Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55"

Transkript

1 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten (HHV) V Johnny Brown Lundberg Dahlgaard (JBLD) V Mogens Larsen (ML) V Kisser Franciska Lehnert (KFL) V Bo Jensen (BJ) O Bent Pedersen (BP) O Hanne Hyldgaard (HH) B Poul Erik Madsen (PEM) C Tulle Olsen (TO) L Britta Nielsen (BN) F Jan Jakobsen (JJ) F Yusuf Kocak (YK) A Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Teddy Pedersen (TP) A Lisbeth Andersen (LA) A Sadik Topcu (ST) A Gunnar Christiansen (GC) A Benny Christensen (BC) A Fraværende Mogens Larsen (ML) V Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 1. Spørgsmål fra borgere Budgetmæssige konsekvenser Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg Tilsynssag Projektering af daginstitution på Bastionen Aftale med Regionen om Jobcenter Udbygning af musikskolen Miljø- og Teknikudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Byplan- og Boligudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Børne- og Undervisningsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Kultur- og Fritidsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Beskæftigelsesudvalget Budgetrapport pr. 31. marts Social- og Sundhedsudvalget Budgetrapport pr. 31. marts udvalget - Budgetrapport pr. 31. marts Revisionsberetning nr Gebyr for udkørsel til blinde alarmer Afdelingsleder for ældreområdet, oprettelse af stilling Udviklingsdirektør Forslag til vedtægter for Handicaprådet I/S Fasans bestyrelse Lokalekabale Bevilling til rådgiver for ny skole på Kasernen Tilbud om køb af ca. 100 m² af Næstvedvej

3 1. Spørgsmål fra borgere Sagsid: 06/18256 Lone Lomholt ønsker at stille følgende spørgsmål til : 1. Kan garantere, at der i ældresektoren er tilpas gode arbejdsvilkår, så der ikke kan findes eksempler på alt for ringe pleje og på omsorgssvigt, sådan som det er kommet frem i København og andre kommuner? 2. Hvordan vil Ringsted Kommune sikre kvaliteten i ældreplejen i de kommende år, set i relation til de store besparelseskrav, der er pålagt kommunen? 2. Budgetmæssige konsekvenser Sagsid: 06/1386 Kommunens samlede kassebeholdning er pr. 30. maj 2006 opgjort til 123,3 mio. kr. Grafen viser henholdsvis samlet og gennemsnitlig kassebeholdning gennem det seneste år. Gennemsnitsbeholdning er beregnet over 1 år efter Indenrigsministeriets regler. Opgørelsen omfatter perioden 31/ /

4 I opgørelsen er ikke fratrukket 29,3 mio. kr., som Ringsted Kommune deponerer i perioden 1/ / jf. lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Ingen Ingen De budgetmæssige konsekvenser og ultimobeholdninger er opgjort til: Restgæld på kommunens lån (excl. selvejende institutioner) er opgjort til:

5 I opgørelsen er ikke indregnet budgetmæssige konsekvenser af - Lokalekabale - Beskæftigelsesudvalgets budgetrapport: Indtægter budgetgaranti m.m. Ingen 3. Ringsted Kommunes deltagelse i Vesttur Sagsid: 06/14976 De sidste mange år har det været drøftet, om hvorvidt Ringsted Kommune skal være med i VestTur eller gå egne veje. Udviklingen er nu nået dertil at Ringsted er den eneste kommune i Vestsjællands Amt der ikke er med i VestTur. VT har samtidig vedtaget en politik om, at afgange og ruter i den almindelige busbetjening, som benyttes meget lidt, udgår. Dette er for Ringsteds vedkommende sket ved køreplan , hvorfor behovsstyret kollektiv trafik er blevet endnu mere aktuel. Kort om VestTur De 3 brugergrupper i VestTur er: De handicappede brugere, som er deltagere i VT s handicapkørselsordning, og som mod en egenbetaling har ret til 104 ture om året med VestTur til fritidsformål i Vestsjællands, Roskilde eller den sjællandske del af Storstrøms amt. De visiterede brugere, som får betalt kørsel til læge, speciallæge m.v. af kommunen sygesikringskørslen. Der er ingen egenbetaling for brugerne. De åbne brugere, som benytter VestTur som almindelig kollektiv trafik. De betaler ca. ½ taxatakst pr. person for en tur. Alle kan køre med VestTur som åbne brugere inden for VestTurs betjeningsområde. Af de 23 kommuner i det nuværende Vestsjællands Amt er Ringsted og Sorø Kommune ikke deltagere i VestTur. Fremover skal VestTur også varetage de kørsler, der overgår til kommunerne, dvs. siddende patientbefordring, genoptræning, kørsler for de amtslige institutioner mv., alle opgaver, der pr overgår til kommunerne. P.t. arbejdes der på at udvide VestTur med de nuværende kommuner i Storstrøms Amt, hvilket forventes at ske i Der er således truffet beslutning om at foreløbig handicapkørslen i STS-området overgår til VestTur pr På sigt skal også HT-området med, således at tilbuddet gælder for hele det nye regionale trafikselskabs område. VestTur udgør et behovsstyret supplement til den normale rutedrift, og varetager og koordinerer således de kommunale særkørsler (sygesikringskørslen), VT s handicapkørsel samt kørsel for almindelige brugere ved telebusdrift. Kørsel skal bestilles 2 timer før, og kan for åbne brugere finde sted fra adresse til adresse i VestTurs dækningsområde alle ugens 7

6 dage mellem kl. 6 og 23. Opsummering af eksisterende forhold og fremtid i VestTur. Den lovpligtige individuelle handicapkørsel hører under trafikselskabet. Det er altså trafikselskabet, der har ansvaret for indkøb og udførsel af denne kørsel både nu og i den nye struktur. VestTur har siden 2003 udført handicapkørslen (også i Ringsted Kommune), og den vil fortsat blive udført af det nye trafikselskab fra I dag betaler både kommunen og amtet (via en fordelingsnøgle) for handicapkørslen, men fra 2007 betaler kommunen 100 % af handicapordningen. Den lovpligtige handicapkørsel er trafikselskabets ansvar, og måden at udføre den på (i VestTur) berøres altså ikke af en beslutning om at deltage eller ikke at deltage i VestTur for Ringsted Kommune. Ideen med VestTur er, at kommunen og trafikselskabet koordinerer deres lovpligtige kørsler, og at koordineringen bruges til at skabe et kørselstilbud til alle borgere. I de 20 deltagende kommuner betyder det, at kommunens læge- og speciallægekørsel, kørsel til bandagist m.v. bestilles i samme IT-system som trafikselskabets handicapkørsel. Kommunerne varetager selv bestillingsfunktionen for egne kørsler, mens trafikselskabet varetager bestillingsfunktionen for handicapkørslen. Når kommunen bidrager med sine egne kørsler, tilbyder trafikselskabet, at alle borgere i kommunen (den åbne ordning - teletaxi) kan bestille kørsel i og mellem de deltagende kommuner. Det er trafikselskabet, der modtager bestillinger fra de åbne brugere. Kommunen forpligter sig altså i den nuværende struktur til: bestille egne lovpligtige individuelle kørsler via VestTur (efter drøftelse mellem VestTur og Kommunen om, hvilke kørsler der passer ind i VestTur-systemet), at varetage bestillingsfunktionen for disse kørsler, at udbyde kørslen sammen med trafikselskabet - trafikselskabet varetager udbuddet. Hvis udvalget stiller sig positiv overfor mulig tilslutning til Vesttur sendes sagen til høring i Landdistriktsudvalget, Ældrerådet og i Handicaprådet inden fornyet behandling. Fordele ved VestTur: VT har allerede med ikrafttræden af køreplan reduceret antallet af de meget dårligt benyttet afgang i kommunens landområder. Det har specielt berørt trafikbetjening af lokalområderne i weekender, aftener og skoleferier, hvorfor deltagelse i VestTur vil medføre en væsentlig serviceforbedring for Ringsted kommunes borgere specielt i landdistrikterne og brugere i øvrigt med behov for aften- og weekendkørsel, altså de åbne brugere. En intern visitering vil muligvis kunne medføre besparelser på antallet af ture, afhængigt af visiteringsproceduren. Ulemper ved VestTur: Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen og den hermed forbundne ressourcemæssige meromkostning. Aftale om sygetransport med VestTur vil ifølge VestTur medføre en serviceforringelse for de borgere, som har ret til gratis transport til nærmeste læge/speciallæge. Det skal tages i betragtning, at de borgere, som har ret til denne transport, er en svag gruppe, idet kørselsordningen kun omfatter pensionister, som ikke er i stand til at tage offentlige transportmidler. VestTur oplyser, at der i VestTurs transporter kan tildeles op til 150 % omvejskørsel, at afhentningstidspunktet ved både ud og hjem-transport kan veksle op til 20 min., i forhold til det afhentningstidspunkt borgeren har fået oplyst af VestTur, og endelig må borgeren afleveres op til 30 min. før ønsket ankomsttidspunkt på bestemmelsesstedet. Dette kan være belastende for en pensionist, som skal konsultere en læge/speciallæge i forbindelse med én eller anden lidelse, da transporten varer længere og opholdet hos speciallægen bliver længere både før

7 og efter behandlingen. I den aktuelle aftale med Falck om at forestå pensionisters kørsel til læge/speciallæge indgår også, at der sker en vis samkørsel med deraf følgende reduktion i udgiften for Ringsted kommune. Det er imidlertid ikke muligt at få oplyst, hvordan prisen p.t. reelt regnes ud. Endvidere indgår der i aftalen og dermed de tidligere nævnte udgifter til Falck også en mindre del af liggende transporter, der også fortsat skal udføres af Falck. Deltagelse i VestTur kan muligvis også komme til at betyde en nedskæring i antallet af lokale taxabevillinger, idet mange enkelte kørsler koordineres og udføres i færre vogne. Ringsted Kommune kan ikke umiddelbart forvente besparelser ved deltagelse i VestTur. Der betales fortsat et samlet årligt beløb til kollektiv trafik & handicapkørsel til VT (fra 2007 kun handicapkørsel). Kørsel med visiterede brugere afregnes månedligt til VestTur efter det konkrete forbrug, idet niveauet forventes at ligge som det nuværende. Som følge af koordineringsgevinster samt udbud af VestTurs kørsler er der dog en forventning om at der på længere sigt vil være økonomiske gevinster for både kommuner og trafikselskaber i form af lavere priser. VT sørger for afregning for de visiterede brugere, og fremsender således hver måned en opgørelse over, hvem der har kørt, hvorfra, hvortil, tidspunkt og dato. Ud for hver tur er der en pris. Udgangspunktet er, at kommunen betaler for den kørsel, den får udført, og prisen for turen kan så blive billigere ved at turen deles med andre brugere, og VestTur giver således mulighed for, at kommunens kørsler koordineres med andre kommuners kørsel - det gælder især på de lange ture til speciallæge. Visitering af sygesikringskørsel Ringsted Kommune har i dag kontrakt med Falck, om at de varetager visiteringsfunktionen og kørsel. Ringsted Kommune skal overtage visiteringsfunktionen, som forgår ved at der bookes over Internettet, det vil selvsagt være forbundet med et øget ressourceforbrug for bestillingskontoret. Fra andre kommuner er det anslået at en gennemsnits bestilling tager ca. 5. min. Med det nuværende niveau på ca. 375 bestillinger/måned vil det sige 31,5 timers effektiv tid pr. måned. VT leverer et gratis internetmodul til kørselsbestilling, hvorefter det er VestTurs bestillingskontor der har ansvaret for, at de bestilte kørsler bliver udført. Ved bestilling kan tilføjes ekstra tid f.eks. til hjælp ved ind- og udstigning, ligesom der kan gøre opmærksom på specielle hensyn eller brug af hjælpemidler. Lokale vognmænd VestTur har allerede kontrakt med lokale vognmænd gennem den lovpligtige handicapkørsel, som de varetager for Ringsted Kommune. Så umiddelbart vil en optagelse i VestTur betyde en udvidelse af dette samarbejde. VestTur udbyder som nævnt jævnlig al kørslen, og opfordrer de lokale vognmænd til at byde. Da VestTur primært satser på at anvende lokale vognmænd til kørslerne i Ringsted kommune, forventes en aktiv indsats fra Ringsted kommune i forbindelse med at sælge ideen til vognmændene. Teknisk Direktør indstiller, at Ringsted Kommune arbejder videre med henblik på tilslutning til VestTur. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales.

8 en tiltrådt. 4. Anlægsbevilling 2006 til fortsat byggemodning på kasernen Sagsid: 06/ Åben: Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Åben: Budgetrapport pr. 30 september udvalget - Åben: Statusrapport Kasernen ultimo dec. 2003/ anlægsbevilling 2004 Byggemodningen på kasernen fortsætter i 2006 med stor aktivitet omkring detailbyggemodningerne i Parkbyen øst samt færdiggørelsesarbejder i det overordnede vej- og stinet. Hele byggemodningen er generelt komprimeret, således at den samlede byggemodning forventes færdiggjort i 2010 mod tidligere 2012, og der er i forhold til tidligere budgetforudsætninger nu i et større omfang planlagt salg af parcelhusgrunde på bekostning af salg af storparceller med henblik på privat detailbyggemodning med tæt-lav bebyggelse i form af almene boliger eller ejerboliger. Der er således behov for en generel revision af det samlede kasernebudget, samt et behov for yderligere anlægsbevillinger for at kunne fortsætte den planlagte fremdrift. har den 3. marts 2003 pkt. 23 sidst taget stilling til det samlede kasernebudget jf. bilag 32/2004, og har efterfølgende den 11. juni 2004 pkt. 111 taget stilling til Etablering af udenomsarealer i den gamle Kaserneby, samt den 7. marts 2005 pkt. 32 taget stilling til Trafikbetjening af Klosterparken og Kasernebyen. har desuden taget stilling til kasernebudgettet per ultimo september 2005 den 12. december 2005 pkt. 173 Budgetrapportering jf. bilag 308/2005. Det reviderede samlede kasernebudget fremgår i detaljer af bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Ingen Den komprimerede byggemodningsperiode medfører at projektet stort set afsluttes inden for den gældende investeringsperiode frem til 2009, og der er dermed nu et behov for at få bevillinger og rådighedsbeløb på plads for hele byggemodningen. Der er ingen ændringer i budgettet for overordnede veje i forhold til status per ultimo september 2005 jf. bilaget, Statusrapport Kasernen ultimo december 2005/Anlægsbevilling Udgifterne har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling til ombygning af Kaserne Allés sydlige del mod Køgevej, Kærehavestien/Sti til Skovbrynet og adgangsveje i Parkbyen øst. Budgettet for udstykningssagen (Boligveje mv.) indeholdt allerede per ultimo september 2005 øgede detailbyggemodningsudgifter i forbindelse med den stigende grad af

9 parcelhusudstykning i forhold til tidligere budgetforudsætninger. Der er i det reviderede budget ikke indregnet yderligere merudgifter i den forbindelse, men det kan komme senere, såfremt arealanvendelsen samt salgsstrategien ændres for de resterende storparceller. Det reviderede budget viser forøgede udgifter til bortskaffelse af forurenet jord og forøgede omkostninger, primært i forbindelse med byggeudstillingen. Budgettet viser samlet et forøget behov på 3,4 mio. kr. Udgifterne på udstykningssagen har kunnet afholdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men der er et formelt, og senest i 2007, et reelt behov for anlægsbevilling i forbindelse med bortskaffelse af forurenet jord og til detailbyggemodning af byggeudstillingsområdet (P11 nord) og af parcelhusområderne i Parkbyen øst (P7/8, P13, P14 og P15). Budgettet for salgsindtægter er på baggrund af de stigende salgspriser forbedret med 41,6 mio. kr. Budgettet for finansielle udgifter er i forbindelse med øget tilbagebetaling af moms forringet med 4,0 mio. kr. En del af denne forringelse skulle allerede have været indregnet per ultimo september Budgetterne for de brugerfinansierede områder er berørt af det øgede omfang af parcelhusudstykninger med deraf følgende reduktion i antallet af boliger og behov for flere detailbyggemodninger. For kloakforsyningens vedkommende har budgettet i modsætning til fjernvarme- og vandforsyningen ikke indeholdt udgifter til detailledninger på storparcellerne. Forudsætningerne er nu ændret, idet storparcellerne fremover i et eller andet omfang må forudses udstykket i mindre parceller med deraf følgende pligt til at fremføre ledninger til de enkelte parceller. Udgifterne er således steget med 4,0 mio. kr. Anlægsudgifterne har indtil nu kunnet holdes inden for investeringsplanens rådighedsbeløb, men i forbindelse med den planlagte detailbyggemodning af P15 (Baretten vest) er der behov for en anlægsbevilling inden sommerferien. Kloakforsyningsindtægterne er i lighed med fjernvarme- og vandforsyningsindtægterne reduceret, som følge af det reducerede bolig antal. Derudover er der en mindre indtægt idet plejeboligerne i Knud Lavard Centret i det tidligere budget var vurderet som selvstændige boligenheder, men nu er vurderet som dele af en erhvervsejendom. Der er således tale om et samlet fald i indtægterne på 5,1 mio. kr. Budgettet for fjernvarme- og vandforsyning viser ikke større afvigelser på udgiftssiden, mens der på grund af en reduktion i boligantallet må påregnes reduktion i indtægterne. Indtægterne er således reduceret med 1,0 og 0,4 mio. kr. for henholdsvis fjernvarme - og vandforsyningen. Det samlede kasernebudget viser en samlet forbedring fra 70,7 til 94,4 mio. kr. - en nettoforbedring på 23,7 mio. kr. Revisionen af kasernebudgettet fremgår overordnet af nedenstående tabel.

10 Køb og salg af jord har tidligere bevilget 80,8 mio. kr. til køb og salg af jord, heraf 34,0 mio. kr. til arealerhvervelse, 3,4 mio. kr. til projektering og 43,4 mio. kr. til anlæg. Det samlede behov for yderligere bevilling er 18,7 mio. kr. har tidligere givet indtægtsbevilling på 186,5 mio. kr. Der er behov for en yderligere bruttobevilling på 121,3 mio. kr., svarende til en nettobevilling på kr. 105,3 mio. kr. efter fratrækning af finansielle poster (Renter og tilbagebetaling af moms) på 16,0 mio. kr. Skattefinansieret anlæg har tidligere bevilget 55,2 mio. kr. til overordnede veje, og det samlede behov for yderligere bevillinger er 11,0 mio. kr. har tidligere bevilget 15,9 mio. kr. til Trafikbetjening af Klosterparken og Kaserneby, benævnt Rdk Nørregade i ovenstående tabel, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Brugerfinansieret drift Indtægter for såvel varme- som vandforsyningsanlæg går ind over driftsbudgetterne, og der er behov for at justere indtægterne ned med 1,0 mio. kr. og 0,4 mio. kr. for henholdsvis varme- og vandforsyning. Brugerfinansieret anlæg har tidligere givet udgiftsbevilling på 22,2 mio. kr. til kloakforsyning, og der behov for yderligere 6,8 mio. kr.

11 har tidligere givet indtægtsbevilling på 28,8 mio. kr. til kloakforsyning, og der er behov for yderligere bevilling på 6,2 mio. kr. har tidligere bevilget 19,6 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. har tidligere bevilget 2,7 mio. kr. til etablering af varmeforsyningsanlæg, og der er ikke behov for yderligere bevilling. Teknisk direktør indstiller, at: rådighedsbeløbene i budget ændres i overensstemmelse med ovenstående tabel, der søges om udgiftsbevilling på 18,7 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om nettoindtægtsbevilling på 105,3 mio. kr. til Køb og salg af jord, der søges om udgiftsbevilling på 11,0 mio. kr. til Skattefinansieret anlæg, der søges om udgiftsbevilling på 6,8 mio. kr. til kloakforsyning, der søges om indtægtsbevilling på 6,2 mio. kr. til kloakforsyning, driftsbudgetter for varme- og vandforsyning justeres med mindreindtægter på henholdsvis 1,0 og 0,4 mio. kr. Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 5. Bevilling til kloakrenovering af Kløvermarken Sagsid: 06/15097 I forbindelse med driftsproblemer med kloakledningen på Kløvermarken, søges om en bevilling til renovering af kloakanlægget. Kloakledningen på Kløvermarken er blevet TV-inspiceret og indmålt. En del at ledningen ligger med bagfald. Hvilket gennem tiden også har medført driftsproblemer. Den del det ligger med bagfald foreslås omlagt, og spildevandet fra 4 ejendomme føres til pumpestationen der betjener de nye jordbrugsparceller. Den øvrige ledning i Kløvermarken og et ledningsstræk i Farenløsevej renoveres med en strømpeforing. Der er ikke foretaget høringer.

12 Som anført under "". Udgifterne til renovering af kloakledning forventes at beløbe sig til kr. Udgifterne vil kunne afholdes under det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb "Renovering af kloaker". Teknisk direktør indstiller, at der gives anlægsbevilling på kr. til kloakrenovering på Kløvermarken, finansieret af det i budgettet for 2006 afsatte rådighedsbeløb til "Renovering af kloaker". Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Ej til stede: Benny Christensen Anbefales. en tiltrådt. 6. Lokalplan 193 (forslag) - butik og boliger i Jyllandsgade - og kommuneplantillæg 36 Sagsid: 06/ Åben: Lokalplan Åben: facadetegninger - Åben: referencefoto - gulbrune tegl - Åben: Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning - Åben: Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning - Åben: Set fra Brogade Byplan- og Boligudvalget besluttede den 24. april 2006 nogle ændringer af lokalplanforslaget, idet man ønskede en anden udformning af facaden mod Brogade samt en anden tagform. Bygherren har udarbejdet et revideret projekt, som han ønsker, at lokalplanen giver mulighed for. Sagen forelægges derfor udvalget på ny. I det reviderede projekt er bygningshøjden sænket, så forskellen til naboejendommen på Brogade er minimeret. Samtidig er vinduer i den underste del af facaden ført længere ned, der er lavet nicher i murværket, og facadeudkragningen er reduceret. Derved får facaden mod Brogade en mere åben karakter og en mere harmonisk udformning. Der foreslås et sort tag med lav taghældning (ca. 10 grader) og et udhæng på ca. 50 cm. Denne løsning passer arkitektonisk til huset. Et tegltag med større hældning vil komme til at virke tungt og voldsomt, og tagryggen vil ligge højere end på naboejendommen. For at undgå, at huset kommer til at virke for tungt, foreslås en grågul teglsten til facaderne. Den lyse facade og det mørke tag passer godt sammen og giver hele bebyggelsen en lethed.

13 De reviderede facadetegninger og et referencefoto, der viser karakteren af de foreslåede mursten til facaden, ses som bilag. Et forslag til ny bebyggelse med butik og boliger/ eventuelt erhverv i Jyllandsgade 7-9 blev forelagt Byplan- og Boligudvalget den 20. marts Udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg efter følgende principper: Der gives mulighed for bebyggelse af hjørnet af Jyllandsgade og Brogade Bebyggelse skal opføres i mindst 2 og højst 3 etager Facader, herunder eventuelle altaner i gadefacaden, skal udformes på en måde, som respekterer de byarkitektoniske træk i bymidten og sikrer god indpasning i gadebilledet. Stueetagen skal overvejende have en åben karakter med udstillingsvinduer. Parkeringsarealer skal være beplantet, så de får en grøn karakter, og der skal sikres en klar markering af gadelinien langs parkeringsarealerne. Der skal sikres opholdsarealer af god kvalitet til boligerne. Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 193 og kommuneplantillæg 36 ses som bilag Lokalplan 193. Bygherren har nu tilkendegivet, at der ønskes indrettet boliger både på 1. og 2. sal. I lokalplanen er således fastsat retningslinier, der sikrer opholdsarealer - både som fælles tagterrasse og et fælles grønt område på terræn. Der er lagt vægt på at sikre en arkitektur, som markerer de stramme linier langs Brogade og Jyllandsgade. De stramme linier videreføres med beplantning langs parkeringspladsen. Altaner skal indbygges i facaden og trappeopgang/elevatortårn placeres indvendigt på gavlen af bygningen. Facaden skal udføres som blank mur i røde tegl ligesom bebyggelsen i Brogade. Altaner skal fremstå i metal, evt. med glas i værnet. Bygningen opføres med fladt tag og kommer på den måde til at fremstå som en moderne bygning. I stueetagen er der vinduespartier på hjørnet og ved indgangspartiet. I den øvrige stueetage etableres højtsiddende vinduer, som følger facaderytmen i 1. og 2. sals altan- og vinduespartier. Området er i dag omfattet af lokalplan 2, som ved vedtagelse af denne lokalplan vil blive aflyst for dette område. Lokalplanerne 93 og 170 for henholdsvis skilte og butiksfacader og anvendelse af stueetager i bymidten vil forsat være gældende. Området indgår i kommuneplanens afgrænsede bykerneområde, hvor der kan placeres detailhandel med udvalgsvareenheder med et bruttoetageareal op til m 2 og dagligvarebutikker med et bruttoetageareal op til m 2. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Forvaltningen vurderer, at det reviderede projekt giver en god tilpasning til nabobebyggelsen i Brogade, og at en lav taghældning arkitektonisk er at foretrække. Forvaltningen foreslår, at lokalplanforslaget ændres, så det muliggør det skitserede byggeri, dvs. følgende bestemmelser ændres: farve på murværk: der tilføjes mulighed for blank mur i en grågul nuance ( 7.1) tagform og tagmaterialer: taghældning grader, udhæng max. 50 cm, tagmateriale skal være sort eller mørkegrå eternitskifer, teglskifer eller tagpap lagt i faldretningen ( 7.3)

14 Teknisk direktør indstiller, at: forslag til lokalplan 193 ændres som beskrevet ovenfor, lokalplanforslaget og kommuneplantillægget sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den tilføjelse, at bygningen skal "sænkes" og tilpasses nabobebyggelsen i Brogade og udføres med saddeltag med røde tegl eller mansardlignende tag. Ej til stede: Kisser Franciska Lehnert Beslutning i udvalget den Sagen tilbagesendes til Byplan- og Boligudvalget. Ej til stede: SEJ, HH og TO. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev nye illustrationer fremvist - bilag Set fra Jyllandsgade med 10 graders taghældning, Set fra Jyllandsgade med 15 graders taghældning, Set fra Brogade. Anbefales med den ændring at: 6,1 ændres til "Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 85", Taghældningen skal være 15 grader, Facadefarven skal være så tæt på referencebillederne som muligt. Anbefales. en tiltrådt. 7. Lokalplan 194 (forslag) - boliger ved Odinsvej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 194 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 20. marts 2006, at der skulle udarbejdes lokalplan for ca. 73 boliger ved Odinsvej. Udgangspunktet for lokalplanen er de skitser af bebyggelsesplan og facader, som bygherren havde udarbejdet i samarbejde med forvaltningen. Lokalplanen skal blandt andet sikre, at området sikres mod støj bebyggelsen opdeles i adskilte enheder og placeres, så der opstår afskærmede opholdsarealer boligerne udføres i robuste materialer, der også på lang sigt fremstår i høj kvalitet området indpasses i forhold til omkringliggende områder med hensyn til fremtidige

15 stiforbindelser, pladser og grønne områder ubebyggede arealer anlægges efter en samlet plan, der omfatter beplantning, belægning og belysning. Forslag til lokalplan 194 ses som bilag Lokalplan 194 (forslag). Området mellem Næstvedvej, Thorsvej og Haslevvej er i kommuneplanen udpeget til byomdannelsesområde. Det er tanken, at det over en årrække skal udvikle sig til en attraktiv bydel med boliger, kontor, kulturinstitutioner, serviceerhverv mv. Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på Odinsvej 4-8 kan opføres ca. 73 boliger i form af moderne rækkehuse og lejligheder i 2-3 etager. Boligerne placeres i tre grupper, der hver omkranser et fælles opholdsareal. Herudover er der til hver bolig en lille terrasse/ have på terræn. Der er to fælles parkeringspladser, en langs Odinsvej og en inde i bebyggelsen. Der er mulighed for at køre til den enkelte bolig for at aflæsse varer mv., men selve parkeringen skal ske på de fælles pladser, sådan at de nære arealer omkring boligerne er bilfrie. Bebyggelsen var oprindeligt skitseret sådan, at alle boliger havde indgang fra de fælles gårdrum. Bygherren har imidlertid ønsket og ændre dette, så indgang sker fra nord. Det betyder, at gårdrummet ikke bliver fælles ankomstareal for alle beboere i en boliggruppe, men det giver en bedre disponering af boligerne i de nordlige rækker. Lokalplanen indeholder forholdsvis detaljerede bestemmelser om facadeudformning for at sikre det arkitektoniske helhedspræg, som var vist i projektskitserne. Desuden er der krav om en blanding af 2- og 3-etages bygninger for at opnå det spil og variation i bebyggelsen, som bygherren tidligere har skitseret. Alle bygninger opføres med flade tage, og en del af boligerne får tagterrasse. Ifølge kommuneplanen skal byomdannelsen ske efter en samlet plan, som sikrer de omdannede områder mod genevirkninger fra det resterende erhvervsområde. Forvaltningen har i samarbejde med bygherren igangsat en dialog med ejere af de virksomheder, der er nabo til det nye boligområde, især med henblik på kortlægning af støj og eventuelle initiativer til at imødegå støjproblemer. Kortlægning af miljøforhold i resten af byomdannelsesområdet vil ske senere. I lokalplanen er der taget højde for fremtidige stiforbindelser, og der er fastlagt bestemmelser om grøn afgrænsning af området. Det grønne princip med en kombination af højstammede træer og grønne hække/ hegn omkring hver ejendom tænkes videreført i en rammelokalplan for resten af byomdannelsesområdet. For så vidt angår afskærmning mod vejstøj indeholder lokalplanen bestemmelser om, at eventuelle støjhegn skal udformes, så de visuelt bliver en del af den grønne afgrænsning. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i offentlig høring i mindst 8 uger. Lokalplanen indebærer ikke nogen udgifter for kommunen. Det er hensigten, at der senere skal oprettes en grundejerforening for hele byomdannelsesområdet, som skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af nye torve, stier mv. For at sikre, at Odinsvej 4-8 bidrager til etablering af sådanne anlæg, skal bygherren tinglyse en deklaration på ejendommen. Desuden har grundejerforeningen for Odinsvej 4-8 ifølge lokalplanforslaget pligt til at tilslutte sig den samlede grundejerforening, der senere stiftes for byomdannelsesområdet som helhed.

16 Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 194 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt. 8. Lokalplan 195 (forslag) - boliger i Dampmøllen - og kommuneplantillæg 37 Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan 195 (forslag) Byplan- og Boligudvalget besluttede den 21. november 2005 på baggrund af et fremsendt skitseprojekt at udarbejde lokalplan for boliger i Dampmøllen. Den ene af de to siloer forudsættes nedrevet. Den østlige silo (den, der ligger længst væk fra villabebyggelsen ved Hovmarksvej og Harhoffs Allé) ombygges til boliger i moderne arkitektur med altaner og karnapper, der er med til at give bygningen et varieret udtryk. De gamle rødstensbygninger mod Møllegade og Næstvedvej indrettes ligeledes til boligformål, mens alle mellembygninger og baghuse nedrives. Mellem boligerne indrettes et gårdrum, og haven med de gamle træer bevares. Lokalplanen skulle udarbejdes efter følgende principper: Med kommuneplantillæg åbnes der mulighed for ombygning af siloen til boliger i 10 etager, en bebyggelsesprocent på max. 115 og friarealer som beskrevet i projektskitsen I den videre bearbejdning af projektet skal det tilstræbes at nedbringe antallet af boliger, hvorved der bliver behov for mindre parkeringsudlæg Lokalplanen skal sikre, at de eksisterende bygninger mod Næstvedvej og Møllegade ombygges med stor respekt for den oprindelige arkitektur, og den skal sikre de bevaringsværdige træer på grunden Det skal sikres, at facadematerialer og detaljering af de udvendige bygningssider på siloen bliver i høj kvalitet, og der skal tages nøje stilling til farvevalg Der skal tages stilling til, hvordan der sikres gode læforhold på altaner Lokalplanen skal sikre høj kvalitet i belægninger og indretning af uderummene i øvrigt. Der er nu udarbejdet lokalplan efter ovennævnte principper. Forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 37 kan ses som bilag Lokalplan 195 (forslag). Der er taget udgangspunkt i et revideret projekt, som har nedbragt antallet af boliger til 43. Det betyder, at en parkeringsnorm på 1,5 p-plads pr. bolig kan overholdes samtidig med, at den

17 sydlige del af ejendommen kan fastholdes som opholdsareal. Facadematerialer er fastsat til fibercement eller metal i grå nuancer, som ikke skifter karakter ved patinering. De lette påbygninger skal udføres i glas og aluminium, og altaner opbygges i vinkelstål og hærdet glas. Basen på bygningen skal fremstå i et mørkere materiale af natursten. De bevaringsværdige bygninger på hjørnet af Næstvedvej og Møllegade samt langs Næstvedvej skal ombygges under maksimal hensyntagen til oprindelig arkitektur og materialevalg. Der bliver to fælles opholdsarealer. I midten af boligbebyggelsen anlægges et gårdrum med belægninger opdelt af mindre grupper med højstammede træer. Syd for boligerne ned mod Hovmarksvej anlægges et fælles have- og opholdsareal, blandt andet med udgangspunkt i de bevaringsværdige træer. Dette område skal afskærmes med en mur i blank mur af røde teglsten på maksimalt 1,80 m mod Næstvedvej og Hovmarksvej. Muren skal sammen med kirkemuren på den anden side af vejen skabe et harmonisk gadeforløb langs Næstvedvej. Adgang til området og den fælles parkeringsplads vil ske fra Møllegade, og der vil blive etableret en stiforbindelse gennem området fra Hovmarksvej til Møllegade. Samtidig med lokalplanforslaget offentliggøres forslag til kommuneplantillæg nr. 37, som åbner mulighed for at indrette boliger i de eksisterende, tomme erhvervsbygninger. Et forslag til lokalplan skal ifølge planloven i høring i mindst 8 uger. Teknisk direktør indstiller, at forslag til lokalplan 195 og kommuneplantillæg 35 sendes i offentlig høring i 8 uger. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med de ændringer at: 8.18 Tag skal udføres med naturskiffer eller som tagpap med en hældning på mellem 15 og 20 grader, 8.17 Facaderne mod Næstvedvej og Møllegade samt gavlpartierne skal fremstå som blankt mur i røde tegl. Ved genopførelse af disse facader eller dele af disse facader, skal så vidt muligt anvendes samme type og farve tagsten som de oprindelige, Facaderne mod gårdrummet kan desuden fremstå som pudset mur i jordfarver i lyse grå, brune og røde nuancer. Anbefales. en tiltrådt.

18 9. Lokalplan 145 (endelig vedtagelse) - erhvervsområde ved Langemosevej Sagsid: 05/ Åben: Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr Åben: Lokalplanforslag 145 Forslag til lokalplan 145 erhvervsområde ved Langemosevej og kommuneplantillæg nr. 30 har været til offentlig høring i perioden 14. februar 2006 til 11. april bilag Lokalplanforslag 145. Der er kommet en indsigelse fra: 1. Henning Samson, Sdr. Parkvej 103, og Lise Madsen, Tjørnehaven 20, 2630 Taastrup Herudover har Vestsjællands Amt fremsat nogle bemærkninger af teknisk karakter. Indsigerne er indbudt til udvalgets møde kl Et resume af indsigelser og bemærkninger samt forvaltningens forslag til behandling af dem ses som bilag Lokalplan Erhvervsområde ved Langemosevej - og kommuneplantillæg nr. 30. Indsigelsen vedrørende plantebæltet foreslås ikke imødekommet, idet højden er fastsat med henblik på at sikre visuel afskærmning af bebyggelsen, og der er god afstand til nabobebyggelse. Bemærkningerne fra amtet foreslås indarbejdet i redegørelsen samt i 8 vedr. skiltning. Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 145 og kommuneplantillæg nr. 30 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede mindre præciseringer vedrørende vejbyggelinje, gravearbejder og skiltning langs vej. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales med den ændring at beplantningsbæltet omkring områderne D og del af C pålægges en sluthøjde på ca. 4 m. Anbefales. en tiltrådt.

19 10. Lokalplan 182 (endelig vedtagelse) - boligområde ved Kærup - og kommuneplantillæg 31 Sagsid: 05/ Åben: Bilag indsigelser til lokalplan Åben: Bilag ny illustrationsskitse - Åben: Vejadgange og områdebetegnelser - Åben: Bebyggelse set fra Roskildevej - Åben: Lokalplanforslag 182 Forslag til lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 har været i offentlig høring i perioden 14. februar til 11. april Der er kommet en indsigelse fra PBI Holding (ejeren af området). Sideløbende med den offentlige høring har NCC Enfamiliehuse A/S udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, hvor der blandt andet foreslås buede vejforløb i parcelhusudstykningen. På baggrund af de nye skitser foreslår forvaltningen en række mindre ændringer og præciseringer af lokalplanens tekst og kortbilag. I bilag Indsigelser til lokalplan 182 gennemgår forvaltningen ændringsforslagene og kommer med forslag til behandling af dem. PBI Holding ønsker nogle præciseringer af vejadgang til børneinstitutionen og boligerne langs Roskildevej samt nogle tekniske ændringer. Forvaltningen anbefaler, at forslaget imødekommes. NCC Enfamiliehuse A/S har udarbejdet en mere detaljeret bebyggelsesplan, som følger principperne i den eksisterende lokalplan, men med følgende ændringer: buede vejforløb i parcelhusudstykningen boligstokkene på skråningen mod Jordemodervej drejes mere mod syd der gives mulighed for at benytte en del af overskudsjorden til "jordslanger", der kan indpasses som rekreativt og landskabeligt element i de fælles friarealer der anlægges støjvold mod Roskildevej i stedet for støjskærm Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes. En revideret illustrationsplan ses som bilag Ny illustrationsskitse. De øvrige kortbilag vil blive revideret, inden lokalplanen behandles i. Efter drøftelse med bygherren foreslås desuden tekstændringer, som sikrer, at de enkelte boliggrupper får en overskuelig størrelse, og at der bliver en tilstrækkelig arkitektonisk variation mellem grupperne af rækkehuse. Endelig foreslås nogle mindre tekniske ændringer, som sikrer at støjvolde, fællesveje og fællesarealer kan anlægges i etaper svarende til områdets udbygningstakt. Ingen Teknisk direktør indstiller, at lokalplan 182 og kommuneplantillæg 31 vedtages endeligt med de i bilaget foreslåede ændringer vedrørende præciseringer af kortbilag og tekst, en let revideret bebyggelsesplan og bestemmelser, som sikrer variation i tæt-lavbebyggelsen

20 samt tekniske ændringer, som sikrer mulighed for etapedeling af udbygningen. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den På mødet blev ny illustration fremvist - bilag Bebyggelse set fra Roskildevej. Anbefales med den tilføjelse at der etableres direkte stiadgang fra alléen til børneinstitutionen. Anbefales med tilføjelsen fra Byplan- og Boligudvalget om, at der etableres direkte stiadgang fra Alléen til børneinstitutionen. en tiltrådt med bemærkningen fra udvalget. 11. Tilsynssag Sagsid: 06/ Åben: Kort sagsresume Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands-, Roskilde- og Storstrøms Amter har i brev af 8. februar 2006 anmodet Ringsted Kommune om en udtalelse i forbindelse med, at Preben Hockerup A/S har rettet henvendelse til Tilsynet vedrørende kommunens behandling af en sag om etablering af en genbrugsplads på Køgevej 251. Se bilag: kort sagsresume Det er forvaltningens vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler, og at den er båret af uvildige, saglige og faglige hensyn. Konstituerende kommunaldirektør indstiller, at det korte sagsresume samt sagens akter fremsendes til Tilsynet med bemærkning om, at det er Ringsted Kommunes vurdering, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med gældende regler. Beslutning i Byplan- og Boligudvalget den Anbefales Anbefales. en tiltrådt.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 23.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Den 17-marts-2004

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? Hvad er en lokalplan? Lovgrundlag Planloven pålægger kommunerne, at udarbejde en lokalplan førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger. Der kan

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium

Rammeområde 110607OF: Marselisborg Gymnasium v/anders Kau Petersen Birketinget 10 8000 Århus C Tlf.: 2635 2369 Hjemmeside: Marselis.net e-mail: anderskau@gmail.com blog: lokalplan942.blogspot.dk Aarhus Kommune 24. marts 2013 Planlægning og Byggeri

Læs mere

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere