Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoda Bilforsikring - Egne varer under 3,5 t - indland/udland"

Transkript

1 Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter ansvarsdækningen? 1. Erstatningsansvar Erstatningsansvar for skader, der sker ved bilens brug som køretøj, og som ikke er særligt undtaget efter punkt 3. Personskader på forsikringstager er dækket, når denne ikke er fører af bilen. 2. Udgifter til erstatningssag Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med Codan på forhånd. Dækningen omfatter også renter af erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Codan, selv om forsikringens dækningssummer derved overskrides. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? 3. Ansvarsdækningen omfatter ikke: - skader på førerens person - skader på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og føreren - skader på andres sætte- og påhængsvogne, tilkoblingsredskaber og påmonterede veksellad i forsikringstagerens varetægt - ansvar for skade på transporteret gods - ansvar efter lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Hvordan dækkes ansvaret? 4. I Danmark Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar med op til de erstatningssummer som er fastsat i færdselsloven. Summerne reguleres hvert år den 1. januar i henhold til færdselsloven. 5. I udlandet Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens forside og fællesbestemmelser - dækkes i de lande, hvor grøntkortordningen gælder. Ansvaret dækkes med de summer, der gælder i disse lande, dog mindst med de summer, der gælder i Danmark. K04-B Side 1

2 Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter kaskodækningen? 1. Skader på bilen Skade på bilen, herunder tyveri, røveri og bortkomst, når skaden ikke er særligt undtaget under punkterne Ved bortkomst forstås, at bilen er forsvundet uden at det drejer sig om tyveri eller røveri. For eksempel, hvis De har overladt bilen til en anden, som så forsvinder med den. Hvilke ting er dækket? 2. Bilen og udstyr Dækningen omfatter den forsikrede bil, samt udstyr og tilbehør efter reglerne i punkterne Fastmonteret standardtilbehør Dækningen omfatter fastmonteret standardtilbehør. Derudover dækkes 1 bånd/cd-plade. 4. Fastmonteret ekstraudstyr Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i det omfang, Codan har fået oplysning om det. 5. Afmonteret udstyr Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er nævnt i punkterne 3-4, er afmonteret, dækkes det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til brug i forbindelse med den forsikrede bil. Radioanlæg, telefonanlæg og lignende er dog kun dækket, hvis det er monteret i bilen. 6. Værktøj Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det kun bruges i forbindelse med den forsikrede bil. 7. Mobiltelefon Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen. Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet bilens elsystem eller ligger løst i bilen. Hvad omfatter kaskodækningen ikke? 8. Mekaniske dele Skader, som alene opstår i - og er begrænset til - bilens mekaniske dele. Disse skader er dog dækket, hvis skaden skyldes: brand, lynnedslag, eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel. 9. Bearbejdning eller behandling Skader på bilen som sker under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling af bilen, medmindre skaden sker ved kørsel eller brand eller hvis bilen ulæsset styrter ned fra en lift. 10. Vejr og vind Skader, som opstår som følge af påvirkning af vejr og vind, f.eks. frostsprængning eller rusttæring. 11. Slitage Skader, som skyldes slitage på bilen, herunder ridser eller stenslag i lakken. 12. Forsætlig skade Skader, som forvoldes forsætligt, eller som skyldes grov uagtsomhed. K04-B Side 2

3 13. Spirituskørsel Skader, som forvoldes, mens bilen blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jævnfør forsikringsaftalelovens Fører uden kørekort Skader, som sker, mens bilen bliver ført af en person, der ikke har kørekort. Ved kaskoskader nævnt under punkterne er forsikringstageren dog dækket, hvis det ikke var forsikringstageren, der var fører af bilen - medmindre det påvises, at forsikringstageren var klar over, at føreren handlede under de nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstageren ikke var klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder. Codan forbeholder sig regresret over for føreren. 18. Reparation af skader sket på værksted eller lignende Hvis skaden sker, mens bilen er overladt eller solgt til en bilforhandler, reparatør eller lignende, skal de reparationer, som kan udføres på forhandlerens eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler Codan det beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. 19. Kontant erstatning De får kontant erstatning: - hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans skøn ikke kan betale sig - ved tyveri, røveri eller bortkomst hvis bilen ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Codan har modtaget Deres skadeanmeldelse Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører den skaderamte bil Codan. Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på bilen? 15. To former for erstatning Codan kan erstatte en skade ved: - at lade bilen reparere - at udbetale kontant erstatning 16. Reparation af bilen Hvis Codan vælger at lade bilen reparere, skal den sættes i samme stand, som den var før skaden. Codan erstatter ikke den forringelse af bilens handelsværdi, som en reparation eventuelt medfører. Forbedring som følge af udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren. 17. Reparationsstedet og leverandør af reservedele Codan kan anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v. Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler Codan ikke de ekstraudgifter, det medfører. 20. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning Erstatningen fastsættes til den kontante købspris for en tilsvarende bil, det vil sige samme bilmærke, type, alder og kvalitet. 21. Erstatning af transportomkostninger Transportomkostninger er omfattet af dækningen, hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af abonnement eller en anden forsikring. Er transportomkostningerne dækningsberettigede, gælder følgende: Codan betaler udgifter til transport til nærmeste reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af skaden. Ved tyveri, røveri eller bortkomst hvor bilen bliver fundet inden 4 ugersfristens udløb, se punkt 19, betaler Codan transporten af bilen til dens hjemsted. Hvordan dækkes kaskoskader i udlandet? 22. Kaskoskader opstået i udlandet Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens forside - dækkes kaskoskader på samme måde som i Danmark - dog kun i det omfang, K04-B Side 3

4 skaden ikke er dækket af en anden forsikring, der omfatter kørsel i udlandet. 23. Konfiskation Konfiskeres Deres bil endeligt af en udenlandsk myndighed, dækker forsikringen efter bestemmelserne om tyveri, hvis - De godtgør, at bilen er brugt lovligt, eller - De godtgør, at De ikke vidste, at bilen blev brugt ulovligt, og at dette ikke skyldes grov uagtsomhed fra Deres side. 24. Redningsforsikring Såfremt forsikringen dækker kørsel i udlandet, indeholder kaskodækningen en redningsforsikring, som dækker ved kørsel i udlandet for vareog lastvogne med en totalvægt på højst 3,5 tons. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens formål er godstransport. 25. Vilkår for redningsforsikring Redningsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med uheld i udlandet, såsom hjemtransport af bilen, erstatningsbil osv. De fuldstændige betingelser for redningsforsikringen fremgår af SOS-servicekortet, det "røde kort". Det "røde kort" er dokumentation for, at De er dækket af SOS-redningsforsikringen under kørsel i områder, der er anført i det "røde kort", og bør derfor altid medbringes under kørsel i udlandet. SOS-servicekortet kan til enhver tid rekvireres hos Codan. 26. Toldkrav Redningsforsikringen omfatter også toldafgifter, der kan opstå i udlandet ved tyveri af bilen, hvis denne ikke senere genfindes, dog maksimalt kr., se herom i forsikringsvilkårene for redningsforsikring i udlandet. Andre toldkrav er ikke omfattet af kaskodækningen. Retshjælp 27. Vilkår for retshjælpsdækningen Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister, der angår personskade opstået i forbindelse med kørsel med den forsikrede bil, og sikrede skal være part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af bilen. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Der skal rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringen dækker med op til kr. incl. moms for hver forsikringsbegivenhed. Der gælder en selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. Hvis sagen appelleres til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 10% (dog mindst kr.) af de erstatningsberettigede sagsomkostninger. De nærmere vilkår for retshjælpsdækningen kan rekvireres hos Codan. Voldgift 28. Uenighed om erstatningens størrelse Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. K04-B Side 4

5 Branddækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For branddækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter branddækningen? 1. Skader på bilen Skade på bilen opstået ved brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning, når skaden ikke er særligt undtaget under punkterne Hvilke ting er dækket? 2. Bilen og udstyr Dækningen omfatter den forsikrede bil, samt udstyr og tilbehør efter reglerne i punkterne Fastmonteret standardtilbehør Dækningen omfatter fastmonteret standardtilbehør. Derudover dækkes 1 bånd/cd-plade. 4. Fastmonteret ekstraudstyr Fastmonteret ekstraudstyr er kun meddækket i det omfang, Codan har fået oplysning om det. 5. Afmonteret udstyr Når det meddækkede udstyr og tilbehør, der er nævnt i punkterne 3-4, er afmonteret, dækkes det af forsikringen, hvis det kun er beregnet til brug i forbindelse med den forsikrede bil. Radioanlæg, telefonanlæg og lignende er dog kun dækket, hvis det er monteret i bilen. 6. Værktøj Værktøj i almindeligt omfang er dækket, når det kun bruges i forbindelse med den forsikrede bil. 7. Mobiltelefon Mobiltelefon er ikke omfattet af dækningen. Hverken når denne er monteret i holder, er tilsluttet bilens elsystem eller ligger løst i bilen. Hvad omfatter branddækningen ikke? 8. Forsætlig skade Skader, som forvoldes forsætligt, eller som skyldes grov uagtsomhed. 9. Spirituskørsel Skader, som forvoldes, mens bilen blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jævnfør forsikringsaftalelovens Fører uden kørekort Skader, der sker, mens bilen bliver ført af en person, der ikke har kørekort. Ved brandskader nævnt under punkterne 8-10, er forsikringstageren dog dækket, hvis det ikke var forsikringstageren, der var fører af bilen - medmindre det påvises, at forsikringstageren var klar over, at føreren handlede under de nævnte omstændigheder, eller hvis det skyldes grov uagtsomhed, at forsikringstageren ikke var klar over, at føreren handlede under disse omstændigheder. Codan forbeholder sig regresret over for føreren. Hvordan fastsættes erstatningen ved skader på bilen? 11. To former for erstatning Codan kan erstatte en skade ved: - at lade bilen reparere - at udbetale kontant erstatning K04-B Side 5

6 12. Reparation af bilen Hvis Codan vælger at lade bilen reparere, skal den sættes i samme stand, som den var før skaden. Codan erstatter ikke den forringelse af bilens handelsværdi, som en reparation eventuelt medfører. Forbedring som følge af udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales af forsikringstageren. 13. Reparationsstedet og leverandør af reservedele Codan kan anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v. Bliver reparationen udført uden for normal arbejdstid, betaler Codan ikke de ekstraudgifter, det medfører. 14. Reparation af skader sket på værksted eller lignende Hvis skaden sker, mens bilen er overladt eller solgt til en bilforhandler, reparatør eller lignende, skal de reparationer, som kan udføres på forhandlerens eller reparatørens eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis skaden bliver repareret på et andet værksted, betaler Codan det beløb, reparatøren normalt betaler for en sådan reparation. 15. Kontant erstatning De får kontant erstatning: - hvis skaden er så stor, at reparation efter Codans skøn ikke kan betale sig Hvis De får udbetalt kontant erstatning, tilhører den skaderamte bil Codan. 16. Erstatningsopgørelsen ved kontant erstatning Erstatningen fastsættes til den kontante købspris for en tilsvarende bil, det vil sige samme bilmærke, type, alder og kvalitet. 17. Erstatning af transportomkostninger Transportomkostninger er omfattet af dækningen, hvis De ikke kan få disse udgifter dækket af abonnement eller en anden forsikring. Er transportomkostningerne dækningsberettigede, gælder følgende: Codan betaler udgifter til transport til nærmeste reparatør, hvis dette er nødvendigt på grund af skaden. Hvordan dækkes brandskader i udlandet? 18. Brandskader opstået i udlandet Såfremt forsikringen dækker i udlandet - se policens forside - dækkes brandskader på samme måde som i Danmark - dog kun i det omfang, skaden ikke er dækket af en anden forsikring, der omfatter kørsel i udlandet. Voldgift 19. Uenighed om erstatningens størrelse Kan De ikke blive enig med Codan om erstatningens størrelse, fastsættes erstatningen ved voldgift. Til denne voldgift vælger De og Codan hver en vurderingsmand. Vurderingsmændene vælger en opmand, inden sagen begynder. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om en opmand, udnævnes denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurderingsmændene ikke kan blive enige. Opmanden fastsætter herefter en erstatning, der ligger inden for de to vurderingsmænds forslag. Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostningerne ved voldgiftssagen skal fordeles. K04-B Side 6

7 Selvrisikodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For selvrisikodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda- Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter selvrisikodækningen? 1. Fritagelse for betaling af selvrisiko Når De har valgt selvrisikodækning, skal De ikke betale selvrisiko ved følgende skader: - skader på bilens ruder, spejle og lygteglas (excl. soltage) - skader som følge af tyveri og røveri - skader som følge af hærværk - skader som følge af brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag - skader sket ved nedstyrtning af genstande på bilen - skader, hvor det kan godtgøres, at en kendt ansvarlig skadevolder ikke er istand til at betale skadebeløbet K04-B Side 7

8 Trinsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For trinsikring gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter trinsikring? 1. Ingen præmietrinsryk ved skader Når De har valgt trinsikring, undgår De at rykke præmietrin (dyrere præmie) ved følgende skader: Har De haft en eller flere trinsikringsskader i et forsikringsår, rykker De ikke tilbage (dyrere præmie) ved disse skader, men bliver i stedet stående på det præmietrin, De var placeret på ved skadetidspunktet, i et forsikringsår ekstra. Ved disse skader vil De således blive stående et år mere til næste hovedforfaldsdato, før De rykker et præmietrin frem igen (billigere præmie). 3. Trinsikringsskade samt ansvar- og/eller kaskoskade Hvis De i samme forsikringsår både har trinsikringsskader, se ovenfor, og anden ansvarsog/eller kaskoskade, rykker De præmietrin efter reglerne i fællesbestemmelsernes punkt skader på bilens ruder, spejle og lygteglas (excl. soltage) - skader som følge af tyveri og røveri - skader som følge af hærværk - skader som følge af brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag - skader sket ved nedstyrtning af genstande på bilen - skader, hvor det kan godtgøres, at en kendt ansvarlig skadevolder ikke er istand til at betale skadebeløbet. 2. Et år mere på samme præmietrin K04-B Side 8

9 Udvidet trinsikring (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For udvidet trinsikring gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter udvidet trinsikring? 1. Ingen præmietrinsryk ved skader Når De har valgt udvidet trinsikring, undgår De at rykke præmietrin (dyrere præmie) ved skader, som medfører udbetaling af erstatning. 2. Et år mere på samme præmietrin Hvis De har en eller flere skader, bliver De stående et år mere på det præmietrin, De var placeret på ved skadetidspunktet. Ved skade vil De således blive stående et år mere til næste hovedforfaldsdato, før De rykker et præmietrin frem igen (billigere præmie). K04-B Side 9

10 Førerpladsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For førerpladsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda- Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvorfor førerpladsdækning? Hvis føreren af en bil forulykker med bilen, kan der kun fås erstatning for personskade, hvis der enten er en ansvarlig skadevolder, eller hvis der kan opnås erstatning på arbejdsskadeforsikringen eller fra lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. eller på en ulykkesforsikring. Hvis føreren ikke kan få erstatning herfra, er der ikke mulighed for at opnå erstatning for sin personskade i forbindelse med uheldet. Formålet med førerpladsdækningen er at opfylde den manglende dækning, der kan opstå, når der ikke kan opnås erstatning fra en ansvarlig skadevolder, fra arbejdsskadeforsikringen eller fra lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. Kan føreren opnå erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. fradrages erstatningen herfra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen berettiger til. Kan føreren opnå erstatning fra en ulykkesforsikring, ydes der dog erstatning både fra ulykkesforsikringen og førerpladsdækningen. Hvilke skader er dækket? 1. Ulykkestilfælde ved kørselsuheld Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået i forbindelse med kørselsuheld, hvor ingen andre motordrevne køretøjer er impliceret, og hvor den sikrede befandt sig i den forsikrede bil. Ved et ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse, som rammer føreren af bilen ufrivilligt ved en tilfældig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, der medfører en påviselig skade af dette. 2. Ind- og udstigning Skade sket under ind- og udstigning af bilen betragtes også som kørselsuheld. Hvilke skader er ikke dækket? Førerpladsdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde: - der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed - hvis føreren var påvirket af spiritus eller narkotika - hvis føreren ikke havde lovbefalet kørekort - når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder - når skaden er forårsaget af, eller forværet ved nogen forud eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet eller legemsfejl - når skaden skyldes underlivsbrok, discusprolaps, lændehold, bristning af åreknuder, seneskedebetændelse eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger - når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art - skader der sker, mens bilen a) benyttes uden forsikringstagerens viden eller vilje b) benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, af gods mod betaling eller er udlejet c) har været til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende Opgørelse af erstatningen Erstatningen for personskade opgøres efter de til enhver tid gældende regler og satser i lov om erstatningsansvar af 1984 med senere ændringer Hvis loven berettiger hertil, kan der eventuelt ydes erstatning for: K04-B Side 10

11 3. Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste, jævnfør 1 og 2 4. Helbredelsesudgifter Helbredelsesudgifter f.eks. til læge, medicin og transportudgifter i forbindelse med behandling jævnfør 1 5. Andet tab Andet tab som følge af skaden, jævnfør 1 6. Svie og smerte Svie og smerte for fysiske gener, jævnfør 1 og 3 7. Varigt mén Godtgørelse for varigt mén, når forsikredes helbredstilstand er stationær, jævnfør 1 og 4 8. Erhvervsevnetab Erhvervsevnetab når skaden har medført en varig nedsættelse af forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, jævnfør 1 og Forsørgertab og begravelseshjælp Forsørgertab til ægtefælle/samlever og børn, samt begravelseshjælp, jævnfør Fradrag i erstatningen Kan forsikrede opnå erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. fradrages erstatningen herfra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen berettiger til. Kan føreren opnå erstatning fra en ulykkesforsikring, ydes der dog erstatning både fra ulykkesforsikringen og førerpladsdækningen. K04-B Side 11

12 Bilulykkesdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For bilulykkesdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda- Bilforsikring til kørsel med egne varer. Hvad omfatter bilulykkesdækningen? 1. Ulykkestilfælde ved kørselsuheld Forsikringen dækker ulykkestilfælde opstået i forbindelse med kørselsuheld, når de sikrede befinder sig i den forsikrede bil. Ved et ulykkestilfælde forstås legemsbeskadigelse, som rammer de sikrede i bilen ufrivilligt ved en tilfældig, pludselig udefra kommende indvirkning på legemet, der medfører en påviselig skade af dette. 2. Ind- og udstigning Skade sket under ind- og udstigning af bilen, betragtes også som kørselsuheld. - der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed - hvis føreren var påvirket af spiritus eller narkotika - hvis føreren ikke havde kørekort - der skyldes, at tilskadekomne var påvirket af spiritus eller narkotika, medmindre tilskadekomne kan godtgøre, at dette ikke havde nogen indflydelse på skaden - når skaden er forårsaget af, eller forværret ved nogen forud eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet eller legemsfejl - når skaden skyldes underlivsbrok, discusprolaps, lændehold, bristning af åreknuder, seneskedebetændelse eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger - når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art - for skader der sker, mens bilen a) benyttes uden forsikringstagerens viden eller vilje b) benyttes til erhvervsmæssig personbefordring, af gods mod betaling eller er udlejet c) har været til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. Erstatning 3. Forsikringssummer Bilulykkesdækningen dækker med de forsikringssummer, der er anført i Deres police. 4. Erstatning fra anden side Der ydes erstatning, selv om erstatning også kan opnås fra anden side. Hvad dækker bilulykkesdækningen ikke? Bilulykkesdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde: 5. Opgørelse af erstatningen ved død Der udbetales dødserstatning til sikredes ægtefælle, hvis den forsikrede person afgår ved døden inden 1 år efter ulykkestilfældet, som en direkte følge af dette. Codan har ret til at kræve obduktion. Hvis sikrede ikke efterlader sig en ægtefælle, udbetales erstatning til afdødes børn eller stedbørn, hvis de var under 25 år på ulykkestidspunktet. Ellers bortfalder erstatningen, og der betales i stedet en begravelseshjælp på kr. (1999). 6. Opgørelse af erstatning ved invaliditet (mén) Der udbetales en invaliditetserstatning, hvis et ulykkestilfælde har medført en méngrad på mindst 5% på den forsikrede person. Erstatningens størrelse udgør den til méngraden svarende procent af den fastsatte forsikringssum, dog højst 100%. K04-B Side 12

13 Fastsættelsen sker uden hensyntagen til forsikredes erhverv. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsen méntabel til afgørelse af ménerstatning efter lov om arbejdsskadeforsikring. Traumatisk neurose betragtes ikke som invaliditet. Invaliditet eller lidelse, der bestod før skadetidspunktet, giver ikke ret til erstatning, ligesom den heller ikke kan bevirke, at erstatningen sættes højere, end hvis en sådan invaliditet eller lidelse ikke havde været til stede. Erstatningen ved invaliditet fastsættes, når helbredstilstanden er stationær, og følgerne derfor endeligt kan bestemmes, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. 7. Erstatning ved invaliditet og død Samme ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning for både invaliditet og død. 8. Læge- og tandlægeudgifter I det omfang forsikrede ikke kan få udgifterne refunderet fra anden side, dækker forsikringen: - udgifter til lægebehandling (herunder plastiske operationer), hospitalsophold, nødvendig transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted i forbindelse med et ulykkestilfælde, der er omfattet af forsikringen - rimelige og nødvendige udgifter til behandling af tandskader, der er en følge af et ulykkestilfælde, og som opstår sammen med anden legemsbeskadigelse I samme omfang dækkes skader på proteser, når disse bliver beskadiget, mens de er placeret i munden Forsikringssummen for disse udgifter er 1% af forsikringssummen for invaliditet, dog mindst kr. (1999). Nedsættelse og bortfald af erstatning 9. Sikrede over 69 år Der ydes fuld erstatning for sikrede indtil det fyldte 69. år. Herefter nedsættes erstatningen med 20% for hvert påbegyndt år, således at dækningen bortfalder for personer, der er fyldt 74 år. 10. Flere personer i bilen Har der i ulykkesøjeblikket været flere personer i bilen, end der er tegnet forsikring for, ydes der kun erstatning i forholdet mellem antallet af forsikrede personer og antallet af personer i bilen. K04-B Side 13

14 Fællesbestemmelser for Skoda-Bilforsikring til kørsel med egne varer. i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler Motorløb m.m. Hvem er dækket? 1. Forsikringstagere m.fl. Forsikringen dækker Dem som forsikringstager og enhver, som med Deres tilladelse bruger bilen eller er fører af den. 2. Værksteder m.m. Værksteder og andre virksomheder, som har bilen til reparation, service og lignende. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i Deres interesse for eksempel under prøvekørsel. 3. Ny ejer Hvis bilen skifter ejer, dækker forsikringen den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, efter bestemmelserne anført under punkt 31. Hvor dækker forsikringen? 4. Geografisk område Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er tilsluttet Grøntkortordningen. Nærmere oplysning om, hvilke lande der er tilsluttet Grøntkortordningen, fås ved henvendelse til Codan. Det grønne kort kan bestilles hos Codan og er bevis for, at De har en ansvarsforsikring, som også gælder i de lande, der er anført i det grønne kort. Forsikringen dækker ikke skader, der er sket under motorløb eller kørsel på bane - eller andre områder - der er afspærret til formålet, jævnfør dog punkterne 5 og Orienteringsløb m.m. Forsikringen dækker skader, som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallyer: - når kørslen foregår i Danmark og uden for afspærret vej eller bane - og Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet (hvis det kræves) - og de regler, der gælder for den slags løb, er overholdt 6. Øvelseskørsel Forsikringen dækker skader, som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel osv.). Det er dog en betingelse, at øvelseskørslen foregår under instruktion af en motororganisation eller lign. og på afspærret område. Naturkatastrofer, krig- og atomskader m.m. Ud over de undtagelser, der er nævnt i de valgte dækninger, gælder følgende undtagelser for forsikringen: 7. Naturkatastrofer m.v. Skader, der direkte eller inddirekte skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer. 8. Krig m.v. Skader som direkte eller indirekte er en følge af krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. K04-B Side 14

15 9. Atomreaktioner. Skader som direkte eller inddirekte skyldes atomreaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift. 10. Udlejning af bilen uden fører Forsikringen dækker ikke skader som sker, mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører. Hvis De kommer ud for en skade 11. Afværgelse af skader Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at afværge eller begrænse skaden. Codan har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger. 12. Anmeldelse af skade Enhver skade skal straks anmeldes til Codan. 13. Anmeldelse til politiet Tyveri, røveri og bortkomst skal straks meldes til politiet. Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter, kan få betydning for opklaringen og dermed erstatningen jævnfør forsikringsaftaleloven. 14. Anmeldelse til SOS-International Hvis forsikringen omfatter kaskodækning, skal skader, der er omfattet af redningsforsikringen, anmeldes til SOS-International A/S, se kaskodækningens punkt Erstatningskrav og reparation Aftaler om erstatningskrav eller reparationer skal godkendes af Codan. Mindre reparationer kan dog udføres straks, hvis kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt at køre videre med bilen. Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har betalt, refunderet. 16. Forsæt eller grov hensynsløshed ved ansvarsskader Codan har regres mod enhver, der efter færdselslovens 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Endvidere har Codan regres, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed. 17. Udlejning af bilen Codan har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der indtræder, medens bilen er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom, medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at bilen er udlejet i strid med bekendtgørelsen. 18. Skader der ikke er forsikringsdækket Hvis Codan har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen, har Codan regres for erstatningsbeløbet. Merværdiafgift 19. Hvis De er momsregistreret Ved momsregistrering gælder følgende: - ved udbetaling af kontanterstatning trækkes momsen fra erstatningsbeløbet, hvis Deres virksomhed kan fratrække momsen - ved reparationer lægger Codan momsen ud ved at betale beløbet til reparatøren, men De har pligt til at godtgøre Codan momsbeløbet - hvis der forvoldes ansvarsskade under udførsel af momspligtige aktiviteter på en ikke momsregistreret modparts ting, og Deres virksomhed kan fratrække momsen, har De pligt til at godtgøre Codan momsbeløbet. K04-B Side 15

16 Betaling af præmien m.m. 20. Betaling af præmien m.m. Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage. Codan sender inden forfaldsdagen en anmodning om betaling til den betalingsadresse, som forsikringstageren har opgivet. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten og ekspeditionsgebyrer. Betales præmien ikke rettidigt, sender Codan en påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter. Codan kan - herudover - beregne sig et gebyr for udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser. 21. Genoptagelse efter manglende betaling Hvis ansvarsforsikringen ophører på grund af præmierestance, sender Codan en afmelding til Centralregisteret for Motorkøretøjer. Bilens nummerplader vil herefter blive inddraget af politiet. En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt. Derudover skal præmien de næste 2 år betales forud for 1 år ad gangen. Indeksregulering 22. Anvendt indeks Forsikringen indeksreguleres på baggrund af det summariske lønindeks, der udgives af Danmarks Statistik. 23. Årlig regulering Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks. Regulering af præmien, selvrisikobeløb samt dækningssummerne på bilulykkesdækningen sker fra årets første forfald. Præmier og selvrisikobeløb ændres med den procent, som indekset er steget/faldet i forhold til det på policen anførte indekstal. Erstatningsbeløb i henhold til førerpladsdækningen reguleres i overensstemmelse med Lov om Erstatningsansvar. Den i Rethjælpsforsikringen nævnte erstatningssum og selvrisikobeløb indeksreguleres ikke. 24. Andet indeks Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører har Codan ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Forsikringens ophør 25. Forsikringens varighed og dens opsigelse Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Hvis Codans forsikringsbetingelser og/eller tarif ændres, gælder dog særlige regler, se punkterne Efter enhver anmeldt skade, er såvel forsikringstageren som Codan, indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skade, berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Codan kan ændre eller opsige forsikringens dækning i udlandet med 14 dages varsel, uden at det får betydning for andre dele af forsikringen. 26. Registrering i Fællesregister Hvis Codan finder forsikringsforløbet utilfredsstillende - for eksempel ved manglende præmiebetaling eller mange skader - og derfor opsiger forsikringen, vil De blive registreret i kodeform i Automobilforsikringsselskabernes fælles register for motorkøretøjsforsikring over forsikringstagere som frembyder en særlig risiko. Det gælder også, hvis Codan i stedet for at opsige forsikringen tilbyder at fortsætte den på skærpede betingelser. K04-B Side 16

17 De vil straks få besked om registreringen og om mulighederne for at klage over den. Registrering i det fælles register sker efter tilladelse fra Datatilsynet, som også har fastsat vilkårene. Fællesregisterets adresse er: Amaliegade København K Telefon Ændring af forsikringsbetingelser og tarif 27. En måneds varsel Codan kan ændre forsikringsbetingelser og/eller præmie fra enhver forfaldsdato for denne forsikring, med en måneds varsel. Indeksregulering skal ikke varsles. 28. Væsentlige indskrænkninger I tilfælde af væsentlige indskrænkninger i dækningen vil forsikringstageren blive frit stillet, således at en fortsættelse af forsikringen kræver forsikringstagerens accept. 29. Ikke væsentlige indskrænkninger og præmieændringer Ved ikke væsentlige indskrænkninger og præmieændringer fortsætter forsikringen med de ændrede vilkår/præmie, hvis forsikringstageren betaler præmien for ny betalingsperiode. Hvis præmien ikke betales, bortfalder forsikringen. Risikoforandring 30. Flytning og andre ændringer af betydning for præmien Hvis De eller den faste bruger af bilen: - skifter bopæl, eller hvis der sker ændring af køretøjets hjemsted - anskaffer udstyr, som ønskes medforsikret, eller hvis: - bilens anvendelse ændres (De kan se på Deres police, hvilken anvendelse, der er oplyst om den forsikrede bil) - der sker andre ændringer af risikoen skal De give Codan besked så hurtigt som muligt. Deres præmie og betingelser vil så blive reguleret efter den gældende tarif. 31. Salg af bilen Hvis De sælger eller på anden måde afhænder bilen, ophører forsikringen. Forsikringen dækker dog den nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har forsikret bilen. De skal derfor straks give os besked om ejerskiftet. 32. Genoptagelse ved køb af anden bil Anskaffer De en anden bil inden 1 år efter, at De har afhændet den forsikrede bil, bevarer De de rettigheder, De eventuelt har opnået i Codan gennem skadefri kørsel. 33. Indlevering/deponering af nummerplader Hvis De indleverer bilens nummerplader til Politiets Motorkontor, vil Codan få meddelelse om det, og forsikringen ophører da fra afmeldingsdatoen. Forsikringen kan fortsætte til nedsat præmie, hvis De inden afleveringen af nummerpladerne til Politiets Motorkontor giver Codan skriftlig besked. Hvis nummerpladerne indleveres til Codan, kan De også fortsætte forsikringen til nedsat præmie. For at forsikringen kan fortsætte til nedsat præmie, skal nummerpladerne dog være indleveret til Politiets Motorkontor eller Codan i mindst 30 dage. Ankenævn 34. Klageinstans Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og Codan om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til Codan ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårdsgade 2 K04-B Side 17

18 1572 København V. Telefon mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Klageskema og girokort for gebyrindbetaling kan rekvireres hos: - Codans hovedkontor eller regionskontor - Ankenævnets sekretariat - Forsikringsoplysningen Amaliegade København K. Telefon mellem kl Selvrisiko 35. Selvrisikobeløb Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal betale. Deres selvrisiko står på policen. Ved bortkomst af den forsikrede bil er selvrisikobeløbet 20% af erstatningsbeløbet, dog mindst kr.(1999). Hvis De har valgt en større selvrisiko for Deres forsikring, gælder denne som minimum. Ved enhver kaskoskade som skyldes aflæsning eller kørsel med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladsordningen, gælder en selvrisiko på 20% af erstatningsbeløbet, med mindre der gælder en højere selvrisiko for Deres forsikring. 36. Skader uden selvrisiko Ved følgende skader opkræves der dog ikke selvrisiko: - skader, hvor Codan skal betale erstatning til føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for det i Codan forsikrede motorkøretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk skader forvoldt af en kendt skadevolder, hvis dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar - skader erstattet i henhold til redningsforsikringen - skader, som er sket, mens bilen er overladt til reparatør, forhandler eller anden virksomhed - skader, der er sket, efter at bilen er overladt til ny ejer indtil anden forsikring er tegnet, dog maks. 3 uger efter ejerskiftet. 37. Indbetaling af selvrisikobeløbet Hvis Codan har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos Dem. 38. Selvrisiko for retshjælp Omfatter forsikringen kaskodækning, gælder den selvrisiko, der er nævnt under kaskodækningens punkt 27, for skader, der hører under retshjælpsdækningen. Selvrisikodækning Omfatter forsikringen selvrisikodækning, opkræves selvrisikoen ikke ved skader, der hører under selvrisikodækningen. Det fremgår af Deres police, hvis forsikringen omfatter selvrisikodækning, ligesom reglerne for selvrisikodækning er nærmere beskrevet i betingelserne. Præmietrinsregulering Forsikringen præmietrinsreguleres på forsikringens hovedforfaldsdato, efter reglerne i punkterne Ved skadefri kørsel Har De kørt skadefrit i et helt forsikringsår, rykker De et præmietrin frem (dvs. får lavere præmie). 40. Ved skade For hver ansvars- og eller kaskoskade De har haft i et forsikringsår, som medfører udbetaling af erstatning, rykker De 2 præmietrin tilbage (dvs. får højere præmie). Anmeldes der eksempelvis 2 skader, rykker De 4 præmietrin tilbage. 41. Skader, hvor der ikke rykkes præmietrin Uanset det i punkt 40 nævnte, rykker De ikke 2 præmietrin tilbage ved følgende skader: K04-B Side 18

19 - skader forvoldt af en kendt skadevolder, hvis dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov om erstatningsansvar - skader, hvor Codan skal betale erstatning til føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter færdselslovens 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for det i Codan forsikrede motorkøretøj er uden skyld i skaden efter reglen i færdselslovens 103, stk skader erstattet i henhold til redningsforsikringen - skader erstattet i henhold til retshjælpsdækningen - skader, der er sket, efter at bilen er overladt til ny ejer indtil anden forsikring er tegnet, dog maks. 3 uger efter ejerskiftet - skader, som er sket, mens bilen er på værksted til reparation, service eller lignende - skader, der alene medfører udbetaling fra en eventuel bilulykkesdækning/førerpladsdækning. Trinsikring Hvis forsikringen omfatter trinsikring, gælder der specielle præmietrinsrykkeregler ved trinsikringsskader. Det fremgår af Deres police, hvis De har valgt trinsikring, ligesom reglerne for trinsikring er nærmere beskrevet i betingelserne. Udvidet trinsikring Hvis forsikringen omfatter udvidet trinsikring, gælder der specielle præmietrinsrykkeregler ved skade. Det fremgår af Deres police, hvis De har valgt udvidet trinsikring, ligesom reglerne for udvidet trinsikring er nærmere beskrevet i betingelserne. K04-B Side 19

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Påhængsvognsforsikring

Påhængsvognsforsikring Påhængsvognsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Påhængsvognsforsikring. 1 Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

for Codan Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring

Påhængskøretøjsforsikring Påhængskøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Påhængskøretøjsforsikring. Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring

Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring Forsikringsbetingelser for Anhængerforsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for anhængerforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m. 1.4. Hvornår

Læs mere

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Motorcykelforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Motorcykelforsikring.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

01.06.2014. Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter kaskodækningen?

Læs mere

Bilforsikring - Fast præmie

Bilforsikring - Fast præmie Bilforsikring - Fast præmie Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Påhængskøretøjsforsikring (camping)

Påhængskøretøjsforsikring (camping) Påhængskøretøjsforsikring (camping) Forsikringsbetingelser Kaskodækning For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Campingvognsforsikring. 1 Hvad omfatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring

Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring Forsikringsbetingelser for Campingvogn-forsikring 01.06.2014 Indholdsfortegnelse for campingvogn-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvor dækker forsikringen? 1.3. Motorløb m.m.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Skoda Trinbilist forsikring

Skoda Trinbilist forsikring Skoda Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Trinbilist

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S

Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Forsikringsbetingelser for Personbiler og varebiler (egne varer) hos Leasing Fyn Bank A/S Side 1 Særlige vilkår Klausul 100 Uanset fællesbetingelsernes punkt 50 om selvrisiko, gælder den selvrisiko, der

Læs mere

Audi Trinbilist forsikring

Audi Trinbilist forsikring Audi Trinbilist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Audi Trinbilist

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Trinbilist FORSIKRING. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. Forsikringen tilbydes i samarbejde med Maj/2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Autoulykkesforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 200106 Forsikringsbetingelser for Autoulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for autoulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Oktober 2017 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HOG HARLEY DAVIDSON FORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for Motorcykelforsikring Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Motorcyklen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

KerneKunde Bil. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

KerneKunde Bil. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser KerneKunde Bil Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Kernekunde Bilforsikring.

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER

ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER ETU FORSIKRING - MOTORCYKEL BETINGELSER Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definationer Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere