Budget 2009 til 1. behandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2009 til 1. behandling"

Transkript

1 Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere grad at betragte som en leverandør af ydelser, som Myndighedsafdelingen bevilger. Servicelovens intentioner er at skille udførerenheden fra den bevilgende del. Det har man nu ført ud i livet med oprettelse af Myndighedsafdelingen som bevilgende enhed og ældreområdet som den udførende del. Overordnede forudsætninger Serviceloven Retssikkerhedsloven Plejehjemsgaranti Sundhedsaftaler Ældreinstitutioner På kommunes 6 plejecentre bor 231 visiterede borgere med behov for omfattende pleje og omsorg. Centrene drives efter leve-boplejeprincipper, med størst mulig medindflydelse for beboere og personale. De 6 plejecentre oplever en stigende tilgang af særligt plejekrævende og udad reagerende borgere, som stiller øgede krav til plejepersonalets faglige niveau. Der kommer nye målgrupper, som Amtet tidligere havde forsyningsforpligtigelse til. Nu er dette en kommunal forpligtigelse. Der har været flere særforanstaltninger i 2007 på plejecentrene, alternativet til dette er at gøre brug af rammeaftalerne og købe plads i en anden kommune eller Regionen. På nuværende tidspunkt er der venteliste til disse tilbud. Venteliste til plejebolig har siden kommunesammenlægningen være på ca. 40 borgere. Det er derfor vedtaget at udbygge Vesterbo med 40 pladser incl. servicearealer til ibrugtagning pr Planlægningen omkring nybygningen af nyt plejecenter i Bogense til erstatning for Solgården er ligeledes igangsat, og der bygges her 50 boliger. Sundhedsaftalerne der er indgået med Regionen får ligeledes konsekvenser for den kommunale hjemmepleje. Regionen ønsker ændringer i nuværende aftaler omkring varsling af færdigbehandlede patienter. Pt. er varslingsreglerne 3 hverdage og pr.1.januar 2009 er varslingen ændret til 3 dage. Der er nedsat en arbejdsgruppe, og der afventes et oplæg til en fremtidig aftale. Hvis arbejdsgruppen ikke kommer med et oplæg som alle kommuner i Regionen kan bakke op om, har Regionen meddelt at de betragter den gamle aftale opsagt pr. 1. juli Det vil betyde, at kommunen skal betale fra dag 1, når patienten er færdigbehandlet. Kronikerstrategien betyder ligeledes, at borgerne skal blive i eget hjem, frem for indlæggelse. Det betyder at der både i sygeplejegruppen og hjemmeplejen skal bruges ressourcer til disse komplekse opgaver. På nuværende tidspunkt er der ikke

2 budgetteret med opgaverne, da Regionen ikke har kunnet fremkomme med oplysninger om omfanget. Aktivitetsforudsætninger Ressourcerne på plejecentrene beregnes med udgangspunkt i 27,5 timer pr. beboer pr. uge for dag og aftentimerne. Solgården og alle aflastningsafsnit er holdt udenfor harmoniseringen, Kærgårdens demensafdeling normeres med 32 timer pr. beboer pr uge. Dette er uden ledelsestid, administrationstid, fleksjob og elever. Nattevagten er normeret forskelligt på baggrund af bygningsmæssige forhold, brandsikkerhed og beboer antal. (i mio.kr.) Antal beboere Ledelse og administration Ugentlige ressourcer Ledelse Adm. Dag - Aften Nat Bryggergården ,5 11,8 Kærgården ,6 33,8 Gambo ,4 4,9 Vesterbo ,5 21,6 Udv. Vesterbo dec Solgården* ,2 17,1 Søbo ,3 12,9 I alt ,5 102,1 * på Solgården er der desuden 8 aflastningspladser Udvidelsen af Vesterbo med virkning fra 1. december 2009 finansieres af midlerne der er afsat til aflastningspladserne (Humlehuset og Fredensbo). I 2010 og fremover er der skønnet, at de ekstra 40 pladser vil give en merudgift på drift af plejecentret på kr. 6,5 mio. kr. ud fra en betragtning om at 60 % af udgifterne finansieres af andre konti. I forhold til ovenstående er der følgende supplerende bemærkninger det administrative personale på plejecentrene har ligeledes opgaver for sygeplejersker, frit-valgsgrupper og aktivitets og træningscentre. Solgårdens personale er ikke opdelt på plejecenter og aflastning. Det samme personale varetager opgaver for såvel plejecenter- som aflastningsbeboere. Madservice Det er besluttet at harmonisere principperne omkring kostkasser i leve-bomiljøerne. Alle beboere på plejecentre betaler 99 kr. pr. døgn for fuldkost. På Solgården og Søbos kostkasser budgetteres med 99 kr. til døgnkost. Der budgetteres med 80 kr. på øvrige bo-enhedernes kostkasser. Der er således mulighed for, at den enkelte boenhed selv kan vælge om man vil fremstille maden, eller få den leveret fra Centralkøkkenet. Rengøring

3 Der har i efteråret 2007 været foretaget rengøringsanalyse af alle kommunale bygninger. For ældreområdet drejer det sig om rengøring af servicearealerne. På nogle plejecentre er der ansat rengøringspersonale og andre steder er det udliciteret

4 Vikarbudgetter Små boenheder giver større sårbarhed ved sygdom eller andet fravær blandt personalet. Der er behov for mindst 2 medarbejdere i vagt i hver enhed dag og aften og det kræver derfor afløsning ved fravær. Overenskomsten foreskriver, at der gives frihed i forhold til, at personalet arbejder på søgnehelligdage. Ferie og fri for søgnehelligdage andrager p.t % af arbejdstiden. Rekrutteringsproblemer på social og sundhedsområdet betyder, at det er nødvendigt i væsentligt større omfang at bruge vikarbureauer. Der er budgetteret med en vikar procent på 16,16%. En stigning på 0,16 % i forhold til budget 2008 til dækning af seniordage og barnets anden sygedag. Fællesudgifter til plejecentre Akutpulje på 1 mio. kr. er i 2009 overført til medfinansiering af 4 aflastningspladser på Fredensbo. Kontoen består desuden af og udgifter til Fælles Tillidsrepræsentant, uddannelse samt beklædning m.v. Der er afsat 1,1 mio. kr. på fælleskontoen til ovenstående udgifter. Køkkenet Fra foretages al kostproduktion i Centralkøkkenet i Otterup. De leverer mad til plejecentrene og hjemmeboende ældre der ønsker mad leveret. Derudover leveres der også til aktivitetscentre og lignende efter bestilling. Til plejecentrene leveres der døgnkost til Solgården og Søbo da de ikke har køkkenfaciliteter til selv at tilberede mad. På Vesterbo op Gambo leveres der middagsmåltid. På de øvrige plejecentre leveres der efter bestilling. I forbindelse med harmonisering af kostkasserne, kan leverancerne variere ud fra de enkelte plejecentres behov og ønsker. Aktivitetsforudsætninger Der er beregnet budget ud fra antal leverede kostdage, som er et udtryk for den samlede produktion af hovedretter, biretter og døgnkost. På baggrund af produktionen fra februar maj 2008 er der udarbejdet en prognose for Der budgetteres i 2009 med kostdage mod i budget tet for 2009 er reguleret i forhold til døgnkost antallet. Prisen for døgnkost i 2008 på 99 kr. er uændret i budget (i mio. kr.) Personale 5,9 5,2 Fødevarer 2,8 2,5 Materiale og akt. Udgifter 0,2 0,2 Div. inventar 0,5 0,4 Ejendomme 0,5 0,4 Indtægter -9,4-8,3 Netto 0,5 0,

5 Aflastningspladser I Nordfyns Kommune er der etableret følgende aflastningspladser Antal pladser 2009 Bryggergården og Humlehuset 10 3,2 Solgården 8 Fredensbo 4 1,1 22 5,1 Aflastningen på Solgården er en integreret del af plejecenter Solgården, hvorfor der ikke er afsat yderligere budget hertil. Der anvendes et stigende antal faste plejeboligpladser som aflastningspladser. Derfor er antallet af faste beboere på nuværende tidspunkt kun 35. Det forventes at de små enheder som Fredensbo og Humlehuset kan afvikles, i forbindelse med udbygningen af plejecenter i Bogense. Frit valgs området Fritvalgsområdet er den kommunale leverandør af hjemmehjælp m.v. Det vil sige, at de leverer hjemmehjælp ud fra de bevillinger Myndighedsafdelingen tildeler. Området er opdelt i 2 grupper i distrikt Otterup, 2 grupper i distrikt Bogense og 3 grupper i distrikt Søndersø. Der er en gruppeleder til hver gruppe, samt en områdeleder der har det samlede budgetansvar og ansvar for den overordnede kvalitet ud fra de vedtagne kvalitetsstandarder. Hjælpen leveres som døgnpleje dvs. i alle døgnets 24 timer. Overordnede forudsætninger Lov om social service - 83 som er personlig pleje og hjælp - 84 som er afløsning og aflastning Kommunen har pligt til at sikre, at personer der midlertidigt eller varigt har behov for personlig pleje og praktisk bistand tilbydes støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. Kommunen sørger for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år kvalitetsstandarder som beskriver niveauet på de kommunale serviceydelser indenfor frit valgområderne. Aktivitetsforudsætninger Kommunalreformen og kommunens overtagelse af genoptræning betyder, at borgerne kan udskrives hurtigere og har behov for mere og kompleks pleje, inden genoptræningen er tilendebragt. Det betyder også, at der efterspørges medarbejdere med større kompetencer, såsom social- og sundhedsassistenter. Der er ligeledes ført opgaver fra sygeplejerskerne til frit valg, da man i forbindelse med harmoniseringen tog udgangspunkt i kvalitetsstandarderne for sygeplejerskerne

6 fra Gl. Otterup. Det betød bl.a. at elementære og grundlæggende opgaver kunne udføres af frit valg. 2009, er baseret på en gennemsnitlig timelønspris for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter med en vægtning på 70/30., samt med udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 30.juni Det betyder en fremskrivning på 8%. Visiterede timer Otterup Nord ,3 8,2 Otterup Syd ,3 10,4 Fredensbo ,6 10,3 Morud-Veflinge ,9 7,2 Bogense Øst ,5 12,5 Bogense Vest ,9 10,7 Søndersø By ,5 8,4 I alt ,0 67,7 Frit valg taksten for 2009 er beregnet med udgangspunkt i de direkte udgifter indenfor frit valg områderne samt ud fra en ansigt-til-ansigt tid. Hertil lægges indirekte brugertid som er 5 ugers ferie, 6. ferieuge, omsorgsdage, sygefravær, afspadsering, kursusdage, vejtid, administrative opgaver, møder, spisepauser og afvikling af søgne- og helligedage. Ansigt-til-ansigt tiden fastsættes udfra en måling af tidsforbrug over en 14 dages periode, denne måling finder sted i august september Fællesudgifter til frit valgs området Fællesudgifter består af udgifter til områdeleder og sekretær, beklædning og diverse øvrige fælles aktivitetsudgifter til fritvalgsgrupperne. Der er afsat 1,5 mio. kr. på frit valgs områdets fælleskonto. Social- og sundhedselever Nordfyns kommune har en dimensioneringsaftale om uddannelse af 49 social- og sundhedshjælperelever pr. år. Eleverne ansættes af kommunen i alle 14 mdr. uddannelsen varer. Nordfyns kommune stiller endvidere 20 praktikperioder til rådighed for social- og sundhedsassistentelever, svarende til 6 social- og sundhedsassistentelever pr. år. Fra 1. januar 2008 har alle over 25 år med min. 1 års erfaring fra arbejdsområdet ret til voksenelevløn. Dette betyder en større merudgift til elevlønninger. Antallet af kommende voksenelever skønnes at fortsætte på nuværende niveau som er 24, da der er mange ufaglærte medarbejdere i hjemmeplejen, som nu får økonomisk mulighed for at tage en uddannelse. Det er ligeledes et

7 arbejdsmarkedspolitisk redskab, for at sikre unge på overførselsindkomster har en mulighed for at få en uddannelse. tet for 2009 tager udgangspunkt i regulering af budget 2007, samt voksenelever og en øget dimensionering(trepartsaftalerne). Det samlede elevantal vil for 2009 udgøre 55 social og sundhedselever. Ved harmoniseringen af normeringerne på plejecentrene blev eleverne holdt udenfor normeringen på de 27,5 time pr. beboer pr. uge til dag og aften. KL anbefaler, at eleverne er en del af normeringen svarende til lønudgiften for en elev, da der ikke gives kompensation fra staten til den øgede dimensionering af elever. tet for 2009 kr. 10,2 mio. heraf udgør eleverne en arbejdskraftreserve svarende til 6,1 mio. kr. Ved 1. behandlingen er der indarbejdet en reduktion der er 3,1 mio. kr. for stor. Servicearealer Overordnede forudsætninger Kommunen har servicearealer på Mejerigården, Kærgården, Bryggergården, Solgården, Vesterbo, Fredensbo og Søbo. terne fra 2008 er videreført til 2009 og dækker drift af servicearealerne. Nedenstående tabel viser hvor meget er afsat i budget til de forskellige servicearealer, og hvilke typer udgifter der er de enkelte steder. (i mio. kr.) Bemærkninger Mejerigården Kommunalandel af drift på fællesarealer, herunder forsikring, rengøring, vand og varme Kærgården Udgifter til forsikring, diverse forbrugsafgifter og servicekontrakter mm. Bryggergården Udgifter til forsikring, el, vand, varme og administrationsbidrag til Domea Solgården Udgifter til vedligeholdelse, forsikring, el, vand, varme, renovation og rengøring Vesterbo Udgifter til forsikring, el, vand, renovation husleje, rengøring mm. Fredensbo Udgifter til vedligeholdelse, forsikring, el, vand og varme, (under renovation og kloak, diverse servicekontrakter og sundhed) rengøring ,02 0,18 0,30 1,09 0,33 0,31 Søbo Udgifter til husleje, el, vand og varme til servicearealerne 0,31 Tilskud Tilskud til servicearealerne -0,18 I alt 2,

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden

Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Evalueringsrapport projekt Mad fra bunden Indholdsfortegnelse 1. Resume 3 2. Baggrund for projekt Mad fra bunden..3 3. Formål med projektet.4 4. Metodebeskrivelse..5 5. Sikring af sufficient kosttilbud..6

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere