Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervscase, hhx. Vejledning. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Erhvervscase, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger vedrørende udvalgte dele af læreplanens tekst, men indfører ikke nye bindende krav. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Indholdsfortegnelse 1. Identitet og formål Identitet Formål Faglige mål og fagligt indhold Faglige mål Fagligt indhold Tilrettelæggelse Didaktiske principper Arbejdsformer It Evaluering Løbende evaluering Prøveformer Bedømmelseskriterier... 12

2 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Erhvervscase er et problembaseret læringsforløb (PBL), hvor udgangspunktet er konkrete virksomheder og deres problemer. I erhvervscase er der fokus på processen, arbejdet der fører frem til løsninger på en virksomheds udfordringer. Problemerne eleverne arbejder med, definerer de selv ud fra undersøgelser af den konkrete virksomhed. Inden for rammerne af en overordnet erhvervsøkonomisk metode tilrettelægger eleverne ligeledes selv, det forløb der skal føre frem til, at de kan præsentere gennemtænkte og gerne innovative løsninger på den konkrete virksomheds udfordringer. Fagligt funderede analyser er elementer for at sikre kvaliteten af elevernes arbejde. Det gælder også elevernes evne til samarbejde, evne til at tænke nyt og evne til at forholde sig kritisk til egne præstationer og processen der har ført frem hertil. Fagets identitet er beskrevet i læreplanen som følger: Erhvervscase er et problembaseret læringsforløb, der gennemføres i et samarbejde mellem fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. I erhvervscase arbejdes der med løsning af en virksomheds interne og eksterne udfordringer. Løsningerne udvikles på baggrund af fagligt funderede analyser og kreativt arbejde. Der arbejdes i erhvervscase med almenmenneskelige spørgsmål i relation til individ, virksomhed og samfund. Det er jf. 4 i lov om de gymnasiale uddannelser målet for hhx uddannelsen, at den skal udvikle elevernes evne til faglig fordybelse og deres forståelse af teoretisk viden som redskab for analyse af virkelighedsnære forhold. Det fremgår endvidere af samme paragraf, at der i undervisningen skal lægges vægt på innovation og problemløsning, herunder ved arbejde med virkelighedsnære cases og projekter. Erhvervscase er et eksempel på et kompetenceudviklende undervisningsforløb, der tydeligt understøtter målet med uddannelsen til merkantil studentereksamen. I erhvervscase er der fokus på løsning af på forhånd ikke definerede problemer for en konkret virksomhed, høj elevaktivitet, hvor eleverne arbejder i nærmest autonome grupper og hvor lærerrollen primært handler om processtyring og faglig vejledning. Der er et spin-out fra undervisningen i erhvervscase til undervisningen i fagene. Erhvervscase kan bidrage til at gøre undervisningen i afsætning og virksomhedsøkonomi mindre abstrakt og mere motiverende for eleverne. Arbejdet med konkrete problemer kan gøre brugen af fagets begreber og metoder mere meningsfuldt og relevant for eleverne. 1.2 Formål Fagets formål er beskrevet i læreplanen som følger: I erhvervscase anvendes teori og metode i virkelighedsnære sammenhænge. Undervisningen skal fremme elevernes evne til at arbejde målrettet og systematisk med faglige analyser og vurderinger. Endvidere skal undervisningen fremme elevernes evne til kreativt arbejde, der kan føre frem til innovative løsninger. I undervisningen skal eleverne desuden udvikle deres evne til at forholde sig til virksomhedens udfordringer i en global verden. Undervisningen skal bidrage til udviklingen af elevernes digitale kompetencer og dannelse. Desuden skal undervisningen fremme elevernes nysgerrighed, engagement i fagenes discipliner, og de uddannelses- samt karrieremæssige muligheder som fagene indbyder til. 2

3 Erhvervscase skal bidrage til udviklingen af elevernes almendannelse ved at skærpe elevernes forståelse af sig selv som individer og borgere i et åbent markedsøkonomisk og demokratisk samfund. Erhvervscase støtter op omkring formålet på følgende måde Fremme elevernes evne til at arbejde målrettet og systematisk med faglige analyser og vurderinger. Fremme elevernes evne til kreativt arbejde, der kan føre frem til innovative løsninger Udvikle elevernes evne til at forholde sig til virksomhedens udfordringer i en global verden. I erhvervscase er fagenes teori det værktøj, som eleverne anvender i deres analyser og vurderinger af case-virksomhedens interne og eksterne forhold. Teorierne giver eleverne et sprog og nogle anvisninger, der kan anvendes til at forstå det eleverne iagttager i og omkring casevirksomheden. Teorien giver desuden anvisninger på, hvordan man systematisk kan arbejde sig frem til løsninger på nogle af virksomhedens problemer. I erhvervscase er de kreative processer det værktøj, som eleverne anvender til at nå frem til innovative løsninger. De kreative processer kan skabe nye ideer, men er også med til at give eleverne en dybere forståelse af case-virksomheden og dens problemer. Desuden kan de kreative processer være med til, at eleverne får et større blik på muligheder og begrænsninger i fagenes modeller og metoder. I erhvervscase udfordres eleverne i forhold til deres globale udsyn i kraft af, at langt de fleste virksomheder i erhvervscase også opererer uden for Danmarks grænser, ligesom virksomhederne er udsat for konkurrence fra udenlandske virksomheder. Elevernes globale udsyn udfordres på samme måde, idet det for alle virksomheder i erhvervscase gælder, at de er påvirket af globaliseringen, bl.a. som følge af, at handelshindringer mellem landene nedbrydes, men også som følge af den stigende frie bevægelighed for kapitalen. Bidrage til udviklingen af elevernes digitale kompetencer og dannelse. I erhvervscase anvendes empiri som grundlag for arbejdet i erhvervscase, hvilket kombineret med behovet for hensigtsmæssig samarbejde og materialeproduktion udfordrer eleverne på deres digitale kompetencer. Desuden udfordres eleverne på deres digitale kompetencer i forhold til, at der er tydeligt behov for at tage stilling til de indsamlede materialers validitet. 3

4 Fremme elevernes nysgerrighed, engagement i fagenes discipliner, og de uddannelsessamt karrieremæssige muligheder som fagene indbyder til Fremme elevernes evne til produktion af viden i overensstemmelse med god akademisk praksis I erhvervscase arbejdes med udgangspunkt i konkrete virksomheder og deres udfordringer. Virksomhedernes funktioner og jobmuligheder vil gennem elevernes arbejde fremstå tydeligt. Det samme gælder fagenes forskellighed, og hvordan fagene er i spil i forskellige jobfunktioner i en virksomhed. I erhvervscase skal eleverne udarbejde en synopsis med relevante bilag. Gennem arbejdet udfordres eleverne i forhold til at frembringe produkter, der er troværdige. Et troværdigt produkt lever op til de standarder, der gælder for akademiske produkter, kildehenvisninger, noter mv. Et troværdigt produkt anvender desuden fagenes teori og metoder korrekt. Endelig omfatter et troværdigt produkt refleksioner over egne resultater og arbejdsproces. 2. Faglige mål og fagligt indhold 2.1 Faglige mål Det fremgår af fagets mål, at Eleverne skal kunne, indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse af virksomhedens forretningsmodel argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne og eksterne analyser udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ proces argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion og formidling forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater. De 8 faglige mål for studieområdet forstås på følgende måde: Indsamle, analysere og vurdere informationer om virksomhedens interne og eksterne forhold Eleverne skal ved hjælp af desk research kunne indsamle relevante data og informationer om case-virksomheden. Indsamlingen omfatter indsamling af tekst og video baserede omtaler af case-virksomheden i nyhedsmedierne. Det omfatter desuden indsamling af statistikker og anden omtale af virksomhedens branche og omverdens forhold der 4

5 kan være relevant i forståelsen af case-virksomheden. Dette mål drejer sig endvidere om, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til data og informationer der er tilgængelige. Endelig drejer dette mål sig om, at eleverne skal kunne anvende de indsamlede data og informationer i analyser og vurderinger troværdigt. Identificere en virksomheds kritiske succesfaktorer ud fra en analyse af virksomhedens forretningsmodel Eleverne skal ud fra en analyse af en virksomheds forretningsmodel kunne identificere virksomhedens kritiske succesfaktorer. De kritiske succesfaktorer er de forhold i virksomheden, der er afgørende for virksomhedens bæredygtighed. Samtidig er de kritiske succes faktorer drivende for virksomhedens strategi. I praksis vil der være mange svar på, hvad der er virksomhedens kritiske succesfaktorer. Eleverne skal kunne argumentere for deres valg af kritiske succesfaktorer. Argumenterne kan tage afsæt i analysen af virksomhedens interne og eksterne situation. Ligeledes kan en objektiv vurdering af udtalelser fra virksomhedens ledelse også ligge til grund for valget af kritiske succesfaktorer. Argumentere for en virksomheds centrale udfordringer ud fra interne og eksterne analyser Udvikle løsninger på en virksomheds udfordringer ud fra en kreativ proces Eleverne skal ud fra deres analyse af virksomhedens interne og eksterne situation og herunder forretningsmodel kunne argumentere for de centrale udfordringer virksomheden står overfor. En virksomhed, der hver dag skal gøre sit bedste for at klare sig i konkurrencen, bøvler konstant med forskellige udfordringer. Den liste eleverne laver beskriver de udfordringer, som eleverne med deres faglige viden kan argumentere for. Eleverne skal gennem en formaliseret kreativ proces finde frem til fagligt funderede og dokumenterede løsninger på de centrale udfordringer case-virksomheden står over. Der vil ofte være flere svar på, hvordan en virksomhed kan imødegå en given udfordring. I praksis vil det være virksomhedens ledelse, der foretager valget mellem flere handlemuligheder. Argumentere fagligt for udvalgte løsninger og deres konsekvenser Eleverne skal kunne argumentere for de valgte løsninger. Argumenter skal være fagligt funderede, bygge på empiri og/eller fagenes teori. I erhvervscase er det eleverne der vælger løsningerne på virksomhedens udfordringer. Elevernes valg kan stort set ikke være forkerte, forudsat at eleverne med empiri og/eller faglig indsigt kan forklare, hvordan løsningerne er 5

6 svar på de udfordringer virksomheden står over for. Elevernes handlingsforslag skal være gennemtænkte. Det vil sige, at eleverne ud over at kunne pege på en løsning også skal have gennemtænkt, hvilke konsekvenser, både positive og negative, forslaget kan have for andre forhold i virksomheden. Formidle viden med anvendelse af faglige ræsonnementer Anvende it og medier til informationssøgning, samarbejde, produktion og formidling Eleverne skal mundtligt og skriftligt kunne formidle deres viden med anvendelse af faglige ræsonnementer. Et ræsonnement i erhvervscase består i at kunne begrunde og afdækker nogle virksomhedsøkonomiske og/eller afsætningsmæssige sammenhænge. Et ræsonnement i erhvervscase er logisk i sin natur, men vil altid kunne diskuteres fagligt. Eleverne skal kunne anvende de digitale værktøjer og medier hensigtsmæssigt i dataindsamlingen, og den eventuelle databehandling der følger med. Det er ligeledes væsentligt, at eleverne i deres analyser og vurderinger kan behandle og anvende både kvantitative data og kvalitative data. Eleverne skal endvidere kunne anvende relevante platforme til samarbejde og deling af viden. Denne målpind drejer sig desuden om, at eleverne skal kunne anvende it og medier på en hensigtsmæssig måde i deres løbende arbejde og formidlingen af deres resultater. Forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til deres erhvervscase arbejde. Det betyder de skal forholde sig kritisk til arbejdsprocessens form og indhold. Hvad har været befordrende for arbejdet i gruppen og hvad har været forstyrrende? Hvordan har de prioriteringer vi har haft i arbejdet været hensigtsmæssigt/mindre hensigtsmæssigt? Hvor stærke er vore faglige analyser og ræsonnementer; anvendelse af fagenes teori og modeller? Dette mål omfatter desuden, at eleverne skal kunne forholde sig til kritisk til deres egne resultater. Hvor troværdige er de løsninger gruppen er nået frem til? Hvad er styrkerne og svaghederne ved den måde gruppen har arbejdet på? 6

7 2.2. Fagligt indhold Det fremgår af fagets mål, at Det faglige indhold i erhvervscase tager udgangspunkt i elevernes viden og kundskaber fra undervisningen i afsætning og virksomhedsøkonomi, suppleret med den viden eleverne har opbygget gennem undervisningen i andre fag på uddannelsen. Erhvervscase har afsæt i interne og eksterne data fra en virksomhed, som sætter eleverne i stand til at anvende relevant teori og metode i deres analyser og vurderinger. Det faglige indhold i erhvervscase tager primært udgangspunkt i elevernes viden fra undervisningen i afsætning og virksomhedsøkonomi. Elevernes tilegnede viden fra anden undervisning, eksempelvis viden om kultur og kulturanalyse fra sprogundervisningen, kan med fordel inddrages i elevernes erhvervscase arbejde. I erhvervscase måles eleverne ikke i forhold til deres viden fra fagene, men det er tydeligt, at elevernes faglige fundering har indflydelse på deres evne til at arbejde med problemstillingerne for en case-virksomhed. Med faglig fundering menes i erhvervscase elevernes evne til at arbejde systematisk med udgangspunkt i faglige modeller og metoder fra både afsætning og virksomhedsøkonomi. 3. Tilrettelæggelse 3.1 Didaktiske principper De didaktiske principper for faget er i læreplanen beskrevet som følger: Det induktive undervisningsprincip er centralt for erhvervscase. Eleverne arbejder med stor selvstændighed i planlægningen, gennemførelsen samt evalueringen af projektforløb og deres resultater. Det deduktive undervisningsprincip anvendes alene ved korte og målrettede forløb, hvor der er fokus på at formidle mål, rammer og metode for erhvervscase. Det er gennem den induktive tilgang til undervisningen eleverne i særlig grad udfordres på deres faglige-, digitale-, innovative og globale kompetencer. Den induktive tilgang lægger desuden op til, at eleverne får mulighed for mere selvstændigt at arbejde med faglig formidling og udarbejdelse af faglige ræsonnementer. Eleverne arbejder i erhvervscase med stigende grad af selvstændighed i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af projektforløb. Erfaringerne viser, at det primært er i forbindelse med det første, måske første to projektforløb, at eleverne har et særligt behov for stilladsering. Der vil i erhvervscase være behov for korte deduktive tilrettelagte forløb (kursusforløb) omfattende præsentation af eksempelvis skolens studieplan for erhvervscase, erhvervsøkonomisk metode og relevante faglige værktøjer. Erfaringerne viser, at der kan være behov for en særlig introduktion til begrebet kritiske succesfaktorer, og hvad det vil sige at kunne forholde sig kritisk til egne arbejdsprocesser og resultater. Desuden viser erfaringerne, at eleverne kan svært ved at forstå sammenhængen mellem begreberne, kritiske succesfaktorer, udfordringer, løsninger og konsekvensvurdering. 3.2 Arbejdsformer Det fremgår af læreplanen, at 7

8 Undervisningen tilrettelægges hovedsageligt som projektforløb suppleret med korte kursusforløb, der vurderes relevante for elevernes læring. Projektforløbene tager afsæt i informationer om interne og eksterne forhold for en virksomhed. I projektforløbene arbejder eleverne i grupper bestående af 3-4 elever. Eleverne skal inddrages i planlægning af undervisningen. Et samlet projektforløb omfatter systematisk arbejde med informationssøgning og databehandling, der kan danne grundlag for de faglige analyser og vurderinger. Desuden omfatter et samlet projektforløb kreativt arbejde, der kan danne grundlag for innovative løsninger. Produktet for et samlet forløb er en synopsis, der afspejler elevernes resultater fra projektarbejdet. Endvidere omfatter et samlet projektforløb formidling og diskussion af projektarbejdets resultater. Endelig arbejdes der i det projektforløb kritisk med vurdering af løsninger og arbejdsprocesser. Der skal være variation og progression i tilrettelæggelsen af projektforløbene. Et projektforløb kan således omfatte dele af et samlet forløb. Der lægges vægt på, at eleverne udfordres på deres evne til at formidle faglige problemstillinger, herunder fremføre faglige ræsonnementer. Der lægges desuden vægt på, at udfordre eleverne i forhold til at kunne anvende de digitale muligheder på en hensigtsmæssig måde. Erhvervscase er et problembaseret læringsforløb (PBL), og vil som sådan være domineret af et antal projektforløb. Eleverne arbejder i projektforløbene i grupper på 3-4 elever. Særlige forhold kan begrunde, at der i en gruppe sidder 2 eller 5 elever, eventuelt at en elev er alene i et projektforløb. Erfaringerne viser, at det er hensigtsmæssigt at anvende en overordnet metode, stilladsering, der sætter mål og rammer for elevernes arbejde. Nedenstående figur illustrerer et eksempel på en stilladsering af projektforløbene i erhvervscase. 8

9 Nedenstående figur illustrerer arbejdet i erhvervscase med fokus på fire overordnede faser i et samlet erhvervscase forløb. Elevernes indflydelse på undervisningen integreres i hele forløbet. Eleverne bør ligeledes have indflydelse på tilrettelæggelse af de sammenhængende forløb, valg af arbejdsformer og valg af undervisningsmaterialer. Det er afgørende, at eleverne gennem erhvervscase forløbene opnår forståelse for, hvordan de mest aktivt og effektivt tilegner sig ny viden. 3.3 It Det fremgår af læreplanen, at It og medier anvendes i undervisningen som fagligt redskab og som støtte for elevernes læreproces i faget. Gennem undervisningen skal eleverne udvikle evnen til at anvende et bredt udsnit af digitale muligheder, herunder indgå i samarbejde med andre i digitale fællesskaber. Undervisningen skal bidrage til at udvikle elevernes evne til på reflekteret vis at udvælge, analysere og vurdere information. Endelig skal undervisningen bidrage til, at eleverne udvikler en kritisk tilgang til internettets teknologi og kommunikationsformer. 9

10 It og medier fylder meget i erhvervscase undervisningen og som værktøj i indsamling, behandling og præsentation af data. Det er gennem aktivt arbejdet med it og medier i undervisningen, at erhvervscase kan bidrage til at udvikle elevernes digitale dannelse samt analytiske, kritiske og kreative forståelse af it og medier. Der er tilgængelige informationer på nettet om virksomhederne og deres beslutninger. Det gælder også statistikker om virksomhedernes brancher og omverden i øvrigt. Da en case-virksomhed vil være et aktieselskab, undtagelsesvis et anpartsselskab, vil årsregnskaber være tilgængelige. Der er et stort udbud af tilgængelige platforme og net baserede applikationer, der kan understøtte arbejdsprocessen i erhvervscase. Det giver bl.a. gode muligheder for at kommunikere, samarbejde, dele viden og løbende vejlede eleverne. 4. Evaluering 4.1 Løbende evaluering Det fremgår af læreplanen, at Gennem individuel vejledning, brug af interne prøver og tilbagemeldinger på faglige aktiviteter skal eleverne undervejs i det samlede forløb bibringes en klar opfattelse af niveauet for og udviklingen i det faglige standpunkt. Grundlaget for evalueringen skal være de faglige mål. Der skal desuden gennemføres aktiviteter, som får eleverne til selv at reflektere over faglig udvikling. Specielt i forbindelse med PBL forløb inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. I tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige aktiviteter skal der ske en fokuseret vejledning med præcise anvisninger på forbedringer vedrørende anvendelse af fagets teori og faglige ræsonnementer. Den løbende evaluering bør dels forholde sig til elevens kompetenceudvikling i forhold til de faglige mål og dels forbedre undervisningen. Endvidere bør den løbende evaluering forholde sig generelt til elevens læringssituation og progression, arbejdsindsatsen, arbejdsbyrden, undervisningens tilrettelæggelse, elevernes indflydelse og holdets arbejdsmetoder Tilbagemeldinger bør ske med en fokuseret vejledning og præcise anvisninger på hvordan eleverne, den enkelte elev, kan forbedre anvendelsen af fagets teori og metode samt faglige ræsonnementer. 4.2 Prøveformer Det fremgår af læreplanen, Der afholdes mundtlig prøve på grundlag af en centralt stillet case ved slutningen af andet år i uddannelsen til merkantil studentereksamen. Eksamensgrundlaget er en synopsis. Ministeriet stiller en case til rådighed i forbindelse med den mundtlige prøve. Casen omfatter videointerviews med nøglepersoner fra en virksomhed og eventuelle relevante interne materialer fra virksomheden. Eksaminanderne udarbejder i forberedelsestiden en synopsis af et omfang på tre til fem sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Der gives ca. 48 timers forberedelsestid, dog ikke mindre end 48 timer. Synopsen udarbejdes i grupper af 3 til 4 elever, medmindre helt særlige hensyn gør sig gældende. I synopsen skitseres virksomhedens forretningsmodel, kritiske 10

11 succesfaktorer, de udfordringer virksomheden står overfor, og gruppens forslag til hvordan udfordringerne kan håndteres. Desuden indeholder synopsen metodeovervejelser, hvor gruppen forholder sig kritisk til arbejdsprocesser og resultater. Synopsen skal danne grundlag for en samtale mellem eksaminator, censor og eksaminanderne. Synopsen sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der eksamineres gruppevis. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Eksaminationen er todelt. Første del består af gruppens præsentation med udgangspunkt i selvvalgte dele fra gruppens synopsis, omfang ca. 15 minutter. Anden del omfatter en samtale mellem gruppe, eksaminator og censor med udgangspunkt i gruppens præsentation. Eksaminator og censor skal samlet have kompetence inden for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. Eksaminationen tilrettelægges sådan, at der sikres grundlag for en individuel bedømmelse af den enkelte eksaminand. Når forhold gør det nødvendigt, undtager skolens leder en eksaminand fra gruppevis eksamination. Eksamensgrundlaget ved den mundtlige prøve i erhvervscase er en synopsis, som eleverne har udarbejdet på grundlag af en case. Det er Udervisningsministeriet, der stiller den case, som skal anvendes til eksamen. Casen omfatter videointerviews med nøglepersoner fra en virksomhed og eventuelle relevante interne materialer fra virksomheden. Øvrige relevante materialer fra eller om case-virksomheden skal eleverne selv søge, vælge og behandle. Casen udleveres på et tidspunkt, der fastsættes af Undervisningsministeriet, og eleverne skal aflevere en synopsis efter mindst 48 timer, afhængigt af de praktiske omstændigheder på den enkelte skole. Mens udleveringstidspunktet for casen fastlægges centralt, kan skolen selv bestemme det nøjagtige tidspunkt for aflevering af synopsen. Udarbejdelsen af synopser finder sted i grupper på 3-4 elever. I et samarbejde med eleverne sammensætter skolen/lærerne grupperne til eksamen. Grupperne bør være sammensat, inden eksamenscasen udleveres. I særlige tilfælde, hvor det er helt umuligt at placere en elev i en gruppe, kan skolen give tilladelse til, at eleven udarbejder synopsen alene. Det er vigtigt at pointere, at det skal opfattes som en absolut undtagelse, at elever udarbejder synopsen eksempelvis alene. Synopsen har et omfang på tre til fem sider eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og bilag. Synopsen kan opfattes som et talepapir, der skitserer virksomhedens forretningsmodel, kritiske succesfaktorer, de udfordringer virksomheden står overfor, og gruppens forslag til hvordan udfordringerne kan håndteres. Desuden indeholder synopsen metodeovervejelser, hvor gruppen forholder sig kritisk til arbejdsprocesser og resultater. Synopsen danner grundlag for en samtale mellem eksaminator, censor og eksaminanderne. Synopsen sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der eksamineres gruppevis. Eksaminationstiden er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Når gruppen i første del, ca. 15 minutter, formidler udvalgte dele af synopsis, kan det anbefales at dette foregår i et samspil mellem alle gruppens medlemmer. Det kan desuden anbefales at eleverne har fokus på, at honorere alle de faglige mål via det der præsenteres. Anden del omfatter en samtale mellem gruppe, eksaminator og censor med udgangspunkt i gruppens præsentation. Eksaminator og censor skal sikre, at samtalen giver mulighed for at bedømme i hvilken grad den enkelte eksaminand præstation opfylder de faglige mål. 11

12 4.3 Bedømmelseskriterier I læreplanen beskrives bedømmelseskriterierne sådan: Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1 Der afgives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation. Eksaminandens synopsis skal således ikke indgå i bedømmelsen. Det er vigtigt, at alle 8 faglige mål for Erhvervscase i pkt er lagt til grund for helhedsvurderingen. Oversigt over karakterskalaen 12 Fremragende Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 7 God Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. 02 Tilstrækkelig Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Eksempel på karakterbeskrivelser for mundtlig prøve Karakter Vejledende beskrivelse 12 Samtalen er udtømmende i forhold til fagets mål. Eleven strukturerer, formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstrerer faglige færdigheder med få uvæsentlige mangler. Eleven kan med ingen eller få uvæsentlige mangler diskutere og vurdere case-virksomhedens problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst. 7 Samtalen opfylder fagets mål med en del mangler. Eleven strukturerer, formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstrerer faglige færdigheder med en del mangler. Eleven kan, med en del mangler og i nogen grad diskutere samt vurdere case-virksomhedens problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international kontekst. 02 Samtalen er den minimalt acceptable i forhold til fagets mål. Eleven strukturerer, formidler fagligt stof, formulerer faglig argumentation og demonstrerer faglige færdigheder på et acceptabelt minimum. Eleven kan på et acceptabelt minimum i ringe grad diskutere og vurdere case-virksomhedens problemstillinger med anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og inter- national kontekst. 12

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Afsætning A hhx, juni 2010

Afsætning A hhx, juni 2010 Bilag 7 Afsætning A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse.

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010

Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 Bilag 29 Virksomhedsøkonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget giver viden om virksomhedens bæredygtighed i en markedsorienteret

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

International økonomi A hhx, juni 2010

International økonomi A hhx, juni 2010 Bilag 16 International økonomi A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt,

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse 1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Studieområde 2 - Erhvervscase Birthe

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål

Bilag 18. It A hhx, juni 2010. 1. Identitet og formål Bilag 18 It A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet It er et samfundsvidenskabeligt fag med berøringsflader til teknologiske fagområder. Faget giver viden inden for databehandlingsteknologier

Læs mere

Organisation C. 1. Fagets rolle

Organisation C. 1. Fagets rolle Organisation C 1. Fagets rolle Organisation omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Eleverne skal kunne forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling. International økonomi A 1. Fagets rolle International økonomi omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse

Læs mere

Studieområdet htx, august 2017

Studieområdet htx, august 2017 Bilag 75 Studieområdet htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samspil mellem uddannelsens fag. I det samlede forløb indgår tekniske, naturvidenskabelige, humanistiske

Læs mere

Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014

Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Organisation C Valgfag Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Innovation B valgfag, juni 2010

Innovation B valgfag, juni 2010 Bilag 17 Innovation B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Innovation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger

Læs mere

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen

Innovation C. HH 3. år. Grenaa Handelsskole. J. P. Josiassensvej Grenaa 2008/2009. Jan Clausen J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2008/2009 Jan Clausen Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........4 Struktur på faget innovation C.6 Evaluering 8 Kilder...8 2 Indledning Hvorfor priorieteres

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Fra Bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) Bilag 11 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Bilag 33 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne

Læs mere

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Finansiering C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Samfundsfag A stx, august 2017

Samfundsfag A stx, august 2017 Bilag 125 Samfundsfag A stx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden og

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2013 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Eksamensprojekt innovation C.........5 Struktur på faget innovation

Læs mere

Økonomisk grundforløb, hhx

Økonomisk grundforløb, hhx Økonomisk grundforløb, hhx Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser

Vedrørende Kulturforståelse på de gymnasiale ungdomsuddannelser Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 190 Offentligt Foretræde den 26. april 2016 Iben Jensen og Michael Bang Sørensen. Vedrørende Kulturforståelse Vedrørende Kulturforståelse på de

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Kontoruddannelse med specialer Uddannelsestid 5 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2017-2018 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Idræt B valgfag, juni 2010

Idræt B valgfag, juni 2010 Bilag 15 Idræt B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra de natur- og sundhedsvidenskabelige samt de

Læs mere

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014

Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 Erhvervscase på IBC Undervisningsplan 2hhe marketing/psykologi Forår 2014 1. Karakteristik af virksomheden 6. Konsekvenser 7. Metode 2. Virksomhedens kritiske succesfaktorer 5. Handlingsforslag 8. Kildeliste

Læs mere

Erhvervsøkonomi C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014

Erhvervsøkonomi C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Erhvervsøkonomi C Valgfag Vejledning / Råd og vink Kontor for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle

Samfundsfag C. 1. Fagets rolle Samfundsfag C 1. Fagets rolle Samfundsfag handler om grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse af det moderne, globaliserede

Læs mere

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole

Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Lars Dombrowsky Roskilde Handelsskole Didaktik og arbejdsformer som lægger op den mundtlig eksamen i den nye læreplan Igangsætning af eksamensprojektet, herunder præcisering og roller under eksamensprojektet

Læs mere

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile

Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Retorik FIP Fagkonsulent Sune Weile Lov om gymnasiale uddannelser Generelt Særlige fokusområder ( 29): Håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet i et studie- og karriereperspektiv og personligt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet

Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni Identitet og formål. 1.1 Identitet Bilag 24 - fysik B Fysik B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer

Læs mere

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på htx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på htx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på htx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G Forsøgslæreplan 2017 Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det tilbyder et fagsprog, der gør det

Læs mere

Teknologi B htx, august 2017

Teknologi B htx, august 2017 Bilag 81 Teknologi B htx, august 2017 1 Identitet og formål 1.1 Identitet Faget teknologi omhandler sammenhængene mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger i et nationalt og globalt

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3

Ny fagkonsulent i studieområdet 1. Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2. Skriftlighed i studieområdet.3 Redaktion: Mette Lyng og Laila Madsen, fagkonsulenter Ny fagkonsulent i studieområdet 1 Nyt i studieområdet gruppeprøve til erhvervscaseeksamen..2 Skriftlighed i studieområdet.3 Spørgsmål og svar: Hvordan

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017

Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 Bilag 14 Kultur- og samfundsfaggruppen toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C. Faggruppen giver grundlæggende

Læs mere

Fysik B stx, juni 2010

Fysik B stx, juni 2010 Fysik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener

Læs mere

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag

Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Eksamensprojekt, hf-enkeltfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden.

Eleverne skal på en faglig baggrund og på baggrund af deres selv- og omverdensforståelse kunne navigere i en foranderlig og globaliseret verden. Psykologi C 1. Fagets rolle Psykologi handler om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt under givne livsomstændigheder. Den videnskabelige psykologi bruger

Læs mere

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017

FIP-kursus, historie hhx. 5. april 2017 FIP-kursus, historie hhx 5. april 2017 Status på læreplansarbejdet Læreplaner i høring frist for høringssvar 27.3. FIP-kurser i alle fag mar-maj Politisk behandling af høringssvar april Udstedelse af læreplaner

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold

Samfundsfag A 1. Fagets rolle 2. Fagets formål 3. Læringsmål og indhold Samfundsfag A 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der nationalt,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår 2011/12, termin maj-juni Campus Vejle HHX Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Erhvervsøkonomi C, valgfag

Erhvervsøkonomi C, valgfag Erhvervsøkonomi C, valgfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011

Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 Kemi C - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores materielle verden er baseret på, at

Læs mere

Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Finansiering B Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport

Evaluering af studieområdet på hhx. Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport Evaluering af studieområdet på hhx Tabelrapport 2016 Evaluering af studieområdet på hhx 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Organisation C, valgfag

Organisation C, valgfag Organisation C, valgfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber og giver anbefalinger

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017

Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 Bilag 18 Naturvidenskabelig faggruppe toårigt hf, august 2017 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Faggruppen omfatter fagene biologi, geografi og kemi. Faggruppen benytter sig af naturvidenskabelige metoder,

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

International teknologi og kultur C, valgfag

International teknologi og kultur C, valgfag International teknologi og kultur C, valgfag Vejledning Undervisningsministeriet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Gymnasie- og Tilsynskontoret, august 2017 Vejledningen præciserer, kommenterer, uddyber

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014

Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 [Bilag 17] Forsøgslæreplan for international økonomi B hhx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge.

Eleverne skal kunne formidle et emne med et fysikfagligt indhold til en udvalgt målgruppe, herunder i almene og sociale sammenhænge. Fysik B 1. Fagets rolle Faget fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser og forklaringer af fænomener i natur og teknik, som eleverne møder i deres hverdag. Faget giver samtidig

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Silkeborg den 10.11.2015 Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: Grundforløbets 2. del pædagogisk assistentuddannelsen Vejledende uddannelsestid: 12 uger 1. Fagets formål og profil 1.1 Fagets formål

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Fysik B htx, august 2017

Fysik B htx, august 2017 Bilag 60 Fysik B htx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger, forklaringer og modeller

Læs mere

Innovation C Valghold

Innovation C Valghold 1 Innovation C Valghold HH 3. år Videndjurs (Grenaa Handelsskole) J. P. Josiassensvej 44 8500 Grenaa 2012 Jan Clausen 2 Indledning... 3 Pressemeddelelse (camp og sjow)...4 Eksamensprojekt innovation C.........5

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere