OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------"

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund, og indklagede, Dansk Industri for Sterling Airlines A/S, opstået tvist om forståelsen af 16, stk. 8, i overenskomst af 1. april 2006 underskrevet 16. maj 2007 mellem Sterling Airlines og Dansk Funktionærforbund for Sterling Airlines Pilot Association (i det følgende benævnt SAPA). 16, stk. 8, er sålydende: Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Uoverensstemmelsen angår, om bestemmelsen alene omfatter bonus fra loss of licens forsikringen, som er nævnt i 16, stk. 7 subsidiært alle forsikringer omfattet af 16 eller om bestemmelsen omfatter alle bonusudbetalinger, som måtte komme fra pilotens bonusberettigede forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af forbundssekretær Toni Vagn Rytkönen udpeget af klager, Personalejuridisk chef Niels Grøn

2 2 Sørensen udpeget af indklagede samt som opmand undertegnede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen er blevet forhandlet den 25. april Parternes påstande Dansk Funktionærforbund har nedlagt følgende påstand: Sterling Airlines skal anerkende, at 16, stk. 8, i overenskomst af 1. april 2006 mellem Sterling Airlines A/S og Dansk Funktionærforbund alene omhandler Loss of Licens forsikring, jf. 16, stk. 7, subsidiært forsikringer omfattet af 16. Indklagede har påstået frifindelse. 3. Sagsfremstilling Sterling Airlines er et luftfartsselskab med 1050 medarbejdere, hvoraf ca. 225 er funktionærer ansat i administrationen, ca. 525 er kabinemedarbejdere og ca. 300 er piloter. Selskabet overtog i september 2006 Maersk Airs aktiviteter, herunder samtlige piloter, men frasagde sig i forbindelse med overtagelsen Maersk Air-overenskomsten gældende for piloter. Efter den oprindelige Maersk Air pilotoverenskomst betalte piloterne selv for deres loss of licens forsikring. Forsikringen var tegnet i et forsikringsselskab, som havde anlagt et forsigtighedshensyn, således at forsikringen var overfinansieret. Piloterne betalte hver især ca. kr kr. pr. år for en loss of licens forsikring, men fik samtidig hvert år en del af beløbet tilbagebetalt som bonus. I Sterling Airlines oprindelige overenskomst med Sterling European Pilotforening (SEP) var aftalt, at selskabet betalte for piloternes loss of licens forsikring, jf. protokollat af 8. marts 2004, hvori det bl.a. hedder:

3 3 Stk. 1. Selskabet tegner og afholder udgiften til Loss of License forsikring, såfremt den ansatte kan forsikres, jf. helbredskrav i policen. Stk. 2. Pr. den 1.april 1995 er forsikringsbeløbet tegnet for DDK ,- indtil det fyldte 55. år, herefter aftrappes forsikringssummen med DDK ,- pr. år. Forsikringsbeløbet index-reguleres 1 gang årlig. Pr. 1. april 2004 er beløbet DKK Stk. 3. Selskabet forbeholder sig ret til at nedsætte forsikringsbeløbet, såfremt forsikringspræmien overstiger DKK kr. pr. person/pr. år. Sterling-overenskomsten indeholdt ingen udtrykkelige bestemmelser vedrørende bonus, men praksis var, at bonusbeløb også vedrørende pensioner tilfaldt piloterne, såfremt der kom sådanne beløb til udbetaling. Sterlingoverenskomsten blev opsagt til den 1. april I marts 2006 forelå en mellem Sterling Airlines og Dansk funktionærforbund for SAPA færdigforhandlet overenskomst, som imidlertid blev nedstemt, da den kom til urafstemning. Denne overenskomst indeholdt følgende bestemmelser vedrørende pension og forsikring: 14 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Forsikringsdækninger og obligatorisk indbetaling til ordningen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg. Pensionsgivende løndele er:grundløn og flyvetillæg. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan ikke tilbagekøbes så længe piloten er ansat i selskabet. 15 Forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et af selskabet anvist hotel. Piloten er

4 4 endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK ,-. Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og piratangreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici. Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Stk. 7. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Eventuel bonus hidrørende pilotens egne bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. SAPAs bestyrelse orienterede piloterne om det opnåede forhandlingsresultat i en skrivelse af 30. marts 2006, hvori det bl.a. hedder: Pension og forsikringen i denne var også et stort emne. Der er ingen tvivl om, at Nordea pensionen med tilhørende forsikringer er billigere end det, vi har kendt til fra Danica indtil nu. Selskabet mente, at fordi prisen er skruet så langt ned, som den er, og sandsynligheden for bonus således er

5 5 væsentligt nedsat, havde selskabet følgelig ret til at sikre sig den eventuelle bonus. Vi fastholdt, at pensionstillægget er pilotens penge. Piloten betaler for en forsikring med disse penge, og hvis forsikringsselskabet efterfølgende meddeler, at piloten har betalt for meget, skal overskuddet også gå tilbage til piloten. Alternativet var, at hvis selskabet var så opsat på at skulle have bonus, måtte de også betale præmien, og overskuddet ville så være deres alene. Det endte med, at vi fik sikkerhed for, at evt. bonus tilfalder piloten alene. Vi havde også en debat omkring LOSS engangssummen, som vi nu selv betaler, men til gengæld får alle i selskabet nu 14,6 % i pensionstillæg, hvilket også er en forbedring for de sidst tilkomne. Nyansatte efter 1. april 2006 får 12 % og skal have været i selskabet i 2 år, før de stiger til 14,6%. Bestyrelsens anbefaling: På baggrund af selskabets generelle situation, hvor det gælder om at komme i gang med at lave overskud og således sikre selskabets overlevelse, hvilket igen sikrer vores arbejdspladser, må vi konstatere, at der ikke var mulighed for de store lønforhøjelser, som vi altid ønsker. Vi har dog sikret os nogle kardinalpunkter såsom anciennitetslisten, bonusen på forsikringspræmien, forbedret orlov, fast fridagssystem til pligtstationerede piloter, og de lavestlønnede har fået procentmæssigt mest. Sterling er i en situation hvor vi som piloter kan gøre en forskel - hvis vi vil! Skal vi være med til at sikre Sterlings overlevelse, mener vi i bestyrelsen, at den nye overenskomst er et meget brugbart redskab hertil. På baggrund af ovennævnte er det bestyrelsens klare opfordring, at den enkelte pilot benytter sin stemmeseddel og stemmer ja til den nye overenskomst. Skrivelsen var vedhæftet en kort orientering omkring forhandlingsresultatet, hvori det bl.a. hed: 14: (tidligere 13) Generel omskrivning, med enslydende pensionstillæg på 14,6 % til alle der er ansat pr. 1. april Nyansatte efter denne dato får først 12 % og efter 2 års anciennitet 14,6 %. 15: (tidligere 14) Stk. 7 Piloten afholder selv omkostninger til loss of Licence sum forsikring. Den har en karensperiode på 12 måneder. Desuden tilfalder eventuel bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer piloten.

6 6 Forhandlingerne blev genoptaget i efteråret 2006 og blev ført kontinuerligt indtil januar Den 16. januar 2007 blev Sterling Airlines og SAPA enige om en 11 måneders overenskomst fra 1. april 2006 til 28. februar 2007, men aftalen blev ikke godkendt af Dansk Funktionærforbund. Aftalen indeholdt bl.a. følgende bestemmelser: 3) Bestemmelsen om pension i SAPA-overenskomsten affærdiges herefter således (med efterbetaling fra den 1. juni 2006, hvor Maersk Air-piloterne overgik til SAPA-overenskomsten): Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag ved førstkommende til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. Stk. 6. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 7. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. Den 18. januar 2007 blev forhandlingerne genoptaget med organisationernes indtræden. Forhandlingerne tog udgangspunkt i et udkast Version :41, indeholdende følgende bestemmelser vedrørende pension og forsikringer:

7 7 13 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag ved førstkommende til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. Stk. 6. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 7. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. 14 forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et af selskabet anvist hotel. Piloten er endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og pirat-angreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici.

8 8 Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Bortset fra, at 13, stk. 6 og 7, blev flyttet fra 13 til 14 forblev bestemmelserne uændrede indtil de sidste forhandlinger, som foregik i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, og som resulterede i, at overenskomstens bestemmelser om pension og forsikring endeligt blev affattet således: 15 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag til 14,6 %. Pr. 1. juli 2007 forhøjes det forhøjede bidraget fra selskabet til 15 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. 16 Forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et

9 9 af selskabet anvist hotel. Piloten er endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK 17,500-. Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og piratangreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici. Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Stk. 7. Selskabet afholder omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Efter at overenskomsten var underskrevet, men inden dens udsendelse til urafstemning blandt piloterne, rettede formanden for SAPA, Lars Helmø, ved mail af 27. maj 2007 henvendelse til fleetmanager Peter Christian Jensen, idet han bl.a. stillede følgende spørgsmål:

10 10 For at imødegå medlemmernes evt. skadelige skepsis mht. fortolkninger og udførelse af aftaler ifm. OK forslaget vil SAPA gerne have en skriftlig tilkendegivelse fra Sterling som indikerer at vi ser ens på den aftale vi nu har indgået. Dertil sender jeg hermed et par udsagn/fortolkninger som jeg håber selskabet kan meddele sig enig i: 16, stk. 8. Omtalte bonus refererer udelukkende til LOL. Også SAPAs interne pensionsekspert Peter Dyrup sendte en mail til Sterling Airlines angående forståelsen af 16, stk. 8. Denne mail blev af Peter Chr. Jensen, Flight Operations, besvaret således: Lars H. modtager svar på en del tvivlsspørgsmål som er stillet os og han har også spurgt på nedenstående. 16 stk. 8 er gældende for hele forsikringspakken. I brev af 8. juni 2007 fra Lars Helmø til Sterling Airlines gjorde SAPA indsigelse mod den af selskabet anlagte fortolkning af 16, stk. 8. Det hedder i brevet bl.a.: Af , modtaget 30. maj 2007, fremgår det at selskabet forventer at evt. bonus fra samtlige bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Denne nye fortolkning af 16, stk. 8 må afvises af SAPA. På intet tidspunkt i forhandlingerne mellem parterne omfattede diskussion om bonus andet end den bonus, der evt. ville komme fra Loss of License, LOL, omtalt i 16, stk. 7. Sagen har været behandlet på mæglingsmøder hhv. den 13. juni 2007 og 23. august 2007, uden at enighed kunne opnås. 3. Forklaringer Lars Helmø har forklaret bl.a., at han er formand for SAPA. Han kom fra Maersk Air. Der var nogle problemer pilotforeningerne imellem, og han var derfor ikke med ved de to møder, hvor overenskomstresultatet fra marts 2006 blev færdigforhandlet. Han har heller ikke været med til at affatte den orienteringsskrivelse af 30. marts 2006, som SAPAs bestyrelse sendte ud til piloterne. Skrivelsens bemærkninger omkring bonus opfatter han som alene møntet på Loss of Licens-forsikringen. Han mener, at det alene har været

11 11 drøftet, at selskabet ville have bonusretten vedrørende denne forsikring, men betingelsen for at imødekomme selskabet på dette punkt var, at selskabet så også skulle betale forsikringen. Han har ikke hørt om, at selskabet på noget tidspunkt skulle have stillet krav om at få bonusretten for alle bunusberettigede forsikringer. Princippet er, at den, der betaler for en forsikring, også får bonusretten, og da pensionstillæg m.v. betales med lønmidler, som er sat af til piloterne, betales de med piloternes egne penge. Er der blevet betalt for meget, er det derfor også logisk, at overskydende beløb går tilbage til piloterne. Da forhandlingerne gik i gang igen i efteråret 2006, var han med til alle møderne. Forhandlingerne tog i januar 2007 udgangspunkt i et oplæg, hvor bestemmelserne om Loss of Licens forsikringen og om pilotens ret til bonus af egne bonusberettigede forsikringer var placeret til sidst i den paragraf, som handlede om pension. Da bestemmelserne systematisk hører hjemme i paragraffen vedrørende forsikring, blev de på forslag af SAPA flyttet til denne bestemmelse, hvor de også havde stået før. Det sidste punkt, som blev drøftet under forhandlingerne i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, var pension. Der var bl.a. en drøftelse om at forhøje selskabets pensionsbidrag, men det har intet med den verserende tvist at gøre. SAPA så gerne, at det blev selskabet, som kom til at betale for piloternes Loss of Licens forsikring, og det endte også med at blive resultatet. 16, stk. 8, kom ind, fordi det skulle afspejles, at ordningen skulle være den samme, som var gældende for de tidligere Sterling-piloter, nemlig at selskabet betalte Loss of Licens forsikringen, mens piloterne havde bonusretten. Det eneste, som blev drøftet vedrørende bonus, var således bonus fra Loss of Licens. Det blev på intet tidspunkt nævnt fra modpartens side, at man ønskede bonusretten fra samtlige af piloternes bonusberettigede forsikringer inklusiv pensions- og gruppelivsordninger. Peter Christian Jensen har forklaret bl.a., at han er pilotuddannet og kom fra Maersk Air. Han har en mellemlederstilling som fleetmanager, men er i øvrigt selv omfattet af pilot-overenskomsten. Han var til stede under en stor del af forhandlingerne i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, men har ikke overværet de drøftelser, som vedrørte Loss of Licens-forsikringen og bestemmelsen om bonusret. Da han modtog henvendelserne fra SAPA vedrørende fortolkningen af 16, stk. 8, har han forelagt spørgsmålet for

12 12 HR-ledelsen og besvaret henvendelserne i overensstemmelse med de instruktioner, som han fik herfra. Head of Management and Human Ressources, Claus Hovej, har forklaret bl.a., at han som HR-direktør var med i hele forhandlingsforløbet i Med selskabets overtagelse af aktiviteterne i Maersk Air steg det samlede antal ansatte i Sterling Airlines så meget, at det gav mulighed for at forhandle sig til nogle meget gunstige forsikringsordninger. Umiddelbart inden overenskomstforhandlingerne med SAPA gik i gang, havde Sterling Airlines med Nordea Liv & Pension indgået en samlet forsikringspakke, som var særdeles gunstig, og som omhandlede såvel pension som forsikring. Prisen for en loss of licens forsikring faldt med denne aftale til ca kr. pr. person. Den pris, som Sterling hidtil havde betalt for en sådan forsikring, havde været ca kr. Forsikringspakken var tegnet for alle medarbejderne i organisationen. Den indeholdt endvidere et bonuselement, som var fælles for hele pakken, og som ville komme ud med et samlet beløb, hvis der overhovedet kom nogen bonus til udbetaling. Da prisen for forsikringspakken var meget lav, var sandsynligheden for, at der ville kunne komme et bonusbeløb til udbetaling ifølge selskabets aktuar nærmest lig nul. Han havde selskabets aktuar og den kundeansvarlige for Nordea med til overenskomstforhandlingerne i marts 2006 for at forklare, hvad forsikringsaftalen gik ud på. Medarbejdersiden havde en forventning om, at bonus skulle tilkomme medarbejderne, mens arbejdsgiversiden fandt, at da det var selskabet, som betalte for forsikringen, så var det også selskabet, der havde krav på bonus. Hvis piloterne imidlertid selv ville betale for loss of licensforsikringen hvilket ville give selskabet en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. så ville selskabet dog ikke modsætte sig, at piloterne fik bonusretten til hele forsikringspakken. Der blev alene drøftet bonusret til den samlede forsikringspakke, da bonus for de enkelte elementer i pakken ikke kunne udskilles. Da overenskomstforhandlingerne gik i gang igen i efteråret 2006, tog man udgangspunkt i det forhandlingsresultat, som var blevet nedstemt i foråret, for at se, hvor langt man kunne nå. Selskabet og SAPA nåede i første omgang til enighed om en 11 måneders overenskomst, som dog ikke kunne godkendes af Dansk Funktionærforbund. I aftalen var der lagt op til, at piloterne selv skulle afholde omkostningerne til loss of licens forsikringen, og at de til gengæld havde krav på bonus for de bonusberettigede forsikringer.

13 13 I et udkast fra januar 2007 var bestemmelserne om loss of licens og om bonusret anbragt sidst i paragraffen om pension. Bestemmelserne blev på forslag fra SAPA flyttet til paragraffen om forsikring, men der var tale om en ren redaktionel ændring uden indholdsmæssig betydning. Under de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen nåede de først til bestemmelserne om pension og forsikring på et meget sent tidspunkt, hvor de alle var smadrede. Han gik bestemmelserne igennem med to repræsentanter fra SAPA, herunder Lars Helmø. Sterling Airlines ønskede fortsat, at piloterne selv skulle betale for deres egen loss of licens forsikring, og han tilbød som kompensation herfor at hæve selskabets pensionsbidrag. Piloterne afviste hans forslag, og han meddelte herefter, at hvis selskabet skulle betale for loss of licens forsikringen, så skulle selskabet som den, der betalte for forsikringspakken, også have bonusretten herfor. Han kan huske, at han udtrykte sig på den måde, at det er den, der betaler, der skal have retten til bonus. Det var i praksis ikke muligt at udsondre den del af forsikringspakkens bonusret, som vedrørte loss of licens forsikringen, og der blev derfor heller ikke drøftet bonusret specielt i relation til denne del. De brugte mindst en halv time på at drøfte pensions- og forsikringsbestemmelserne, og han er ikke i tvivl om, at det blev skåret ud i pap, at 16, stk. 8, om bonus omfattede bonusretten for hele forsikringspakken. 4. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at der ikke med den nye 16, stk. 8, er skabt hjemmel for, at bonus fra samtlige af piloternes bonusberettigede forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger, tilfalder Sterling Airlines. Bonus fra disse ordninger er altid tidligere tilkommet piloterne. 16, stk. 8, kom ind i overenskomsten som noget nyt sammen med 16, stk. 7. Det blev således aftalt, at selskabet betaler piloternes loss of licens forsikring mod til gengæld, at bonus i denne ordning tilfalder selskabet. Det fremgår af Lars Helmøs forklaring, at man under de afsluttende forklaringer alene drøftede bonus fra loss of licens, og det må have formodningen imod sig, at 16, stk. 8, skulle omfatte andet end den forsikring, som 16, stk. 7, tager sigte på. Der kan ikke lægges afgørende vægt på, at der i 16, stk. 8, tales om forsikringer i flertal, da dette må antages at bero på en lapsus. Tek-

14 14 sten er taget fra en tidligere tekst, hvor denne affattelse var naturlig, og man har blot ikke fået rettet teksten til. I hvert fald kan teksten ikke udstrækkes til også at gælde for pensioner. Bestemmelsen står således i den paragraf, som omhandler forsikringer, og bestemmelsen angår efter sin formulering kun forsikringer. Der må da også bestå en formodning imod, at bestemmelsen også skulle omfatte pensioner, da dette vil kunne betyde, at selskabet også vil kunne tilegne sig en eventuel bonus hidrørende fra piloternes frivillige indbetalinger på deres pensionsordninger. Indklagede har gjort gældende, at 16, stk. 8, efter sin ordlyd må forstås således, at den omfatter alle bonusudbetalinger, som måtte komme fra forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger, som Sterling Airlines måtte betale for den enkelte pilot, uanset i hvilken overenskomstbestemmelse den pågældende ordning måtte være beskrevet. En ordlydsfortolkning taler klart imod, at bestemmelsen skal forstås som hævdet af klager. Havde meningen været, at den alene skulle omfatte loss of licens forsikringen som omhandlet i 16, stk. 7, så havde det været meget let at skrive dette. Der kan heller ikke lægges vægt på, at der i 16, stk. 8, alene tales om forsikringer, for det er helt sædvanligt at bruge forsikringer som overbegreb for både pensioner og forsikringer. Denne terminologi er anvendt i flere af de overenskomstudkast, som har foreligget i sagen, og anvendes også af klageren selv i klageskriftet. Det er uden betydning, hvad der har været aftalt i tidligere overenskomster, for der forelå en helt ny situation i og med, at Sterling Airlines i Nordea Liv & Pension havde tegnet en samlet forsikringspakke for hele organisationen omfattende såvel pension som forsikring. Det var herefter ikke længere muligt at udskille bonus vedrørende de enkelte delelementer i ordningen. Som det fremgår af orienteringsskrivelsen af 30. marts 2006 fra SAPAs bestyrelse og Claus Hovejs forklaring, så var Sterling Airlines gået ind i overenskomstforhandlingerne med et krav om at få bonusretten for hele forsikringspakken i og med, at det var selskabet, som betalte herfor. Selskabet kunne dog hvis piloterne accepterede selv at betale for deres loss of licens forsikring gå med til, at det i stedet blev piloterne, som fik bonusretten til hele pakken. Da det fulgte af de endelige forhandlinger, at piloterne alligevel ikke kom til selv at betale for deres loss of licens forsikring, var forudsætningen for at acceptere, at bonusretten tilkom piloterne bristet. Som forklaret af Claus Hovej er 16, stk. 8, udtryk for,

15 15 at det herefter blev den endelige aftale, at bonusretten for hele forsikringspakken tilkom selskabet. 5. Voldgiftsrettens begrundelse og konklusion Da der ikke er opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, træffes afgørelsen af opmanden, der udtaler: Claus Hovej har forklaret, at Sterling Airlines i foråret 2006 tegnede en samlet forsikringspakke i Nordea Liv & Pension, som omfattede både forsikring og pension, og som indeholdt et bonuselement, som var fælles for hele pakken. Han har endvidere forklaret, at forhandlingerne med SAPA i marts 2006 vedrørende bonusret drejede sig om bonusretten til hele forsikringspakken. SAPAs bestyrelse har i sin skrivelse til piloterne af 30. marts 2006 givet en beskrivelse af den del af forhandlingsforløbet, som vedrørte pension og forsikring, som er i god overensstemmelse med Claus Hovejs forklaring. Det lægges derfor til grund, at når der i de forskellige udkast til overenskomst, som forelå før 16. maj 2007, er anvendt formuleringen Bonus hidrørende fra pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten, så tænkes der hermed på bonus gældende for hele forsikringspakken. 16, stk. 7 og 8, var i det seneste udkast forud for de afsluttende forhandlinger affattet således: Stk. 7. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. De afsluttende forhandlinger resulterede i, at bestemmelserne blev affattet således: Stk. 7. Selskabet afholder omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Der er ikke i ordlyden af 16, stk. 8, støtte for, at bestemmelsen alene omhandler bonus fra loss of licens forsikringen, idet ordlyden tværtimod entydigt taler for, at den bonus, som skal tilkomme selskabet, er den samme, som efter de tidligere overenskomstudkast skulle tilkomme piloten. Der er ikke objektive holde-

16 16 punkter, som støtter, at formuleringen skulle bero på en lapsus, og der er heller ikke noget, som tyder på, at parterne som følge af anvendelsen af udtrykket forsikringer og bestemmelsens placering i 16 skulle have tilsigtet, at bestemmelsen i sin endelige udformning i modsætning til de tidligere udkast skulle være begrænset til at omfatte forsikringer omfattet af 16. SAPAs egen udlægning af forhandlingsresultatet støtter da heller ikke denne fortolkning, idet SAPAs forhandlere mente, at 16, stk. 8, alene tog sigte på loss of licens forsikringen nævnt i stk. 7, jf. herved SAPAs brev af 8. juni 2007 og Lars Helmøs forklaring. Da den af indklagede hævdede fortolkning af 16, stk. 8, er i god overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og forhistorien - herunder oplysningerne om selskabets ændrede forsikringsforhold og forhandlingsforløbet i marts 2006 lægges denne fortolkning til grund. Indklagedes frifindelsespåstand tages herefter til følge. Der afsiges herefter følgende K E N D E L S E: Indklagede, Dansk Industri for Sterling Airlines A/S, frifindes. Hver af parterne skal betale egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar. København, den 28. april 2008 Lene Pagter Kristensen

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. marts faglig voldgiftssag (FV ): Dansk Metal. (advokat Peter Nisbeth, LO) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. marts 2017 i faglig voldgiftssag (FV2016-0196): Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth, LO) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Syddanmark (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Fødevareforbundet NNF mod DI

Fødevareforbundet NNF mod DI OPMANDSKENDELSE i FAGLIG VOLDGIFT Fødevareforbundet NNF mod DI Mellem klageren, Fødevareforbundet NNF, og indklagede, DI, er der opstået uoverensstemmelse om, hvorvidt betaling for delvis fravær, egen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i Faglig voldgiftsag (FV 2007.208): HK Danmark (advokat Peter Nisbeth) mod DI (advokat Henrik Uldal) G:\Faglig Voldgift Kendelser\PROTOKOLLAT FV 2007 208 HK mod HTS.doc 2 INDLEDNING

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV Blik- og Rørarbejderforbundet. mod. Arbejdsgiverne. for. Østergaard Entreprise A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2016.0040 Blik- og Rørarbejderforbundet mod Arbejdsgiverne for Østergaard Entreprise A/S Tvisten Sagen angår, om montør As uarbejdsdygtighed, der

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 29. september faglig voldgiftssag (FV ): CO-industri. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 29. september 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016.0003): CO-industri for HK (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for JKS A/S (advokat Birgitte Dember)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. maj 2015. faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund. for PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. maj 2015 i faglig voldgiftssag (FV2014.0181): Dansk Journalistforbund for Børsens Redaktionelle Medarbejderforening (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Børsen

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 27-01-2009 OK-Nyt Løn nr. 002-09 Sag.nr.: 07/2174 Voldgiftssagen vedrørende

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og

1) skal anerkende, at A under sin ansættelse hos indklagede var omfattet af den gældende overenskomst, og Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2012.0035 HK Privat (advokat Maria Rasmussen) mod Bilfærgernes Rederiforening for Mols Linien A/S (advokat Anne Louise Wulff) Uoverensstemmelsen angår, om en afdelingsleder

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund)

Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Kendelse i faglig voldgift: HK/Privat (faglig sekretær Anne Jette Bonde, HK/Privat) mod 3F Guldborgsund (Niels Henriksen, 3F Guldborgsund) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af 2007 overenskomst

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178

Tilkendegivelse. meddelt den 5. december 2013. i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Tilkendegivelse meddelt den 5. december 2013 i afskedigelsesnævnets sag faglig voldgiftssag, 2012-178 Danmarks lærerforening som mandatar for (første afskedigelsesrunde) A, B, C, D, E og (anden afskedigelsesrunde)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990

Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Københavnerkuranten pkt. 6 JS Stilladser, Tagstillads; 19. januar 1990 Bemærkninger til voldgiftskendelse: Denne voldgiftskendelse fastslår at et tag er et tag! I sagen blev der herudover nævnt 3 sager,

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri. for. Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0040) CO-industri for Fagligt Fælles Forbund og Dansk Metal (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for A/S Hydrema Produktion (advokat Lars

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0197): Forbundet Træ-Industi-Byg i Danmark for A (Faglig medarbejder Jan Nielsen) mod Dansk Byggeri for Per Hansen Tømrerfirma ApS (Chefkonsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015

Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Opmandskendelse i faglige voldgiftssager FV2015.0018 og 2015,0064, afsagt den 22. december 2015 Serviceforbundet (advokat Berit Lassen) mod DOFK (advokat Jesper L. Hollegaard) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV 2009.75: HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard)

OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) 1 OPMANDSKENDELSE i voldgiftssagen: HK Privat for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod FOA Fag og Arbejde Esbjerg Afdeling (advokat Lars Lindhard) Afsagt den 24. januar 2010 1. Denne kendelse angår alene

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Falk Distribution ApS (advokat Pia Rude Truelsen)

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift

Opmandskendelse. Faglig Voldgift 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ Installatørernes Organisation for Carl Christensen & C0. A/S (konsulent Bent Lindgren) afsagt den 2. august 2010

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod

OPMANDSKENDELSE. af 10. september 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0104. Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt Jensen) mod OPMANDSKENDELSE af 10. september 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0104 Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Tekniq for John A. Hansen af 1986 A/S (underdirektør Thorkild

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for medarbejderne v/ tillidsrepræsentant Per Petersen (opmåler Paul Jentzsch) mod Dansk Byggeri for Frydkjær A/S (kontorchef Jørgen Boje) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV 2017.0066 CO-industri Dansk Metal A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Bilbrancheråd Cecils Auto ApS (advokat Johanne Berner Hansen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011

Opmandskendelse. faglig voldgift (FV ) Dansk Metal. mod. Tokheim Scandinavia A/S. Afsagt den 5. maj 2011 Opmandskendelse i faglig voldgift (FV 2011.0002) Dansk Metal mod Tokheim Scandinavia A/S Afsagt den 5. maj 2011 1. Tvisten og dens behandling Uoverensstemmelsen vedrører et krav om betaling af fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. maj faglig voldgiftssag (FV ): Fødevareforbundet NNF. (advokat Martin Juul Christensen) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2014-0001): Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I v/di for Lantmännen Unibake Denmark A/S

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV 2015.0095) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 4. november 2015 2 1.

Læs mere

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for

Kendelse. 9. februar 2009. faglig voldgift: Dansk Metal. (advokat Stephan Agger) mod. DI Overenskomst II v/di. (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Kendelse af 9. februar 2009 i faglig voldgift: Dansk Metal (advokat Stephan Agger) mod DI Overenskomst II v/di (Den Særlige Arbejdsgiverforening) for Falck Danmark A/S (advokat Eva Skov Jensen) Denne sag

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013

KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 KENDELSE afsagt torsdag den 7. november 2013 i faglig voldgiftssag 2012.0114 Dansk Metal (advokat Nicolai Westergaard) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Tina Lind Larsen) Tvisten Tvisten angår,

Læs mere