Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K"

Transkript

1 Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: Policenr B Din forsikring bliver ændret Forsikringssted: Lyøvej i m.fl, 2000 Frederiksberg Gennem de senere år har vii Danmark set en betydelig ændring i vores klima, Vejret er blevet mere ustabilt og ekstremt, og især de kraftige skybrud har betydet en voldsom stigning i de erstatningsbeløb, som vi har betalt til vores kunder. Din forsikring skal give dig tryghed og hjælpe dig videre, når uheldet er ude, men omfanget af de sidste års skybrudsskader, og vores tro på at det ikke er sidste gang, at Danmark vil opleve disse vejrskader, gør, at vi desværre er nødsaget til at indføre skærpede vilkår for skybrudsskader i kælder. Hvad betyder det præcis for dig? På din bygningsforsikring indfører vi pr. 01, skærpede vilkår for skybrudsskader i kælderen. Du kan læse vitkårsteksten på vedlagte Policetillæg vedrørende skybrudsskader i kælderen, og vi vil bede dig opbevare dette pohcetillæg sammen med din police. Ændringen sker i overensstemmelse med de regler, der er nævnt i forsikringsvilkårene. Hvis du ikke har kælder, får det skærpede vilkår ingen konsekvenser for din forsikringsdækning. Mulighed for at opsige forsikringen Det er vores håb, at du trods denne ændring fortsat ønsker at være forsikret hos os, men skulle du ønske at opsige forsikringen, kan dette ske skriftligt med blot en dags varsel. Hvis din bygningsforsikring også indeholder dækning for bygningsbrand, er det af hensyn til eventuelle panthavere i ejendommen og ifølge lov om finansiel virksomhed et andet forsikringsselskab, der skal opsige forsikringen hos os. Spørgsmål Skulle du have spørgsmål til dette brevs indhold, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Købstædernes Forsikring VAO5A side i af 2 Kebstædemes Forsikring, Gensidfg Grønningen København K ti! CVR wvnvkab,dk

2 7j Kobstædernes Forsikring Policetillæg vedrørende skybrudsskader i kælderen - oktober 2011 PoHcenr B Forsikringssted: Lyøvej I m.fl, 2000 Frederiksberg Bygriingsforsikring VAO5A Særlige forhold ved skybrudsskade i kælder Forudsætning for dæknin Toiletter og afløb der ikke benyttes skat afbtændes. BegrænsninQer i dækningen Forsikringen dækker ikke vandskade på bygningsdele, som er at organisk materiale (eksempelvis træ) eller vandskade på bygningsde[e, som ikke er vandresistente (eksempelvis gipsplader). Tv-installationer og øvrige installationer inkl. kabelføring er kun dækket, hvis det er hævet min. 25 cm over gulvet. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på 20% af det samlede skadebeløb. Er forsikringen oprettet med en genere! selvrisiko, vil denne også blive fratrukket. VAOSA Side 2 af 2 Købstædenies Forsikring, Gensïdig. Grønningen I 1270 København 1< tlf CVR kab kab.dk

3 4 jfrjj Forsikring Forsikringsvilkår nr Zto Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Grønningen i Telefon Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax forsikringsselskab 1-Ijemmeside: CVR.nr

4 1 Emne: 100 INDLEDNING I JO Indtegning og ikrafttræden 120 Hvem er sikret7 Indhoidsfortegnelse for Bygnhigsforsikring Side: FORSIKRINGSFORMER Fuld- og nyværdiforsikring Dagsværdiforsikring Sumforsikring Første-risikoforsikring HVILKE GENSTANDE DÆKKES?. 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 Bygningsbrandforsikring 420 Bygningsbrandforsikring dækker ikke... FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT 400 Selvrisiko Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring ved offentlige myndigheders krav FORHOLD I SKADETILFÆLDE Begrænsning af skade Anmeldelse af skade Opgørelse af skade Erstatningsopgørelse ved forskellige Erstatningens udbetaling Panthavers interesser Voldgift UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN Restværdiforsikring, der udløses ved en skadegrad på 50 pct. Kortsiutningsforsikring Tørkogrïingsforsikring Udvidet jordskadedækning Forsikring for bygning under opførelse eller ombygning.. Huslejetabsforsikring 1-Iusejeransvarsforsikring Glasforsikring Udvidet glasforsikring for erhvervsiokaler Sanitetsforsikring Udvidet sanitetsforsikring for erhvervslokaler

5 2 790 Rørskadeforsikring for skjulte rør. 795 Forsikring mod rørskade på stikledninger 800 SÆRLIGE UDVIDELSER FOR REBOELSESEJENDOMME 810 Nøgleforsikring for beboelsesejendomme 820 Vasketøjsforsikring for beboelsesejendomme i Emne: Side: SÆRLIGE UDVIDELSER FOR ANDELSBOLJG-/EJERLEJLIGI-JEDSFORENJNGER Udvidet huslejetab Løsøreforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Retshjæ}psforsikring Foreningsansvar GENERELLE BETINGELSER Undtagelser Forhold under forsikringens løbetid. Vedtægt Lovgivning m.v ORDFORKLARING 26

6 3 100 INDLEDNING 110 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN 111 Indtegning sker på grundlag af en af Købstædernes Forsikring foretaget vurdering, ved selvangivelse eller ved andet forsikringsgrundlag efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen, 112 Indtegning af bygninger før eller under opførelse sker efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder for forsikring af bygninger under ombygning. 113 Når vurderingsforretning, selvangivelse eller andet forsikringsgrundlag er modtaget, udstedes police. 114 Kbstædernes Forsikrings risiko indtræder, hvis ikke andet er aftalt, på det tidspunkt, hvor vurdering er foretaget eller andet forsikringsgrundlag er modtaget af Købstædernes Forsikrings hovedkontor. 120 HVEM ER SIKRET? 121 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 122 Sikret under forsikring for bygning under opførelse eller ombygning (punkt 750) er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB92 (Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer af 10. december 1992) er forpligtet til at tegne og betale forsikring mod brand og storm, jf. punkt Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning ansatte medhjælp,jf. punkt FORSIKRINGSFORMER 210 FULD- OG NYVÆRPIFORSIKRING Bygninger forsikret til fuld- og nyværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede. For fuld- og nyværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriseme er ikke påkrævet Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen efter bestemmelserne om indeksreguleret dagsværdiforsikring,jf, punkt DAGS VÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret dagsværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug For indeksreguleret dagsværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet. 230 SUMFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret suinforsikring er dækket med maksimalt den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, og som fremgår af policen, med ændringer i medfør af punkt Er en bygnings dagsværdi større end den indeksregulerede forsikringssum, nedsættes erstatningen i forholdet mellem den indeksregulerede forsikringssum og den til enhver tid værende dagsværdi (forsikringsværdi) 240 FØRSTE-RISIKOFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret første-risikoforsikring er dækket som ved fuld- og nyværdiforsikring, dog maksimalt med den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, med ændringer i medfør af punkt Underforsikring kan ikke gøres gældende Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 300 HVILKE GENSTANDE DÆKKES? 310 De på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive fundament indtil en dybde af en meter under jordlinie eller en meter under kældergulv Bygninger på trapæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdækninger og vindmøller er kun forsikret mod brandskade (punkt 410), 311 Uden særskilt angivelse i policen er følgende omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren, jf. Forsikring Pensions fordelingsvejledning af februar 2004:

7 4 311.JO Faste ej-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste arrnawrer, men ikke sikringer, lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 311,21 Ved vaskeanlæg i beboervaskerier dækkes ikke skader på mønl-. polet- og betalingskortautoniatet 311,22 Glas eller ruder af andet materiale, sanitet, markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder er kun dækket mod brandskade (punkt 410). Glas eller ruder af andet materiale kan dog medforsikres mod anden skade end brandskade ved tegning af glasforsikring, se punkt 770 og punkt 775. Wc-kummer og cisterner er endvidere dækket mod frostsprængning (punkt 434). Yderligere dækning for sanitet kan etableres ved tegning af sanitetsforsikring (punkt 780 og punkt 785) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller er Jagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 311,40 Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit deraf samt beredskabsmateriel Antenner samt anlæg til hybridnet til ikke erhvervsmæssig brug, flagstænger, gårdbelægninger, grundvandspumper, murede hegn, tårn- og facadeure samt nedgravede svømmebassiner incl, eventuel overdækning Andre hegn, dog ikke levende hegn, er dækket mod brandskade (punkt 410) Vægmalerier, relieffer, udvendig udsinykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, med indtil kr., indeksreguleret i medfçr af punkt Jiaveanlæg i det omfang, forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning; det vil for buske og træer sige ikke over fire år gamle planter. Sådan erstatning kan højst andrage I pct. af bygningernes samlede forsikringssum, respektive nybygningsværdi. Der kan dog altid ydes indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 312 Særlig indretning af legepladser beliggende på den forsikrede ejendoms matr. nr., med indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Genstande nævnt i punkt , der ikke er fast- monteret på bygning, er kun omfattet af forsikring mod anden bygningsbeskadigelse (punkt 430 og 440), såfremt skaden er en følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 314 Andre genstande m.v. end de ovenfor under punkt 300 nævnte er kun medforsikret, for så vidt de udtrykkeligt er anført i policen. 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 BYGNJNGSBRANDFORSIKRJNG Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 411 Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen flainmedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Lynnedslag, herunder overspændingjinduktion eller andre elektriske fænomener, foreligger, når lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, i hvilke de forsikrede genstande beror Eksplosion er en nionientant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de rcagerende stoffer. 412 Sprængning af darnpkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under rriomentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. SØnderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft. væsketryk eller istryk, dækkes ikke.

8 5 413 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 414 Tørkoguing af kedler til rumopvarmning af beboelsesbygninger samt andre kedler, der overvejende anvendes til rumopvarmning, med højst 120 kw ( kai/b) indfyringseffekt. 415 Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 426 BYGNKNGSBRANDFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning. overophedning og smeltning Skade ved kortslutning, induktion, overspænding eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Kortslutningsskader kan dog meddækkes ved tegning af tillægsforsikring, se punkt Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 431 Tilfældig ndstrømning af vand fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer samt akvarier, vandsenge og beholdere hørende til de under ptinkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer, herunder tøle- og fryseanlæg samt beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, men ikke skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank og de under punkt 431. i 0 og punkt nævnte anlæg, genstande og beholdere skade Forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nediøbsrør. Dog dckkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløhsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade ved udsivning, bortset fra de under punkt 432 nævnte tilfælde. 432 Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer, men ikke udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade som følge af udsivning fra rør i tanke, kedler, beholdere og lignende Udgifter til reparation af utætheder i forsikrede rør, udgifter til sporing af utætheder samt udgifter til reparation af ubeskadigede bygningsdele, som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rørskade, kan meddækkes ved tegning af rørskadeforsikring for skjulte rør, se punkt 790 samt forsikring mod rørskade på stikledniriger, se punkt 795. Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, 50 eller vandløb, skade som følge af nedbør og vand, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en 433

9 6 umiddelbar følge af stonnskade på bygningen. 434 Frost.sprængning al røranlæg, der tilfører bygningen vand, røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vandog sanitetsinstallationer, centraj varme og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdeit, pumper, inålere og radiatorer, wc-kummer og cisterner, men ikke frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, udgifter til optøning. 435 Snetryk dvs, skade forårsaget af sneens tyngde på tagfiader og andre bygningsdele. 436 Storm (herunder skypurnpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge at storm- skade på bygningen, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. 437 Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. 438 Pàkørse( og væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne. 439 Dør-sprængning, hvorved forståes den direkte skade på dør og karm som følge at, at politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lignende myndighed Sprænger døre for at komme ind i bygning eller rum. 440 FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes fejlkonstruktion, inaterialefeji, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade forårsaget af råd og/eller rådbor-ehuller Svampe- og insektskade medmindre sådan risiko udtrykkeligt er medforsikret på policen, og dai henhold til de under Svampe- og insektskadeforsikring (punkt 450) anførte betingelser, herunder begrænsninger og undtagelser Indirekte skade eller tab. 1-luslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt SVAMPE- OG INSEI(TSKADEFORSJICIUT 4G Hvilke genstande dækkes? Se punkt Hvilke genstande dækkes ikke? Skade på verandaer, terrasser, udestuer, altaner, svalegange, garager, carporte, skure eller lignende af træ Skade på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælkelag Skade på alle bygningsdele under terrænniveau Skade i synligt eller skjult bindingsværk og skade, der udbreder sig derfra Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, for eksempel udvendige trapper, bal- koner, so(afskærmning, pergolaer og plankeværker. 450,26 Skade på sternbeklædning, vindskeder og de tilhørende dæklister Skade på uafdækkede spær, hjælke- og remender Hvilke skader erstattes? Direkte skade forårsaget at angreb af træ- og mur- ødelæggende svampe og insekter i de forsikrede genstande, når angrebet har svækket træ- eller mur- værkets hæreevne Det er en betingelse, at skaden er observeret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør Det er en betingelse, at skaden skyldes, at opfugtning af træet er sket utilsigtet, og at skaden er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i Skade som følge af mangeltuld vedligeholdelse.

10 7 relation til de skadede bygningsdeles normalt forventede resterende levetid. 452 Skadeopgørelse De samlede erstatningsbeløh kan i hele forsikringstiden ikke overstige i alt 1.000,000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for hver af skadearterne svampeskade og insektskade Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, såfremt dette er påkrævet at hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb afhusbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 460 SVAMPE- OG INSEKTSKADEFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse I 2 Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller Skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Skade, der kun har misfarvning til følge som for eksempel blåsplint Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT SELVRISIKO 510,10 Af enhver skade, der henhører under punkt 400 bærer sikrede en selvrisiko på kr., indeksreguleret i medfr af punkt FØLGEUDGIFTER Ud over de under punkt 400 nævnte skader, dækker forsikringen endvidere: 521 Skader, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under for sikringen dækkede skader. Forsikrede genstande, der bortkommer under en brand. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. 524 Nødvendige udgifter til oprydning at forsikrede genstande efter en skade, For udgifter til oprydning at Ibrurenede genstande gælder særlige regler, se punkt Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 525 Såfremt en af forsikringen omfattet skadebegivenhed medfører fomrenng af det forsikrede, dækkes nødvendige udgifter til oprydning, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen Dækningen ydes på første-risikobasis og er begrænset til 20 pct. af bygningernes samlede forsikringsgrundlag, dog maksimalt w. Der kan dog altid ydes indtil kr. pr. skadebegivenhed. Beløbene indeksreguleres i medfør at punkt Dækningen omfatter ikke - rensning at jord, - forurening efter en ikke dækningsherettiget skade, - forurening efter siveskader, - forurening efter gamle depoter i jord Det er en betingelse for at yde dækning for oprydning af forurenede genstande, at offentlige myndigheder stiller krav om oprydning mv. i kraft at gældende lovgivning. 530 FORØGEDE BYGGEUDGIFTER Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegi venhed dækkes forøgede hyggeudgifter, som ved istandsættelse eller genopførelse påføres Forsik ringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivnin gen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførel se i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted.

11 Erstatningen kan højst andrage 10 pct. af den skadede bygnings eller bygningslitras forsikringsgrundlag. Der kan dog altid ydes indtil kr. for hver bygning, indeksreguleret i medfør al punkt Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af alder og brug ikke overstiger 30 pct. af nyværdien, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som al myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. 540 RESTVÆRDWORSIKRJNG VED OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS KRAV Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunk-tet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pct. af nyværdien Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen. 600 FORHOLD I SKADETILFÆLDE 610 BEGRÆNSNING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til at begrænse skaden, ligesom Købstædernes Forsikring er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 620 ANMELDELSE AF SKADE 621 I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest sende anmeldelse til Købstædernes Forsikring indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. Indbrudstyveri og hærværksskader i forbindelse hermed skat endvidere straks anmeldes til politiet. 622 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før KØbstædernes Forsikring har givet sit samtykke dertil. 623 Ved ansvarsskade ska] der straks indsendes meddelelse til Købstædernes Forsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst Erstatningspligt eller erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Kbstædemes Forsikrings saintykke, og KØbstædernes Forsikring træffer alene bestemmelse om sagens behandling. 630 OPGØRELSE AF SKADE 631 Skadevurdering foretages efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. 632 Skaden anses for total, når den forsikrede bygning er fuldstændig ødelagt, el Jer når de på grunden tilbageværende dele af bygningen overvejende er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan bibeholdes, når bygnin gen skal bringes i samme stand, som før skaden ind traf, I andre tilfælde betragtes skaden som partiel. 633 Købstædernes Forsikring er berettiget til at istand-! sætte en beskadiget bygning, til at istandsætte e1ler ombytte beskadigede genstande og til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsik ringsværdi før skaden. 634 Ved erstatningsfastsættelse kan i intet tilfælde be nyttes priser for dyrere materialer og genstande endj i den skadede bygning og højst priser for standard-j materialer, der ikke er specialfrernstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment1 anvendt på skadetidspunktet (dvs, at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder) Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, erstattes ikke. 636 Hvis de beskadigede bygninger eller dele deraf for ud for skaden var bestemt til nedbrydning eller ud skiftning, fastsættes erstatningen til værdien al byg ningsmaterialerne med fradrag al nedbiydningsoin kostningerne Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes desuden en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog i intet tilfælde overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, såfremt skaden var blevet udbedret,

12 9 637 For bygninger, der henligger forladte, og hvor Kç bstædernes Forsikring har accepteret denne risiko, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 638 Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen Værdien af brugbare rester beregnes efter samme regler, som den egentlige skadeserstatning. 638,11 Såfremt resterne ikke kan anvendes til genopførelse, eller såfremt gældende forskrifter er til hinder herfor, og dispensation fra forskrifterne ikke kan opnås, ansættes de brugbare rester til den værdi, som de har til andet formål Forsikringstageren er forpligtet til at overtage arivendelige rester. 640 ERSTATNINGSOPGØRELSE VED FORSKELLIGE FO1{SIKRINGSFORMER 641 Fuld- og nyværdiforsikring I skadetilfælde fastsættes erstatningen for fuld- og nyværdiforsikrede bygninger til det beløb, som det uden unødigt ophold vil koste at istandsætte bygningen eller ved totalskade på samme sted og med gængs byggemåde at opføre en bygning svarende til den nedbrændte, jf. i Øvrigt punkt Fradrag for forringelse på grund al alder og brug skal dog ske, hvis forringelsen af det beskadigede samlet overstiger 30 pct. al nyværdien for dette, eller hvis erstatningen udbetales kontant, se også punkt Dagsværdiforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret dagsværdiforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring, men her foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 643 Sumforsikring Ved totalskade på en sumforsikret bygning fastsættes erstatningen til bygningens forsikringssum, dog højst til bygningens dagsværdi (forsikringsværdi) Ved partiel skade fastsættes erstatningen til det beløb, som vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. Hvis der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen i forholdet mellem forsikringssum og forsikringsværdi. 644 Første-risikoforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret førsterisikoforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring Erstatningen kan dog ikke overstige forsikringssummen med ændring i medfør af punkt ERSTATNINGENS UDBETALING 651 Før en erstatning kan komme til udbetaling, må forsikringstageren godtgøre over for KØbstædemes Forsikring, at de Ødelagte bygninger mv. er genopført eller istandsat Hvis der er fastsat et erstatningsbeløb må forsikringstageren desuden godtgøre, at udgifterne til genopførelse eller istandsættelse andrager eller overstiger det fastsatte erstatningsbeløb. Er dette ikke tilfældet nedsættes erstatningen tilsvarende. 652 Mindre erstatningsbeløb kan efter KØbstædernes Forsikrings direktions bestemmelser udbetales uden dokumentation for anvendelsen. 653 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Erstatningen kan ikke overstige bygningens handeisværdi. 660 PANT*L4VERS INTERESSER En erstatning kan udbetales til nybygning uden for skadestedet, til opførelse al bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte eller til fri rådighed (se punkt 653), såfremt panthavere og andre i ejendommen berettigede samtykker heri. 670 VOLDGIFT 671 Såvel forsikringstageren som Købstædernes Forsikring er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, al hvilke forsikringstageren vælger den ene, og Kbstædernes Forsikring vælger den anden. Voldgiftsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde al uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne al uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 672

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk husforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 41-04 Gælder fra februar 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til forsikringsaftalelovens

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hus

Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser for Hus Forsikringsbetingelser nr. 14T9 Gælder fra 01.03.2015 TJM 518-2 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Hus Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014

Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Dato: 1. april 2014 Sagsbehandler 1. kontor Håndbog for Folkekirkens Forsikrings- og Selvforsikringsordning 2014 Indhold 1. Indledning... 6 Side 2 1.1. Introduktion... 6 1.2. Anmeldelse af skader m.m....

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Dækningsskema for

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL

Familieforsikring. Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING. FAB-A Side 1. Forsikringsbetingelser FA3-FADL FAMILIEFORSIKRING FA3-FADL FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 3 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 Indboforsikringen 4 3. Hvilke

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere