medlem af jøp joep.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medlem af jøp joep.dk"

Transkript

1 medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

2 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension højere livsvarig pension 7 Jo før du starter, jo bedre Din pensionsoversigt giver dig overblik 8 Hvordan ser din pension ud ved invaliditet? Invalidesumsforsikringen Dine børn kan få børnepension Hvad hvis du bliver ansat i et fleksjob? 12 Hvis der sker en ulykke eller du bliver alvorligt syg Din ulykkesforsikring Din forsikring ved visse kritiske sygdomme 12 Karens (helbredsregler) 13 Kan jeg blive i JØP, hvis jeg skifter job? Hvad sker der med mine forsikrings dækninger? 14 Et par gode råd 14 Få mere at vide 10 Hvordan er dine efterladte dækket? Ægtefællepension og samleverpension Hvad med ratepension ved død? Børnepension Livsforsikring Layout: Rumfang / Foto: Lizette Kabré / Tryk: H graphic ApS / Oplag: / Maj 2014

3 3 Velkommen i JØP Din pensionsordning i JØP består af en samlet pakke, som vi kalder JØP almindelig ordning. Du er i afdeling 2, som er vores nyeste afdeling. Din pensionsordning indeholder opsparing til din alderspension med livsvarige udbetalinger fra du går på pension til du dør dækning af dig og din familie ved invali ditet og død gruppeforsikringer, som udbetales med en engangssum: livsforsikring ulykkesforsikring forsikring ved visse kritiske sygdomme Både du og din familie er altså sikret på en lang række områder. Reglerne om din pensionsordning finder du i Vedtægt og regulativ 2, som du finder på Grundlaget for beregning af din pension og for bonusberegning findes i det forsikringstekniske grundlag. I pjecen giver vi en kort orientering af de enkelte dele af din pensionsordning. Hvis du ønsker mere viden, henviser vi under hvert hoved afsnit til relevante pjecer, som du finder på Du kan også logge ind på www. joep.dk/min pension og se dine egne tal samt beregne hvad ændringer i din pensionsindbetaling har af betydning. Som medlem kan du leje både lejligheder og ferieboliger. Læs mere på www. joep.dk/medlemsfordele, hvor du bl.a. kan klikke videre til Findbolig.dk og se den aktuelle oversigt over ledige lejligheder. Du er velkommen til at ringe til os på eller skrive til os på Velkommen i JØP. MEDLEM AF JØP

4 Pension 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP almindelig ordning sikrer dig hele livet. Du kan oprette JØP Ratepension eller Supplerende alderspension som supplement, hvis du ønsker en udbetalingsprofil med højere pension i starten af dit pensionistliv eller højere livsvarig pension. JØP almindelig ordning JØP almindelig ordning består af opsparing til din alderspension med livsvarige udbetalinger, dækning af dig og din familie ved invaliditet og død samt en livsforsikring, ulykkesforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme. Du har ret til livsvarig alderspension fra JØP, når du når pensionsudbetalingsalderen. Pensionen kommer normalt til udbetaling, når du fylder 65 år. Du kan vælge at udsætte din pensionering fra JØP, hvilket giver en højere årlig ydelse. Du kan udsætte pensioneringen, indtil du fylder 80 år. Du kan læse mere om pensionsudbetalingsalder og folkepensionsalder på Alderspensionen bliver udbetalt månedsvis forud, fra du går på pension, og så længe du lever. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne. Du kan på ethvert tidspunkt aftale at forhøje indbetalingerne til JØP med op til 25 pct. af din pensionsgivende løn. Ved større bidragsstigninger uden karriereskifte vil bidragsstigningen blive omfattet af en toårig karens. Se Ratepension højere pension i starten Du kan supplere din JØP Almindelig ordning med en JØP Ratepension. Det giver dig mulighed for at ændre forløbet af din pensionsudbetaling, da ratepensionen bliver udbetalt i rater over mindst ti år og højst 25 år. På den måde kan du få mere udbetalt i starten af din pensionisttilværelse, men til gengæld mindre senere. Se figur 1 på næste side. Du kan som overenskomstansat indbetale 1/3 af dit arbejdsgiverindbetalte pensionsbidrag til ratepension. Er du ikke ansat efter overenskomst eller er du selvstændig, kan du aftale fordelingen med JØP. Ønsker du at indbetale mere til ratepension, kan du lave en aftale med JØP om frivillig indbetaling. Hvis du dør inden alle rater er udbetalt, bliver resten af depotet udbetalt til nærmeste pårørende eller en begunstiget efter fradrag af afgift på 40 pct. Supplerende alderspension højere livsvarig pension Hvis du ønsker en højere, livsvarig pension kan du oprette Supplerende alderspension. Supplerende alders pension er opsparing, som alene forbedrer din alderspension, da der ikke er tilknyttet nogen form for forsikringsdækninger, når du dør eller hvis du bliver invalid. Der er ikke nogen udbetaling til dine efterladte eller dit bo. Kontakt os, hvis du vil indbetale ekstra. > Læs mere i pjecerne Ratepension og Supplerende alderspension på Går du på pension, når du fylder 62, bliver din pension mindre, end hvis du fx havde ventet til dit 65. år, fordi indbetalingsperioden er kortere og udbetalingsperioden længere. JØP INFORMATION

5 5 I JØP er omkostningerne lave JØP har lave omkostninger sammenlignet med pensionsordninger i fx banker og livsforsikringsselskaber. Det skyldes bl.a., at vi ikke bruger penge på markedsføring og forsikringsmæglere. Vi er ejet af medlemmerne, og vores overskud går tilbage til vores medlemmer. Vi skal ikke tjene penge på vores medlemmer, men til vores medlemmer. Figur 1 Med og uden ratepension Index 120 Livsvarig pension Livsvarig pension + ratepension Figuren viser udbetalingsprofil 60 for en livsvarig pension (blå søjler) kontra profilen for en ordning med livsvarig pension Alder ratepension (bordeaux søjler). ønsker du ET ENGANGSbEløb, NåR du GåR på pension? Du kan spare op på en aldersforsikring/aldersopsparing, hvis du ønsker at få udbetalt et engangsbeløb, når du går på pension eller når efterlønsalderen. Du kan læse mere om det i pjecen Skat og pension på JØP udbyder ikke dette produkt, men vi har indgået en aftale med Lægernes Pensions Bank, hvor du kan oprette en aldersopsparing. Du kan læse om, hvordan du opretter aldersopsparing på MEDLEM AF JØP

6 Pension 6 På Min pension kan du se dine indbetalinger se din depotoversigt se dine årlige omkostninger se dit arbejdsmarkedsbidrag se din pensionsoversigt beregne ændringer på din pension JØP INFORMATION

7 7 Jo før du starter, jo bedre Tabel 1 Størrelsen af din pension afhænger især af, hvor mange penge, du indbetaler og hvor tidligt du starter. Hvis du vil have en god alderspension, skal du starte din opsparing så tidligt som muligt. Begynder du først din pensionsopsparing som fx 35-årig, får du mindre i pension, end hvis du var begyndt som 25-årig. Starttidspunktet har stor be tydning for størrelsen af din alderspension, som du kan se i tabel 1. Forskel i alders pension efter start tidspunkt* Alder Årlig pension 25 år kr. 30 år kr. 35 år kr. *) Tallene gælder for JØPs almindelige ordning, der indeholder ægtefællepension. Eksemplet er baseret på et typisk medlem, der ansættes efter overenskomst i staten. Pensionen er beregnet som en prognose, og er vist i nutidskroner. Prognosen er beregnet på grund af samfundsforudsætninger, som er fastsat af Forsikring & Pension og Finansrådet. Pensionerne er inklusive et tillæg på 5 pct., der stammer fra medlemmernes bidrag til opbygning af egenkapital, de såkaldte særlige bonushensættelser. Tillægget fastsættes løbende og kan bortfalde. Særlige bonushensættelser I afdeling 2 bliver basiskapitalen opbygget via medlemmernes bidrag til særlige bonushensættelser, der hæfter for JØPs forpligtelser. Du hensætter 5 pct. af dine indbetalinger. De særlige bonushensættelser udbetales som et tillæg til pensionen. Tillæggets størrelse fastsættes løbende og udgør pt. 5 pct. Tillægget kan helt bortfalde. Medlemmer, der udtræder af JØP, får deres andel af de særlige bonushensættelser med. Din pensionsoversigt giver dig overblik På finder du vores medlemsunivers, hvor du kan logge på med NemId og se dine personlige tal. Du har mulighed for at beregne, hvad fx ændringer i dine indbetalinger betyder for din pension. Du kan også se din aktuelle pensionsoversigt. Den viser din invalidepensionsdækning, hvor meget dine pårørende vil få ved din død og en prognose for din alderspension. > Find mere information på MEDLEM AF JØP

8 Helbred 8 Hvordan ser din pension ud ved invaliditet? Hvis du bliver invalid, sikrer dit medlemskab af JØP dig to kilder til udbetalinger. Dels en løbende invalidepension, dels en invalidesumsforsikring (engangsbeløb), der bliver udbetalt, når du får tilkendt invalidepension fra JØP. Bliver du invalid og din erhvervsevne, som jurist eller økonom, nedsættes til 1/3 eller derunder på grund af sygdom eller ulykke, har du ret til invalidepension fra JØP, hvis erhvervsevnenedsættelsen er af en vis varighed. Du kan søge om invalidepension, indtil du fylder 65 år. Invalidepensionen bliver tidligst udbetalt, når du fratræder din stilling. Invalidepensionens størrelse svarer til alderspensionen ved 65 år. Når du fylder 65 år ophører invalidepensionen, og du får herefter udbetalt alderspension. Invalidesumsforsikringen Invalidesumsforsikringen bliver udbetalt, hvis du tilkendes invalidepension fra JØP. Den udgør et engangs beløb på kr. (2014), hvis du er under 40 år, når du bliver invalid og ikke længere kan bestride dit job. Beløbets størrelse falder med alderen. Bliver du invalid som 49-årig, udgør invalidesummen eksempelvis kr. (2014). Dækningen bortfalder, når du fylder 60 år. Dine børn får børnepension Hvis du bliver tilkendt invalidepension fra JØP, har dine børn under 24 år ret til børnepension. Børnepensionen udgør 20 pct. af din invalidepension til hvert barn, indtil barnet fylder 24 år. Dette gælder også for adoptivbørn og stedbørn, hvis stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år, og hvis barnet er blevet forsørget af dig. Der bliver ikke udbetalt børnepension til en samlevers børn. Hvad hvis du bliver ansat i et fleksjob Hvis du bliver ansat i fleksjob, udbetaler JØP kun halv invalidepension, så længe du er ansat i fleksjobbet. Dine pensionsbidrag fra fleksjobbet bliver indbetalt til JØPs ratepension. Hvis pensionsbidraget overstiger beløbsgrænsen i skattelovgivningen for indbetaling til en ratepension med fradragsret (i kr., når beløbet indbetales af din arbejdsgiver), vil det overskydende beløb blive indbetalt til en Supplerende alderspension. JØP INFORMATION

9 9 Sådan investerer vi Indbetalingerne til din pensionsordning bliver primært investeret i obligationer, aktier og fast ejendom. Investeringerne skal give det størst mulige afkast og dermed sikre dig og de øvrige medlemmer den størst mulige pension. Du kan læse om investeringsstrategien på Her finder du også oplysninger om afkast. > Find mere information på MEDLEM AF JØP

10 Dødsfald 10 Hvordan er dine efterladte dækket? I JØP dækker vi både din partner og dine børn, hvis du dør. Dine efterladte er sikret med både pensionsdækninger og engangsbeløb. Din ægtefælle, registrerede partner eller samlever vil få udbetalt pension ved din død, medmindre du har fravalgt dækningen. Dine børn under 24 år får udbetalt børnepension, og du er dækket af en livsforsikring. Ægtefællepension og samleverpension Når du bliver optaget i JØP, er ægtefælle-/samleverpension en del af din pensionsdækning. Du kan fravælge dækningen og få en højere pension til dig selv. Du kan senere ombestemme dig og tilvælge dækningen igen i nogle tilfælde kræver vi helbredsbedømmelse. Du kan vælge til og fra, indtil du går på pension. Hvis du er skilt og din fraskilte ægtefælle har bevaret retten til ægtefællepension, kan du ikke fravælge ægtefællepensionen. Pensionen til en ægtefælle/registreret partner eller samlever udgør 40 pct. af din invalide-/alderspensionsret på dødstidspunktet og bliver udbetalt i 10 år, dog kun så længe din ægtefælle eller samlever lever. For at din samlever kan få ret til samleverpension, skal I opfylde forskellige betingelser, og du skal oprette testamente til fordel for din samlever eller I skal have børn sammen. Hvis du vil foretage valg omkring din ægtefælle-/ samleverpension, skal du udfylde og sende os en formular, som du finder på > Læs mere i pjecerne Ægtefællepension og Samleverpension. JØP INFORMATION

11 11 Hvad med ratepension ved død? Ratepensionen bliver udbetalt som en engangssum til dine nærmeste pårørende, hvis du dør, inden udbetalingen er påbegyndt, eller inden hele opsparingen er udbetalt til dig selv. Du kan indsætte en begunstiget, fx dine børn. Det skal ske skriftligt til JØP. > Læs mere i pjecen Ratepension. Børnepension Børnepension udgør 20 pct. af din invalidepension for hvert barn og bliver udbetalt, indtil barnet fylder 24 år. Dette gælder også for adoptivbørn og stedbørn, hvis stedbarnsforholdet er etableret før barnet fyldte 18 år og barnet er blevet forsørget af dig. Der udbetales under samme betingelser børnepension til din samlevers børn, hvis din samlever er berettiget til samleverpension. Livsforsikring Hvis du dør inden du fylder 67 år, udbetaler JØP en livsforsikringssum til dine nærmeste pårørende eller til en begunstiget, som du har bestemt skal modtage summen. Summen er uafhængig af din opsparing, men den er afhængig af din alder. Tabel 3 Gruppelivs summer Alder ved død Beløb Under 45 år kr år kr år kr. 67 år 0 kr. Beløbene gælder i De reguleres 1. januar hvert år. Definition på nærmeste pårørende Din ægtefælle/registreret partner, samlever, hvis man bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet, dine børn, arvinger ifølge testamente, arvinger ifølge loven: dine forældre, dine søskende, dine søskendebørn, dine bedsteforældre, onkler og tanter. Pension og skat Dine pensionsindbetalinger er fuldt fradragsberettigede. Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidraget, bliver det fratrukket i din løn før skatteberegningen, og du skal ikke opgive beløbet til SKAT. Er du selvbetaler indberetter vi beløbet til SKAT. På kan du se dine indbetalinger, og hvor meget du har betalt i arbejdsmarkedsbidrag. Løbende udbetalinger af pension bliver beskattet som personlig indkomst. Udbetalinger fra gruppeforsikringerne er skattefri. Der skal betales boafgift af livsforsikringssummer. Hvis livsforsikringen udbetales til din ægtefælle/registrerede partner er boafgiften 0 pct. En samlever, der har boet sammen med afdøde de sidste 2 år før dødsfaldet, betaler 15 pct. i boafgift. JØP betaler gruppeforsikringspræmien og indberetter beløbet som B-indkomst. Læs mere i pjecen Skat og Pension. MEDLEM AF JØP

12 Helbred 12 Hvis der sker en ulykke eller du bliver alvorligt syg Karens (helbredsregler) Skulle du komme ud for en ulykke eller blive ramt af sygdom, er du dækket af en fuldtidsulykkesforsikring samt af en forsikring, der dækker ved visse kritiske sygdomme. Hvis du kommer ud for en ulykke, der giver dig varige mén, eller du får en af de dækkede kritiske sygdomme, så er du dækket via din pensionsordning i JØP. Forsikringerne dækker ikke din familie. Forsikringssummerne bliver reguleret hvert år pr. 1. januar. Din ulykkesforsikring Kommer du ud for en ulykke, der medfører en invaliditetsgrad på mindst 5 pct., har du ret til udbetaling fra JØPs gruppeulykkesforsikring. Bliver du f.eks. 100 pct. invalid som følge af en ulykke, er du berettiget til en engangsudbetaling på kr. (2014). Forsikringen dækker også invaliditet som følge af børne lammelse, blindhed, hjernebetændelse og dissemineret sklerose, hvis din erhvervsevne skønnes varigt nedsat til 1/3 eller derunder pga. lidelsen. Erstatningen er kr. uanset invaliditetsgrad. (2014). Din forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringen dækker ved visse kritiske sygdomme før 67-års alderen. Forsikringen bliver udbetalt med et engangsbeløb på kr. (2014) ved konstatering af alvorlig sygdom som f.eks. en ondartet kræftsygdom eller hjerte-/karsygdomme. > Du kan læse mere i pjecen Gruppeforsikringer. I JØP har vi en toårig karensperiode på JØP Almindelig ordning, som gælder fra du bliver op - taget som medlem. Karensperioden træder også i kraft, hvis du genoptager din bidragsbetaling efter mere end et års afbrydelse. Der er ikke karens på JØP Ratepension og Supplerende alderspension. Hvis du dør inden for den toårige periode eller bliver invalid, og din invaliditet/død skyldes en helbreds mangel, der forelå på optagelsestidspunktet, så bliver dine pensionsydelse(r) og forsikringssummer fra livs- og invalidesumsforsikringen reduceret. Hvis du allerede på optagelsestidspunktet har fået konstateret en invaliditet som i almindelighed ville berettige dig til invalidepension (f.eks. blindhed eller døvhed), bliver du optaget med en klausul om, at denne invaliditet ikke senere giver ret til invalidepension. Hvis dødsfaldet eller invaliditeten er uden sammenhæng med den lidelse/helbredsmangel, der forelå ved optagelsestidspunktet, bliver hele pensionsydelsen udbetalt. Karens ved større bidragsstigninger og indskud Alle bidragsstigninger udenfor jobskifte eller karrieremæssig udvikling udløser karens. Det betyder, at bliver du syg indenfor det første år efter en bidragsstigning, vil du ikke få udbetalt forhøjelsen, som bidragsstigningen giver i dækning, men resten udbetales. Hvis bidragsstigningen giver en stigning af risikoen på mere end 25 pct., udløser det to års karens med reduceret udbetaling. Du finder flere informationer på > Læs mere i pjecerne Gruppeforsikringer samt Invalidepension. JØP INFORMATION

13 Helbred 13 Kan jeg blive i JØP, hvis jeg skifter job? Ja, selvfølgelig kan du det. Hvis du på et tidspunkt i dit arbejdsliv fratræder din pensionsgivende stilling, kan du fortsætte dine pensionsindbetalinger til JØP. Det kan enten ske gennem din nye arbejdsgiver eller ved, at du selv indbetaler til JØP (selvbetaler). Du kan også blive i JØP som hvilende medlem, dvs. at din opsparing bliver stående, selv om dine indbetalinger stopper. Hvad sker der med mine forsikringsdækninger? I de første 12 måneder efter at dine indbetalinger er ophørt, er du omfattet af reglerne om bidragsfri dækning med mindre du selv opsiger den. Det betyder, at du bevarer din pensionsdækning uændret i op til et år, så du har ret til invalidepension, ægtefælle- og børnepension samt livsforsikring, ulykkesforsikring, invalidesumsforsikring og forsikring ved visse kritiske sygdomme, som om du fortsat indbetalte bidrag. Når perioden med bidragsfri dækning er ophørt kan du fortsætte indbetalinger til JØP, blive hvilende medlem (fripolice), eller evt. få forlænget perioden med bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning bliver finansieret ved et mindre fradrag i din opsparing. Det medfører på længere sigt, at dine pensionsrettigheder, som alderspension, bliver nedsat. Udtræde og overførsel Det er muligt at træde ud af JØP, hvis du skifter job, hvor du skal indbetale til en anden pensionsordning. Det kan ske ved overførsel til en lignende pensionsordning med løbende udbetalinger. Det er kun undtagelsesvist muligt at få de opsparede reserver udbetalt kontant, og der skal betales en afgift på 60 pct. til staten. Kursværn JØP har regler om kursværn. Reglerne anvendes i særlige tilfælde ved overførsel til anden pensionsordning eller ved kontant udbetaling, hvor det vil være nødvendigt at låne af fremtidigt overskud for at dække et aktuelt underskud. > Du finder reglerne om kursværn og det aktuelle niveau på kursværn. > Læs mere i pjecen Når indbetalingerne ændres MEDLEM AF JØP

14 14 Et par gode råd Der er altid nogle spørgsmål om din pension, som du løbende bør overveje. Samleverpension Hvis du er ugift og ønsker at sikre din samlever pension, skal du sørge for, at betingelserne er opfyldt, bl.a. skal du oprette testamente, med mindre I har børn sammen. Valgfri ægtefælle-/samleverpension Når du bliver medlem af JØP, er ægtefælle-/samleverpension en del af dine pensionsdækninger. Du kan fravælge denne dækning og selv få en højere alderspension. Gruppelivsforsikring Gruppelivsforsikringssummen tilfalder automatisk nærmeste pårørende, som i nævnte rækkefølge er din ægtefælle, eller din samlever (hvis I bor sammen og har, venter eller har haft barn sammen, eller I har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste to år før dødsfaldet), dine børn eller børnebørn eller andre arvinger efter arveloven eller testamente. Hvis du ønsker, at livsforsikringssummen skal tilfalde en anden, skal du indsætte denne som begunstiget. Ratepension Dine nærmeste pårørende er automatisk indsat som begunstigede på ratepensionen, hvis du ikke har indsat andre. Hvis du dør inden udbetalingen er slut, opgøres kontoen og saldoen bliver udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende. Du kan indsætte andre som begunstiget. Få mere at vide Vi udgiver en række pjecer, som går i dybden med emnerne. Du kan finde dem på På vores hjemmeside kan du klikke videre til Findbolig. dk og se den aktuelle oversigt over ledige lejligheder. Du er også meget velkommen til at kontakte os for at få information eller vejledning på Klageansvarlig JØP har en klageansvarlig, der er ansvarlig for klagebehandlingen, og som kan kontaktes pr. brev: Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Att. Den klageansvarlige Dirch Passers Allé Frederiksberg. JØP er medlem af Ankenævnet for Forsikring. Afgørelser truffet af JØP kan indbringes for Ankenævnet. Du kan få yderligere information i JØP eller på Ankenævnets hjemmeside, JØP registrerer personoplysninger Når du bliver optaget i JØP, afgiver du eller din arbejds giver en række personoplysninger til JØPs medlemsregister. Ifølge loven skal JØP oplyse dig om registreringen og anvendelsen af oplysningerne. Oplysningerne er registreret for at JØP kan administrere din pensionsordning. Ifølge Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få oplyst og berigtige de oplysninger, der er registreret om dig. Du skal blot kontakte JØP. Hvis du vil klage over JØPs behandling af oplysningerne om dig, kan du kontakte Datatilsynet. JØP INFORMATION

15 MEDLEM AF JØP 15

16 Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé Frederiksberg Telefon Telefax CVR. Nr

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning:... 4 3 Problemafsnit... 5 3.1 Problemformulering:... 5 3.2 Afgrænsning:... 5 3.3 Metode:... 6 4 Pension... 6 4.1 Livsløbsfaser:... 7 4.1.1 Behov i de forskellige livsløbsfaser:...

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere