Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER. Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument 854.000."

Transkript

1 Dansk Oversættelse af Betjeningsvejledning for LAG 14ER Anvendes sammen med Tysk eller Engelsk version af Afriso-dokument

2 1 Sikkerhed 1.1 Risici ved Udstyret Lækagedetektoren LAG 14ER er i overensstemmelse med den senest teknologi og med gældende sikkerhedsbestemmelser. Hver detektor er underlagt funktions- og sikkerhedsafprøvning inden levering. Lækagedetektoren er fuldkommen sikker ved korrekt anvendelse. Detektoren bør kun bruges såfremt den er i perfekt stand og ved overholdelse af driftvejledningen. Fejlagtig anvendelse eller misbrug kan forarsage fare foræ Liv og helbred af personale Udstyret og anden ejendom Udstyrets korreket virkemåde Alt personale involveret i installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af udstyret skal: være kvalificeret nøje overholde disse instruktioner overholde godkendte sikkerhedsforskrifter Det er din egen sikkerhed som står på spil! 1.2 Sikkerhedsanvisninger og tips. De følgende symboler anvendes i denne vejledningæ Fare! Advarer mod overhængende fare. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil sandsynligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst Advarsel! Henviser til muligvis farlige situationer. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil muligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Forsigtig! Henviser til muligvis farlige situationer. Ikke-overholdelse af disse instruktioner vil muligvis medføre død eller alvorlig tilskadekomst. Vigtig! Henvisninger til brugeren og andre nyttige oplysninger.

3 Afbryd netspændingen (fjern sikringerne) inden åbning af enheden og før udførelse af vedligeholdelse og rengøring. LAG 14ER alarmenheden skal installeres i et ikke-explosionsfarligt, sikkert rum. Kredsløbet til lækagealarmens målesonde er certificeret som egensikker (EEx ia) IIC af de tyske myndigheder, Certifikat Nr.Ex-95.D2.2113X. Overhold installationsforskrifter og gældende stærkstrømsreglement for egensikkert udstyr. Lækagedetektoren må udelukkende bruges: til den udførelses-specfikke anvendelse i en teknisk sikker og perfekt tilstand Enhver fejl der kan påvirke sikkerheden skla omgående udbedres! 1.7 Godkendt betjeningspersonale Denne lækagedetektor må kun installeres og ibrugtages af fuldt uddannet personale. El-arbejde bør udelukkende udføres af en faglært elektriker i overenstemmelse med stærkstrømsreglementet. Personale under oplæring må kun udføre arbejde under tilsyn af en erfaren person. Installationsteknikeren skal forsyne betjeningspersonalet med driftsinstruktioner. Såvel installationsteknikeren som betjeningspersonale skal have læst og forstået driftsinstruktionerne før arbejdet påbegyndes. Betjeningspersonalets minimumsalder er 16 år. 1.8 Sikkerhedsforskrifter på installationsstedet Lækagealarmen skal opsættes et iøjnefaldende sted på en ret, stabli og tør væg. Alarmenheden må ikke kunne rammes af vand eller vandsprøjt. Alarmenheden må ikke installeres i eksplosionsfarlige lokaler! Vigtigt! Det tilses ved passende kontrol at lækagealarmen og dens omgivelser altid er rene, tilgængelige og synlige.

4 Godkendte opbevaringssystemer: Når der anvendes trykfrie beholdere, og afhængigt at beholderens konstruktion, må følgende ikke-brandbare, ikke-vandopløselige væsker med nedenstående vægtfylder opbevares i beholderen: 1. Beholder i.h.t. DIN 6608 < 2.5 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.9 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.75 g/cm³ 2. Beholder i.h.t. DIN 6616, 6623 og 6624 < 2.5 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.9 m diameter tilladt vægtfylde ; 1.85 g/cm³ 3. Beholder i.h.t. DIN 6618 del 3 For alle tankhøjder vægtfylde 1.0 g/cm³ 4. Beholder i.h.t. DIN 6619 < 2.60 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.90 g/cm³ < 2.76 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.84 g/cm³ < 2.84 m tankhøjde tilladt vægtfylde ; 1.78 g/cm³ Særlige forhold: Vigtigt! Væsken, der benyttet til lækagepåvisning må ikke forårsage en farlig reaktion med det opbevarede produkt. I alle andre henseender tager forholdene beskrevet i denne vejledning forrang, og i særdeleshed afsnit 1,3: udføreslspecifikke anvendelser.

5 2.4 Virkemåde Lækagedetektoren LAG 14ER overvåger hulrummet i dobbeltvæggede beholdere, idet hulrummet fyldes med en væske der påviser lækager. I det tilfælde, at der opstår en læk i den ydre eller indre tankvæg, højere eller lavere end niveauet af det opbevarede produkt eller grundvandet, undslipper en del af lækagevisningsvæsken, hvorved niveauet i højtanken falder. Enheden registrer ændringen i modstanden, hvorved en synlig og hørbar alarm udløses, og udgangsrelæet aktiveres. Sonde: Højtanken for lækagepåvisningsvæsken monteres højere end overvågningsrummet. Bunden af højtanken er forbundet med en slangeforbindelse til toppen af overvågningsrummet. Således danner højtanken det højeste punkt af overvågningsrumfanget. Rumfanget er fyldt med lækagevisningsvæske op til midten af højtanken. Sonden når fra toppen af højtanken ned til lækagevisningsvæsken således at elektrodespidserne er nedsænket i væsken. Begger elektroder forbinder til enheden via et to-leder kabel. Alarmenheden: Enhden udfører konstant overvågning af den elektriske modstand mellem sondens to elektroder. Under drift lyser den grønne Supply On lampe konstant. Såfremt modstanden ligger under 5 KΩ indikeres normal tilstand; den grønne lampe tændt, og den røde Alarm lampe slukket, og relæet er åbent. Stiger modstanden til mere end 5 KΩ, indikeret alarmen en læk var at den råde Alarm lampe tændes, lydgiveren afgiver lyd, og relæet sluttes. Når en alarm er aktiv, kan lydgiveren slukkes ved tryk på Mute knappen. Hvis netspændingen afbrydes gives ingen alarm. Når netspændingen atter tilsluttes er udstyret omgående virksomt, og hvis der er sket en lækage under afbrydelsen indikeres alarmtilstand. Den grønne Supply On lampe tændes så snart udstyret forbindes til netspænding. Test knappen giver mulighed for at afprøve systemet ve at simulere en lækagealarm. 2.4 Driftstyper Lækagedetektoren LAG 14ER har et indbygget relæ med en spændingsfri udgangskontakt, hvilket muliggør at sende alarmsignalet til andet udstyr. Under normal drift er kontakten åben, medens den er sluttet under alarmtilstand.

6 2.7 Certifikater, Afprøvning og Conformitet Lækagedetektoren LAG 14ER har tysk udførelsescertifikat Ref. 01/PRB No. III B/S 1897 og er godkendt under Bygningsinspektorate Certifikat No. Z og har undergået afprøvning for elektrisk udstyr i farlige områder, og derved opnået Conformitetscertifikat PTB No. EX-95.D.2113 X. Lækagedetektoren LAG 14ER conformerer med EMV retningslinier (89/336/EWG/ samt 92/31/EWG) for lavspænding (73/23/EWG og 93/68/EWG) samy EX-ramme retningslinier (76/117/EWG)* (*) EWG = EEC = EU. 2.8 Anvendelseseksempler 1. Standard anvendelse:

7 3.3.2 LAG 14ER med overjords beholdere (dækkende mindre end 30 cm) Overjords beholdere behøver 1 liter lækageovervågningsvæske i højtank(ene) for hver 35 liter overvågningsvolumen. En højtank er tilstrækkelig for liter overvågningvolumen. Det modsvarer beholdere med en kapacitet op til liter. Lækagedetektoren LAG 14ER kan ved anvendelse af yderligere højtanke med hver 4.5 liter volumen også anvendes til større overvågningsvolumener. De yderligere højtanke skal forbindes indbyrdes samt med overvågningstanken ved anvendelse af EPDM rørføring. Volumen lækage overvågningsvæske i beholder i.h.t. beholderens mærkeplade l l l l l Nødvendigt antal overvågningstanke med sonde: Nødvendigt antal yderligere højtanke (uden sonde):

8 3.4.2 Rørinstallation Vigtigt! Rør of fittings må ikke være galvaniserede internt idet zink reagerer med de tilladte lækageovervågningsvæsker, som kan medføre ophobning af udfald og tilstopning. Forbindelsesrørene mellem beholderen og højtanken(e) skal have et jævnt fald imod beholderen og må ikke kunne afspærres. Rørene (inklusive stålrør) må ikke være den eneste support for højtanken(e). Disse skal fastgøres til en væg, i et beholderhus eller på en stålkonstrueret platform. Følgende rørtyper kan bruges: a) ¾ Stålrør Overfladebehandlet udvendigt, ikke galvaniserede indvendigt. Samme for fittings. Hvis monteret under jorden isoleres rørene. b) Kobber eller messing rør fabriks-belagt med plastikisolering, som skal monteres med et særligt isoleringsstykke ved beholdertilslutningen. Min ID 13mm, anbefalet 15 * 1 mm. c) Kun BAM certificerede slanger er tilladt. EPDM slange 14 x 3 (IW 14) inkluderet i AFRISO Monteringssættet er godkendt i.h.t. 3.12/BM/2090/84.

9 MINIMUMSAFSTAND FRA OVERKANT AF BEHOLDER TIL HØJTANK I RELATION TIL VÆGTFYLDEN AF DET OPBEVAREDE PRODUKT. Beholder: DIN 6608 Mindste afstand A min (cm) Eksempel; DIN 6608 D 25 X 2000 Q = 1,75 A min = 180 cm Vægtfylde Q (g/cm³) Beholder-Diameter m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.75 Beholder DIN 6616, 6623 og 6624 se ovenstående eksempel Mindste afstand A min (cm) Eksempel; din 6618 DA 60 X 2500 Q = 1,7 A min = 175 cm Vægtfylde Q (g/cm³) a min = D(Q-1)+30 (cm) a max = 550-c-D (cm) Beholder-Diameter m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.75 Beholder DIN 6619 Trykfri operation Jord samt opstemmet vand lavere end beholderens overkant. Min. afstand mv som i forrige eksempel Mindste afstand A min (cm) Eksempel; din 6619 D 7 X 2600 Q = 1,65 A min = 200 cm Vægtfylde Q (g/cm³) Beholder Højde m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde m tilladt vægtfylde 1.78

10 3.4.4 Installation af alarmenheden Vigtigt! Alarmenheden for lækagedetektoren LAG 14ER skal installeres i øjenhøjde på en plan, fast og tør væg. Alarmenheden skal være tilgængelig og synlig til enhver tid. Vælg et sted hvor temperaturen ikke overskrider -5ºC til +40º. Ved udendørs montage, skal enheden beskyttes mod direkte vejrpåvirkning. Alarmenheder for lækagedetektoren LAG 14ER må ikke installeres i farligt område. Lækagedetektoren må kun installeres og ibrugtages af en kvalificeret specialist. For at installere alarmenheden løsnes de to Philipsskruer på forsiden og låget tages af. Alarm og service komponenterne på låget er forbundet til det trykte kredsløb med et fladkabel og en liniekontakt. Liniekontakten kan tilsluttes lodret til kredsløbskortet. Anbring den nederste del af huset med to monteringsskruer (monteringshuller findes øverts til højre og nederst til venstre). Elektrisk tilslutning udføres i.h.t. afsnit 3.5. Forbind fladkablet fra låget til liniekontakten på kredsløbskortet. Undgå at sno fladkablet! Monter låget med de to Philipsskruer Nettilslutning Forsigtig! Netspænding (230V, 50 Hx) Forårsager alvorlige forbrændinger, kan være dødelig. Elektrisk arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Installer kun med afbrudt strømforsyning. Vigtigt! Overhold IEE regulativerne, sikkerhedsregler samt betjeningsvejledningen for lækagedetektoern of beholderinstallationen. Forbind LAG 14ER enheden til en uafhængig strømkilde uden afbryder.

11 Ved større afstande installeres en IP 55 fordelerkasse permanent oven over og ved siden af højtanken. Tilse at sonden nemt kan fjernes fra højtanken for vedligeholdelse. Sondekablet forlænges med 2 x 1mm² med blå yderbeklædning egnet for egensikre kredsløb. Hvis længden overstiger 5 meter anvendes afskærmet kabel. Kablets totale længde må ikke overstige 50 meter. Når kablet føres i rør eller underjordiske kanaler, brug 2 x 1,5mm². Egensikre og ikke-egensikre kredsløb må ikke anvende samme kabelføring. Overhold EU regulativerne. Sondekabel føres separat fra strømforsyningskabler. Beskyt sondekablet mod beskadigelse. Før sondeklblet gennem kabelindgangen på LAG 14ER enhedens venstre side og forbind i.h.t. strømdiagram (side 22). Udgang: Udgangssignalet fra lækagedetektoren består af en spændingsfri relækontakt. Relæet slutter når en alarmtilstand opstår. Relækontakten har en intern 2A sikring. Vigtigt! Spændingsstigninger kan opstå når induktive apparater afbrydes. Dette kan i høj grad påvirke elektrisk udstyr samt ødelægge afbryderkontakten. Derfor skal induktive apparater forbindes med RC combinationer f.eks. 0.1TF/100 Ohm, som fås i handelen.

12 4.2 Drift Lækagedetektoren overvåger obbeltvæggede beholdere. Når der opstår en læk, løber overvågningsvæske ud, og lækagedetektoren aktiverer alarmen. Drift af lækagedetektoren er derfor indskrænket til periodisk kontrol. + grøn lampe tændt? OK + rød lampe slukket? OK + lydgiver slukket? OK Når Test knappen trykkes ned eller sonden udtages fra højtanken skal den røde alarmlampe lyse og den hørbare alarm afgive lyd. Denne prøve udføres på ugentlig basis. Når en alarm indtræffer: Påfyld overvågningsvæske, blandet med vand i det foreskrevne forhold, op til det markerede påfyldingsniveau. Hvis alarmen gentages, er der opstæet en lækage. Lydgiveren kan afbrydes ved tryk på Mute knappen. Den røde lampe vil fortsat lyse. Adviser den installationsansvarlige omgående. 4.2 Afprøvning - ved simulering: For at garantere sikker funktion udføres en funktionskontrol mindst en gang om året ved simulering af en virkelig alarmtilstand. Aftapningsventilen åbnes og den udløbende overvågningsvæske opsamles i en passende beholder. Væsken skal aftappes med en volumenstrøm af ca 0.5 l/min. Så snart højtanken er tom bør savel den visuelle som den hørbare alarm aktivere. Ventilen lukkes og den opsamlede væske hældes tilbage i højtanken. Alarmsignalerne bør ophøre ojeblikkelig. - ved sonden: En gang om året samt efter hver service eller reparation udføres følgende test: Udtag sonden fra højtanken. Den røde lampe skal tænde og lydgiveren afgive lyd. Geninstaller sonden. Begge alarmsignaler skal ophøre øjeblikkelig. - ved alarmenheden: Korrekt funktion af lækagedetektoren kan afprøves når som helst ved tryk på Test knappen. Når Test knappen trykkes afbrydes forbindelsen til sonden.. Den røde lampe skal tænde og lydgiveren afgive lyd.

13 Advarsel! Netspænding (230V, 50 Hx) Forårsager alvorlige forbrændinger, kan være dødelig. Elektrisk arbejde må kun udføres af en kvalificeret elektriker. Installer kun med afbrudt strømforsyning. Reparationsarbejder på stedet skal udføres af en kvalificeret elektriker med strømforsyningen afbrudt. Spændingen skal afbrydes på en forsvarlig måde når reparationer pågår. Udskiftning af hovedsikring F1: Afbryd strømforsyning. Aftag dækslet. Aftag gennemsigtig afskærming fra sikringen. Ombyt sikring F1: M32mAEx Påsæt gennemsigtig afskærming. Forbind fladt båndkable med liniekontakt. Monter dækslet og fastspænd skruerne Tilslut strømforsyning. Udskiftning af relæsikring F2: Afbryd strømforsyning. Aftag dækslet. Åbn den sorte (lodrette) sikringsholder med en skruetrækker (1/4 omdrejning modurs) og fjern indsatsen. Ombyt sikring F2: M 2A Isæt indsatsen i sikringsholderen og lås med ¼ omdrejning medurs. Forbind fladt båndkable med liniekontakt. Monter dækslet og fastspænd skruerne Tilslut strømforsyning. 4.7 Deaktivering, Skrotning Netspændingen afbrydes for deaktivering. Ved skrotning adskilles alarmenhedens hus fra det trykte kredsløb, og bortskaf i overenstemmelse med gældende forordninger (f.eks. genbrugsopsamling), sorteret efter art.

14 5.0 Godkendte overvågningsvæsker for lækagedetektor Nedenstående liste omfatter væsker, der er afprøvet i overenstemmelse med bygnings- og afprøvningsprincipperne for beholdere og rørsystemer TRbF 501 og 502 udarbejdet af de Tyske forbundsmyndigheder, og kan anvendes for lækagedetektorer for væskesystemer. De er afprøvet for deres svampeforebyggelse samt kompatabilitet med brændbare væsker: fyringsolie, dieselolie og benzin. Ingen andre væsker tillades i dag i det indre rumfang af dobbeltvæggede tanke. Lækagedetektoren LAG 14ER er egnet til brug med alle de liste væsker. Følgende væsker kan blandes ved påfyldning eller efterfyldning at højtanken:

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKTIONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum

til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum drift og vedligeholdelse instruktioner KESSEL Aqualift F (400V) Standard til fækalieholdigt og ikke-fækalieholdigt spildevand til fritstående installation i frostfrie rum Aqualift F Aqualift F Duo Produkt

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Installationsmanual PowerMaster-10

Installationsmanual PowerMaster-10 get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t løst m get m t Installationsmanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. Solar Mower. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Solar Mower Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Vi vil gerne ønske dig tillykke som ny ejer af Husqvarna Solar Mower. Du har valgt

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere