Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Bo Jensen (BJ) O Bent Pedersen (BP) O Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Tulle Olsen (TO) L Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Mogens Larsen (ML) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Spørgsmål fra borgere Budgetmæssige konsekvenser Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg Tilsynssag Projektering af daginstitution på Bastionen Aftale med Regionen om Jobcenter Udbygning af musikskolen Miljø- og Teknikudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Byplan- og Boligudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Børne- og Undervisningsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Kultur- og Fritidsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Social- og Sundhedsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts udvalget - Budgetrapport pr. 31. marts Revisionsberetning nr Gebyr for udkørsel til blinde alarmer Afdelingsleder for ældreområdet, oprettelse af stilling Udviklingsdirektør Forslag til vedtægter for Handicaprådet I/S Fasans bestyrelse Lokalekabale Bevilling til rådgiver for ny skole på Kasernen Tilbud om køb af ca. 100 m² af Næstvedvej

3 1. Spørgsmål fra borgere Sagsid: 06/18256 Lone Lomholt ønsker at stille følgende spørgsmål til : 1. Kan garantere, at der i ældresektoren er tilpas gode arbejdsvilkår, så der ikke kan findes eksempler på alt for ringe pleje og på omsorgssvigt, sådan som det er kommet frem i København og andre kommuner? 2. Hvordan vil Ringsted Kommune sikre kvaliteten i ældreplejen i de kommende år, set i relation til de store besparelseskrav, der er pålagt kommunen? 2. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 30. maj 2006 opgjort til 123,3 mio. kr. Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 31/ /

4 I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Ingen Ingen De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til: Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

5 I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af - Lokalekabale - Beskæftigelsesudvalgets budgetrapport: Indtægter budgetgaranti m.m. Ingen 3. Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Sagsid: 06/14976 De sidste mange år har det været drøftet, om hvorvidt Ringsted Kommune skal være med i VestTur eller gå egne veje. Udviklingen er nu nået dertil at Ringsted er den eneste kommune i Vestsjællands Amt der ikke er med i VestTur. VT har samtidig vedtaget en politik om, at afgange og ruter i den almindelige busbetjening, som benyttes meget lidt, udgår. Dette er for Ringsteds vedkommende sket ved køreplan , hvorfor behovsstyret kollektiv trafik er blevet endnu mere aktuel. Kort om VestTur De 3 brugergrupper i VestTur er: De handicappede brugere, som er deltagere i VT s handicapkørselsordning, og som mod en egenbetaling har ret til 104 ture om året med VestTur til fritidsformål i Vestsjællands, Roskilde eller den sjællandske del af Storstrøms amt. De visiterede brugere, som får betalt kørsel til læge, speciallæge m.v. af kommunen sygesikringskørslen. Der er ingen egenbetaling for brugerne. De åbne brugere, som benytter VestTur som almindelig kollektiv trafik. De betaler ca. ½ taxatakst pr. person for en tur. Alle kan køre med VestTur som åbne brugere inden for VestTurs betjeningsområde. Af de 23 kommuner i det nuværende Vestsjællands Amt er Ringsted og Sorø Kommune ikke deltagere i VestTur. Fremover skal VestTur også varetage de kørsler, der overgår til kommunerne, dvs. siddende patientbefordring, genoptræning, kørsler for de amtslige institutioner mv., alle opgaver, der pr overgår til kommunerne. P.t. arbejdes der på at udvide VestTur med de nuværende kommuner i Storstrøms Amt, hvilket forventes at ske i Der er således truffet beslutning om at foreløbig handicapkørslen i STS-området overgår til VestTur pr På sigt skal også HT-området med, således at tilbuddet gælder for hele det nye regionale trafikselskabs område. VestTur udgør et behovsstyret supplement til den normale rutedrift, og varetager og koordinerer således de kommunale særkørsler (sygesikringskørslen), VT s handicapkørsel samt kørsel for almindelige brugere ved telebusdrift. Kørsel skal bestilles 2 timer før, og kan for åbne brugere finde sted fra adresse til adresse i VestTurs dækningsområde alle ugens 7

6 dage mellem kl. 6 og 23. Opsummering af eksisterende forhold og fremtid i VestTur. Den lovpligtige individuelle handicapkørsel hører under trafikselskabet. Det er altså trafikselskabet, der har ansvaret for indkøb og udførsel af denne kørsel både nu og i den nye struktur. VestTur har siden 2003 udført handicapkørslen (også i Ringsted Kommune), og den vil fortsat blive udført af det nye trafikselskab fra I dag betaler både kommunen og amtet (via en fordelingsnøgle) for handicapkørslen, men fra 2007 betaler kommunen 100 % af handicapordningen. Den lovpligtige handicapkørsel er trafikselskabets ansvar, og måden at udføre den på (i VestTur) berøres altså ikke af en beslutning om at deltage eller ikke at deltage i VestTur for Ringsted Kommune. Ideen med VestTur er, at kommunen og trafikselskabet koordinerer deres lovpligtige kørsler, og at koordineringen bruges til at skabe et kørselstilbud til alle borgere. I de 20 deltagende kommuner betyder det, at kommunens læge- og speciallægekørsel, kørsel til bandagist m.v. bestilles i samme IT-system som trafikselskabets handicapkørsel. Kommunerne varetager selv bestillingsfunktionen for egne kørsler, mens trafikselskabet varetager bestillingsfunktionen for handicapkørslen. Når kommunen bidrager med sine egne kørsler, tilbyder trafikselskabet, at alle borgere i kommunen (den åbne ordning - teletaxi) kan bestille kørsel i og mellem de deltagende kommuner. Det er trafikselskabet, der modtager bestillinger fra de åbne brugere. Kommunen forpligter sig altså i den nuværende struktur til: bestille egne lovpligtige individuelle kørsler via VestTur (efter drøftelse mellem VestTur og Kommunen om, hvilke kørsler der passer ind i VestTur-systemet), at varetage bestillingsfunktionen for disse kørsler, at udbyde kørslen sammen med trafikselskabet - trafikselskabet varetager udbuddet. Hvis udvalget stiller sig positiv overfor mulig tilslutning til Vesttur sendes sagen til høring i Landdistriktsudvalget, Ældrerådet og i Handicaprådet inden fornyet behandling. Fordele ved VestTur: VT har allerede med ikrafttræden af køreplan reduceret antallet af de meget dårligt benyttet afgang i kommunens landområder. Det har specielt berørt trafikbetjening af lokalområderne i weekender, aftener og skoleferier, hvorfor deltagelse i VestTur vil medføre en væsentlig serviceforbedring for Ringsted kommunes borgere specielt i landdistrikterne og brugere i øvrigt med behov for aften- og weekendkørsel, altså de åbne brugere. En intern visitering vil muligvis kunne medføre besparelser på antallet af ture, afhængigt af visiteringsproceduren. Ulemper ved VestTur: Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen og den hermed forbundne ressourcemæssige meromkostning. Aftale om sygetransport med VestTur vil ifølge VestTur medføre en serviceforringelse for de borgere, som har ret til gratis transport til nærmeste læge/speciallæge. Det skal tages i betragtning, at de borgere, som har ret til denne transport, er en svag gruppe, idet kørselsordningen kun omfatter pensionister, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. VestTur oplyser, at der i VestTurs transporter kan tildeles op til 150 % omvejskørsel, at afhentningstidspunktet ved både ud og hjem-transport kan veksle op til 20 min., i forhold til det afhentningstidspunkt borgeren har fået oplyst af VestTur, og endelig må borgeren afleveres op til 30 min. før ønsket ankomsttidspunkt på bestemmelsesstedet. Dette kan være belastende for en pensionist, som skal konsultere en læge/speciallæge i forbindelse med én eller anden lidelse, da transporten varer længere og opholdet hos speciallægen bliver længere både før

7 og efter behandlingen. I den aktuelle aftale med Falck om at forestå pensionisters kørsel til læge/speciallæge indgår også, at der sker en vis samkørsel med deraf følgende reduktion i udgiften for Ringsted kommune. Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst, hvordan prisen p.t. reelt regnes ud. Endvidere indgår der i aftalen og dermed de tidligere nævnte udgifter til Falck også en mindre del af liggende transporter, der også fortsat skal udføres af Falck. Deltagelse i VestTur kan muligvis også komme til at betyde en nedskæring i antallet af lokale taxabevillinger, idet mange enkelte kørsler koordineres og udføres i færre vogne. Ringsted Kommune kan ikke umiddelbart forvente besparelser ved deltagelse i VestTur. Der betales fortsat et samlet årligt beløb til kollektiv trafik & handicapkørsel til VT (fra 2007 kun handicapkørsel). Kørsel med visiterede brugere afregnes månedligt til VestTur efter det konkrete forbrug, idet niveauet forventes at ligge som det nuværende. Som følge af koordineringsgevinster samt udbud af VestTurs kørsler er der dog en forventning om at der på længere sigt vil være økonomiske gevinster for både kommuner og trafikselskaber i form af lavere priser. VT sørger for afregning for de visiterede brugere, og fremsender således hver måned en opgørelse over, hvem der har kørt, hvorfra, hvortil, tidspunkt og dato. Ud for hver tur er der en pris. Udgangspunktet er, at kommunen betaler for den kørsel, den får udført, og prisen for turen kan så blive billigere ved at turen deles med andre brugere, og VestTur giver således mulighed for, at kommunens kørsler koordineres med andre kommuners kørsel - det gælder især på de lange ture til speciallæge. Visitering af sygesikringskørsel Ringsted Kommune har i dag kontrakt med Falck, om at de varetager visiteringsfunktionen og kørsel. Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen, som forgår ved at der bookes over Internettet, det vil selvsagt være forbundet med et øget ressourceforbrug for bestillingskontoret. Fra andre kommuner er det anslået at en gennemsnits bestilling tager ca. 5. min. Med det nuværende niveau på ca. 375 bestillinger/måned vil det sige 31,5 timers effektiv tid pr. måned. VT leverer et gratis internetmodul til kørselsbestilling, hvorefter det er VestTurs bestillingskontor der har ansvaret for, at de bestilte kørsler bliver udført. Ved bestilling kan tilføjes ekstra tid f.eks. til hjælp ved ind- og udstigning, ligesom der kan gøre opmærksom på specielle hensyn eller brug af hjælpemidler. Lokale vognmænd VestTur har allerede kontrakt med lokale vognmænd gennem den lovpligtige handicapkørsel, som de varetager for Ringsted Kommune. Så umiddelbart vil en optagelse i VestTur betyde en udvidelse af dette samarbejde. VestTur udbyder som nævnt jævnlig al kørslen, og opfordrer de lokale vognmænd til at byde. Da VestTur primært satser på at anvende lokale vognmænd til kørslerne i Ringsted kommune, forventes en aktiv indsats fra Ringsted kommune i forbindelse med at sælge ideen til vognmændene. Teknisk Direktør indstiller, at Ringsted Kommune arbejder videre med henblik på tilslutning til VestTur. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales.

8 en tiltrådt. 4. Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Sagsid: 06/ Åben: Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Åben: Budgetrapport pr. 30 september udvalget - Åben: Statusrapport Kasernen ultimo dec. 2003/ anlægsbevilling 2004 Byggemodningen på kasernen fortsætter i 2006 med stor aktivitet omkring detailbyggemodningerne i Parkbyen øst samt færdiggørelsesarbejder i det overordnede vej- og stinet. Hele byggemodningen er generelt komprimeret, således at den samlede byggemodning forventes færdiggjort i 2010 mod tidligere 2012, og der er i forhold til tidligere budgetforudsætninger nu i et større omfang planlagt salg af parcelhusgrunde på bekostning af salg af storparceller med henblik på privat detailbyggemodning med tæt-lav bebyggelse i form af almene boliger eller ejerboliger. Der er således behov for en generel revision af det samlede kasernebudget, samt et behov for yderligere anlægsbevillinger for at kunne fortsætte den planlagte fremdrift. har den 3. marts 2003 pkt. 23 sidst taget stilling til det samlede kasernebudget jf. bilag 32/2004, og har efterfølgende den 11. juni 2004 pkt. 111 taget stilling til Etablering af udenomsarealer i den gamle Kaserneby, samt den 7. marts 2005 pkt. 32 taget stilling til Trafikbetjening af Klosterparken og Kasernebyen. har desuden taget stilling til kasernebudgettet per ultimo september 2005 den 12. december 2005 pkt. 173 Budgetrapportering jf. bilag 308/2005. Det reviderede samlede kasernebudget fremgår i detaljer af bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Ingen Den komprimerede byggemodningsperiode medfører at projektet stort set afsluttes inden for den gældende investeringsperiode frem til 2009, og der er dermed nu et behov for at få bevillinger og rådighedsbeløb på plads for hele byggemodningen. Der er ingen ændringer i budgettet for overordnede veje i forhold til status per ultimo september 2005 jf. bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Udgifterne har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling til ombygning af Kaserne Allés sydlige del mod Køgevej, Kærehavestien/Sti til Skovbrynet og adgangsveje i Parkbyen øst. Budgettet for udstykningssagen (Boligveje mv.) indeholdt allerede per ultimo september 2005 øgede detailbyggemodningsudgifter i forbindelse med den stigende grad af

9 parcelhusudstykning i forhold til tidligere budgetforudsætninger. Der er i det reviderede budget ikke indregnet yderligere merudgifter i den forbindelse, men det kan komme senere, såfremt arealanvendelsen samt salgsstrategien ændres for de resterende storparceller. Det reviderede budget viser forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og forøgede omkostninger, primært i forbindelse med byggeudstillingen. Budgettet viser samlet et forøget behov på 3,4 mio. kr. Udgifterne på udstykningssagen har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og til detailbyggemodning af byggeudstillingsområdet (P11 nord) og af parcelhusområderne i Parkbyen øst (P7/8, P13, P14 og P15). Budgettet for salgsindtægter er på baggrund af de stigende salgspriser forbedret med 41,6 mio. kr. Budgettet for finansielle udgifter er i forbindelse med øget tilbagebetaling af moms forringet med 4,0 mio. kr. En del af denne forringelse skulle allerede have været indregnet per ultimo september Budgetterne for de brugerfinansierede områder er berørt af det øgede omfang af parcelhusudstykninger med deraf følgende reduktion i antallet af boliger og behov for flere detailbyggemodninger. For kloakforsyningens vedkommende har budgettet i modsætning til fjernvarme- og vandforsyningen ikke indeholdt udgifter til detailledninger på storparcellerne. Forudsætningerne er nu ændret, idet storparcellerne fremover i et eller andet omfang må forudses udstykket i mindre parceller med deraf følgende pligt til at fremføre ledninger til de enkelte parceller. Udgifterne er således steget med 4,0 mio. kr. Anlægsudgifterne har indtil nu kunnet holdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men i forbindelse med den planlagte detailbyggemodning af P15 (Baretten vest) er der behov for en anlægsbevilling inden sommerferien. Kloakforsyningsindtægterne er i lighed med fjernvarme- og vandforsyningsindtægterne reduceret, som følge af det reducerede bolig antal. Derudover er der en mindre indtægt idet plejeboligerne i Knud Lavard Centret i det tidligere budget var vurderet som selvstændige boligenheder, men nu er vurderet som dele af en erhvervsejendom. Der er således tale om et samlet fald i indtægterne på 5,1 mio. kr. Budgettet for fjernvarme- og vandforsyning viser ikke større afvigelser på udgiftssiden, mens der på grund af en reduktion i boligantallet må påregnes reduktion i indtægterne. Indtægterne er således reduceret med 1,0 og 0,4 mio. kr. for henholdsvis fjernvarme - og vandforsyningen. Det samlede kasernebudget viser en samlet forbedring fra 70,7 til 94,4 mio. kr. - en nettoforbedring på 23,7 mio. kr. Revisionen af kasernebudgettet fremgår overordnet af nedenstående tabel.

10 Køb og salg af jord har tidligere bevilget 80,8 mio. kr. til køb og salg af jord, heraf 34,0 mio. kr. til arealerhvervelse, 3,4 mio. kr. til projektering og 43,4 mio. kr. til anlæg. Det samlede behov for yderligere bevilling er 18,7 mio. kr. har tidligere givet indtægtsbevilling på 186,5 mio. kr. Der er behov for en yderligere bruttobevilling på 121,3 mio. kr., svarende til en nettobevilling på kr. 105,3 mio. kr. efter fratrækning af finansielle poster (Renter og tilbagebetaling af moms) på 16,0 mio. kr. Skattefinansieret anlæg har tidligere bevilget 55,2 mio. kr. til overordnede veje, og det samlede behov for yderligere bevillinger er 11,0 mio. kr. har tidligere bevilget 15,9 mio. kr. til Trafikbetjening af Klosterparken og Kaserneby, benævnt Rdk Nørregade i ovenstående tabel, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Brugerfinansieret drift Indtægter for såvel varme- som vandforsyningsanlæg går ind over driftsbudgetterne, og der er behov for at justere indtægterne ned med 1,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for henholdsvis varme- og vandforsyning. Brugerfinansieret anlæg har tidligere givet udgiftsbevilling på 22,2 mio. kr. til kloakforsyning, og der behov for yderligere 6,8 mio. kr.

11 har tidligere givet indtægtsbevilling på 28,8 mio. kr. til kloakforsyning, og der er behov for yderligere bevilling på 6,2 mio. kr. har tidligere bevilget 19,6 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. har tidligere bevilget 2,7 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Teknisk direktør indstiller, at: rådighedsbeløbene i budget ændres i overensstemmelse med ovenstående tabel, der søges om udgiftsbevilling på 18,7 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om nettoindtægtsbevilling på 105,3 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Skattefinansieret anlæg, der søges om udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til kloakforsyning, der søges om indtægtsbevilling på 6,2 mio. kr. til kloakforsyning, driftsbudgetter for varme- og vandforsyning justeres med mindreindtægter på henholdsvis 1,0 og 0,4 mio. kr. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 5. Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Sagsid: 06/15097 I forbindelse med driftsproblemer med kloakledningen på Kløvermarken, søges om en bevilling til renovering af kloakanlægget. Kloakledningen på Kløvermarken er blevet TV-inspiceret og indmålt. En del at ledningen ligger med bagfald. Hvilket gennem tiden også har medført driftsproblemer. Den del det ligger med bagfald foreslås omlagt, og spildevandet fra 4 ejendomme føres til pumpestationen der betjener de nye jordbrugsparceller. Den øvrige ledning i Kløvermarken og et ledningsstræk i Farenløsevej renoveres med en strømpeforing. Der er ikke foretaget høringer.

12 Som anført under "". Udgifterne til renovering af kloakledning forventes at beløbe sig til kr. Udgifterne vil kunne afholdes under det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb "Renovering af kloaker". Teknisk direktør indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. til kloakrenovering på Kløvermarken, finansieret af det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb til "Renovering af kloaker". Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 6. Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg 36 Sagsid: 06/ Åben: Lokalplan Åben: facadetegninger - Åben: referencefoto - gulbrune tegl - Åben: Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning - Åben: Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning - Åben: Set fra Brogade Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006 nogle ændringer af lokalplanforslaget, idet man ønskede en anden udformning af facaden mod Brogade samt en anden tagform. Bygherren har udarbejdet et revideret projekt, som han ønsker, at lokalplanen giver mulighed for. Sagen forelægges derfor udvalget på ny. I det reviderede projekt er bygningshøjden sænket, så forskellen til naboejendommen på Brogade er minimeret. Samtidig er vinduer i den underste del af facaden ført længere ned, der er lavet nicher i murværket, og facadeudkragningen er reduceret. Derved får facaden mod Brogade en mere åben karakter og en mere harmonisk udformning. Der foreslås et sort tag med lav taghældning (ca. 10 grader) og et udhæng på ca. 50 cm. Denne løsning passer arkitektonisk til huset. Et tegltag med større hældning vil komme til at virke tungt og voldsomt, og tagryggen vil ligge højere end på naboejendommen. For at undgå, at huset kommer til at virke for tungt, foreslås en grågul teglsten til facaderne. Den lyse facade og det mørke tag passer godt sammen og giver hele bebyggelsen en lethed.

13 De reviderede facadetegninger og et referencefoto, der viser karakteren af de foreslåede mursten til facaden, ses som bilag. Et forslag til ny bebyggelse med butik og boliger/ eventuelt erhverv i Jyllandsgade 7-9 blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 20. marts Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper: Der gives mulighed for bebyggelse af hjørnet af Jyllandsgade og Brogade Bebyggelse skal opføres i mindst 2 og højst 3 etager Facader, herunder eventuelle altaner i gadefacaden, skal udformes på en måde, som respekterer de byarkitektoniske træk i bymidten og sikrer god indpasning i gadebilledet. Stueetagen skal overvejende have en åben karakter med udstillingsvinduer. Parkeringsarealer skal være beplantet, så de får en grøn karakter, og der skal sikres en klar markering af gadelinien langs parkeringsarealerne. Der skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til boligerne. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 ses som bilag Lokalplan 193. Bygherren har nu tilkendegivet, at der ønskes indrettet boliger både på 1. og 2. sal. I lokalplanen er således fastsat retningslinier, der sikrer opholdsarealer - både som fælles tagterrasse og et fælles grønt område på terræn. Der er lagt vægt på at sikre en arkitektur, som markerer de stramme linier langs Brogade og Jyllandsgade. De stramme linier videreføres med beplantning langs parkeringspladsen. Altaner skal indbygges i facaden og trappeopgang/elevatortårn placeres indvendigt på gavlen af bygningen. Facaden skal udføres som blank mur i røde tegl ligesom bebyggelsen i Brogade. Altaner skal fremstå i metal, evt. med glas i værnet. Bygningen opføres med fladt tag og kommer på den måde til at fremstå som en moderne bygning. I stueetagen er der vinduespartier på hjørnet og ved indgangspartiet. I den øvrige stueetage etableres højtsiddende vinduer, som følger facaderytmen i 1. og 2. sals altan- og vinduespartier. Området er i dag omfattet af lokalplan 2, som ved vedtagelse af denne lokalplan vil blive aflyst for dette område. Lokalplanerne 93 og 170 for henholdsvis skilte og butiksfacader og anvendelse af stueetager i bymidten vil forsat være gældende. Området indgår i kommuneplanens afgrænsede bykerneområde, hvor der kan placeres detailhandel med udvalgsvareenheder med et bruttoetageareal op til m 2 og dagligvarebutikker med et bruttoetageareal op til m 2. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Forvaltningen vurderer, at det reviderede projekt giver en god tilpasning til nabobebyggelsen i Brogade, og at en lav taghældning arkitektonisk er at foretrække. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget ændres, så det muliggør det skitserede byggeri, dvs. følgende bestemmelser ændres: farve på murværk: der tilføjes mulighed for blank mur i en grågul nuance ( 7.1) tagform og tagmaterialer: taghældning grader, udhæng max. 50 cm, tagmateriale skal være sort eller mørkegrå eternitskifer, teglskifer eller tagpap lagt i faldretningen ( 7.3)

14 Teknisk direktør indstiller, at: forslag til lokalplan 193 ændres som beskrevet ovenfor, lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal "sænkes" og tilpasses nabobebyggelsen i Brogade og udføres med saddeltag med røde tegl eller mansardlignende tag. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i udvalget den Sagen tilbagesendes til Byplan- og Boligudvalget. Ej til stede: SEJ, HH og TO. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev nye illustrationer fremvist - bilag Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning, Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning, Set fra Brogade. Anbefales med den ændring at: 6,1 ændres til "Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 85", Taghældningen skal være 15 grader, Facadefarven skal være så tæt på referencebillederne som muligt. Anbefales. en tiltrådt. 7. Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 194 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 20. marts 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for ca. 73 boliger ved Odinsvej. Udgangspunktet for lokalplanen er de skitser af bebyggelsesplan og facader, som bygherren havde udarbejdet i samarbejde med forvaltningen. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at området sikres mod støj bebyggelsen opdeles i adskilte enheder og placeres, så der opstår afskærmede opholdsarealer boligerne udføres i robuste materialer, der også på lang sigt fremstår i høj kvalitet området indpasses i forhold til omkringliggende områder med hensyn til fremtidige

15 stiforbindelser, pladser og grønne områder ubebyggede arealer anlægges efter en samlet plan, der omfatter beplantning, belægning og belysning. Forslag til lokalplan 194 ses som bilag Lokalplan 194 (forslag). Området mellem Næstvedvej, Thorsvej og Haslevvej er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde. Det er tanken, at det over en årrække skal udvikle sig til en attraktiv bydel med boliger, kontor, kulturinstitutioner, serviceerhverv mv. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Odinsvej 4-8 kan opføres ca. 73 boliger i form af moderne rækkehuse og lejligheder i 2-3 etager. Boligerne placeres i tre grupper, der hver omkranser et fælles opholdsareal. Herudover er der til hver bolig en lille terrasse/ have på terræn. Der er to fælles parkeringspladser, en langs Odinsvej og en inde i bebyggelsen. Der er mulighed for at køre til den enkelte bolig for at aflæsse varer mv., men selve parkeringen skal ske på de fælles pladser, sådan at de nære arealer omkring boligerne er bilfrie. Bebyggelsen var oprindeligt skitseret sådan, at alle boliger havde indgang fra de fælles gårdrum. Bygherren har imidlertid ønsket og ændre dette, så indgang sker fra nord. Det betyder, at gårdrummet ikke bliver fælles ankomstareal for alle beboere i en boliggruppe, men det giver en bedre disponering af boligerne i de nordlige rækker. Lokalplanen indeholder forholdsvis detaljerede bestemmelser om facadeudformning for at sikre det arkitektoniske helhedspræg, som var vist i projektskitserne. Desuden er der krav om en blanding af 2- og 3-etages bygninger for at opnå det spil og variation i bebyggelsen, som bygherren tidligere har skitseret. Alle bygninger opføres med flade tage, og en del af boligerne får tagterrasse. Ifølge kommuneplanen skal byomdannelsen ske efter en samlet plan, som sikrer de omdannede områder mod genevirkninger fra det resterende erhvervsområde. Forvaltningen har i samarbejde med bygherren igangsat en dialog med ejere af de virksomheder, der er nabo til det nye boligområde, især med henblik på kortlægning af støj og eventuelle initiativer til at imødegå støjproblemer. Kortlægning af miljøforhold i resten af byomdannelsesområdet vil ske senere. I lokalplanen er der taget højde for fremtidige stiforbindelser, og der er fastlagt bestemmelser om grøn afgrænsning af området. Det grønne princip med en kombination af højstammede træer og grønne hække/ hegn omkring hver ejendom tænkes videreført i en rammelokalplan for resten af byomdannelsesområdet. For så vidt angår afskærmning mod vejstøj indeholder lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle støjhegn skal udformes, så de visuelt bliver en del af den grønne afgrænsning. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalplanen indebærer ikke nogen udgifter for kommunen. Det er hensigten, at der senere skal oprettes en grundejerforening for hele byomdannelsesområdet, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af nye torve, stier mv. For at sikre, at Odinsvej 4-8 bidrager til etablering af sådanne anlæg, skal bygherren tinglyse en deklaration på ejendommen. Desuden har grundejerforeningen for Odinsvej 4-8 ifølge lokalplanforslaget pligt til at tilslutte sig den samlede grundejerforening, der senere stiftes for byomdannelsesområdet som helhed.

16 Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 194 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt. 8. Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg 37 Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 195 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 21. november 2005 på baggrund af et fremsendt skitseprojekt at udarbejde lokalplan for boliger i Dampmøllen. Den ene af de to siloer forudsættes nedrevet. Den østlige silo (den, der ligger længst væk fra villabebyggelsen ved Hovmarksvej og Harhoffs Allé) ombygges til boliger i moderne arkitektur med altaner og karnapper, der er med til at give bygningen et varieret udtryk. De gamle rødstensbygninger mod Møllegade og Næstvedvej indrettes ligeledes til boligformål, mens alle mellembygninger og baghuse nedrives. Mellem boligerne indrettes et gårdrum, og haven med de gamle træer bevares. Lokalplanen skulle udarbejdes efter følgende principper: Med kommuneplantillæg åbnes der mulighed for ombygning af siloen til boliger i 10 etager, en bebyggelsesprocent på max. 115 og friarealer som beskrevet i projektskitsen I den videre bearbejdning af projektet skal det tilstræbes at nedbringe antallet af boliger, hvorved der bliver behov for mindre parkeringsudlæg Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygninger mod Næstvedvej og Møllegade ombygges med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og den skal sikre de bevaringsværdige træer på grunden Det skal sikres, at facadematerialer og detaljering af de udvendige bygningssider på siloen bliver i høj kvalitet, og der skal tages nøje stilling til farvevalg Der skal tages stilling til, hvordan der sikres gode læforhold på altaner Lokalplanen skal sikre høj kvalitet i belægninger og indretning af uderummene i øvrigt. Der er nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 37 kan ses som bilag Lokalplan 195 (forslag). Der er taget udgangspunkt i et revideret projekt, som har nedbragt antallet af boliger til 43. Det betyder, at en parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes samtidig med, at den

17 sydlige del af ejendommen kan fastholdes som opholdsareal. Facadematerialer er fastsat til fibercement eller metal i grå nuancer, som ikke skifter karakter ved patinering. De lette påbygninger skal udføres i glas og aluminium, og altaner opbygges i vinkelstål og hærdet glas. Basen på bygningen skal fremstå i et mørkere materiale af natursten. De bevaringsværdige bygninger på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade samt langs Næstvedvej skal ombygges under maksimal hensyntagen til oprindelig arkitektur og materialevalg. Der bliver to fælles opholdsarealer. I midten af boligbebyggelsen anlægges et gårdrum med belægninger opdelt af mindre grupper med højstammede træer. Syd for boligerne ned mod Hovmarksvej anlægges et fælles have- og opholdsareal, blandt andet med udgangspunkt i de bevaringsværdige træer. Dette område skal afskærmes med en mur i blank mur af røde teglsten på maksimalt 1,80 m mod Næstvedvej og Hovmarksvej. Muren skal sammen med kirkemuren på den anden side af vejen skabe et harmonisk gadeforløb langs Næstvedvej. Adgang til området og den fælles parkeringsplads vil ske fra Møllegade, og der vil blive etableret en stiforbindelse gennem området fra Hovmarksvej til Møllegade. Samtidig med lokalplanforslaget offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr. 37, som åbner mulighed for at indrette boliger i de eksisterende, tomme erhvervsbygninger. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i høring i mindst 8 uger. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 35 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med de ændringer at: 8.18 Tag skal udføres med naturskiffer eller som tagpap med en hældning på mellem 15 og 20 grader, 8.17 Facaderne mod Næstvedvej og Møllegade samt gavlpartierne skal fremstå som blankt mur i røde tegl. Ved genopførelse af disse facader eller dele af disse facader, skal så vidt muligt anvendes samme type og farve tagsten som de oprindelige, Facaderne mod gårdrummet kan desuden fremstå som pudset mur i jordfarver i lyse grå, brune og røde nuancer. Anbefales. en tiltrådt.

18 9. Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr Åben: Lokalplanforslag 145 Forslag til lokalplan 145 erhvervsområde ved Langemosevej og kommuneplantillæg nr. 30 har været til offentlig høring i perioden 14. februar 2006 til 11. april bilag Lokalplanforslag 145. Der er kommet en indsigelse fra: 1. Henning Samson, Sdr. Parkvej 103, og Lise Madsen, Tjørnehaven 20, 2630 Taastrup Herudover har Vestsjællands Amt fremsat nogle bemærkninger af teknisk karakter. Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl Et resume af indsigelser og bemærkninger samt forvaltningens forslag til behandling af dem ses som bilag Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr. 30. Indsigelsen vedrørende plantebæltet foreslås ikke imødekommet, idet højden er fastsat med henblik på at sikre visuel afskærmning af bebyggelsen, og der er god afstand til nabobebyggelse. Bemærkningerne fra amtet foreslås indarbejdet i redegørelsen samt i 8 vedr. skiltning. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 145 og kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede mindre præciseringer vedrørende vejbyggelinje, gravearbejder og skiltning langs vej. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den ændring at beplantningsbæltet omkring områderne D og del af C pålægges en sluthøjde på ca. 4 m. Anbefales. en tiltrådt.

19 10. Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg 31 Sagsid: 05/ Åben: Bilag indsigelser til lokalplan Åben: Bilag ny illustrationsskitse - Åben: Vejadgange og områdebetegnelser - Åben: Bebyggelse set fra Roskildevej - Åben: Lokalplanforslag 182 Forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 har været i offentlig høring i perioden 14. februar til 11. april Der er kommet en indsigelse fra PBI Holding (ejeren af området). Sideløbende med den offentlige høring har NCC Enfamiliehuse A/S udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, hvor der blandt andet foreslås buede vejforløb i parcelhusudstykningen. På baggrund af de nye skitser foreslår forvaltningen en række mindre ændringer og præciseringer af lokalplanens tekst og kortbilag. I bilag Indsigelser til lokalplan 182 gennemgår forvaltningen ændringsforslagene og kommer med forslag til behandling af dem. PBI Holding ønsker nogle præciseringer af vejadgang til børneinstitutionen og boligerne langs Roskildevej samt nogle tekniske ændringer. Forvaltningen anbefaler, at forslaget imødekommes. NCC Enfamiliehuse A/S har udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, som følger principperne i den eksisterende lokalplan, men med følgende ændringer: buede vejforløb i parcelhusudstykningen boligstokkene på skråningen mod Jordemodervej drejes mere mod syd der gives mulighed for at benytte en del af overskudsjorden til "jordslanger", der kan indpasses som rekreativt og landskabeligt element i de fælles friarealer der anlægges støjvold mod Roskildevej i stedet for støjskærm Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes. En revideret illustrationsplan ses som bilag Ny illustrationsskitse. De øvrige kortbilag vil blive revideret, inden lokalplanen behandles i. Efter drøftelse med bygherren foreslås desuden tekstændringer, som sikrer, at de enkelte boliggrupper får en overskuelig størrelse, og at der bliver en tilstrækkelig arkitektonisk variation mellem grupperne af rækkehuse. Endelig foreslås nogle mindre tekniske ændringer, som sikrer at støjvolde, fællesveje og fællesarealer kan anlægges i etaper svarende til områdets udbygningstakt. Ingen Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer vedrørende præciseringer af kortbilag og tekst, en let revideret bebyggelsesplan og bestemmelser, som sikrer variation i tæt-lavbebyggelsen

20 samt tekniske ændringer, som sikrer mulighed for etapedeling af udbygningen. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev ny illustration fremvist - bilag Bebyggelse set fra Roskildevej. Anbefales med den tilføjelse at der etableres direkte stiadgang fra alléen til børneinstitutionen. Anbefales med tilføjelsen fra Byplan- og Boligudvalget om, at der etableres direkte stiadgang fra Alléen til børneinstitutionen. en tiltrådt med bemærkningen fra udvalget. 11. Tilsynssag Sagsid: 06/ Åben: Kort sagsresume Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands-, Roskilde- og Storstrøms Amter har i brev af 8. februar 2006 anmodet Ringsted Kommune om en udtalelse i forbindelse med, at Preben Hockerup A/S har rettet henvendelse til Tilsynet vedrørende kommunens behandling af en sag om etablering af en genbrugsplads på Køgevej 251. Se bilag: kort sagsresume Det er forvaltningens vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler, og at den er båret af uvildige, saglige og faglige hensyn. Konstituerende kommunaldirektør indstiller, at det korte sagsresume samt sagens akter fremsendes til Tilsynet med bemærkning om, at det er Ringsted Kommunes vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt.

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: tirsdag den 06-06-2006 Mødetidspunkt: 16:00-20:50

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: tirsdag den 06-06-2006 Mødetidspunkt: 16:00-20:50 Referat udvalget Møde nr.: 7/2006 Mødedato: tirsdag den 06-06-2006 Mødetidspunkt: 16:00-20:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen (PEM) C Hanne

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Referat Byrådet Møde nr.: 12/2007 Mødedato: mandag den 03-09-2007 Mødetidspunkt: 19:00-20:00 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25

Referat. Byrådet. Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Referat Møde nr.: 1/2009 Mødedato: mandag den 12-01-2009 Mødetidspunkt: 19:00-19:25 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej

Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Teknik og Miljø Dorthe Fogh Monrad November 2015 Teknisk bilag: Krav til ny bebyggelse på den nordvestlige del af stadiongrunden ved Sanatorievej Områdets bebyggelse skal fremtræde som tæt-lav/etage bebyggelse,

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel

GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel GARTNERLUNDEN Udbud af storparcel INDLEDNING Struer Kommune udbyder et areal, som er beliggende i Bremdal, som ligger i tæt forbindelse med Struer. Området ligger i et kuperet landskab med udsigt over

Læs mere

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228

Ny bolig- og erhvervsejendom Silkeborgvej 228 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. juli 2014 Silkeborgvej 228 Nedrivning af byggeri samt opførelse af ny bolig- og erhvervsbebyggelse på /Odinsvej 2. 1. Resume Der

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri)

Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Pkt. 173 Salg af små grunde til parcelhusbyggeri i Trekroner (tæt lavt byggeri) Sagsnr. 213486 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om en storparcel på Ageren i Trekroner må udstykkes

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425 Krimsvej KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 06-07-2015 Sagsnr. 2015-0137435 Dokumentnr. 2015-0137435-1 SUPPLERENDE HØRING Ændring af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 11/2010 Mødedato: onsdag den 24-11-2010 Mødetidspunkt: 18:00-18:15 Mødested: Kongressen Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Opførelse af rækkehuse på Tålforvej Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 3. marts 2014 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opførelse af rækkehuse på Tålforvej 15 Teknik og Miljø bemyndiges til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978.

Lokalplan nr. 6. Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken. Vedtagelsesdato: 15. marts Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978. Lokalplan nr. 6 Beskyttede boliger Brønsholmsdalsparken Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. marts 1978 Ikrafttrædelsesdato: 7. juni 1978 \ x ' / BESKYTTEDE BOLIGER BRØNSHOLMSDALSPARKEN

Læs mere

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag

Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15. Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 forslag Ringstedgade - Køgevej. Rammeområde 1.CR.15 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2017 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan

Afsender Høringssvarets indhold og forslag Forvaltningens vurdering Konsekvens for lokalplan Notat om høringssvar om forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne Forslag til Lokalplan 70.9 for et boligområde ved Regimentsvej på Farum Kaserne har været i offentlig

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere