumatoid artrit (M05,M06)*) - Nyresvigt (N17-N19)* - Blindhed - Døvhed - Alvorlig brandskade - Lammelse og amputation - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation Varigt mén der ikke er opstået som følge af en af de nævnte sygdomme, tilstande og behandlinger. Forsikringen dækker ikke forudbestående mén og sygdom. En sådan forudbestående tilstand kan heller ikke medføre, at menerstatningen fastsættes højere, end hvis den ikke havde været til stede. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde eller en dækningsberettiget sygdom har medført, at sikrede får varigt mén, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som méngraden er fastsat til. Mén på under 5% berettiger ikke til erstatning. Méngraden for følger af samme ulykkestilfælde eller sygdom kan sammenlagt ikke overstige 100%. Medfører et ulykkestilfælde eller en sygdom en méngrad på 30% eller derover, ydes der dobbelterstatning. *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Økonomisk førstehjælp Økonomisk førstehjælp ved følgende alvorlige diagnoser og behandlinger: - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Alvorlig brandskade - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt Andre diagnoser eller behandlinger der ikke er nævnt i listen. Det er et krav, at sikrede er i live 24 timer efter, at diagnosen er stillet / behandlingen er foretaget. Der kan kun udbetales erstatning en gang for hver af ovennævnte diagnoser / behandlinger i forsikringens varighed. Hvis en ulykke eller sygdom resulterer i flere af de dækningsberettigede tilstande, udbetales der kun for én af skaderne. Når diagnosen er stillet, udbetaler selskabet øjeblikkeligt en engangserstatning på kroner (indeksreguleres ikke). Nedsat erhvervs evne Gælder kun for Voksenforsikring Super Hvis sygdom, skade eller behandling har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat, med mindst 50%. Nedenstående sygdomme, tilstande og behandlinger er dækket: - Ulykkestilfælde - Maligne tumorer (C00-C43, C45-C97)* - Benign hjernetumor (D32.0, D33.0-D33.3)* - Skizofreni (F20)* - Motorneuronsygdom ((G12.2)* - Parkinson (G20)* - Alzheimer (G30.0, G30.8, G30.9)* - Multipel sklerose (MS) (G35)* - Epilepsi (G40)* - Apopleksi (I60-I63)* - Hjerteinfarkt (I21-I23)*) - Aorta aneurisme (I71)* - Morbus Chron (K50)* - Colitis Ulcerosa (K51)* - Reumatoid artrit (M05,M06)*) - Nyresvigt (N17-N19)* - Blindhed - Døvhed - Alvorlig brandskade - Lammelse og amputation - Transplantation (hjerte, lever, nyre, lunger og benmarv) - Åben hjerteoperation Nedsat erhvervsevne der ikke er opstået som følge af en af de nævnte sygdomme, tilstande og behandlinger. Nedsættelse af erhvervsevnen under 50% berettiger ikke til erstatning. Nedsættelse af erhvervsevnen kan ikke overstige 100%. Der udbetales ikke erstatning for nedsættelse af erhvervsevnen, som skyldes lægelige forhold, der var til stede før den dækningsberettigede ulykke eller sygdom indtrådte. Ved opgørelsen af i hvor høj grad sikredes erhvervsevne er nedsat, tages der altså højde for forhold, der var til stede, da skaden opstod. Der udbetales ikke dobbelterstatning ved nedsat erhvervsevne. Efter det fyldte 55. år, bortfalder retten til udbetaling ved en forøgelse af erhvervsevnetabet. Hvis et dækningsberettiget ulykkestilfælde, en sygdom eller en behandling har medført, at sikredes erhvervsevne bliver varigt nedsat med mindst 50%, udbetales erstatning med lige så mange procent af forsikringssummen, som erhvervsevnen er nedsat med (pkt. 1.11). *Diagnosekoder i henhold til ICD-10. Se uddybende diagnosekriterier og begrænsninger i pkt dækker dækker ikke Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

18 4.7 diagnosekriterier voksen Dette afsnit indeholder en uddybende forklaring på de dækningsberettigede sygdomme, tilstande og behandlinger som er nævnt i dækningsskemaet på de foregående sider. Mange af forklaringerne er ledsaget af et ICD-10 nummer. ICD-10 er et internationalt system til klassifikation af sygdomme og andre helbredsrelaterede lidelser udformet af WHO. ICD er en forkortelse for International Classification of Diseases. ICD-10 er den tiende udgave af dette system. Yderligere forklaring kan ses på: Kræft Ondartet svulst bekræftet ved vævsprøve, blodkræft (leukemi), ondartet svulst i lymfatisk væv (maligne lymfomer) og ondartet modermærkekræft (maligne melanomer). Diagnosen skal svare til koderne fra og med C00 til og med C43 eller fra og med C45 til og med C97 i ICD-10. Forsikringen omfatter ikke normal hudkræft eller forstadier til kræft (henholdsvis kode C44 og kodegruppe D i ICD-10). Hjernesvulst Intrakranielle svulster, som kræver operation. Diagnosen skal yderligere svare til kode D32.0, D33.0, D33.1, D33.2, D33.3, D35.2, D35.3 eller D35.4 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i neurologi/neurokirurgi. Skizofreni Diagnosen skal opfylde gældende diagnosekriterier, og svare til kode F20 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i psykiatri. Motorneuronsygdom Motorneuronsygdom af ukendt årsag. Omfatter diagnoserne amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal-muskelatrofi og progressiv bulbærparese. Diagnosen skal svare til kode G12.2 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Parkinson Gradvis svind af nerveceller som bruger signalstoffet dopamin, et stof som er vigtig for kontrol af bevægelser. Diagnosen skal svare til kode G20 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Alzheimer Generelle demenskriterier skal være opfyldt og der skal foreligge specifikke problemer med ord- og/ eller talforståelse (afasi, agrafi, aleksi, akalkuli) eller bevægelse af hænder/fødder (apraksi). Diagnosen skal yderligere svare til kode G30.0, G30.8 eller G30.9 i ICD-10, og være bekræftet af specialist i neurologi eller geriatri. Multipel sklerose (ms) Typiske neurologiske udfald skal have varet i mere end 6 måneder eller forekommet ved mere end et tilfælde, og diagnosen skal være bekræftet ved typiske symptomer, analyse af spinalvæske og MRundersøgelse. Diagnosen skal yderligere svare til kode G35 i ICD- 10, og skal være bekræftet af specialist i neurologi. Epilepsi Gentagne anfald af kramper og nedsat bevidsthed som følge af forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen. Diagnosen skal være bekræftet med EEG. Diagnosen skal yderligere svare til kode G40 i ICD- 10, og være bekræftet af specialist i neurologi. Apopleksi (hjerneblødning/blodprop) Blødning eller blodprop i hjernen, der medfører lammelser i ben eller arm eller taleforstyrrelser, som varer i mere end 6 uger. Skaden skal kunne påvises ved CT eller MR. Diagnosen skal yderligere svare til kode I60, I61, I62 eller I63 i ICD-10 og være bekræftet af specialist i neurologi. Hjerteinfarkt (blodprop i hjertet) Død af en del af hjertemuskulaturen som følge af svigtende blodtilførsel til dette område. Diagnosen skal være stillet på baggrund af øgede hjertemarkører og understøttet af EKG forandringer som er typisk for nyligt opståede hjerteinfarkter. Diagnosen skal yderligere svare til kode I21, I22 eller I23 i ICD-10 og være påvist på et sygehus. Aorta aneurisme (udposning på hovedpulsåren) Gennemført åben operation med erstatning af syg del (aneurisme) af hovedpulsåren (aorta). Diagnosen skal yderligere svare til kode I71 i ICD Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

19 Chrons sygdom og ulcerøs colitt Kroniske inflammatoriske tarmsygdomme, som skal være bekræftet ved røntgenologiske eller endoskopiske undersøgelser og sikre histopatologiske fund. Diagnosen skal yderligere svare til kode K50 eller K51 i ICD-10. Reumatoid artrit (leddegigt) Kronisk inflammatorisk ledsygdom som fører til ødelæggelse af led. Diagnosen skal være stillet i henhold til gældende diagnosekriterier. Transplantation Gennemført transplantation af hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarv. Autotransplantation (organer som bliver transplanteret tilbage i samme person) dækkes ikke. Transplantationen skal være gennemført i Danmark, eller godkendt af de danske sundhedsmyndigheder. Åben hjerteoperation Gennemført åben hjerteoperation. Hjerteoperationer uden åbning af brystkassen dækkes ikke. Diagnosen skal yderligere svare til kode M05 eller M06 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i reumatologi. Nyresvigt Stærkt nedsat nyrefunktion, som kræver dialyse. Diagnosen skal yderligere svare til kode N17, N18 eller N19 i ICD-10 og være bekræftet af en specialist i nyresygdomme. Blindhed Varig nedsættelse af synsevnen på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje med bedste korrektion er 1/5o eller dårligere. Nedsættelsen af synsevnen skal være bekræftet af specialist i øjensygdomme. Døvhed Varig nedsættelse af hørelsen på 6odB eller mere i tale-frekvensområdet (5oo-2ooo Hz) på begge ører og med bedste korrektion. Nedsættelsen af hørelsen skal være bekræftet af en specialist i øre-næse-halssygdomme. Alvorlig brandskade Som minimum andengrads forbrænding på mindst 3o% af kropsoverfladen, målt ved rules of nine eller Lund and Browder Surface chart. Lammelse og amputation Tværsnitslammelser i rygmarv eller amputationer som medfører funktionsnedsættelse i arm og/eller ben svarende til et varigt men på 3o% eller mere ved brug af Arbejdsskadestyrelsens mentabel. Tværsnitsskaden skal verificeres ved objektive fund. Funktionelle/psykogene lammelser omfattes ikke. Personforsikring - Juno, forsikringsvilkår nr

20 vil du vide mere? Hvis du vil vide mere om dine forsikringer, har du mulighed for at hente hjælp fra følgende steder: :0 X2M 0709 Juno Forsikring Stamholmen Hvidovre Telefon: Telefax: IF SKADEFORSIKRING, FILIAL AF IF SKADEFORSIKRING AB (PUBL), Sverige CVR nr:

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald 820.000 kroner 820.000 kroner 546.000 kroner 100.000

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk

Betingelser. Kollektiv ulykkesforsikring. Nr Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Betingelser Redigerede betingelser for Kollektiv ulykkesforsikring - Vigo.dk Kollektiv ulykkesforsikring Nr. 5051 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1. Forsikrede... 3 2. Geografisk område...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd Betingelser nr. 201102 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for brandmænd KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser

Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder. Livslang indtægt til børn. Forsikringsbetingelser Lad dit barn få en livslang udbetaling, hvis barnet mister erhvervsevnen i en tidlig alder Livslang indtægt til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livslang indtægt til børn er oprettet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003i - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: nuværende og fremtidige medlemmer af Foreningen Registrerede Revisorer FRR inklusive ekstraordinære medlemmer (ved ekstraordinære

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer

Forsikringsbetingelser. for. Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer Betingelser nr. 200806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for udpegede personer KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FRR Ulykkesforsikring

FRR Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 01012003id - v 1 1 Personkreds Forsikringen kan omfatte: medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Foreningen Registrerede Revisorer FRR medarbejdere i associerede virksomheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark. Indholdsfortegnelse Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang...2 2. Erstatning ved dødsfald...2 3. Erstatning ved mèn...2

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Heltidsulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 204501 Forsikringsbetingelser for Heltidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for heltidsulykkesforsikring

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvem er dækket? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte fællesbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Heltidsulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning

Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning Betingelser nr. 204201 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for sygehuspersonale under udrykning KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.:

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01

UlykkesPatientForeningen Kritisk Ulykkesforsikring Vilkår nr. HGF-UPF-01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1.Generelle vilkår...2 1.1 Hvem er omfattet af forsikringerne... 2 1.2 Hvor dækker forsikringerne... 2 1.3 Betaling af forsikringen... 2 1.4 Indeksregulering...

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Dækningsområde

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF)

Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Kollektiv Heltidsulykkesforsikring tilknyttet FRIE Funktionærer (FF) Personforsikringer Vilkår nr. 63-10-FF police nr. 63-1023302 Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for Ulykkesforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne - TOP. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne - TOP 1. PERSONKREDS Forsikringstager for gruppeforsikringsordningen er nærpension, der har truffet aftale med Topdanmark

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring I tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1. Forsikringens omfang. Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde opstået i forsikringstiden,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Autoulykkesforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere