F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010"

Transkript

1 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr

2 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse. 3. Police. 4. Ansvarets begyndelse og ophør. 5. Præmier. 6. Afsluttende præmieberegning. 7. Undladelse af rettidig præmiebetaling. 8. Ristorno. 9. Godkendelse af fører. 10. Fartområde. 11. Sikkerhedsforanstaltninger og påbud. 12. Forsikringens omfang. 13. DFFs erstatningsansvar. 14. Erstatning til tredjemand (P & I dækning). 15. Sikkerhedsstillelse. 16. Undtagelse af krigsfare og atomfare m.v. 17. Tidstab m.v. og hyre og kostpenge. 18. Undtagne risici. 19. Havari grosse. 20. Omkostninger og opofrelser. 21. Bjærgning og bugsering. 22. Forsikredes pligter i havaritilfælde. 23. Havarirapport. 24. Bevisførelse for skade. 25. Erstatning for totaltab. 26. Virkeligt totaltab. 27. Bjærgning ikke rimelig. 28. Ikke bjærget inden 6 måneder. 29. Borteblevet fartøj. 30. Forladt fartøj. 31. Kondemnation af fartøj. 32. Partielle skader og deres besigtigelse. 33. Oplysninger til brug ved erstatningens beregning. 34. Grundlaget for erstatningsberegning. 35. Maksimum for erstatning. 36. Erstatningsregler. 37. Udbetaling af erstatning. 38. Tilbagelevering af policen. 39. Udbetaling til rette vedkommende. 40. Panthaverklausul. 41. Henvisning til konventionen.

3 1. Optagelse af fartøj til forsikring. Beslutning om optagelse af fartøjer til forsikring i Dansk Fartøjsforsikring (herefter kaldet DFF) træffes af selskabets bestyrelse. Ved et fartøjs optagelse i DFF skal de af bestyrelsen udpegede besigtigelsesmænd foretage en nøjagtig undersøgelse af fartøjet, og de skal herefter til bestyrelsen afgive en skriftlig rapport indeholdende oplysning om fartøjets størrelse, materiale og alder, såvel med hensyn til skrog som maskine, samt oplysning om eventuelt henstående skader, der er DFF uvedkommende. Besigtigelsesmændene skal endvidere konstatere, om fartøjets udrustning og tilbehør er i orden efter søfartsstyrelsens fordringer, samt sikre at fartøjet i det hele er i sødygtig stand. Findes der fejl og mangler i de nævnte henseender, optages fartøjet ikke til forsikring, før manglerne er afhjulpet. 2. Fartøjernes værdiansættelse. Værdiansættelse af de i DFF forsikrede fartøjer foregår ved udfærdigelse af specificeret vurderingsattest. De enkelte beløb på vurderingsattesten udgør tilsammen fartøjets forsikringssum. Dog kan DFF, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at policen bliver forsynet med en totalforlisklausul, som udgør maksimum for DFFs erstatning ved totalforlis. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid den højeste forsikringssum, som DFF tegner på noget fartøj med tilbehør. Udfærdigelse af vurderingsattesten foretages af DFFs agent/besigtigelsesmand sammen med den forsikringssøgende, og forsikringssummen baseres på bestemte vurderingsregler med visse minimumsbeløb, som samtidig er det højeste beløb, hvormed de enkelte dele kan erstattes, jfr. 35. Vurderingsattesten skal underskrives af rederiet eller fartøjets fører. Alle ændringer i forhold til vurderingsattesten i forbindelse med nyanskaffelser eller udskiftning af diverse installationer og udstyr skal omgående meddeles til DFF, således at forsikringssummen kan ændres i overensstemmelse hermed. Forhøjelse eller evt. nedsættelse af forsikringssummen skal godkendes af hovedkontoret og gælder først fra godkendelsestidspunktet. 3. Police. Når forsikringsbegæringen er godkendt af hovedkontoret, udstedes der en police, som fremsendes til forsikrede sammen med en kopi af vurderingsattesten, en præmietarif samt eventuelle andre cirkulærer m.v., som kan have relation til den tegnedes forsikring. Policen gælder ikke som kvittering for præmie.

4 4. Ansvarets begyndelse og ophør. DFFs ansvar indtræder i det øjeblik hovedkontoret giver meddelelse om, at forsikringen er antaget. Hvis ikke andet er aftalt, fra begyndelsen af det døgn, hvori hovedkontoret afgiver antagende svar på optagelsesbegæringen. Forsikringen er tegnet for perioden pro rate og forlænges løbende for yderligere et år af gangen med mindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller DFF med mindst én måneds varsel til forsikringsperiodens udløb. Forsikringen ophører desuden, hvis fartøjet overgår til fremmed magt, eller hvis det skifter flag. Ophøret indtræder henholdsvis ved overtagelsen eller ved flagskiftet og forlængelse til havneanløb finder ikke sted. Endvidere indtræder ophør eller suspension af ansvaret i de i 7 og 10 omhandlede tilfælde. Forlængelse til havneanløb finder ikke sted. 5. Præmier. Den årlige præmie for sejlads, indenfor de af bestyrelsen fastsatte grænser, fastsættes af bestyrelsen ved præmietarif eller ved særaftale, og betales kvartårlig forud. Der fastsættes endvidere i præmietariffen bestemmelser om ekstra præmie for sejlads uden for de af bestyrelsen fastsatte grænser. Indbetalinger sker til selskabets hovedkontor. Opkrævningen sendes til den betalingsadresse som DFF har fået oplyst. Hvis betalingsadressen ændres skal DFF straks have besked. I havaritilfælde kan præmieskyld samt senere forfaldne præmiebeløb eller andre ydelser for den tilbageværende del af regnskabsåret modregnes i erstatningen. 6. Afsluttende præmieberegning. Ved forsikringsforholdets ophør sker afsluttende præmieberegning efter følgende regler: a. For totalforliste, kondemnerede eller savnede fartøjer betales præmie indtil udgangen af det kvartal, hvori totaltabet er konstateret. Der skal for den enkelte police dog mindst være betalt præmie for et år. b. For solgte fartøjer betales præmie indtil den dag, hvor selskabet har modtaget skriftlig dokumentation for, at overdragelsen er sket. Er sælgeren og/eller selskabet ved anmeldt og noteret pantsætning bundet af panthaverdeklaration, hæfter sælgeren dog for præmie efter salget i det omfang, pantegælden ikke er indfriet, eller den nye ejer ikke har tegnet forsikring i et af panthaverne godkendt forsikringsselskab. c. For de af selskabet udelukkede fartøjer betales præmie indtil ophørsdagen.

5 7. Undladelse af rettidig præmiebetaling. Er præmie eller andre ydelser ikke betalt inden 1 måned efter forfaldsdagen, opkræves en i præmietariffen fastsat månedlig strafrente af det forfaldne beløb for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. Er præmien ikke betalt 1 måned efter forfaldsdagen, er DFF berettiget til at suspendere sit ansvar fra en nærmere angivet dato (mindste frist 14 dage), og ansvaret genindtræder først, når restancen er betalt. Såfremt restancen med rentetillæg og senere forfaldne præmier ikke er betalt senest 3 måneder efter suspensionsdagen, ophører forsikringen uden opsigelse. For suspension, der som følge af restance først træder i kraft efter det pågældende forsikringsårs udløb, ophører policen efter reglerne i Dansk Søforsikrings-Konvention af 2.april 1934, 36, når der er forløbet 3 måneder efter suspensionsdagen, uden at restancen er betalt. Selskabet kan inddrive skyldig præmie og andre ydelser ved domstolene. 8. Ristorno. Ristorno for oplægning ydes efter følgende regler: 1. For oplægning på bedding eller på sikker plads i dansk havn gives ristorno efter bestyrelsens bestemmelse, som angivet i præmietariffen. Dog beregnes der en karenstid på 14 dage for hver oplægningsperiode. 2. Der ydes ikke ristorno for den tid et fartøj ligger under reparation af havari, som omfattes af forsikringen. 3. Hvis årets skader overstiger årets kaskopræmie bortfalder retten til ristorno. Erstatningsbeløb plus ristorno kan ikke overstige årets kaskopræmie. Ankomst- og afsejlingsdag medregnes ikke i ristornoopgørelsen. Et totalforlist fartøj kan ikke oppebære ristorno efter forlisdagen. 4. Ristorno for oplægning er først forfalden til udbetaling efter forsikringsårets udløb. Det samlede antal dage et fartøj kan opnå ristorno for oplægning i perioden 1/1 31/12 er max. 90 dage, og er betinget af at DFF har genereret overskud i forsikringsåret. 9. Godkendelse af fører. Godkendelse af fører, herunder midlertidig fører, skal rederiet altid forud indhente hos DFFs agent eller hovedkontoret. Føreren skal opfylde de i lovgivningen til enhver tid gældende regler om ret til at føre fartøj af den pågældende art og størrelse i de pågældende farvande. Dansk Fartøjsforsikring kan, når omstændighederne taler for det, inddrage en tidligere givet tilladelse til at føre fartøj forsikret i selskabet.

6 10. Fartområde. Fartøjet har tilladelse til, inden for det i policen eller præmietariffen anførte fartområde, at besejle havne og farvande, hvor det ifølge fartcertifikat, størrelse, egnethed og dybgang kan og må sejle. Besejling uden for de i policen eller præmietariffen anførte fartområder må kun ske efter forudgående indhentet tilladelse fra DFF, inden farten påbegyndes. Såfremt der foretages besejling af farvandsområder, som ligger uden for de i policen eller præmietariffen anførte fartområder, uden tilladelse fra DFF, suspenderes DFFs ansvar ved indsejling i det forbudte område, og ansvaret genindtræder først, når fartøjet igen er kommet inden for tilladt område. DFFs ansvar suspenderes ikke, hvis besejlingen er nødvendig på grund af en af forsikringen omfattet begivenhed eller foretages til afværgelse eller begrænsning af skade på person under sådanne omstændigheder, at den må anses for forsvarlig. Suspenderes DFFs ansvar efter disse regler, påhviler det den forsikrede, hvis han vil kræve en indtrådt skade erstattet, at føre fyldestgørende bevis for, at skaden enten er sket, før ansvaret blev suspenderet, eller at den er sket, efter at fartøjet igen er kommet inden for tilladt område, og i så fald at overskridelsen har været uden indflydelse på skadens indtræden og størrelse. 11. Sikkerhedsforanstaltninger og påbud. Udover de af offentlige myndigheder givne sikkerhedsforskrifter, bestemmelser om farthjemmel og om syn og prøver skal følgende iagttages: 1. I motorrummet må der ikke findes andre installationer end godkendt af søfartsstyrelsen. 2. I alle fartøjer skal der være installeret lydgivende vandalarm/er, som skal være godkendt af DFFs besigtigelsesmænd, og i øvrigt være funktionsdygtig/e. For helt små åbne joller kan DFF dispensere for kravet om vandalarm. 3. Når besætningen forlader fartøjet i havn, skal dette være sikret på forsvarlig måde. 4. Det pålægges den forsikrede/fartøjets fører at udvise al mulig forsigtighed med hensyn til fartøjets sejlads under forhold, hvor forcering af is ikke kan undgås. 5. Det påhviler den forsikrede at drage omsorg for, at fartøjet til enhver tid er i god og sødygtig stand. 6. Den forsikrede må ikke uden DFFs samtykke ændre nogen fareomstændighed vedrørende fartøjet og dets benyttelse, hvorved selskabets risiko forøges udover, hvad der ved forsikringens tegning kan antages at være taget i betragtning. Ændres en fareomstændighed uden den forsikredes vilje, skal denne straks underrette DFF herom. Undlader den forsikrede uden gyldig grund dette, anses ændringen som foretaget med hans vilje. Det påhviler den forsikrede at påse, at krævede sikkerhedsforanstaltninger under brug altid er til stede og forskriftsmæssigt anbragt. Endvidere skal besætningen til stadighed være instrueret om forsvarlig arbejdsgang.

7 12. Forsikringens omfang. Forsikring af fiskefartøj omfatter: 1. Fartøjets skrog og styrehus. 2. Fartøjets maskineri. 3. Fartøjets inventar og diverse installationer og udstyr, alt for så vidt sådant er optaget i den af selskabet udfærdigede specificerede vurderingsattest. Tilbehørsgenstande til fartøjet, som er optaget i vurderingsattesten, men som ikke tilhører fartøjets ejer (f.eks. leasede genstande) omfattes af forsikringen i det omfang, fartøjets ejer bærer risikoen for dem eller har påtaget sig at holde dem forsikret. Herudover kan forsikringen udvides til på særlige vilkår at omfatte personansvar, fiskeredskaber, ladning (fangst), reders udredning, forhøjet dækning for tidstab, kaskointeresse og præmie. Forsikring af fiskefartøj under bygning i Danmark kan aftales efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler i tilfælde, hvor det færdigbyggede fartøj skal forsikres i DFF. 13. DFFs erstatningsansvar. For så vidt ingen særlige undtagelser er gjort i nærværende forsikringsbetingelser, i policen eller tillæg til policen, erstatter DFF: a. Al skade, som forårsages ved at en ulykkelig hændelse rammer det forsikrede fartøj på søen, i havn, på bedding eller under ophold på strand og godkendt ankerplads. Forsikringen dækker således skade, der opstår ved søens magt, storm eller andet uvejr, stranding, grundstødning, kæntring, sammenstød, ild eller eksplosion, indbrud og ved tyveri af gummiredningsflåde samt diverse dæksmaskineri. Vedrørende tyveri af dæksmaskineri henvises dog til 18, stk. 22. b. Skade, som opstår ved, at fartøjets glasfiberskrog angribes af osmose, dog med følgende undtagelser: 1. Hvis foranstaltninger, som søfartsstyrelsen, selskabets besigtigelsesmand eller særlig glasfiberkyndig har påbudt, ikke er gennemført. 2. DFFs ansvar for osmose-skader bortfalder ved policens ophør. c. Skade, som opstår ved, at fartøjets skrog angribes af svamp ( fyr ) dog med følgende undtagelser: 1. Hvis foranstaltninger, som søfartsstyrelsen, selskabets besigtigelsesmand eller særlig træskibskyndig har påbudt, ikke er gennemført, eller nødvendig ventilation har manglet. For fartøjer optaget i DFF efter 1/ dækker DFF ikke svampeskade i trækonstruktioner beklædt eller isoleret med glasfiber, rockwool eller lignende isolering. Det samme gælder for forsikrede fartøjer, som efter 1/ har fået foretaget sådan isolering.

8 2. Hvis træsygdommen (svampearten) må betegnes som råddenskab. I tilfælde hvor der er tvivl om træsygdommens art, udtages der sammen med DFFs havariekspert eller besigtigelsesmand prøver af det angrebne træ, som indsendes til Teknologisk Institut, Tåstrup, til undersøgelse og udtalelse. Hvis resultatet af undersøgelsen viser, at skaden er af en sådan art, at DFF ikke skal yde erstatning, afholder forsikrede alle omkostninger ved reparationen. DFF er berettiget til når som helst at lade det forsikrede fartøj undersøge, og hvis der konstateres træsygdom, skal den forsikrede straks udbedre skaden. 3. DFF s ansvar for fyr - og svampeskade bortfalder ved policens ophør. d. Udover de i 13, litra a, nævnte tilfælde, erstatter Selskabet skade, som følge af brud i fartøjets hovedmaskineri, hjælpemaskineri, spil og tromler samt fryse-, køleog fabriksanlæg med tilhørende rørsystemer og lignende. Erstatning ydes dog ikke, hvis årsagen til bruddet kan henføres til de i 18, stk. 12, 13, 14, 15 og 16 nævnte undtagelser. e. Endvidere dækker DFF tidstab, som skyldes, at fartøjet har været ude af drift på grund af omgående og nødvendig reparation af en enkelt partiel skade, som er dækket af DFF. Der ydes således ikke tidstab for en reparation, der udsættes. Der ydes først tidstabserstatning fra den dag havarireparationen påbegyndes, dog med hensyntagen til gældende karenstid ifølge 36, stk. 4. Der ydes kun tidstab for udnyttede arbejdsdage og ikke for evt. ventetid under en reparationsperiode. Såfremt der udover karenstiden udføres rederiarbejde sideløbende med havarireparationen, ydes der kun halv tidstabserstatning for de dage, der er fælles for havarireparation og rederiarbejde. Tidstab erstattes ikke, hvis fartøjet er udelukket fra at drive fiskeri af andre grunde end erstatningsberettiget skade. 14. Erstatning til tredjemand (P & I dækning). Dansk Fartøjsforsikring erstatter, hvad den forsikrede i sin egenskab af ejer af det forsikrede fartøj må udrede til tredjemand i erstatning for tingskade forvoldt ved brugen af fartøjet og ved det fra fartøjet udøvede fiskeri. Endvidere erstattes nødvendige omkostninger ved retssag, voldgift eller forligsforhandlinger angående spørgsmål om sådan erstatning. Forsikringen omfatter ikke dækning for personskade og tab af menneskeliv, medmindre denne dækning er tegnet særskilt. DFF godtgør de udgifter, som pålægges forsikrede i forbindelse med ansvaret for fjernelse af vrag. DFF godtgør dog ikke erstatning, som den forsikrede alene på grund af det bestående kontraktforhold må betale til medinteressenter i fartøjet eller fiskeriet eller til aftagerne af fangsten. Erstatning til tredjemand for tingskade (hvorved forstås anden skade end tab af menneskeliv og skade på person) godtgøres, selv om forsikringssummen overskrides, men for samme skadevoldende begivenhed højst med fartøjets rederansvarsbegrænsningsbeløb med tillæg af nødvendige renter og sagsomkostninger. Dette gælder også udgifter ved fjernelse af vrag.

9 Udover fartøjets forsikringssum godtgøres yderligere den erstatning, som den forsikrede efter lovgivningen er pligtig til at udrede til fartøjets besætning (skibsfører og mandskab) for tab af ombordværende ejendele, som skyldes det forsikrede fartøjs forlis, brand eller andet havari, der omfattes af forsikringen. Dog erstattes tyveri af personlige ejendele ikke, selv om der er tale om indbrud i aflåst rum. Erstatningen er begrænset til et af bestyrelsen nærmere fastsat maksimumbeløb. Dækning for tab af personlige effekter ydes kun i det omfang, det ikke er dækket af anden forsikring. Fartøjets forsikringssum skal i første række tjene til dækning af anden skade end erstatning til tredjemand. 15. Sikkerhedsstillelse. DFF påtager sig at stille fornøden sikkerhed for at afværge arrest i anledning af et af forsikringen omfattet erstatningsansvar, men dog kun op til det højeste beløb, som DFF må antages at skulle udrede til dækning af ansvaret. 16. Undtagelse af krigsfare, terrorisme og atomfare m.v. Forsikringen omfatter ikke: a. Krigsfare, herunder skade som følge af krigslignende begivenheder. b. Skade som følge af sådant oprør eller sådanne borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben anvendes. c. Ekspropriation, beslaglæggelse, tilbageholdelse eller lignende foranstaltninger fra danske eller fremmede, lovlige eller ikke lovlige myndigheders side. d. Skade forårsaget af atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fusion) og radioaktivt henfald, samt skade som følge af radioaktivitet, eksplosion eller forurening fra nukleart affald eller fra nukleare installationer eller nukleare konstruktioner eller dele deraf, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid. e. Skade forårsaget af kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben eller opstået ved brug af computer, IT systemer herunder spredning af virus eller spam med det formål at forvolde skade. f. Terrorisme, hvorved forstås en handling herunder, men ikke begrænset til vold, trussel om voldsanvendelse foretaget af en eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og eller sprede frygt i befolkningen eller dele af denne. Forsikringen omfatter dog skade bevirket ved sådanne torpedoer eller miner, der ikke er udskudt eller udlagt i anledning af krig eller truende krig, eller af oprør eller uroligheder, som nævnt under b. Endvidere omfatter forsikringen skade hidrørende fra torpedoer eller miner, udskudt eller udlagt under verdenskrigen

10 17. Tidstab m.v. og hyre og kostpenge. Forsikringen omfatter ikke tidstab, konjunkturtab, tab af marked, forøgelse af sædvanlige omkostninger eller lignende tab, som følge af forsinkelse, medmindre andet er aftalt. Hyre og kostpenge til besætningen erstattes ikke. 18. Undtagne risici. Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: 1. Når den forsikrede ved handling eller undladelse forsætligt har forårsaget forsikringsbegivenheden. Har forsikrede forårsaget forsikringsbegivenheden ved handling eller undladelse, der kan tilregnes ham som grov uagtsomhed, afgøres det af bestyrelsen under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb. 2. DFF er under alle omstændigheder fri for ansvar for forsikringsbegivenheder, som den forsikrede har forårsaget under beruselse eller under påvirkning af narkotika. 3. Skade, der rammer et fartøj på ulovlig fart eller med forbuden fragt. 4. Skade, der følger af, at fartøjet anvendes til andre formål end fiskeri eller fisketransport, medmindre selskabet har godkendt dette. DFF erstatter dog de skader, der følger af, at fartøjet anvendes til bjærgning af menneskeliv eller til bistandsydelse til fartøj forsikret i selskabet eller i anden søforsikringsforening, med hvilken aftale haves om erstatning af skade, der følger af, at fartøjet foretager bugsering. Endvidere erstattes skade, der tilføjes fartøjet under forsøg på at yde bistand til et andet i søen nødstedt fiskefartøj i tilfælde, hvor det har haft rimelig anledning dertil. 5. Når skaden hidrører fra, at fartøjet ved afgangen fra sidste havn eller plads ikke var sødygtigt, tilbørligt udrustet eller bemandet eller forsvarligt lastet, medmindre det må antages, at hverken den forsikrede eller fartøjets fører har vidst eller burde indse, at manglen fandtes. 6 Når forsikrede, eller fartøjets fører, har overtrådt påbud eller sikkerhedsforholdsregler givet af offentlige myndigheder eller DFF ifølge nærværende forsikringsbetingelser udsendte cirkulærer. Selskabet er i så fald kun ansvarlig for indtruffen skade i det omfang, det kan godtgøres, at overtrædelsen har været uden indflydelse på skadens indtræden og omfang. 7. Skade, der rammer et fartøj, som overtræder reglerne i 10 om fartgrænser. 8. Skade som følge af uforsvarlig sejlads i is. Herved forstås bl.a. forcering af is under udsejling fra havn samt sejlads i is, når fartøjet ikke er forsynet med forsvarlig isforhudning. 9. Skade, der rammer et fartøj, hvis fører ikke er godkendt af selskabet, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke skyldes førerens fejl eller forsømmelse. 10. Når skaden hidrører fra, at fartøjet under oplægning ikke er i forsvarlig stand, oplagt på forsvarlig måde, affendret, fortøjet forsvarligt og undergivet forsvarligt dagligt tilsyn, medmindre dette ikke kan lægges den forsikrede eller anden tilsynsførende til last. For oplagte fartøjer, som nyder ristorno, bærer selskabet ingen anden risiko end

11 brandrisikoen og havnerisikoen ved, at fartøjet i havneområder bevæger sig fra den ene plads til den anden. 11. Skade, der hidrører fra, at fartøjet ligger uden mandskab om bord, medmindre fartøjet i skadesøjeblikket enten lå fortøjet i sikker havn eller opankret på forsvarlig måde på en af selskabet forud godkendt ankerplads. I alle tilfælde skal fartøjet være underkastet forsvarligt dagligt tilsyn. 12. Skader, der skyldes slid, alder, råddenskab, rust, tæring, kavitation, korrosion eller anden årsag, der kan sidestilles med de nævnte, også selv om sådan skade kan henføres til et brud, jfr. 13, litra d, samt skader, der hidrører fra fartøjets eller genstandens almindelige brug (arbejdsskader). Herunder også kortslutningsskader, der ikke er en følge af en i henhold til 13, litra a, omfattet skadesårsag. 13. Når skaden skyldes konstruktions- eller materialefejl. 14. Skade som følge af ligegyldighed eller misligholdelse af de regler, som gælder for installationers pasning og vedligeholdelse. 15. Skade som følge af frost, herunder frostsprængning. 16. Skade, for hvilken leverandører eller andre bærer risikoen ved driftsgarantier eller ifølge kontraktligt forhold om installationers vedligeholdelse. 17. Reparation af lækage uden forbindelse med fartøjets kollision med fast eller flydende genstand eller grundstødning. 18. Skade på eller tab af ankergrejer som følge af hold, sprængning eller ved disses almindelige brug. 19. Skade på eller tab af sejl, der splittes eller blæser over bord samt overbordskylning af løse genstande. 20. Tovværk, der skamfiles eller brister. 21. Når skaden rammer fartøjets jolle eller gummibåd, der ikke er fastsurret og forsvarligt anbragt om bord, medmindre disse er i fartøjets brug. 22. Tyveri af enkelte dele til fartøjet eller motoren samt udstyr, inventargenstande og reservedele, medmindre der foreligger indbrud i aflåst rum. Dog erstattes tyveri af gummiredningsflåde samt tyveri af garnhalere, nettromler og pilkemaskiner samt lignende dæksmaskineri, under forudsætning af at de nævnte genstande har været forsvarligt sikrede, således at der har skullet anvendes vold for at fjerne disse og gennemføre tyveriet. Tyveri skal anmeldes til politiet. 23. Værdiforringelse af fartøj med maskineri m.v. i forbindelse med havari, hvilket dog ikke udelukker, at der kan ydes erstatning, hvis retslig udmeldte skønsmænd konstaterer en væsentlig forringelse af brugsværdien af det beskadigede. 24. Skade på eller tab af maskineri, diverse dele til fartøjet, udstyr og inventar m.v., som ikke er ombord i fartøjet, medmindre de pågældende dele er under reparation for DFFs, eller DFFs indforståelse med fortsat risiko forud er indhentet. 25. Skade på person og tab af menneskeliv. Særlig dækning herfor kan tegnes. 19. Havari grosse. I havari grosse (fælleshavari) tilfælde tilsvarer selskabet det bidrag til havariet, som efter de gældende regler i Søloven falder på det forsikrede fartøj.

12 20. Omkostninger og opofrelser. Er der uden for havari grosse tilfælde afholdt omkostninger eller gjort opofrelser med det formål at redde det forsikrede fartøj fra en af forsikringen omfattet truende fare eller at begrænse skade, der omfattes af forsikringen, erstattes de helt eller delvis efter bestyrelsens skøn. 21. Bjærgning og bugsering. Omkostninger ved bjærgning eller bugsering godtgøres efter omstændighederne helt eller delvis ifølge bestyrelsens afgørelse. Bestyrelsen bestemmer størrelsen af vederlag for bjærgningsassistance ydet af et andet i DFF forsikret fartøj. Bugserassistance ydet af andet i DFF eller i en af de øvrige danske skibsforsikringsforeninger forsikret fiskefartøj godtgøres efter regler, der måtte være aftalt mellem danske skibsforsikringsforeninger. 22. Forsikredes pligter i havaritilfælde. 1. Når en forsikringsbegivenhed er indtruffet, skal forsikrede uden unødigt ophold give selskabets nærmeste agent (i udlandet: havariagenten) eller hovedkontoret meddelelse herom. Adresser og telefonnumre fremgår af fiskeriårbogen og Dansk Fartøjsforsikrings hjemmeside Forsømmer den forsikrede denne pligt, og forhindres forsikringen herved i at varetage sin tarv, begrænses dens ansvar til det beløb, det må antages, forsikringen ville have haft at udrede, hvis rettidig meddelelse var givet. Hvis det kan påvises, at forsikringen på grund af forsømmelserne er blevet afskåret fra at oplyse omstændigheder, der ville udelukke eller begrænse dens ansvar, afgøres det af bestyrelsen om erstatning skal ydes og i bekræftende fald med hvilket beløb. 2. Den forsikrede skal efter bedste evne afværge eller begrænse skaden. Er der grund til at antage, at skaden kan kræves helt eller delvist erstattet af tredjemand, skal den forsikrede foretage de til sikring og gennemførelse af kravet efter omstændighederne nødvendige foranstaltninger, herunder først og fremmest drage omsorg for, at der snarest muligt og under alle omstændigheder inden reparationens påbegyndelse gives tredjemand lejlighed til at deltage i besigtigelse og vurdering af den forvoldte skade på det forsikrede fartøj. 3. Så vidt muligt skal den forsikrede rådføre sig med DFF eller dennes agent om, hvad der skal foretages og følge de forskrifter, der i så henseende gives ham. 4. Tilsidesætter den forsikrede forsætligt eller af grov uagtsomhed pligterne i henhold til stk. 2 3, erstatter DFF ikke herved foranlediget skade, og kan i den mulige erstatning fradrage omkostninger og tab, der forvoldes ved tilsidesættelsen. 5. Når ankergods må frastikkes eller kappes f.eks. ved ankerets hold i undersøisk genstand, må det forinden forsynes med en bøje mærket med fartøjets registreringsnummer, samt med tilstrækkelig bærekraft til at holde bøjerebet på plads, således at ankergodset senere kan findes og evt. bjærges.

13 23. Havarirapport. Snarest muligt efter et havari er indtruffet, skal fartøjets fører til DFF afgive en skriftlig rapport, der så nøjagtigt og udførligt som muligt belyser hændelsen. Rapporten indsendes til DFF uden unødigt ophold. DFF kan forpligte fartøjets fører til at afgive søforklaring for retten. Til søforklaringer og besigtigelser skal DFF eller dennes agent indvarsles. Forsømmes dette, finder bestemmelsen i 22, stk. 1, tilsvarende anvendelse. 24. Bevisførelse for skade. Når den forsikrede kræver en indtruffet skade erstattet hos DFF må han godtgøre, at skaden omfattes af forsikringen og føre bevis for dens størrelse. 25. Erstatning for totaltab. Har den forsikrede ret til erstatning for totaltab eller som for totaltab, kan han kræve forsikringssummen udbetalt. Udbetaler DFF erstatning for totaltab eller som for totaltab, kan DFF indtræde fuldt ud i den forsikredes ret til det, der måtte være i behold af den forsikrede genstand og kan fordre, at den forsikrede udleverer alle ham tilgængelige dokumenter og bevisligheder af betydning i sådan anledning. 26. Virkeligt totaltab. Den forsikrede har ret til erstatning for totaltab, når: 1. Fartøjet med tilbehør er gået helt til grunde. 2. Fartøjet med tilbehør er sunket, strandet eller på anden måde forulykket og ikke kan bjærges. 3. Fartøjet med tilbehør på grund af skade, der omfattes af forsikringen, ikke kan repareres, hverken på stedet eller ved flytning til andet sted. 4. Fartøjet med tilbehør på anden måde, som omfattes af forsikringen, er unddraget den forsikrede, uden at der er udsigt til, at han igen vil komme i besiddelse af det. 27. Bjærgning ikke rimelig. Er fartøjet sunket, strandet eller på anden måde forulykket, og må det antages, at det ikke for rimelig bekostning kan bjærges, har den forsikrede ret til erstatning som for totaltab. Hvis DFF uden unødigt ophold erklærer at ville forsøge at bjærge fartøjet på egen risiko og iværksætter sådant forsøg, gælder bestemmelsen i første afsnit dog kun, dersom fartøjet efter 6 måneders forløb ikke er bjærget, eller bjærgningen forinden er opgivet. Overstiger omkostningerne ved en af DFF i henhold til andet afsnit foretagen bjærgning værdien af det bjærgede fartøj med fradrag af dets værdi på ulykkesstedet, medfører den omstændighed, at underforsikring/selvrisiko foreligger, ikke, at den forsikrede deltager i det overskydende beløb.

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Erhvervsfartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Erhvervsfartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Erhvervsfartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.7 2015 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Arbejdsskadeforsikring Katastrofedækning. Betingelser nr Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 550907

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012

Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 52-2, oktober 2012 RUNA FORSIKRING Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739

3. april 2009 PBY Kundenr. 60375739 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Kolonihaveforbundet For Danmar Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 3.

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere