Nykøbing Sjælland Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjcewt RHOusE(mPERS ri Stiiisnutorîserct Indholdsfortegnelse Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Holbæk E~niiìÎl: lioiii Telefon +45 Telefax +.: :DOI Den revisors 2 Side 4 CVR-nr Leclelsesberetnîng 5 Ársrapport 2009/ regnskabsår , Balance 30, 16 Pengestrømsopgørelse 18 N oter til 19 Ãrsrapporten er ftemlagt og selskabets ordinære generalforsamlìng den Dirigent tjicevlaterhousf(wpersi!

2 Ledelsespå tegnin g Den uafliængige revisors påtegning har dags dato behandlet og godkendt årsrappoiien for regnskabsåret l, juli juni 2010 f()r Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b,a, er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30, juni 20 i O samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 20091J O, BestYlelse indstiles til generalforsamlingens godkendelse, Sj" den 12. augusl 2010 Til andelshaverne i Nykøbing Sj. Varmeværl, a.m.b.a. Vi har revideret , juli 20 L O, ee, pengestrør retningen, der for Nykøbing Sj, Varmeværk a,m,b,a for regnskabsåret l, juli omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, bal anefter årsregnskabsloven, Ledelsesbe- og noter, er omfàttet af revisionen, atlægges årsregnskabsloven, Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og atlægge et overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at skab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlìnfoimatiol1, uanset om skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omüitter endvidere valg og anvendelse og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er dighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret fbr at udarbejde en der en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, der et retvisende bilede i et årsregnen hensigtsefter omstænder indehol- Rene Pape törmand Holger Wittroek Robert Krogsgaard næsthirmand sekre.tær Revisors ansvar og den udførte revisioii Vores ansvar er at udtrykke cn konklusion om årsregiiskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overcnsstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, al vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik nå at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune kommunerepræsentant Mikkel Henriksen kommunerepræsentant En revision omlbtter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anü)j't i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger afrevisors vurdering, heniider vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfonmltion i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bilede med henblik på at udfc)rme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabser passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede iiræsentation af Det er vores vores at del revisioiisbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for Revisionen har ikke anledning til forbehold, tjicevva7èrhousf(wpers II tjlcehiaerhousecwpers II 2

3 Den uatliængige revisors påtegning Selskabsoplysuiuger Konklusion Det er vores opüittelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stiling pr. 3 O. juni 20 lo samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I. juli juli 20 L Oi overensstemmelse med årsregl1skabsloven. Selskabet ljdtillelse om ledelsesberetningen Vi har i hcnhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsc med årsregnskabet. Bestyrelse Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af dct i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke udtale os herom. Holbæk, den 12. august 2010 PrieewaterholiseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisor Jette Jenscn statsautoriseret revisor Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Pengeinstitut prìlclwatrrhousecwi'ers II tjice\?4ter//ousf(wpeiis(i 3 Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Bilesvej 8-j O 4500 Nykøbing Sj. Rene Pape Holger Wittrock (næstiorniand) Robert Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune Mild(el Henriksen Ahlgade Holbæk Danske Bank AiS Sj. 4

4 Ledelsesberetning Det faste l)l(lrag er kr i. Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivìtet bestiïr i produktion og salg affjernvarme og el Udvikling i regnskabsåret Produktioii Resultat med et kr og Det inkl faste kr ekskl moms. ved statstilskud og el-salg fhi de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr Den totale iirsproduktion har andraget M\Vh svarende til eii stigning på I i,1 % i ÜJrhold til sidste år Samtidig er der produceret 7. L kwh el, svarende til et fald på 29 % i forhold til sidstc år. Stigningen i varmeproduktionen (inkl nye forbrugere) svarer ti i stigningen i grad dagene, dcr er steget med 10,8 %, hvilket er 4,4 % højere end et norinalår Elproduktionen har i kortere perioder været præget af historiske høje priser på grund af en hård vinter i Norge og Sverige, samt omlægning af Sveriges atomkraft. 1 nogle timer har der været fra 890 kr./mwh og op til kr./ìvlwh. Vi har forsøgt at køre motordrijl, når de høje priser kom på spot markedet, og ellers produeeret varme på bio-olìekedlen i grundlast. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt m" gas til varmeproduktion på motorerne, m3 gas til el-produktion på motorerne, Im3 gas i naturgaskedelen, kg træpiller, kg bioolie samt kwh el verse andre fra salg af CO2 kvoter, som er tilovers ved anvendelse af biobrændsel, SaInt diudgør kr De samlede drijlsudgijìer er opgjort til kr og bruttooverskuddet er herejler kr mod et overskud på kr sidste år. Med et oprindeligt budgetteret bmttooverskud på kr , må vi igen konstatere, at rcsultatet er lidt for tilliedsstiiende. Budgetafvigelsen skyldes mersalget ved den kolde vinter (hvor en del af varmeprisen dækker faste omkostninger, som ikke stiger i samme grad) og at afskrivningerne igen var lavere end antaget. Varmeværkets liïn er variabelt forrentede, og derfor afhængige af den generelle renteudvikling i markedet. Vi har forsøgt at indregne rente ændringerne, men fbrventede ikke sa lave renter, så renteudgifterne er noget under budgettet med kr mod budgetteret kr Det samlede gasforbrug var på m", et fald på 20 %, mens træpileforbruget er steget med 18 (/(, og bio-olieforbruget steget med 55 % i og med at træpilefyret nu har kunnet køre hele drijlsåret, og elpriserne i perioder har været rimeligt lave i fbrhold til naturgaspriserne. er noget over budgettet med et forbrug på. kr mod budgettets kr , hvilket primært skyldes tab på varmekunder. Samtidig er indtægterne fra administration af fi'emmede værker dog større end budgetteret. Salg Varmesalget andrager MWh inkl eget f(jrbnig, svarende til en stigning pål3 % i forhold til sidste år. Tabet i må1cre og ste år. kan beregnes til 25,2 %, hvilket igen er en anelse mindre end sid- Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et overskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt. Da det imidlertid har været et år med mange småinvesteringer (nye målere etc.), er der samtidigt at reelt skattemæssigt underskud på kr så der er ingen skattebetaling. Den samlede cirkulerende vandmængde er steget med 18,7 (~/(' til m", vandmængden er steget noget mere end varmesalget. men da vi f(jrsøgsvis har sænket temperaturen n'a 79 til 76 grader, er tabet i ledningsnettet allgevel redueeret et helt procentpoint. er sammensat af MWh til eksisterende fbrbrugere og 62,3 MWh til 7 nyc Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1832 fbrbrugere. tjicevlb\terhousf(wper., II tjice\! AT RHOUSf(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andre meddelelser Det var nogle Ülltastisk udbytterige dage, hvor vi fik en masse der vil præge arbejdet den kommende tid. I år lå den højeste produktion tirsdag den 26. januar 2010 med en døgnproduktion på 287,3 MWh og en maksimal belastning på 15,2 MW på Bilesvej og 1,1 MW fra pileiyret. En eirkulerende vandmængde på 395 m3/time. UdetempeJ'turen var på minus 8,6 grader med en let vind. på motorer på kedel Biooliekedcl Pilefyr m3 gas/døgn m3 gas/døgn liter bioolie 76.0!vIWh varme 143,8 MWh varme 56,4 lviwh varme 25,5 MWh varme 14,4 lvwh varme og gode I løbet af 2. halvår har alle forbrugere også fået monteret automatisk a.læsning af måleren, og det var en fi:miøjelse at kunne gennemü"re årsa.læsningen på fil dage. Dette vil også i fìemtiden gøre bedre styring af økonomien mulig, da vi ohere kan m et overblik over det faktiske varmeforbrug og måske arbejde med mere varierende priser. Vi har hah et mindre uheld med træpilefyret, der ledte for varmt vand ud i ledningsnettet i forbindelse med en elfejl, med det ti følge, at to PI' stik på havnen sprang læk. Der er lagt flere alarmer ind i SRO systemet, så det ikke sker igen. Vi havde håbet at kunne tage nummcr 2 olietank i brug til bio-olie inden iyringssæsonen, men en kom i vejen og den tager tid at få behandlet. Miljøgodkendelsen kom den 1. december Så selvom vi kun har haft én bio-olie tank på liter, og har brugt 3 læs olie på ca liter om ugen i vinterproduktionen, har det været muligt at hæve produktionen med 35 ' '~ i f()rhold til sidste år. Den nyc unit til opvarmning af tank 2 blev færdig midt i marts I december opsagde Odsherred Forsyning formelt kontrakten om driften af vandf()rsyningen til eller ophør pr. 31/12 2()1 O. Det betyder at 2Y2 medarbejdere skal virksomhedsoverdrages ti lbage til Odsherred Forsyning. Senere kortsluttede en bryder ved Motor 1, og hele brydcr-installationen måtte udskiftes - en skade til over kr , som dog var dækket Disse uheld var heldigvis ikke årsag til nogen personskader. Vi har haft et varllebrud pô en stikledning og ejendomme har vi lukket f()r varmen og sikret Vi har desuden været ude at ke kunne termografere i det enkelte hus installationer. I en del tomme ved omløb. Vinteren var kold og lang, men sneen gjorde, at vi ikvi havde forventet. Der blev dog fundet tre utætheder. 1 m1\j måned allioldt bestyrelsen et 2Y2-dages skcllige eksperter og var rundt og besøgt, forskell ige anlæg:..... hvor vi holdt møder med for- COWls afdeling i Arhus med orientering om ieoiingsregistrering. simuog optiiiering af temperatur og vandflow i Løgstør Fjernvarme, et værk på vores størrelse, der både anvender træpiler, halm, gasmotorer og leverer fjernkøling, lige som de har Hiet overdraget områdets vandforsyning. Strandby I~jernvarme, der har et større solvarmeanlæg sammen med gasmotorer, og skal til at eksperimentere med lagring af solvarme. En orientering om gasmarkedet, prisdannelsen og gasbørserne Ih DONG. i\reon Solvarme, hvor vi så fabrikationen af solfangere og hørte om de forskellige tekniske udfordringer ved solfangere, samt fik geniiemgået H)rskellge andre værker og løs-. Møde med Lerche & Partnere aibrydeligheds-auktion og gasmarkeder.. Udvidet bestyrelsesmøde om solvarl1eplanlægningen og!vied en ny unit til opvanuning af bio-olie, indføring af Jjerna.læsning, en stor produktion pô flere måder i en lang vinter og Per som afløser for John pô værket er driftsôret forløbet med et resultat, vi alle kan være tilfredse med. Indsatsen omkring energispareaktiviteter er også kommet godt i gang, og vi har købt energiben'a mange lokale iiiitiativer. Kommuiien har gjort en stor indsats, og det er en se, når de penge der opkræves til energispareaktiviteterne også bliver kanaliseret tilbage til 10- kalområdet, i stedet for som tidligere typisk til fynske gartnerier. Til sidst skal lyde en stor tak til personalet for den indsats de har ydet det forløbne år. Både træog bioolìen er noget mere besværlige at arbejde med end "bare" at åbne for naturgassen, så der er trukket mange veksler på driftspersonalet, som stædigt bare VIL have tingene til at fungere optimalt til glæde for Den forventede iidvikliiig På budgettidspunktet LÔ gasprisen på et relativt lavt niveau, men konstant svagt stigende, så vi besluttede som noget nyt at fastlåse prisen for halvdelen af varmeproduktionen. tjice\1\ierhousf(wpers i tjice1werhousf(wpers II 7 8

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Øre pr. ml Udvikling i Den kolde vinter og det deraf større forbrug viste svagheden ved vores bndgetmodel, hvor en del af de faste omkostninger opkræves over forbnigsbidraget, og udsving i varmeforbruget således påvirker resultatet i uønsket grad. Vi har derfor besluttet at hæve Effektbidrnget (det faste aremed kr. 2,50 pr. m2 til k,.. 21,25 pr. m2 boligareal hhv. kr. i 0,63 pr. m2 erhvervsareal. /\.bonneiientsbidrnget fastholdes på kr. 750,00 alle priser inkl moms Den nye prissætning giver et prisfald på kj" 50/år : ~, (f;' Ønipr_ml ;190,0 Vi har haft forskellige rådgivere til at regne viderc på en solvarmeløsning i Nykøbing, og den optimale størrelse vil være på m2 solfangere med mulighed for udvidelse til når/hvis biobrændselspriseriie stiger væsentligt. Et solvarnieanlæg er en stor investering, så selv om selve varmekilden er gratis, ligger den samlede kostpris pr. produecret MWh på niveau med bioolìen og langt under naturgasscn, men da solvarmeanlægget produeerer mest når vi ikke behøver at bruge naturgas, skal det altså ses som en omkostningsneutralløsning med en høj profi, og med garanti tbr en rimelig produktionspris ì mange år. Ud fra forundersøgclserne vil vi nu udarbejde et konkret projekt til myndighedernes og generalíbrsamlingens godkendelse. 340,0 29D~O 240,0 190,0 Der har ì længere tid været et brøget vandtab fhi ledningsnettet, og dette stammer fì'a en lang række meget små utætheder, som isoleret set ikke kan findes før de hver især bliver til en "stor" skade. Vi vil deríbr målrettet udskifte større strækninger eller hele stikledninger i stedet for blot at fbretage en lokal reparation, når der viser sig en utæthed på en ældre vanneledning. liloji Til gengæld kunne vi ni rimelìge faste el-priser i de perioder hvor vi skal brugc varmen, så vi fastlåste både el-salget og el-prisen samt det gasforbrug og gasprisen som medgår hertil. Derved er indtægten ved motordriften sikret uanset om markedet går op eller ned. Vandforsyningen s farvel betydcr at der skal ansættes en smed til at indgå i den daglige drift og vagtordningen. Vi er dermed tilbage på den "gamle" bemanding th dengang vi fyrede med olie, og dette vil passe Ilnt med de tilbageværende opgaver. vied den ombyggede biooliekedel og den træpìlefyrede varniecentral pii plads, bliver omkring 50 'ìô af varmen produeeret på biomasse. Selvom gasprisernc redueeret væsentligt, fastholder leverandørerne af bioolie og træpijler næsten deres priser, så selvom der stadig er en væsentlìg besparelse, er den ikke så stor som tidlìgere. Alligevel kan prisen sænkes yderligere, så 1lVWh nu koster kr. 625,00 mod kr. 650 sidste år. Samtidig udskìles energispareaktiviteten, så der opkræves kr. 7,69 pr. VIWh i tilbagebetales til forbrugere (ellcr andre) med dokunienterede energimed et engangsbeløb på kr. 300 pr. sparet MW. CO2 kvote markedet er nu velfungercnde, og med vores satsning på bio-brændsler har vi et kvoteovcrskud, som bør kunne sælges for kr tjice\1mt RHOUSECWPERS II tjictw1terhouseßpers II 9 10

7 Led elses beretnin g Budget I (el(skl. moms) er lagt efter de sædvanlige principper, dog med udpræget varmeproduktion på bioolie og træpiljer, samt med en væsentlig indtægt fra salg af ovcrskydende CO2 kvoter. Resultatet er budgetteret med et mindre underskud, da de seneste års overskud har givet en ballast. dog har de mange investeringer givet behov for en kassekredit i store dele af, ret. Nettoomsætning ink! i 1.96 P ro d u kti o ns o 11 kostu in g e i. Køb af naturgas, bio-olie og træpiijer Hensat til solvarmeprojektering Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger Bnittoresultat Andre indtægter A d m ini s trati o nsomk o s tn inger Hesultat før finansielle poster Finansielle indtægter Renter af indestående Andre Jfinansielle udgifer Renter af langfristet gæld i\iidre renteudgifter Resultat føi' skiit Skat af årets resultat Arets resnltat -2(,.055 tjice\iwerhouse(wpers II Led elses beretnin g Investeriiigsplaii Dcr skal udarbejdes et placering. for et m2 solvarmeanlæg og sikre os en vclegnet så det sker mere automatisk, samt udbygning af værkets sikkerhed i njrbindelse med strømsvigt, som man forventer vil ske hyppigere i tì'enitiden. af gamle/svage stiklednin!ær og hovedledningsstrækningcr. der ikke var omfattet for 15 år siden. Herudover bliver der behov for en bil til den nye medarbejder, og der skal etableres nye hovedledninger til det nybyggeri, der matte komme. I nye udstykninger og forsyningsområder er ledningerne omfattet af reglerne om betaling afbyggemodningsbidrag og derfor omkostningsneutrak. På bestyrelsens vegne Rene tjicei,jk\terhousf(wpers ri 12

8 Regnskabspraksis Regnskabspraksis Regnslmbsgrundlag Odlejningscjendomme måles til kostpriser. Der er ikke eiler årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra regnskabsklasse C er tilanvendelse af beskrivelse arden ((:irventede udvikling i ledelsesberetning og udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, drillsmateriel og inventar måles til kostpiis med fìadrag af akumulcrede afskrivninger. Af~krivninger foretages lineært over forventet brugsperiode: Resu Ita topgøreisen 1ndtægtskriteriuin omfatter årets Üiktiske salg året er sammenfaldende. til og varme- Tekniske anlæg og maskiner Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. samt avancc og tab vcd løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under 50 år 5-30 år Salg af el omfatter årets faktiske produktion. Varebclioldiiinger PnidulÜionsoinkostningel' Varebeholdninger måles til indeholder ((miden køb køstninger heninder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgiller indeholder renter og kurstab. bio-olie og træpiller indirekte om- Tilgodehavender vannebidrag el' opgjort under hcnsyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligteiser Langfìistet gæld indr,'gnes til kostprisen pil Balancen I' en g estrø niso p gøreis e Selskabsskat og udskudt skat Arets skat. som bestl\r af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, med den del, der kan henføres til årets resultat. opstilles eller den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømsopgørelscn viser selskabets pengestrømmc for året, opdelt på Jrnansieringsaktivitet, samt hvorledes pengestrømme har påvirket årets likvider. og Aktuelle i balaneen som kortll'stet gæld i det der ikke el' heraf Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balaneen som en hensættelse. Den udskuclte skatteforer indregnet som skatten af midlertidige I\)rskelle. Den udskudte skattef()rpligtelse er beregnet med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i komniende års lylatedelle anlægsaktiver Egenkapital i overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en overjøiie resultater. Selskabet er omfattet skud og underskud skiil indregnes i de kommende års henned indgå i denne beregning for de kommende år. Grundlaget for beregning af de kommende års kan ikke udledes består af hvoraf det fremgår, at overvil i overensstemmelse Grunde måles til Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af~krivniiigcr. tjiceviaerhousf(copes I!l ICEVIATrRIIOUSE(PERS I m" mikn!iij/p xi w rm"v",tk l mliij?(jij! In f\rrhmto f''/owirlvl' (li'wmmwt loil) JOrJocÙn Iro

9 Resultatopgørelse 1. juli - 30, juni Nettoomsætning Prod ukti onso mk o stninger Bruttoresultat Andre indtægter Admini strationsomkostninger Resiiltat føl' tinansieile poster Finansielle indtægter Finansielle udgiler Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resu Itii tdispoiieriiig Overført Üa tidligerc år Arets resultat Til disposition som foreslås ÜirdeIt således: Overl11rsel til næste år 1,'onlelt tjlcewaterhouseßpers II Balance 30. juni Note 2009/ /09 Aktiver 2 Note 2009/ / Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner 26.4J 1. I J Materielle anlægsaktivei' , l43.5J Anlægsaktiver J Varebeholdninger Tilgodehavender t 'a salg Andre tigodehavender ~ Likvide OinsætningsJlktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodebavender beholdninger Aktiver ( J tjlcevaterhousf(wpers II J6

10 Balance 30. juni Passiver Overførsel til næste iii': Saldo I. juli 2009 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Ilensatte forpligtelsei' Langfristede gældsforpligtelsei' Kortfristet del af prioritetsgæld B ankgæl d Skyldige årsaüegninger Kreditorer Selskabsskat 2009/l O Selskabsskat 2008/09 Anden gæld Koi.tfristede gældsforpligtelser Gæld I'assivei' Eventualposter og øvrige økonomiske Sikkerhedsstilelser nw. tjicewaterhousf(wpers II Note Jl /l O 2008/ tY Y L ~ Y O O Peiigestrømsopgørelse Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat 2009/ / Ændring i Ændring i tilgodehavender Ændring i skyldigt Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Æiidiing i forlidmodt iget Ændring i selskabsskat Kapitalfreiiskaffelse fra ddftcn GlUnde og Tekniske og maskiner Kapitalanvcndelse til investedngcr ~ O Afdrag på gæld til Kommunekredit Kapitalaiiveiidelsc til filulisiering og afdrag Ændring i likvider Likvider 1. Likvider 30. juni Likvider speeifkeres således: Likvider Bankgæld Likvider og bankgæld 30. juni Y l.y O tjicevvaèrliousf(wpers II 18

11 Noter ti årsrapportcii Nettooiisætning 2009/10 Fast afgift Salg af el Produktionsomkostninger Køb af naturgas, bio-olie og Øvrige produktionsomkostninger i 31J Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut Andre renteindtægter Finansielle udgifter Renter langfristet gæld Andre renteudgifter tjlcta,weri10usf(wpers II 2008/ i () Noter til årsrapportcn 5 Skat af årets resultat Betalt a eonto skat indeværende regnskabsår Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt skat Skat af årets resultat 6 Materielle iinlægsaktiver Kostpris i. juli Arets tilgang Kostpris 30. i\.fskrivninger 1. juli Arets afskrivning 30. juni Regnskiibsnuessig værdi 30..juni Afskrivninger er udgiftsført under tjlctvvaiérllouseßpers i 2009/ / O Grunde og bygninger Tekniske og maskiner

12 Noter til årsrapporten 7 Tilgodchavendc fra salg 2009/10 Tilgodehavende ih salg Hensættelse til tab på debitorer Hensættelse til udskudt skat IVlaterielle anlægsaktiver Hensættelser O Aktuel skattesats 25(~'fJ 9 Prioritetsgæld der Ü)rfaldcr 2-5 år der Ü)rÜilder efter mere end 5 ir gæld Afdrag der forfalder inden i år Mediirbejderforhold Lønninger og gager vederlag tb bestyrelsen der er udgiftsført således: Prod uktionsomkostni nger /\ d mi n i strati onso ni k o stn inger tjicewat RHousf(wms II 2008/ (~/h Noter til års rapporten 11 Evciitualposter og øvrige økonomiskc forpligtelser 12 måneder Leasingiorpligtelser lhi operationel1easing: Samlede Inden for J år vedrørcnde operationel Forventede restværdier ved koiitrakternes udløb 12 Sikkerhedsstilejser mv. Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har Odsheued Kommune afgivet kommunegaranti. 2(i!') _ JO ÓrskO! ro'r(jpri)/ï~r'ldrs/'appl)r/ )OOV!O 101'!.xlslrlOlajul'hp tjlc/w1terhousf(wpers I!

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13. 1 CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Årsrapport for 2012/13 1 CVR-nr. 28 03 26 17 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning x Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nykøbing Sjælland Varmeværk

Nykøbing Sjælland Varmeværk fjce\7jrhouse(mpers al PriCCWll lerh olisccoopers Statsautoriseret Rcvìsionsakticselskab Alilgadc 63 4300 Holbæk Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-ni-. 46 9l 79 28 Ársrapport 2006/07 43. regnskabsår

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME

LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME LEMVIG VARMEVÆRK A.m.b.A. FJERNVARME Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 17. september 2012 kl. 19.30 i Lemvig Idræts- og kulturcenter, Kultursalen 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Hundested Varmeværk A.m.b.a.

Hundested Varmeværk A.m.b.a. Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14, 3390 Hundested CVR-nr. 32 72 03 15 Årsrapport for 2013/14 49. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. oktober 2014... dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A.

SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. SALTUM FJERNVARME- VÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2006/07 Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. (+45) 98 18 33 33 Fax (+45) 98 18 09 08 E-mail: aalborg@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen

Generalforsamling 20.09.12. Velkommen Generalforsamling 20.09.12 Velkommen Generalforsamling 20.09.12 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A.

ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ARDEN VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 Generalforsamling: Afholdes torsdag den 13. november 2008 kl. 19.30 i Kulturhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3.

Læs mere

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18)

Dronninglund Fjernvarme A.m.b.A. (CVR-nr. 12 23 34 18) (CVR-nr. 12 23 34 18) Årsrapport for 2010/11 Andelshaverne indbydes hermed til selskabets ordinære G E N E R A L F O R S A M L I N G som afholdes på Dronninglund Hotel, Dronninglund, tirsdag den 27. september

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014/15 54. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2014/15. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

pwc Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent

pwc Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent pwc Nykøbing Varmeværk Sjælland a.m.b.a. CVR-nr. 46 91 79 28 Årsrapport 2010/11 47. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/10 2011 Dirigent i PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen

Generalforsamling 18.09.13. Velkommen Generalforsamling 18.09.13 Velkommen Generalforsamling 18.09.13 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3. Den reviderede årsrapport efter regnskabsloven

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere