Nykøbing Sjælland Varmeværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjcewt RHOusE(mPERS ri Stiiisnutorîserct Indholdsfortegnelse Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Holbæk E~niiìÎl: lioiii Telefon +45 Telefax +.: :DOI Den revisors 2 Side 4 CVR-nr Leclelsesberetnîng 5 Ársrapport 2009/ regnskabsår , Balance 30, 16 Pengestrømsopgørelse 18 N oter til 19 Ãrsrapporten er ftemlagt og selskabets ordinære generalforsamlìng den Dirigent tjicevlaterhousf(wpersi!

2 Ledelsespå tegnin g Den uafliængige revisors påtegning har dags dato behandlet og godkendt årsrappoiien for regnskabsåret l, juli juni 2010 f()r Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b,a, er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30, juni 20 i O samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 20091J O, BestYlelse indstiles til generalforsamlingens godkendelse, Sj" den 12. augusl 2010 Til andelshaverne i Nykøbing Sj. Varmeværl, a.m.b.a. Vi har revideret , juli 20 L O, ee, pengestrør retningen, der for Nykøbing Sj, Varmeværk a,m,b,a for regnskabsåret l, juli omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, bal anefter årsregnskabsloven, Ledelsesbe- og noter, er omfàttet af revisionen, atlægges årsregnskabsloven, Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og atlægge et overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at skab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlìnfoimatiol1, uanset om skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omüitter endvidere valg og anvendelse og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er dighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret fbr at udarbejde en der en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, der et retvisende bilede i et årsregnen hensigtsefter omstænder indehol- Rene Pape törmand Holger Wittroek Robert Krogsgaard næsthirmand sekre.tær Revisors ansvar og den udførte revisioii Vores ansvar er at udtrykke cn konklusion om årsregiiskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overcnsstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, al vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik nå at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune kommunerepræsentant Mikkel Henriksen kommunerepræsentant En revision omlbtter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anü)j't i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger afrevisors vurdering, heniider vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfonmltion i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bilede med henblik på at udfc)rme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabser passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede iiræsentation af Det er vores vores at del revisioiisbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for Revisionen har ikke anledning til forbehold, tjicevva7èrhousf(wpers II tjlcehiaerhousecwpers II 2

3 Den uatliængige revisors påtegning Selskabsoplysuiuger Konklusion Det er vores opüittelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stiling pr. 3 O. juni 20 lo samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I. juli juli 20 L Oi overensstemmelse med årsregl1skabsloven. Selskabet ljdtillelse om ledelsesberetningen Vi har i hcnhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsc med årsregnskabet. Bestyrelse Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af dct i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke udtale os herom. Holbæk, den 12. august 2010 PrieewaterholiseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisor Jette Jenscn statsautoriseret revisor Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Pengeinstitut prìlclwatrrhousecwi'ers II tjice\?4ter//ousf(wpeiis(i 3 Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Bilesvej 8-j O 4500 Nykøbing Sj. Rene Pape Holger Wittrock (næstiorniand) Robert Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune Mild(el Henriksen Ahlgade Holbæk Danske Bank AiS Sj. 4

4 Ledelsesberetning Det faste l)l(lrag er kr i. Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivìtet bestiïr i produktion og salg affjernvarme og el Udvikling i regnskabsåret Produktioii Resultat med et kr og Det inkl faste kr ekskl moms. ved statstilskud og el-salg fhi de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr Den totale iirsproduktion har andraget M\Vh svarende til eii stigning på I i,1 % i ÜJrhold til sidste år Samtidig er der produceret 7. L kwh el, svarende til et fald på 29 % i forhold til sidstc år. Stigningen i varmeproduktionen (inkl nye forbrugere) svarer ti i stigningen i grad dagene, dcr er steget med 10,8 %, hvilket er 4,4 % højere end et norinalår Elproduktionen har i kortere perioder været præget af historiske høje priser på grund af en hård vinter i Norge og Sverige, samt omlægning af Sveriges atomkraft. 1 nogle timer har der været fra 890 kr./mwh og op til kr./ìvlwh. Vi har forsøgt at køre motordrijl, når de høje priser kom på spot markedet, og ellers produeeret varme på bio-olìekedlen i grundlast. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt m" gas til varmeproduktion på motorerne, m3 gas til el-produktion på motorerne, Im3 gas i naturgaskedelen, kg træpiller, kg bioolie samt kwh el verse andre fra salg af CO2 kvoter, som er tilovers ved anvendelse af biobrændsel, SaInt diudgør kr De samlede drijlsudgijìer er opgjort til kr og bruttooverskuddet er herejler kr mod et overskud på kr sidste år. Med et oprindeligt budgetteret bmttooverskud på kr , må vi igen konstatere, at rcsultatet er lidt for tilliedsstiiende. Budgetafvigelsen skyldes mersalget ved den kolde vinter (hvor en del af varmeprisen dækker faste omkostninger, som ikke stiger i samme grad) og at afskrivningerne igen var lavere end antaget. Varmeværkets liïn er variabelt forrentede, og derfor afhængige af den generelle renteudvikling i markedet. Vi har forsøgt at indregne rente ændringerne, men fbrventede ikke sa lave renter, så renteudgifterne er noget under budgettet med kr mod budgetteret kr Det samlede gasforbrug var på m", et fald på 20 %, mens træpileforbruget er steget med 18 (/(, og bio-olieforbruget steget med 55 % i og med at træpilefyret nu har kunnet køre hele drijlsåret, og elpriserne i perioder har været rimeligt lave i fbrhold til naturgaspriserne. er noget over budgettet med et forbrug på. kr mod budgettets kr , hvilket primært skyldes tab på varmekunder. Samtidig er indtægterne fra administration af fi'emmede værker dog større end budgetteret. Salg Varmesalget andrager MWh inkl eget f(jrbnig, svarende til en stigning pål3 % i forhold til sidste år. Tabet i må1cre og ste år. kan beregnes til 25,2 %, hvilket igen er en anelse mindre end sid- Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et overskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt. Da det imidlertid har været et år med mange småinvesteringer (nye målere etc.), er der samtidigt at reelt skattemæssigt underskud på kr så der er ingen skattebetaling. Den samlede cirkulerende vandmængde er steget med 18,7 (~/(' til m", vandmængden er steget noget mere end varmesalget. men da vi f(jrsøgsvis har sænket temperaturen n'a 79 til 76 grader, er tabet i ledningsnettet allgevel redueeret et helt procentpoint. er sammensat af MWh til eksisterende fbrbrugere og 62,3 MWh til 7 nyc Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1832 fbrbrugere. tjicevlb\terhousf(wper., II tjice\! AT RHOUSf(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andre meddelelser Det var nogle Ülltastisk udbytterige dage, hvor vi fik en masse der vil præge arbejdet den kommende tid. I år lå den højeste produktion tirsdag den 26. januar 2010 med en døgnproduktion på 287,3 MWh og en maksimal belastning på 15,2 MW på Bilesvej og 1,1 MW fra pileiyret. En eirkulerende vandmængde på 395 m3/time. UdetempeJ'turen var på minus 8,6 grader med en let vind. på motorer på kedel Biooliekedcl Pilefyr m3 gas/døgn m3 gas/døgn liter bioolie 76.0!vIWh varme 143,8 MWh varme 56,4 lviwh varme 25,5 MWh varme 14,4 lvwh varme og gode I løbet af 2. halvår har alle forbrugere også fået monteret automatisk a.læsning af måleren, og det var en fi:miøjelse at kunne gennemü"re årsa.læsningen på fil dage. Dette vil også i fìemtiden gøre bedre styring af økonomien mulig, da vi ohere kan m et overblik over det faktiske varmeforbrug og måske arbejde med mere varierende priser. Vi har hah et mindre uheld med træpilefyret, der ledte for varmt vand ud i ledningsnettet i forbindelse med en elfejl, med det ti følge, at to PI' stik på havnen sprang læk. Der er lagt flere alarmer ind i SRO systemet, så det ikke sker igen. Vi havde håbet at kunne tage nummcr 2 olietank i brug til bio-olie inden iyringssæsonen, men en kom i vejen og den tager tid at få behandlet. Miljøgodkendelsen kom den 1. december Så selvom vi kun har haft én bio-olie tank på liter, og har brugt 3 læs olie på ca liter om ugen i vinterproduktionen, har det været muligt at hæve produktionen med 35 ' '~ i f()rhold til sidste år. Den nyc unit til opvarmning af tank 2 blev færdig midt i marts I december opsagde Odsherred Forsyning formelt kontrakten om driften af vandf()rsyningen til eller ophør pr. 31/12 2()1 O. Det betyder at 2Y2 medarbejdere skal virksomhedsoverdrages ti lbage til Odsherred Forsyning. Senere kortsluttede en bryder ved Motor 1, og hele brydcr-installationen måtte udskiftes - en skade til over kr , som dog var dækket Disse uheld var heldigvis ikke årsag til nogen personskader. Vi har haft et varllebrud pô en stikledning og ejendomme har vi lukket f()r varmen og sikret Vi har desuden været ude at ke kunne termografere i det enkelte hus installationer. I en del tomme ved omløb. Vinteren var kold og lang, men sneen gjorde, at vi ikvi havde forventet. Der blev dog fundet tre utætheder. 1 m1\j måned allioldt bestyrelsen et 2Y2-dages skcllige eksperter og var rundt og besøgt, forskell ige anlæg:..... hvor vi holdt møder med for- COWls afdeling i Arhus med orientering om ieoiingsregistrering. simuog optiiiering af temperatur og vandflow i Løgstør Fjernvarme, et værk på vores størrelse, der både anvender træpiler, halm, gasmotorer og leverer fjernkøling, lige som de har Hiet overdraget områdets vandforsyning. Strandby I~jernvarme, der har et større solvarmeanlæg sammen med gasmotorer, og skal til at eksperimentere med lagring af solvarme. En orientering om gasmarkedet, prisdannelsen og gasbørserne Ih DONG. i\reon Solvarme, hvor vi så fabrikationen af solfangere og hørte om de forskellige tekniske udfordringer ved solfangere, samt fik geniiemgået H)rskellge andre værker og løs-. Møde med Lerche & Partnere aibrydeligheds-auktion og gasmarkeder.. Udvidet bestyrelsesmøde om solvarl1eplanlægningen og!vied en ny unit til opvanuning af bio-olie, indføring af Jjerna.læsning, en stor produktion pô flere måder i en lang vinter og Per som afløser for John pô værket er driftsôret forløbet med et resultat, vi alle kan være tilfredse med. Indsatsen omkring energispareaktiviteter er også kommet godt i gang, og vi har købt energiben'a mange lokale iiiitiativer. Kommuiien har gjort en stor indsats, og det er en se, når de penge der opkræves til energispareaktiviteterne også bliver kanaliseret tilbage til 10- kalområdet, i stedet for som tidligere typisk til fynske gartnerier. Til sidst skal lyde en stor tak til personalet for den indsats de har ydet det forløbne år. Både træog bioolìen er noget mere besværlige at arbejde med end "bare" at åbne for naturgassen, så der er trukket mange veksler på driftspersonalet, som stædigt bare VIL have tingene til at fungere optimalt til glæde for Den forventede iidvikliiig På budgettidspunktet LÔ gasprisen på et relativt lavt niveau, men konstant svagt stigende, så vi besluttede som noget nyt at fastlåse prisen for halvdelen af varmeproduktionen. tjice\1\ierhousf(wpers i tjice1werhousf(wpers II 7 8

