SOLRØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK UNDHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK UNDHED"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK UNDHED

2 Sundhedspolitik i Solrød Kommune Udgivet af Solrød Kommune december 2007 Redaktion: Tværfaglig nedsat arbejdsgruppe: Eva Elkjær, Koordinator for sundhedsfremme og forebyggelse Bente Gaardhøj Johansen, Bestillerchef Ole Ejlersen, SSP-konsulent Anita Lykke Larsen, Træningsterapeut Karl-Åge Sølvtoft, Idrætskoordinator Kirsten Svensson, Sundhedsplejerske Ellen Holm, Ledende sundhedsplejerske Layout: ABConsult Tryk: PE Offset A/S Oplag: 700 Foto: Jeff Duckett, Britt Bang-Sørensen m.fl. Sundhedspolitikken kan downloades i pdfformat på eller rekvireres ved henvendelse til: Solrød Kommune Solrød Rådhus Solrød Center Solrød Strand Tlf.:

3 Indhold Forord 4 Byrådets vision 6 Vision, værdier og mål 7 Indsatsområder 8 Kost 10 Tobaksrygning 12 Alkohol 14 Motion og bevægelse 16 Rusmidler 18 Trafik 20 Fællesskaber 22 3

4 Forord Solrød Byråd præsenterer her en samlet sundhedspolitik. Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for Solrød Kommune s indsats på sundhedsområdet og skal ses i sammenhæng med kommunens andre politikke r, eksempe lvis Politikken for udsatte børn og unge og Fritids- og Kulturpolitikken. Sammen giver de et billede af sundhedsindsatsen i Solrød Kommune. Sundhedspolitikken er for alle borgere i Solrød Kommune uanset alder. Sundhed har afgørende betydning for vores livskvalitet. Det indebærer andet og mere end fravær af sygdom og svækkelse. Sundhed handler om vores fysiske, psykiske og sociale trivsel og om at have mulighed for og ressourcer til at leve det liv, vi gerne vil leve. Byrådet lægger stor vægt på borgernes sundhed. Med sundhedspolitikken sætter vi nu mere fokus på sundhedsfremme og forebyggelse og på sammenhængen mellem gode livsvilkår og sundhed. 4 Mange forhold spiller ind og har betydning for sundhe d: Livsstil, socialt ne tværk, beskæftigelse, sundhedstilbud, sundhedsvæsenets kvalitet og gene relle sociale, økonomiske og miljømæssige forhold i samfundet. Det er vigtigt at tænke sundhed på tværs af alle områder og i alle institutioner. Solrød Kommune har prioriteret disse aspekter højt og derfor indgår de i den samlede indsats for at fremme sundheden. Med sundhedspolitikken ønsker vi at målrette vores nuværende indsats yderligere og sætte rammerne for de nye opgaver, vi har fået med opgavereformen. Sundhedspolitikken kan ikke e rstatte de t pe r- sonlige engagement og ansvar for sundhed. Sundhedspolitikken funge re r kun, hvis den e n- kelte borger vil det og yder en indsats. Byrådet håber derfor på en fælles indsats fra borgerne, foreningslive t, inte re sseorganisatione r, sundhedsprofessionelle og de ansatte i Solrød Kommune. De rfor e r sundhedspolitikken også blevet til i en dialog mellem de forskellige aktører. Vi ønsker en politik, der understøtter mulighederne for, i et bredt samarbejde, at gøre sunde vaner til en naturlig del af hverdagen for kommunens borgere.

5 Vi skal integre re sundhedsfremme og forebyggelse endnu mere i vores hverdag, hvad enten de t fore går i daginstitutione r, skole r, fritidstilbud, biblioteke r, ældreple jen, på ve je og i nærmiljøet. Sundhedspolitikken er overordnet og skal ud- møntes og omsættes til praksis i de kommende års arbejde. Det skal ske gennem konkrete sundhedsindsatser. Det brede samarbejde og dialog e r vigtige forudsætninge r, ide t udmøntningen af en sundhedspolitik er en fælles opgave, som skal tænkes ind i alle aspekter af samfundet. I det følgende er opstillet en overordnet vision, en række grundlæggende værdie r og ove rordne de mål for sundhedspolitikken i Solrød Kommune. Visionen er det overordnede langsigtede mål med sundhedspolitikken, mens værdierne og de overordnede mål er de overordnede principper for arbejdet med sundhed i Solrød Kommune. Visionen, værdierne og de overordnede mål er styrende for de indsatser og projekter, der sættes i gang i kommunen. 5

6 FAKTA Byrådets vision for Solrød Kommune Solrød Kommune e r en naturskøn de l af hovedstadsområdet, hvor vi bor godt og løbende udvikler muligheder for et aktivt og trygt hverdagsliv. En dynamisk kommune - det bedste sted at bo i hovedstadsområdet. En kommune med en bæredygtig økonomi med plads til stabil drift og udvikling. En velfungerende bokommune, der rummer befolkningstilgang og ændringe r i be folkningssammensætningen. Borge rnes og kommunens ressource r skabe r tilsammen et alsidigt kultur- og fritidsliv. Natur og miljø beskyttes, så Solrød også fremover er en grøn oase i hovedstaden. Udgangspunktet er værdierne: Selvbestemmelse, medansvar og respekt for forskelle. 6

7 VISION VISION FOR SUNDHEDSPOLITIK Solrød Byråd ønsker at fremme det gode liv ved udvikling af sunde miljøer og rammer, der understøtter borgernes ressourcer og evner til at handle VÆRDIER VÆRDIER I SUNDHEDSPOLITIK Sundhedspolitikken gennemføres i samspil mellem borgerne, virksomhederne, foreninger og kommunen og bygger således på samarbejde, gensidig forpligtelse og respekt Sundhed skal være en mulighed for alle Sundhede n skal fremmes i samarbejde mellem borgere, foreninger, virksomhede r og kommunen gennem sammenhængende indsatser MÅL OVERORDNEDE MÅL Sundhedspolitikken skal tilstræbe at integrere sundhed i alle dele af den kommunale virksomhed Forebyggelse og sundhedsfremme for børn og unge prioriteres højt i den samlede sundhedsindsats Nye tiltag vurderes og evalueres i forhold til sundhedsmæssige konsekvenser 7

8 Indsats om Sundhed er både et ansvar for den enkelte og et fælles ansvar. Sundhed hænger sammen med de valg, den enkelte tager, og de rammer, muligheder og livsbetingelser, som vi lever under i bred forstand. Da sund levevis grundlægges i en tidlig alder, er der i sundhedspolitikken et særligt fokus på indsatsen for børn og unge. Sundhed påvirkes af livsstil, levevilkår, arv, miljø, sundhedsvæsenets tilbud med mere. I de seneste år er der sket en hurtig udvikling i folkesygdommene. Regeringen har sat fokus på otte folkesygdomme i Danmark: Type 2 diabetes (sukkersyge), knogleskørhed, muskel- og skeletlidelser, overfølsomhedssygdomme, visse kræftsygdomme, rygerlunger (KOL), psykiske lidelser og hjertekarsygdomme. Årsagerne til disse sygdomme hænger blandt andet sammen med vores livsstil. Solrød Kommune ønsker i sin sundhedsindsats at priorite re både sundhedsfremme og fore byggelse og arbejder ud fra et bredt sundhedsbegreb. Sundhed er ikke blot fravær af sygdom, men også at være i stand til at tackle livets udfordringe r. Gennem sundhedsfremme og forebyggelse vil vi styrke rammerne for en sund livsstil præget af høj livskvalitet og trivsel. 8 Sundhed skal medtages i planlægning af kommunale aktiviteter. Vi vil skabe sammenhæng i den samlede sundhedsindsats og skabe de bedst mulige rammer for sundhed og trivsel for alle. Solrød Kommune vil sikre, at borgerne får mulighed for sundhedsfremme og forebyggelse inden for de politisk vedtagne rammer og hvor kommunen vurderer, at der er dokumentation for, at sundhedsfremme og forebyggelse har en positiv effekt. Solrød Kommune har i mange år arbejdet med sundhe dsfremme og forebyggelse. Udfordringen bliver fremover at tilrettelægge sundhedsfremme og forebyggelse i overensstemmelse med opgavereformen og den nye Sundhedslov (Lov om offentlig sundhed) samt at strukturere og koordinere indsatserne således, at de kan evalueres og måles. Sundhedsstyrelsen gennem føre r en række store landsdækkende kampagner i samarbejde med en række andre offentlige instanser og

9 ts områder interesseorganisationer. Disse kampagner er rettet mod befolkningen som helhed eller mere afgrænsede målgruppe r. Solrød Kommune de l- tager i mange af disse kampagner og de skal ses i sammenhæng med de andre indsatser og projekter, der iværksættes for at forbedre sundhedstilstanden i kommunen. Udviklingen af folkesygdommene, kombineret med at danskerne er begyndt at leve længere betyder, at antallet af danskere, der lever med en kronisk sygdom er stigende. Mere end hver tredje voksne dansker lever nu med en langvarig lidelse. Dette har store omkostninger såvel for sundhedsvæsenet som for borgerne. Mange af de borgere, der lever med kroniske sygdomme, har svært ved at håndtere deres sygdom og har derfor hyppige henvendelser til læge og sygehuse. Det er vigtigt at fokusere på indsatser, der retter sig mod de mest sårbare af disse borgere, så de kan komme til at leve godt med eller forbedre den kroniske sygdom. 9 Der ses i disse år en stigende social ulighed i sundhed. Sundheden påvirkes af det sociale miljø og visse sociale forhold. Borgere med dårlige opvæk stvilkår, mangle nde socialt ne t- værk, ingen eller kortere uddannelser, lave indkomste r og manglende tilknytning til arbejdsmarkedet har generelt en langt større risiko for at blive syge og dø tidligere end andre borgere i samfundet. Det er derfor vigtigt, at der i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse fokuseres på at reducere den sociale ulighed i sundhed. For at opfylde sundhedspolitikkens visioner har Solrød Kommune valgt at fokuse re på forskellige indsatsområder, som beskrives i det følgende. De forskellige indsatsområder er valgt ud fra borgernes ønsker fra fokusgruppemøder, undersøgelse fra det elektroniske borgerpanel samt den eksisterende viden om sundhedsfremme og forebyggelse, folkesygdomme og de risikofaktorer, der kan føre til sygdom og forringet livskvalite t. Inden for hve rt indsatsom råde er beskrevet nogle målsætninger samt hvad den enkelte borger og kommunen kan gøre for at opfylde disse mål. Der er ikke beskrevet konkrete indsatser og projekter i selve sundhe dspolitikken. De r vil efte rfølgende blive udarbejdet handleplaner for de forskellige målgrupper og indsatsområder.

10 Kost Hvad kan den enkelte borger gøre? Prioritere sunde mad- og måltidsvaner i det daglige Være rollemodeller for børn og unges mad- og måltidsvaner Hvad kan kommunen gøre? Kosten har afgørende be tydning for menneskers trivsel og sundhedstilstand. Usunde kostvaner spiller en stor rolle for udvikling af livsstilssygdomme. Politiske mål At sunde mad- og måltidsvaner bliver en del af hverdagen for Solrøds borgere. Vi ønsker at medvirke til at skabe en kultur, der fremmer normal vægtudvikling. Fremme viden om gode kostvaner Fremme borgernes tilgang til sund kost Skabe gode vaner for sund kost i skoler, institutioner og idrætshaller Skabe gode rammer for måltider i skoler og institutioner Sikre tilbud som er målrettet de svært over- og undervægtige 10

11 FAKTA Sundhed: Sundhed handle r om vores fysiske, psyk iske og sociale trivsel, og om at have muligheder for og ressourcer til at leve det liv vi gerne vil. WHO s definition på sundhe d e r: en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom og svækkelse (WHO, 1998). Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

12 Tobaksrygning Hvad kan den enkelte borger gøre? Bidrage til, at alle kan færdes i røgfrie miljøer Undlade at begynde at ryge Prøve at holde op med at ryge Hvad kan kommunen gøre? Sik re information om tobakkens skadevirkninger Sikre let tilgængelige tilbud til rygere, der ønsker at holde op med at ryge Tobaksrygning er den livsstilsfaktor, der har størst ne gativ indvirkning på sundhedstilstanden. Politiske mål At antallet af rygere reduceres mest muligt. Sikre at der ydes en aktiv forebyggende indsats Sikre at kommunens borgere og ansatte kan færdes i røgfri omgivelser i de kommunale lokaler og faciliteter 12

13 FAKTA Forebyggelse: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at forhindre opståe n og udvik ling af sygdomme, psykosociale problemer, eller ulykker og dermed fremmer folkesundheden. Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

14 Alkohol Hvad kan den enkelte borger gøre? Medvirke til at undgå at børn og unge under 16 år får adgang til alkohol samt følge fælles vedtagne regle r om alkoholforbrug Undgå overforbrug af alkohol Handle aktivt, når børn og unge, familier, venner og kollegaer og andre viser tegn på alkoholproblemer Hvad kan kommunen gøre? Sik re tilgænge lig viden om alkohols he l- bredsmæssige og sociale konsekvenser Sikre at børn og unge får viden, så de kan forholde sig fornuftigt til alkohol Alkoholforbruget har generelt en afgørende betydning for he lbredsmæssige og sociale forhold. Politiske mål At børn ikke drikke r alkohol og unges alkoholdebut udskydes. Minimere overforbrug af alkohol blandt voksne. Sikre, at der ydes en aktiv forebyggende indsats Sikre rådgivning og behandlingstilbud til pe rsone r, de r har alkoholrelate rede problemer Tilbyde rådgivning til virksomhede r vedrørende alkoholproblemer 14

15 FAKTA Forebyggelse: Borgerrettet forebyggelse Primær forebyggelse rettet mod den raske del af befolkningen. Patientrettet forebyggelse Forebyggelse, de r indeholde r e lemente r af sundhedsfremme og rehabilitering, og som foregår i sundhedsvæsenet sammen med patienter. Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

16 Motion og bevægelse Mange mennesker har et liv med stillesiddende arbejde og fritidsinteresser. Derfor er der et øget behov for fysisk aktivitet for at sikre et bedre liv både fysisk, psykisk og socialt. Politiske mål Borgere i Solrød Kommune er fysisk aktive i et omfang der gør, at den enkelte oplever velvære oplever fysisk aktivitet som meningsfuld eller ønsker at mindske risikoen for at blive syg Hvad kan den enkelte borger gøre? Selv tage ansvaret for at holde sig fysisk aktiv Være bevidst om, at man som forældre er ansvarlig for, at ens børn har en hverdag, hvor de er fysisk aktive Udnytte dagligdagens mulighede r for bevægelse Medvirke til aktivt at støtte og deltage ved initiativer, der fremmer bevægelse 16 Hvad kan kommunen gøre? Sikre tilbud om fysisk aktivitet for alle Sikre at personale i institutioner integrerer daglig motion i aktiviteterne for alle aldersgrupper Sikre at personale i institutioner udbygger deres teoretiske og praktiske viden om fysisk aktivitets betydning Sikre bedst mulig udnyttelse af de eksisterende rammer Udbygge og vedligeholde kommunale rammer, der kan medvirke til at borgerne bliver mere fysisk aktive Fremme at idræts- og foreningslive t organiserer familievenlige aktiviteter Sikre bedst mulige rammer for selvorganiseret motion og bevægelse

17 FAKTA Sundhedsfremme: Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og handlekompetence. Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

18 Rusmidler Hvad kan den enkelte borger gøre? Undgå brug af rusmidler Tilegne sig en grundlæggende viden om rusmidler Lære kritisk stillingtagen overfor brug af rusmidler Handle på en mistanke om et begyndende misbrug hos andre Hvad kan kommunen gøre? Sikre en forebyggende indsats med særlig fokus på børn og unge Følge udviklingen og sikre formidling af viden på området Forbrug af rusmidler og eller euforiserende stoffer har en negativ betydning for brugernes helbredsmæssige og sociale forhold. Politiske mål Solrød Kommune medvirker til at forebygge brug af rusmidler for alle borgere med særlig fokus på børn og unge. Sikre synlighed omkring rådgivning og handlemuligheder Sikre at kommunens ansatte har den nødvendige vide n og kendskab til handlemuligheder Sikre rådgivning eller behandlingstilbud til personer, der bruger rusmidler 18

19 FAKTA Social ulighed i sundhed: Systematiske forskelle i sundhed, der ses mellem grupper i samfundet. Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

20 Trafik Hvad kan den enkelte borger gøre? Minimere brug af biler, når børn skal transporteres til institutioner og aktiviteter Lære børn at færdes i trafikken Det er af afgørende betydning for den enkeltes fysiske sundhed, at der skabes muligheder for at kunne færdes til fods og på cykel. Trafikforholdene spiller en stor rolle for tilgængelighed og den enkeltes sikkerhed. Politiske mål Der skal være en god trafikafvikling i Solrød Kommune for alle både bilister, cyklister, den kollektive trafik og fodgængere. Derfor skal der være en høj grad af sikkerhed, tilgængelighed samt smidighed i afviklingen af trafikken. Tage hensyn til medtrafikante r og ove r- holde færdselsloven Gå eller cykle Medvirke til at sikre tilgængeligheden for andre borgere Hvad kan kommunen gøre? Sikre god trafikplanlægning og afvikling Sik re høj tilgænge lighe d på alle offentlige veje, fortove og stier 20

21 FAKTA Lov om offentlig sundhed: 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. - Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etable re r forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. - Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren mv. samt rådgivning i forhold til kommunens indsats efter stk. 1 og 2. Kilde: Lov om offentlig sundhed af den 1. januar

22 Fællesskaber Det sociale og psykiske velbefindende medvirker til at skabe et sundt liv. Det har stor betydning for den enkeltes sundhed at føle sig som en del af et fællesskab eller netværk. Fællesskaber kan f.eks. være familie, venner, kollegaer, skoler, institutioner, arbejdspladser, foreninger og andre sociale netværk. At deltage i et fællesskab er med til at give den enkelte anerkendelse og tryghed ting, som er vigtige for at leve et sundt liv. Det er også vigtigt at medtænke de fysiske rammer, da de kan spille en stor rolle for oplevelsen af fællesskab. Politiske mål Solrød Kommune vil skabe rammer for at forskellige former for fællesskaber kan etableres og vedligeholdes sam t tilbyde borge rne mulighed for at indgå i disse fællesskaber. Hvad kan den enkelte borger gøre? Me dvirke positivt til at skabe fællesskaber for sig selv og andre Indgå i fællesskaber via deltagelse i aktiviteter i f.eks. boligområder og i fritidsog foreningslivet Motivere ensomme og isolerede personer i omgangskredsen og i boligområdet til at indgå i fællesskaber Yde en aktiv indsats for at respektere og værne om de fysiske rammer Hvad kan kommunen gøre? Sikre sociale og fysiske rammer, der understøtter oplevelsen af fællesskab Styrke de lokale og kommunale tilbud samt fritidsaktiviteter, der giver mulighed for at skabe fællesskaber og fælles oplevelser Sikre gode betingelser for det frivillige forenings- og handicaparbe jde i kommunen og opfordre foreninger til at indgå i tværgående samarbejde for at fremme fællesskabet Fremme at ensomme, isolerede og handicappede borge re kan indgå i fælle sskaber 22

23 FAKTA Folkesundhed: Befolkningens samlede sundhedstilstand. Kilde: Terminologi. Forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, Sundhedsstyrelsen

24 Byrådet håber, at Solrød Kommunes borgere vil deltage aktivt for at skabe mest mulig sundhed og livskvalitet for den enkelte og fællesskabet. Sundhedspolitikken er en strategisk plan for sundhedsområdet. Til hvert af de syv indsatsområder i sundhedspolitikken vil der blive udarbejdet handleplaner, hvor det vil fremgå mere præcist, hvilke indsatser der konkret skal iværk sættes inden for de forske llige indsatsområder. Af handleplanerne vil det også fremgå, hvilke målgrupper, miljøer og metoder, der tages udgangspunkt i. Som nævnt indledningsvis er det brede samarbejde og dialog vigtige forudsætninger, idet udmøntningen af en sundhedspolitik er en fælles opgave, som skal tænkes ind i alle aspekter af samfundet. 24

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på

Sundhed&trivsel. Dragør Kommunes sundhedspolitik. Læs mere på Sundhed&trivsel Dragør Kommunes sundhedspolitik Læs mere på www.dragoer.dk Udgivet af Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Lars Bo Pedersen, Forvaltningschef Tekst og redaktion: Pernille

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax:

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: Fax: SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Rådhuspladsen DK-5450 Otterup Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 Forord Som følge af kommunalrformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014

Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Sundhed og trivsel Hjørring Kommunes sundhedspolitik 2008-2014 Hjørring blandt de sundeste kommuner i Danmark Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for en lang række opgaver på sundhedsområdet.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING. Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf.

SUNDHEDSPOLITIK UDKAST TIL HØRING.  Sagsnummer Søndersø Rådhus Vesterled Søndersø Tlf. SUNDHEDSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Søndersø Rådhus Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 82 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med, at den nye Sunhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE

SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK I BALLERUP KOMMUNE BALLERUP - DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE I 2010 Sundhedspolitik i Ballerup Kommune Udgivet af Ballerup Kommune 2006 Redaktion: Tværfaglig nedsat arbejdsgruppe. Produktion

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre

Sundhedspolitik. 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Sundhedspolitik 25. januar 2007 Sundhed og Ældre Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Derfor en sundhedspolitik... 3 Hvad er sundhed?... 3 Det omfatter sundhedspolitikken... 4 Borgerrettet og patientrettet

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel

Nyborg kommune. Nyborg. Sundhedspolitik 2008-2010. En Kommune med en vision om velvære og trivsel Nyborg kommune Nyborg En Kommune med en vision om velvære og trivsel Sundhedspolitik 2008-2010 Vedtaget af Byrådet januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivning (side 2) 2. Indledning (side 2) 2.1 Sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Morsø Kommunes Sundhedspolitik

Morsø Kommunes Sundhedspolitik Morsø Kommunes Sundhedspolitik Vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar 2008 2008 Morsø Kommunes sundhedspolitik vedtaget i kommunalbestyrelsen 28. januar Indhold Forord side 1 Sundheden i Morsø Kommune

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse

Sundhedspolitik. Fredensborg Kommune. Sundhed og Forebyggelse. Sundhed og Forebyggelse Sundhedspolitik Fredensborg Kommune Sundhed og Forebyggelse Sundhed og Forebyggelse Forord Forudsætningerne for et sundt liv skabes i samspil mellem det enkelte menneske og de små og store netværk i vores

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer.

SUNDHEDSSTRATEGI. En ressourceorienteret tilgang i samarbejdet med borgere - i alle aldre og livssituationer. 1. Den mentale trivsel styrkes Den mentale trivsel styrkes SUNDHEDSSTRATEGI At være i mental trivsel betyder, at den enkelte borger barn som voksen - kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagens udfordringer

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF)

Sundhedsprofilen i Region Syddanmark. Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) 11-02-2011 Sundhedsprofilen i Region Syddanmark Formand for Sundhedsudvalget Lars Iversen (SF) Sundhedsloven prioriterer ikke! Forebyggelse og sundhedsfremme (Kapitel 35) 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Forebyggelsesstrategi 2009-2015

Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Forebyggelsesstrategi 2009-2015 Bilag 2 Indhold 1. Forord...2 2. Strategisk sundhedsfremme og forebyggelse...3 Patientrettet sundhedsfremme og forebyggelse...3 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse...4

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016

$//(5 '.20081( SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2012-2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord ved udvalgsformanden...3 Vision for kommunens sundhedsindsats...3 Indledning...4 Metode...5 Fra til Handleplan...5

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere