Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Bo Jensen (BJ) O Bent Pedersen (BP) O Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Tulle Olsen (TO) L Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Mogens Larsen (ML) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Spørgsmål fra borgere Budgetmæssige konsekvenser Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg Tilsynssag Projektering af daginstitution på Bastionen Aftale med Regionen om Jobcenter Udbygning af musikskolen Miljø- og Teknikudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Byplan- og Boligudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Børne- og Undervisningsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Kultur- og Fritidsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Social- og Sundhedsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts udvalget - Budgetrapport pr. 31. marts Revisionsberetning nr Gebyr for udkørsel til blinde alarmer Afdelingsleder for ældreområdet, oprettelse af stilling Udviklingsdirektør Forslag til vedtægter for Handicaprådet I/S Fasans bestyrelse Lokalekabale Bevilling til rådgiver for ny skole på Kasernen Tilbud om køb af ca. 100 m² af Næstvedvej

3 1. Spørgsmål fra borgere Sagsid: 06/18256 Lone Lomholt ønsker at stille følgende spørgsmål til : 1. Kan garantere, at der i ældresektoren er tilpas gode arbejdsvilkår, så der ikke kan findes eksempler på alt for ringe pleje og på omsorgssvigt, sådan som det er kommet frem i København og andre kommuner? 2. Hvordan vil Ringsted Kommune sikre kvaliteten i ældreplejen i de kommende år, set i relation til de store besparelseskrav, der er pålagt kommunen? 2. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 30. maj 2006 opgjort til 123,3 mio. kr. Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 31/ /

4 I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Ingen Ingen De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til: Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

5 I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af - Lokalekabale - Beskæftigelsesudvalgets budgetrapport: Indtægter budgetgaranti m.m. Ingen 3. Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Sagsid: 06/14976 De sidste mange år har det været drøftet, om hvorvidt Ringsted Kommune skal være med i VestTur eller gå egne veje. Udviklingen er nu nået dertil at Ringsted er den eneste kommune i Vestsjællands Amt der ikke er med i VestTur. VT har samtidig vedtaget en politik om, at afgange og ruter i den almindelige busbetjening, som benyttes meget lidt, udgår. Dette er for Ringsteds vedkommende sket ved køreplan , hvorfor behovsstyret kollektiv trafik er blevet endnu mere aktuel. Kort om VestTur De 3 brugergrupper i VestTur er: De handicappede brugere, som er deltagere i VT s handicapkørselsordning, og som mod en egenbetaling har ret til 104 ture om året med VestTur til fritidsformål i Vestsjællands, Roskilde eller den sjællandske del af Storstrøms amt. De visiterede brugere, som får betalt kørsel til læge, speciallæge m.v. af kommunen sygesikringskørslen. Der er ingen egenbetaling for brugerne. De åbne brugere, som benytter VestTur som almindelig kollektiv trafik. De betaler ca. ½ taxatakst pr. person for en tur. Alle kan køre med VestTur som åbne brugere inden for VestTurs betjeningsområde. Af de 23 kommuner i det nuværende Vestsjællands Amt er Ringsted og Sorø Kommune ikke deltagere i VestTur. Fremover skal VestTur også varetage de kørsler, der overgår til kommunerne, dvs. siddende patientbefordring, genoptræning, kørsler for de amtslige institutioner mv., alle opgaver, der pr overgår til kommunerne. P.t. arbejdes der på at udvide VestTur med de nuværende kommuner i Storstrøms Amt, hvilket forventes at ske i Der er således truffet beslutning om at foreløbig handicapkørslen i STS-området overgår til VestTur pr På sigt skal også HT-området med, således at tilbuddet gælder for hele det nye regionale trafikselskabs område. VestTur udgør et behovsstyret supplement til den normale rutedrift, og varetager og koordinerer således de kommunale særkørsler (sygesikringskørslen), VT s handicapkørsel samt kørsel for almindelige brugere ved telebusdrift. Kørsel skal bestilles 2 timer før, og kan for åbne brugere finde sted fra adresse til adresse i VestTurs dækningsområde alle ugens 7

6 dage mellem kl. 6 og 23. Opsummering af eksisterende forhold og fremtid i VestTur. Den lovpligtige individuelle handicapkørsel hører under trafikselskabet. Det er altså trafikselskabet, der har ansvaret for indkøb og udførsel af denne kørsel både nu og i den nye struktur. VestTur har siden 2003 udført handicapkørslen (også i Ringsted Kommune), og den vil fortsat blive udført af det nye trafikselskab fra I dag betaler både kommunen og amtet (via en fordelingsnøgle) for handicapkørslen, men fra 2007 betaler kommunen 100 % af handicapordningen. Den lovpligtige handicapkørsel er trafikselskabets ansvar, og måden at udføre den på (i VestTur) berøres altså ikke af en beslutning om at deltage eller ikke at deltage i VestTur for Ringsted Kommune. Ideen med VestTur er, at kommunen og trafikselskabet koordinerer deres lovpligtige kørsler, og at koordineringen bruges til at skabe et kørselstilbud til alle borgere. I de 20 deltagende kommuner betyder det, at kommunens læge- og speciallægekørsel, kørsel til bandagist m.v. bestilles i samme IT-system som trafikselskabets handicapkørsel. Kommunerne varetager selv bestillingsfunktionen for egne kørsler, mens trafikselskabet varetager bestillingsfunktionen for handicapkørslen. Når kommunen bidrager med sine egne kørsler, tilbyder trafikselskabet, at alle borgere i kommunen (den åbne ordning - teletaxi) kan bestille kørsel i og mellem de deltagende kommuner. Det er trafikselskabet, der modtager bestillinger fra de åbne brugere. Kommunen forpligter sig altså i den nuværende struktur til: bestille egne lovpligtige individuelle kørsler via VestTur (efter drøftelse mellem VestTur og Kommunen om, hvilke kørsler der passer ind i VestTur-systemet), at varetage bestillingsfunktionen for disse kørsler, at udbyde kørslen sammen med trafikselskabet - trafikselskabet varetager udbuddet. Hvis udvalget stiller sig positiv overfor mulig tilslutning til Vesttur sendes sagen til høring i Landdistriktsudvalget, Ældrerådet og i Handicaprådet inden fornyet behandling. Fordele ved VestTur: VT har allerede med ikrafttræden af køreplan reduceret antallet af de meget dårligt benyttet afgang i kommunens landområder. Det har specielt berørt trafikbetjening af lokalområderne i weekender, aftener og skoleferier, hvorfor deltagelse i VestTur vil medføre en væsentlig serviceforbedring for Ringsted kommunes borgere specielt i landdistrikterne og brugere i øvrigt med behov for aften- og weekendkørsel, altså de åbne brugere. En intern visitering vil muligvis kunne medføre besparelser på antallet af ture, afhængigt af visiteringsproceduren. Ulemper ved VestTur: Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen og den hermed forbundne ressourcemæssige meromkostning. Aftale om sygetransport med VestTur vil ifølge VestTur medføre en serviceforringelse for de borgere, som har ret til gratis transport til nærmeste læge/speciallæge. Det skal tages i betragtning, at de borgere, som har ret til denne transport, er en svag gruppe, idet kørselsordningen kun omfatter pensionister, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. VestTur oplyser, at der i VestTurs transporter kan tildeles op til 150 % omvejskørsel, at afhentningstidspunktet ved både ud og hjem-transport kan veksle op til 20 min., i forhold til det afhentningstidspunkt borgeren har fået oplyst af VestTur, og endelig må borgeren afleveres op til 30 min. før ønsket ankomsttidspunkt på bestemmelsesstedet. Dette kan være belastende for en pensionist, som skal konsultere en læge/speciallæge i forbindelse med én eller anden lidelse, da transporten varer længere og opholdet hos speciallægen bliver længere både før

7 og efter behandlingen. I den aktuelle aftale med Falck om at forestå pensionisters kørsel til læge/speciallæge indgår også, at der sker en vis samkørsel med deraf følgende reduktion i udgiften for Ringsted kommune. Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst, hvordan prisen p.t. reelt regnes ud. Endvidere indgår der i aftalen og dermed de tidligere nævnte udgifter til Falck også en mindre del af liggende transporter, der også fortsat skal udføres af Falck. Deltagelse i VestTur kan muligvis også komme til at betyde en nedskæring i antallet af lokale taxabevillinger, idet mange enkelte kørsler koordineres og udføres i færre vogne. Ringsted Kommune kan ikke umiddelbart forvente besparelser ved deltagelse i VestTur. Der betales fortsat et samlet årligt beløb til kollektiv trafik & handicapkørsel til VT (fra 2007 kun handicapkørsel). Kørsel med visiterede brugere afregnes månedligt til VestTur efter det konkrete forbrug, idet niveauet forventes at ligge som det nuværende. Som følge af koordineringsgevinster samt udbud af VestTurs kørsler er der dog en forventning om at der på længere sigt vil være økonomiske gevinster for både kommuner og trafikselskaber i form af lavere priser. VT sørger for afregning for de visiterede brugere, og fremsender således hver måned en opgørelse over, hvem der har kørt, hvorfra, hvortil, tidspunkt og dato. Ud for hver tur er der en pris. Udgangspunktet er, at kommunen betaler for den kørsel, den får udført, og prisen for turen kan så blive billigere ved at turen deles med andre brugere, og VestTur giver således mulighed for, at kommunens kørsler koordineres med andre kommuners kørsel - det gælder især på de lange ture til speciallæge. Visitering af sygesikringskørsel Ringsted Kommune har i dag kontrakt med Falck, om at de varetager visiteringsfunktionen og kørsel. Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen, som forgår ved at der bookes over Internettet, det vil selvsagt være forbundet med et øget ressourceforbrug for bestillingskontoret. Fra andre kommuner er det anslået at en gennemsnits bestilling tager ca. 5. min. Med det nuværende niveau på ca. 375 bestillinger/måned vil det sige 31,5 timers effektiv tid pr. måned. VT leverer et gratis internetmodul til kørselsbestilling, hvorefter det er VestTurs bestillingskontor der har ansvaret for, at de bestilte kørsler bliver udført. Ved bestilling kan tilføjes ekstra tid f.eks. til hjælp ved ind- og udstigning, ligesom der kan gøre opmærksom på specielle hensyn eller brug af hjælpemidler. Lokale vognmænd VestTur har allerede kontrakt med lokale vognmænd gennem den lovpligtige handicapkørsel, som de varetager for Ringsted Kommune. Så umiddelbart vil en optagelse i VestTur betyde en udvidelse af dette samarbejde. VestTur udbyder som nævnt jævnlig al kørslen, og opfordrer de lokale vognmænd til at byde. Da VestTur primært satser på at anvende lokale vognmænd til kørslerne i Ringsted kommune, forventes en aktiv indsats fra Ringsted kommune i forbindelse med at sælge ideen til vognmændene. Teknisk Direktør indstiller, at Ringsted Kommune arbejder videre med henblik på tilslutning til VestTur. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales.

8 en tiltrådt. 4. Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Sagsid: 06/ Åben: Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Åben: Budgetrapport pr. 30 september udvalget - Åben: Statusrapport Kasernen ultimo dec. 2003/ anlægsbevilling 2004 Byggemodningen på kasernen fortsætter i 2006 med stor aktivitet omkring detailbyggemodningerne i Parkbyen øst samt færdiggørelsesarbejder i det overordnede vej- og stinet. Hele byggemodningen er generelt komprimeret, således at den samlede byggemodning forventes færdiggjort i 2010 mod tidligere 2012, og der er i forhold til tidligere budgetforudsætninger nu i et større omfang planlagt salg af parcelhusgrunde på bekostning af salg af storparceller med henblik på privat detailbyggemodning med tæt-lav bebyggelse i form af almene boliger eller ejerboliger. Der er således behov for en generel revision af det samlede kasernebudget, samt et behov for yderligere anlægsbevillinger for at kunne fortsætte den planlagte fremdrift. har den 3. marts 2003 pkt. 23 sidst taget stilling til det samlede kasernebudget jf. bilag 32/2004, og har efterfølgende den 11. juni 2004 pkt. 111 taget stilling til Etablering af udenomsarealer i den gamle Kaserneby, samt den 7. marts 2005 pkt. 32 taget stilling til Trafikbetjening af Klosterparken og Kasernebyen. har desuden taget stilling til kasernebudgettet per ultimo september 2005 den 12. december 2005 pkt. 173 Budgetrapportering jf. bilag 308/2005. Det reviderede samlede kasernebudget fremgår i detaljer af bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Ingen Den komprimerede byggemodningsperiode medfører at projektet stort set afsluttes inden for den gældende investeringsperiode frem til 2009, og der er dermed nu et behov for at få bevillinger og rådighedsbeløb på plads for hele byggemodningen. Der er ingen ændringer i budgettet for overordnede veje i forhold til status per ultimo september 2005 jf. bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Udgifterne har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling til ombygning af Kaserne Allés sydlige del mod Køgevej, Kærehavestien/Sti til Skovbrynet og adgangsveje i Parkbyen øst. Budgettet for udstykningssagen (Boligveje mv.) indeholdt allerede per ultimo september 2005 øgede detailbyggemodningsudgifter i forbindelse med den stigende grad af

9 parcelhusudstykning i forhold til tidligere budgetforudsætninger. Der er i det reviderede budget ikke indregnet yderligere merudgifter i den forbindelse, men det kan komme senere, såfremt arealanvendelsen samt salgsstrategien ændres for de resterende storparceller. Det reviderede budget viser forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og forøgede omkostninger, primært i forbindelse med byggeudstillingen. Budgettet viser samlet et forøget behov på 3,4 mio. kr. Udgifterne på udstykningssagen har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og til detailbyggemodning af byggeudstillingsområdet (P11 nord) og af parcelhusområderne i Parkbyen øst (P7/8, P13, P14 og P15). Budgettet for salgsindtægter er på baggrund af de stigende salgspriser forbedret med 41,6 mio. kr. Budgettet for finansielle udgifter er i forbindelse med øget tilbagebetaling af moms forringet med 4,0 mio. kr. En del af denne forringelse skulle allerede have været indregnet per ultimo september Budgetterne for de brugerfinansierede områder er berørt af det øgede omfang af parcelhusudstykninger med deraf følgende reduktion i antallet af boliger og behov for flere detailbyggemodninger. For kloakforsyningens vedkommende har budgettet i modsætning til fjernvarme- og vandforsyningen ikke indeholdt udgifter til detailledninger på storparcellerne. Forudsætningerne er nu ændret, idet storparcellerne fremover i et eller andet omfang må forudses udstykket i mindre parceller med deraf følgende pligt til at fremføre ledninger til de enkelte parceller. Udgifterne er således steget med 4,0 mio. kr. Anlægsudgifterne har indtil nu kunnet holdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men i forbindelse med den planlagte detailbyggemodning af P15 (Baretten vest) er der behov for en anlægsbevilling inden sommerferien. Kloakforsyningsindtægterne er i lighed med fjernvarme- og vandforsyningsindtægterne reduceret, som følge af det reducerede bolig antal. Derudover er der en mindre indtægt idet plejeboligerne i Knud Lavard Centret i det tidligere budget var vurderet som selvstændige boligenheder, men nu er vurderet som dele af en erhvervsejendom. Der er således tale om et samlet fald i indtægterne på 5,1 mio. kr. Budgettet for fjernvarme- og vandforsyning viser ikke større afvigelser på udgiftssiden, mens der på grund af en reduktion i boligantallet må påregnes reduktion i indtægterne. Indtægterne er således reduceret med 1,0 og 0,4 mio. kr. for henholdsvis fjernvarme - og vandforsyningen. Det samlede kasernebudget viser en samlet forbedring fra 70,7 til 94,4 mio. kr. - en nettoforbedring på 23,7 mio. kr. Revisionen af kasernebudgettet fremgår overordnet af nedenstående tabel.

10 Køb og salg af jord har tidligere bevilget 80,8 mio. kr. til køb og salg af jord, heraf 34,0 mio. kr. til arealerhvervelse, 3,4 mio. kr. til projektering og 43,4 mio. kr. til anlæg. Det samlede behov for yderligere bevilling er 18,7 mio. kr. har tidligere givet indtægtsbevilling på 186,5 mio. kr. Der er behov for en yderligere bruttobevilling på 121,3 mio. kr., svarende til en nettobevilling på kr. 105,3 mio. kr. efter fratrækning af finansielle poster (Renter og tilbagebetaling af moms) på 16,0 mio. kr. Skattefinansieret anlæg har tidligere bevilget 55,2 mio. kr. til overordnede veje, og det samlede behov for yderligere bevillinger er 11,0 mio. kr. har tidligere bevilget 15,9 mio. kr. til Trafikbetjening af Klosterparken og Kaserneby, benævnt Rdk Nørregade i ovenstående tabel, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Brugerfinansieret drift Indtægter for såvel varme- som vandforsyningsanlæg går ind over driftsbudgetterne, og der er behov for at justere indtægterne ned med 1,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for henholdsvis varme- og vandforsyning. Brugerfinansieret anlæg har tidligere givet udgiftsbevilling på 22,2 mio. kr. til kloakforsyning, og der behov for yderligere 6,8 mio. kr.

11 har tidligere givet indtægtsbevilling på 28,8 mio. kr. til kloakforsyning, og der er behov for yderligere bevilling på 6,2 mio. kr. har tidligere bevilget 19,6 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. har tidligere bevilget 2,7 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Teknisk direktør indstiller, at: rådighedsbeløbene i budget ændres i overensstemmelse med ovenstående tabel, der søges om udgiftsbevilling på 18,7 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om nettoindtægtsbevilling på 105,3 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Skattefinansieret anlæg, der søges om udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til kloakforsyning, der søges om indtægtsbevilling på 6,2 mio. kr. til kloakforsyning, driftsbudgetter for varme- og vandforsyning justeres med mindreindtægter på henholdsvis 1,0 og 0,4 mio. kr. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 5. Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Sagsid: 06/15097 I forbindelse med driftsproblemer med kloakledningen på Kløvermarken, søges om en bevilling til renovering af kloakanlægget. Kloakledningen på Kløvermarken er blevet TV-inspiceret og indmålt. En del at ledningen ligger med bagfald. Hvilket gennem tiden også har medført driftsproblemer. Den del det ligger med bagfald foreslås omlagt, og spildevandet fra 4 ejendomme føres til pumpestationen der betjener de nye jordbrugsparceller. Den øvrige ledning i Kløvermarken og et ledningsstræk i Farenløsevej renoveres med en strømpeforing. Der er ikke foretaget høringer.

12 Som anført under "". Udgifterne til renovering af kloakledning forventes at beløbe sig til kr. Udgifterne vil kunne afholdes under det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb "Renovering af kloaker". Teknisk direktør indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. til kloakrenovering på Kløvermarken, finansieret af det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb til "Renovering af kloaker". Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 6. Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg 36 Sagsid: 06/ Åben: Lokalplan Åben: facadetegninger - Åben: referencefoto - gulbrune tegl - Åben: Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning - Åben: Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning - Åben: Set fra Brogade Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006 nogle ændringer af lokalplanforslaget, idet man ønskede en anden udformning af facaden mod Brogade samt en anden tagform. Bygherren har udarbejdet et revideret projekt, som han ønsker, at lokalplanen giver mulighed for. Sagen forelægges derfor udvalget på ny. I det reviderede projekt er bygningshøjden sænket, så forskellen til naboejendommen på Brogade er minimeret. Samtidig er vinduer i den underste del af facaden ført længere ned, der er lavet nicher i murværket, og facadeudkragningen er reduceret. Derved får facaden mod Brogade en mere åben karakter og en mere harmonisk udformning. Der foreslås et sort tag med lav taghældning (ca. 10 grader) og et udhæng på ca. 50 cm. Denne løsning passer arkitektonisk til huset. Et tegltag med større hældning vil komme til at virke tungt og voldsomt, og tagryggen vil ligge højere end på naboejendommen. For at undgå, at huset kommer til at virke for tungt, foreslås en grågul teglsten til facaderne. Den lyse facade og det mørke tag passer godt sammen og giver hele bebyggelsen en lethed.

13 De reviderede facadetegninger og et referencefoto, der viser karakteren af de foreslåede mursten til facaden, ses som bilag. Et forslag til ny bebyggelse med butik og boliger/ eventuelt erhverv i Jyllandsgade 7-9 blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 20. marts Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper: Der gives mulighed for bebyggelse af hjørnet af Jyllandsgade og Brogade Bebyggelse skal opføres i mindst 2 og højst 3 etager Facader, herunder eventuelle altaner i gadefacaden, skal udformes på en måde, som respekterer de byarkitektoniske træk i bymidten og sikrer god indpasning i gadebilledet. Stueetagen skal overvejende have en åben karakter med udstillingsvinduer. Parkeringsarealer skal være beplantet, så de får en grøn karakter, og der skal sikres en klar markering af gadelinien langs parkeringsarealerne. Der skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til boligerne. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 ses som bilag Lokalplan 193. Bygherren har nu tilkendegivet, at der ønskes indrettet boliger både på 1. og 2. sal. I lokalplanen er således fastsat retningslinier, der sikrer opholdsarealer - både som fælles tagterrasse og et fælles grønt område på terræn. Der er lagt vægt på at sikre en arkitektur, som markerer de stramme linier langs Brogade og Jyllandsgade. De stramme linier videreføres med beplantning langs parkeringspladsen. Altaner skal indbygges i facaden og trappeopgang/elevatortårn placeres indvendigt på gavlen af bygningen. Facaden skal udføres som blank mur i røde tegl ligesom bebyggelsen i Brogade. Altaner skal fremstå i metal, evt. med glas i værnet. Bygningen opføres med fladt tag og kommer på den måde til at fremstå som en moderne bygning. I stueetagen er der vinduespartier på hjørnet og ved indgangspartiet. I den øvrige stueetage etableres højtsiddende vinduer, som følger facaderytmen i 1. og 2. sals altan- og vinduespartier. Området er i dag omfattet af lokalplan 2, som ved vedtagelse af denne lokalplan vil blive aflyst for dette område. Lokalplanerne 93 og 170 for henholdsvis skilte og butiksfacader og anvendelse af stueetager i bymidten vil forsat være gældende. Området indgår i kommuneplanens afgrænsede bykerneområde, hvor der kan placeres detailhandel med udvalgsvareenheder med et bruttoetageareal op til m 2 og dagligvarebutikker med et bruttoetageareal op til m 2. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Forvaltningen vurderer, at det reviderede projekt giver en god tilpasning til nabobebyggelsen i Brogade, og at en lav taghældning arkitektonisk er at foretrække. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget ændres, så det muliggør det skitserede byggeri, dvs. følgende bestemmelser ændres: farve på murværk: der tilføjes mulighed for blank mur i en grågul nuance ( 7.1) tagform og tagmaterialer: taghældning grader, udhæng max. 50 cm, tagmateriale skal være sort eller mørkegrå eternitskifer, teglskifer eller tagpap lagt i faldretningen ( 7.3)

14 Teknisk direktør indstiller, at: forslag til lokalplan 193 ændres som beskrevet ovenfor, lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal "sænkes" og tilpasses nabobebyggelsen i Brogade og udføres med saddeltag med røde tegl eller mansardlignende tag. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i udvalget den Sagen tilbagesendes til Byplan- og Boligudvalget. Ej til stede: SEJ, HH og TO. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev nye illustrationer fremvist - bilag Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning, Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning, Set fra Brogade. Anbefales med den ændring at: 6,1 ændres til "Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 85", Taghældningen skal være 15 grader, Facadefarven skal være så tæt på referencebillederne som muligt. Anbefales. en tiltrådt. 7. Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 194 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 20. marts 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for ca. 73 boliger ved Odinsvej. Udgangspunktet for lokalplanen er de skitser af bebyggelsesplan og facader, som bygherren havde udarbejdet i samarbejde med forvaltningen. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at området sikres mod støj bebyggelsen opdeles i adskilte enheder og placeres, så der opstår afskærmede opholdsarealer boligerne udføres i robuste materialer, der også på lang sigt fremstår i høj kvalitet området indpasses i forhold til omkringliggende områder med hensyn til fremtidige

15 stiforbindelser, pladser og grønne områder ubebyggede arealer anlægges efter en samlet plan, der omfatter beplantning, belægning og belysning. Forslag til lokalplan 194 ses som bilag Lokalplan 194 (forslag). Området mellem Næstvedvej, Thorsvej og Haslevvej er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde. Det er tanken, at det over en årrække skal udvikle sig til en attraktiv bydel med boliger, kontor, kulturinstitutioner, serviceerhverv mv. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Odinsvej 4-8 kan opføres ca. 73 boliger i form af moderne rækkehuse og lejligheder i 2-3 etager. Boligerne placeres i tre grupper, der hver omkranser et fælles opholdsareal. Herudover er der til hver bolig en lille terrasse/ have på terræn. Der er to fælles parkeringspladser, en langs Odinsvej og en inde i bebyggelsen. Der er mulighed for at køre til den enkelte bolig for at aflæsse varer mv., men selve parkeringen skal ske på de fælles pladser, sådan at de nære arealer omkring boligerne er bilfrie. Bebyggelsen var oprindeligt skitseret sådan, at alle boliger havde indgang fra de fælles gårdrum. Bygherren har imidlertid ønsket og ændre dette, så indgang sker fra nord. Det betyder, at gårdrummet ikke bliver fælles ankomstareal for alle beboere i en boliggruppe, men det giver en bedre disponering af boligerne i de nordlige rækker. Lokalplanen indeholder forholdsvis detaljerede bestemmelser om facadeudformning for at sikre det arkitektoniske helhedspræg, som var vist i projektskitserne. Desuden er der krav om en blanding af 2- og 3-etages bygninger for at opnå det spil og variation i bebyggelsen, som bygherren tidligere har skitseret. Alle bygninger opføres med flade tage, og en del af boligerne får tagterrasse. Ifølge kommuneplanen skal byomdannelsen ske efter en samlet plan, som sikrer de omdannede områder mod genevirkninger fra det resterende erhvervsområde. Forvaltningen har i samarbejde med bygherren igangsat en dialog med ejere af de virksomheder, der er nabo til det nye boligområde, især med henblik på kortlægning af støj og eventuelle initiativer til at imødegå støjproblemer. Kortlægning af miljøforhold i resten af byomdannelsesområdet vil ske senere. I lokalplanen er der taget højde for fremtidige stiforbindelser, og der er fastlagt bestemmelser om grøn afgrænsning af området. Det grønne princip med en kombination af højstammede træer og grønne hække/ hegn omkring hver ejendom tænkes videreført i en rammelokalplan for resten af byomdannelsesområdet. For så vidt angår afskærmning mod vejstøj indeholder lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle støjhegn skal udformes, så de visuelt bliver en del af den grønne afgrænsning. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalplanen indebærer ikke nogen udgifter for kommunen. Det er hensigten, at der senere skal oprettes en grundejerforening for hele byomdannelsesområdet, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af nye torve, stier mv. For at sikre, at Odinsvej 4-8 bidrager til etablering af sådanne anlæg, skal bygherren tinglyse en deklaration på ejendommen. Desuden har grundejerforeningen for Odinsvej 4-8 ifølge lokalplanforslaget pligt til at tilslutte sig den samlede grundejerforening, der senere stiftes for byomdannelsesområdet som helhed.

16 Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 194 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt. 8. Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg 37 Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 195 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 21. november 2005 på baggrund af et fremsendt skitseprojekt at udarbejde lokalplan for boliger i Dampmøllen. Den ene af de to siloer forudsættes nedrevet. Den østlige silo (den, der ligger længst væk fra villabebyggelsen ved Hovmarksvej og Harhoffs Allé) ombygges til boliger i moderne arkitektur med altaner og karnapper, der er med til at give bygningen et varieret udtryk. De gamle rødstensbygninger mod Møllegade og Næstvedvej indrettes ligeledes til boligformål, mens alle mellembygninger og baghuse nedrives. Mellem boligerne indrettes et gårdrum, og haven med de gamle træer bevares. Lokalplanen skulle udarbejdes efter følgende principper: Med kommuneplantillæg åbnes der mulighed for ombygning af siloen til boliger i 10 etager, en bebyggelsesprocent på max. 115 og friarealer som beskrevet i projektskitsen I den videre bearbejdning af projektet skal det tilstræbes at nedbringe antallet af boliger, hvorved der bliver behov for mindre parkeringsudlæg Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygninger mod Næstvedvej og Møllegade ombygges med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og den skal sikre de bevaringsværdige træer på grunden Det skal sikres, at facadematerialer og detaljering af de udvendige bygningssider på siloen bliver i høj kvalitet, og der skal tages nøje stilling til farvevalg Der skal tages stilling til, hvordan der sikres gode læforhold på altaner Lokalplanen skal sikre høj kvalitet i belægninger og indretning af uderummene i øvrigt. Der er nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 37 kan ses som bilag Lokalplan 195 (forslag). Der er taget udgangspunkt i et revideret projekt, som har nedbragt antallet af boliger til 43. Det betyder, at en parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes samtidig med, at den

17 sydlige del af ejendommen kan fastholdes som opholdsareal. Facadematerialer er fastsat til fibercement eller metal i grå nuancer, som ikke skifter karakter ved patinering. De lette påbygninger skal udføres i glas og aluminium, og altaner opbygges i vinkelstål og hærdet glas. Basen på bygningen skal fremstå i et mørkere materiale af natursten. De bevaringsværdige bygninger på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade samt langs Næstvedvej skal ombygges under maksimal hensyntagen til oprindelig arkitektur og materialevalg. Der bliver to fælles opholdsarealer. I midten af boligbebyggelsen anlægges et gårdrum med belægninger opdelt af mindre grupper med højstammede træer. Syd for boligerne ned mod Hovmarksvej anlægges et fælles have- og opholdsareal, blandt andet med udgangspunkt i de bevaringsværdige træer. Dette område skal afskærmes med en mur i blank mur af røde teglsten på maksimalt 1,80 m mod Næstvedvej og Hovmarksvej. Muren skal sammen med kirkemuren på den anden side af vejen skabe et harmonisk gadeforløb langs Næstvedvej. Adgang til området og den fælles parkeringsplads vil ske fra Møllegade, og der vil blive etableret en stiforbindelse gennem området fra Hovmarksvej til Møllegade. Samtidig med lokalplanforslaget offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr. 37, som åbner mulighed for at indrette boliger i de eksisterende, tomme erhvervsbygninger. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i høring i mindst 8 uger. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 35 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med de ændringer at: 8.18 Tag skal udføres med naturskiffer eller som tagpap med en hældning på mellem 15 og 20 grader, 8.17 Facaderne mod Næstvedvej og Møllegade samt gavlpartierne skal fremstå som blankt mur i røde tegl. Ved genopførelse af disse facader eller dele af disse facader, skal så vidt muligt anvendes samme type og farve tagsten som de oprindelige, Facaderne mod gårdrummet kan desuden fremstå som pudset mur i jordfarver i lyse grå, brune og røde nuancer. Anbefales. en tiltrådt.

18 9. Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr Åben: Lokalplanforslag 145 Forslag til lokalplan 145 erhvervsområde ved Langemosevej og kommuneplantillæg nr. 30 har været til offentlig høring i perioden 14. februar 2006 til 11. april bilag Lokalplanforslag 145. Der er kommet en indsigelse fra: 1. Henning Samson, Sdr. Parkvej 103, og Lise Madsen, Tjørnehaven 20, 2630 Taastrup Herudover har Vestsjællands Amt fremsat nogle bemærkninger af teknisk karakter. Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl Et resume af indsigelser og bemærkninger samt forvaltningens forslag til behandling af dem ses som bilag Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr. 30. Indsigelsen vedrørende plantebæltet foreslås ikke imødekommet, idet højden er fastsat med henblik på at sikre visuel afskærmning af bebyggelsen, og der er god afstand til nabobebyggelse. Bemærkningerne fra amtet foreslås indarbejdet i redegørelsen samt i 8 vedr. skiltning. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 145 og kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede mindre præciseringer vedrørende vejbyggelinje, gravearbejder og skiltning langs vej. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den ændring at beplantningsbæltet omkring områderne D og del af C pålægges en sluthøjde på ca. 4 m. Anbefales. en tiltrådt.

19 10. Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg 31 Sagsid: 05/ Åben: Bilag indsigelser til lokalplan Åben: Bilag ny illustrationsskitse - Åben: Vejadgange og områdebetegnelser - Åben: Bebyggelse set fra Roskildevej - Åben: Lokalplanforslag 182 Forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 har været i offentlig høring i perioden 14. februar til 11. april Der er kommet en indsigelse fra PBI Holding (ejeren af området). Sideløbende med den offentlige høring har NCC Enfamiliehuse A/S udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, hvor der blandt andet foreslås buede vejforløb i parcelhusudstykningen. På baggrund af de nye skitser foreslår forvaltningen en række mindre ændringer og præciseringer af lokalplanens tekst og kortbilag. I bilag Indsigelser til lokalplan 182 gennemgår forvaltningen ændringsforslagene og kommer med forslag til behandling af dem. PBI Holding ønsker nogle præciseringer af vejadgang til børneinstitutionen og boligerne langs Roskildevej samt nogle tekniske ændringer. Forvaltningen anbefaler, at forslaget imødekommes. NCC Enfamiliehuse A/S har udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, som følger principperne i den eksisterende lokalplan, men med følgende ændringer: buede vejforløb i parcelhusudstykningen boligstokkene på skråningen mod Jordemodervej drejes mere mod syd der gives mulighed for at benytte en del af overskudsjorden til "jordslanger", der kan indpasses som rekreativt og landskabeligt element i de fælles friarealer der anlægges støjvold mod Roskildevej i stedet for støjskærm Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes. En revideret illustrationsplan ses som bilag Ny illustrationsskitse. De øvrige kortbilag vil blive revideret, inden lokalplanen behandles i. Efter drøftelse med bygherren foreslås desuden tekstændringer, som sikrer, at de enkelte boliggrupper får en overskuelig størrelse, og at der bliver en tilstrækkelig arkitektonisk variation mellem grupperne af rækkehuse. Endelig foreslås nogle mindre tekniske ændringer, som sikrer at støjvolde, fællesveje og fællesarealer kan anlægges i etaper svarende til områdets udbygningstakt. Ingen Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer vedrørende præciseringer af kortbilag og tekst, en let revideret bebyggelsesplan og bestemmelser, som sikrer variation i tæt-lavbebyggelsen

20 samt tekniske ændringer, som sikrer mulighed for etapedeling af udbygningen. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev ny illustration fremvist - bilag Bebyggelse set fra Roskildevej. Anbefales med den tilføjelse at der etableres direkte stiadgang fra alléen til børneinstitutionen. Anbefales med tilføjelsen fra Byplan- og Boligudvalget om, at der etableres direkte stiadgang fra Alléen til børneinstitutionen. en tiltrådt med bemærkningen fra udvalget. 11. Tilsynssag Sagsid: 06/ Åben: Kort sagsresume Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands-, Roskilde- og Storstrøms Amter har i brev af 8. februar 2006 anmodet Ringsted Kommune om en udtalelse i forbindelse med, at Preben Hockerup A/S har rettet henvendelse til Tilsynet vedrørende kommunens behandling af en sag om etablering af en genbrugsplads på Køgevej 251. Se bilag: kort sagsresume Det er forvaltningens vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler, og at den er båret af uvildige, saglige og faglige hensyn. Konstituerende kommunaldirektør indstiller, at det korte sagsresume samt sagens akter fremsendes til Tilsynet med bemærkning om, at det er Ringsted Kommunes vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05

Referat. Byrådet. Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Referat Møde nr.: 4/2009 Mødedato: tirsdag den 14-04-2009 Mødetidspunkt: 19:00-20:05 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45. Rådhuset Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 11/2008 Mødedato: tirsdag den 24-06-2008 Mødetidspunkt: 18:30-19:45 Mødested: Harhoff Rådhuset Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50

Referat. Kultur- og Trivselsudvalget. Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Referat Kultur- og Trivselsudvalget Møde nr.: 6/2012 Dannet den: Fredag den 15-06-2012 Mødedato: Torsdag den 14-06-2012 Mødetidspunkt: 16:00-16:50 Mødested: Harhoff Medlemmer Henrik Hvidesten (HHV) V Jan

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ny gade- og fortovsbelægning skal følge principperne for belægning vist på Bilag B og udføres enten i brosten, chaussésten, betonfliser, bordursten, teglklinker, pigsten eller asfalt. Eksisterende brostensbelægning

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED

LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED REDEGØRELSE Udarbejdet i henhold til Lov om planlægning 16. LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanens område ligger nord for Vestergade, syd og øst for Nygade samt vest for Torvegade. Lokalplanens område

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 9/2013 Dannet den: Mandag den 09-09-2013 Mødedato: Mandag den 09-09-2013 Mødetidspunkt: 18:30-19:00 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Britta Nielsen

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Vurdering af bemærkninger. til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for. shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Vurdering af bemærkninger til kommuneplanændring 2009.41 med VVM-redegørelse for shoppingcenter ved Esbjerg Banegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning Side nr.: Kort over området med vejnavne Uddrag og

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer

Notat. Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium. Planlægning og Byggeri. Den 24. oktober 2012. Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Notat Emne: Lokalplan nr. 942 Marselisborg Gymnasium Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. oktober 2012 Bilag 4 - Besvarelse af synspunkter og idéer Byplanafdelingen Kalkværksvej

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere