Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træning. Ny session? Hvad nu? Indkaldt. Løn? Forsikring? Orlov? Skat? Sygdom?"

Transkript

1 Træning Ny session? Hvad nu? Indkaldt Forsikring? Sygdom? Orlov? Løn? Skat?

2 2 Indhold Vigtige oplysninger til dig... 3 Ny session?... 3 Træning... 4 Udsættelse?... 4 Hvad skal jeg gøre for ikke at miste mit arbejde, mens jeg gør tjeneste?... 5 Kan jeg få et andet mødested?... 6 Hvis jeg bliver syg, så jeg ikke kan møde, hvad så?... 6 Hvad sker der, hvis jeg ikke møder?... 6 Hvis jeg ønsker at blive militærnægter?... 7 Hvordan med arbejdsløshedsforsikring?... 7 Hvad får jeg udbetalt?... 8 Hvis jeg har studielån... 8 Hvad med forsikringer?... 9 Kan jeg få hjælp efter aktivloven?... 9 Nedsat kontingent... 9 Hvis jeg er søfarende i udenrigsfart?...10 Hvilke ydelser får jeg i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen?...10 Hvilke ydelser får jeg som militærnægter?...12 Legater...13 Frirejser...13 Besked til Folkeregistret...14 Orlov og andre friheder...14 Daglig tjenestetid, kost og logi samt beklædning...15 Udtagelse til mellemlederuddannelse...16 Og så alle de andre ting...17 Husk!...18 Adresse- og telefonliste...19

3 3 Vigtige oplysninger til dig Gør dig den ulejlighed at løbe disse sider igennem. Det betaler sig, fordi det måske kan befri dig for en masse besvær og ærgrelser og måske endda få økonomisk betydning. Ny session? Du risikerer at blive afvist på mødedagen eller at blive hjemsendt, efter at du er mødt til værnepligtstjeneste, hvis din fysiske/psykiske tilstand har ændret sig siden du var på Forsvarets Dag. I 2010 blev 13,5 % hjemsendt i utide fra værnepligten. 5 % blev hjemsendt på baggrund af fysisk/psykiske skader, som var opstået i tiden efter mødet på Forsvarets Dag og inden mødet til værnepligtstjeneste. 8,5 % blev hjemsendt i utide, som følge af fysiske/psykiske skader, som opstod under tjenesten. Konsekvenserne af at blive afvist eller hjemsendt i utide kan være store. Du kan f.eks. risikere: ikke at kunne vende tilbage til dit tidligere arbejde, at stå uden løn, at mangle et sted at bo. Undgå at blive hjemsendt i utide! Er du i tvivl om, hvorvidt en skade kan betyde, at du risikerer at blive afvist på mødedagen, eller at du bliver hjemsendt i utide, efter du er mødt til værnepligtstjeneste, kan du søge om et nyt møde på Forsvarets Dag. Besøg hvor du under Forsvarets Dag kan downloade et ansøgningsskema om ny session. Du kan også kontakte os på for yderligere vejledning.

4 4 Træning Værnepligten udfordrer dig på din fysik Forsvaret anbefaler, at du forbereder dig bedst muligt på din værnepligtstid. Under værnepligtstiden vil du komme ud for mange situationer, hvor din fysiske formåen kan få afgørende betydning for løsningen af opgaven. Træning er vigtigt, så din krop er vænnet til fysisk belastning, og så du minimerer risikoen for, at blive skadet under din værnepligtstjeneste. Vil du forberede dig bedst muligt, anbefaler vi dig at du træner frem mod det tidspunkt du skal møde til værnepligtstjeneste. På kan du fi nde en træningsvejledning. Din fysik kan afgøre din fremtid Fysisk træning er en forudsætning for, at soldater kan løse deres opgaver. Alle militære ansatte gennemfører årligt tests, der skal tilsikre, at de kan leve op til kravene, som stilles til soldater. Hvis du har planer om en fremtid i Forsvaret, anbefaler Forsvaret, at du allerede nu skaber dig de bedste forudsætninger ved at træne målrettet. Møder du til værnepligtstjenesten i god form, har du skabt dig selv bedre forudsætninger for at kunne starte en karriere i Forsvaret. Udsættelse? Hvordan søger jeg om at få udsættelse? Du kan søge udsættelse med tjenesten, hvis du er under uddannelse har fast ophold og arbejde i udlandet eller har andre ganske særlige grunde. Du skal sende ansøgning med udførlig begrundelse og dokumentation snarest og senest to måneder før mødedagen til den myndighed, der har indkaldt dig. (Adresse og telefonnummer ses bagerst i folderen). Kommer din ansøgning senere end to måneder før mødedagen, kan du risikere, at sagen ikke er afgjort inden mødedagen, hvilket betyder, at du skal møde jf. indkaldelsesordren.

5 5 Hvad skal jeg gø re for ikke at miste mit arbejde, mens jeg gør tjeneste? Værnepligtsorlov Som værnepligtig mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår, har du ret til orlov fra dit faste arbejde jf. LOV nr af 16. december 2009 og dermed ret til at vende tilbage hertil. Det kræver, at du som lønmodtager har været ansat hos din arbejdsgiver uafbrudt i mindst 9 måneder i samme virksomhed og med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 8 timer om ugen. Din lære-, elev- eller praktiktid medregnes i de 9 måneder, hvis din ansættelse er i umiddelbar forlængelse heraf. Retten til orlov kan fortsætte, hvis du i umiddelbar forlængelse af din værnepligtstid indgår en rådighedskontrakt eller en reaktionsstyrkekontrakt. Du skal dog senest 14 dage efter indgåelse af kontrakten underrette din arbejdsgiver, for at orloven kan opretholdes. Hvis du opfylder betingelserne for at få værnepligtsorlov, og alligevel vælger at opsige dit job i forbindelse med indkaldelsen, og du så efter hjemsendelsen er arbejdsløs, kan det medføre, at du bliver erklæret for selvforskyldt ledig. Det har konsekvenser for udmåling af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. Der skal meddeles en studerende orlov fra studiet også i 1. studieår, hvis den studerende indkaldes til værnepligtstjeneste. Indkaldelse til værnepligtstjeneste giver et retskrav på studieorlov. Hvad skal jeg gøre? Hvis du vil sikre dig retten til at genoptage arbejdet hos arbejdsgiveren efter endt værnepligtstjeneste, skal du: senest 14 dage efter, du har fået indkaldelsesordren underrette din arbejdsgiver om indkaldelsen og mødedatoen, ikke senere end 14 dage efter modtagelse af meddelelsen af det forventede hjemsendelsestidspunkt, underrette arbejdsgiveren om, hvornår du regner med at genoptage arbejdet, underrette arbejdsgiveren senest 14 dage efter hjemsendelsen, hvis du efterkasseres, eller på anden måde hjemsendes før tid. Arbejdsgiveren bestemmer, hvornår arbejdet kan genoptages. Underretter du ikke din arbejdsgiver jf. ovenstående, anses ansættelsesforholdet for opsagt fra lønmodtagerens side til det tidspunkt, hvor hjemsendelse fi nder sted, uanset længden af det varsel, der gælder fra lønmodtagerens side i ansættelsesforholdet. Specielt for funktionærer Hvis du er funktionær, skal du for at undgå afskedigelse uden varsel underrette din arbejdsgiver om indkaldelsen efter funktionærlovens regler.

6 6 Kan jeg få et andet mødested Efter du er fordelt til værnepligtstjeneste og har modtaget meddelelse herom, vil et ønske om ændring af mødested kun kunne imødekommes, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Ansøgninger fra gifte/ samlevende eller værnepligtige med forsørgerforpligtelser om indkaldelse til et tjenestested i nærheden af hjemmet vil dog så vidt muligt blive imødekommet. Ansøgning skal sendes til den myndighed, der har indkaldt dig. (Adresse og telefonnummer ses bagerst i folderen). Vielsesattest eller anden dokumentation skal vedlægges. Hvis jeg bliver syg, så jeg ikke kan mø de, hvad så? Hvis du på grund af sygdom ikke kan møde efter indkaldelsesordren, skal du straks sende meddelelse til den myndighed, der har indkaldt dig. Det skal du også, hvis du f.eks. har brækket en arm eller et ben, eller har en anden skade der gør, at du ikke kan deltage i uddannelsen i fuldt omfang fra 3. dagen efter mødedatoen. I fagsproget hedder det helbredsmæssige mangler. Husk at vedlægge lægeattest og angiv sygdommens art og forventede varighed. Du vil så modtage en ny indkaldelsesordre til et senere tidspunkt. Møder du alligevel, risikerer du at blive afvist på mødedagen. Hvad sker der, hvis jeg ikke mø der? Hvis du udebliver fra indkaldelse eller møder for sent uden lovlig grund, vil du blive draget til ansvar. Du vil blive efterlyst gennem politiet med henblik på anholdelse. Hvis du møder senere end 2 dage efter det fastsatte mødetidspunkt, vil du kunne blive hjemsendt igen og derefter indkaldt på et senere tidspunkt indenfor 1 år.

7 7 Hvis jeg ønsker at blive militærnægter Ønsker du af samvittighedsgrunde at blive militærnægter, skal ansøgning sendes inden 8 uger efter, du har modtaget indkaldelsesordren. Du kan ved henvendelse til Militærnægteradministrationen få et skema til brug for ansøgning. Du kan også udskrive et skema fra Militærnægteradministrationens hjemmeside, som du fi nder på Overskrides fristen, vil du kun blive overført, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Du kan kun blive overført til militærnægtertjeneste, når det fremgår af din ansøgning, at det strider mod din samvittighed at gøre tjeneste både i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen. Ansøgningsskemaet på hjemmesiden kan du sende pr. til eller du kan sende skemaet med traditionel post til Militærnægteradministrationen (Se adressen bagerst i folderen). På kan du få yderligere orientering. Hvordan med arbejdsløshedsforsikring? Værnepligtstjeneste giver ret til indmeldelse i arbejdsløshedskasse mod betaling af kontingent. Hvornår bør jeg tilmelde mig? Hvis du efter aftjent værnepligt skal begynde på eller fortsætte med at studere, kan du vente med at tilmelde dig, til du afslutter studiet, men hvis du har eller skal søge lønnet arbejde, kan du tilmelde dig arbejdsløshedskassen således: Hvis du er i arbejde, kan du tilmelde dig straks. Hvis du ikke er i arbejde, kan du tilmelde dig fra indkaldelsestidspunktet. Dermed tæller værnepligtstiden med som arbejde. Som værnepligtig har du ret til at tilmelde dig i indtil 2 uger efter hjemsendelsen, men så tæller værnepligtstiden ikke med som arbejde. Hvor kan jeg tilmelde mig? Hvis du allerede er tilmeldt en arbejdsløshedskasse, kan du blive stående i denne under aftjening af værnepligt. Hvis du vil tilmelde dig en arbejdsløshedskasse i forbindelse med aftjening af værnepligt, kan du tilmelde dig en arbejdsløshedskasse, som specielt varetager dit fagområde. Du kan

8 8 også vælge at tilmelde dig en tværfaglig arbejdsløshedskasse, der optager lønmodtagere. Hvad får jeg udbetalt? Hovedreglen er, at hvis du efter hjemsendelsen: er tilmeldt Arbejdsformidlingen/ AF-jobnet som ledig, og har været medlem af en arbejdsløshedskasse i sammenhængende 12 måneder og som A-kasse medlem har haft 12 måneders (1924 timer) arbejde i medlemsperioden inden for de sidste 3 år, har du ret til dagpenge. Dagpengenes størrelse (med satser pr. januar 2011) varierer mellem: Ungesatsen på 1.915,- kr.. pr. uge, for under 25-årige kombineret med et uddannelses- eller arbejdstilbud Nyuddannede og værnepligtige får 3.140,- kr. pr. uge. Endelig er der en individuel sats på op til 3.830,- kr. pr. uge. I lighed med nyuddannede kan værnepligtige, optages som medlem i forbindelse med værnepligten, først opnå den individuelle sats efter egentligt lønarbejde i et halvt år (den såkaldte 6-måneders regel). Planlægning giver sikkerhed Som du kan se, er det vigtigt, at du allerede nu tænker på din økonomi efter aftjent værnepligt, hvis du vil være sikret bedst muligt efter hjemsendelsen. Hvis jeg har studielån Som hovedregel kan du få udskudt betaling af renter og afdrag på et studielån, mens du er indkaldt. Du skal henvende dig til Statens Uddannelsesstøtte eller til dit pengeinstitut. Indkaldelsesordren skal forevises.

9 9 Hvad med forsikringer? Du får normalt ikke erstattet personlige ejendele ved brand, tyveri m.m. Men hvis du f.eks. har en kombineret indbo- og ulykkesforsikring, kan du muligvis få erstatning gennem den. Bor du hos dine forældre, så fi nd ud af om deres eventuelle familieforsikring også dækker dig i værnepligtstiden. Har du en fritidsulykkesforsikring, så råder vi dig til at beholde den. Ellers er du ikke forsikret i fritiden. Kan jeg få hjælp efter aktivloven? Hvis du er over 25 år eller har forsørgerpligt overfor et barn, eller hvis din indtægt falder så meget, at du får økonomiske problemer, kan du henvende dig til socialforvaltningen i din kommune, for at få råd og vejledning. De kan oplyse dig, om du er berettiget til et økonomisk supplement til værnepligtslønnen, eller til nødvendige engangsydelser, som ikke kan udredes af værnepligtslønnen. Har du gæld med store afdragsforpligtelser, bør du inden mødedagen forsøge at få afdragene nedsat, så du kan klare dig økonomisk i værnepligtstiden. Under indkaldelsen har du mulighed for rådgivning af dit tjenestesteds socialrådgiver. Nedsat kontingent Du bør være opmærksom på, at mange foreninger (bl.a. en del fagforeninger) giver nedsat kontingent for værnepligtige.

10 10 Hvis jeg er søfarende i udenrigsfart Hvis du har hyre på et skib i udenrigsfart, herunder Færøerne og Grønland, og du kan forudse, at du uden egen skyld ikke kan nå at møde til rette tid, skal du snarest muligt (eventuelt telegrafi sk) ansøge den myndighed, der har indkaldt dig, om tilladelse til at møde højst 2 dage senere eller om udsættelse til senere indkaldelse. Er du udmønstret efter at have modtaget indkaldelsesordre, kan du højst få udsættelse, indtil du har ret til fri hjemrejse (op til 6 måneder). Hvilke ydelser får jeg i Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen? Løn Værnepligtige menige afl ønnes med 7.326,40 kr. (april 2011) om måneden. Herfra er fradraget 1/30 til orlovsdag. Herudover udbetales der kostpenge på 200,00 kr. (oktober 2011) pr dag, i gennemsnit ca ,00 kr. om måneden. Selve lønnen er skattepligtig, mens kostpengene er skattefri. Når du møder til værnepligtstjeneste, vil du modtage yderligere information om din afl ønning som værnepligtig, men du er også velkommen til at kontakte Forsvarets Rekruttering eller Beredskabsstyrelsen for at høre nærmere (se bagerst i folderen). Lønnen overføres til en Nemkonto i din bank eller sparekasse normalt ved udgangen af den måned, hvori beløbet er optjent. Hvis du begynder tjeneste i midten af en måned, vil første lønoverførsel først ske ved udgangen af næstfølgende måned. Skal jeg have en lønkonto, E-boks og NemID? Ja, fordi løn m.v. overføres til din NemKonto i din bank, sparekasse eller til Girobank, og din lønseddel og evt. sygesedler sendes til din E-boks. Erfaringen viser også, at det er praktisk at have et hævekort (f.eks. et DAN- KORT), men tal med dit pengeinstitut om det. Har du bopæl i udlandet, skal du dog medbringe oplysning om pengeinstituttets navn, adresse og kontonummer, når du møder.

11 11 Du kan oprette din E-boks på hvor du efterfølgende får mulighed for at modtage elektronisk post fra offentlige myndigheder og mange private fi rmaer. Husk også at få oprettet et NemID på nu, så du har muligheden for at logge på din Netbank og E-boks fremover. Hvad med mine oplysninger til skat? Der betales skat af værnepligtslønnen, som er A-indkomst. Dit skattekort leveres elektronisk til Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen. Hvis værnepligtslønnen er meget forskellig fra din nuværende indkomst, gør du klogt i at få undersøgt hos skattevæsenet, om dit skattekort skal ændres. Gør det for din egen skyld i god tid. Lønforskud Da du er bagudlønnet og dermed først får udbetalt løn i slutningen af den 1. måned, kan du såfremt, du ikke har penge til kost frem til første lønudbetaling, få udbetalt et begrænset forskud på dit tjenestested. Det udbetalte beløb bliver derefter trukket af lønnen i de første 3 eller 4 lønudbetalinger. Hjemsendes du utidigt indenfor din forskudsperiode, kan Forsvaret og Beredskabsstyrelsen kræve den del af forskuddet tilbage, som svarer til det antal dage, du ikke har forrettet tjeneste. Socialforvaltningen i din hjemkommune kan oplyse, om du eventuelt kan få kontanthjælp frem til første lønudbetaling. Forsvarets socialrådgivere (se bagerst i folderen) kan besvare dine spørgsmål, hvis du er i tvivl.

12 12 Hvilke ydelser får jeg som militærnægter? Som militærnægter får du (april 2011) udbetalt et dagligt vederlag på 154,55 kr. svarende til 4.698,32 kr. pr. måned (30,4 dage). Hertil får du 99,18 kr. om dagen i kostpenge eller ca ,07 kr. om måneden. Herudover optjener du 18,57 kr. i hjemsendelsespenge om dagen, hvilket er ca. 564,53 kr. om måneden og med tjeneste i mere end 30 dage får du en beklædningsgodtgørelse på 1.085,00 kr., som er et engangsbeløb. Dagligt vederlag og hjemsendelsespenge er B-indtægt, hvoraf der ikke tilbageholdes kildeskat. Indtægten skal fi gurere på selvangivelsen. Kostpenge og beklædningsgodtgørelse er skattefri og medregnes ikke på selvangivelsen. Udstationeringssteder, der ikke stiller et møbleret værelse med adgang til køkken og bad til rådighed for udstationerede militærnægtere, betaler en boliggodtgørelse. Boliggodtgørelsen, der betales månedsvis bagud, udgør fra 1. juli 2010 maksimalt 2.558,00 kr. Beløbet reguleres pr. 01. juli Godtgørelsen kan ikke overstige din faktiske boligudgift inkl. el, varme og vand m.v. Boliggodtgørelsen til udstationerede militærnægtere er skattefri, hvis den udbetales direkte til udlejeren, eller hvis den indbetales på din betalingsservicekonto i bank eller sparekasse. Skattefriheden gælder ikke, hvis boliggodtgørelsen udbetales til dig selv, eller hvis du bor i eget hus eller egen lejlighed. Som militærnægter har du ferieorlov svarende til 1 dag pr. måned, i perioden du er indkaldt. Selvom du har optjent feriegodtgørelse inden indkaldelsen, vil den ikke kunne udbetales i forbindelse med ferieorlov, da du får udbetalt de sædvanlige ydelser under denne. Du optjener ikke feriegodtgørelse under indkaldelsen. De kontante ydelser overføres til din NemKonto i din bank eller sparekasse. Har du bopæl i udlandet skal du dog medbringe oplysninger om kontonummer m.v. ved mødet. Overførelse vil ske sidste hverdag i måneden. Hjemsendelsespenge udbetales samlet ved hjemsendelsen.

13 13 Legater Hvis du kommer til skade i tjenesten, eller hvis du på grund af en uforudset og helt ekstraordinær situation kommer i økonomiske vanskeligheder på grund af indkaldelsen og ikke kan få hjælp fra det offentlige eller andre, kan socialrådgiveren på dit tjenestested oplyse dig om mulighederne for at søge legat. Frirejser I forbindelse med indkaldelsen gælder indkaldelsesordren som billet inden for Danmarks grænser, dog ikke Grønland og Færøerne. Rejsen kan tidligst påbegyndes 2 døgn før mødedagen og må ikke afbrydes undervejs. Efter mødet får du tilbudt et rejsekort, der giver adgang til fri befordring her i landet efter regler, du vil blive nærmere informeret om, efter du er mødt. For at få fribefordring skal du medbringe et DSB-stamkort uden zoneangivelse. Det kan du få ved at henvende dig til en statsbanestation, når du tager et fotografi med af dig selv (taget forfra uden hovedbeklædning) størrelse 3,2 x 3,2 cm. Hvis du modtager fribefordring, kan du ikke samtidig få befordringsfradrag på skattebilletten. Men det kan du, hvis du ikke modtager rejsekortet, eller senere afl everer det. Du kan få oplysninger om de nærmere regler på dit tjenestested.

14 14 Besked fra Folkeregistret? Forsvaret og Beredskabsstyrelsen meddeler selv folkeregistret om indkaldelse til den første samlede uddannelse. Du skal altså kun give folkeregistret besked, når du reelt fl ytter folkeregisteradresse, eller hvis din værnepligtstid afkortes, eller forlænges. Militærnægtere skal give meddelelse til folkeregistret både ved indkaldelsen og hjemsendelsen. Orlov og andre friheder Foruden almindelig lørdags-søndagsorlov, og frihed på kalenderhelligdage kan der under visse betingelser gives orlov, f.eks.: Ved akut, alvorlig sygdom, tilskadekomst eller dødsfald blandt de nærmeste pårørende. Ved visse festlige lejligheder i den nærmeste familie. Til særligt kvalifi cerede idrætsudøvere, der skal deltage i idrætskonkurrencer af væsentlig betydning for dansk idræt. Til forenings- eller organisationsledere i betydende landsforeninger eller -organisationer til deltagelse i arrangementer, der er af væsentlig betydning for disse foreninger eller organisationer. Til ungdomsledere i tilsvarende foreninger eller organisationer til deltagelse i lejrarrangementer og lign., hvis gennemførelsen er afhængig af, at den værnepligtige deltager. Ved nærmeste pårørende eller nærmeste familie forstås ægtefælle/ samlever, børn, forældre, søskende, ægtefælles/samlevers forældre og personer, som har været i forældrenes sted. Der gælder særlige regler om barselsorlov til værnepligtige under tjeneste. Det anbefales at søge udsættelse med indkaldelsen, hvis du inden mødet kan forudse, at du muligvis ønsker at gøre brug af ret til barselsorlov ud over 14 dage. Når du er mødt til tjeneste, vil du få mere at vide om reglerne for at få orlov og frihed af enhver art. Gravid Som kvinde skal du være opmærksom på, at værnepligtstjenesten indeholder en del fysisk træning, herunder spring og fald. Møder du til værnepligtstjeneste som gravid, kan du risikere, at den stedlige læge vælger at hjemsende dig i utide, hvis det vurderes, at du ikke er i stand til at gennemføre tjenesten på forsvarlig vis under hensyntagen til din graviditet. Er du blevet gravid forinden mødedagen, anbefales det, at du retter henvendelse til enten Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen for at aftale et nyt indkaldelsestidspunkt.

15 15 Daglig tjenestetid, kost og logi samt beklædning I Forsvaret og ved Beredskabsstyrelsen Du er som værnepligtig ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid. Uddannelsestid Den daglige og den ugentlige uddannelsestid varierer en del fra tjenestested til tjenestested. Erfaringsmæssigt vil der særligt i de første måneder efter indkaldelsen være en række aktiviteter, der tidsmæssigt strækker sig ud over det, du normalt har forbundet med almindelig arbejdstid. Ved en række enheder kommer du senere i tjenesteforløbet til at deltage i øvelsesaktiviteter af varierende længde. Det er væsentligt, at du inden du starter som værnepligtig gør dig klart, at du ikke i helt samme grad som forud for indkaldelsen kan deltage i fritidsaktiviteter, aftenskoleundervisning og lignende. Det er også normalt udelukket, at du ved siden af værnepligtstjenesten kan bestride et andet job. Du får normalt ikke erstatningsfrihed for merarbejde, døgn-, vagt- og beredskabstjeneste. Lørdage, søn- og helligdage er normalt tjenestefri. For tjeneste på disse dage kan der gives fridage. Du skal selv betale din mad. Den kan købes i tjenestestedets cafeteria. Du har som værnepligtig frit logi på tjenestestedet. Uniform og udrustningsgenstande m.v. udlånes gratis. Udlånte skjorter, undertøj m.v. vaskes gratis. I militærnægtertjenesten Du vil få en arbejdstid, der svarer til den almindeligt gældende arbejdstid på 37 timer om ugen. Du skal selv købe og betale din mad. Når du bliver udstationeret, stiller udstationeringsstedet eventuelt et værelse til rådighed. Er dette ikke muligt, får du en boliggodtgørelse pr. 1. juli 2010, på maksimalt 2.558,00 kr pr. måned (kan ikke overstige din faktiske boligudgift). Som militærnægter bruger du dit eget tøj. Er din tjenestetid på mere end 30 dage, får du en skattefri beklædningsgodtgørelse på 1.085,00 kr. (april 2011) ved mødet.

16 16 Udtagelse til mellemlederuddannelse Hvis du bliver indkaldt som værnepligtig ved Beredskabsstyrelsen, har du mulighed for at søge om videre uddannelse som mellemleder. Uddannelsen varer ca. 4 måneder og foregår ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev og ved Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Uddannelsen afsluttes med ca. 5 måneders praktisk tjeneste ved et Beredskabscenter, hvor mellemlederen fungerer som instruktør og indgår som holdleder i det daglige udrykningsberedskab. Det betyder i praksis, at værnepligtsperioden forlænges fra 6 til 15 måneder. Alle mellemledere tilbydes dog en kontrakt om yderligere 7 måneders tjeneste efter praktiktjenesten, og for nogle vil der være mulighed for yderligere forlængelse og evt. en egentlig mellemlederkarriere. Der kan forventes uddannelsesstart 2 gange årligt pr. 1. februar og 1. august - og optagelse på uddannelsen sker kun efter ansøgning. Der er et begrænset antal pladser, og udvælgelse sker på baggrund af udtalelse fra tjenestestederne og gennemførelse af et udvælgelsesforløb med skriftlige og praktiske prøver m.v. Vi lægger bl.a. vægt på dine lederevner og dine beredskabsfaglige færdigheder, som du opnår igennem værnepligtsuddannelsen. Men også dine boglige færdigheder har en vis betydning, da der skal læses og læres meget under uddannelsen. Du vil få meget mere information om uddannelsen, når du er mødt til værnepligtstjeneste.

17 17 Og så alle de andre ting... Sygesikring (Sundhedskort) På mødedagen skal du afl evere dit sundhedskort fra den offentlige sygesikring. Efter aftjent værnepligt får du det tilbage, eller der udstedes et nyt sundhedskort uden omkostninger for dig. Under tjenesten som værnepligtig får du gratis lægehjælp, medicin, sygepleje og almindelig vedligeholdende tandbehandling. Dog ydes der ikke almindelig vedligeholdende tandbehandling ved aftjening af 4 måneders værnepligt. Arbejdsskadeforsikring Ved ulykkestilfælde eller sygdom i forbindelse med tjenesten er du omfattet af en særlig lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. Du vil i forbindelse med mødet til værnepligtstjeneste få udleveret en folder med yderligere oplysninger. Fritidsundervisning Tjenestestedet kan orientere dig om mulighederne for at deltage i hobby- og idrætsaktiviteter. Civil påklædning I værnepligtstiden må du gå i civilt tøj i fritiden; både på tjenestestedet og uden for. Socialrådgivningen Alle tjenestesteder har tilknyttet en socialrådgiver. Socialrådgiveren har tavshedspligt og er også til rådighed for værnepligtige. Hvis du har personlige, familiemæssige eller økonomiske spørgsmål, du ønsker afklaret, kan du henvende dig til tjenestestedets socialrådgiver for at få faglige råd og vejledning. Samarbejdsordning På alle tjenestesteder er der en samarbejdsordning, der har til formål at varetage de værnepligtiges interesser. Efter ca. 3 uger vælger enheden talsmænd. Disse har til opgave at virke som forbindelsesled mellem de værnepligtige og chefen, samt at få klaret små som store problemer. Værnepligtsrådet er det øverste led i de værnepligtiges talsmandssystem og er nedsat af Forsvarsministeriet til at repræsentere de værnepligtige overfor Forsvarets ledelse. Værnepligtsrådet består af et antal værnepligtige, der bliver valgt af de øvrige landstalsmænd for på fuld tid at varetage de værnepligtiges interesser. Det er Værnepligtsrådet der, på de værnepligtiges vegne, tager sig af de værnepligtsspørgsmål, der ligger ud over det enkelte tjenestested.

18 18 Job- og uddannelsesrådgivning Som værnepligtig er det vigtigt, at du i god tid inden hjemsendelsen tænker over dine fremtidige job- og uddannelsesmuligheder. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen vil informere dig om uddannelse- og ansættelsesmuligheder i hhv. Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, men du skal selv sørge for at undersøge, hvilke ansættelses- og uddannelsesmuligheder du har civilt efter endt værnepligtstjeneste. På kan du læse mere om uddannelser i Forsvaret På kan du læse mere om uddannelser i Beredskabsstyrelsen. Husk! Når du møder, skal du huske at medbringe: Indkaldelsesordren Eventuelt kørekort Eventuel søfartsbog (kun ved indkaldelse til søværnet) Kontonummer på din Nemkonto Vaccinationsattester Sundhedskort DSB s almindelige stamkort uden zoneangivelse (kan udstedes på en jernbanestation) Toiletsager Oplysningerne i dette hæfte er beregnet på at give dig så fyldestgørende information som muligt. Oplysningerne er ikke udtømmende, men kun vejledende.

19 19 Adresse- og telefonliste Beredskabsstyrelsen Datavej 16, 3460 Birkerød Tlf.: (kl ) Fax: Forsvarets Personeltjeneste Socialrådgiverne Lautruphøj 8, 2750 Ballerup Tlf.: Forsvarets Rekruttering Jonstrupvej 240, Postbox 145, 2750 Ballerup Tlf.: Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42, 1060 København K. Tlf.: Militærnægteradministrationen Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup Tlf.: (kl )

20 Jonstrupvej 240, Postboks 145, 2750 Ballerup Telefon , Fax Træning FVR Ny session? Hvad nu? Forsikring? Løn? Orlov? Sygdom? Skat?

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN

SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN SOCIALE YDELSER HVEM HVAD & HVORNÅR HÅNDBOG I DEN SOCIALE LOVGIVNING MED REGLER OG YDELSER PR. 1. JANUAR 2006 2006 FORSIKRINGSOPLYSNINGEN Forord xx 1 1 Forord Sociale ydelser 2006 er en håndbog i store

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus

96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus 1 96 BPA-Ordning Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog for Hjælperordningen i Aarhus Denne håndbog er til dig, der har valgt selv at være arbejdsgiver i din BPA-ordning /hjælperordning. Håndbogen er

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24

Indhold (klikbar) Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 Indhold (klikbar) ARBEJDSMARKED OG UDDANNELSE 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 16 SU Statens Uddannelsesstøtte 24 SOCIAL SIKRING OVER LANDEGRÆNSER 32 SYGDOM OG ARBEJDSSKADE 40

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Vejledning om selvstændig virksomhed

Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed Vejledning om selvstændig virksomhed 5 Hvornår er du selvstændig? 7 Eksempler på selvstændig virksomhed 10 Virksomhedsejer, men ikke nødvendigvis selvstændig 11 Arbejde

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark

Dine rettigheder til social sikring. i Danmark Dine rettigheder til social sikring i Danmark Oplysningerne i denne vejledning er udformet og opdateret i tæt samarbejde med de nationale repræsentanter, der er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System

Læs mere

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere