Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?"

Transkript

1 Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat?

2 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste mit arbejde, mens jeg gør tjeneste?... 5 Kan jeg få et andet mødested?... 6 Hvis jeg bliver syg, så jeg ikke kan møde, hvad så?... 6 Hvad sker der, hvis jeg ikke møder?... 6 Hvis jeg ønsker at blive militærnægter?... 7 Hvordan med arbejdsløshedsforsikring?... 7 Hvad får jeg udbetalt?... 8 Hvis jeg har studielån... 8 Hvad med forsikringer?... 9 Kan jeg få hjælp efter aktivloven?... 9 Nedsat kontingent... 9 Hvis jeg er søfarende i udenrigsfart?...10 Hvilke ydelser får jeg i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen?...10 Hvilke ydelser får jeg som militærnægter?...12 Legater...13 Frirejser...13 Besked til Folkeregistret...14 Orlov og andre friheder...14 Daglig tjenestetid, kost og logi samt beklædning...15 Udtagelse til mellemlederuddannelse...16 Og så alle de andre ting...17 Husk!...18 Adresse- og telefonliste...19

3 3 Vigtige oplysninger til dig Gør dig den ulejlighed at løbe disse sider igennem. Det betaler sig, fordi det måske kan befri dig for en masse besvær og ærgrelser og måske endda få økonomisk betydning. Ny session? Du risikerer at blive afvist på mødedagen eller at blive hjemsendt, efter at du er mødt til værnepligtstjeneste, hvis din fysiske/psykiske tilstand har ændret sig siden du var på Forsvarets Dag. I 2010 blev 13,5 % hjemsendt i utide fra værnepligten. 5 % blev hjemsendt på baggrund af fysisk/psykiske skader, som var opstået i tiden efter mødet på Forsvarets Dag og inden mødet til værnepligtstjeneste. 8,5 % blev hjemsendt i utide, som følge af fysiske/psykiske skader, som opstod under tjenesten. Konsekvenserne af at blive afvist eller hjemsendt i utide kan være store. Du kan f.eks. risikere: ikke at kunne vende tilbage til dit tidligere arbejde, at stå uden løn, at mangle et sted at bo. Undgå at blive hjemsendt i utide! Er du i tvivl om, hvorvidt en skade kan betyde, at du risikerer at blive afvist på mødedagen, eller at du bliver hjemsendt i utide, efter du er mødt til værnepligtstjeneste, kan du søge om et nyt møde på Forsvarets Dag. Besøg hvor du under Forsvarets Dag kan downloade et ansøgningsskema om ny session. Du kan også kontakte os på for yderligere vejledning.

4 4 Træning Værnepligten udfordrer dig på din fysik Forsvaret anbefaler, at du forbereder dig bedst muligt på din værnepligtstid. Under værnepligtstiden vil du komme ud for mange situationer, hvor din fysiske formåen kan få afgørende betydning for løsningen af opgaven. Træning er vigtigt, så din krop er vænnet til fysisk belastning, og så du minimerer risikoen for, at blive skadet under din værnepligtstjeneste. Vil du forberede dig bedst muligt, anbefaler vi dig at du træner frem mod det tidspunkt du skal møde til værnepligtstjeneste. På kan du fi nde en træningsvejledning. Din fysik kan afgøre din fremtid Fysisk træning er en forudsætning for, at soldater kan løse deres opgaver. Alle militære ansatte gennemfører årligt tests, der skal tilsikre, at de kan leve op til kravene, som stilles til soldater. Hvis du har planer om en fremtid i Forsvaret, anbefaler Forsvaret, at du allerede nu skaber dig de bedste forudsætninger ved at træne målrettet. Møder du til værnepligtstjenesten i god form, har du skabt dig selv bedre forudsætninger for at kunne starte en karriere i Forsvaret. Udsættelse? Hvordan søger jeg om at få udsættelse? Du kan søge udsættelse med tjenesten, hvis du er under uddannelse har fast ophold og arbejde i udlandet eller har andre ganske særlige grunde. Du skal sende ansøgning med udførlig begrundelse og dokumentation snarest og senest to måneder før mødedagen til den myndighed, der har indkaldt dig. (Adresse og telefonnummer ses bagerst i folderen). Kommer din ansøgning senere end to måneder før mødedagen, kan du risikere, at sagen ikke er afgjort inden mødedagen, hvilket betyder, at du skal møde jf. indkaldelsesordren.

5 5 Hvad skal jeg gø re for ikke at miste mit arbejde, mens jeg gør tjeneste? Værnepligtsorlov Som værnepligtig mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår, har du ret til orlov fra dit faste arbejde jf. LOV nr af 16. december 2009 og dermed ret til at vende tilbage hertil. Det kræver, at du som lønmodtager har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i mindst 9 måneder i samme virksomhed og med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen. Din lære-, elev- eller praktiktid medregnes i de 9 måneder, hvis din ansættelse er i umiddelbar forlængelse heraf. Retten til orlov kan fortsætte, hvis du i umiddelbar forlængelse af din værnepligtstid indgår en rådighedskontrakt eller en reaktionsstyrkekontrakt. Du skal dog senest 14 dage efter indgåelse af kontrakten underrette din arbejdsgiver, for at orloven kan opretholdes. Hvis du opfylder betingelserne for at få værnepligtsorlov, og alligevel vælger at opsige dit job i forbindelse med indkaldelsen, og du så efter hjemsendelsen er arbejdsløs, kan det medføre, at du bliver erklæret for selvforskyldt ledig. Det har konsekvenser for udmåling af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. Der skal meddeles en studerende orlov fra studiet også i 1. studieår, hvis den studerende indkaldes til værnepligtstjeneste. Indkaldelse til værnepligtstjeneste giver et retskrav på studieorlov. Hvad skal jeg gøre? Hvis du vil sikre dig retten til at genoptage arbejdet hos arbejdsgiveren efter endt værnepligtstjeneste, skal du: senest 14 dage efter, du har fået indkaldelsesordren underrette din arbejdsgiver om indkaldelsen og mødedatoen, ikke senere end 14 dage efter modtagelse af meddelelsen af det forventede hjemsendelsestidspunkt, underrette arbejdsgiveren om, hvornår du regner med at genoptage arbejdet, underrette arbejdsgiveren senest 14 dage efter hjemsendelsen, hvis du efterkasseres, eller på anden måde hjemsendes før tid. Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår arbejdet kan genoptages. Underretter du ikke din arbejdsgiver jf. ovenstående, anses ansættelsesforholdet for opsagt fra lønmodtagerens side til det tidspunkt, hvor hjemsendelse fi nder sted, uanset længden af det varsel, der gælder fra lønmodtagerens side i ansættelsesforholdet. Specielt for funktionærer Hvis du er funktionær, skal du for at undgå afskedigelse uden varsel underrette din arbejdsgiver om indkaldelsen efter funktionærlovens regler.

6 6 Kan jeg få et andet mødested Efter du er fordelt til værnepligtstjeneste og har modtaget meddelelse herom, vil et ønske om ændring af mødested kun kunne imødekommes, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Ansøgninger fra gifte/ samlevende eller værnepligtige med forsørgerforpligtelser om indkaldelse til et tjenestested i nærheden af hjemmet vil dog så vidt muligt blive imødekommet. Ansøgning skal sendes til den myndighed, der har indkaldt dig. (Adresse og telefonnummer ses bagerst i folderen). Vielsesattest eller anden dokumentation skal vedlægges. Hvis jeg bliver syg, så jeg ikke kan mø de, hvad så? Hvis du på grund af sygdom ikke kan møde efter indkaldelsesordren, skal du straks sende meddelelse til den myndighed, der har indkaldt dig. Det skal du også, hvis du f.eks. har brækket en arm eller et ben, eller har en anden skade der gør, at du ikke kan deltage i uddannelsen i fuldt omfang fra 3. dagen efter mødedatoen. I fagsproget hedder det helbredsmæssige mangler. Husk at vedlægge lægeattest og angiv sygdommens art og forventede varighed. Du vil så modtage en ny indkaldelsesordre til et senere tidspunkt. Møder du alligevel, risikerer du at blive afvist på mødedagen. Hvad sker der, hvis jeg ikke mø der? Hvis du udebliver fra indkaldelse eller møder for sent uden lovlig grund, vil du blive draget til ansvar. Du vil blive efterlyst gennem politiet med henblik på anholdelse. Hvis du møder senere end 2 dage efter det fastsatte mødetidspunkt, vil du kunne blive hjemsendt igen og derefter indkaldt på et senere tidspunkt indenfor 1 år.

7 7 Hvis jeg ønsker at blive militærnægter Ønsker du af samvittighedsgrunde at blive militærnægter, skal ansøgning sendes inden 8 uger efter, du har modtaget indkaldelsesordren. Du kan ved henvendelse til Militærnægteradministrationen få et skema til brug for ansøgning. Du kan også udskrive et skema fra Militærnægteradministrationens hjemmeside, som du fi nder på Overskrides fristen, vil du kun blive overført, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Du kan kun blive overført til militærnægtertjeneste, når det fremgår af din ansøgning, at det strider mod din samvittighed at gøre tjeneste både i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen. Ansøgningsskemaet på hjemmesiden kan du sende pr. til eller du kan sende skemaet med traditionel post til Militærnægteradministrationen (Se adressen bagerst i folderen). På kan du få yderligere orientering. Hvordan med arbejdsløshedsforsikring? Værnepligtstjeneste giver ret til indmeldelse i arbejdsløshedskasse mod betaling af kontingent. Hvornår bør jeg tilmelde mig? Hvis du efter aftjent værnepligt skal begynde på eller fortsætte med at studere, kan du vente med at tilmelde dig, til du afslutter studiet, men hvis du har eller skal søge lønnet arbejde, kan du tilmelde dig arbejdsløshedskassen således: Hvis du er i arbejde, kan du tilmelde dig straks. Hvis du ikke er i arbejde, kan du tilmelde dig fra indkaldelsestidspunktet. Dermed tæller værnepligtstiden med som arbejde. Som værnepligtig har du ret til at tilmelde dig i indtil 2 uger efter hjemsendelsen, men så tæller værnepligtstiden ikke med som arbejde. Hvor kan jeg tilmelde mig? Hvis du allerede er tilmeldt en arbejdsløshedskasse, kan du blive stående i denne under aftjening af værnepligt. Hvis du vil tilmelde dig en arbejdsløshedskasse i forbindelse med aftjening af værnepligt, kan du tilmelde dig en arbejdsløshedskasse, som specielt varetager dit fagområde. Du kan

8 8 også vælge at tilmelde dig en tværfaglig arbejdsløshedskasse, der optager lønmodtagere. Hvad får jeg udbetalt? Hovedreglen er, at hvis du efter hjemsendelsen: er tilmeldt Arbejdsformidlingen/ AF-jobnet som ledig, og har været medlem af en arbejdsløshedskasse i sammenhængende 12 måneder og som A-kasse medlem har haft 12 måneders (1924 timer) arbejde i medlemsperioden inden for de sidste 3 år, har du ret til dagpenge. Dagpengenes størrelse (med satser pr. januar 2011) varierer mellem: Ungesatsen på 1.915,- kr.. pr. uge, for under 25-årige kombineret med et uddannelses- eller arbejdstilbud Nyuddannede og værnepligtige får 3.140,- kr. pr. uge. Endelig er der en individuel sats på op til 3.830,- kr. pr. uge. I lighed med nyuddannede kan værnepligtige, optages som medlem i forbindelse med værnepligten, først opnå den individuelle sats efter egentligt lønarbejde i et halvt år (den såkaldte 6-måneders regel). Planlægning giver sikkerhed Som du kan se, er det vigtigt, at du allerede nu tænker på din økonomi efter aftjent værnepligt, hvis du vil være sikret bedst muligt efter hjemsendelsen. Hvis jeg har studielån Som hovedregel kan du få udskudt betaling af renter og afdrag på et studielån, mens du er indkaldt. Du skal henvende dig til Statens Uddannelsesstøtte eller til dit pengeinstitut. Indkaldelsesordren skal forevises.

9 9 Hvad med forsikringer? Du får normalt ikke erstattet personlige ejendele ved brand, tyveri m.m. Men hvis du f.eks. har en kombineret indbo- og ulykkesforsikring, kan du muligvis få erstatning gennem den. Bor du hos dine forældre, så fi nd ud af om deres eventuelle familieforsikring også dækker dig i værnepligtstiden. Har du en fritidsulykkesforsikring, så råder vi dig til at beholde den. Ellers er du ikke forsikret i fritiden. Kan jeg få hjælp efter aktivloven? Hvis du er over 25 år eller har forsørgerpligt overfor et barn, eller hvis din indtægt falder så meget, at du får økonomiske problemer, kan du henvende dig til socialforvaltningen i din kommune, for at få råd og vejledning. De kan oplyse dig, om du er berettiget til et økonomisk supplement til værnepligtslønnen, eller til nødvendige engangsydelser, som ikke kan udredes af værnepligtslønnen. Har du gæld med store afdragsforpligtelser, bør du inden mødedagen forsøge at få afdragene nedsat, så du kan klare dig økonomisk i værnepligtstiden. Under indkaldelsen har du mulighed for rådgivning af dit tjenestesteds socialrådgiver. Nedsat kontingent Du bør være opmærksom på, at mange foreninger (bl.a. en del fagforeninger) giver nedsat kontingent for værnepligtige.

10 10 Hvis jeg er søfarende i udenrigsfart Hvis du har hyre på et skib i udenrigsfart, herunder Færøerne og Grønland, og du kan forudse, at du uden egen skyld ikke kan nå at møde til rette tid, skal du snarest muligt (eventuelt telegrafi sk) ansøge den myndighed, der har indkaldt dig, om tilladelse til at møde højst 2 dage senere eller om udsættelse til senere indkaldelse. Er du udmønstret efter at have modtaget indkaldelsesordre, kan du højst få udsættelse, indtil du har ret til fri hjemrejse (op til 6 måneder). Hvilke ydelser får jeg i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen? Løn Værnepligtige menige afl ønnes med 7.326,40 kr. (april 2011) om måneden. Herfra er fradraget 1/30 til orlovsdag. Herudover udbetales der kostpenge på 200,00 kr. (oktober 2011) pr dag, i gennemsnit ca ,00 kr. om måneden. Selve lønnen er skattepligtig, mens kostpengene er skattefri. Når du møder til værnepligtstjeneste, vil du modtage yderligere information om din afl ønning som værnepligtig, men du er også velkommen til at kontakte Forsvarets Rekruttering eller Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere (se bagerst i folderen). Lønnen overføres til en Nemkonto i din bank eller sparekasse normalt ved udgangen af den måned, hvori beløbet er optjent. Hvis du begynder tjeneste i midten af en måned, vil første lønoverførsel først ske ved udgangen af næstfølgende måned. Skal jeg have en lønkonto, E-boks og NemID? Ja, fordi løn m.v. overføres til din NemKonto i din bank, sparekasse eller til Girobank, og din lønseddel og evt. sygesedler sendes til din E-boks. Erfaringen viser også, at det er praktisk at have et hævekort (f.eks. et DAN- KORT), men tal med dit pengeinstitut om det. Har du bopæl i udlandet, skal du dog medbringe oplysning om pengeinstituttets navn, adresse og kontonummer, når du møder.

11 11 Du kan oprette din E-boks på hvor du efterfølgende får mulighed for at modtage elektronisk post fra offentlige myndigheder og mange private fi rmaer. Husk også at få oprettet et NemID på nu, så du har muligheden for at logge på din Netbank og E-boks fremover. Hvad med mine oplysninger til skat? Der betales skat af værnepligtslønnen, som er A-indkomst. Dit skattekort leveres elektronisk til Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Hvis værnepligtslønnen er meget forskellig fra din nuværende indkomst, gør du klogt i at få undersøgt hos skattevæsenet, om dit skattekort skal ændres. Gør det for din egen skyld i god tid. Lønforskud Da du er bagudlønnet og dermed først får udbetalt løn i slutningen af den 1. måned, kan du såfremt, du ikke har penge til kost frem til første lønudbetaling, få udbetalt et begrænset forskud på dit tjenestested. Det udbetalte beløb bliver derefter trukket af lønnen i de første 3 eller 4 lønudbetalinger. Hjemsendes du utidigt indenfor din forskudsperiode, kan Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kræve den del af forskuddet tilbage, som svarer til det antal dage, du ikke har forrettet tjeneste. Socialforvaltningen i din hjemkommune kan oplyse, om du eventuelt kan få kontanthjælp frem til første lønudbetaling. Forsvarets socialrådgivere (se bagerst i folderen) kan besvare dine spørgsmål, hvis du er i tvivl.

12 12 Hvilke ydelser får jeg som militærnægter? Som militærnægter får du (april 2011) udbetalt et dagligt vederlag på 154,55 kr. svarende til 4.698,32 kr. pr. måned (30,4 dage). Hertil får du 99,18 kr. om dagen i kostpenge eller ca ,07 kr. om måneden. Herudover optjener du 18,57 kr. i hjemsendelsespenge om dagen, hvilket er ca. 564,53 kr. om måneden og med tjeneste i mere end 30 dage får du en beklædningsgodtgørelse på 1.085,00 kr., som er et engangsbeløb. Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er B-indtægt, hvoraf der ikke tilbageholdes kildeskat. Indtægten skal fi gurere på selvangivelsen. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse er skattefri og medregnes ikke på selvangivelsen. Udstationeringssteder, der ikke stiller et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for udstationerede militærnægtere, betaler en boliggodtgørelse. Boliggodtgørelsen, der betales månedsvis bagud, udgør fra 1. juli 2010 maksimalt 2.558,00 kr. Beløbet reguleres pr. 01. juli Godtgørelsen kan ikke overstige din faktiske boligudgift inkl. el, varme og vand m.v. Boliggodtgørelsen til udstationerede militærnægtere er skattefri, hvis den udbetales direkte til udlejeren, eller hvis den indbetales på din betalingsservicekonto i bank eller sparekasse. Skattefriheden gælder ikke, hvis boliggodtgørelsen udbetales til dig selv, eller hvis du bor i eget hus eller egen lejlighed. Som militærnægter har du ferieorlov svarende til 1 dag pr. måned, i perioden du er indkaldt. Selvom du har optjent feriegodtgørelse inden indkaldelsen, vil den ikke kunne udbetales i forbindelse med ferieorlov, da du får udbetalt de sædvanlige ydelser under denne. Du optjener ikke feriegodtgørelse under indkaldelsen. De kontante ydelser overføres til din NemKonto i din bank eller sparekasse. Har du bopæl i udlandet skal du dog medbringe oplysninger om kontonummer m.v. ved mødet. Overførelse vil ske sidste hverdag i måneden. Hjemsendelsespenge udbetales samlet ved hjemsendelsen.

13 13 Legater Hvis du kommer til skade i tjenesten, eller hvis du på grund af en uforudset og helt ekstraordinær situation kommer i økonomiske vanskeligheder på grund af indkaldelsen og ikke kan få hjælp fra det offentlige eller andre, kan socialrådgiveren på dit tjenestested oplyse dig om mulighederne for at søge legat. Frirejser I forbindelse med indkaldelsen gælder indkaldelsesordren som billet inden for Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne. Rejsen kan tidligst påbegyndes 2 døgn før mødedagen og må ikke afbrydes undervejs. Efter mødet får du tilbudt et rejsekort, der giver adgang til fri befordring her i landet efter regler, du vil blive nærmere informeret om, efter du er mødt. For at få fribefordring skal du medbringe et DSB-stamkort uden zoneangivelse. Det kan du få ved at henvende dig til en statsbanestation, når du tager et fotografi med af dig selv (taget forfra uden hovedbeklædning) størrelse 3,2 x 3,2 cm. Hvis du modtager fribefordring, kan du ikke samtidig få befordringsfradrag på skattebilletten. Men det kan du, hvis du ikke modtager rejsekortet, eller senere afl everer det. Du kan få oplysninger om de nærmere regler på dit tjenestested.

14 14 Besked fra Folkeregistret? Forsvaret og Beredskabsstyrelsen meddeler selv folkeregistret om indkaldelse til den første samlede uddannelse. Du skal altså kun give folkeregistret besked, når du reelt fl ytter folkeregisteradresse, eller hvis din værnepligtstid afkortes, eller forlænges. Militærnægtere skal give meddelelse til folkeregistret både ved indkaldelsen og hjemsendelsen. Orlov og andre friheder Foruden almindelig lørdags-søndagsorlov, og frihed på kalenderhelligdage kan der under visse betingelser gives orlov, f.eks.: Ved akut, alvorlig sygdom, tilskadekomst eller dødsfald blandt de nærmeste pårørende. Ved visse festlige lejligheder i den nærmeste familie. Til særligt kvalifi cerede idrætsudøvere, der skal deltage i idrætskonkurrencer af væsentlig betydning for dansk idræt. Til forenings- eller organisationsledere i betydende landsforeninger eller -organisationer til deltagelse i arrangementer, der er af væsentlig betydning for disse foreninger eller organisationer. Til ungdomsledere i tilsvarende foreninger eller organisationer til deltagelse i lejrarrangementer og lign., hvis gennemførelsen er afhængig af, at den værnepligtige deltager. Ved nærmeste pårørende eller nærmeste familie forstås ægtefælle/ samlever, børn, forældre, søskende, ægtefælles/samlevers forældre og personer, som har været i forældrenes sted. Der gælder særlige regler om barselsorlov til værnepligtige under tjeneste. Det anbefales at søge udsættelse med indkaldelsen, hvis du inden mødet kan forudse, at du muligvis ønsker at gøre brug af ret til barselsorlov ud over 14 dage. Når du er mødt til tjeneste, vil du få mere at vide om reglerne for at få orlov og frihed af enhver art. Gravid Som kvinde skal du være opmærksom på, at værnepligtstjenesten indeholder en del fysisk træning, herunder spring og fald. Møder du til værnepligtstjeneste som gravid, kan du risikere, at den stedlige læge vælger at hjemsende dig i utide, hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at gennemføre tjenesten på forsvarlig vis under hensyntagen til din graviditet. Er du blevet gravid forinden mødedagen, anbefales det, at du retter henvendelse til enten Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen for at aftale et nyt indkaldelsestidspunkt.

15 15 Daglig tjenestetid, kost og logi samt beklædning I Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen Du er som værnepligtig ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid. Uddannelsestid Den daglige og den ugentlige uddannelsestid varierer en del fra tjenestested til tjenestested. Erfaringsmæssigt vil der særligt i de første måneder efter indkaldelsen være en række aktiviteter, der tidsmæssigt strækker sig ud over det, du normalt har forbundet med almindelig arbejdstid. Ved en række enheder kommer du senere i tjenesteforløbet til at deltage i øvelsesaktiviteter af varierende længde. Det er væsentligt, at du inden du starter som værnepligtig gør dig klart, at du ikke i helt samme grad som forud for indkaldelsen kan deltage i fritidsaktiviteter, aftenskoleundervisning og lignende. Det er også normalt udelukket, at du ved siden af værnepligtstjenesten kan bestride et andet job. Du får normalt ikke erstatningsfrihed for merarbejde, døgn-, vagt- og beredskabstjeneste. Lørdage, søn- og helligdage er normalt tjenestefri. For tjeneste på disse dage kan der gives fridage. Du skal selv betale din mad. Den kan købes i tjenestestedets cafeteria. Du har som værnepligtig frit logi på tjenestestedet. Uniform og udrustningsgenstande m.v. udlånes gratis. Udlånte skjorter, undertøj m.v. vaskes gratis. I militærnægtertjenesten Du vil få en arbejdstid, der svarer til den almindeligt gældende arbejdstid på 37 timer om ugen. Du skal selv købe og betale din mad. Når du bliver udstationeret, stiller udstationeringsstedet eventuelt et værelse til rådighed. Er dette ikke muligt, får du en boliggodtgørelse pr. 1. juli 2010, på maksimalt 2.558,00 kr pr. måned (kan ikke overstige din faktiske boligudgift). Som militærnægter bruger du dit eget tøj. Er din tjenestetid på mere end 30 dage, får du en skattefri beklædningsgodtgørelse på 1.085,00 kr. (april 2011) ved mødet.

16 16 Udtagelse til mellemlederuddannelse Hvis du bliver indkaldt som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen, har du mulighed for at søge om videre uddannelse som mellemleder. Uddannelsen varer ca. 4 måneder og foregår ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev og ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Uddannelsen afsluttes med ca. 5 måneders praktisk tjeneste ved et Beredskabscenter, hvor mellemlederen fungerer som instruktør og indgår som holdleder i det daglige udrykningsberedskab. Det betyder i praksis, at værnepligtsperioden forlænges fra 6 til 15 måneder. Alle mellemledere tilbydes dog en kontrakt om yderligere 7 måneders tjeneste efter praktiktjenesten, og for nogle vil der være mulighed for yderligere forlængelse og evt. en egentlig mellemlederkarriere. Der kan forventes uddannelsesstart 2 gange årligt pr. 1. februar og 1. august - og optagelse på uddannelsen sker kun efter ansøgning. Der er et begrænset antal pladser, og udvælgelse sker på baggrund af udtalelse fra tjenestestederne og gennemførelse af et udvælgelsesforløb med skriftlige og praktiske prøver m.v. Vi lægger bl.a. vægt på dine lederevner og dine beredskabsfaglige færdigheder, som du opnår igennem værnepligtsuddannelsen. Men også dine boglige færdigheder har en vis betydning, da der skal læses og læres meget under uddannelsen. Du vil få meget mere information om uddannelsen, når du er mødt til værnepligtstjeneste.

17 17 Og så alle de andre ting... Sygesikring (Sundhedskort) På mødedagen skal du afl evere dit sundhedskort fra den offentlige sygesikring. Efter aftjent værnepligt får du det tilbage, eller der udstedes et nyt sundhedskort uden omkostninger for dig. Under tjenesten som værnepligtig får du gratis lægehjælp, medicin, sygepleje og almindelig vedligeholdende tandbehandling. Dog ydes der ikke almindelig vedligeholdende tandbehandling ved aftjening af 4 måneders værnepligt. Arbejdsskadeforsikring Ved ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med tjenesten er du omfattet af en særlig lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. Du vil i forbindelse med mødet til værnepligtstjeneste få udleveret en folder med yderligere oplysninger. Fritidsundervisning Tjenestestedet kan orientere dig om mulighederne for at deltage i hobby- og idrætsaktiviteter. Civil påklædning I værnepligtstiden må du gå i civilt tøj i fritiden; både på tjenestestedet og uden for. Socialrådgivningen Alle tjenestesteder har tilknyttet en socialrådgiver. Socialrådgiveren har tavshedspligt og er også til rådighed for værnepligtige. Hvis du har personlige, familiemæssige eller økonomiske spørgsmål, du ønsker afklaret, kan du henvende dig til tjenestestedets socialrådgiver for at få faglige råd og vejledning. Samarbejdsordning På alle tjenestesteder er der en samarbejdsordning, der har til formål at varetage de værnepligtiges interesser. Efter ca. 3 uger vælger enheden talsmænd. Disse har til opgave at virke som forbindelsesled mellem de værnepligtige og chefen, samt at få klaret små som store problemer. Værnepligtsrådet er det øverste led i de værnepligtiges talsmandssystem og er nedsat af Forsvarsministeriet til at repræsentere de værnepligtige overfor Forsvarets ledelse. Værnepligtsrådet består af et antal værnepligtige, der bliver valgt af de øvrige landstalsmænd for på fuld tid at varetage de værnepligtiges interesser. Det er Værnepligtsrådet der, på de værnepligtiges vegne, tager sig af de værnepligtsspørgsmål, der ligger ud over det enkelte tjenestested.

18 18 Job- og uddannelsesrådgivning Som værnepligtig er det vigtigt, at du i god tid inden hjemsendelsen tænker over dine fremtidige job- og uddannelsesmuligheder. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen vil informere dig om uddannelse- og ansættelsesmuligheder i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, men du skal selv sørge for at undersøge, hvilke ansættelses- og uddannelsesmuligheder du har civilt efter endt værnepligtstjeneste. På kan du læse mere om uddannelser i Forsvaret På kan du læse mere om uddannelser i Beredskabsstyrelsen. Husk! Når du møder, skal du huske at medbringe: Indkaldelsesordren Eventuelt kørekort Eventuel søfartsbog (kun ved indkaldelse til søværnet) Kontonummer på din Nemkonto Vaccinationsattester Sundhedskort DSB s almindelige stamkort uden zoneangivelse (kan udstedes på en jernbanestation) Toiletsager Oplysningerne i dette hæfte er beregnet på at give dig så fyldestgørende information som muligt. Oplysningerne er ikke udtømmende, men kun vejledende.

19 19 Adresse- og telefonliste Beredskabsstyrelsen Datavej 16, 3460 Birkerød Tlf.: (kl ) Fax: Forsvarets Personeltjeneste Socialrådgiverne Lautruphøj 8, 2750 Ballerup Tlf.: Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2750 Ballerup Tlf.: Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: Militærnægteradministrationen Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup Tlf.: (kl )

20 Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon , Fax Træning FVR Ny session? Hvad nu? Forsikring? Løn? Orlov? Sygdom? Skat?

Hjemsendt. For sva ret

Hjemsendt. For sva ret Hjemsendt For sva ret 2 Indhold Bopælsændring... 3 Økonomi... 3 Skat... 3 Feriegodtgørelse... 4 Arbejds- eller uddannelsessøgende... 4 Afgang fra uddannelsen i utide... 4 Arbejdsformidling på Jobcentret...

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE

HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE Februar 2010 HÅNDBOG FOR MILITÆRNÆGTERE MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN ADRESSEFORTEGNELSE FORSVARSMINISTERIET Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf. 33 92 33 20 MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Hedelykken

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

08.2 ts Dag e rsvar Fo

08.2 ts Dag e rsvar Fo Forsvarets Dag 08.2 2 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Tjeneste i Forsvaret 5 Hærens basisuddannelse 6 Hærens reaktionsstyrkeuddannelse - frivillig uddannelse 7 Søværnets basisuddannelse 8 Job- og uddannelsesmuligheder

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Vejledning til studerende om orlov på UCN

Vejledning til studerende om orlov på UCN Orientering til: Dokumentdato: 18. november 2014 Dokumentansvarlig: asn Senest revideret: 16. januar 2015 Senest revideret af: Sagsnr.: asn Vejledning til studerende om orlov på UCN Dette er en vejledning

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Styr på din lønseddel?

Styr på din lønseddel? Styr på din lønseddel? Hele 54 procent af danskerne har prøvet at finde en fejl på deres lønseddel. Det viser en Gallup-undersøgelse fra oktober i år. Men hvad med dig? Hvor tit tjekker du din lønseddel?

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA)

Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Vedtægter for Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse (PDA) 1. Formål Pharmadanmarks Arbejdsløshedskasse har til formål gennem administration af indbetalte bidrag fra

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Når du får efterløn... EØS-området... Hvad er forskellen på at få

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark.

På job i udlandet. Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. På job i udlandet Se, hvad du skal være opmærksom på, når du skal arbejde uden for Danmark. FORORD Mange metallere tager på arbejde i udlandet enten fordi de bliver udstationeret af deres danske virksomhed,

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Militærnægteradministrationen

Militærnægteradministrationen Militærnægteradministrationen NYHEDSBREV TIL UDSTATIONERINGSSTEDERNE August 2009 Indledning Militærnægteradministrationen hører organisatorisk hjemme under Forsvarsministeriets departement, og i begyndelsen

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere