OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------"

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund, og indklagede, Dansk Industri for Sterling Airlines A/S, opstået tvist om forståelsen af 16, stk. 8, i overenskomst af 1. april 2006 underskrevet 16. maj 2007 mellem Sterling Airlines og Dansk Funktionærforbund for Sterling Airlines Pilot Association (i det følgende benævnt SAPA). 16, stk. 8, er sålydende: Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Uoverensstemmelsen angår, om bestemmelsen alene omfatter bonus fra loss of licens forsikringen, som er nævnt i 16, stk. 7 subsidiært alle forsikringer omfattet af 16 eller om bestemmelsen omfatter alle bonusudbetalinger, som måtte komme fra pilotens bonusberettigede forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger. Da der ikke har kunnet opnås enighed mellem parterne, er sagen indbragt for denne voldgiftsret bestående af forbundssekretær Toni Vagn Rytkönen udpeget af klager, Personalejuridisk chef Niels Grøn

2 2 Sørensen udpeget af indklagede samt som opmand undertegnede højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen. Sagen er blevet forhandlet den 25. april Parternes påstande Dansk Funktionærforbund har nedlagt følgende påstand: Sterling Airlines skal anerkende, at 16, stk. 8, i overenskomst af 1. april 2006 mellem Sterling Airlines A/S og Dansk Funktionærforbund alene omhandler Loss of Licens forsikring, jf. 16, stk. 7, subsidiært forsikringer omfattet af 16. Indklagede har påstået frifindelse. 3. Sagsfremstilling Sterling Airlines er et luftfartsselskab med 1050 medarbejdere, hvoraf ca. 225 er funktionærer ansat i administrationen, ca. 525 er kabinemedarbejdere og ca. 300 er piloter. Selskabet overtog i september 2006 Maersk Airs aktiviteter, herunder samtlige piloter, men frasagde sig i forbindelse med overtagelsen Maersk Air-overenskomsten gældende for piloter. Efter den oprindelige Maersk Air pilotoverenskomst betalte piloterne selv for deres loss of licens forsikring. Forsikringen var tegnet i et forsikringsselskab, som havde anlagt et forsigtighedshensyn, således at forsikringen var overfinansieret. Piloterne betalte hver især ca. kr kr. pr. år for en loss of licens forsikring, men fik samtidig hvert år en del af beløbet tilbagebetalt som bonus. I Sterling Airlines oprindelige overenskomst med Sterling European Pilotforening (SEP) var aftalt, at selskabet betalte for piloternes loss of licens forsikring, jf. protokollat af 8. marts 2004, hvori det bl.a. hedder:

3 3 Stk. 1. Selskabet tegner og afholder udgiften til Loss of License forsikring, såfremt den ansatte kan forsikres, jf. helbredskrav i policen. Stk. 2. Pr. den 1.april 1995 er forsikringsbeløbet tegnet for DDK ,- indtil det fyldte 55. år, herefter aftrappes forsikringssummen med DDK ,- pr. år. Forsikringsbeløbet index-reguleres 1 gang årlig. Pr. 1. april 2004 er beløbet DKK Stk. 3. Selskabet forbeholder sig ret til at nedsætte forsikringsbeløbet, såfremt forsikringspræmien overstiger DKK kr. pr. person/pr. år. Sterling-overenskomsten indeholdt ingen udtrykkelige bestemmelser vedrørende bonus, men praksis var, at bonusbeløb også vedrørende pensioner tilfaldt piloterne, såfremt der kom sådanne beløb til udbetaling. Sterlingoverenskomsten blev opsagt til den 1. april I marts 2006 forelå en mellem Sterling Airlines og Dansk funktionærforbund for SAPA færdigforhandlet overenskomst, som imidlertid blev nedstemt, da den kom til urafstemning. Denne overenskomst indeholdt følgende bestemmelser vedrørende pension og forsikring: 14 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Forsikringsdækninger og obligatorisk indbetaling til ordningen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg. Pensionsgivende løndele er:grundløn og flyvetillæg. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan ikke tilbagekøbes så længe piloten er ansat i selskabet. 15 Forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et af selskabet anvist hotel. Piloten er

4 4 endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK ,-. Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og piratangreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici. Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Stk. 7. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Eventuel bonus hidrørende pilotens egne bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. SAPAs bestyrelse orienterede piloterne om det opnåede forhandlingsresultat i en skrivelse af 30. marts 2006, hvori det bl.a. hedder: Pension og forsikringen i denne var også et stort emne. Der er ingen tvivl om, at Nordea pensionen med tilhørende forsikringer er billigere end det, vi har kendt til fra Danica indtil nu. Selskabet mente, at fordi prisen er skruet så langt ned, som den er, og sandsynligheden for bonus således er

5 5 væsentligt nedsat, havde selskabet følgelig ret til at sikre sig den eventuelle bonus. Vi fastholdt, at pensionstillægget er pilotens penge. Piloten betaler for en forsikring med disse penge, og hvis forsikringsselskabet efterfølgende meddeler, at piloten har betalt for meget, skal overskuddet også gå tilbage til piloten. Alternativet var, at hvis selskabet var så opsat på at skulle have bonus, måtte de også betale præmien, og overskuddet ville så være deres alene. Det endte med, at vi fik sikkerhed for, at evt. bonus tilfalder piloten alene. Vi havde også en debat omkring LOSS engangssummen, som vi nu selv betaler, men til gengæld får alle i selskabet nu 14,6 % i pensionstillæg, hvilket også er en forbedring for de sidst tilkomne. Nyansatte efter 1. april 2006 får 12 % og skal have været i selskabet i 2 år, før de stiger til 14,6%. Bestyrelsens anbefaling: På baggrund af selskabets generelle situation, hvor det gælder om at komme i gang med at lave overskud og således sikre selskabets overlevelse, hvilket igen sikrer vores arbejdspladser, må vi konstatere, at der ikke var mulighed for de store lønforhøjelser, som vi altid ønsker. Vi har dog sikret os nogle kardinalpunkter såsom anciennitetslisten, bonusen på forsikringspræmien, forbedret orlov, fast fridagssystem til pligtstationerede piloter, og de lavestlønnede har fået procentmæssigt mest. Sterling er i en situation hvor vi som piloter kan gøre en forskel - hvis vi vil! Skal vi være med til at sikre Sterlings overlevelse, mener vi i bestyrelsen, at den nye overenskomst er et meget brugbart redskab hertil. På baggrund af ovennævnte er det bestyrelsens klare opfordring, at den enkelte pilot benytter sin stemmeseddel og stemmer ja til den nye overenskomst. Skrivelsen var vedhæftet en kort orientering omkring forhandlingsresultatet, hvori det bl.a. hed: 14: (tidligere 13) Generel omskrivning, med enslydende pensionstillæg på 14,6 % til alle der er ansat pr. 1. april Nyansatte efter denne dato får først 12 % og efter 2 års anciennitet 14,6 %. 15: (tidligere 14) Stk. 7 Piloten afholder selv omkostninger til loss of Licence sum forsikring. Den har en karensperiode på 12 måneder. Desuden tilfalder eventuel bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer piloten.

6 6 Forhandlingerne blev genoptaget i efteråret 2006 og blev ført kontinuerligt indtil januar Den 16. januar 2007 blev Sterling Airlines og SAPA enige om en 11 måneders overenskomst fra 1. april 2006 til 28. februar 2007, men aftalen blev ikke godkendt af Dansk Funktionærforbund. Aftalen indeholdt bl.a. følgende bestemmelser: 3) Bestemmelsen om pension i SAPA-overenskomsten affærdiges herefter således (med efterbetaling fra den 1. juni 2006, hvor Maersk Air-piloterne overgik til SAPA-overenskomsten): Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag ved førstkommende til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. Stk. 6. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 7. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. Den 18. januar 2007 blev forhandlingerne genoptaget med organisationernes indtræden. Forhandlingerne tog udgangspunkt i et udkast Version :41, indeholdende følgende bestemmelser vedrørende pension og forsikringer:

7 7 13 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning, efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag ved førstkommende til 14,6 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Stk. 5. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. Stk. 6. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 7. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. 14 forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et af selskabet anvist hotel. Piloten er endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og pirat-angreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici.

8 8 Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Bortset fra, at 13, stk. 6 og 7, blev flyttet fra 13 til 14 forblev bestemmelserne uændrede indtil de sidste forhandlinger, som foregik i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, og som resulterede i, at overenskomstens bestemmelser om pension og forsikring endeligt blev affattet således: 15 Pension Stk. 1. Selskabet har etableret en obligatorisk pensionsordning for de af overenskomsten omfattede fastansatte medarbejdere, der er fyldt 25 år, men ikke 65 år. Obligatorisk indbetaling til ordningen og forsikringsdækninger for de forsikringsdele, der henhører under pensionsaftalen ophører ved det 65. år. Pensionsordningen træder i kraft efter 6 måneders anciennitet i selskabet. Stk. 2. Fastansatte piloter deltager i selskabets pensionsordning efter selskabets til enhver tid gældende regler. Stk. 3. Selskabet yder 12 % i pensionstillæg af grundlønnen. Efter 2 års uafbrudt ansættelse forhøjes selskabets pensionsbidrag til 14,6 %. Pr. 1. juli 2007 forhøjes det forhøjede bidraget fra selskabet til 15 %. Stk. 4. Medarbejderen kan selv supplere selskabets pensionsindbetaling med en egenbetaling. Pensionsordningen kan normalt ikke tilbagekøbes. 16 Forsikringer Stk. 1. Ved indbrudstyveri fra pilotens hotelværelse er selskabets subsidiære dækningsforpligtigelse betinget af, at piloten benytter et

9 9 af selskabet anvist hotel. Piloten er endvidere dækket i henhold til nugældende heltidsulykkesforsikring. Stk. 2. Piloten vil til enhver tid være dækket mod tyveri, ran og røveri under tjenesten, op til et beløb på DKK 17,500-. Stk. 3. Selskabet er ansvarlig for at forannævnte forsikringer tegnes og vedligeholdes i fuldt omfang. Samtidig at alle de af selskabet administrerede forsikringer uden forbehold dækker ved krigsskader (fysiske og psykiske), som rammer en pilot gennem krigshandlinger, terrorist- og piratangreb på det sted, hvor luftfartøjet og eller piloten befinder sig i tjeneste for selskabet. Stk. 4. Flyvning til og fra, eller over områder hvor forsikringer på grund af krigshandlinger, eller andre risici ikke vil være fuldt dækkende uden betaling af en tillægspræmie, vil kun blive udført med frivillige. Sådanne frivillige vil blive gjort opmærksom på muligheden af manglende eller begrænset dækning for private forsikringer. Frivillige skal skriftligt bekræfte før afgang, at de har modtaget ovennævnte information, og kan i øvrigt gøre deres tilsagn betinget af, at selskabet dækker en eventuel forøgelse af præmien på private forsikringer til imødegåelse af særlige risici. Stk. 5. Såfremt en pilot under tjeneste bliver tilbageholdt, interneret, taget som fange, gidsel eller meldt savnet, og det ikke skyldes forhold, der kan tilregnes piloten selv, vil pilotens løn blive udbetalt til den/de personer, som piloten har forsørgerpligt overfor, subsidiært til andre af piloten meddelte personer, eller indsat på pilotens lønkonto. Efter en periode på 9 måneder optages forhandlinger mellem selskabet og SAPA om de videre foranstaltninger vedrørende pilotens løn- og ansættelsesforhold. Stk. 6. For piloten har selskabet tegnet en firmarejseforsikring, der gælder ved sygdom og hjemtransport under ophold i udlandet. Forsikringen dækker generelt udgifter forårsaget af sygdom eller tilskadekomst, opstået under ophold i udlandet. Firmarejseforsikringen er gældende under tjeneste. Stk. 7. Selskabet afholder omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Efter at overenskomsten var underskrevet, men inden dens udsendelse til urafstemning blandt piloterne, rettede formanden for SAPA, Lars Helmø, ved mail af 27. maj 2007 henvendelse til fleetmanager Peter Christian Jensen, idet han bl.a. stillede følgende spørgsmål:

10 10 For at imødegå medlemmernes evt. skadelige skepsis mht. fortolkninger og udførelse af aftaler ifm. OK forslaget vil SAPA gerne have en skriftlig tilkendegivelse fra Sterling som indikerer at vi ser ens på den aftale vi nu har indgået. Dertil sender jeg hermed et par udsagn/fortolkninger som jeg håber selskabet kan meddele sig enig i: 16, stk. 8. Omtalte bonus refererer udelukkende til LOL. Også SAPAs interne pensionsekspert Peter Dyrup sendte en mail til Sterling Airlines angående forståelsen af 16, stk. 8. Denne mail blev af Peter Chr. Jensen, Flight Operations, besvaret således: Lars H. modtager svar på en del tvivlsspørgsmål som er stillet os og han har også spurgt på nedenstående. 16 stk. 8 er gældende for hele forsikringspakken. I brev af 8. juni 2007 fra Lars Helmø til Sterling Airlines gjorde SAPA indsigelse mod den af selskabet anlagte fortolkning af 16, stk. 8. Det hedder i brevet bl.a.: Af , modtaget 30. maj 2007, fremgår det at selskabet forventer at evt. bonus fra samtlige bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Denne nye fortolkning af 16, stk. 8 må afvises af SAPA. På intet tidspunkt i forhandlingerne mellem parterne omfattede diskussion om bonus andet end den bonus, der evt. ville komme fra Loss of License, LOL, omtalt i 16, stk. 7. Sagen har været behandlet på mæglingsmøder hhv. den 13. juni 2007 og 23. august 2007, uden at enighed kunne opnås. 3. Forklaringer Lars Helmø har forklaret bl.a., at han er formand for SAPA. Han kom fra Maersk Air. Der var nogle problemer pilotforeningerne imellem, og han var derfor ikke med ved de to møder, hvor overenskomstresultatet fra marts 2006 blev færdigforhandlet. Han har heller ikke været med til at affatte den orienteringsskrivelse af 30. marts 2006, som SAPAs bestyrelse sendte ud til piloterne. Skrivelsens bemærkninger omkring bonus opfatter han som alene møntet på Loss of Licens-forsikringen. Han mener, at det alene har været

11 11 drøftet, at selskabet ville have bonusretten vedrørende denne forsikring, men betingelsen for at imødekomme selskabet på dette punkt var, at selskabet så også skulle betale forsikringen. Han har ikke hørt om, at selskabet på noget tidspunkt skulle have stillet krav om at få bonusretten for alle bunusberettigede forsikringer. Princippet er, at den, der betaler for en forsikring, også får bonusretten, og da pensionstillæg m.v. betales med lønmidler, som er sat af til piloterne, betales de med piloternes egne penge. Er der blevet betalt for meget, er det derfor også logisk, at overskydende beløb går tilbage til piloterne. Da forhandlingerne gik i gang igen i efteråret 2006, var han med til alle møderne. Forhandlingerne tog i januar 2007 udgangspunkt i et oplæg, hvor bestemmelserne om Loss of Licens forsikringen og om pilotens ret til bonus af egne bonusberettigede forsikringer var placeret til sidst i den paragraf, som handlede om pension. Da bestemmelserne systematisk hører hjemme i paragraffen vedrørende forsikring, blev de på forslag af SAPA flyttet til denne bestemmelse, hvor de også havde stået før. Det sidste punkt, som blev drøftet under forhandlingerne i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, var pension. Der var bl.a. en drøftelse om at forhøje selskabets pensionsbidrag, men det har intet med den verserende tvist at gøre. SAPA så gerne, at det blev selskabet, som kom til at betale for piloternes Loss of Licens forsikring, og det endte også med at blive resultatet. 16, stk. 8, kom ind, fordi det skulle afspejles, at ordningen skulle være den samme, som var gældende for de tidligere Sterling-piloter, nemlig at selskabet betalte Loss of Licens forsikringen, mens piloterne havde bonusretten. Det eneste, som blev drøftet vedrørende bonus, var således bonus fra Loss of Licens. Det blev på intet tidspunkt nævnt fra modpartens side, at man ønskede bonusretten fra samtlige af piloternes bonusberettigede forsikringer inklusiv pensions- og gruppelivsordninger. Peter Christian Jensen har forklaret bl.a., at han er pilotuddannet og kom fra Maersk Air. Han har en mellemlederstilling som fleetmanager, men er i øvrigt selv omfattet af pilot-overenskomsten. Han var til stede under en stor del af forhandlingerne i Forligsinstitutionen den 16. maj 2007, men har ikke overværet de drøftelser, som vedrørte Loss of Licens-forsikringen og bestemmelsen om bonusret. Da han modtog henvendelserne fra SAPA vedrørende fortolkningen af 16, stk. 8, har han forelagt spørgsmålet for

12 12 HR-ledelsen og besvaret henvendelserne i overensstemmelse med de instruktioner, som han fik herfra. Head of Management and Human Ressources, Claus Hovej, har forklaret bl.a., at han som HR-direktør var med i hele forhandlingsforløbet i Med selskabets overtagelse af aktiviteterne i Maersk Air steg det samlede antal ansatte i Sterling Airlines så meget, at det gav mulighed for at forhandle sig til nogle meget gunstige forsikringsordninger. Umiddelbart inden overenskomstforhandlingerne med SAPA gik i gang, havde Sterling Airlines med Nordea Liv & Pension indgået en samlet forsikringspakke, som var særdeles gunstig, og som omhandlede såvel pension som forsikring. Prisen for en loss of licens forsikring faldt med denne aftale til ca kr. pr. person. Den pris, som Sterling hidtil havde betalt for en sådan forsikring, havde været ca kr. Forsikringspakken var tegnet for alle medarbejderne i organisationen. Den indeholdt endvidere et bonuselement, som var fælles for hele pakken, og som ville komme ud med et samlet beløb, hvis der overhovedet kom nogen bonus til udbetaling. Da prisen for forsikringspakken var meget lav, var sandsynligheden for, at der ville kunne komme et bonusbeløb til udbetaling ifølge selskabets aktuar nærmest lig nul. Han havde selskabets aktuar og den kundeansvarlige for Nordea med til overenskomstforhandlingerne i marts 2006 for at forklare, hvad forsikringsaftalen gik ud på. Medarbejdersiden havde en forventning om, at bonus skulle tilkomme medarbejderne, mens arbejdsgiversiden fandt, at da det var selskabet, som betalte for forsikringen, så var det også selskabet, der havde krav på bonus. Hvis piloterne imidlertid selv ville betale for loss of licensforsikringen hvilket ville give selskabet en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. så ville selskabet dog ikke modsætte sig, at piloterne fik bonusretten til hele forsikringspakken. Der blev alene drøftet bonusret til den samlede forsikringspakke, da bonus for de enkelte elementer i pakken ikke kunne udskilles. Da overenskomstforhandlingerne gik i gang igen i efteråret 2006, tog man udgangspunkt i det forhandlingsresultat, som var blevet nedstemt i foråret, for at se, hvor langt man kunne nå. Selskabet og SAPA nåede i første omgang til enighed om en 11 måneders overenskomst, som dog ikke kunne godkendes af Dansk Funktionærforbund. I aftalen var der lagt op til, at piloterne selv skulle afholde omkostningerne til loss of licens forsikringen, og at de til gengæld havde krav på bonus for de bonusberettigede forsikringer.

13 13 I et udkast fra januar 2007 var bestemmelserne om loss of licens og om bonusret anbragt sidst i paragraffen om pension. Bestemmelserne blev på forslag fra SAPA flyttet til paragraffen om forsikring, men der var tale om en ren redaktionel ændring uden indholdsmæssig betydning. Under de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen nåede de først til bestemmelserne om pension og forsikring på et meget sent tidspunkt, hvor de alle var smadrede. Han gik bestemmelserne igennem med to repræsentanter fra SAPA, herunder Lars Helmø. Sterling Airlines ønskede fortsat, at piloterne selv skulle betale for deres egen loss of licens forsikring, og han tilbød som kompensation herfor at hæve selskabets pensionsbidrag. Piloterne afviste hans forslag, og han meddelte herefter, at hvis selskabet skulle betale for loss of licens forsikringen, så skulle selskabet som den, der betalte for forsikringspakken, også have bonusretten herfor. Han kan huske, at han udtrykte sig på den måde, at det er den, der betaler, der skal have retten til bonus. Det var i praksis ikke muligt at udsondre den del af forsikringspakkens bonusret, som vedrørte loss of licens forsikringen, og der blev derfor heller ikke drøftet bonusret specielt i relation til denne del. De brugte mindst en halv time på at drøfte pensions- og forsikringsbestemmelserne, og han er ikke i tvivl om, at det blev skåret ud i pap, at 16, stk. 8, om bonus omfattede bonusretten for hele forsikringspakken. 4. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at der ikke med den nye 16, stk. 8, er skabt hjemmel for, at bonus fra samtlige af piloternes bonusberettigede forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger, tilfalder Sterling Airlines. Bonus fra disse ordninger er altid tidligere tilkommet piloterne. 16, stk. 8, kom ind i overenskomsten som noget nyt sammen med 16, stk. 7. Det blev således aftalt, at selskabet betaler piloternes loss of licens forsikring mod til gengæld, at bonus i denne ordning tilfalder selskabet. Det fremgår af Lars Helmøs forklaring, at man under de afsluttende forklaringer alene drøftede bonus fra loss of licens, og det må have formodningen imod sig, at 16, stk. 8, skulle omfatte andet end den forsikring, som 16, stk. 7, tager sigte på. Der kan ikke lægges afgørende vægt på, at der i 16, stk. 8, tales om forsikringer i flertal, da dette må antages at bero på en lapsus. Tek-

14 14 sten er taget fra en tidligere tekst, hvor denne affattelse var naturlig, og man har blot ikke fået rettet teksten til. I hvert fald kan teksten ikke udstrækkes til også at gælde for pensioner. Bestemmelsen står således i den paragraf, som omhandler forsikringer, og bestemmelsen angår efter sin formulering kun forsikringer. Der må da også bestå en formodning imod, at bestemmelsen også skulle omfatte pensioner, da dette vil kunne betyde, at selskabet også vil kunne tilegne sig en eventuel bonus hidrørende fra piloternes frivillige indbetalinger på deres pensionsordninger. Indklagede har gjort gældende, at 16, stk. 8, efter sin ordlyd må forstås således, at den omfatter alle bonusudbetalinger, som måtte komme fra forsikringer, herunder pensions- og gruppelivsordninger, som Sterling Airlines måtte betale for den enkelte pilot, uanset i hvilken overenskomstbestemmelse den pågældende ordning måtte være beskrevet. En ordlydsfortolkning taler klart imod, at bestemmelsen skal forstås som hævdet af klager. Havde meningen været, at den alene skulle omfatte loss of licens forsikringen som omhandlet i 16, stk. 7, så havde det været meget let at skrive dette. Der kan heller ikke lægges vægt på, at der i 16, stk. 8, alene tales om forsikringer, for det er helt sædvanligt at bruge forsikringer som overbegreb for både pensioner og forsikringer. Denne terminologi er anvendt i flere af de overenskomstudkast, som har foreligget i sagen, og anvendes også af klageren selv i klageskriftet. Det er uden betydning, hvad der har været aftalt i tidligere overenskomster, for der forelå en helt ny situation i og med, at Sterling Airlines i Nordea Liv & Pension havde tegnet en samlet forsikringspakke for hele organisationen omfattende såvel pension som forsikring. Det var herefter ikke længere muligt at udskille bonus vedrørende de enkelte delelementer i ordningen. Som det fremgår af orienteringsskrivelsen af 30. marts 2006 fra SAPAs bestyrelse og Claus Hovejs forklaring, så var Sterling Airlines gået ind i overenskomstforhandlingerne med et krav om at få bonusretten for hele forsikringspakken i og med, at det var selskabet, som betalte herfor. Selskabet kunne dog hvis piloterne accepterede selv at betale for deres loss of licens forsikring gå med til, at det i stedet blev piloterne, som fik bonusretten til hele pakken. Da det fulgte af de endelige forhandlinger, at piloterne alligevel ikke kom til selv at betale for deres loss of licens forsikring, var forudsætningen for at acceptere, at bonusretten tilkom piloterne bristet. Som forklaret af Claus Hovej er 16, stk. 8, udtryk for,

15 15 at det herefter blev den endelige aftale, at bonusretten for hele forsikringspakken tilkom selskabet. 5. Voldgiftsrettens begrundelse og konklusion Da der ikke er opnået flertal for en afgørelse blandt de af parterne valgte medlemmer, træffes afgørelsen af opmanden, der udtaler: Claus Hovej har forklaret, at Sterling Airlines i foråret 2006 tegnede en samlet forsikringspakke i Nordea Liv & Pension, som omfattede både forsikring og pension, og som indeholdt et bonuselement, som var fælles for hele pakken. Han har endvidere forklaret, at forhandlingerne med SAPA i marts 2006 vedrørende bonusret drejede sig om bonusretten til hele forsikringspakken. SAPAs bestyrelse har i sin skrivelse til piloterne af 30. marts 2006 givet en beskrivelse af den del af forhandlingsforløbet, som vedrørte pension og forsikring, som er i god overensstemmelse med Claus Hovejs forklaring. Det lægges derfor til grund, at når der i de forskellige udkast til overenskomst, som forelå før 16. maj 2007, er anvendt formuleringen Bonus hidrørende fra pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten, så tænkes der hermed på bonus gældende for hele forsikringspakken. 16, stk. 7 og 8, var i det seneste udkast forud for de afsluttende forhandlinger affattet således: Stk. 7. Piloten afholder selv omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens egen bonusberettigede forsikringer tilfalder piloten. De afsluttende forhandlinger resulterede i, at bestemmelserne blev affattet således: Stk. 7. Selskabet afholder omkostninger til Loss of Licence sum forsikring med en karensperiode på 12 måneder. Stk. 8. Bonus hidrørende pilotens bonusberettigede forsikringer tilfalder selskabet. Der er ikke i ordlyden af 16, stk. 8, støtte for, at bestemmelsen alene omhandler bonus fra loss of licens forsikringen, idet ordlyden tværtimod entydigt taler for, at den bonus, som skal tilkomme selskabet, er den samme, som efter de tidligere overenskomstudkast skulle tilkomme piloten. Der er ikke objektive holde-

16 16 punkter, som støtter, at formuleringen skulle bero på en lapsus, og der er heller ikke noget, som tyder på, at parterne som følge af anvendelsen af udtrykket forsikringer og bestemmelsens placering i 16 skulle have tilsigtet, at bestemmelsen i sin endelige udformning i modsætning til de tidligere udkast skulle være begrænset til at omfatte forsikringer omfattet af 16. SAPAs egen udlægning af forhandlingsresultatet støtter da heller ikke denne fortolkning, idet SAPAs forhandlere mente, at 16, stk. 8, alene tog sigte på loss of licens forsikringen nævnt i stk. 7, jf. herved SAPAs brev af 8. juni 2007 og Lars Helmøs forklaring. Da den af indklagede hævdede fortolkning af 16, stk. 8, er i god overensstemmelse med bestemmelsens ordlyd og forhistorien - herunder oplysningerne om selskabets ændrede forsikringsforhold og forhandlingsforløbet i marts 2006 lægges denne fortolkning til grund. Indklagedes frifindelsespåstand tages herefter til følge. Der afsiges herefter følgende K E N D E L S E: Indklagede, Dansk Industri for Sterling Airlines A/S, frifindes. Hver af parterne skal betale egne omkostninger og halvdelen af opmandens honorar. København, den 28. april 2008 Lene Pagter Kristensen

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012

Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 Arbejdsrettens dom af 29. november 2012 i sag nr. AR2012.0341: Kristelig Arbejdsgiverforening for Restaurant Vejlegården ApS (advokat Anders Schmidt) mod Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005

Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 Arbejdsrettens dom af 1. december 2005 i sag nr. A2003.1125: Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) for Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) (advokat Karen-Margrethe Schebye)

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2008

KLAGERÅDSRAPPORT 2008 1 KLAGERÅDSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND AFSKEDIGELSE ANSÆTTELSESVILKÅR ARBEJDSKADER IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER AFVISTE HENVIST

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod

Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015. BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0171, afsagt den 10. marts 2015 BJMF (faglig sekretær Silas Grage) mod Dansk Byggeri for Cipa Denmark ApS (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen angår,

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015

Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 Overenskomst Løn- og ansættelsesforhold 2013-2015 for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere Lilleskolerne Private Gymnasier og Studenterkurser

Læs mere

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup

Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse. Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæfte: Virksomhedsoverdragelse Af Per Lehmann, Flemming H. Grønsund og Sanne Aakermann Østrup Temahæftets tekst bygger videre på teksten i bogen Arbejdsret for tillidsvalgte. I dette temahæfte er der

Læs mere

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM

SORINSKRIVARIN Í FØROYUM SORINSKRIVARIN Í FØROYUM DOM Afsagt den 2. februar 2015 i sag nr. BS 1072/2012: A og B mod Lagmandens Kontor Tinganes 100 Tórshavn Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 3. september

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 20. februar 2014 i sag nr.: AR2013.0828 Hekabe Design GmbH (advokat Niels Lyhne) mod Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark for Malernes Fagforening

Læs mere