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Øre pr. ml Udvikling i Den kolde vinter og det deraf større forbrug viste svagheden ved vores bndgetmodel, hvor en del af de faste omkostninger opkræves over forbnigsbidraget, og udsving i varmeforbruget således påvirker resultatet i uønsket grad. Vi har derfor besluttet at hæve Effektbidrnget (det faste aremed kr. 2,50 pr. m2 til k,.. 21,25 pr. m2 boligareal hhv. kr. i 0,63 pr. m2 erhvervsareal. /\.bonneiientsbidrnget fastholdes på kr. 750,00 alle priser inkl moms Den nye prissætning giver et prisfald på kj" 50/år : ~, (f;' Ønipr_ml ;190,0 Vi har haft forskellige rådgivere til at regne viderc på en solvarmeløsning i Nykøbing, og den optimale størrelse vil være på m2 solfangere med mulighed for udvidelse til når/hvis biobrændselspriseriie stiger væsentligt. Et solvarnieanlæg er en stor investering, så selv om selve varmekilden er gratis, ligger den samlede kostpris pr. produecret MWh på niveau med bioolìen og langt under naturgasscn, men da solvarmeanlægget produeerer mest når vi ikke behøver at bruge naturgas, skal det altså ses som en omkostningsneutralløsning med en høj profi, og med garanti tbr en rimelig produktionspris ì mange år. Ud fra forundersøgclserne vil vi nu udarbejde et konkret projekt til myndighedernes og generalíbrsamlingens godkendelse. 340,0 29D~O 240,0 190,0 Der har ì længere tid været et brøget vandtab fhi ledningsnettet, og dette stammer fì'a en lang række meget små utætheder, som isoleret set ikke kan findes før de hver især bliver til en "stor" skade. Vi vil deríbr målrettet udskifte større strækninger eller hele stikledninger i stedet for blot at fbretage en lokal reparation, når der viser sig en utæthed på en ældre vanneledning. liloji Til gengæld kunne vi ni rimelìge faste el-priser i de perioder hvor vi skal brugc varmen, så vi fastlåste både el-salget og el-prisen samt det gasforbrug og gasprisen som medgår hertil. Derved er indtægten ved motordriften sikret uanset om markedet går op eller ned. Vandforsyningen s farvel betydcr at der skal ansættes en smed til at indgå i den daglige drift og vagtordningen. Vi er dermed tilbage på den "gamle" bemanding th dengang vi fyrede med olie, og dette vil passe Ilnt med de tilbageværende opgaver. vied den ombyggede biooliekedel og den træpìlefyrede varniecentral pii plads, bliver omkring 50 'ìô af varmen produeeret på biomasse. Selvom gasprisernc redueeret væsentligt, fastholder leverandørerne af bioolie og træpijler næsten deres priser, så selvom der stadig er en væsentlìg besparelse, er den ikke så stor som tidlìgere. Alligevel kan prisen sænkes yderligere, så 1lVWh nu koster kr. 625,00 mod kr. 650 sidste år. Samtidig udskìles energispareaktiviteten, så der opkræves kr. 7,69 pr. VIWh i tilbagebetales til forbrugere (ellcr andre) med dokunienterede energimed et engangsbeløb på kr. 300 pr. sparet MW. CO2 kvote markedet er nu velfungercnde, og med vores satsning på bio-brændsler har vi et kvoteovcrskud, som bør kunne sælges for kr tjice\1mt RHOUSECWPERS II tjictw1terhouseßpers II 9 10

7 Led elses beretnin g Budget I (el(skl. moms) er lagt efter de sædvanlige principper, dog med udpræget varmeproduktion på bioolie og træpiljer, samt med en væsentlig indtægt fra salg af ovcrskydende CO2 kvoter. Resultatet er budgetteret med et mindre underskud, da de seneste års overskud har givet en ballast. dog har de mange investeringer givet behov for en kassekredit i store dele af, ret. Nettoomsætning ink! i 1.96 P ro d u kti o ns o 11 kostu in g e i. Køb af naturgas, bio-olie og træpiijer Hensat til solvarmeprojektering Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger Bnittoresultat Andre indtægter A d m ini s trati o nsomk o s tn inger Hesultat før finansielle poster Finansielle indtægter Renter af indestående Andre Jfinansielle udgifer Renter af langfristet gæld i\iidre renteudgifter Resultat føi' skiit Skat af årets resultat Arets resnltat -2(,.055 tjice\iwerhouse(wpers II Led elses beretnin g Investeriiigsplaii Dcr skal udarbejdes et placering. for et m2 solvarmeanlæg og sikre os en vclegnet så det sker mere automatisk, samt udbygning af værkets sikkerhed i njrbindelse med strømsvigt, som man forventer vil ske hyppigere i tì'enitiden. af gamle/svage stiklednin!ær og hovedledningsstrækningcr. der ikke var omfattet for 15 år siden. Herudover bliver der behov for en bil til den nye medarbejder, og der skal etableres nye hovedledninger til det nybyggeri, der matte komme. I nye udstykninger og forsyningsområder er ledningerne omfattet af reglerne om betaling afbyggemodningsbidrag og derfor omkostningsneutrak. På bestyrelsens vegne Rene tjicei,jk\terhousf(wpers ri 12

8 Regnskabspraksis Regnskabspraksis Regnslmbsgrundlag Odlejningscjendomme måles til kostpriser. Der er ikke eiler årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra regnskabsklasse C er tilanvendelse af beskrivelse arden ((:irventede udvikling i ledelsesberetning og udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, drillsmateriel og inventar måles til kostpiis med fìadrag af akumulcrede afskrivninger. Af~krivninger foretages lineært over forventet brugsperiode: Resu Ita topgøreisen 1ndtægtskriteriuin omfatter årets Üiktiske salg året er sammenfaldende. til og varme- Tekniske anlæg og maskiner Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. samt avancc og tab vcd løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under 50 år 5-30 år Salg af el omfatter årets faktiske produktion. Varebclioldiiinger PnidulÜionsoinkostningel' Varebeholdninger måles til indeholder ((miden køb køstninger heninder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgiller indeholder renter og kurstab. bio-olie og træpiller indirekte om- Tilgodehavender vannebidrag el' opgjort under hcnsyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligteiser Langfìistet gæld indr,'gnes til kostprisen pil Balancen I' en g estrø niso p gøreis e Selskabsskat og udskudt skat Arets skat. som bestl\r af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, med den del, der kan henføres til årets resultat. opstilles eller den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømsopgørelscn viser selskabets pengestrømmc for året, opdelt på Jrnansieringsaktivitet, samt hvorledes pengestrømme har påvirket årets likvider. og Aktuelle i balaneen som kortll'stet gæld i det der ikke el' heraf Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balaneen som en hensættelse. Den udskuclte skatteforer indregnet som skatten af midlertidige I\)rskelle. Den udskudte skattef()rpligtelse er beregnet med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i komniende års lylatedelle anlægsaktiver Egenkapital i overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en overjøiie resultater. Selskabet er omfattet skud og underskud skiil indregnes i de kommende års henned indgå i denne beregning for de kommende år. Grundlaget for beregning af de kommende års kan ikke udledes består af hvoraf det fremgår, at overvil i overensstemmelse Grunde måles til Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af~krivniiigcr. tjiceviaerhousf(copes I!l ICEVIATrRIIOUSE(PERS I m" mikn!iij/p xi w rm"v",tk l mliij?(jij! In f\rrhmto f''/owirlvl' (li'wmmwt loil) JOrJocÙn Iro

9 Resultatopgørelse 1. juli - 30, juni Nettoomsætning Prod ukti onso mk o stninger Bruttoresultat Andre indtægter Admini strationsomkostninger Resiiltat føl' tinansieile poster Finansielle indtægter Finansielle udgiler Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resu Itii tdispoiieriiig Overført Üa tidligerc år Arets resultat Til disposition som foreslås ÜirdeIt således: Overl11rsel til næste år 1,'onlelt tjlcewaterhouseßpers II Balance 30. juni Note 2009/ /09 Aktiver 2 Note 2009/ / Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner 26.4J 1. I J Materielle anlægsaktivei' , l43.5J Anlægsaktiver J Varebeholdninger Tilgodehavender t 'a salg Andre tigodehavender ~ Likvide OinsætningsJlktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodebavender beholdninger Aktiver ( J tjlcevaterhousf(wpers II J6

10 Balance 30. juni Passiver Overførsel til næste iii': Saldo I. juli 2009 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Ilensatte forpligtelsei' Langfristede gældsforpligtelsei' Kortfristet del af prioritetsgæld B ankgæl d Skyldige årsaüegninger Kreditorer Selskabsskat 2009/l O Selskabsskat 2008/09 Anden gæld Koi.tfristede gældsforpligtelser Gæld I'assivei' Eventualposter og øvrige økonomiske Sikkerhedsstilelser nw. tjicewaterhousf(wpers II Note Jl /l O 2008/ tY Y L ~ Y O O Peiigestrømsopgørelse Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat 2009/ / Ændring i Ændring i tilgodehavender Ændring i skyldigt Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Æiidiing i forlidmodt iget Ændring i selskabsskat Kapitalfreiiskaffelse fra ddftcn GlUnde og Tekniske og maskiner Kapitalanvcndelse til investedngcr ~ O Afdrag på gæld til Kommunekredit Kapitalaiiveiidelsc til filulisiering og afdrag Ændring i likvider Likvider 1. Likvider 30. juni Likvider speeifkeres således: Likvider Bankgæld Likvider og bankgæld 30. juni Y l.y O tjicevvaèrliousf(wpers II 18

11 Noter ti årsrapportcii Nettooiisætning 2009/10 Fast afgift Salg af el Produktionsomkostninger Køb af naturgas, bio-olie og Øvrige produktionsomkostninger i 31J Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut Andre renteindtægter Finansielle udgifter Renter langfristet gæld Andre renteudgifter tjlcta,weri10usf(wpers II 2008/ i () Noter til årsrapportcn 5 Skat af årets resultat Betalt a eonto skat indeværende regnskabsår Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt skat Skat af årets resultat 6 Materielle iinlægsaktiver Kostpris i. juli Arets tilgang Kostpris 30. i\.fskrivninger 1. juli Arets afskrivning 30. juni Regnskiibsnuessig værdi 30..juni Afskrivninger er udgiftsført under tjlctvvaiérllouseßpers i 2009/ / O Grunde og bygninger Tekniske og maskiner

12 Noter til årsrapporten 7 Tilgodchavendc fra salg 2009/10 Tilgodehavende ih salg Hensættelse til tab på debitorer Hensættelse til udskudt skat IVlaterielle anlægsaktiver Hensættelser O Aktuel skattesats 25(~'fJ 9 Prioritetsgæld der Ü)rfaldcr 2-5 år der Ü)rÜilder efter mere end 5 ir gæld Afdrag der forfalder inden i år Mediirbejderforhold Lønninger og gager vederlag tb bestyrelsen der er udgiftsført således: Prod uktionsomkostni nger /\ d mi n i strati onso ni k o stn inger tjicewat RHousf(wms II 2008/ (~/h Noter til års rapporten 11 Evciitualposter og øvrige økonomiskc forpligtelser 12 måneder Leasingiorpligtelser lhi operationel1easing: Samlede Inden for J år vedrørcnde operationel Forventede restværdier ved koiitrakternes udløb 12 Sikkerhedsstilejser mv. Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har Odsheued Kommune afgivet kommunegaranti. 2(i!') _ JO ÓrskO! ro'r(jpri)/ï~r'ldrs/'appl)r/ )OOV!O 101'!.xlslrlOlajul'hp tjlc/w1terhousf(wpers I!

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning ÅRSRAPPORT 2007 2008 Hjørring Varmeforsyning INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Henrik Estrup Energidirektør

Henrik Estrup Energidirektør Årsberetning 2013 FORORD ØKONOMISK ANSVARLIGHED OG FORRETNINGSORIENTERING Nukissiorfiits resultat for 2013 er på et meget tilfredsstillende niveau. For tredje år i træk opnår vi et positivt resultat.

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår

Årsrapport 2011. 40. regnskabsår Årsrapport 2011 40. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Ny maskine fremtidssikrer Bornholms Valsemølle Lån på 950.000 kr. i Bornholms Erhvervsfond gjorde det muligt at købe ny pakkemaskine

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere