PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh."

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, J.nr. 68 Ovn 6 byggeudvalg 5. J.nr. 582 / 68 Forberedende arbejder i 2010/2011 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 6. J.nr. 68 Lånefinansiering ovn 6 / 1. gang vedtægtsbeslutning 7. J.nr. 599 Forsikringsstrategi ovn 6 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 8. J.nr. 565 Mødeplan Evt. Fraværende: Lene Madsen Milner Mødet hævet kl Side 1 af 9

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid Mødested : lørdag den 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret : Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 1) Affaldsstatistik 2) Debitorstatus 3) Ovn 6 Statusrapport 4) Status gasudslip på Hedeland 5) Status for drøftelser m. KAVO I/S (nu AFFALDplus) om forbrændingssamarbejdet til eksterne anlæg 6) Udlejning af administrationsbygningen Audebo 7) Lugtgener i Hagested 8) Fleksible affaldsleverancer aftale med CAS-CAS 9) Gebyrer genbrugspladser 10) Benchmarking ) Status vedr. opkrævning af erh.gebyr for 5 kommuner jf. protokol fra bestyrelsesmødet d ) Status vedr. udbygning af forbrændingskapacitet i Danmark Bilag ad 1) Affaldsmængder pr ) Saldoliste skyldige debitorer debitorsaldo pr ) Statusrapport ovn 6 af d ) Notat af d Status gasudslip på Hedeland 5) Notat af d Status - drøftelser m. KAVO I/S (AFFALDplus) 6) Notat af d Status udlejning af adm.bygning i Audebo 7) Notat af d Klager over lugt Audebo Deponi 8) Notat af d Fleksible affaldsleverancer aftale med CAS- CAS 9) Notat af d Procentfordeling ml. private og erhverv på genbrugspladserne 10) Notat af d Benchmarking ) Notat af d Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Side 2 af 9

3 3. J.nr. 598 Q2, 2010 Driftsregnskabet Q2 viser et resultat på 26,8 mio. kr. før henlæggelser mod et budget på 12,1 mio. kr. for hele året. Resultatet før henlæggelser for Q er dermed 14,7 mio. kr. bedre end budgettet. Efter hensættelser på 25,0 mio.kr. udgør det samlede resultat for Q2 1,7 mio. kr. mod budgetteret -1,4 mio. kr. for hele at Q2 driftsregnskab pr. 30. juni 2010 godkendes. Indstillingen blev godkendt. Omsætningen er på 205,2 mio. kr. svarende til 51 % af årsbudgettet på 403,5 mio. kr. På omkostningssiden følger både de direkte og de indirekte produktionsomkostninger budgettet, selv om forbrændingsanlægget i perioden har gennemført den årlige udgiftskrævende revision. I lighed med de tidligere år lægges der op til, at hele overskuddet på Roskilde Forbrænding henlægges til investering i ovn 6. Henlæggelsen i første halvår udgør 24,3 mio. kr. mod et budget på 9,5 mio. kr. for hele Kapacitetsomkostningerne er på 8,9 mio. kr. og udgør 39 % af årsbudgettet. Finansieringsomkostningerne er på 9,9 mio. kr. og udgør 39 % af årsbudgettet. Regnskabet er opgjort på alle selskabets behandlingsområder. Regnskabet indeholder periodiserede omkostninger. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens godkendelse af budgetrevision 2010 for forbrændingen og genbrugspladser jf. bestyrelsesmødet d pkt. 7 & 8. Side 3 af 9

4 Bilag: Q2 driftsregnskab pr. 30. juni J.nr. 68 Ovn 6 - byggeudvalg Der er nedsat et byggeudvalg til at følge etableringen af ovn 6. Formålet med byggeudvalget er at følge anlægsprojektet for ovn 6 tæt med henblik på at støtte/vejlede direktøren i beslutningsprocessen samt at være forberedende for de sager, der skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller orientering. Byggeudvalget har afholdt det første møde, hvor et udkast til kommissorium blev behandlet. Byggeudvalget anbefaler over for bestyrelsen, at vedlagte forslag til kommissorium godkendes. at kommissorium for byggeudvalget godkendes. Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at byggeudvalget ligeledes er ansvarlig for kommunikation i forhold til omverdenen. Ved bestyrelsesmødet den blev der nedsat et byggeudvalg. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium, som blev behandlet på det første byggeudvalgsmøde den Formålet med byggeudvalget er at følge anlægsprojektet for ovn 6 tæt med henblik på at støtte/vejlede direktøren i beslutningsprocessen samt at være forberedende for de sager, der skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller orientering. På alle møder skal der som minimum forelægges en status for projektet i relation til økonomi, fremdrift, miljømæssige forhold samt væsentlige aktiviteter inden for den næste periode. Desuden skal alle valg, som på et overordnet niveau vil påvirke økonomi teknik arkitektur forelægges byggeudvalget til beslutning. Bilag: Kommissorium for byggeudvalg for ovn 6 dateret d J.nr. 582 / 68 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 Forberedende arbejder i 2010/2011 Side 4 af 9

5 I byggefeltet for den kommende ovn 6 findes der ledninger i jorden. Disse ledninger, som bl.a. omfatter store spildevandsledninger og fjernvarmeledninger, skal omlægges før hovedbyggeriet kan opstartes. De samlede forberedende arbejder er budgetteret til 34,3 mio. kr., hvoraf 17,5 mio. kr. afholdes i at anlægsbudget forøges med 17,5 mio. kr. i 2010 til forberedende arbejder for ovn 6. På baggrund af licitationsresultatet der forelå på mødet, tiltrådte bestyrelsen indstillingen med en bevilling på 8,0 mio. kr. Ved bestyrelsesmødet den blev det under punkt 10 vedtaget, at rådgivning for fase 2B blev igangsat. Rådgivning for fase 2B indeholder foruden rådgivning til maskinel leverance og byggeri ligeledes rådgivning for forberedende arbejder. Rambøll har tidligere under fase 2A udarbejdet et projektforslag for forberedende arbejder, og på denne baggrund kan det konstateres, at kloakledning, regnvandsledning og fjernvarmeledninger i byggefeltet skal omlægges før den egentlige byggeopstart. De berørte ledninger er i dag placeret, hvor den fremtidige silo skal udgraves. Omlægningen af fjernvarmeledningerne skal koordineres med varmesæson og den planlagt revision for ovn 5. Hvis omkoblingen ikke foretages ifm. revisionen på ovn 5 i foråret 2011, vil det kræve et ekstra stop på cirka 2 uger med deraf følgende driftstab. En igangsætning af omlægning af kloak- og fjernvarmeledninger allerede i september 2010 vil give cirka 3-4 måneder mere tid for udgravnings- og betonentreprisen. Tidsmæssigt er udgravnings- og betonentreprisen kritisk for hele anlægsprojektet, og enhver mulighed for yderligere tid til denne entreprise vil have en positiv indflydelse på omkostningerne. Der er afholdt møder med Roskilde Forsyning og VEKS for at finde det mest optimale trace for de omlagte ledninger. Der er herefter udarbejdet et detailprojekt, hvor kloak- og regnvandsledninger omlægges nord om administrationsbygningen til Håndværkervej. Fjernvarmeledninger omlægges syd om via Roskilde Kommunes vejplads til Navervænget og videre til Navervej. Der er udarbejdet et budget for de samlede forberedende arbejder, som beløber sig til i alt 34,3 mio. kr. Heraf forventes det, at 17,5 mio. forfalder til betaling i 2010 og resten i løbet af foråret Der er udsendt udbudsmateriale for de forberedende arbejder, og resultatet af licitationen vil foreligge ved mødet. Budgetrevision for 2011 for de forberedende arbejder vil blive medtaget i det samlede budgetforslag for ovn 6 for årene 2011 til Side 5 af 9

6 Der er stikprøvevis foretaget miljøundersøgelser af ledningstraceerne ifm. den geotekniske undersøgelse. Disse undersøgelser viser ikke tegn på forurenet jord. Men der kan være en risiko for forurenet jord i de berørte områder. En forurening som først vil vise sig i forbindelse med udgravningerne. Herudover forventes de forberedende arbejder ikke at have miljømæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående. De angivne beløb er indeholdt i det samlede overslag for ovn 6 på 1,3 mia. kr. i 2007 priser. Bilag: Rambøll notat af Forberedende arbejder ovnlinie 6 6. J.nr. 68 Lånefinansiering ovn 6 / 1. beslutning Beslutning om optagelses af lån til finansiering af ovnlinie 6 forelægges bestyrelsen til 1. behandling i henhold til vedtægternes 6.8. Heraf fremgår det, at beslutning om optagelse af lån kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner, og at beslutningen kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) ugers mellemrum. Det samlede investeringsbudget er på 1,3 mia. kr. i 2007 priser, og det aktuelle lånebehov er jf. sagsfremstillingen på 1,15 mia. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde den under punkt 8, at direktøren og formanden i samråd med de finansielle rådgivere forhandler de endelige lånebetingelser på plads til bestyrelsens endelige godkendelse. at der optages lån på 1,150 mia. kr. til finansiering af ovnlinie 6 at punktet optages til 2. beslutning på mødet den at lånevilkårene forelægges til endelig beslutning på mødet den Indstillingen blev godkendt. Investeringen udgør 1,338 mia. kr. i løbende priser. 1,3 milliarder i 2007 priser. Fratrukket egenfinansieringen på 188 mio. kr. udgør lånebehovet 1,150 mia. kr. Side 6 af 9

7 Den finansielle markedssituation taler for en hjemtagelse af hele lånet i stedet for en opbygningskredit. Til illustration af låneomkostninger kan det oplyses, at ifølge KommuneKredit kan der hjemtages et lån med et provenu på i danske kroner med variable 3 mdr. rente på 1,14 % pr. den På dette grundlag kan der fastsættes en budgetrente (fast rente) på 2,8925 % over 25 år, hvis lånet afvikles som et serielån. Konkret forslag til lånevilkår og anvendelse af finansielle instrumenter vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den Denne beslutning har isoleret set ingen økonomiske konsekvenser 7. J.nr. 599 Forsikringsstrategi ovn 6 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 I forbindelse med etablering af ovn 6 skal KARA/NOVEREN tegne en all-risk forsikring, som dækker alle de parter, som er involveret i byggeriet. Omkostningerne hertil vil for hele byggeperioden være på ca. 5 mio. kr. med betaling af % ved tegning af forsikring. Ved udløbet af byggeperioden vil der skulle tegnes en permanent forsikring for det færdige byggeri. Denne forsikring forventes at blive en integreret og udvidet del af den nuværende forsikring for forbrændingsanlægget. at anlægsbudgettet forøges med 3 mio. kr. i 2010 til forsikring for byggeriet af ovn 6. Indstillingen blev godkendt. Ved byggeri er det sædvane, at bygherren tegner en all-risk forsikring for alle parter i byggeriet. Fordelene ved denne konstruktion er, dels at præmiebetalingen er lavere for en stor forsikring sammenlignet med flere mindre forsikringer hos hver enkelt leverandør, dels dækker en all-risk forsikring umiddelbart, selv om der kan være tvivl om, hvorvidt skaden skal henføres til den ene eller anden entreprise. En traditionel all-risk forsikring dækker normalt de enkelte fagentrepriser og rådgiverne. Fejl under fremstilling af f.eks. maskiner, projekterings- og montagefejl af maskinel art samt forsikring under prøve- og garantiperioden har man tidligere Side 7 af 9

8 overladt til de enkelte entreprenører og maskinleverandørers ansvar. Ved store byggerier har man endvidere haft fokus på forsikringsdækningen hos rådgiverne. De fleste rådgivere har forsikringer, som dækker mio. kr., og ved store byggerier har bygherren derfor i nogle tilfælde tegnet en separat projektforsikring. Disse projektforsikringer er dog forholdsvis dyre. Forsikringsselskaberne er inden for det sidste år begyndt at tilbyde udvidede allrisk forsikring, hvor ovennævnte områder inddrages. Ved at samle alle forsikringsforhold opnås det, at den samlede præmiebetaling for bygherren kan reduceres. KARA/NOVEREN har via forsikringsmægleren Willis opnået god konkurrence blandt de store forsikringsselskaber på denne type udvidet all-risk forsikring. KARA/NO- VEREN har derfor bedt Willis om at indhente tilbud på en udvidet all-risk forsikring for etablering af ovn 6, idet KARA/NOVEREN vil anbefale, at der bliver tegnet en udvidet all-risk forsikring, således at projekterings-, fremstillings- og montagefejl også dækkes. Normalt skal en all-risk forsikring tegnes senest ved opstart af byggepladsen. Ved en udvidet all-risk skal forsikringen tegnes før, der påbegyndes reel projektering, for at fejl under projekteringen også dækkes. En tidlig tegning af en udvidet allrisk forsikring vil endvidere have en positiv indflydelse på tilbud fra maskinleverandørerne, idet disse i de afgivne tilbud har forudsat en sædvanlig all-risk forsikring. De samlede omkostninger til en udvidet all-risk forsikring er budgetsat til cirka 5 mio. kr. Det forventes, at % af præmien skal betales ved tegning af forsikringen. Det forventes, at tilbuddene på forsikringen vil foreligge ved mødet. De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående. De angivne beløb er indeholdt i det samlede overslag for ovn 6 på 1,3 mia. kr. i 2007 priser. Bilag: Willis brev af d Forsikringsforhold ifm. anlæg 6 8. J.nr. 565 Mødeplan 2011 Mødeplanen for 2010, som bestyrelsen arbejder efter pt., slutter som bekendt med et bestyrelsesmøde mandag d. 17. januar at vedlagte udkast til møde-/aktivitetsplan for 2011 dateret d godkendes. Indstillingen blev godkendt. Side 8 af 9

9 Udkast til møde-/aktivitetsplan for 2011 er vedlagt til drøftelse. Bilag: Udkast møde-/aktivitetsplan for Evt. Næste møde: onsdag den kl og afsluttes med let frokost. Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 9 af 9

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i. Julespareforeningen af 1940. d. 22. oktober 2012 i Restaurant Håndværkeren. Historisk materiale. Det følgende materiale er ét samlet PDF dokument med alle dokumenter fra generalforsamlingen: Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Julespareforeningen af 1940 d. 22. oktober

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9.

Erstatning uden for kontraktforhold 111.4, 21.1 og 4.9 - Konkursog anden insolvensret 2.9. Revisorer frifundet for erstatningskrav, idet der ikke var årsagsforbindelse mellem fejl, som revisorerne havde begået over for et nu konkursramt selskab, og de påståede tab. Konkursboets krav kunne ikke

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder

2. Meddelelser fra formanden a. Deltagelse af medarbejderrepræsentanter på bestyrelsesmøder Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 7. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde d. 29. april 2014 Mødedato / sted: 29. april 2014 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18c kl. 15:00 18:30. Mødedeltagere: Jannich

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 10-12-2012 Kl. 12:30 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Jens Munk, Renée Hamilton, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere