Nykøbing Sjælland Varmeværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nykøbing Sjælland Varmeværk"

Transkript

1 fjcewt RHOusE(mPERS ri Stiiisnutorîserct Indholdsfortegnelse Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Holbæk E~niiìÎl: lioiii Telefon +45 Telefax +.: :DOI Den revisors 2 Side 4 CVR-nr Leclelsesberetnîng 5 Ársrapport 2009/ regnskabsår , Balance 30, 16 Pengestrømsopgørelse 18 N oter til 19 Ãrsrapporten er ftemlagt og selskabets ordinære generalforsamlìng den Dirigent tjicevlaterhousf(wpersi!

2 Ledelsespå tegnin g Den uafliængige revisors påtegning har dags dato behandlet og godkendt årsrappoiien for regnskabsåret l, juli juni 2010 f()r Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b,a, er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, giver efter vores opfattelse et retvisende bilede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30, juni 20 i O samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 20091J O, BestYlelse indstiles til generalforsamlingens godkendelse, Sj" den 12. augusl 2010 Til andelshaverne i Nykøbing Sj. Varmeværl, a.m.b.a. Vi har revideret , juli 20 L O, ee, pengestrør retningen, der for Nykøbing Sj, Varmeværk a,m,b,a for regnskabsåret l, juli omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, bal anefter årsregnskabsloven, Ledelsesbe- og noter, er omfàttet af revisionen, atlægges årsregnskabsloven, Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og atlægge et overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at skab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlìnfoimatiol1, uanset om skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omüitter endvidere valg og anvendelse og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er dighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret fbr at udarbejde en der en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven, der et retvisende bilede i et årsregnen hensigtsefter omstænder indehol- Rene Pape törmand Holger Wittroek Robert Krogsgaard næsthirmand sekre.tær Revisors ansvar og den udførte revisioii Vores ansvar er at udtrykke cn konklusion om årsregiiskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overcnsstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, al vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik nå at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune kommunerepræsentant Mikkel Henriksen kommunerepræsentant En revision omlbtter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anü)j't i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger afrevisors vurdering, heniider vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinfonmltion i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende bilede med henblik på at udfc)rme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillngtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabser passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede iiræsentation af Det er vores vores at del revisioiisbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for Revisionen har ikke anledning til forbehold, tjicevva7èrhousf(wpers II tjlcehiaerhousecwpers II 2

3 Den uatliængige revisors påtegning Selskabsoplysuiuger Konklusion Det er vores opüittelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stiling pr. 3 O. juni 20 lo samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret I. juli juli 20 L Oi overensstemmelse med årsregl1skabsloven. Selskabet ljdtillelse om ledelsesberetningen Vi har i hcnhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelsc med årsregnskabet. Bestyrelse Supplerende oplysninger Vi har ikke foretaget revision af dct i ledelsesberetningen viste budget, og vi kan derfor ikke udtale os herom. Holbæk, den 12. august 2010 PrieewaterholiseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Revisor Jette Jenscn statsautoriseret revisor Benny Lundgaard statsautoriseret revisor Pengeinstitut prìlclwatrrhousecwi'ers II tjice\?4ter//ousf(wpeiis(i 3 Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. Bilesvej 8-j O 4500 Nykøbing Sj. Rene Pape Holger Wittrock (næstiorniand) Robert Ib Christiansen Per Christansen John Hedbak Rudy Rune Mild(el Henriksen Ahlgade Holbæk Danske Bank AiS Sj. 4

4 Ledelsesberetning Det faste l)l(lrag er kr i. Hovedaktivitet Fjernvarmeværkets hovedaktivìtet bestiïr i produktion og salg affjernvarme og el Udvikling i regnskabsåret Produktioii Resultat med et kr og Det inkl faste kr ekskl moms. ved statstilskud og el-salg fhi de 5 motorer/generatorer i kraftvarmeværket udgør kr Den totale iirsproduktion har andraget M\Vh svarende til eii stigning på I i,1 % i ÜJrhold til sidste år Samtidig er der produceret 7. L kwh el, svarende til et fald på 29 % i forhold til sidstc år. Stigningen i varmeproduktionen (inkl nye forbrugere) svarer ti i stigningen i grad dagene, dcr er steget med 10,8 %, hvilket er 4,4 % højere end et norinalår Elproduktionen har i kortere perioder været præget af historiske høje priser på grund af en hård vinter i Norge og Sverige, samt omlægning af Sveriges atomkraft. 1 nogle timer har der været fra 890 kr./mwh og op til kr./ìvlwh. Vi har forsøgt at køre motordrijl, når de høje priser kom på spot markedet, og ellers produeeret varme på bio-olìekedlen i grundlast. Forbrug Til ovennævnte produktion er anvendt m" gas til varmeproduktion på motorerne, m3 gas til el-produktion på motorerne, Im3 gas i naturgaskedelen, kg træpiller, kg bioolie samt kwh el verse andre fra salg af CO2 kvoter, som er tilovers ved anvendelse af biobrændsel, SaInt diudgør kr De samlede drijlsudgijìer er opgjort til kr og bruttooverskuddet er herejler kr mod et overskud på kr sidste år. Med et oprindeligt budgetteret bmttooverskud på kr , må vi igen konstatere, at rcsultatet er lidt for tilliedsstiiende. Budgetafvigelsen skyldes mersalget ved den kolde vinter (hvor en del af varmeprisen dækker faste omkostninger, som ikke stiger i samme grad) og at afskrivningerne igen var lavere end antaget. Varmeværkets liïn er variabelt forrentede, og derfor afhængige af den generelle renteudvikling i markedet. Vi har forsøgt at indregne rente ændringerne, men fbrventede ikke sa lave renter, så renteudgifterne er noget under budgettet med kr mod budgetteret kr Det samlede gasforbrug var på m", et fald på 20 %, mens træpileforbruget er steget med 18 (/(, og bio-olieforbruget steget med 55 % i og med at træpilefyret nu har kunnet køre hele drijlsåret, og elpriserne i perioder har været rimeligt lave i fbrhold til naturgaspriserne. er noget over budgettet med et forbrug på. kr mod budgettets kr , hvilket primært skyldes tab på varmekunder. Samtidig er indtægterne fra administration af fi'emmede værker dog større end budgetteret. Salg Varmesalget andrager MWh inkl eget f(jrbnig, svarende til en stigning pål3 % i forhold til sidste år. Tabet i må1cre og ste år. kan beregnes til 25,2 %, hvilket igen er en anelse mindre end sid- Arets nettoresultat efter skat kan herefter opgøres til et overskud på kr mod et overskud sidste år på kr Nettoresultatet er absolut tilü'edsstilende, men dog noget større end planlagt. Da det imidlertid har været et år med mange småinvesteringer (nye målere etc.), er der samtidigt at reelt skattemæssigt underskud på kr så der er ingen skattebetaling. Den samlede cirkulerende vandmængde er steget med 18,7 (~/(' til m", vandmængden er steget noget mere end varmesalget. men da vi f(jrsøgsvis har sænket temperaturen n'a 79 til 76 grader, er tabet i ledningsnettet allgevel redueeret et helt procentpoint. er sammensat af MWh til eksisterende fbrbrugere og 62,3 MWh til 7 nyc Der var ved regnskabsårets afslutning tilsluttet i alt 1832 fbrbrugere. tjicevlb\terhousf(wper., II tjice\! AT RHOUSf(WPERS II 5 6

5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Andre meddelelser Det var nogle Ülltastisk udbytterige dage, hvor vi fik en masse der vil præge arbejdet den kommende tid. I år lå den højeste produktion tirsdag den 26. januar 2010 med en døgnproduktion på 287,3 MWh og en maksimal belastning på 15,2 MW på Bilesvej og 1,1 MW fra pileiyret. En eirkulerende vandmængde på 395 m3/time. UdetempeJ'turen var på minus 8,6 grader med en let vind. på motorer på kedel Biooliekedcl Pilefyr m3 gas/døgn m3 gas/døgn liter bioolie 76.0!vIWh varme 143,8 MWh varme 56,4 lviwh varme 25,5 MWh varme 14,4 lvwh varme og gode I løbet af 2. halvår har alle forbrugere også fået monteret automatisk a.læsning af måleren, og det var en fi:miøjelse at kunne gennemü"re årsa.læsningen på fil dage. Dette vil også i fìemtiden gøre bedre styring af økonomien mulig, da vi ohere kan m et overblik over det faktiske varmeforbrug og måske arbejde med mere varierende priser. Vi har hah et mindre uheld med træpilefyret, der ledte for varmt vand ud i ledningsnettet i forbindelse med en elfejl, med det ti følge, at to PI' stik på havnen sprang læk. Der er lagt flere alarmer ind i SRO systemet, så det ikke sker igen. Vi havde håbet at kunne tage nummcr 2 olietank i brug til bio-olie inden iyringssæsonen, men en kom i vejen og den tager tid at få behandlet. Miljøgodkendelsen kom den 1. december Så selvom vi kun har haft én bio-olie tank på liter, og har brugt 3 læs olie på ca liter om ugen i vinterproduktionen, har det været muligt at hæve produktionen med 35 ' '~ i f()rhold til sidste år. Den nyc unit til opvarmning af tank 2 blev færdig midt i marts I december opsagde Odsherred Forsyning formelt kontrakten om driften af vandf()rsyningen til eller ophør pr. 31/12 2()1 O. Det betyder at 2Y2 medarbejdere skal virksomhedsoverdrages ti lbage til Odsherred Forsyning. Senere kortsluttede en bryder ved Motor 1, og hele brydcr-installationen måtte udskiftes - en skade til over kr , som dog var dækket Disse uheld var heldigvis ikke årsag til nogen personskader. Vi har haft et varllebrud pô en stikledning og ejendomme har vi lukket f()r varmen og sikret Vi har desuden været ude at ke kunne termografere i det enkelte hus installationer. I en del tomme ved omløb. Vinteren var kold og lang, men sneen gjorde, at vi ikvi havde forventet. Der blev dog fundet tre utætheder. 1 m1\j måned allioldt bestyrelsen et 2Y2-dages skcllige eksperter og var rundt og besøgt, forskell ige anlæg:..... hvor vi holdt møder med for- COWls afdeling i Arhus med orientering om ieoiingsregistrering. simuog optiiiering af temperatur og vandflow i Løgstør Fjernvarme, et værk på vores størrelse, der både anvender træpiler, halm, gasmotorer og leverer fjernkøling, lige som de har Hiet overdraget områdets vandforsyning. Strandby I~jernvarme, der har et større solvarmeanlæg sammen med gasmotorer, og skal til at eksperimentere med lagring af solvarme. En orientering om gasmarkedet, prisdannelsen og gasbørserne Ih DONG. i\reon Solvarme, hvor vi så fabrikationen af solfangere og hørte om de forskellige tekniske udfordringer ved solfangere, samt fik geniiemgået H)rskellge andre værker og løs-. Møde med Lerche & Partnere aibrydeligheds-auktion og gasmarkeder.. Udvidet bestyrelsesmøde om solvarl1eplanlægningen og!vied en ny unit til opvanuning af bio-olie, indføring af Jjerna.læsning, en stor produktion pô flere måder i en lang vinter og Per som afløser for John pô værket er driftsôret forløbet med et resultat, vi alle kan være tilfredse med. Indsatsen omkring energispareaktiviteter er også kommet godt i gang, og vi har købt energiben'a mange lokale iiiitiativer. Kommuiien har gjort en stor indsats, og det er en se, når de penge der opkræves til energispareaktiviteterne også bliver kanaliseret tilbage til 10- kalområdet, i stedet for som tidligere typisk til fynske gartnerier. Til sidst skal lyde en stor tak til personalet for den indsats de har ydet det forløbne år. Både træog bioolìen er noget mere besværlige at arbejde med end "bare" at åbne for naturgassen, så der er trukket mange veksler på driftspersonalet, som stædigt bare VIL have tingene til at fungere optimalt til glæde for Den forventede iidvikliiig På budgettidspunktet LÔ gasprisen på et relativt lavt niveau, men konstant svagt stigende, så vi besluttede som noget nyt at fastlåse prisen for halvdelen af varmeproduktionen. tjice\1\ierhousf(wpers i tjice1werhousf(wpers II 7 8

6 Ledelsesberetning Ledelsesberetning Øre pr. ml Udvikling i Den kolde vinter og det deraf større forbrug viste svagheden ved vores bndgetmodel, hvor en del af de faste omkostninger opkræves over forbnigsbidraget, og udsving i varmeforbruget således påvirker resultatet i uønsket grad. Vi har derfor besluttet at hæve Effektbidrnget (det faste aremed kr. 2,50 pr. m2 til k,.. 21,25 pr. m2 boligareal hhv. kr. i 0,63 pr. m2 erhvervsareal. /\.bonneiientsbidrnget fastholdes på kr. 750,00 alle priser inkl moms Den nye prissætning giver et prisfald på kj" 50/år : ~, (f;' Ønipr_ml ;190,0 Vi har haft forskellige rådgivere til at regne viderc på en solvarmeløsning i Nykøbing, og den optimale størrelse vil være på m2 solfangere med mulighed for udvidelse til når/hvis biobrændselspriseriie stiger væsentligt. Et solvarnieanlæg er en stor investering, så selv om selve varmekilden er gratis, ligger den samlede kostpris pr. produecret MWh på niveau med bioolìen og langt under naturgasscn, men da solvarmeanlægget produeerer mest når vi ikke behøver at bruge naturgas, skal det altså ses som en omkostningsneutralløsning med en høj profi, og med garanti tbr en rimelig produktionspris ì mange år. Ud fra forundersøgclserne vil vi nu udarbejde et konkret projekt til myndighedernes og generalíbrsamlingens godkendelse. 340,0 29D~O 240,0 190,0 Der har ì længere tid været et brøget vandtab fhi ledningsnettet, og dette stammer fì'a en lang række meget små utætheder, som isoleret set ikke kan findes før de hver især bliver til en "stor" skade. Vi vil deríbr målrettet udskifte større strækninger eller hele stikledninger i stedet for blot at fbretage en lokal reparation, når der viser sig en utæthed på en ældre vanneledning. liloji Til gengæld kunne vi ni rimelìge faste el-priser i de perioder hvor vi skal brugc varmen, så vi fastlåste både el-salget og el-prisen samt det gasforbrug og gasprisen som medgår hertil. Derved er indtægten ved motordriften sikret uanset om markedet går op eller ned. Vandforsyningen s farvel betydcr at der skal ansættes en smed til at indgå i den daglige drift og vagtordningen. Vi er dermed tilbage på den "gamle" bemanding th dengang vi fyrede med olie, og dette vil passe Ilnt med de tilbageværende opgaver. vied den ombyggede biooliekedel og den træpìlefyrede varniecentral pii plads, bliver omkring 50 'ìô af varmen produeeret på biomasse. Selvom gasprisernc redueeret væsentligt, fastholder leverandørerne af bioolie og træpijler næsten deres priser, så selvom der stadig er en væsentlìg besparelse, er den ikke så stor som tidlìgere. Alligevel kan prisen sænkes yderligere, så 1lVWh nu koster kr. 625,00 mod kr. 650 sidste år. Samtidig udskìles energispareaktiviteten, så der opkræves kr. 7,69 pr. VIWh i tilbagebetales til forbrugere (ellcr andre) med dokunienterede energimed et engangsbeløb på kr. 300 pr. sparet MW. CO2 kvote markedet er nu velfungercnde, og med vores satsning på bio-brændsler har vi et kvoteovcrskud, som bør kunne sælges for kr tjice\1mt RHOUSECWPERS II tjictw1terhouseßpers II 9 10

7 Led elses beretnin g Budget I (el(skl. moms) er lagt efter de sædvanlige principper, dog med udpræget varmeproduktion på bioolie og træpiljer, samt med en væsentlig indtægt fra salg af ovcrskydende CO2 kvoter. Resultatet er budgetteret med et mindre underskud, da de seneste års overskud har givet en ballast. dog har de mange investeringer givet behov for en kassekredit i store dele af, ret. Nettoomsætning ink! i 1.96 P ro d u kti o ns o 11 kostu in g e i. Køb af naturgas, bio-olie og træpiijer Hensat til solvarmeprojektering Afskrivninger Øvrige produktionsomkostninger Bnittoresultat Andre indtægter A d m ini s trati o nsomk o s tn inger Hesultat før finansielle poster Finansielle indtægter Renter af indestående Andre Jfinansielle udgifer Renter af langfristet gæld i\iidre renteudgifter Resultat føi' skiit Skat af årets resultat Arets resnltat -2(,.055 tjice\iwerhouse(wpers II Led elses beretnin g Investeriiigsplaii Dcr skal udarbejdes et placering. for et m2 solvarmeanlæg og sikre os en vclegnet så det sker mere automatisk, samt udbygning af værkets sikkerhed i njrbindelse med strømsvigt, som man forventer vil ske hyppigere i tì'enitiden. af gamle/svage stiklednin!ær og hovedledningsstrækningcr. der ikke var omfattet for 15 år siden. Herudover bliver der behov for en bil til den nye medarbejder, og der skal etableres nye hovedledninger til det nybyggeri, der matte komme. I nye udstykninger og forsyningsområder er ledningerne omfattet af reglerne om betaling afbyggemodningsbidrag og derfor omkostningsneutrak. På bestyrelsens vegne Rene tjicei,jk\terhousf(wpers ri 12

8 Regnskabspraksis Regnskabspraksis Regnslmbsgrundlag Odlejningscjendomme måles til kostpriser. Der er ikke eiler årsregnskabslovens regnskabsklasse B. Fra regnskabsklasse C er tilanvendelse af beskrivelse arden ((:irventede udvikling i ledelsesberetning og udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, drillsmateriel og inventar måles til kostpiis med fìadrag af akumulcrede afskrivninger. Af~krivninger foretages lineært over forventet brugsperiode: Resu Ita topgøreisen 1ndtægtskriteriuin omfatter årets Üiktiske salg året er sammenfaldende. til og varme- Tekniske anlæg og maskiner Nyanskaffelser med en kostpris under DKK omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. samt avancc og tab vcd løbende udskiftning af materielle anlægsaktiver omkostningsføres under 50 år 5-30 år Salg af el omfatter årets faktiske produktion. Varebclioldiiinger PnidulÜionsoinkostningel' Varebeholdninger måles til indeholder ((miden køb køstninger heninder afskrivninger. Finansielle poster Finansielle indtægter og udgiller indeholder renter og kurstab. bio-olie og træpiller indirekte om- Tilgodehavender vannebidrag el' opgjort under hcnsyntagen til eventuel tabsrisiko. Langfristede gældsforpligteiser Langfìistet gæld indr,'gnes til kostprisen pil Balancen I' en g estrø niso p gøreis e Selskabsskat og udskudt skat Arets skat. som bestl\r af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, med den del, der kan henføres til årets resultat. opstilles eller den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. Pengestrømsopgørelscn viser selskabets pengestrømmc for året, opdelt på Jrnansieringsaktivitet, samt hvorledes pengestrømme har påvirket årets likvider. og Aktuelle i balaneen som kortll'stet gæld i det der ikke el' heraf Udskudte skatteforpligtelser indregnes i balaneen som en hensættelse. Den udskuclte skatteforer indregnet som skatten af midlertidige I\)rskelle. Den udskudte skattef()rpligtelse er beregnet med 25%. Der beregnes ikke udskudt skat af overført resultat til indregning i komniende års lylatedelle anlægsaktiver Egenkapital i overensstemmelse med vedtægterne har selskabet ikke en overjøiie resultater. Selskabet er omfattet skud og underskud skiil indregnes i de kommende års henned indgå i denne beregning for de kommende år. Grundlaget for beregning af de kommende års kan ikke udledes består af hvoraf det fremgår, at overvil i overensstemmelse Grunde måles til Der afskrives ikke på grunde. Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af~krivniiigcr. tjiceviaerhousf(copes I!l ICEVIATrRIIOUSE(PERS I m" mikn!iij/p xi w rm"v",tk l mliij?(jij! In f\rrhmto f''/owirlvl' (li'wmmwt loil) JOrJocÙn Iro

9 Resultatopgørelse 1. juli - 30, juni Nettoomsætning Prod ukti onso mk o stninger Bruttoresultat Andre indtægter Admini strationsomkostninger Resiiltat føl' tinansieile poster Finansielle indtægter Finansielle udgiler Resultat for skat Skat af årets resultat Arets resultat Resu Itii tdispoiieriiig Overført Üa tidligerc år Arets resultat Til disposition som foreslås ÜirdeIt således: Overl11rsel til næste år 1,'onlelt tjlcewaterhouseßpers II Balance 30. juni Note 2009/ /09 Aktiver 2 Note 2009/ / Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner 26.4J 1. I J Materielle anlægsaktivei' , l43.5J Anlægsaktiver J Varebeholdninger Tilgodehavender t 'a salg Andre tigodehavender ~ Likvide OinsætningsJlktiver Periodeafgrænsningsposter Tilgodebavender beholdninger Aktiver ( J tjlcevaterhousf(wpers II J6

10 Balance 30. juni Passiver Overførsel til næste iii': Saldo I. juli 2009 Arets resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Ilensatte forpligtelsei' Langfristede gældsforpligtelsei' Kortfristet del af prioritetsgæld B ankgæl d Skyldige årsaüegninger Kreditorer Selskabsskat 2009/l O Selskabsskat 2008/09 Anden gæld Koi.tfristede gældsforpligtelser Gæld I'assivei' Eventualposter og øvrige økonomiske Sikkerhedsstilelser nw. tjicewaterhousf(wpers II Note Jl /l O 2008/ tY Y L ~ Y O O Peiigestrømsopgørelse Arets resultat Arets Ændring i hensættelse til udskudt skat 2009/ / Ændring i Ændring i tilgodehavender Ændring i skyldigt Ændring i kreditorer og skyldige udgifter Æiidiing i forlidmodt iget Ændring i selskabsskat Kapitalfreiiskaffelse fra ddftcn GlUnde og Tekniske og maskiner Kapitalanvcndelse til investedngcr ~ O Afdrag på gæld til Kommunekredit Kapitalaiiveiidelsc til filulisiering og afdrag Ændring i likvider Likvider 1. Likvider 30. juni Likvider speeifkeres således: Likvider Bankgæld Likvider og bankgæld 30. juni Y l.y O tjicevvaèrliousf(wpers II 18

11 Noter ti årsrapportcii Nettooiisætning 2009/10 Fast afgift Salg af el Produktionsomkostninger Køb af naturgas, bio-olie og Øvrige produktionsomkostninger i 31J Finansielle indtægter Renter af indestående i pengeinstitut Andre renteindtægter Finansielle udgifter Renter langfristet gæld Andre renteudgifter tjlcta,weri10usf(wpers II 2008/ i () Noter til årsrapportcn 5 Skat af årets resultat Betalt a eonto skat indeværende regnskabsår Skat af skattepligtig indkomst for regnskabsåret Ændring i hensættelse til udskudt skat Skat af årets resultat 6 Materielle iinlægsaktiver Kostpris i. juli Arets tilgang Kostpris 30. i\.fskrivninger 1. juli Arets afskrivning 30. juni Regnskiibsnuessig værdi 30..juni Afskrivninger er udgiftsført under tjlctvvaiérllouseßpers i 2009/ / O Grunde og bygninger Tekniske og maskiner

12 Noter til årsrapporten 7 Tilgodchavendc fra salg 2009/10 Tilgodehavende ih salg Hensættelse til tab på debitorer Hensættelse til udskudt skat IVlaterielle anlægsaktiver Hensættelser O Aktuel skattesats 25(~'fJ 9 Prioritetsgæld der Ü)rfaldcr 2-5 år der Ü)rÜilder efter mere end 5 ir gæld Afdrag der forfalder inden i år Mediirbejderforhold Lønninger og gager vederlag tb bestyrelsen der er udgiftsført således: Prod uktionsomkostni nger /\ d mi n i strati onso ni k o stn inger tjicewat RHousf(wms II 2008/ (~/h Noter til års rapporten 11 Evciitualposter og øvrige økonomiskc forpligtelser 12 måneder Leasingiorpligtelser lhi operationel1easing: Samlede Inden for J år vedrørcnde operationel Forventede restværdier ved koiitrakternes udløb 12 Sikkerhedsstilejser mv. Til sikkerhed for gæld til Kommunekredit har Odsheued Kommune afgivet kommunegaranti. 2(i!') _ JO ÓrskO! ro'r(jpri)/ï~r'ldrs/'appl)r/ )OOV!O 101'!.xlslrlOlajul'hp tjlc/w1terhousf(wpers I!

Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a.

Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. pmcewtfrhousf(ajpfrs ri Nykøbing Sjælland Varmeværk a.m.b.a. CVR-nr. 46 91 7928 Ársrapport 2007/08 44. regnskabsår PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsah1:ieselskab Ahlgade 63 4300 Holbæk,,"ww,pwe.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2013/14. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (52. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2013/14 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (52. regnskabsår) Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 25. september 2014 kl. 19.00 i Tjelecenterets forsamlingshus.

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr

Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød. Årsrapport. 3. oktober 2011 til 31. december CVR-nr Hans Øder Byg ApS Frederiksværksgade 54 A 3400 Hillerød Årsrapport 3. oktober 2011 til 31. december 2012 CVR-nr. 33957106 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Hans Henning Øder Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2

Census Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Majbritt Birch Ejendomsadministration ApS CVR-nr. 34 08 81 36 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. april 2014. Kate

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012

Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 Cornett Autosolskærme ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 17 41 95 44 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/4 2013 Jacob Hall Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2014/15. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr. 12868014. (53. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2014/15 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (53. regnskabsår) agt og godkendt ordinære generalforsamling den nt Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2015/2016 Det har været et mildt regnskabsår med kun 2.665 skygge-graddage mod 3.112 skygge-graddage i et normalt år. Vi har modtaget 13.356

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr

BusDan 34 ApS. Årsrapport for Skøjtevej Kastrup. CVR-nr BusDan 34 ApS Skøjtevej 26 2770 Kastrup CVR-nr. 31 05 21 14 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. maj 2016 Anders Ewald Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 201 DRIFTSBUDGET FOR 201 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 2. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere

5. Investeringsplan for kommende år. 6. Indkomne forslag fra andelshavere ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2014 DRIFTSBUDGET FOR 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDES ONSDAG, DEN 25. MARTS 201 PÅ POSTGAARDEN KL. 19.30 MED FØLGENDE DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sønderborg Bog og Ide ApS

Sønderborg Bog og Ide ApS Sønderborg Bog og Ide ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2013 Ester Schmidt Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår)

PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) PROJEKT NØRRE VILSTRUP APS CVR-NR 30 54 65 20 ÅRSRAPPORT FOR 2012/13 (6. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18 / 12 2013. Henning Nørgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent

Personale-match ApS Rugvænget Taastrup CVR-nr Årsrapport for 2015 Dirigent Personale-match ApS Rugvænget 22 2630 Taastrup CVR-nr. 30 53 07 72 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2016 Dirigent Annette Bache

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2010 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Årsrapport for 2008 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2008 i kr. 2007 i t.kr. Note Afregning af varme: Salg af varme... 13.110.855 12.741 1 Direkte omkostninger:

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr

Vestergades Smede & VVS A/S CVR-nr CVR-nr. 27 61 88 55 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.04.14 Henry Bjerg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere