Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K"

Transkript

1 Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: Policenr B Din forsikring bliver ændret Forsikringssted: Lyøvej i m.fl, 2000 Frederiksberg Gennem de senere år har vii Danmark set en betydelig ændring i vores klima, Vejret er blevet mere ustabilt og ekstremt, og især de kraftige skybrud har betydet en voldsom stigning i de erstatningsbeløb, som vi har betalt til vores kunder. Din forsikring skal give dig tryghed og hjælpe dig videre, når uheldet er ude, men omfanget af de sidste års skybrudsskader, og vores tro på at det ikke er sidste gang, at Danmark vil opleve disse vejrskader, gør, at vi desværre er nødsaget til at indføre skærpede vilkår for skybrudsskader i kælder. Hvad betyder det præcis for dig? På din bygningsforsikring indfører vi pr. 01, skærpede vilkår for skybrudsskader i kælderen. Du kan læse vitkårsteksten på vedlagte Policetillæg vedrørende skybrudsskader i kælderen, og vi vil bede dig opbevare dette pohcetillæg sammen med din police. Ændringen sker i overensstemmelse med de regler, der er nævnt i forsikringsvilkårene. Hvis du ikke har kælder, får det skærpede vilkår ingen konsekvenser for din forsikringsdækning. Mulighed for at opsige forsikringen Det er vores håb, at du trods denne ændring fortsat ønsker at være forsikret hos os, men skulle du ønske at opsige forsikringen, kan dette ske skriftligt med blot en dags varsel. Hvis din bygningsforsikring også indeholder dækning for bygningsbrand, er det af hensyn til eventuelle panthavere i ejendommen og ifølge lov om finansiel virksomhed et andet forsikringsselskab, der skal opsige forsikringen hos os. Spørgsmål Skulle du have spørgsmål til dette brevs indhold, er du naturligvis velkommen til at kontakte os. Venlig hilsen Købstædernes Forsikring VAO5A side i af 2 Kebstædemes Forsikring, Gensidfg Grønningen København K ti! CVR wvnvkab,dk

2 7j Kobstædernes Forsikring Policetillæg vedrørende skybrudsskader i kælderen - oktober 2011 PoHcenr B Forsikringssted: Lyøvej I m.fl, 2000 Frederiksberg Bygriingsforsikring VAO5A Særlige forhold ved skybrudsskade i kælder Forudsætning for dæknin Toiletter og afløb der ikke benyttes skat afbtændes. BegrænsninQer i dækningen Forsikringen dækker ikke vandskade på bygningsdele, som er at organisk materiale (eksempelvis træ) eller vandskade på bygningsde[e, som ikke er vandresistente (eksempelvis gipsplader). Tv-installationer og øvrige installationer inkl. kabelføring er kun dækket, hvis det er hævet min. 25 cm over gulvet. Selvrisiko Der gælder en selvrisiko på 20% af det samlede skadebeløb. Er forsikringen oprettet med en genere! selvrisiko, vil denne også blive fratrukket. VAOSA Side 2 af 2 Købstædenies Forsikring, Gensïdig. Grønningen I 1270 København 1< tlf CVR kab kab.dk

3 4 jfrjj Forsikring Forsikringsvilkår nr Zto Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Grønningen i Telefon Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax forsikringsselskab 1-Ijemmeside: CVR.nr

4 1 Emne: 100 INDLEDNING I JO Indtegning og ikrafttræden 120 Hvem er sikret7 Indhoidsfortegnelse for Bygnhigsforsikring Side: FORSIKRINGSFORMER Fuld- og nyværdiforsikring Dagsværdiforsikring Sumforsikring Første-risikoforsikring HVILKE GENSTANDE DÆKKES?. 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 Bygningsbrandforsikring 420 Bygningsbrandforsikring dækker ikke... FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT 400 Selvrisiko Følgeudgifter Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) Restværdiforsikring ved offentlige myndigheders krav FORHOLD I SKADETILFÆLDE Begrænsning af skade Anmeldelse af skade Opgørelse af skade Erstatningsopgørelse ved forskellige Erstatningens udbetaling Panthavers interesser Voldgift UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN Restværdiforsikring, der udløses ved en skadegrad på 50 pct. Kortsiutningsforsikring Tørkogrïingsforsikring Udvidet jordskadedækning Forsikring for bygning under opførelse eller ombygning.. Huslejetabsforsikring 1-Iusejeransvarsforsikring Glasforsikring Udvidet glasforsikring for erhvervsiokaler Sanitetsforsikring Udvidet sanitetsforsikring for erhvervslokaler

5 2 790 Rørskadeforsikring for skjulte rør. 795 Forsikring mod rørskade på stikledninger 800 SÆRLIGE UDVIDELSER FOR REBOELSESEJENDOMME 810 Nøgleforsikring for beboelsesejendomme 820 Vasketøjsforsikring for beboelsesejendomme i Emne: Side: SÆRLIGE UDVIDELSER FOR ANDELSBOLJG-/EJERLEJLIGI-JEDSFORENJNGER Udvidet huslejetab Løsøreforsikring Bestyrelsesansvarsforsikring Retshjæ}psforsikring Foreningsansvar GENERELLE BETINGELSER Undtagelser Forhold under forsikringens løbetid. Vedtægt Lovgivning m.v ORDFORKLARING 26

6 3 100 INDLEDNING 110 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN 111 Indtegning sker på grundlag af en af Købstædernes Forsikring foretaget vurdering, ved selvangivelse eller ved andet forsikringsgrundlag efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen, 112 Indtegning af bygninger før eller under opførelse sker efter retningslinier, der fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder for forsikring af bygninger under ombygning. 113 Når vurderingsforretning, selvangivelse eller andet forsikringsgrundlag er modtaget, udstedes police. 114 Kbstædernes Forsikrings risiko indtræder, hvis ikke andet er aftalt, på det tidspunkt, hvor vurdering er foretaget eller andet forsikringsgrundlag er modtaget af Købstædernes Forsikrings hovedkontor. 120 HVEM ER SIKRET? 121 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede. 122 Sikret under forsikring for bygning under opførelse eller ombygning (punkt 750) er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB92 (Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer af 10. december 1992) er forpligtet til at tegne og betale forsikring mod brand og storm, jf. punkt Sikret under husejeransvarsforsikringen er tillige den ved ejendommens pasning ansatte medhjælp,jf. punkt FORSIKRINGSFORMER 210 FULD- OG NYVÆRPIFORSIKRING Bygninger forsikret til fuld- og nyværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede. For fuld- og nyværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriseme er ikke påkrævet Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen efter bestemmelserne om indeksreguleret dagsværdiforsikring,jf, punkt DAGS VÆRDIFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret dagsværdi betragtes til enhver tid som forsikret til, hvad det koster at genopføre bygninger i det væsentlige svarende til de skadede, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug For indeksreguleret dagsværdiforsikring gælder ingen forsikringssum, og ændring af forsikringen på grund af svingninger i byggepriserne er ikke påkrævet. 230 SUMFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret suinforsikring er dækket med maksimalt den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, og som fremgår af policen, med ændringer i medfør af punkt Er en bygnings dagsværdi større end den indeksregulerede forsikringssum, nedsættes erstatningen i forholdet mellem den indeksregulerede forsikringssum og den til enhver tid værende dagsværdi (forsikringsværdi) 240 FØRSTE-RISIKOFORSIKRING Bygninger forsikret til indeksreguleret første-risikoforsikring er dækket som ved fuld- og nyværdiforsikring, dog maksimalt med den forsikringssum, som for den enkelte bygning er fastsat af forsikringstageren, med ændringer i medfør af punkt Underforsikring kan ikke gøres gældende Hvis det beskadigede på skadetidspunktet er forringet med mere end 30 pct. af nyværdien, opgøres erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 300 HVILKE GENSTANDE DÆKKES? 310 De på forsikringsstedet beliggende bygninger inklusive fundament indtil en dybde af en meter under jordlinie eller en meter under kældergulv Bygninger på trapæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, halvtage, baldakiner, overdækninger og vindmøller er kun forsikret mod brandskade (punkt 410), 311 Uden særskilt angivelse i policen er følgende omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører forsikringstageren, jf. Forsikring Pensions fordelingsvejledning af februar 2004:

7 4 311.JO Faste ej-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler, - kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, - lysinstallationer, herunder faste arrnawrer, men ikke sikringer, lysstofrør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer, - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, - elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, - vaskeanlæg og hårde hvidevarer. 311,21 Ved vaskeanlæg i beboervaskerier dækkes ikke skader på mønl-. polet- og betalingskortautoniatet 311,22 Glas eller ruder af andet materiale, sanitet, markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende energikilder er kun dækket mod brandskade (punkt 410). Glas eller ruder af andet materiale kan dog medforsikres mod anden skade end brandskade ved tegning af glasforsikring, se punkt 770 og punkt 775. Wc-kummer og cisterner er endvidere dækket mod frostsprængning (punkt 434). Yderligere dækning for sanitet kan etableres ved tegning af sanitetsforsikring (punkt 780 og punkt 785) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller er Jagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. 311,40 Anlæg til brandsikring af bygningen eller afsnit deraf samt beredskabsmateriel Antenner samt anlæg til hybridnet til ikke erhvervsmæssig brug, flagstænger, gårdbelægninger, grundvandspumper, murede hegn, tårn- og facadeure samt nedgravede svømmebassiner incl, eventuel overdækning Andre hegn, dog ikke levende hegn, er dækket mod brandskade (punkt 410) Vægmalerier, relieffer, udvendig udsinykning på bygningen, kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet er aftalt Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift, med indtil kr., indeksreguleret i medfçr af punkt Jiaveanlæg i det omfang, forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning; det vil for buske og træer sige ikke over fire år gamle planter. Sådan erstatning kan højst andrage I pct. af bygningernes samlede forsikringssum, respektive nybygningsværdi. Der kan dog altid ydes indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted. 312 Særlig indretning af legepladser beliggende på den forsikrede ejendoms matr. nr., med indtil kr., indeksreguleret i medfør af punkt Genstande nævnt i punkt , der ikke er fast- monteret på bygning, er kun omfattet af forsikring mod anden bygningsbeskadigelse (punkt 430 og 440), såfremt skaden er en følge af en dækningsberettiget bygningsskade. 314 Andre genstande m.v. end de ovenfor under punkt 300 nævnte er kun medforsikret, for så vidt de udtrykkeligt er anført i policen. 400 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 410 BYGNJNGSBRANDFORSIKRJNG Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 411 Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen flainmedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig Lynnedslag, herunder overspændingjinduktion eller andre elektriske fænomener, foreligger, når lynet påviseligt er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, i hvilke de forsikrede genstande beror Eksplosion er en nionientant forløbende kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af de rcagerende stoffer. 412 Sprængning af darnpkedler og autoklaver Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under rriomentan udligning af forskellige tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. SØnderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft. væsketryk eller istryk, dækkes ikke.

8 5 413 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldende genstande derfra, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. 414 Tørkoguing af kedler til rumopvarmning af beboelsesbygninger samt andre kedler, der overvejende anvendes til rumopvarmning, med højst 120 kw ( kai/b) indfyringseffekt. 415 Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 426 BYGNKNGSBRANDFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade, der ikke kan anses som brand, for eksempel svidning, forkulning. overophedning og smeltning Skade ved kortslutning, induktion, overspænding eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Kortslutningsskader kan dog meddækkes ved tegning af tillægsforsikring, se punkt Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande ved: 431 Tilfældig ndstrømning af vand fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer samt akvarier, vandsenge og beholdere hørende til de under ptinkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, olie og kølevæske fra røranlæg og dertil knyttede faste installationer, herunder tøle- og fryseanlæg samt beholdere hørende til de under punkt 311 nævnte genstande med et rumindhold på 20 liter eller mere, men ikke skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietank og de under punkt 431. i 0 og punkt nævnte anlæg, genstande og beholdere skade Forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nediøbsrør. Dog dckkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløhsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade ved udsivning, bortset fra de under punkt 432 nævnte tilfælde. 432 Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme- og sanitetsinstallationer, men ikke udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, samt hermed forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og retablering af ubeskadigede bygningsdele, skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, skade forårsaget ved vand fra tagrender og disses nedløbsrør. Dog dækkes skade forårsaget ved vand fra skjulte nedløbsrør, vandskade som følge af frostskade i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, med mindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, skade som følge af udsivning fra rør i tanke, kedler, beholdere og lignende Udgifter til reparation af utætheder i forsikrede rør, udgifter til sporing af utætheder samt udgifter til reparation af ubeskadigede bygningsdele, som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rørskade, kan meddækkes ved tegning af rørskadeforsikring for skjulte rør, se punkt 790 samt forsikring mod rørskade på stikledniriger, se punkt 795. Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem normalt dimensionerede og intakte afløbsledninger, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, 50 eller vandløb, skade som følge af nedbør og vand, der trænger igennem utætheder og åbninger, der ikke er en 433

9 6 umiddelbar følge af stonnskade på bygningen. 434 Frost.sprængning al røranlæg, der tilfører bygningen vand, røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vandog sanitetsinstallationer, centraj varme og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler, beholdeit, pumper, inålere og radiatorer, wc-kummer og cisterner, men ikke frostsprængning i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning, udgifter til optøning. 435 Snetryk dvs, skade forårsaget af sneens tyngde på tagfiader og andre bygningsdele. 436 Storm (herunder skypurnpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge at storm- skade på bygningen, men ikke skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. 437 Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed. 438 Pàkørse( og væltende eller nedstyrtende genstande, der udefra beskadiger bygningerne. 439 Dør-sprængning, hvorved forståes den direkte skade på dør og karm som følge at, at politi, brandvæsen, ambulancefolk eller lignende myndighed Sprænger døre for at komme ind i bygning eller rum. 440 FORSIKRING MOD ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes fejlkonstruktion, inaterialefeji, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade forårsaget af råd og/eller rådbor-ehuller Svampe- og insektskade medmindre sådan risiko udtrykkeligt er medforsikret på policen, og dai henhold til de under Svampe- og insektskadeforsikring (punkt 450) anførte betingelser, herunder begrænsninger og undtagelser Indirekte skade eller tab. 1-luslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt SVAMPE- OG INSEI(TSKADEFORSJICIUT 4G Hvilke genstande dækkes? Se punkt Hvilke genstande dækkes ikke? Skade på verandaer, terrasser, udestuer, altaner, svalegange, garager, carporte, skure eller lignende af træ Skade på alle bygningsdele under det niveau, der dannes af stueetagens gulve/gulvbjælkelag Skade på alle bygningsdele under terrænniveau Skade i synligt eller skjult bindingsværk og skade, der udbreder sig derfra Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, for eksempel udvendige trapper, bal- koner, so(afskærmning, pergolaer og plankeværker. 450,26 Skade på sternbeklædning, vindskeder og de tilhørende dæklister Skade på uafdækkede spær, hjælke- og remender Hvilke skader erstattes? Direkte skade forårsaget at angreb af træ- og mur- ødelæggende svampe og insekter i de forsikrede genstande, når angrebet har svækket træ- eller mur- værkets hæreevne Det er en betingelse, at skaden er observeret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør Det er en betingelse, at skaden skyldes, at opfugtning af træet er sket utilsigtet, og at skaden er karakteriseret ved en hurtigt forløbende ødelæggelse i Skade som følge af mangeltuld vedligeholdelse.

10 7 relation til de skadede bygningsdeles normalt forventede resterende levetid. 452 Skadeopgørelse De samlede erstatningsbeløh kan i hele forsikringstiden ikke overstige i alt 1.000,000 kr. (beløbet indeksreguleres ikke) for hver af skadearterne svampeskade og insektskade Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifterne til udskiftning eller afstivning af det angrebne træværk, såfremt dette er påkrævet at hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb afhusbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres den beskadigede mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. 460 SVAMPE- OG INSEKTSKADEFORSIKRING DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl, projekteringsfejl eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan henføres hertil Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse I 2 Skade forårsaget af råd og/eller rådborebiller Skade som følge af tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger Skade, der kun har misfarvning til følge som for eksempel blåsplint Indirekte skade eller tab. Huslejetab kan dog dækkes ved udvidelse af forsikringsdækningen, se punkt FÆLLESBETINGELSER FOR PUNKT SELVRISIKO 510,10 Af enhver skade, der henhører under punkt 400 bærer sikrede en selvrisiko på kr., indeksreguleret i medfr af punkt FØLGEUDGIFTER Ud over de under punkt 400 nævnte skader, dækker forsikringen endvidere: 521 Skader, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de under for sikringen dækkede skader. Forsikrede genstande, der bortkommer under en brand. Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. 524 Nødvendige udgifter til oprydning at forsikrede genstande efter en skade, For udgifter til oprydning at Ibrurenede genstande gælder særlige regler, se punkt Ved oprydning forstås fjernelse af bygningsrester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan anvendes. 525 Såfremt en af forsikringen omfattet skadebegivenhed medfører fomrenng af det forsikrede, dækkes nødvendige udgifter til oprydning, herunder fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen Dækningen ydes på første-risikobasis og er begrænset til 20 pct. af bygningernes samlede forsikringsgrundlag, dog maksimalt w. Der kan dog altid ydes indtil kr. pr. skadebegivenhed. Beløbene indeksreguleres i medfør at punkt Dækningen omfatter ikke - rensning at jord, - forurening efter en ikke dækningsherettiget skade, - forurening efter siveskader, - forurening efter gamle depoter i jord Det er en betingelse for at yde dækning for oprydning af forurenede genstande, at offentlige myndigheder stiller krav om oprydning mv. i kraft at gældende lovgivning. 530 FORØGEDE BYGGEUDGIFTER Efter en af forsikringen omfattet forsikringsbegi venhed dækkes forøgede hyggeudgifter, som ved istandsættelse eller genopførelse påføres Forsik ringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivnin gen Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art, der vil medgå til istandsættelse eller genopførel se i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted.

11 Erstatningen kan højst andrage 10 pct. af den skadede bygnings eller bygningslitras forsikringsgrundlag. Der kan dog altid ydes indtil kr. for hver bygning, indeksreguleret i medfør al punkt Det er en forudsætning at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås, at bygningens værdiforringelse på grund af alder og brug ikke overstiger 30 pct. af nyværdien, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted Dækningen omfatter ikke udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, og udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som al myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. 540 RESTVÆRDWORSIKRJNG VED OFFENTLIGE MYNDIGHEDERS KRAV Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunk-tet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50 pct. af nyværdien Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen. 600 FORHOLD I SKADETILFÆLDE 610 BEGRÆNSNING AF SKADE I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til at begrænse skaden, ligesom Købstædernes Forsikring er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. 620 ANMELDELSE AF SKADE 621 I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest sende anmeldelse til Købstædernes Forsikring indeholdende så fyldestgørende oplysninger som muligt. Indbrudstyveri og hærværksskader i forbindelse hermed skat endvidere straks anmeldes til politiet. 622 Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af forsikrede genstande ikke finde sted, før KØbstædernes Forsikring har givet sit samtykke dertil. 623 Ved ansvarsskade ska] der straks indsendes meddelelse til Købstædernes Forsikring, når erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst Erstatningspligt eller erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Kbstædemes Forsikrings saintykke, og KØbstædernes Forsikring træffer alene bestemmelse om sagens behandling. 630 OPGØRELSE AF SKADE 631 Skadevurdering foretages efter regler, der fastsættes af bestyrelsen. 632 Skaden anses for total, når den forsikrede bygning er fuldstændig ødelagt, el Jer når de på grunden tilbageværende dele af bygningen overvejende er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan bibeholdes, når bygnin gen skal bringes i samme stand, som før skaden ind traf, I andre tilfælde betragtes skaden som partiel. 633 Købstædernes Forsikring er berettiget til at istand-! sætte en beskadiget bygning, til at istandsætte e1ler ombytte beskadigede genstande og til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens forsik ringsværdi før skaden. 634 Ved erstatningsfastsættelse kan i intet tilfælde be nyttes priser for dyrere materialer og genstande endj i den skadede bygning og højst priser for standard-j materialer, der ikke er specialfrernstillet, og byggemetoder, der er håndværksmæssigt kendt og alment1 anvendt på skadetidspunktet (dvs, at en ældre, tungt konstrueret bygning erstattes med en bygning af samme størrelse opført med nutidige byggematerialer og byggemetoder) Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende, erstattes ikke. 636 Hvis de beskadigede bygninger eller dele deraf for ud for skaden var bestemt til nedbrydning eller ud skiftning, fastsættes erstatningen til værdien al byg ningsmaterialerne med fradrag al nedbiydningsoin kostningerne Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes desuden en passende erstatning for afsavn Den samlede erstatning kan dog i intet tilfælde overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, såfremt skaden var blevet udbedret,

12 9 637 For bygninger, der henligger forladte, og hvor Kç bstædernes Forsikring har accepteret denne risiko, fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 638 Værdien af brugbare rester fratrækkes erstatningen Værdien af brugbare rester beregnes efter samme regler, som den egentlige skadeserstatning. 638,11 Såfremt resterne ikke kan anvendes til genopførelse, eller såfremt gældende forskrifter er til hinder herfor, og dispensation fra forskrifterne ikke kan opnås, ansættes de brugbare rester til den værdi, som de har til andet formål Forsikringstageren er forpligtet til at overtage arivendelige rester. 640 ERSTATNINGSOPGØRELSE VED FORSKELLIGE FO1{SIKRINGSFORMER 641 Fuld- og nyværdiforsikring I skadetilfælde fastsættes erstatningen for fuld- og nyværdiforsikrede bygninger til det beløb, som det uden unødigt ophold vil koste at istandsætte bygningen eller ved totalskade på samme sted og med gængs byggemåde at opføre en bygning svarende til den nedbrændte, jf. i Øvrigt punkt Fradrag for forringelse på grund al alder og brug skal dog ske, hvis forringelsen af det beskadigede samlet overstiger 30 pct. al nyværdien for dette, eller hvis erstatningen udbetales kontant, se også punkt Dagsværdiforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret dagsværdiforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring, men her foretages fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. 643 Sumforsikring Ved totalskade på en sumforsikret bygning fastsættes erstatningen til bygningens forsikringssum, dog højst til bygningens dagsværdi (forsikringsværdi) Ved partiel skade fastsættes erstatningen til det beløb, som vil medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted, men med fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug. Hvis der foreligger underforsikring, nedsættes erstatningen i forholdet mellem forsikringssum og forsikringsværdi. 644 Første-risikoforsikring For bygninger indtegnet til indeksreguleret førsterisikoforsikring opgøres skaden på samme måde som for fuld- og nyværdiforsikring Erstatningen kan dog ikke overstige forsikringssummen med ændring i medfør af punkt ERSTATNINGENS UDBETALING 651 Før en erstatning kan komme til udbetaling, må forsikringstageren godtgøre over for KØbstædemes Forsikring, at de Ødelagte bygninger mv. er genopført eller istandsat Hvis der er fastsat et erstatningsbeløb må forsikringstageren desuden godtgøre, at udgifterne til genopførelse eller istandsættelse andrager eller overstiger det fastsatte erstatningsbeløb. Er dette ikke tilfældet nedsættes erstatningen tilsvarende. 652 Mindre erstatningsbeløb kan efter KØbstædernes Forsikrings direktions bestemmelser udbetales uden dokumentation for anvendelsen. 653 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af alder og brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder Erstatningen kan ikke overstige bygningens handeisværdi. 660 PANT*L4VERS INTERESSER En erstatning kan udbetales til nybygning uden for skadestedet, til opførelse al bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte eller til fri rådighed (se punkt 653), såfremt panthavere og andre i ejendommen berettigede samtykker heri. 670 VOLDGIFT 671 Såvel forsikringstageren som Købstædernes Forsikring er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske voldgiftsmænd, al hvilke forsikringstageren vælger den ene, og Kbstædernes Forsikring vælger den anden. Voldgiftsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde al uoverensstemmelse mellem voldgiftsmændene træder til og inden for grænserne al uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed. 672

13 Kan voldgiftsinændene ikke enes om valg af op- mand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og handelsretten. 673 Voldgiftsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet. 674 Hver af parterne betaler den af ham valgte voldgiftsmand. Udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 700 UDVIDELSER AF FORSIKRINGEN 701 De i punkt anførte udvidelser af forsikringen er kun gældende, såfremt det af policen fremgår, at forsikringen er udvidet med den pågældende dækning. 702 Efter særlig begæring kan forsikringen udvides med forsikringer for andet tilbehør, herunder inventar, maskiner, tekniske anlæg og andet driftsmateriel, der er fast forbundet med bygninger, hvis tilbehøret tilhører forsikringstageren. 703 Efter særlig begæring kan forsikringen udvides med udgifter til pilotering. 710 RESTVÆR1MFORSIKRJNG, DER UDLØSES VED EN SKADEGIZAD Å so PCT Forsikringen dækker værdien al anvendelige rester af en bygning efter en af forsikringen dækket skade under forudsætning af, - at den pågældende bygning (litra) er skadet mindst 50 pct. af nyværdien, - at resterne fra denne bygning (litra) nedrives inden 2 år fra skadens dato og - at erstatningen anvendes til nyt byggeri Erstatningen opgøres efter de samme regler som den egentlige skadeserstatning. Den værdi resterne eventuelt måtte have til anden anvendelse fradrages i den således opgjorte erstatning Det er en forudsætning, at bygningen (litraet) ikke er forringet med mere end 30 pct. i forhold til nyværdien. 720 KORTSLUTNINGSFORSIKRING Forsikringen dækker skader på de under punkt , , og 31).50 omfattede elektriske installationer, motorer og apparater foranlediget at kortslutning, overspænding eller induktion selv om brand ikke opstår Ved kortslutning forstås en ikke tilsigtet forbindelse mellem elektriske ledninger, hvorved der fremkommer en unormal stærk strøm. En kortslutning medfører normalt altid, at strømmen afbrydes af en sikring, eller at et HFT-relæ kobler fra Kortsiutningsforsikringen dækker ikke skader, der skyldes - slid, - mangelfuld vedligeholdelse, - mekanisk ødelæggelse eller - skader, der er omfattet af garanti fra feks. leveraildør, reparatør eller installatør Dækningsberettigede kortslutningsskader på motorer og apparater, der udgør en del af de faste bygningsdele eller det faste bygningstilbehør herunder hårde hvidevarer, erstattes med maksimalt følgende pct. sats at nyværdien: Genstandens alder 0-2 år 2-3 år 3-4k 4-Sår 5-6 år over 6 år 720,31 Udgifter til reparation erstattes fuldt ud indenfor de i punkt angivne pct. satser. 720,32 Kortslutningsskader på elektriske husholdningsapparater og andre el-drevne indbogenstande erstattes ikke Følgeskader og indirekte tab efter kortslutnings- skader erstattes ikke. 730 TØRICOGNINGSFORSIKRING Dækningen omfatter udgifter til oprydrting, oprens ning, opgravning, deponering, fjernelse og destruk, tion al jord, rensning af søer, damme, vandreservo irer og lignende ejet af forsikringstageren og bero ende på forsikringsstedet. Procent 100% 80% 70% 60% 40% 20% Forsikringen dækker udover for de i punkt 414 an. førte, medforsikrede kedler også skader ved tørkog- ning for den (de) i policen anførte kedet (kedler). 740 UDVIDET JORDSKADEDÆKNING Forsikringen dækker udgifter til rensning af jord i forbindelse med en af forsikringen omfattet skade. I Herudover dækkes udgifter til retablering af oven

14 11 nævnte samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang. 740,13 Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning mv., og at denne er nødveudiggjort af en skadeårsag, der er omfattet af forsikringen, og som har ramt de forsikrede bygninger, løsøre beroende i de forsikrede bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden, Forsikringssummen udgør 2.lS940 kr. Dog dækker forsikringen højst med kr. pr. m3 jord/vand. BelØbene indeksreguleres i medfør af punkt FORSIKRING FOR BYGNING UNDER OPFØRELSE ELLER OMBYGNING Forsikringen dækker skade på - bestående bygning i forbindelse med om- eller tilbygning, - selve entreprisen, - materialer beroende på byggepladsen, der er bestemt til indføjelse i bygningerne I forbindelse med arbejde på bygningen er byggeriets entreprenører og eventuelle underentreprenører med- dækket mod skader som følge af brand og storm, når AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer af 10. december 1992) 8, stk. I, er anvendt Selvrisiko for meddækkede entreprenører og/eller underentreprenører ved brandskade Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodrting, tørring, opvarmning, ukrudtsbekæmpelse og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder, tilvirkningsprocesser med videre I tilfælde af en brandskade (ildsvåde) har forsikringstageren bevisførelse for, at branden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. førelse, vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som iøvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den s-ærlige selvrisiko på vil dog ikke gælde hvis: a) forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftalebjanket (som skal rekvireres hos Købstædernes Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller b) forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Forsikringstageren skal gøre entreprenører og underentreprenører opmærksom på denne selvrisi ko. 751 Hvilke skader erstattes? Brand m.v.,jf. punkt 300, punkt 410 og punkt Storm m.vjf. punkt 300, punkt 436 og punkt Storrnskadeforsikring kan først træde i kraft 5 dage efter, at Købstædernes Forsikrings hovedkontor har modtaget begæringen Vand i forbindelse med sky- og tøbrud.jf. punkt 300, punkt 433 og punkt Det er en betingelse for dækningen under punkt 750, at byggeprojektet opfylder byggelovgivningens regler og er godkendt af de kompetente myndigheder, samt at arbejdet udføres i overensstemmelse med det godkendte projekt og sædvanlig fagmæssig praksis Forsikringen dækker en garantiperinde på 12 måneder, regnet fra arbejdsobjektets aflevering. 752 Hvilke skader erstattes ikke? Indirekte skade og tab, som eksempelvis huslejetab eller driftstab. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevis-

15 Skade som følge af mangelfuld eller utilstrækkelig afstivning eller afdækning. 753 Selvrisiko Af enhver skade bærer sikrede 10 pct., dog mindst kr. og højst kr. Beløbene indeksreguleres i medfør at punkt Anmeldelsespligt Forsikringstageren har pligt til at underrette Købstædernes Forsikring, når bygningerne er færdige til at tage i brug. 760 HUSLEJETARSFORSIKIUNG løser restværdierstatning ydes, uanset bestemme nej punkt og punkt , erstatning fc tidsrum, der vil medgå til at opføre en ny bygni Erstatning ydes dog ikke for en længere period 12 måneder efter skadens indtræden. 765 HUSEJERANSVARSFORS{KRING 765,10 Hvilke ansvar dækkes? 765,11 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansv. skade tilføjet personer eller ting, når erstatnin svar pålægges sikrede som ejer eller bruger af dommen. 761 Hvilke tab dækkes? I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne police erstatningsberettiget skade dækkes: Dokumenterede tab af lejeindtægter Dokumenterede udgifter til leje at lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor. 762 Skad eopgø rejse Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr., indeksreguleret i medfør at punkt 1022, for tiden indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug Erstatning ydes dog ikke for en længere periode end 12 måneder efter skadens indtræden Forsikringsstedet betragtes senest som taget i brug en måned efter skadens udbedring Genopføres en beskadiget bygning ikke eller gen- opføres den i en anden skikkelse, udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at sætte bygningen i samme stand som før skaden Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn at egne lokaler Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan hæves dækket at anden forsikring. 765,20 men ikke erstatningsansvar, der pådrages ved udøvelse eller på ejendommen drevet virksomhed Sikrede kan under visse omstændigheder bli statningsansvarlig, når der på grund at sikred eller forsyimmelse kan pålægges et juridisk ar Hændeligt forvoldte skader medfører ikke disk ansvar. 765,40 Så snart der er rejst et erstatningskrav, eller b er formodning om, at et sådant krav vil bliv skal der ske anmeldelse herom til Købstæ Forsikring. 766 Forsikringen omfatter ansvar for skade kons forsikringstiden, uanset på hvilket tidspank svarspådragende forhold måtte ære begået Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, 5 meldes mere end to år efter, at forsikringer hørt. 767 Hvilke ansvar dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke ansvar for: Skade, når ansvaret følger af et tilsagn fra om en anden erstatningsydelse eller om et gående ansvar, end hvad der følger af alm erstatningsregler uden for kontraktforhold. 767,12 Formuetab, der ikke er en følge af en dæki rettiget skade på person eller ting. 767,13 Skade på ting, som sikrede eller de sam sikrede boende familiemedlemmer Såfremt en dækningsberettiget skadebegivenhed ud- -ejer,

16 13 - har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, - har sat sig i besiddelse af, - har i varetægt af anden grund Skade forvoldt af sikrede med forsæt, under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika Skade på ting forårsaget ved sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og jordgrubning, nedrainning og optrækning af spunsvægge, pæle eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkfinger og andre grundvandsreguleringer Skade forårsaget ved arbej der på den forsikrede ejendom, i form af: - byggearbejder (nybygning, ombygning, tilbygning mv.), hvad enten de udføres af sikrede eller andre, -jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v., som nævnte i punkt udført af andre end sikrede Forurening af eller igennem luft, jord eller vand samt derved forvoldt skade på person eller ting. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Skade forvoldt ved kørsel med motorkøretøjer, herunder traktorer. Forsikringen dækker dog ansvar i forbindelse med benyttelse af motordrevne redskaber under 20 kw, og denne dækning ydes efter Færdselslovens regler og med Færdselslovens summer Skade forvoldt af hunde. 768 Skadeopgørelse Forsikringen dækker med indtil kr. for personskade og med indtil kr. for ting- skade Policens dækningssum er den højeste grænse for Købstædernes Forsikrings forpligtelse for skader konstateret inden for det enkelte forsikringsår. For motordrevne redskaber se dog punkt Omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, som er afholdt med KØbstædernes Forsikrings billigelse, dækkes, selv om dækningssummerne derved overskrides. Det samme gælder sagsomkostninger og renter vedrørende erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. 770 GLASFORSIKRING 771 Hvilke genstande dækkes? De til de forsikrede bygninger hørende: - udvendige vinduesruder, - overilysruder, - forsatsruder, - fællesruder, - dørruder, - ruder i faste skabe og skillerum, - fastmonterede spejle samt - keramiske kogeplader, i ejendomme, der anvendes til beboelse, kontor eller klinik Endvidere omfattes tilsvarende ruder i håndværks-, produktions- og lagerlokaler i de i punkt nævnte ejendomme men ikke i andre erhvervslokaler, herunder ruder eller andet glas i lokaler, der anvendes til butik, udstilling, institution, restaurant, cafeteria, grillbar, cafe, kaffebar, bodega, bar eller lignende Forsikringen omfatter ikke ruder eller andet glas, der er større end Sin ruder eller andet glas i drivhuse Forsikringen omfatter tillige alarmstriniler og alarm- tråde m.v., der er monteret på eller i ruderne og har forbindelse med tyverisikringsanlæg, samt solfilm]filtre, der er limet på de forsikrede ruder Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som bygningsbestanddele. 772 Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede. 773 Hvilke skader erstattes ikke? Ridser, afspringning af splinter eller fliser. 773,11 Punktering af eller utætheder i sammensætning af termoruder Beskadigelser af kosmetisk art herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende.

17 Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden forsikring Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation al de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende. 774 Skadeopgørelse Glasskader erstattes med genstande al samme værdl Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring vilje have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen. 775 UDVIDET GLASFORSIKRING FOR ERHVERVSLOKALER Hvilke genstande dækkes? De til de forsikrede bygninger hørende: - udvendige og indvendige ruder, herunder glasdøre, af enhver art, - ruder al enhver art i udhængs- og udstillingsskabe, - glas, hørende til diske og montrer, - keramiske kogeplader, - indmurede spejle, samt spejle der ved pålinming eller påskruning er monteret pennanent i virksomhedens lokaler, - skilte al glas (eller erstatningsmaterialer herfor) inkl, eventuelle lysinstaflationer samt - dekoration, bogstaver, solfilm, -filtre samt alarm- strimler og -tråde m.v,, der har forbindelse med tyverisikringsanlæg. Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede glas eller på anden lignende måde varigt er fastgjort til dette Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er monteret på deres blivende plads Det er en forudsætning, at den al forsikringstageren selvangivne forsikringssum, som er anført på po11- een, er tilstrækkelig til at indeholde værdien af samtlige de forsikrede genstande incl. monreringsudgifter, jf. punkt bogstaver, genopsætning al solfilm, -filtre samt alarmstrimler og -tråde m. v Omkostninger til midlertidig afdækning afrudeareamr efter en erstatningsberettiget skade Den samlede erstatning for en enkelt genstand kan ikke overstige kr., indeksreguleret i medfør af punkt 1022, 777 Hvilke skader erstattes ikke? Ridser, afspringning af splinter eller fliser Punktering af eller utætheder i sammensætning af terznoruder Beskadigelse al kosmetisk art, herunder farveforskelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade, som er dækket under en bygningsbrandforsikring eller under en anden glasforsikring Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende. 778 Skadeopgørelse Glasskader erstattes med genstande al samme værdi Kan genstande magen til de skaderaznte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning svarende til den udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Underforsikring Hvis værdien al de forsikrede genstande (inkl, monteringsudgifter) overstiger forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun I orholds mæ s sigt 780 SANITETSFORSIICRING 781 Hvilke genstande dækkes? 776 Hvilke skader erstattes? Brud på det forsikrede glas Omkostninger i forbindelse med brud på det forsikrede glas til retablering af dekoration, påmaling af De til de forsikrede bygninger hørende: - wc-kummer, - cisterner, - håndvaske, - brusekabiner,

18 Is - badekar, 785 UDVIDET SANITETSEORSIKRING FOR - bidets sang ERHVERVSLOKALER - urinaler, i ejendomme, der anvendes til beboelse, kontor eller 785,10 Hvilke genstande dækkes? klinik. 785A I De til de forsikrede bygninger hørende: Endvidere omfattes kummer mv. i håndværks-, - wc-kummer, produktions- og lagerlokaler i de i punkt cisterner, nævnte ejendomme - håndvaske, - brusekabiner, men ikke - badekar - bidets samt i andre erhvervsiokaler, herunder kumimer mv. i b- - ut-maler. kaler, der anvendes til butik, udstilling, institution, restaurant, cafeteria, grilibar, cafe, kaffebar, bodega, Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande bar eller lignende er endeligt anbragt på deres blivende plads. 78 L30 Forsikringen omfatter ikke Det er en forudsætning, at den af forsikringstageren selvangivne forsikringssum, som er anført på poli vandhaner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, cen, er tilstrækkelig til at indeholde værdien al de rørinstallationer og mekanisk udstyr af enhver art. forsikrede genstande inkl. monteringsudgifter, jf. punkt Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres blivende plads som 786 Hvilke skader erstattes? bygniugsbestanddele Brud på det forsikrede sanitet. 782 Hvilke skader erstattes? 787 Hvilke skader erstattes ikke? Brud på det forsikrede sanitet Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder 783 Hvilke skader erstattes ikke? afspringning af splinter og fliser, samt enhver form for beskadigeise al emalje Ridser/revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver form Beskadigelse af kosmetisk art, herunder farvefor for beskadigelse af emalje. skefle mellem erstattede genstande og de resterende Skade, som er dækket under en bygningsbrandfor Beskadigelser al kosmetisk art, herunder farvefor- sikring eller under en anden forsikring. skelle mellem erstattede genstande og de resterende Skade, som følge affrostsprængning Skade, som følge affrostsprængning Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Skade, som er dækket under en bygningsbrandfor sikring eller under en anden forsikring. 788 Skadeopgørelse Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse Mie skader erstattes med genstande al samme værdi. 784 Skadeopgørelse Kan genstande magen til de skaderamte ikke frem skaffes, betales kontant erstatning svarende til den Sanitetsskader erstattes med genstande al samme udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, værdi, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen Kan genstande magen til de skaderamte ikke frem skaffes, betales kontant erstatning svarende til den Underforsikring udgift, Købstædernes Forsikring ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde Hvis værdien at det forsikrede sanitet (inkl. monteværet i handelen. ringsudgifter) overstiger forsikringssummen, fore

19 16 ligger der underforsikring, og skaden erstattes kun 794 Skadeopgørelse forholdsmæssigt Erstatningen for de forsikrede rør og kabler i 790 RØRSKADEFORSIKRING FOR på grundlag af nyværdiprincippet i overe SKJULTE RØR melse med bestemmelserne i punkt Hvilke genstande dækkes? Enhver skade på rør eller kabler, hvis ald overstiger 10 år, erstattes fuldt ud Forsikringen omfatter skjulte vand-, varme-, gas-, nedløbs- og afløbsrør, olieledninger og skjulte el For rør eller kabler, der er 10 år eller derovet kabler til brug for opvarmning, som findes i og un- afskrivningen på grund af alder følgende p der de forsikrede grundmurede bygninger. sats af den totale skadeserstatning: Ved skjulte rør forstås rør, der er indstøbt i eller skjult Genstandens alder Afskrivnin under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge, 0-10 år 0% skunknim og lignende permanent lukkede rum år 10% 11-12k 12% Forsikringen omfatter ikke 12-13k 14% 13-14k 16% Rør og kabler i beholdere, kedler, tanke, varme år 18% pumper samt i anlæg, der udnytter vedvarende ener år 20% gikilder k 22% 17-18k 24% Rør og kabler, der hører til en i den forsikrede ejen år 26% dom drevet erhvervsvirksomhed k 28% 20-25år 35% Rør og kabler i installationer til svømmebassiner og år 40% springvand år 50% Drænrør eller andre rør og kabler end de i punkt 794,22 For rør eller kabler, der er 40 k eller derover nævnte, ingen erstatning. 792 Hvilke skader erstattes? 795 FORSIKRING MOD RØRSKADE PÅ STIKLEDNINGER Udgifter til reparation af utætheder i de forsikrede rør og ledninger samt fejl på de forsikrede kabler. 796 Hvilke genstande dækkes? Udgifter til sporing af utætheder, dog kun efter for Udvendige rør og ledninger i jord, som forsiki udgående aftale med KØbstædernes Forsikring. tageren har vedligeholdelsespligten for, til v vanne-, gas-, fyringsolie-, el- og afløbsinstal Udgifter til reparation og retablering afubeskadige- ner fra og imellem de forsikrede bygninger, n de bygningsdele. som har direkte sammenhæng fra hovedledning i vej og til indføringssted i dt med en dækningsberettiget rør/kabelskade. sikrede grundmurede bygninger samt mellem niger og olietank, septiktank eller renseanlæg. 793 Hvilke skader erstattes ikke? Forsikringen omfatter ikke Skade, som er sket, inden punkt 790 er trådt i kraft Rør og ledninger, der hører til en i den forsil( Skade, som følge af frostsprængning. bygning drevet erhvervsvirksomhed Skade, der er omfattet af en garanti fra for eksempel Rør og ledninger i anlæg, der udnytter vedvad leverandør eller installatør. energikilder Skade, der skyldes fejlkonstruktion, materialefejl Rør og ledninger i installationer til svømmebas eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan og springvand. henføres hertil.

20 Drænrør eller andre rør og ledninger end de i punkt år 28% nævnte år 35% 25-30k 40% 797 Hvilke skader erstattes? år 50% 797,10 Udgiften til reparation at utætheder i de forsikrede For rør eller ledninger, der er 40 år eller derover, rør og ledninger, samt fejl på de forsikrede el-led- ydes ingen erstatning. ninger. 800 SÆRLIGE UDVIDELSER Udgifter til spot-ing af utætheder, dog kun efter for- FOR BEBOELSESEJENDOMME udgående aftale med Købstædernes Forsikring. 8W NØGLEFORSJKRJNG Udgifter til reparation og retablering af ubeskadige- FOR )JEBOELSESEJENDOMME de bygningsdele og terrænanlæg som har direkte sammenhæng med en dækningsberettiget rør/led flvijke skader dækkes? ningsskade Forsikringen dækker udgifter til omstilling at låse Den samlede erstatning kan højst udgøre og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke. følge af et i henhold til almindelige forsikringsbe tingelser dækningsberettiget indbrudstyveri på for- 798 Hvilke skadet erstattes ikke? sikringsstedet Skade, som er sket, inden punkt 795 er trådt i kraft Det er en betingelse, at masternøgler opbevares i af låst nøgleskab eller pengeskab/boks mindst svaren Skade, som skyldes frostsprængning. de til Skafor klasse blå, og at disse opbevaringsen heder befinder sig i aflåst lokale (boligselskabskon Skade, der er omfattet af en garanti fra for eksempel tor eller viceværtlokale). leverandør eller installatør. 810,21 Forsikringen dækker ikke ved indbrud i skabet eller Skade, der skyldes fejllconstruktion, materialefejl boxen forøvet ved benyttelse af koden eller nøglen. eller forkert udførelse, når årsagen til skaden kan såfremt disse har været efterladt på fors ikringsstedet. henføres hertil. 799 Skadeopgørelse Forsikringen omfatter kun låse i eller nøgler til for sikringsstedets bygninger eller lokaler Erstatningen for de forsikrede rør og ledninger op gøres på grundlag af nyværdiprincippet i overens- 811 Forsikringssum stenimelse med bestemmelserne i punkt ,10 Forsikringssummen pr. lejemål og antallet at leje Enhver skade på rør eller ledninger, hvis alder ikke mål fremgår af polieen. overstiger 10 år, erstattes fuldt ud. 811,11 Forsikringssummen pr. lejemål indeksreguleres i For rør eller ledninger, der er 10 år eller derover, ud- overensstemmelse med punkt gør afskrivningen på grund af alder følgende pro centsats af den totale skadeserstatning: 812 Skadeopgørelse Genstandens alder Afskrivning Skadeopgørelse foretages i overensstemmelse med 0-10 år 0% bestemmelserne i punkt flår 10% år 12% Underforsikring gøres gældende, såfremt det samle år 14% de faktiske antal lejemål overstiger det i policen an k 16% førte k 18% 15-16k 20% Ved enhver skade, der omfatter mastemøgler, be16-17 år 22% regnes en selvrisiko på cr., indeksreguleret i 17-18k 24% medførafpunktlo k 26%

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9

Ejendomsforsikring. Forsikringsvilkår 201.9 Ejendomsforsikring Forsikringsvilkår 201.9 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 INDTEGNING OG IKRAFTTRÆDEN... 3 1.2 HVEM ER SIKRET?... 3 1.3 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?... 3 2 FORSIKRINGSFORMER... 4

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010

Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Vilkår 2 for Museer 9256-6 November 2010 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om jer. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 300104 Forsikringsbetingelser for Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for bygningsbrandforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm

Vilkår 2 Bygning. 5469-7 Januar 1992. 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Vilkår 2 Bygning 5469-7 Januar 1992 5469-7 01 1992.doc 15-03-05 slm Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er tegnet Brandforsikring 1 Hvad omfatter forsikringen 3 2 Hvilke skader er dækket

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Beboelse Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring

Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks kombinerede landbrugsforsikring Vilkår for Kombineret landbrug ygning 4873-3 November 1989 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug - ygning 4873-3 November 1989 Et par ord om dine bygningsforsikringer og om Topdanmarks

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Ejerforeningen Arnbjergalle v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Bygningsforsikring policenr 649-206.691 (Ver. 00): Ejerforeningen Arnbjergalle, v/marius Høj, Arnbjergalle 1, 2 th, 6800 Varde Tak

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40.

Real Estate Guard. 1. november 2010. 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Real Estate Guard 1. november 2010 10. Real Estate Guard 20. Real Estate Guard 30. Vilkår for Real Estate Guard 40. Ikrafttrædelse 100. Bygningsforsikring 200. Sikrede 300. Bygningsbrandforsikring 310.

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer.

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer. Forsikringen betjenes af: Dahlberg assurance brokers as Carl Gustavs Gade 3, 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup Tlf. nr. 33114828 Købstædernes 'H'jForsikring Bygningsforsikring Police nr. 82-12A-0016280 Forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Svampeskadeforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 300403 Forsikringsbetingelser for Svampeskadeforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for svampeskadeforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere