Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017"

Transkript

1 KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER Konkurrenceområdet prioritering og transparens i 2017 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) har et ønske om at være mere åben om prioritering og sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet. I artiklen offentliggøres mål og pejlemærker for behandlingen af konkurrencesager i KFST. Desuden beskriver artiklen de væsentligste principper for KFST s prioritering blandt disse sager. Årligt undersøger KFST op mod 200 sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Almindeligvis vil fem til ti af dem blive afgjort i Konkurrencerådet. De sager om overtrædelser, som kommer for Konkurrencerådet, er ofte meget omfattende. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er ca. to år, og KFST har bl.a. et mål om som minimum at orientere den indklagede virksomhed om sagens status hver anden måned. Artiklen beskriver i øvrigt arbejdsprocessen for fusions sager og sager om overtrædelser af konkurrenceloven. Arbejdet med prioritering og effektivitet på konkurrenceområdet er en løbende proces. Det er planen at offentliggøre mere opdaterede mål og pejlemærker i 2018, bl.a. med afsæt i interessentmålinger og input fra interessenter. Læs den fulde artikel på næste side

2 SIDE 2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) ønsker at være mere åben om prioriteringer og sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet. Artiklen beskriver derfor nogle af de prioriterede indsatsområder for både kommende analysearbejde og sager. KFST forventer at offentliggøre yderligere information om prioriteringerne i Artiklen præsenterer også gennemsnitlige sagsbehandlingstider for sager om overtrædelse af konkurrenceloven og sager, der vedrører fusioner mellem virksomheder. Der kan være stor variation i sagsbehandlingstiderne for forskellige sager om overtrædelse af konkurrencereglerne og komplicerede fusionssager. I artiklen beskrives derfor de processer og sagsgange, der ligger bag behandlingen af konkurrence- og fusionssager. Prioritering efter effekt på markedet KFST undersøger årligt op mod 200 sager om mulige overtrædelser af konkurrenceloven. Desuden behandles ca. 40 sager, hvor virksomheder ønsker at fusionere med hinanden. Ligeledes udarbejdes analyser af konkurrenceforholdene på udvalgte områder, som ofte ledsages af anbefalinger om ændret regulering eller om mere hensigtsmæssig adfærd. Da styrelsen ikke har ressourcer til at gå i dybden med alle problemstillinger, prioriteres opgaverne ud fra fastlagte kriterier. Der lægges især vægt på den forventede effekt i retning af at forbedre konkurrencen og skabe mere velfungerende markeder samt det forventede ressourceforbrug ved opgaven. Fusionssager KFST behandler fusioner mellem virksomheder, når virksomhedernes størrelse overskrider visse tærskelværdier. Fusionskontrollen er en vigtig del af arbejdet for at skabe velfungerende markeder. Fusioner, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, eksempelvis fordi virksomhederne afgiver tilsagn, skal godkendes. Derimod skal fusioner, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, forbydes. KFST kan ikke afvise at behandle fusionssager. På fusionsområdet fastsætter konkurrenceloven maksimale sagsbehandlingstider, når en fusion er blevet endelig anmeldt til styrelsen. KFST har som udgangspunkt 25 hverdage fra modtagelse af en fuldstændig anmeldelse til at vurdere, om fusionen kan godkendes. De 25 hverdage udgør fase I af fusionsbehandlingen. Det er et vigtigt mål, at behandlingen af fusioner, der skal godkendes, sker så hurtigt som muligt. De fleste af de anmeldte fusioner hæmmer ikke den effektive konkurrence betydeligt, og der lægges vægt på, at de uproblematiske fusioner godkendes hurtigt og effektivt efter en såkaldt forenklet procedure, der er hurtigere og mindre ressourcekrævende. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har pr. 1. januar 2017 oprettet en særlig fusionsenhed for at effektivisere arbejdet med fusioner samt koncentrere og forankre fusionsspecifik viden. I perioden 2014 til og med 1. halvår af 2017 er ca. 75 pct. af de anmeldte fusioner behandlet efter den forenklede procedure, jf. figur 1. I første halvår af 2017 er forenklet anmeldte fusioner i gennemsnit godkendt 7 dage, efter de er anmeldt, hvilket er et fald sammenlignet med Figur 1. Antal fusionssager fordelt på typer Antal sager Når der prioriteres efter effekt indgår også juridiske overvejelser, fx om en sag kan skabe afklaring. Det kan også være, at en sag har principiel karakter og dermed kan få bredere betydning for konkurrencen. KFST prioriterer også sager, hvor det er utvivlsomt, at der er tale om overtrædelse af konkurrencereglerne. Mulighederne for prioritering påvirkes af, at nogle opgaver skal løses. Det gælder fx behandling af fusionsanmeldelser samt visse lovgivningsopgaver på konkurrenceområdet. Desuden bruger KFST mange ressourcer på de sager, der kører ved ankenævn og domstole samt på forvaltningsopgaver, som eksempelvis aktindsigt. Løbende møder med interessenter er samtidig en vigtig del af styrelsens arbejde på konkurrenceområdet til dato Antal sager Forenklet Fase II ( 1. halvår ) Hvis det vurderes, at en fusion kan begrænse den effektive konkurrence væsentligt, eller der er behov for yderligere undersøgelser, kan fristen for afgørelse forlænges, således at sagen overgår til en såkaldt fase II. Dette sker dog ikke så ofte. Siden 2014 er det 6 pct. af de anmeldte fusioner, der er endt i fase II.

3 SIDE 3 Fusioner, der går i fase II, skal være afgjort senest 90 hverdage efter beslutningen om at indlede fase II. I særlige tilfælde kan fristen forlænges. Vi anbefaler, at virksomhederne (ofte via en advokat) kontakter styrelsen forud for, at de anmelder en påtænkt fusion, bl.a. for at få en dialog om, hvilke oplysninger fusionsanmeldelsen skal indeholde. Erfaringerne viser, at en god dialog og en gennemarbejdet anmeldelse kan reducere sagsbehandlingstiden betragteligt. De virksomheder, der anmelder en fusion, bliver desuden inddraget løbende i sagsbehandlingen, jf. boks 1. Efter større og komplicerede fusioner, som er gået i fase II, vil KFST normalt også invitere virksomhederne til en evaluering af forløbet. Fusionssager følger en nøje planlagt proces, som vi vejleder om på styrelsens hjemmeside 1. Boks 1 Nogle kontaktflader i sagsbehandlingen Hvis en fusion ikke kan behandles efter den forenklede procedure, er der en relativt omfattende dialog med virksomhederne og deres repræsentanter i forbindelse med fusionssager. Blandt andet inddrages parterne i udformning af markedsundersøgelser mv. Nogle eksempler på dialogen i de to faser er skitseret nedenfor. Fase I Møder om parternes opfattelse af markedet Inddragelse i markedsundersøgelser Indblik i ikke-fortrolige høringssvar fra kunder/konkurrenter/leverandører Høring af udkast til afgørelse Drøftelse af eventuelle tilsagn Fase II Møde om meddelelse om betænkeligheder, samt andre opfølgende møder Inddragelse i databehandling og yderligere analyser Høring af en evt. klagepunktsmeddelelse Drøftelse af eventuelle tilsagn Foretræde for Konkurrencerådet Nogle prioriterede områder den kommende tid Konkurrencerådet har bl.a. besluttet, at KFST i sit analysearbejde skal have særligt fokus på to områder i den kommende tid: Den digitale økonomi. De digitale forretningsmodeller og de øgede digitale muligheder generelt skaber nye udfordringer for konkurrencen i mange sektorer, men kan også skabe udfordringer ift. konkurrencereglerne og de metoder, der anvendes i håndhævelsen. Bl.a. synes globale digitale platforme at spille en særlig rolle på flere markeder. Styrelsen vil bl.a. undersøge betydningen af den digitale transformation herunder om de nuværende rammer for konkurrencereglerne er tilstrækkelige, og om styrelsen har de nødvendige kompetencer. Konkurrencen i pensionssektoren Konkurrencerådet har besluttet at gennemføre en større analyse af konkurrencen på pensionsmarkedet for at vurdere konkurrencesituationen og eventuelt komme med forslag til ændringer, der kan skabe et mere velfungerende pensionsmarked. Analysen afsluttes i Disse emner er blevet udvalgt bl.a. efter drøftelser i Konkurrencerådets rådgivende udvalg, hvor flere branche- og interesseorganisationer er repræsenteret. Konkurrencerådet og det rådgivende udvalg mødes to gange om året. På møderne rådgiver organisationerne bl.a. om behovet for udarbejdelse af konkurrenceanalyser og eksistensen af konkrete konkurrenceproblemer. Samtidig redegør organisationerne for, hvilke tiltag de har iværksat for at hindre overtrædelser af konkurrenceloven 2. Konkurrencerådet har ansvaret for analyser på konkurrenceområdet. To gange om året følges op på de anbefalinger, som Konkurrencerådet har offentliggjort i analyserne. Som en del af prioriteringsarbejdet er der bl.a. udarbejdet brancheanalyser, som identificerer konkurrencemæssige udfordringer indenfor forskellige sektorområder. KFST er i øjeblikket i gang med at identificere brancher, markeder og områder, som styrelsen vil have fokus på efter KFST modtager gerne input hertil. KFST vil fortsat fokusere på sager, hvor konkurrenter indgår konkurrencebegrænsende aftaler, herunder de tilfælde, hvor brancheorganisationer og andre foreninger er involveret. De har spillet en rolle i 38 pct. af de sager om overtrædelse af konkurrenceloven, som Konkurrencerådet har truffet afgørelse i siden Sager om misbrug af dominerende stilling har trukket væsentlige ressourcer det seneste år. Vigtige dominanssager vil fortsat være et højt prioriteret indsatsområde. Det opsøgende arbejde spiller en central rolle i KFST. Sigtet er at finde overtrædelser af konkurrencereglerne, men især at udbrede kendskabet til og vejlede om konkurrenceloven og de fordele, som en effektiv konkurrence kan have for virksomheder og forbrugere. Det har en præventiv effekt i markedet. Det overvejes bl.a., hvordan de nye digitale muligheder kan bruges i den opsøgende del af arbejdet. Sagsbehandlingstider på konkurrenceområdet KFST s mål er at være så åben som muligt om arbejdet på konkurrenceområdet. Opgavernes karakter sætter dog grænser for, hvad der kan informeres om. Hensynet til at

4 SIDE 4 holde forretningshemmeligheder fortrolige spiller eksempelvis en central rolle, ligesom der er et væsentligt hensyn til efterforskningen. En væsentlig andel af de henvendelser og klager, styrelsen modtager, handler om forhold, hvor det umiddelbart vurderes, at der ikke er grundlag for nærmere undersøgelser. Det drejer sig ofte om forhold, som helt åbenlyst ikke relaterer sig til eller ikke er i strid med konkurrencereglerne. I disse tilfælde kan KFST normalt nøjes med at orientere klager om beslutningen og dermed undgå at skabe unødig bekymring hos den indklagede virksomhed. Hverken opstarten på eller afslutningen af disse sager offentliggøres af hensyn til de involverede virksomheder. Mål for KFST: Klagesager, hvor det er oplagt, at der ikke er grundlag for nærmere undersøgelser, skal afsluttes senest 14 dage efter klagen/henvendelsen er modtaget. For en mindre andel af henvendelserne besluttes det at undersøge sagen nærmere, fordi det vurderes, at det er nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser for enten at udelukke, at der er en overtrædelse eller modsat at træffe afgørelse om overtrædelse af konkurrencereglerne. I den sammenhæng vil sagens forventede effekt for samfundsøkonomien også blive vurderet. I disse sager gennemføres ofte omfattende markedsundersøgelser samt komplekse juridiske og økonomiske analyser af markederne, de involverede virksomheder og overtrædelsernes karakter. Konkurrencesager af denne type tager derfor længere tid at behandle. I sager om overtrædelser af konkurrencereglerne er det Konkurrencerådet, der træffer afgørelser i sager af principiel eller særlig stor betydning. Almindeligvis behandler rådet 5-10 sager af denne type sager om året. Konkurrencerådet inddrages desuden løbende i sager om overtrædelse af konkurrencereglerne og har et overordnet ansvar for konkurrenceanalyser, behandlingen af større fusionssager samt sager, der har mere strategisk karakter. Rådet mødes gange om året. Tabel 1 Myndighed Sagsbehandlingstid (måneder) EU 41 Storbritannien 41 Frankrig 43 Danmark 25 Kilde: Danmark (Januar juni 2017): Egne beregninger. Sagsbehandlingstiden i Danmark er regnet fra den dag sagen oprettes i styrelsen til den dag Konkurrence rådet træffer afgørelse. EU, UK og Frankrig (May 2004 December 2012): Ali Massadeh (2015) 3. Et studie af sagsbehandlingen i EU-kommissionen, UK og Frankrig viser, at sagsbehandlingstiderne i disse jurisdiktioner var på ca. 3½ år i gennemsnit (i årene ) i sager om overtrædelse af konkurrencereglerne, jf. tabel 1. I Danmark er sagsbehandlingstiden for denne type sager i gennemsnit godt 2 år i årene Forskellene kan afspejle mange forhold, fx kompleksitet, rammebetingelser, effektivitet og resourcer. Der er igangsat et arbejde med at vurdere, om der kan indsamles troværdige oplysninger om sagsbehandlingstider i lande, der minder mere om Danmark. For alle konkurrencemyndigheder er der stor spredning i sagsbehandlingstiden. Fx har Konkurrencerådet truffet afgørelse i sager, hvor sagsbehandlingstiden har været betydeligt kortere end 2 år, men også sager, hvor det har taget længere tid. Enkelte af de sager, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet har behandlet siden 2010 har været meget langvarige. Det kan være indgribende for en virksomhed at skulle vente på en afgørelse i en sag om overtrædelse af konkurrencereglerne. KFST arbejder derfor løbende på at effektivisere sagsgangene og har fokus på at sikre fremdrift i sagerne og at orientere virksomhederne om sagernes status. Mål for KFST: Vi bestræber os på løbende at orientere den indklagede virksomhed om sagens status. Som minimum vil vi orientere virksomheden hver 2. måned, indtil sagen er afsluttet. Der er flere grunde til, at det kan tage lang tid før konkurrencemyndighederne kan træffe en afgørelse i en konkurrencesag. Konkurrencereglerne indebærer, at en række forudsætninger skal være opfyldt, før det kan konstateres, at der er tale om en overtrædelse af konkurrencereglerne. KFST er derfor nødt til at undersøge det konkrete marked og den konkrete adfærd for at fastslå, om forudsætningerne for et indgreb er til stede. Det kan bl.a. kræve relativt omfattende markedsundersøgelser og vurderinger af retspraksis i Danmark og i EU, herunder EU-kommissionens praksis. Der er ofte tale om afgørelser, som kan have væsentlige økonomiske implikationer for de implicerede parter og indirekte for andre aktører på det pågældende marked, herunder ikke mindst forbrugerne i Danmark. Derfor er det vigtigt, at der er tid til at foretage de nødvendige undersøgelser og analyser såvel økonomisk som juridisk, så den afgørelse, der evt. træffes, står på så sikker grund som mulig. Endelig spiller hensynet til de involverede parter en stor rolle. Der er således tidsrum i sagsprocessen, hvor parterne har mulighed for at give deres mening til kende og korrigere styrelsens beskrivelser og vurderinger. Dette forlænger naturligt nok sagsbehandlingen, men det er vurderingen, at

5 SIDE 5 dette er afgørende for at sikre en korrekt afgørelse og i øvrigt også er i de implicerede parters interesse, da det sikrer, at alle relevante faktuelle forhold og overvejelser indgår i vurderingen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens uddybende undersøgelser af en sag fører nogle gange til, at det vurderes, at der ikke foreligger en overtrædelse af konkurrencereglerne. Vi bestræber os på at afslutte sådanne sager, så snart der foreligger en sådan vurdering. Mål for KFST: Vi bestræber os på at sikre, at der ikke i styrelsen er unødige pauser i arbejdet med de enkelte konkurrencesager, og at sager afsluttes hurtigt, når der er grundlag for det. Processer i konkurrencesagerne er beskrevet nærmere i boks 2. Boks 2 Processer i konkurrencesager Der er i processen for en konkurrencesag indbygget en række værktøjer, der understøtter dialog med virksomhederne. Selv om der ofte kan være uenighed om, hvordan en sag skal vurderes, lægger styrelsen vægt på at være lydhør og på, at virksomheden har ret til og skal have god mulighed for at give sine synspunkter til kende. Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beslutter, at der skal indledes en konkurrencesag mod en virksomhed, udsendes en meddelelse om betænkeligheder. Meddelelsen angiver, hvilke konkurrenceproblemer styrelsen umiddelbart ser ved sagen. En meddelelse om betænkeligheder er et tilbud om dialog, og styrelsen anbefaler derfor, at virksomheden benytter sig af de muligheder, der er for at mødes med styrelsen, samt for at afgive kommentarer på de forhold, som er beskrevet i meddelelsen. På baggrund heraf vil styrelsen og virksomheden kunne drøfte, hvilke yderligere undersøgelser, der vil skulle foretages for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. I nogle tilfælde lukkes sagen umiddelbart efter et møde med parterne. I andre tilfælde kan der findes en afslutning ved, at virksomheden afgiver tilsagn, der imødekommer styrelsens foreløbige betænkeligheder. I de sager, der ikke afsluttes på baggrund af meddelelsen om betænkeligheder, arbejder styrelsen videre med oplysningerne i sagen med henblik på at udarbejde en klagepunktsmeddelelse. Klagepunktsmeddelelsen udgør styrelsens vurdering af, hvilke konkurrenceproblemer der er i sagen samt hvordan sagen skal afgøres. I den forbindelse beskriver styrelsen markedet og virksomhederne grundigt og gennemfører en vurdering af den omtvistede adfærds karakter. Det kan være relevant at gennemføre markedsundersøgelser, hvor kunder og konkurrenter spørges om deres bedømmelse af forskellige markedsforhold. Ofte er der behov for at indhente økonomiske data og foretage undersøgelser, der belyser konkurrencen på markedet. Klagepunktsmeddelelsen er en høring, virksomheden har krav på, men den skaber også muligheden for dialog om sagens videre proces. Virksomheden afgiver et høringssvar, som sendes til Konkurrencerådet, og virksomheden har også mulighed for at give mundtligt indlæg, når Konkurrencerådet drøfter sagen. Når styrelsen har modtaget bemærkninger til klagepunktsmeddelelsen, vil styrelsen beslutte, om der skal iværksættes yderligere tiltag, før sagen er klar til den endelige forelæggelse for Konkurrencerådet eller til at blive lukket, hvis der ikke er grundlag for en afgørelse. Der vil være tale om en ny vurdering, der baserer sig på de oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med høringen af virksomhedens synspunkter og drøftelsen i rådet samt de yderligere undersøgelser, styrelsen eventuelt har foretaget på baggrund heraf. Hvis det vurderes, at sagen skal fortsætte, vil virksomheden blive hørt om et nyt udkast til afgørelse, hvis det indeholder nye faktuelle oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse, som er til ugunst for virksomheden, eller som virksomheden ikke kan antages at kende til.. Sagen forelægges herefter for Konkurrencerådet med indstilling om endelig afgørelse. NOTE 1 Se NOTE 2 Se NOTE 3 Empirical assessment of public enforcement of com-petition law: criteria and three case studies (EU, UK and France), 2015MassadehAAMPhD.pdf table 2, p. 243.

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk

Fusionskontrol. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. Tlf. +45 41 71 50 00. E-mail: kfst@kfst.dk 2013 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne

Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne December 2008 Indhold Indhold... 3 1. Indledning... 6 1.1. Kommissorium for udvalget... 6 1.2. Oversigt over indholdet af udvalgets rapport...

Læs mere

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven.

Tak for invitationen til teknisk gennemgang af forslaget til ændring af konkurrenceloven. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 L 6 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Teknisk gennemgang af forslag til ændring af konkurrenceloven (L

Læs mere

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Processer i konkurrencesager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. 2013 Processer i konkurrencesager Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-520-8 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI

KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsens STRATEGI 2011-2013 Strategi for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 2011-2013 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen blev etableret ved en fusion af Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fusionskontrol Vejledning

Fusionskontrol Vejledning Fusionskontrol Vejledning Januar 2017 Fusionskontrol Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-538-3 Vejledningen

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU

NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU 1. juli 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: NYE KONKURRENCEREGLER I ET UDVIDET EU EU's ministerråd har vedtaget en omfattende reform af de europæiske konkurrenceregler. De nye regler

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven 10. august 2017 DI-2017-10144/MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby E-mail: hc@kfst.dk med kopi til kle@kfst.dk Høringssvar udkast til forslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven

2018 Udgivet den 17. januar januar Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Lovtidende A 2018 Udgivet den 17. januar 2018 16. januar 2018. Nr. 31. Bekendtgørelse af konkurrenceloven Herved bekendtgøres konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2018. 1) Kapitel

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Sagsbehandlingsregler for ENLI

Sagsbehandlingsregler for ENLI Sagsbehandlingsregler for ENLI Generelle regler 1 Habilitet Forvaltningslovens regler om habilitet finder anvendelse i sager, der behandles i såvel Granskningsmandspanelet som i Ankenævnet. 2 Definition

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET - MEDLEMSMØDE DEN 24. MAJ 2012: NYKREDIT II-SAGEN MORTEN KOFMANN, KROMANN REUMERT MILEPÆLE I NYKREDIT-SAGEN Oktober 2003: Februar/ Marts 2010: Juni 2010: KR godkender

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Aftale om samarbejde i konkurrencesager

Aftale om samarbejde i konkurrencesager OBS! Denne aftale er ikke trådt i kraft. Danmark kan først tiltræde den nye nordiske aftale endeligt, hvis der kommer hjemmel til det i den danske konkurrencelov. Regeringen venter at fremsætte lovforslag

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Konkurrencesager i tal

Konkurrencesager i tal Søg Side 1 af 7 Søg SØG I VORES VIDEN Afgørelser, vejledninger, udgivelser, sider m.v. KONKURRENCEFORHOLD FORBRUGERFORHOLD OFFENTLIG KONKURRENCE VANDTILSYN OM OS Søg på KFST PRESSE JOB AFGØRELSER UDGIVELSER

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*)

Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Lovbekendtgørelse 2013-01-17 nr. 23 Konkurrencelov(*) Kap. 1. Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål(1) at fremme en effektiv(2) samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom(3)

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer

- - Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk. Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling og udveksling af informationer - - KONKURRENCE- OG forbrugerstyrelsen Danboat 2012 F.M.B.A. Fonnand Jan B. Hansen www.danboat.dk Dato: 04.03.2013 Sag: 13/0183 Sagsbehandler: BFJ Vejledende udtalelse om brancheforeningens indsamling

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU

BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU 21. februar 2003 Af Frithiof Hagen, direkte tlf. 3355 7719 Resumé: BEDRE KOORDINERING AF FUSIONSKONTROL I DANMARK OG EU EU-Kommissionen har foreslået en generel revision af EU's fusionskontrolregler, der

Læs mere

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger

Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger DI Maj 2016 Konsortier: Problemstillinger og mulige løsninger Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget

Forslag. Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten 1) Til lovforslag nr. L 21 Folketinget Til lovforslag nr. L 21 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. november 2016 Forslag til Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten

Læs mere

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K. Att.: Svend Pedersen. Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik Dansk Byggeri, Nyhussektionen Nørre Voldgade 106 1015 København K Att.: Svend Pedersen Dato: 5. marts 2015 Sag: BITE-14/08045-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Nyhussektionens salgsstatistik

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a.

følger direkte af bestemmelserne i rammedirektivets artikel 7 og 7a. Vejledning Hørings- og notifikationsprocedurer i forbindelse med s markedsundersøgelser 1 Indledning Med den telelovgivning, der trådte i kraft den 25. maj 2011, blev s hørings- og notifikationsprocedurer

Læs mere

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet

Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet Dato: 9. februar 2017 Sag: OK-17/00896 Kravspecifikation for oversættelsesopgaver for styrelser under Erhvervsministeriet KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Beskrivelse af de ordregivende myndigheder

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1

Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold. Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 Bilag 75 Skema over fortrolighed i afsnittet om konkurrenceforhold Konkurrenceforhold: pkt. 12.1 2/10 Konkurrenceforhold Template 2. Oplysningsskema Oplysning 1. Kontaktoplysninger 1.1 Ansøgers navn og

Læs mere

~ == ~

~ == ~ ~ ---------- == -------~ KONKURRENCESTYRELSEN Danish Agro A.m.b.A. Køgevej 55 4653 Karise 01-02-2010 4/0120-0401-0045 /LG Deres ref. Tilbagekaldelse af Konkurrencestyreisens fusionsgodkendelse af 25. januar

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen

Udvalget skal bl.a. som led i sit arbejde: Overveje hvilke muligheder, der er for at indrette public serviceformidlingen Høring om forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet. Public service-udvalget har i medfør af sit kommissorium en række konkrete opgaver. Udvalget ønsker i den sammenhæng

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer:

Forslag. til. I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 700 af 18. juni 2013, foretages følgende ændringer: Udkast 10. juli 2014 Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, offentliggørelse af domme om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Lovens formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. 2. 1) Loven

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet

Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems inhabilitet 19 i Konkurrencerådets forretningsorden indeholder regler om et rådsmedlems inhabilitet: 19. Et medlem

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager

Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Nr. 16 14. juni 2001 Bekendtgørelse af aftale af 16. marts 2001 med Island og Norge om samarbejde i konkurrencesager Der er den 16. marts 2001 i København indgået en aftale mellem Danmark, Island og Norge

Læs mere

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF

HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE. Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF 3 HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Borgerrådgiverens anbefalinger VESTER VOLDGADE 2A 1552 KØBENHAVN V TLF. 33 66 14 00 E-MAIL: BORGERRAADGIVEREN@KK.DK WWW.BORGERRAADGIVER.KK.DK HØRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn

NYT FRA KONKURRENCERET I DENNE UDGAVE AUGUST Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn NYT FRA KONKURRENCERET AUGUST 2017 I DENNE UDGAVE 01 Konkurrencerådet godkender Imercos erhvervelse af Inspiration med tilsagn 02 VVS-firma vedtager bødeforelæg for karteldannelse 03 Konkurrencerådet udgiver

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling

Vejledende udtalelse om BfBE s påtænkte indsamling og offentliggørelse af indekseret prisudvikling BfBE - Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Bjørn Bagge Dato: 27. marts 2017 Sag: BET-16/10871-6 Sagsbehandler: /SAB Vejledende

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse

Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse Erhvervsstyrelsen (RikNor@erst.dk, KarKra@erst.dk) Erhvervsministeriet (jkr@em.dk) 12. januar 2018 Høringssvar angående Kommissionens forslag vedr. gensidig anerkendelse (2017/0354) Dansk Erhverv har ved

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager fremtiden starter her... Gode råd om... Aktindsigt i udbudssager INDHOLD Indledning 3 Forskellige regler om aktindsigt 4 Udbudsloven 4 Forvaltningsloven 5 Offentlighedsloven 5 Øvrige regler om aktindsigt

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivningen

Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivningen Rapport fra udvalget om Konkurrencelovgivningen Marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...7 1.1 Kommissorium for udvalget...7 1.2 Medlemmerne af udvalget...10 1.3 Udvalgets arbejde...12 1.4 Indholdet

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

N O T A T. Forslaget er sendt i høring den 10. november 2009 med høringsfrist den 27. november 2009 til i alt 82 myndigheder, organisationer mv.

N O T A T. Forslaget er sendt i høring den 10. november 2009 med høringsfrist den 27. november 2009 til i alt 82 myndigheder, organisationer mv. N O T A T 25. januar 2010 4/0102-0200-0873 KS/JUK Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter (Nedsættelse af tærskelværdier for fusionskontrol, godkendelse af fusioner

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Asfaltindustrien Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold Asfaltindustrien Adm. Direktør Anders Hundahl Lautrupvang 2 2750 Ballerup Dato: 25. juni 2013 Sag: BITE 13/02010 Sagsbehandler: /MAL Vejledende udtalelse om brancheforeningens statistikker og standardforbehold

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven

Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven Forslag til Lov om ændring af konkurrenceloven UDKAST 23. juni 2017 (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, ophævelse af anmeldelsessystemet, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt

Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt Dato: 15. juni 2015 Sag: JUS-15/01759 Sagsbehandler: /KLE Vejledning om et rådsmedlems tavshedspligt 1. Resumé I det følgende beskrives rammerne for et rådsmedlems tavshedspligt. Reglerne om et rådsmedlems

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet.

K E N D E L S E. mod. Dansk Supermarked har indbragt afgørelsen for Konkurrenceankenævnet. K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27/4 2016 i sag nr. KL-5-2015 Dansk Supermarked A/S (advokat Jesper Kaltoft) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) 1. Resume

Læs mere

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 1 af 9 2005-06-21: DBC Medier as mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 21. juni 2005 i sag 2005-0002387: DBC Medier as (advokat Olaf Koktvedgaard ved advokat

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning

DI Maj Det offentlige pres for konsortier - Rigid tolkning af konkurrencereglerne - Uklar vejledning DI Maj 2016 Konsortier Centralisering af offentlige indkøb har de seneste 10 år ligget højt på den politiske dagsorden, bl.a. i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og hhv. kommuner og regioner.

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Pressebriefing om Nykredit II

Pressebriefing om Nykredit II 30. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Pressebriefing om Nykredit II Afgørelse truffet på Konkurrencerådets møde den 30. november 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG Sagens udgangspunkt» Nykredit

Læs mere

Det er i den forbindelse et naturligt skridt, at lovforslaget lægger op til at undtage de danske konkurrenceanalyser fra politisk indflydelse.

Det er i den forbindelse et naturligt skridt, at lovforslaget lægger op til at undtage de danske konkurrenceanalyser fra politisk indflydelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Chefkonsulent Kirsten Levinsen, Specialkonsulent Signe Kristine Salling Via mail: kle@kfst.dk, ssa@kfst.dk Høring af udkast til lovforslag om ændring af konkurrenceloven

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere