BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING"

Transkript

1 BEREDSKABSPLAN FOR CAMPUS KOLDING VED BRAND SAMT ANDRE UHELD 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? 3 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? 3 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL JEG? 4 4. BRANDBEKÆMPELSESUDSTYR 4 5. BRANDØVELSE HVAD SKAL JEG VIDE? 4 6. ANSVARLIGE PERSONER HVEM SKAL JEG HENVENDE MIG TIL? 4 7. FLUGTRUTER HVAD SKAL JEG VIDE? 5 8. FØRSTEHJÆLP HVAD SKAL JEG GØRE? 5 9. EFTER ALMINDELIGE ELLER ALVORLIGE ULYKKER SAMT ARBEJDSSKADER ØVRIGE FORHOLD, HERUNDER TELEFONLISTE TIL NÆRMESTE PÅRØRENDE 8 BILAG A: OVERSIGT OVER BRANDKLASSER. ORIENTERENDE VEJLEDNING I BRUGEN OG PLACERING AF BRANDBEKÆMPELSESUDSTYR 9 BILAG B: OVERSIGTSKORT FOR NØDUDGANGE/REDNINGSÅBNINGER, FLUGTVEJE NÆRMESTE SAMLINGSPUNKT, INTERN ALARMERING, NØDTELEFONER OG HJERTESTARTER 12 BILAG C: HANDLINGSPLAN 2010 FOR IMPLEMENTERING. 18 BILAG D: OVERSIGT OVER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE VED CAMPUS KOLDING 19

2 PERSONALETS OPGAVER I TILFÆLDE AF BRAND, NÆVNT I PRIORITERET EASU RÆKKEFØLGE: 1. Påbegynd evakuering (personer). 2. Alarmering (omgivelser og brandvæsen 112). 3. Påbegynd slukning (hvis det skønnes muligt). 4. Herefter underrettes en af pedellerne hurtigst muligt på tlf , eller PERSONALETS OPGAVER VED ANDRE UHELD ( EBLA ). 1. Evakuer (hvis nødvendigt og muligt) 2. Begræns uheldet stands ulykke. 3. Giv Livreddende førstehjælp. 4. Alarmér på 112 (hvis behov). 5. Giv almindelig førstehjælp. Dette dokument beskriver beredskabsplanen for campus Kolding. Denne beredskabsplan efterfølges af en handlingsplan, se bilag C, som skal implementere denne beredskabsplan og samtidig tilsikre at sikkerhed på campus Kolding opfylder lovens krav. Beredskabsplanen revideres og opdateres 1 gang årligt. m drev/beredskabsplan

3 NEDENSTÅENDE AFSNIT 1 5 ER UDDYBENDE FORHOLDSREGLER VED BRAND OG UHELD I PÅ CAMPUS KOLDING, SOM DU SKAL VÆRE FULDT ORIENTERET OM, SÅ DU KAN AGERE. Baggrundsmateriale og uddybelser følger herefter. 1. EVAKUERING OG ALARMERING I FORBINDELSE MED BRAND, EASU HVAD SKAL JEG? Sørg for at evakuere personer i rummet og i de rum, der støder op til. Luk alle døre til rummet hvor uheldet er opstået. Alarmér brandvæsen 112 og angiv etage og lokalenr. og alarmer omgivelserne ved at bryde glasset i den røde alarmkasse (intern alarmering), som er placeret på væggen flere steder på alle etager i huset. (se bilag B) En sirene vil lyde i hele huset. Vær opmærksom på dine omgivelser. Når alarmeringen har høj prioritet i tilfælde af brand, skyldes det hensynet til personsikkerheden. Den tid det tager at alarmere vil sjældent have nogen indflydelse på en brands følger, mens en forsinkelse af brandvæsenets tilkaldelse på blot nogle få minutter kan få katastrofale følger. Undtagelser fra denne regel kan gøres ved mindre brande, hvor branden kan slukkes af den, der opdager den med brandredskaber eller andre redskaber i nærheden. Hvis det er muligt, så begynd slukning, men tag ingen chancer. GÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER IND I DET BRÆNDENDE RUM. Underret pedellerne hurtigst muligt på tlf , eller for yderligere assistance. Anvend evt. nødtelefonerne på gangene (røde vægtelefoner). En oversigt over nødtelefonernes placering findes i bilag B. Søg nærmeste flugtvej (se bilag B). 2. ANDRE UHELD, EBLA HVAD SKAL JEG? Sørg for at evakuere personer, hvis det skønnes nødvendigt og muligt (i forbindelse med evt. bombetrussel, kemikalieudslip m.v.). Begræns uheldet og stands ulykken. Giv livreddende førstehjælp. ALARMÉR PÅ 112, hvis der er behov for det. Giv kørselsvejledning til 112 hovedindgangen (Indgang A) m drev/beredskabsplan

4 Giv almindelig førstehjælp 3. BRANDBEKÆMPELSE HVAD SKAL JEG? Din opgave i forbindelse med brandbekæmpelse er at forsøge at slukke branden eller begrænse den til brandvæsenet når frem. TAG INGEN CHANCER, OG MED MINDRE DU FØLER AT HAVE SITUATIONEN UNDER KONTROL, SKAL DU GIVE OP OG TRÆKKE DIG TILBAGE. Slukning af mindre brande skal altid ske under hensyntagen til materiellets egnethed overfor typen af brand. (Se brandklasser, bilag A) 4. BRANDBEKÆMPELSESUDSTYR. På campus findes 5 former for brandslukningsmateriel. Brandslange, kulsyreslukker, pulverslukker, vandslukker og vand/brandtæppe. Orienterende vejledning om brugen og placeringen af brandbekæmpelsesudstyr er vedlagt som bilag A. ORIENTERENDE INFORMATIONER: 5. BRANDØVELSE HVAD SKAL JEG VIDE? Brand og sikkerhedsopdatering repeteres mindst 1 gang om året. Hvor det skønnes nødvendigt, skal man sende personale på kursus f.eks. under Det Centrale Uddannelsesudvalg. 6. ANSVARLIGE PERSONER HVEM SKAL JEG HENVENDE MIG TIL? Ansvarlige personer for campus Kolding ses af bilag D. Der vil blive afholdt årlige møder for at sikre koordinering og implementering. m drev/beredskabsplan

5 Fejl og mangler rapporteres øjeblikkeligt, hvorefter gruppen i evt. samråd med Bygningsområdet sørger for udbedringer. 7. FLUGTRUTER HVAD SKAL JEG VIDE? VED FLUGT: Find nærmeste sikre udgang. NÆRMESTE SIKRE SAMLINGSPUNKT ER ER P PLADSEN SYD FOR BYGNINGEN(VED ÅEN) ELLER P PLADSEN NORD FOR BYGNINGEN (VED HOVEDINDGANGEN) AFHÆNGIG AF VINDRETNING. Hav styr på dine omgivelser. Forsøg, så vidt det er muligt, at samle kollegaerne fra din gang. KORT OVER FLUGTVEJE OG NÆRMESTE SAMLINGSPUNKT FINDES I BILAG B. 8. FØRSTEHJÆLP HVAD SKAL JEG GØRE? Ved en ulykke som kræver førstehjælp bør du gå frem efter følgende punkter: Begræns uheldet Stands ulykken Giv livreddende førstehjælp Alarmer 112 (hvis behov) Giv almindelig førstehjælp Læs også hvad du skal gøre når ambulancen kommer. Se nedenstående. BEGRÆNS/STANDS ULYKKEN Ikke alle ulykker standser af sig selv. Afhængig af ulykkens karakter skal du sørge for at: Slukke for strømmen Bringe tilskadekomne i frisk luft Fjern tøj fra forbrændinger og starte skylning Sikre frie luftveje Standse blødninger m drev/beredskabsplan

6 GIV LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP Livreddende førstehjælp handler om at genoprette/opretholde normalt åndedræt, samt blodcirkulation. Livstruende tilstande som skal behandles: Chok Læg tilskadekomne ned, pak vedkommende ind og evt. støt og berolig personen. Bevidstløshed Undersøg vejrtrækning. Læg tilskadekomne i aflåst sideleje hvis der er vejrtrækning. Hvis ikke gives kunstigt åndedræt, hvis man har lært det. En hjertestarter findes på væggen ud for pedellernes kontor på 1. sal i nordfløjen. Se bilag B. ALARMER 112 Hvorfra ringer du, opgiv telefon nr. Hvor er ulykken sket Hvad er der sket Hvis det er muligt: lad en person blive ved telefonen. Alarmcentralen kan få brug for yderligere oplysninger. Ved alarmopkald fra mobiltelefon, ring: 112. Her får du alarmcentralen. Hvis det er muligt: send en person ud for at tage imod ambulancen. Underret pedellerne hurtigst muligt på tlf , eller GIV FØRSTEHJÆLP Udnyt tiden indtil ambulancen kommer til at stabilisere den tilskadekomne. Observer den tilskadekomne Støt og berolig evt. den tilskadekomne Fortsæt skylning af brandsår Forbinde sår m drev/beredskabsplan

7 NÅR AMBULANCEN KOMMER Giv besked om, hvad der er sket, og hvilken førstehjælp der er ydet. MINDRE ULYKKER Der findes 1.hjælps kasser: U.12 Skranke bibliotek S.07 IFKI S.54 Information 1.81 Pedelkontor 1.25 ILKM 1.38b Frokoststue sydfløj 2.40 SDUE 2.61 ISK De enkelte afdelinger sørger selv for at fylde 1.hjælps kasserne op fra centrallageret. 9. EFTER ALMINDELIGE ELLER ALVORLIGE ULYKKER SAMT ARBEJDSSKADER. Underret MED DET SAMME din arbejdsmiljøleder Nogen er kommet til skade på arbejde Du oplever noget, som kunne gå galt En alvorlig ulykke Alvorlig lidelse her underrettes også egen læge m drev/beredskabsplan

8 10. ØVRIGE FORHOLD HERUNDER TELEFONLISTE TIL NÆRMESTE PÅRØRENDE Spørgsmål angående ovenstående beredskabsplan rettes til campuschef Jette Olsen, e mail eller tlf TELEFONLISTE TIL NÆRMESTE PÅRØRENDE: Hvis en medarbejder eller studerende på campus Kolding kommer til skade, underrettes en pårørende. Den samlede liste over medarbejderes pårørende forefindes på SDUnet. Studerende har ikke adgang til listen, men bedes henvende sig til en medarbejder, både i tilfælde af studerendes og medarbejders tilskadekomst. m drev/beredskabsplan

9 BILAG A: OVERSIGT OVER BRANDKLASSER. ORIENTERENDE VEJLEDNING I BRUGEN OG PLACERING AF BRANDBEKÆMPELSESUDSTYR. BRANDKLASSER KLASSE A BRAND: KLASSE B BRAND KLASSE E BRAND PERSONBRAND: Brand i gløddannende stoffer, f.eks. faste organiske/kulstofholdige materialer som træ, papir, tekstiler etc. Brand i væsker eller faste materialer der kan antage væskeform som benzin, sprit, alkohol, maling, Brand i elektriske installationer. Brandtæppe kan være et alternativ, hvis man ikke kan få personen anbragt i nærheden af vand. Branden slukkes bedst med VAND, som fordeles over gløderne, ikke på flammerne. plastik etc. B brande må ALDRIG forsøges slukket med vand på grund af faren for eksplosion. Hvis det er muligt afbrydes strømmen først. Personbrande slukkes bedst med VAND. Anvendes: Anvendes: Anvendes: Anvendes: BRANDSLANGE PULVERSLUKKER KULSYRESLUKKER VAND/BRANDTÆP PE VANDSLUKKER m drev/beredskabsplan

10 I tilfælde af brand er det vigtigt at alle, som færdes på campus, er fortrolige med hvordan det bruges, og at man er bekendt med materiellets egnethed overfor forskellige typer brande. BRANDSLANGE VANDSLUKKER KULSYRESLUKKER PULVERSLUKKER VAND/BRANDTÆPPE BRANDSLANGE BRUGSANVISNING: MÅ IKKE BRUGES MOD ELINSTALLATIONER Anvendelse: Åbn skabet og se tegning/brugsanvisning Træk slangen ud og drej på ventilen Gå frem mod ilden, så langt som det er forsvarligt og muligt Ret slangen mod det brændende materiale VANDSLUKKER BRUGSANVISNING MÅ IKKE BRUGES MOD ELINSTALLATIONER Anvendelse: Bring apparatet i stilling Fjern sikringssplitten ved pistolventilen Ret tragten mod ilden Tryk på håndtaget m drev/beredskabsplan

11 Bekæmp ilden nedefra Kastelængde: ca. 1,5 m. KULSYRESLUKKER/PULVERSLUKKER BRUGSANVISNING MÅ IKKE BRUGES MOD MENNESKER Anvendelse: Bring apparatet i stilling Fjern sikringssplitten ved pistolventilen Ret tragten mod ilden Tryk på håndtaget Bekæmp ilden nedefra Kastelængde: ca. 1,5 m. Tømningstid: ca. 60 sekunder OBS: Når kulsyreslukkeren har været i brug, skal den, selv om den ikke har været tømt, omgående fyldes. Kontakt pedellerne , eller BRANDTÆPPE BRUGSANVISNING ANBEFALES TIL SLUKNING AF ILD I PERSONER. Tæppet trækkes ud ved et ryk i de 2 stropper, som samtidig har den funktion, at hænderne kan holdes på bagsiden af tæppet, når det skal lægges over åben ild. Svøb tæppet om personen og kvæl ilden. Fjern straks tæppet. Du kan i øvrigt læse mere om brandsikkerhed på Brandvæsenets hjemmeside: m drev/beredskabsplan

12 BILAG B: OVERSIGTSKORT FOR NØDUDGANGE/REDNINGSÅBNINGER, FLUGTVEJE, NÆRMESTE SAMLINGSPUNKT, INTERN ALARMERING, NØDTELEFONER OG HJERTESTARTER m drev/beredskabsplan

13 m drev/beredskabsplan Beredskabsplan for campus Kolding

14 m drev/beredskabsplan Beredskabsplan for campus Kolding

15 m drev/beredskabsplan Beredskabsplan for campus Kolding

16 m drev/beredskabsplan Beredskabsplan for campus Kolding

17 m drev/beredskabsplan Beredskabsplan for campus Kolding

18 BILAG C: HANDLINGSPLAN 2010/11 FOR IMPLEMENTERING HANDLINGSPLAN FOR AT IMPLEMENTERE BEREDSKABSPLANEN: Beredskabsplanen forelægges til godkendelse på et fællesmøde for arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter i november Alle medarbejdere skal efterfølgende have udleveret den godkendte beredskabsplan. Oversigtskort med vejledning om flugtveje m.m. ophænges på alle etager. Beredskabsplanen lægges på intranettet. Beredskabsplanen revideres 1 gang årligt på et fællesmøde for arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter på campus Kolding, første gang i september Arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter arrangerer snarest en brandøvelse på campus, som gentages med jævne mellemrum koordineres med Henrik Mørkenborg. Der arrangeres førstehjælpskurser på campus med passende intervaller både for begyndere og øvede. Førstehjælpskurser for pedellerne på campus er obligatoriske. m drev/beredskabsplan

19 Bilag D OVERSIGT OVER ARBJEDSMILJØREPRÆSENTANTERNE VED CAMPUS KOLDING Område Arbejdsmiljøleder Arbejdsmiljørepræsentant Fællesområdet incl SDUE og ITservice Campuschef Jette Olsen Pedel Lars Pedersen Det humanistiske fakultet: Det Humanistiske Fakultetssekretariat Odense, Kolding, Sønderborg Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Odense, Kolding Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse Odense, Esbjerg, Kolding Institut for Litteratur, Kultur og Medier Odense, Kolding Institut for Sprog og Kommunikation Odense, Slagelse, Kolding Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Kolding, Sønderborg og Flensburg Sekretariatschef Mads Funding Institutleder Anne Jensen Institutleder Jesper Carlsen Institutleder Johs. Nørregaard Frandsen Institutleder Steffen Nordahl Lund Institutleder Lotte Weilgaard Kontorfuldmægtig Else Jensen Kontorfuldmægtig Bettina Ross Institutsekretær Kirsten Dige Larsen Institutsekretær Helle Kildebæk Raun Sekretariatsleder Lars Høbye Korrespondent Stine Grøndal Hansen Institutsekretær Vibeke Toft Petersen m drev/beredskabsplan

20 Det samfundsvidenskabelige fakultet: Arbejdsmiljøleder Arbejdsmiljørepræsentant Institut for Entreprenørskab & Relationsledelse Institutleder Torben Damgaard Lektor Teit Lüthje Jyske Campusbiblioteker Esbjerg, Kolding og Sønderborg Dansk Sygeplejehistorisk Museum Campusbibliotekar Gitte Bach Markussen Overassistent Jette Rose Esbjerg Assistent Grethe Sørensen Sønderborg m drev/beredskabsplan

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88, fax: 86 14 69 77 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og

Læs mere

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer

Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer Lær at bruge en hjertestarter Dette hæfte er udgivet af TrygFonden. Hæftet tager udgangspunkt i internationale retningslinier for brug af automatiske eksterne defibrillatorer (AED) givet af European Resuscitation

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter

Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter FØRSTEHJÆLP TIL DYR Ved du, hvad du skal gøre, hvis du om et øjeblik står overfor et tilskadekommet eller alvorligt sygt dyr? Rigtig hjælp redder liv og lindrer smerter En hurtig og korrekt indsats kan

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter?

Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 hovedpunkter? Hvad er førstehjælperens 4 Skab sikkerhed. Vurder personen. Tilkald hjælp. Giv førstehjælp. Hvad er det 1 punkt i førstehjælperens Skab sikkerhed. Hvad er en nødflytning? Det er en måde til, at flytte

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke.

Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. Førstehjælp Hvad du skal gøre, når der er sket en ulykke. FØRSTEHJÆLP: er den hjælp der ydes fra ulykken er sket og til anden hjælp når frem. De fleste steder kommer ambulancen inden for få minutter, men

Læs mere

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider

Campus Viborg. Bygningerne er åbne. Informationens åbningstider. Telefonen er åben. Studiebetjeningens åbningstider. Serviceafdelingens åbningstider version 1.1 februar 2011 Campus Viborg VIA University College Prinsens Allé 2 8800 Viborg Tlf. 8755 0025 Fax 8755 3701 viborg@viauc.dk www.viauc.dk/campusviborg Bygningerne er åbne Mandag-fredag kl. 7.00-17.00

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T

Organdonor DONORKORT. Tag stilling sammen med dine nærmeste. www.sundhed.dk. Sundhedsstyrelsen D O N O R K O R T Organdonor Tag stilling sammen med dine nærmeste D O N O R K O R T www.sundhed.dk DONORKORT Sundhedsstyrelsen Organdonor ja eller nej? Et nyt organ kan redde eller forlænge livet for patienter med kronisk

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere