Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0"

Transkript

1 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: , mail: CVR nr.: (herefter kaldet ordregiver) og v./ kontaktperson.., mobil: +45, mail:. CVR nr.:.. (herefter kaldet leverandøren) er der dags dato indgået følgende Leveranceaftale. 1 Opgaven Ordregiver overdrager til leverandøren, og denne påtager sig at udføre: Leverance af nye brandvandsventiler Leverancen skal udføres i overensstemmelse med det i 2 angivne aftalegrundlag. For de i tilbuddet angivne priser skal leverandøren udføre det i aftalegrundlaget anførte arbejder inkl. alle biydelser. 2 Aftalegrundlag For leverancen gælder foruden nærværende aftale følgende dokumenter: Udbudsbrev inkl. Tilbudsbestemmelser TBB, dateret 06. august 2014 med bilag. Evt. rettelsesblade.. Herudover er følgende dokumenter gældende for leverancen: Gældende danske standarder (standarder udarbejdet nationalt, betegnet DS, internationalt, betegnet DS/ISO, eller europæisk, betegnet Side 1/6

2 DS/EN), europæiske tekniske godkendelser (ETA), samt udenlandske standarder, i det omfang der i TB er henvist til disse (både danske standarder, ETA og udenlandske standarder) direkte eller indirekte, med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. Leverandørens tilbud af Leverancen Leverancen indeholder i hovedtræk leverance af brandvandsventiler som beskrevet i TB herunder nødvendig detailprojektering, test/afprøvning (FAT) og dokumentation. I forbindelse med FAT forestår bygherre levering af aktuator til en lokal FAT test af leverancen i Danmark. Såfremt FAT test foretages uden for Danmark afholder leverandøren udgifter for forsendelse af aktuator fra og retur til Storebælts adresse 4 Tidsfrister Leverancen igangsættes samtidig med indgåelsen af nærværende aftale. Følgende tidsfrister skal overholdes, og arbejdstidsplanen, som skal foreligge senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse, skal være baseret på nedenstående tidsfrister: Færdiggørelsesfrist: 1. december 2014: Leverancen i sin helhed (inkl. al foreskreven dokumentation inkl. slutdokumentation og test inkl. testrapporter) skal være fuldført og afleveret. De tilhørende bodsbestemmelse fremgår af følgende: For færdiggørelsesfrist: DKK pr. arbejdsdag Den samlede bod kan blive tilbageholdt og senere modregnet/fratrukket leverandørens tilgodehavende. Bodsbeløbet kan ikke overskride 15 % af kontraktsummen, jf Bod kan fra overskridelsestidspunktet blive tilbageholdt i betalingen og/eller krævet udbetalt i henhold til den stillede sikkerhed. 5 Garanti og afhjælpning af mangler Leverandøren garanterer, at leverancen er i fuld overensstemmelse med kravene i aftalen. Hvor andet ikke er aftalt, garanterer leverandøren, at det leverede er af sædvanlig god kvalitet, herunder opfylder alle myndighedskrav. Garantiperioden udløber 36 måneder efter levering af den samlede leverance, jf. 4. Såfremt ordregiver beslutter ikke at hæve aftalen, jf. 9, skal enhver leverance, som viser sig mangelfuld, efter ordregiverens valg enten erstattes af en ny leverance, eller vederlagsfrit for ordregiver afhjælpes af leverandøren. Side 2/6

3 Leverandøren skal bære alle udgifter i forbindelse med en afhjælpning af manglen. 6 Tavshedspligt Leverandøren samt hans underleverandører har såvel før, under som efter kontraktens underskrift tavshedspligt angående kontrakten og detaljer om den tekniske løsning. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende leverancen eller ordregivers anlæg f.eks. gennem presse, fagpresse, radio, TV eller elektroniske medier skal ske gennem ordregiver eller efter forudgående skriftlig aftale med ordregiver. 7 Overdragelse Leverandøren kan kun overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen på grundlag af ordregivers skriftlige forudgående samtykke. Leverandøren kan kun give transport på sit samlede tilgodehavende eller hele sin restaftalesum og alene til ét af ordregiver forudgående anerkendt pengeinstitut. 8 Patenter, licenser etc. Leverandøren skal betale patentafgifter, licensgebyrer og lignende i forbindelse med aftalens opfyldelse. Leverandøren indestår for, at han ikke anvender materialer, materiel eller udførelsesmetoder eller andet, som er genstand for ophavsrettigheder, patent- eller mærkerettigheder eller lignende rettigheder, der tilhører andre end leverandøren, og hvis anvendelse krænker eller kan krænke tredjemands rettigheder, eller som kan medføre krav over for ordregiver fra tredjemand. Hvis der alligevel måtte blive rejst krav fra tredjemand over for ordregiver, skal leverandøren friholde ordregiver for ethvert krav, ansvar, skade eller omkostning, som i den anledning måtte blive påført ordregiver. 9 Ophævelse 9.1 Ophævelse som følge af væsentlig misligholdelse. Såfremt leverandøren væsentligt misligholder aftalen, er ordregiver berettiget til at hæve denne efter forgæves påkrav på 3 hverdage. I tilfælde af leverancens væsentlige forsinkelse har ordregiver ret til at hæve aftalen. Såfremt forsinkelsen kun angår en delleverance, er ordregiver alligevel berettiget til at hæve aftalen, også for så vidt angår efterfølgende leverancer. 9.2 Ophævelse på grund af konkurs mv. I tilfælde af at leverandøren bliver erklæret konkurs eller træder i likvidation, standser sin virksomhed på grund af insolvens, manglende betalingsevne eller død, er ordregiver berettiget til at hæve aftalen, såfremt Konkurslovens regler ikke er til hinder herfor. 9.3 Ophævelse på grund af force majeure. Såfremt en af partnerne i denne aftale kommer i en force majeure situation, som varer mere end 8 på hinanden følgende uger, skal den anden part være berettiget til at hæve aftalen med 2 ugers forudgående skriftligt varsel. Side 3/6

4 10 Reservedels- og uddannelsesgaranti Leverandøren tilbyder i en periode på minimum 25 år efter godkendt aflevering at kunne sikre levering af: reservedele for alt leveret udstyr således, at funktionen af leverancen er fuldt tilstede i dette tidsrum. Skulle leverandøren efter udløbet af ovennævnte periode komme i en situation, hvor dette ikke længere er muligt, er leverandøren forpligtet til med et skriftligt varsel på minimum 3 måneder at informere ordregiver herom således, at ordregiver har mulighed for at indkøbe til reservedelslager mv. 11 Optioner Udgået 12 Betaling Alle fakturaer stiles og fremsendes digitalt til: A/S Storebælt Vester Søgade København V, Fakturaer udstedes til A/S Storebælt EAN-nr og fremsendes digitalt i OIOUBL-format. Følgende oplysninger skal som minimum fremgå af fakturaerne; rekvisitionsnummer, projektnummer og projektlederens navn. Derudover skal fakturaerne indeholde de enkelte ordrelinier på rekvisitionen samt, de i øvrigt aftalte oplysninger. Eventuelle bilag til dokumentation af det begærede beløb kan indlejres i den digitale faktura. A'conto faktureringer sendes særskilt. Odregiver betaler: 20% af kontraktsum ved godkendt FAT 50% af kontraktsum ved levering af alle ventilerne til Materielgården. 30% af kontraktsum ved gennemført uddannelse og levering af godkendt dokumentation og CE mærkning. Den samlede leverancesum er i alt: DKK,- ekskl. moms, skriver DKK.. ekskl. moms. 13 Forsikring 13.1 Driftsforsikring Ordregiver har indgået en såkaldt "Driftsforsikring", der meddækker ordregivers leverandører. Leverandøren anses, når denne har afgivet tilbud, for at have gjort sig bekendt med forsikringsbetingelserne, dækningsomfang, selvrisici mm. og dermed accepteret disse. Side 4/6

5 I de tilfælde leverandøren dækkes af forsikringen, skal han selv udrede de anførte selvrisikobeløb, dog undtaget i relation til driftstabsdækningen Erhvervsansvarsforsikring Leverandøren er forpligtet til selv at tegne og vedligeholde en erhvervsansvarsforsikring, der dækker skade i forbindelse med udførelsen af leverancen. Dækningssummen skal være mindst DKK 10 mio. ved person- og tingskade. Leverandøren skal senest 8 hverdage efter tildelingen dokumentere, at ovenstående forsikring er tegnet og ikraftværende ved fremsendelse af police, forsikringsbetingelser samt dokumentation for betalt præmie Produktansvarsforsikring. Leverandøren er forpligtet til selv at tegne og vedligeholde en produktansvarsforsikring. Dækningssummen skal være mindst DKK 10 mio. ved ting-, formue-, og/eller personskade. Leverandøren skal senest 8 hverdage efter tildelingen dokumentere, at ovenstående forsikring er tegnet og ikraftværende ved fremsendelse af police, forsikringsbetingelser samt dokumentation for betalt præmie. 14 Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal stille sikkerhed for korrekt opfyldelse af sine forpligtelser over for ordregiver. Sikkerheden stilles i form af en anfordringsgaranti på et beløb, svarende til 10 pct. af aftalesummen eksklusive moms, udstedt af eller gennem en bank eller et forsikringsselskab, godkendt skriftligt af ordregiver. Sikkerheden skal stilles senest 8 hverdage efter aftalens indgåelse. Sikkerhedens ordlyd skal være identisk med standardformular udarbejdet af ordregiver. Leverandøren skal betale alle omkostninger i forbindelse med sikkerheden. Sikkerhedsstillelse udgør DKK ekskl. moms. skriver DKK ekskl. moms 15 Lovvalg og tvister 15.1 Gældende ret. For aftalen gælder dansk ret Tvister. Enhver tvist må ikke få opsættende virkning for hele eller dele af leverancen. Enhver tvist skal forsøges afklaret på et projektuafhængigt niveau i de respektive organisationer, før den inddrages til voldgift. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med aftalen, skal afgøres efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut i København. Hver part udnævner et medlem og Instituttet et medlem. Side 5/6

6 16 Aftaleudfærdigelse Aftalen er udfærdiget i to originale eksemplarer, der har samme juridiske gyldighed. København, den.2014 A/S Storebælt Leverandør (Underskrift) (Underskrift) (Blokbogstaver) (Blokbogstaver) Stempel: Side 6/6

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider)

Aftale om. CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS. indgået mellem PBS A/S. CSP (Communication Service Provider) Aftale om CSP s leje af areal hos PBS samt etablering af forbindelse mellem CSP og PBS indgået mellem PBS A/S og CSP (Communication Service Provider) Oktober 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 4 2. Omfang

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere