FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring Ansvarsforsikring 4.1 Hvad dækker forsikringen? 4.3 Forsikringen dækker ikke 4.4 Forsikringsbeløb 4.5 Regres efter færdselsloven Kaskoforsikring 5. Hvad dækker forsikringen? 5.1. Brandforsikring alene 5.2. Fuld kaskoforsikring Hvilke skader dækker forsikringen Kasko for veterancampingvogn Indboforsikring for indbo i veterancampingvogn Retshjælpsforsikring Redningsforsikring i udlandet Friskadeforsikring Stilstandsperiode Fælles undtagelser Andre grunde til, at forsikringen ikke dækker Fællesbetingelser for ansvars- og kaskoforsikringerne 6. Sådan opgør vi en kaskoskade 7. Vejhjælp 8. Fra hvornår dækker forsikringen? 9. Forsikringen dækker ikke 9.1 Terrorisme 10. Betaling af præmien Præmietrin bonus Din selvrisiko 11. Hvis faren bliver større 12. Når du skal anmelde en skade 13. Hvis køretøjet bliver solgt (skifter ejer i det hele taget) 14. Indeksregulering af præmien 15. Tillægsdækning autoulykke 16. Kaskoforsikringens varighed og opsigelse 17. Ankenævn hvis du ikke er tilfreds med os 18. Love og vedtægter 19. Fortrydelsesret Side 1 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

2 Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? Forsikringen dækker forsikringstageren, altså dig. Den dækker også enhver anden, som lovligt bruger køretøjet. Hvis køretøjet får ny ejer, dækker forsikringen den nye ejer i tre uger efter ejerskiftet. Det gælder dog ikke, hvis den nye ejer er dækket af en anden forsikring. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har køretøjet til reparation, service, transport og salg eller lignende. Det gælder dog ikke, hvis der sker skader, mens der arbejdes på køretøjet. Eller hvis der køres med køretøjet, og det ikke sker i jeres interesse. 2. Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grøn kort - ordningen. Endvidere dækkes øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel o.l) på arealer godkendt af politiet og afspærret til formålet, hvis kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende sagkyndige. 3. Køretøjets registrering, anvendelse og risikoforandring Det forudsættes at: - køretøjet er et veterankøretøj eller et klassisk køretøj, der er bil-historisk korrekt og i original stand samt forsvarligt vedligeholdt, og - køretøjet alene anvendes som et hobbykøretøj og ikke bliver brugt som almindelig brugskøretøj til dagligt befordringsmiddel eller til kørsel med studenter, brudepar eller udlejes, medmindre selskabets tilladelse hertil foreligger. - køretøjets ejer/bruger og anvendelse mv. er registreret i henhold til bestemmelserne i Registreringsbekendtgørelsen og Færdselsloven og at køretøjet i øvrigt anvendes lovligt. Det skal hurtigst mulig skriftlig meddeles ETU Forsikring A/S: - når forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl - når der sker ændring i køretøjets anvendelse, faste bruger, indretning, udstyr, motorstørrelse, vægt, kørsel med påhængskøretøj, udlejning eller lignende - når køretøjet overgår til ny ejer Undladelse af at overholde ovennævnte kan medføre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis. Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring af præmien i op- eller nedadgående retning. Ansvarsforsikring 4. Hvad dækker forsikringen? 4.1. Forsikringen dækker den sikredes ansvar for at betale erstatning, hvis der sker skade, når køretøjet bliver brugt. Og også skade på dig selv, når du ikke selv kører køretøjet. Hvis det står på policen, dækker forsikringen ansvar for skade, som er sket, når du har koblet et påhæng, f.eks. en campingvogn, til køretøjet. Dog kun hvis tilkoblingen følger forskrifterne Forsikringen dækker også skade eller ansvar for skade, som er sket under nationale orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb og under rallies (dog ikke baneløb se punkt c neden for). Men kun 1. Hvis der køres i Danmark 2. Hvis Justitsministeriets tilladelse er i orden (når en tilladelse kræves) 3. Hvis reglerne for løbet er overholdt. Forsikringen dækker dog ikke skade eller ansvar for skade a. hvis du ikke har rettet dig efter Justitsministeriets regler om udlejning af køretøjer eller fører b. som sker under kap- og væddeløbskørsel eller under træningen c. som sker ved kørsel på en bane eller et andet område, som er afspærret til løbet. 4.3 Forsikringen dækker ikke Ansvarsforsikringen dækker ikke: a. Skade på din eller brugerens ting. b. Skade på førerens person eller ting. c. Skade på et køretøj, som er koblet til køretøjet. d. Skade på dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på det køretøj, som er koblet til. e. Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Ansvarsforsikringen dækker heller ikke ansvar for skade på transporteret gods, når kørslen sker mod betaling. Og heller ikke, hvis der er tegnet en anden forsikring for kørsel i udlandet. Forsikringen dækker ikke skade, som er sket som følge af: - krig, oprør og borgerlige uroligheder - jordskælv eller andre naturkatastrofer - udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter, hvis skaden ikke skyldes disse ting, som nævnt ovenfor, dækker forsikringen dog alligevel. 4.4 Forsikringsbeløb Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, som er bestemt i færdselsloven. Du kan aftale højere beløb med os, og så skal det stå på policen. Side 2 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

3 Når du kører i udlandet, dækker forsikringen med de beløb, som det er bestemt af landets lovgivning. Dog mindst med de beløb der gælder i Danmark. Det gælder dog kun lande, som Danmark har grøn kort - eller anden aftale med. I andre lande gælder de samme beløb som i Danmark. Selskabet kan dog udbetale mere end dækningsbeløbene. F.eks. hvis du skal have afgjort et erstatningsspørgsmål, og vi har accepteret omkostningerne. Eller hvis du bliver dømt til at betale en erstatning som er dækket af forsikringen og du skal betale renter af erstatningen. 4.5 Regres*) efter færdselsloven Justitsministeriet har bestemt, at vi har pligt til at gøre regres mod den, der har ansvaret for skaden (efter færdselslovens paragraf 104), hvis han eller hun har gjort det med vilje. Hvis skaden skyldes grov hensynsløshed, kan vi have regres i et større eller mindre omfang. Det afhænger af omstændighederne og rettens afgørelse. Vi har pligt til at gøre regres, hvis skaden er sket, mens køretøjet var udlejet uden fører til personbefordring, og det er sket i strid med Justitsministeriets bestemmelser. *) At vi gør regres, betyder at vi kræver vores penge tilbage hos den, som er skyld i skaden. Kaskoforsikring 5. Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker skader på dit køretøj og også alt ekstra tilbehør, som er fastmonteret på køretøjet. Køretøjet er forsikret til dagsværdi. For udstyr (herunder lakering), gælder følgende: Indenfor et maksimum på kr dækkes ekstraudstyr, når det er fastmonteret i køretøjet, samt når det er afmonteret, dog kun såfremt opbevaring sker i aflåst bygning. - Telefon/telefax/walkie - Video/TV/DVD - Musikanlæg - Navigationsudstyr - Brandsluknings- og sikkerhedsudstyr - Video- og DVD-film - CD ere max 5 stk 5.1. Brandforsikring alene hvis der står på policen. Hvilke skader dækker brandforsikringen? Forsikringen dækker skader ved brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Hvis der sker et mekanisk uheld i motoren på grund af eksplosion i cylindre, regner vi ikke det som skade ved eksplosion. Og det er ligegyldigt, om eksplosionerne er regelmæssige eller ej Fuld kaskoforsikring - hvis det står på din police Hvilke skader dækker forsikringen? Kaskoforsikringen dækker enhver skade på dit køretøj og også tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. Dog bortset fra skader nævnt under punkt og Kaskoforsikring for veterancampingvogn (hvis noteret på police) a. Kaskoforsikringen dækker skade på campingvogn efter samme regler, som gælder for dækning af skade på køretøjet. b. Fortelt til den forsikrede campingvogn er dækket med indtil kr (basisår 2007). c. Skade på fortelt som følge af storm, orkan, skypumpe og lignende er udelukkende dækket i perioden fra 15. marts til 31. oktober. Dækning i perioden fra 15. marts til 30. april og fra 1. oktober til 31. oktober dog kun når campingvognen er beboet. Hvis forteltet er et specielt vinterfortelt, som er konstrueret til at kunne tåle at stå ude hele vinteren, dækkes stormskade på vinterfortelte hele året dvs. der er ikke nogen periodebegrænsning. Med hensyn til erstatningsfastsættelse vil det være sådan, at der ydes nyværdierstatning det første år, og herefter foretages der afskrivning på 20% pr. hele år. Dvs. at der ikke ydes erstatning for vinterfortelte, der er ældre end 5 år. d. Forsikringen dækker ikke stormskade på fortelte, der er mere end syv år gamle Indboforsikring for indbo i veterancampingvogn a. Indboforsikringen dækker skade som følge af brand og tyveri fra aflåst campingvogn. Endvidere dækkes færdsels- og stormskade, når der samtidig sker en skade på campingvognen, der er omfattet af kaskoforsikringen. b. Forsikringen omfatter ikke penge, pengepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger samt cykler og knallerter. c. Indbo er forsikret for indtil kr (basisår 2008). Såfremt en skade, der er omfattet af den her tegnede forsikring, også er dækket af en anden forsikring, ydes der forholdsmæssig erstatning Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker i tilknytning til kaskoforsikringen (ikke ansvarsog/eller brandforsikring alene). Forsikringen dækker forsikredes omkostninger i tvi- Side 3 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

4 ster, hvor forsikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Forsikringen dækker ikke omkostninger ved tvister opstået i forbindelse med forsikredes erhvervsudøvelse. En forsikret der får brug for retshjælp, skal henvende sig til en advokat, der vil påtage sig sagen. Advokaten må herefter anmelde sagen til selskabet, herunder oplyse, om forsikrede har mulighed for at få fri proces, idet der da skal søges herom. Forsikringen dækker med indtil kr. Der er en selvrisiko på pr. instans (eksempelvis byret og landsret). De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan fås ved henvendelse til selskabet Redningsforsikring i udlandet Forsikringen dækker kun, hvis du har tegnet fuld kaskoforsikring. Forsikringen gælder for veterankøretøjer, personbiler, vare- og lastbiler med tilladt totalvægt på ikke over 3,5 tons. Hvis formålet med rejsen er godstransport, er varebiler og lastbiler ikke dækket. De fuldstændige forsikringsbetingelser for redningsforsikring i udlandet kan rekvireres hos ETU Forsikring Friskadeforsikring Hvis der står på policen, at du har tegnet friskade, skal du ikke flyttes til dyrere præmietrin, og ikke opkræves selvrisiko; a. ved brand se punkt 5 b. ved tyveri og røveri c. ved skade, som kun går ud over dit køretøjs glas (hvis reparation af ruder er mulig, men du vælger at få ruden udskiftet, betales selvrisiko på 800 kr.) d. hvis noget styrter ned på køretøjet e. ved seriehærværk, (det vil sige, at mere end 4 køretøjer er ødelagt samtidig) hærværket skal være meldt til politiet Stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden 16. november til og med 14. marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet Fælles undtagelser Forsikringen dækker ikke: a. Skader, der alene opstår i køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission og styretøj), og som også begrænser sig til de mekaniske dele. Skade af denne art er dog omfattet af kaskoforsikringen, hvis den sker ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag eller tyveri. Eller hvis skaden sker under transport på et andet køretøj eller ved hjælp af et andet køretøj. b. Skader på køretøjet eller dele af køretøjet, som sker, når der arbejdes på den (og som ikke skyldes brand). Skader, der sker under kørsel, er dog dækket, hvis kørslen er i din interesse. c. Skader, der skyldes klimaet (f.eks. tæring, rust og frostprægning). Eller som skyldes slid, stenslag i lak, ridser og lign. d. Skader, som giver os ret eller pligt til at gøre regres under ansvarsforsikringen. e. Skader, som skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl. Vi dækker dog skader på køretøjet under kørselsuheld. f. Skade, som skyldes det gods, som er transporteret med køretøjet hvis det har været forkert stuvet eller læsset. g. Skader, der ikke er eller ville være dækket af ansvarsforsikringen Andre grunde til at forsikringen ikke dækker: a. Når skaden sker med vilje eller ved grov uagtsomhed. b. Når skaden skyldes, at køretøjet var i en sådan uorden, at det var uforsvarligt at køre i den (f.eks. nedslidte dæk) c. Når skaden skyldes, at køretøjets fører var så påvirket at spiritus, at han eller hun ikke kunne køre forsvarligt, jf. Forsikringsaftaleloven 20 og Færdselsloven 53, stk. 1 og 2. d. Når skaden skyldes, at køretøjets fører ikke kunne køre forsvarligt af andre grunde f.eks. på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- eller medikamentmisbrug eller indtagelse af euforiserende stoffer. e. Når skaden sker, mens køretøjet bliver kørt af en person uden kørekort medmindre det ikke skyldes manglende kørefærdighed. f. Når skaden sker på et tidspunkt, hvor du er bagefter med betalingen af forsikringspræmien. Du er dog dækket af forsikringen, hvis skaden sker, mens en anden end dig selv eller køretøjets faste bruger kørte køretøjet. Men forsikringen dækker alligevel ikke, hvis du eller den faste bruger vidste, at føreren af køretøjet ikke burde køre på grund af de ting, som er nævnt under punkt Heller ikke hvis du burde have vidst det (grov uagtsomhed). Vi kan kræve pengene tilbage, hvis vi har betalt for en skade, som forsikringen normalt ikke ville dække (vi har regres). Fællesbetingelser for ansvars- og kaskoforsikringerne Side 4 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

5 6. Sådan opgør vi en kaskoskade Vi kan enten lade køretøjet reparere, eller vi kan erstatte skaden med et kontant beløb. ETU Forsikring er berettiget til at yde erstatning for det skaderamte i form af genanskaffelse af et veterankøretøj af tilsvarende fabrikat, type, alder og stand, til erstatning af det beskadiget. Det skaderamte køretøj tilfalder ETU Forsikring. Reparation: Ved reparation skal du have sat køretøjet i samme stand som før skaden. Du må kun træffe aftale om erstatning eller om reparation, hvis vi har givet vores accept. Dette gælder ikke mindre reparationer, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet. Vi har ret til at bestemme, hvor køretøjet skal repareres. Og vi erstatter ikke ekstra udgifter på grund af, at reparation er sket uden for normal arbejdstid. Vi erstatter heller ikke et eventuelt fald i køretøjets handelsværdi, fordi den er blevet repareret. Hvis køretøjet er blevet bedre, fordi det har været nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele, skal du selv betale dette. Hvis skaden er sket, efter at køretøjet var overladt til en reparatør, skal reparationer, som sker på hans værksted, erstattes til nettopris. Det gælder dog kun, hvis reparatøren ikke kan dokumentere, at han var uden skyld i skaden. Skader, som reparatøren normalt får lavet på et andet værksted, erstatter vi med det beløb, som reparatøren normalt betaler. Vi betaler kontant erstatning, hvis udgifterne til reparationen er større end køretøjets handelsværdig inden skaden. Kontant erstatning: Overstiger reparationsudgifterne køretøjets handelsværdi bestemmes erstatningen til det beløb, som du skulle give kontant for et køretøj af samme fabrikant, type, alder og samme stand (se dog punktet om nyværdierstatning). Ved tyveri. Såfremt køretøjet ikke kommer til veje 4 uger efter, at vi har modtaget din skadesanmeldelse, eller tyveriet er meldt til politiet, ydes også kontant erstatning. Transportomkostninger: Hvis det er nødvendigt at transportere køretøjet på grund af skaden, betaler forsikringen for transporten til den nærmeste reparatør. Hvis køretøjet kommer til veje efter tyveri eller røveri, betaler vi også for nødvendig transport til køretøjets hjemsted. Disse transportomkostninger bliver ikke dækket, hvis du får dem dækket af en anden forsikring, abonnement eller lignende. Merværdiafgift: Vi betaler merværdiafgift (lov nr. 102 af med senere ændringer). Hvis køretøjet ejes af momsregistreret virksomhed gælder dog: Hvis man kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift, skal virksomheden betale merværdiafgiften. Vi lægger beløbet ud for dig og sender dig en opgørelse. Hvis vi betaler kontant til forsikringstageren for skaden, trækker vi merværdiafgiften fra i beløbet. 7. Vejhjælp Denne risiko er kun medforsikret, såfremt det fremgår af policen. Følgende dækning gælder for veterankøretøjer ældre end 35 år: 7.1 Betingelserne for Vejhjælp Vejhjælpen gælder kun i Danmark, med undtagelse af Færørene og Grønland, i perioden 15. marts til 15. november. Der ydes kun vejhjælp i forbindelse med hobbykørsel. Din selvrisiko står på policen. Aftalen omfatter veterankøretøjer med indtil 3,5 tons totalvægt. Vejhjælpen gælder transport til reparatør eller forsikringsadresse, hvis ikke hjælpen kan udføres på stedet. Det er en betingelse at fører er forsikringstager, hjælpen dækker ikke hjemtransport af passagerer med mindre at disse har tilhørt forsikringstageres husstand. 7.2 Vejhjælpen omfatter: Driftstop, der forhindrer fortsat kørsel ved egen hjælp. Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet (eventuelt udleverede reservedele betales kontant af ejeren). Transport af veterankøretøjet til reparatør eller hjem, hvis ikke havariet kan udbedres på stedet. Persontransport af fører og passager til bopæl eller fælles bestemmelsessted i forbindelse med ovennævnte. Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri. Skader under Vejhjælpen skal anmeldes til Star Rescue Europe A/S, på tlf Vejhjælpen ydes ikke: - Hvis der i forvejen er tegnet et lignende abonnement, eller såfremt assistancen er omfattet af kaskoforsikringens punkt 6 (transportomkostninger). - Hvis køretøjet er udlejet eller på anden måde overdraget til servicestation, værksted eller lignende. Side 5 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

6 - For uheld opstået som anført i særlige bestemmelser punkt 4.2, uanset om en skadeudgift måtte være dækket. - For uheld opstået under eller ved hastighedskonkurrencer, eller anden kapog væddeløbskørsel af nogen art, uanset om disse sker på privat eller offentlig vej. 8. Hvornår dækker forsikringen? Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor vi får en underskrevet begæring fra dig (sendt eller afleveret til ETU Forsikring A/S), medmindre du ønsker, at forsikringen skal gælde fra en senere dato. Hvis vi ikke ønsker at kaskoforsikre dit køretøj, sender vi dig et brev om det. Og dækningen ophører så tre dage efter, at meddelelsen er kommet til din adresse. 9. Forsikringen dækker ikke: - Gradvis forurening, - Køretøj på skinner, - Køretøjer der ikke er designet til at køre på terra firma, - Ejerskab, operation, vedligeholdelse eller brug af køretøj hvis hovedformål er: Transport af højeksplosiver såsom nitroglycerin, petrolium eller benzin, - Skade forårsaget af, optrædende i forbindelse med eller som resultat af transport af stoffer eller materialer, der falder ind under bekendtgørelse 437 af , eller sådanne regler der måtte træde i stedet herfor- eller hvis transporten foregår i udlandet med den i det pågældende lands gældende lovgivning, - Biokemiske våben skade der forårsaget af, optrædende med eller som resultat af brugen af eller omgang med et kemisk våben, biologisk, biokemisk eller elektromagnetisk våben. 9.1 Terrorisme Dækning for så vidt angår terrorisme ydes op til de lokalt gældende forsikringssummer (skade på tredjemands ejendom og personskade), uanset om det sker i Danmark eller et andet land i henhold til den såkaldte Green-Card aftale. ETU FORSIKRING anser sig ikke for værende bundet af en afgørelse af kompetent domsmyndighed i det pågældende land, hvis den går videre end de lokale love og bestemmelser. 10. Betaling af præmien Den første præmie forfalder til betaling på det tidspunkt, hvor forsikringen træder i kraft. Der står på policen, hvornår senere præmie forfalder. Du får sendt opkrævning til den betalingsadresse, du har givet os. Når vi sender dig et giroindbetalingskort eller en anden meddelelse om, at præmien er forfalden, regner vi det for et påkrav, dvs. en opfordring til at betale. Hvis du ikke betaler præmien efter første påkrav, minder vi dig om det i et brev. Brevet fortæller dig om retsvirkningen, hvis du ikke betaler inden udløbet af den tidsfrist, som er nævnt i brevet. Vi sender dig tidligst en sådant brev 14. dage efter 1. påkrav. Vi opkræver et gebyr, hvis vi skal rykke for betalingen. Hvis du ændre betalingsadresse, skal vi straks have det at vide. For ansvarsforsikringer (der er lovpligtige) er der særlige regler for at anmelde manglende betaling, til Centralregistret for Motorkøretøjer, som kan tage skridt til at få nummerpladerne fjernet. Der er også regler for registrering af dårlige betalere Præmietrin Bonus Veterankøretøjet indplaceres efter dagsværdi og placeres i en fastpræmieordning, hvilket betyder, at du ikke rykker på dyrere præmietrin trods skader Din selvrisiko Din selvrisiko står på policen. Selvrisikoen gælder ansvar- og kaskoforsikringen (hvis ikke andet er nævnt på policen) I disse tilfælde gælder en særlig selvrisiko: a. Ved skader, hvor køretøjet er udlånt til personer under 25 år, er der en ekstra selvrisiko på 100 % af den selvrisiko, som fremgår af policen. b. Ved skader som er forvoldt i beruset tilstand med over 0,5 0/00, eller påvirket af eurofiserende stoffer, er der en ekstra selvrisiko på 200 % af den selvrisiko, som fremgår af policen. Dette gælder, hvis vores pligt til at dække skaden ikke er bortfaldet se reglerne i punkt c. Hvis der er selvrisiko på din forsikring, og vi har betalt en regning for dig, har vi ret til at bede dig om at betale udlægget straks. Og du kan ikke nægte at betale, selv om en anden helt eller delvis har ansvaret for skaden. d. ETU FORSIKRING er berettiget til at opsige kaskoforsikringen med 14 dages varsel, såfremt forsikringstageren ikke har betalt forfalden selvrisiko. 11. Hvis faren bliver større Vi har tegnet forsikringen ud fra de oplysninger, du har givet os. Du skal derfor straks give os besked, hvis forholdende ændres. Vi bestemmer derefter, om forsikringen kan fortsætte til de hidtidige vilkår. Som eksempler på forandring i risikoen kan vi nævne: Du eller brugeren ændre adresse (registrerings-adressen) Køretøjets vægt, indretning, udstyr eller det, den bruges til, ændrer sig. Hvis du ikke giver meddelelse om risikoforandring, er der sket en fareforøgelse. Og hvis der sker en skade, bliver erstatningen, afgjort efter Forsikringsaftaleloven. Side 6 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

7 12. Når du skal anmelde en skade Du skal omgående informere os, hvis der sker en skade eller et uheld, som kan medføre erstatning. Og du skal give os så fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri/røveri skal du også omgående melde det til politiet samt skriftlig til selskabet, dog senest 48 timer efter at du har fået kendskab til skaden, ellers er selskabet berettiget til at afvise skaden. 13. Hvis køretøjet bliver solgt (skifter ejer i det hele taget) Hvis du sælger eller afmelder køretøjet, stiller vi forsikringen i bero i 2 år fra salgs- eller afmeldingsdato. Du skal straks informere os, hvis du sælger køretøjet. Hvis du køber et nyt køretøj, viderefører vi forsikringen med dine rettigheder med hensyn til præmietrin. Det forudsætter, at forsikringsforholdet bliver genoptaget inden for 2 år. Den nye ejer er dækket af forsikringen i 3 uger med mindre der er tegnet en anden forsikring. Ved skade i den periode vil selvrisiko blive opkrævet den ny ejer. 14. Indeksregulering Præmien bliver hvert år til hovedforfald, indeksreguleret efter det reguleringstal, som Danmarks Statistik offentliggør for oktober kvartal. 15. Tillæg autoulykke 15.1 Ulykkesforsikring for fører og passagerer Hvad dækkes: Direkte følger af ulykkestilfælde i forbindelse med anvendelse af det forsikrede køretøj. Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager varige mén eller død. Ulykkestilfælde der skyldes besvimelse eller ildebefindende og som medfører et trafikuheld, er tillige dækket. Ménerstatningen fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad, det vil sige uden hensyn til specielle erhverv eller færdigheder. ETU FORSIKRING anvender den méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen Hvad dækkes ikke: Varige méngrader, som er på under 10%. En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet (mén) eller kronisk sygdoms-lidelse eller forværring heraf som følge af trafikuheldet. Trafikuheld / Ulykkestilfælde, der skyldes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed og uanset bestemmelserne i Lov om Forsikrings-aftaler 19. Trafikuheld / ulykkestilfælde, der skyldes førere eller passagerers grove uagtsom-hed, herunder uforsvarlig kørsel (fx forsøg på racer eller konkurrencekørsel ) eller selvforskyldt beruselse herunder påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer. Trafikuheld / ulykkestilfælde på føreren af køretøjet, hvis denne har indtaget medicin, hvor det af vejledningen og/eller recepten for medicinen fremgår, at medicinen er uforenelig med kørsel som fører. Ulykkestilfælde på personer, som har fået overladt køretøjet for reparation, service og lignende samt uretmæssigt har sat sig i besiddelse af køretøjet, herunder ved tyveri og røveri. Børn (under 18 år) er ikke omfattet af dødsfaldsdækningen, men i tilfælde af død, betales begravelseshjælp. Denne udgør kr. (beløbet indeksreguleres ikke). Erstatningen fjernes eller reduceres ikke, hvis den skaderamte måtte være omfattet af andre ulykkesforsikringer, eller vil være berettiget til erstatning gennem en ansvarlig modparts lovpligtige motoransvarsforsikring Erstatningsregler Erstatning ved dødsfald betales, hvis den forsikrede inden for for 1 år efter ulykkestilfældet afgår ved døden som en direkte følge af ulykkestilfældet. Hvis der ved samme ulykkestilfælde allerede er udbetalt ménerstatning, fratrækkes den i dødsfaldserstatningen. Erstatning ved død udbetales til afdødes ægtefælle, herunder registreret partner, eller hvis en sådan ikke efterlades, til afdødes børn, eller hvis sådanne ikke efterlades, til afdødes arvinger. Er der ingen arvinger efter loven eller i testamente, således at eventuel arv tilfalder staten, bortfalder erstatningen. Erstatning for varigt mén fastsættes efter den forsikredes medicinske méngrad, det vil sige uden hensyn til specielle erhverv eller færdigheder. ETU FORSIKRING anvender den méntabel, som er udarbejdet af Arbejdsskadestyrelsen. Har en skade relation til, om forsikrede er venstrehåndet eller højrehåndet, tages der hensyn hertil. Ménerstatningen udgør lige så mange procent af forsikringssummen for mén, som méngraden er fastsat til. Den højeste méngrad er 100%. Ménerstatningen tilfalder den forsikrede (tilskadekomne), men bortfalder, hvis denne dør, inden ménerstatningen er fastsat. Side 7 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

8 Erstatningen ved varigt mén til børn under 18 år eller til umyndige udbetales til forvaltningsafdelingen i et pengeinstitut, jf. værgemålslovens 35, for så vidt erstat-ningen overstiger den af justitsministeren til enhver tid fastsatte beløbsgrænse. Er skadelidte barn myndigt på tidspunktet for erstatningens udbetaling, betales beløbet til dette. 16. Kaskoforsikringens varighed og opsigelse 1. Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af dig eller af os med mindst 1 måneds varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt. 2 Hver gang, du har anmeldt en skade, har både du og ETU FORSIKRING A/S ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, og vi kan også stramme betingelserne. Det gælder 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatningen, eller efter at vi har afvist at udbetale skaden. 4. Vi har også ret til at opsige forsikringen med et varsel på 14 dage, hvis du ikke vedligeholder køretøjet forsvarligt. Eller hvis du nægter vores repræsentant adgang til at besigtige køretøjet. 17. Ankenævn hvis du ikke er tilfreds med os Hvis vi er uenige om forsikringen, og hvis du taler med os, uden at du bliver tilfreds med resultatet, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. De skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt skema. Du kan få det hos - ETU FORSIKRING A/S - Forbrugerrådet - Ankenævnets sekretariat - Forsikringsoplysningen 18. Love og vedtægter Desuden gælder lov om forsikringsaftaler og ETU FORSIKRING A/S betingelser for forsikringen. 19. Fortrydelsesret. Ved nytegning af en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, du på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis du f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag d. 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag d. 15. Har du først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag d. 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Underretning skal gives til ETU FORSIKRING A/S med angivelse af policenummeret.. Ønsker du at give underretningen pr. elektronisk post, skal underretningen sendes til ligeledes med angivelse af policenummeret. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidig, kan du f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. Kort opsigelse Nu kan du opsige dine private skadeforsikringer i ETU FORSIKRING f.eks. hus-, indbo-, bil- og ulykkesforsikring mv.- med 30 dages varsel til den første i en måned. Det koster et gebyr Hvis du vil benytte dig af muligheden for kort opsigelse, koster det dig et gebyr. Det er fortsat gratis for dig at opsige din forsikring til forsikringens årsdag. 1. Når du har haft forsikringen mere end et år: Hvis din forsikring har været i ETU FORSIKRING i mere end et år, vil der blive opkrævet et mindre gebyr. Gebyret skal dække de udgifter, vi har, når vi skal slette din forsikring før det normale udløb. 2. Når du har haft forsikringen mindre end et år: Hvis din forsikring kun har været i ETU FORSIKRING mindre end et år, opkræver vi et væsentligt højere gebyr. Det er fordi, vi har nogle særlige omkostninger, når vi skal sælge og etablere forsikring. Fortrydelsesret Du har stadig en gratis fortrydelsesret, lige efter du har modtaget dine forsikringsvilkår. Gælder ikke særlige forsikringer Ejerskifte forsikringer og andre særlige forsikringer, som f.eks. kun skal dække i en bestemt kort periode, kan ikke opsiges med kort varsel. Side 8 af 8 Bet V, ETU FORSIKRING A/S

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER VETERANKØRETØJSFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? 3. Køretøjets registrering, anvendelse og

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012. ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER VERSION 01-02 JULI 2012 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01

DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 DBR BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser version 31-15-01 ADMINISTRATION ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 444 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk COVER UNDERWRITTEN

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013. Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser version 01-03 September 2013 Administration ProSam Forsikring Agentur Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING ERHVERV I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. FÆLLESBETINGELSER. 1. Præmiens betaling. Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 15.10.2014 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG Hvem dækkes Hvor dækkes Undtagen

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere