PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING"

Transkript

1 PARCELHUSFORSIKRING

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom. 1.2 Såfremt forsikringen omfatter husejeransvar er den ved ejendommens pasning beskæftigede medhjælp tillige sikret. 1.3 Vedrørende panthavers rettigheder, se afsnit FORSIKRINGSFORM Medmindre andet fremgår af policen, er de forsikrede bygninger dækket for deres fulde værdi som nye (NYVÆRDIFORSIKRING). 3.0 FORSIKREDE BYGNINGER OG GENSTANDE FORSIKRINGEN OMFATTER: 3.1 Den forsikrede ejendoms bygninger, inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Faste el-installationer, herunder: - stikledninger og hovedtavler. - kraftinstallationer frem til styretavle, respektive motorværn. - lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder: - gas- og vandinstallationer. - rumtemperatur- og rumventilationsanlæg. - sanitets- og kloakanlæg. - hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som et færdigt gulv Murede hegn Træbygninger, plankeværk og stakitter. For så vidt angår andre skader end brand, er det en forudsætning, at disse er opført og fastgjort på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten Nedgravede svømmebassiner, men kun såfremt policen bærer særlig påtegning herom. Det er endvidere en forudsætning at svømmebassinet er nedstøbt eller specielt konstrueret til nedgravning. Tildækning til svømmebassin dækkes ikke Antenner, flagstænger og haveskulpturer, for så vidt de tilhører forsikrede Kunstnerisk udsmykning og haveskulpturer, men kun til deres håndværksmæssige værdi og max kr ,- (indeksreguleres basis 1. april 2012) a) Haveanlæg mod skade som følge af en af forsikringen omfattet bygningsbeskadigelse, samt skade forårsaget af forurening som følge af udstrømning fra olietank, såfremt skaden ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende forskrifter. b) Forsikringen dækker også haveanlæg, hvis skaden er en direkte følge af en skade på en anden ejendom, f.eks. naboejendommen. Det er en forudsætning, at skaden på den anden ejendoms bygninger er af en sådan type, at den kunne være dækket under din egen forsikring, og at du har en dækning mod denne skadetype på din egen parcelhusforsikring. Omkostninger i forbindelse med fjernelse af rester fra naboejendommen, herunder bygningsrester er ikke dækket Erstatning ydes med indtil kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012) For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Udføres retablering ikke, ydes ingen erstatning Udover ovenfor anførte, dækkes desuden skade på haveanlæg i forbindelse med skader på skjulte rør, såfremt policen er udvidet med denne dækning. 1

3 De på byggepladsen værende materialer, der er bestemt til indføjelse i bygningen, såfremt denne er under opførelse. Se pkt Anlæg til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit deraf, samt civilforsvarsmateriel. 3.2 FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE: Fast bygningstilbehør til erhvervsmæssig anvendelse, med mindre policen bærer særlig påtegning herom Anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, som f.eks. sol- og jordvarmeanlæg, samt vindmøller, med mindre policen bærer særlig påtegning herom Drivhuse til privat brug, for så vidt angår andre skader end brand, medmindre drivhuset er opført og fastgjort på muret eller støbt sokkel eller sokkelsten. 4.0 BYGNINGSBRAND Forsikringen dækker direkte skade som påføres de forsikrede genstande ved: Brand (ildsvåde) Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener, når lynet er slået direkte ned i det forsikrede eller de bygninger, hvor de forsikrede genstande beror Eksplosion Kortslutning Sprængning af dampkedler og autoklaver. Sprængning foreligger, når en genstand sønderrives under momentan udligning af forskelligt tryk i luftformige stoffer i og uden for genstanden. Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk, er ikke sprængning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning. 4.2 Under brand henføres også tørkogning af kedler til rumopvarmning Endvidere dækkes skade forvoldt ved nedstyrtning af luftfartøj eller dele heraf, dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer Svidning, forkulning, overophedning og smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder eller gløder fra pejs, betragtes ikke som brandskade og erstattes derfor ikke Kortslutningsskade på el-drevne genstande Kortslutningsskade på genstande der højst er 1 år gamle, erstattes fuldt ud I de følgende år nedsættes erstatningen med 10% pr. år, af nyværdien på skadestidspunktet. Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler Kortslutningsskader på el-drevne genstande, der er mere end 10 år gamle, erstattes ikke. 4.4 Reparation/erstatning kan aldrig overstige genstandens dagsværdi (tilsvarende brugt). 4.5 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Kortslutningsskader på elektriske maskiner og fast elektrisk installation, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk ødelæggelse eller tæring Skade der skyldes, at installationerne eller deres anvendelse er i strid med stærkstrømsreglementet Skade som følge af fejlkonstruktion eller fejlmontering Skade på genstande der er omfattet af garanti Driftstab eller andet indirekte tab Erstatning for skader af kosmetiske årsager. 5.0 STORMSKADE OG SKYPUMPE 5.1 Forsikringen dækker skade der forvoldes ved storm og skypumper. 2

4 5.1.1 Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund. 5.2 Bygninger under opførelse/ombygning er dækket, under forudsætning af, at der er sket anmeldelse til selskabet (se også pkt. 28.3) For denne dækning gælder følgende regler: Det er en betingelse for dækning, at bygge projektet opfylder Bygningslovens regler og er godkendt af kompetente myndigheder, og at arbejdet udføres i overensstemmelse med projekt og sædvanlig fagmæssig praksis. 5.3 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade på flagstænger, såfremt skaden skyldes råd og ælde Skade på antenner, såfremt skaden skyldes rust, for svag konstruktion og lign Skade på drivhuse, såfremt disse ikke er forsvarligt forankrede i fundament, samt skade på glas. 6.0 VANDSKADE OLIE OG KØLEVÆSKE 6.1 Skade som forvoldes ved tilfældig/pludselig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra sædvanlige rør og installationer, akvarier, olietanke og fyr samt de til privat brug hørende køle- eller fryseanlæg. 6.2 Skade forvoldt af vand, der under voldsomt tøbrud eller voldsomt skybrud ikke kan få normalt afløb og derved oversvømmer forsikringsstedet. 6.3 Nedbørsskade, der opstår som umiddelbar følge af stormskade eller skypumpe. 6.4 Erstatning for vandskade, som følge af frostsprængning af rør til vand, olie eller kølevæske, er betinget af, at disse er isoleret efter gældende regler og god håndværksskik. 6.5 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade forårsaget af vand fra skjulte rørinstallationer, med mindre policen er udvidet med forsikringsdækning for skader på skjulte rør (jf. afsnit 15). 7.0 SPRÆNGNING RØRINSTALLATIONER 7.1 Sprængningsskade (herunder frostsprængning) på rørinstallationer, centralvarme og varmtvandsanlæg. (I frostperioder skal vandtilførslen til uopvarmede rum afbrydes, og rør og varmeanlæg til disse tømmes for vand). 7.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade som følge af frost i uopvarmede bygninger og rum, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning Frostskader på bygninger, udendørs springvand, svømmebassiner og dertil hørende installationer, trapper, flisebelægninger og lign Udgifter til optøning Skade som følge af rustdannelser eller tæring. 8.0 SNETRYK 8.1 Pludselig skade i forbindelse med voldsomt snefald, for så vidt tag- og andre konstruktioner ikke er underdimensioneret Det er en forudsætning, at der ikke har været mulighed for at fjerne sneen. 9.0 TYVERISKADE 9.1 Skade ved indbrudstyveri eller forsøg herpå, samt hærværk i forbindelse hermed. 9.2 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade på ejendomme som har stået ubeboede i mere end 2 måneder Tyveri- og hærværksskade for bygninger under opførelse, herunder byggematerialer, installationer og andre genstande ANDRE SKADER 10.1 Forsikringen dækker anden pludselig udefra kommende skade, der ikke er påregnelig, og hvor man i overvejende grad kunne forvente erstatning, ifølge dansk forsikringspraksis, og denne ikke er nævnt i undtagelserne. 3

5 Ved pludselig opstået skade forstås, skade som skyldes en udefra pludselig kommende og virkende årsag. Skader, som er sket over et tidsrum og ikke på et tidspunkt regnes derfor ikke for pludselige skader HUSLEJETAB M.V I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en af forsikringen omfattet skade, dækkes: Mistet lejeindtægt i henhold til gældende, lovlige lejekontrakter Nødvendige og rimelige, dokumenterede merudgifter til ud- og indflytning samt opmagasinering af forsikringstagerens private indbo, såfremt dette ikke dækkes af indboforsikringen Nødvendige og rimelige, dokumenterede merudgifter i anledning af fraflytning med indtil kr ,- om dagen (indeksreguleret basis 1. april 2012) Hvis selskabet kan anvise rimelige boligforhold, forbeholdes ret til dette Erstatning ydes i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder efter skadens indtræden Hvis sikrede opnår besparelser, fradrages disse i erstatningen Udbedres skaden ikke, eller genopføres bygningen i anden skikkelse, erstattes kun beviselige merudgifter for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. Forsinkes udbedringen af skaden på grund af forhold, som forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke erstatning for derved forårsagede udgifter eller huslejetab Såfremt huslejetab ikke er dækket af en indboforsikring, erstattes huslejetab under denne forsikring Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab HUSEJERANSVAR 12.1 Forsikringssum: Ved personskade: kr ,- Ved tingskade: kr , Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold pådrager sig ved beskadigelse af personer eller ting, når det til erstatning forpligtende forhold finder sted i forsikringstiden og vedrører ejendommen eller dens pasning Udover forsikringssummen dækkes omkostninger, som med selskabets billigelse pådrages ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af erstatningsbeløb, henhørende under forsikringen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Ansvar der ifaldes ved udøvelse af en i eller på ejendommen dreven virksomhed Ansvar for skade på ting, som sikrede, dennes husstand eller medhjælp ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af, eller har i varetægt af anden grund Ansvar for forurening af luft, jordbund eller vand samt derved forvoldt skade på ting dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, der ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 15 HK, når lovpligtig ansvars forsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet Ansvar for skade forvoldt af hunde Ansvar for skade, der tilføjes forsikringstager, dennes ægtefælle og øvrige husstand Ansvar der udelukkende støttes af aftaler. 4

6 13.0 RETSHJÆLP 13.1 Forsikringen dækker omkostninger med indtil kr ,- i forbindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede er part i sin egenskab af ejer af den forsikrede ejendom Selvrisiko 10% (dog mindst kr ,- af de erstatningsberettigede omkostninger) Informationsmateriale vedrørende denne dækning kan rekvireres hos selskabet SVAMP OG INSEKTER 14.1 Forsikringen dækker bygningsbeskadigelser forårsaget af træ- og murødelæggende angreb af svamp og insekter, når angrebet er konstateret og anmeldt i forsikringstiden Ved angreb af træødelæggende insekter foretages udskiftning eller afstivning af træværk såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse Ved angreb af murødelæggende insekter repareres kun beskadiget mørtel, og kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade forårsaget af råd (se dog afsnit 33, hvis forsikringen omfatter rådskadedækning) Svampeskader på verandaer, terrasser, altaner, plankeværk og stakitter af træ, samt på bygninger, der ikke er opført på betonblokke, muret eller støbt sokkel samt på gulve og paneler i kældre Svampeskader forårsaget af isolerings- og brandhæmmende foranstaltninger, hvor normale forskrifter ikke er overholdt. Har De eller agter De at foretage isolering eller brandsikring, bør De i egen interesse rette henvendelse til selskabet, som har bygningskonsulenter til disposition med råd og vejledning Skader der kan henføres til fejl og mangler ved bygningernes konstruktion og vedligeholdelse Udgifter vedr. foranstaltninger til forebyggelse af svamp- og insektangreb Angreb af insekter og svamp, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, det samme gælder ændret fugefarve, hvor der er foretaget reparation efter et angreb af murødelæggende insekter Skade, der skyldes tilstopning af ventilationsåbninger SKJULTE RØR STIKLEDNINGSFORSIKRING 15.1 Forsikringen omfatter de skjulte vand-, varme- og afløbsledninger samt elvarmekabler, som findes i ejendommens grundmurede bygninger Ved skjulte rør forstås, at de skal være indstøbt eller skjult under gulv, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum eller lign. permanent lukkede rum Stikledninger til vand-, varme, olie-, gas- og afløbsinstallationer samt elkabler fra hovedledning i vej og ind til nærmeste bygning, såfremt husejeren har ansvaret for ledningen. Såfremt det af policen fremgår, at der alene er tegnet stikledningsforsikring, er det kun under nærværende punkt nævnte rørsystemer, der er omfattet af forsikringsdækningen Haveanlæg dækkes som anført i afsnit Forsikringen dækker alle direkte reparationer som følge af utæthed i de ovennævnte installationer. Endvidere dækkes de bygningsbeskadigelser, der er en følge af disse reparationer FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade som er konstateret inden forsikringens tegning Udskiftning af rørsystemer, bortset fra den reparation der er nødvendig for at udbedre den skete skade, idet en sådan udskiftning må henføres til vedligeholdelse Skade på jordvarmeanlæg, med mindre policen bærer særlig påtegning herom. 5

7 Skade som følge af frost i uopvarmede bygninger og rum, med mindre skaden skyldes tilfældig svigtende varmeforsyning ERSTATNINGSBEREGNING For skader på skjulte rør i bygning (pkt ) ydes erstatningen uden fradrag for værdiforringelse (pkt. 19.3) For skader på skjulte rør i terræn, som er af andet materiale end beton, ler eller jern ydes erstatning uden fradrag for værdiforringelse (pkt. 19.3) For skader på rør i terræn af beton, ler eller jern gælder følgende erstatning: Alder indtil Erstatning 25 år 100% 30 år 65% 35 år 55% 40 år 45% 45 år 35% Derefter 25% Forsikringstagers egenbetaling kan aldrig overstige kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012) GLAS OG KUMMER 16.1 Forsikringen dækker brud på ejendommens glas og sanitet, når dette er anbragt på blivende plads som fast bygningsbestanddel, såfremt de derved er blevet uanvendelige FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Utætte ruder (punktering), skade ved ridsning, afskalning eller anden beskadigelse, der ikke er brud Skade sket ved reparation eller ombygning Brud på glas eller erstatningsmaterialer herfor i erhvervslokaler eller drivhuse Skade som følge af brand, lynnedslag eller eksplosion samt skader på sanitet som følge af frostsprængning Ruder med særlig kostbar forarbejdning. (Tillægsforsikring herfor kan tegnes) Udgifter der ikke normalt forekommer ved udskiftning af glas og sanitet Udskiftning af blandingsbatteri, vandhaner, toiletsæder og lignende, rørinstallationer, mekanisk udstyr og lign GENERELLE UNDTAGELSER FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: 17.1 Skade som følge af fejlkonstruktioner eller fejl ved fremstilling eller opførelse og ombygninger af de forsikrede bygninger, installationer og genstande Skade på bygninger, installationer og genstande, som følge af manglende vedligeholdelse, revnedannelser, sætningsskader samt skader forårsaget af rystelser fra trafik Skade forårsaget af sikrede og dennes husstand, ejendommens medhjælp, logerende, lejere og dermed ligestillede Slitage, afskalning, ridser, skrammer, tilsmudsning, pletter forårsaget af spildte væsker samt skader forårsaget af dyr (medmindre forsikringen er udvidet med skadedyrsforsikring iht. betingelsernes afsnit 35) Skade på bygninger, installationer og genstande i forbindelse med ombygning, reparationsarbejde og udgravning Skade ved dryp eller langsom udsivning af vand eller væske samt vand fra nedløbsrør og tagrender Skade forvoldt ved påfyldning og tab af vand, olie og kølevæske Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb samt skade ved opstigning af grundvand eller kloakvand Skade som følge af smeltevand og nedbør, herunder fygesne, som trænger ind gennem utætheder og åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af anden pludselig skade på bygningen Rustdannelser og tæring. 6

8 18.0 FØLGEUDGIFTER 18.1 Forsikringen dækker følgeudgifter i forbindelse med en af forsikringen dækket skade, herunder omkostninger til fjernelse af byggerester, der ikke er vurderet til genanvendelse RESTVÆRDI Overstiger reparationsomkostningerne 50% af bygningens nyværdi, kan forsikringstageren vælge i stedet for reparation at få nedrevet resterne og få opført en tilsvarende bygning. Der må højest rives ned til eventuel brugbar kælder Evt. fradrag for værdiforringelse, sker i henhold til afsnit FORØGEDE BYGGEOMKOSTNINGER der skyldes myndighedernes krav erstattes med indtil 10% af bygningens nyværdi, dog max. kr ,- (indeksreguleret basis 1. april 2012), såfremt bygningen genopføres på nøjagtig samme sted, i samme størrelse og til samme anvendelse og at der ikke har kunnet opnås dispensation fra bestemmelserne Erstatning ydes ikke, såfremt værdiforringelsen pga. slid, ælde og andre lignende individuelle omstændigheder overstiger 30% af nyværdien Udover ovenstående, er det en betingelse, at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes erstatning Selv om den beskadigede bygning ved opførelsen opfylder alle krav, iht. byggelove og reglementer, kan nyere bestemmelser medføre, at bygningerne ved større beskadigelse skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse nye bestemmelser. Det kan f.eks. dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte ruder og lign. Merudgifter hertil omfattes af den under forøgede byggeomkostninger givne dækning FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Udgifter der skyldes manglende vedligeholdelse Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden ERSTATNINGENS FASTSÆTTELSE 19.1 Såfremt en beskadiget bygning eller bygningsdel har været tilbørligt vedligeholdt, ydes erstatningen efter nyværdi, dvs. uden fradrag for værdiforringelse ved alder og brug Erstatningen for nyværdi fastsættes til det beløb, det uden unødig forsinkelse vil koste at reparere eller genopføre det beskadigede, med samme byggemåde og på samme sted Erstatningen kan i intet tilfælde baseres på dyrere byggematerialer end de beskadigede eller på byggematerialer og byggemetoder, der ikke er gængse på skadestidspunktet Der foretages fradrag for værdiforringelse, såfremt det beskadigede pga. slid, ælde, nedsat anvendelighed og andre individuelle omstændigheder på skadestidspunktet er forringet med mere end 30% af nyværdien Pkt er ikke gældende for skjulte rør i bygning. For rør i terræn af beton eller jern gælder dog særlige regler - se afsnit Erstatning for bygninger der forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres til materialeværdien og udgifter til oprydning, dog med fradrag for sparede nedrivningsomkostninger Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter pkt Hvis en skade hovedsagelig skyldes grov forsømmelse, kan selskabet afslå at erstatte en sådan skade Ved skade på bygninger, installationer og genstande, hvor de pga. ændrede former, farver mv. ikke er muligt at fremskaffe samme materialer, erstattes kun udbedring af den direkte skade. 7

9 19.7 Ved skade på tage af strå, rør og lign. materialer ydes følgende erstatning: Alder indtil Erstatning 20 år 100% 25 år 70% 30 år 60% 35 år 50% 40 år 40% 45 år 30% Derefter 20% 19.8 FORLADTE BYGNINGER For bygninger, der henligger forladt fastsættes erstatningen med fradrag for såvel værdiforringelse på grund af slid og ælde, som for nedsat anvendelighed ANVENDELIGE RESTER Såfremt offentlige myndigheders krav, der er stillet før skadestidspunktet, er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, og dispensation ikke har kunnet opnås, erstattes tillige anvendelige rester, under forudsætning af, at bygningens beskadigelse er mindst 50%. Resternes værdi til anden anvendelse fradrages i erstatningen FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skader for hvilke der kan opnås erstatning gennem garantistilsagn Skade, hvor ansvarspådragende skyld kan placeres ERSTATNINGENS UDBETALING 20.1 Erstatning udbetales, når retablering har fundet sted ERSTATNING TIL FRI RÅDIGHED Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages foruden fradrag for værdiforringelse pga. slid og ælde, også fradrag for nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi umiddelbart før skaden Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen BETINGELSERNES UFRAVIGELIGHED 21.1 Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet godkendte minimumsbetingelser for forsikringsselskabets tegning af bygningsbrandforsikring, til ugunst for forsikringstageren og/eller de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er på ejendommen SKADEANMELDELSE Her henvises til Fællesbetingelser for alle forsikringsarter I henhold til fællesbetingelsernes 2 a har sikrede pligt til, når skaden er sket, at begrænse denne og drage omsorg for, at de forsikrede genstande beskyttes mod videre skade Rimelige udgifter til foranstaltninger, som nævnt under pkt erstattes af selskabet Ved ansvarsskade må erstatningspligt ikke anerkendes, uden selskabets samtykke, og selskabet træffer bestemmelse om sagens behandling Såfremt man efter anmeldt skade konstaterer, at skadens omfang er større end først antaget, skal der rettes henvendelse til selskabet, forinden reparation foretages ALMINDELIGE UNDTAGELSESBESTEMMELSER 23.1 Her henvises til Fællesbetingelser for alle forsikringsarter I fællesbetingelsernes 6 står der bl.a. at man ikke dækker skade som følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter Uanset denne bestemmelse, dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor eller acceleratordrift. 8

10 23.3 Ingen genstande må fjernes før selskabet har haft lejlighed til at besigtige skaden. Retten til erstatning kan helt eller delvis bortfalde, såfremt dette ikke overholdes Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forhold for nærværende forsikring Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som således betaler erstatningen i fællesskab INDEKSREGULERING 24.1 Præmien indeksreguleres med det af Danmarks Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for boliger for juli Skulle ovennævnte indeks ophøre, er selskabet berettiget til at fortsætte reguleringen på basis af et andet af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks SELVRISIKO 25.1 Er forsikringen tegnet med frivillig selvrisiko, gælder denne frivillige selvrisiko for alle skader ekskl. ansvarsskader (husejeransvar), retshjælp (hvor der findes særlige selvrisikobestemmelser), skader på glas og kummer, samt skader i.h.t. afsnit ÆNDRING AF PRÆMIETARIF OG/ELLER FORSIKRINGSBETINGELSER 26.1 Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelserne ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring, fra næste forsikringsårs begyndelse Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere sådanne ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen for ændringen, hvis forsikringen omfatter bygningsbrandforsikring, dog kun såfremt: a) at der foreligger skriftligt samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, eller b) at ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i andet forsikringsselskab, som har koncession til at drive bygningsbrandforsikring EJERSKIFTE 27.1 Afhændes de forsikrede bygninger ophører forsikringen, og det påhviler forsikringstageren uden ophold, at underrette selskabet om afhændelsen Forsikringen kan ikke overføres til den nye ejer uden selskabets samtykke Dog dækker forsikringen ny ejer indtil 4 uger efter ejerskiftet med mindre vedkommende selv har tegnet forsikring for risikoen RISIKOFORANDRING 28.1 Præmien er beregnet på grundlag af oplysninger om de forsikrede bygningers bebyggede areal, herunder arealet af nedgravede svømmebassiner og antal udnyttede etager, samt anvendelse helt eller overvejende til beboelse Risikoforandringer skal omgående anmeldes til selskabet, hvorefter der tages stilling til om eller evt. på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte, herunder nævnes: Nybygninger, tilbygninger, indretning af opholdsrum i kælder- eller loftsetager forandring af tagbelægning, f.eks. pålægning af rør og/eller strå forandring af bygningernes anvendelse samt etablering af nedgravet svømmebassin brandsikring, efterisolering, installation af sol- eller jordvarmeanlæg eller opførelse af vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse af vedvarende energiformer Selskabet skal endvidere have meddelelse, såfremt ejendommen udnyttes til erhvervsmæssige formål Undladelse af at foretage sådanne anmeldelser, kan medføre at retten til erstatning helt eller delvis bortfalder Ny- og tilbygninger er under opførelse kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet. 9

11 28.4 Selskabet har ret til at lade forsikringsstedet besigtige IKRAFTTRÆDELSE/PRÆMIENS BETALING 29.1 Forsikringen dækker fra den i policen fastsatte dato, med mindre der i policen i øvrigt er fastsat andet ikrafttrædelsestidspunkt Vedr. præmiens betaling henvises til Fællesbetingelser for alle forsikringsarter Vedr. fællesbetingelsernes 9, skal det i øvrigt nævnes, at selskabet ikke kan bringe bygningsbrandforsikringen til ophør pga. manglende præmiebetaling, og at selskabet har udpantningsret for brandforsikringspræmien, med påløbne renter og andre omkostninger OPSIGELSE 30.1 Forsikringen, der er tegnet fortløbende 1-årig, kan opsiges til ophør ved udløbet et forsikringsår, uden gebyr. Sker opsigelsen indenfor et forsikringsår fratrækker selskabet et gebyr. Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til selskabets kontor. Opsigelsen skal være skriftlig og opsigelsesvarslet er 1 måned til udgangen af forsikringsåret eller den måned, hvortil forsikringen ønskes opsagt. Såfremt selskabet ønsker at opsige forsikringen til udgangen af et forsikringsår, skal dette tillige ske med mindst 1 måneds varsel Såfremt forsikringen omfatter bygningsbrandforsikring er det endvidere en forudsætning at: der foreligger skriftligt samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, eller ejendommen uden forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet forsikringsselskab, som har koncession til at drive bygnings brandforsikring For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare og forladte bygninger, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til forsikringstagere og panthavere LOVGIVNING For forsikringen gælder i øvrigt: 31.1 Lov om forsikringsaftaler Der henvises endvidere til Fællesbetingelser for alle forsikringsarter KOSMETISKSKADE - SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER (kun meddækket hvis det fremgår af policen) Under forudsætning af, at der er sket en dækningsberettiget skade på ejendomsforsikringen i øvrigt, dækker forsikringen 50% af udgifterne (dog maksimalt kr ,- pr. skadebegivenhed indeksreguleret basis 1. april 2012), til udbedring af kosmetiske forskelle mellem de skadede og de ubeskadigede: a) Fliser/klinker b) Glas c) Sanitet (kummer) 32.2 Vedrørende skade på fliser/klinker gælder følgende: Dækningen gælder i et afgrænset areal svarende til gulv eller vægge, afhængig af, hvor skaden er i følgende rum: -Toilet/baderum -Bryggers -Køkken Forsikringen dækker kun, hvis det ikke har været muligt at anskaffe fliser/klinker, der er identiske med de beskadigede Såfremt man ikke vælger denne løsning, vil kun de beskadigede fliser/klinker i et afgrænset areal, f.eks. gulv eller væg, blive udskiftet, selv om det ikke er muligt at skaffe tilsvarende fliser/klinker Vedrørende skade på glas/sanitet: Dækningen for glas gælder for det vindueseller dørparti, hvor skaden er sket. Dækningen for sanitet (kummer) gælder i det toilet- eller baderum, hvor skaden er sket. FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: - Ubeskadiget indmuret badekar eller fodbadekar. - Udskiftning af blandingsbatterier, vand- 10

12 haner, toiletsæder, rørinstallationer, mekanisk udstyr og lign RÅDDÆKNING - SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER (kun meddækket hvis det fremgår af policen) Forsikringen dækker skader efter råd, der beskrives som skader på træ, der skyldes svampe og/eller bakterier, som langsomt ødelægger træet. Rådskaden skal have betydning for træets funktions- eller bæreevne. Reparation af vinduer og døre dækkes uden dette krav. Angrebet skal være konstateret og anmeldt i forsikringstiden (se dog de almindelige betingelsers afsnit vedrørende ejerskifte) FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skade, der skyldes tilstopning af ventilationsåbninger Skade, der kun indvirker på det forsikredes udseende (skade af kosmetisk art), f.eks. misfarvning på grund af blåsplint, mug og skimmel Skader der skyldes overfladeråd. (Overfladeråd opstår i træ, som er udsat for høj fugtighed og er en langsom forløbende proces, der er begrænset til træets yderzoner) Skade i sternbeklædninger, vindskeder og tilhørende dæk- og udhængslister, uafdækkede rem-, spær- og bjælkeender. Med uafdækket menes, at der ikke er foretaget en afdækning på de nævnte bygningsdele Skade på udvendig trapper, verandaer, terrasser, drivhuse, flagstænger, altaner, balkoner, svalegange, solafskærmninger, pergolaer, plankeværker og stakitter Skade i træfundamenter og træpilotering Skade i kælder beklædning, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædning og fodpaneler i kældre og under terræn Skade i bindingsværkskonstruktioner, herunder skjulte bindingsværkskonstruktioner Skade på bygninger der ikke er opført på støbt eller muret fundament, samt garager, carporte og andre udhuse, f.eks. udestuer, der ikke er/kan godkendes af de offentlige myndigheder som beboelse Skade på tagkonstruktioner af træ i bygninger med indendørs svømmebassin SELVRISIKO Der gælder en selvrisiko på kr ,- for hvert skadet område af bygningen. Som eksempel kan nævnes: - skade på et vinduesparti og et dørparti, der betragtes som 2 skader. - skade på 2 spær, uden sammenhængende skade efter råd, der ligeledes vil blive betragtet som 2 skader Selvrisikobeløbet indeksreguleres - basis 1. april Hvis der er valgt frivillig selvrisiko på ejendomsforsikringen i øvrigt, skal den tillægges VANDSPILDSFORSIKRING - SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER (kun meddækket hvis det fremgår af policen) Forsikringen dækker økonomisk tab, i form af vandafgift og vandafledningsafgift, som forsikringstager lider i forbindelse med brud på en vandforsyningsledning FORSIKRINGEN DÆKKER: Vandafgift. Den del af merudgiften til leverandør (offentligt eller alment vandværk) som ikke kan refunderes efter gældende regler herfor Vandafledningsafgift. Den del af merudgiften til offentlig myndighed som ikke kan refunderes efter gældende regler herfor FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: Skader der kan henføres til manglende lukning af ventiler Skader som følge af frostsprængning Skader, hvor beskadigede ledninger ikke er tilsluttet et offentligt eller alment vandværk. 11

13 Skader, hvor beskadigede ledninger ikke er anlagt i overensstemmelse med gældende lovgivning eller god byggeskik Skader, hvor forsikrede har handlet forsætligt eller med grov uagtsomhed Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade som følge af manglende vedligeholdelse Skade der kan henføres til de generelle undtagelsers pkt Driftstab eller andet indirekte tab Udgifter til bekæmpelse og forebyggelse Skade forvoldt af husdyr Skade på stråtag Lugtgener Fjernelse af ekskrementer Skade på bygninger der har været ubeboet i mere end 2 måneder SELVRISIKO Der gælder en selvrisiko af enhver skade på kr , ERSTATNINGSOPGØRELSE Erstatningen opgøres som forskellen mellem de seneste 3 års gennemsnitsbrug og den del af regningen som ikke kan refunderes efter gældende regler for refusion af vandspild over 300 m Maksimal dækning pr. forsikringsbegivenhed udgør kr , SELVRISIKO Der gælder en selvrisiko af enhver skade på kr , SKADEDYRSFORSIKRING - SÆRLIGE FORSIKRINGSBETINGELSER (kun meddækket hvis det fremgår af policen) FORSIKRINGEN DÆKKER: Skade forvoldt af husmår, fugle, gnavere (Rodentia), f.eks. mus og rotter Det er en forudsætningen for dækningen, at både bekæmpelse af skadedyrene og forebyggelse mod skadedyrenes indtrængen, sker inden udbedring af skaden Forsikringen omfatter kun de bygninger som ifølge BBR-registret er anført som beboelse og hertil tilbyggede udestuer FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE: 12

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

FRITIDSHUSFORSIKRING

FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

010414.FRI_Fritidshusforsikring FRITIDSHUSFORSIKRING

010414.FRI_Fritidshusforsikring FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FRI_Fritidshusforsikring FRITIDSHUSFORSIKRING

FRI_Fritidshusforsikring FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191

24. september 2013 EKN Kundenr. 71686191 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup A/B Nørre Alle 13-13H Att.: Grubbe Advokater Åbenrå 31 1124 København K Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug HUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. HUS-01 Når du har tegnet Husforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning.

Husforsikring. Bygningskaskodækning. 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser. udgifter til optøning. Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen.

BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. BYGNINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 200-1. Forsikringen omfatter de nedennævnte dækninger, som er anført på policen. AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Fællesbetingelser 1. 1.1 - Nyværdiforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Parcelhus forsikring

Parcelhus forsikring Parcelhus forsikring Almindelige forsikringsbestemmelser Parcelhus forsikring. 1. Generelt 10. Nyværdiforsikring 11. Hvem dækkes af forsikringen 2. Bygningsbeskadigelse 20. Hvilke skader genstande er dækket

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2011-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING

DK-CAMP ERHVERVSBYGNING DK-CAMP ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 Sidenr. 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus. Nr. 5301. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nyværdiforsikring for 1- og 2- familiehus Nr 5301 Indholdsfortegnelse Det fremgår af policen, hvad forsikringen omfatter Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 2

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FRITIDSHUSFORSIKRING FRITIDSHUSFORSIKRING Ændret pr. 0.05.00 Pkt. Tekst Side nr. A B 4 5 6 C 4 D E F G 4 5 6 8 9 Hvem er sikret Bygningsforsikring Hvilke genstande er forsikret Hvilke skader erstattes Skadesopgørelse ved bygningsforsikring

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FRITIDSHUSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FRI-01 Når du har tegnet Fritidshusforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning

0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger 1000 Brand 1100 Kortslutning Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA

Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOMSFORSIKRING - VILLA i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. HU 1403. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1403 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Stormskadeforsikring for byggeog/eller

Stormskadeforsikring for byggeog/eller Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring

Betingelser. Husforsikring. Nr. 5302. Husforsikring Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. 5302 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Risikoforandring og ejerskifte...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. EJ12. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. EJ12 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Villaforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Villaforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003

Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 Ejerskifteforsikring Forsikringsvilkår nr. 45-7, april 2003 1.00 Hvem er sikret Forsikringstageren er sikret som ejer af ejendommen. 2.00 Hvad omfatter forsikringen 2.10 Forsikringen omfatter 1. Alle bygninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Brandforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Indholdsfortegnelse for Bygningsforsikring 1. Fællesbetingelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406

Betingelser. Husforsikring. Husforsikring Nr. HU 1406 Betingelser Husforsikring Husforsikring Nr. HU 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 Vejledning... 3 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 5 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 5 1.3. Hvad skal

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring

Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring Forsikringsbetingelser for Landbrugsbygningsforsikring (Beboelsesdelen) Betingelsesnummer: L06-01-1.1.2011 beboelsesdelen Nærværende betingelsessæt gælder alene for forsikrede beboelsesbygninger 1. Bygningsbranddækning

Læs mere

Vilkår for. Fritidshus bygning

Vilkår for. Fritidshus bygning Vilkår for Fritidshus bygning 5342-3 August 1998 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER PARCELHUSFORSIKRING Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-PAR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01

Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse. Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Forsikringsbetingelser ejendomsforsikring/indboforsikring for fritidshuse Forsikringsbetingelser nr. FR 01 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen

Læs mere

Basis Bygningsbrandforsikring

Basis Bygningsbrandforsikring Betingelser nr. 302702 Forsikringsbetingelser for Basis Bygningsbrandforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Kolonihavehusforsikring

Kolonihavehusforsikring Kolonihavehusforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk.

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for Husforsikring

Vilkår for Husforsikring Vilkår for Husforsikring 6610-2 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere