BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER"

Transkript

1 BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed EUX Uddannelse- (håndværker og student i en) Marts 2013

2 2 Vejledning for mestre, som påtænker at uddanne lærlinge i autobranchen Hos mange mestre, der for første gang skal antage en lærling, melder sig spørgsmålene: - Hvor anskaffes formularerne? - Skal værkstedet godkendes? - Hvor mange lærlinge må antages? - osv. Vejledningen er ikke tænkt som et komplet materiale, der behandler alle grene af uddannelsen. Det er derimod meningen at gøre mester bekendt med de mest aktuelle emner, som knytter sig til forholdet læremester/lærling. Uddannelsesaftalens oprettelse og indhold Formularer: - nødvendige formularer fås på den lokale erhvervsskole eller på under erhvervsuddannelser/blanketter. - der anvendes samme formular for almindelige lærlinge, og voksne lærlinge (over 25 år). - er lærlingen under 18 år, skal aftalen foruden af forældremyndigheden også underskrives af den unge, hvis den skal være bindende efter det 18. år. Kontraktpligt: - en virksomhed, der antager en person under 18 år til udførelse af autoteknisk arbejde, er forpligtet til at oprette en skriftlig kontrakt (uddannelsesaftale). Dvs. fra det øjeblik en arbejdsdreng begynder at udføre autoteknisk arbejde er han/hun i lære. - Det er ulovligt at afvente ansættelsens forløb i kortere eller længere tid, inden kontrakt oprettes, og tilskud udbetales ikke. - kontrakten er kun gyldig, når erhvervsskolen ved påtegning har godkendt formularen. - I forbindelse med oprettelse af uddannelsesaftaler er det vigtigt, at der ved ansættelsen gøres skriftligt opmærksom på, at hvis lærlingen opsiger sin kontrakt eller kontrakten ophæves pga. lærlingens forhold, kan virksomheden kræve omkostningerne til kørekort refunderet. Det kan enten påføres kontraktens punkt 11, ellers skrives som et tillæg til kontrakten med begge parters underskrift. Korttidsaftale: Det er muligt, at lave en korttidsaftale med eleven på helt ned til 6. måneder. Herefter kan aftalen forlænges. Kontakt sekretariatet for at høre mere om mulighederne.

3 3 Krav til parterne Eleven: - skal være fyldt 15 år og lovligt udskrevet af skolen. Læremesteren: - skal være oplært i faget eller ved gennem længere tids Beskæftigelse i faget have opnået en tilsvarende indsigt. Dog skal der i sidste tilfælde rettes henvendelse til Metalindustriens Lærlingeudvalg. - oplæringen kan også overdrages til en person i virksomheden, der opfylder lovens betingelser for at uddanne lærlinge. Denne person behøver nødvendigvis ikke være den samme for hele læretiden. Krav til værkstedet Udstyr/værktøj: - der er ikke faste værktøjs-/ udstyrskrav til værkstederne. Godkendelse er afhængig af hvilke arbejder der udføres på værkstedet, jvf. skema: Godkendelse: - henvendelse til den lokale erhvervsskole eller Metalindustriens Lærlingeudvalg. Tlf Elevtal: - det for den enkelte virksomhed fastsatte elevtal må ikke overskrides. Normalvis max. 2 lærlinge pr. svend. Uddannelsen - EUX: Varighed 4,5 år for dem der vil have en håndværksmæssig uddannelse og studentereksamen på samme tid. - Automontør: Varighed 2 år - uddannelse der giver et overfladisk indblik i bilen. - Automekaniker: Varighed 4 år den komplette uddannelse for personvognsmekanikere Prøvetid: - de første 3 måneder er en gensidig prøvetid her kan kontrakten hæves fra begge sider, uden begrundelse. Prøvetiden kan ikke forlænges på grund af sygdom i prøvetiden. Ved langvarig sygdom i prøveperioden bør kontrakten ophæves.

4 Tilmelding til skole: - indmeldelse til skoleundervisning sker samtidig med Uddannelsesaftalens oprettelse. 4 Svendeprøve ((faglig prøve) kun ved 3½ / 4 årig uddannelse): - aflægges i forbindelse med sidste 5 ugers ophold på Tekniske Skole. - læremesteren skal foretage anmeldelsen til prøven. Besked herom kommer fra skolen. - for at bestå både den praktiske - og den teoretiske del, skal alle fag bestås med min. 6" i karakterer i de enkelte fag. Udgifter Skoleophold:. - læremester vil fra Arbejdergivernes Uddannelsesbidrag (AUB) få refunderet en del af elevens løn under skoleophold. Refusion pr. uge. Fra 1/ års elever pr. skoleuge: kr ,00 2. års elever pr. skoleuge: kr ,00 3. års elever pr. skoleuge: kr ,00 4. års elever pr. skoleuge: kr ,00 Voksen elever pr. skoleuge: kr ,00 Pension: - Er lærlingen fyldt 20 år ved ansættelsen er han/hun omfattet af pensionsordningen efter overenskomstens bestemmelser herunder industriens pension. Pensionen indeholder den lovpligtige forsikring. Forsikring: - Alle lærlinge skal være omfattet af forsikring mod invaliditet, kronisk sygdom m.m. kontakt CAD ved bogholder Ulla Riis; send kopi af uddannelsesaftale, forsikringen vil herefter blive tegnet gennem Topdanmark forsikring. Skolehjem: - hvis eleven er på skolehjem i forbindelse med opholdet, skal læremesteren ikke betale for disse ophold. Dog kræver flere skoler beløbet hos virksomheden, som herefter modregner det i den unges løn. Svendeprøve/brev: - læremesteren afholder udgifterne herfor.

5 5 Befordringstilskud: - virksomheden kan opnå kørselstilskud i forbindelse med skoleophold gennem AUB. Tilskuddet udgør indtil 80 % af offentlig befordring. Hvis egen bil/transport benyttes ydes et tilskud på max. 0,86 kr./km., hvis skolevejen er over 20 km. pr. dag. Erhvervsskolen skal udfylde ansøgning til AUB Virksomheden skal godkende ansøgningen online via under punktet AUB. Aflønning: - mindst den for faget fastsatte minimumsbetaling der udgør: 1/ år kr. 63,00 2 år kr. 71,45 3 år kr. 76,75 4 år kr. 88,80 over 4 års uddannelse; kr. 108,70 - Lærlinge der har gennemført grundforløbet, starter på sats 1 i 6 måneder, da grundforløbet tæller med i uddannelsestiden. Tilskud for ansættelse af elever: Der kan søges om bonus og præmie tilskud gennem AUB (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) Tilskuddet udgør i 2013 kr ,00 og udbetales i rater. Hvis du ansætter en elev der uforskyldt har mistet sin læreplads, eksempelvis efter konkurs, så kan du være yderligere berettiget til løntilskud. Udbetaling af præmie og bonus:præmien bliver udbetalt i prøvetiden hver gang eleven har været i praktik i 30 dage. Du kan få kr. for hver måned i prøvetiden - dog max kr. i alt. Vær opmærksom på, at skoleperioder ikke tæller med. Bonus bliver udbetalt, når elevens prøvetid er afsluttet, og uddannelsesaftalen fortsat er i kraft. Udbetalingen sker i 4 rater: 1. rate 90 dage efter prøvetidens udløb. 2. rate 180 dage efter prøvetidens udløb. 3. rate 270 dage efter prøvetidens udløb. 4. rate 630 dage efter prøvetidens udløb. NB! I 2014 frafalder bonus og præmieordningen.

6 Søgnehelligdage - Fridage: - betales normal løn 1. maj og Grundlovsdag: Hele fridage - normal løn 24. december: Hel fridag - normal løn. ATP: - alle elever er fra det fyldte 16. år omfattet af ATP. 6 Dagpenge ved ophør af uddannelsesaftale: - den overvejende hovedregel er, at der ikke skal udbetales dagpenge godtgørelse i forbindelse med lærlinge/elevforholds ophør. - kun de lærlinge/elever, der på tidspunktet for fratræden er medlem af arbejdsløshedskasse, skal have udbetalt dagpengegodtgørelse. - dette indebærer, at der alene skal betales dagpengegodtgørelse for lærlinge/elever, der har afsluttet deres uddannelse såfremt de forinden påbegyndelsen af - uddannelsen er blevet optaget i en arbejdsløshedskasse og har bevaret medlemskabet under hele uddannelsen. Der skal således ikke betales dagpengegodtgørelse for lærlinge/elever, der ønsker optagelse i en arbejdsløshedskasse i forbindelse med afslutning af en erhvervsmæssig lærling/elevuddannelse. Ferie: - Ferielovens bestemmelser er gældende - godtgørelsen udgør 12½ % af den ferieberettigede løn. Hvis eleven ikke har optjent feriegodtgørelse for alle feriedage, giver virksomheden den fastsatte løn i de resterende dage. - ved ansættelse den 1/7 eller derefter har eleven ikke krav på ferie i samme ferieår. - er læreforholdet begyndt inden den 1. juli i et ferieår, har eleven ret til fuld ferie i det samme år, uanset om retten hertil er optjent. Er der ikke optjent feriepenge skal der udbetales normal løn. - eleven har ret til fuld løn i højst en uge for de feriedage, som han tvinges til at afholde, fordi firmaet holder ferielukket i perioden mellem 1. oktober og 31. marts, hvis der ikke er optjent feriepenge. Feriefridage: - Lærlinge/elever med 9 mdr. anciennitet har krav på 5 feriefridage. Aflønningen er normal løn. Optjening/afholdelse af feriefridage følge ferieåret Fritvalgslønkonto: - Elever skal have en fritvalgslønkonto hvor der skal opspares 1,0 % (1. maj 09) Endvidere kan Fridagene ændres til 0,5 % af lønnen pr. fravalgt dag. I alt 2,5 %. Disse 3,5 % kan med fordel aftales udbetalt ½ årlig eks.vis 1/6 og 1/12. Få en formular på sekretariatet.

7 Kørekort - Firmaet skal betale alle omkostninger inden for den lovpligtige undervisning. Nogle køreskoler tilbyder lovpakker til kørekort til en fast pris, på nettet er der set priser på helt ned til kr ,- for PV kørekort. Reglerne er flg.: - Firmaet kan bestemme kørelærer. Den normale køreundervisning kan foregå uden for arbejdstid. Hvis eleven mister kørekortet i uddannelses tiden kan eleven/lærlingen opsiges straks. 7 - I forbindelse med oprettelse af uddannelsesaftaler er det vigtigt, at der ved ansættelsen gøres skriftligt opmærksom på, at hvis eleven opsiger sin kontrakt eller kontrakten ophæves pga. lærlingens forhold, kan virksomheden kræve omkostningerne til kørekort refunderet - Det kan enten påføres kontraktens punkt 11, ellers skrives som et tillæg til kontrakten med begge parters underskrift. Firmaet skal betale flg. udgifter: Personvognsmekaniker kort B Teoriundervisning(28 lektioner) Lovpligtig køreundervisning inkl. Manøvrebane og teknisk anlæg(24 lektioner). 1 time køreprøve 1 lægeerklæring 1 stempelmærke. Lastvognsmekaniker kort C/E Personvognskørekort B(se ovenfor) Lovpligtig køreundervisning inkl. Teknisk anlæg(18 lektioner) Teoriundervisning for såvel vogn som anhænger(13 lektioner) Førstehjælps kursus Lægeattester Prøvegebyrer Arbejdsforhold Arbejdstid: - skal være sammenfaldende med den for værkstedets voksne ansatte. Akkordarbejde: - normalt bør lærlinge ikke i de første læreår arbejde selvstændigt i akkord. Overarbejde: - overarbejdsbetaling, som for fagets voksne arbejdere.

8 8 Sygdom Løn: - lærlinge er omfattet af lov om dagpenge ved sygdom. Hvilket indebærer, at sygeløn ikke skal betales, hvis anmeldelse og dokumentation undlades af eleven. Ellers betales der fuld løn. - normal aflønning for eleven. - er sygdommen af længere varighed, kan begge parter forlange læretiden forlænget. Sygefraværet skal i så fald for hele uddannelsestiden være over 4 måneder. - iflg. lov om sygedagspenge er arbejdsgiverperioden p.t. 30 dage, hvorefter dagpengene kan refunderes af kommunen. Voksenlærlinge over 25 år Tilskud: - Virksomheden kan få tilskud på 30 kr. i timen i op til to år efter uddannelsesaftalens start. Hvis voksenlærlingen er mellem 25 og 30 år og kommer fra ledighed, kan virksomheden få tilskud i op til 4 år. Besøg eventuelt hjemmesiden Mindstebetaling: - skal være mindstelønnen iflg. overenskomst for fagets voksne arbejdere pr. 1/ kr. 108,70 SH dage: - Der tillægges fritvalgslønkontoen 4 % til dækning af SH dage. På lige fod med svende der er underlagt den gældende overenskomst. ATP: - bestemmelserne vedrørende medlemskab af ATP er gældende. Ferie: - som for fagets voksne arbejdere. - såfremt en virksomhed holder samlet ferielukning, og den voksne elev ikke har optjent feriegodtgørelse til hele ferielukningen, betales mindsteløn. Nedsættelse af læretiden: - læremesteren kan ansøge Metalindustriens Lærlingeudvalg om nedsættelse af læretiden med henvisning til elevens alder, samt eventuelt tidligere beskæftigelse ved fagligt betonet arbejde før læreforholdets indgåelse. Udfakturering af lærlingetimer - da der kun findes en timesats i firmaet, omregnes lærlingens forbrugte tid på en reparation til normale svendetimer. - eller der udfaktureres efter CAD s fasttidssystem.

9 9 Ophævelse af uddannelsesaftale - uddannelsesaftalen kan ikke ophæves efter prøvetiden. - er der rimelig årsag til at få ophævet en aftale efter prøvetiden skal C.A.D. kontaktes inden ophævelsen foretages, for at undgå eller minimere krav om erstatning. Det anbefales at brugecad`s tillæg til uddannelsesaftalen, hvori de vigtigste punkter er nævnt for den konkrete ansættelse. Tillægget kan findes på CAD` S intranet under punktet lærlinge. Tillægget beskriver nogle af de regler der er gældende på området; - SH betaling - Forsikring - Pension - Ferie - Sygdom - fritvalgslønkonto

10 10 Yderligere information kan gives ved henvendelse til: CAD' s sekretariat tlf eller Lærlinge ansvarlig konsulent Ronni Rasmussen Tlf RR Marts 2013

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan

Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Ansæt en lærling hvorfor og hvordan Hvorfor skal jeres virksomhed have en lærling? Ved at ansætte en lærling får jeres virksomhed en unik mulighed for at uddanne de faglærte medarbejdere, som I får brug

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET

2014-2017. Overenskomst. for industrielle virksomheder og slagtehuse. under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET 2014-2017 Overenskomst for industrielle virksomheder og slagtehuse under Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF INDUSTRIOMRÅDET Indholdsfortegnelse 1 Arbejdstid... 3 2 Weekendarbejde... 3 3 Deltidsarbejde...

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014

Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd 2012-2014 Overenskomst mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Sygeplejeråd om løn-

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA

DEN GRAFISKE OVEREN DEN GRAFISKE OVERENSKOMST R A F I S K E OVOVERENSKOMST GA DMA. HK/Privat. 3F/Industri (Emballage) DEN GRAFISKE OVERENSKOMST GA DMA V E R E N K T DEN GRAIKE VERENKT RAIKE VERENKT HK/Privat Weidekampsgade 8 Postboks 470 0900 København C Tlf.: 33 30 43 43 528616_DG_omsl_m_ryg 02/09/04 14:40 ide 1 ax: 33 30 44 99 E-mail: hkprivat@hk.dk

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere