Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej Vig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Tina Dalby Schou, medarbejdere Jens, Lene og Helen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Anmeldt tilsyn for 2013 i Socialpsykiatri Odsherred er foretaget af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen i form af besøg i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland den 7. maj 2013 og ved besøg i værestedet Bellis i Asnæs den 5. november Tilsynet foretog den 23. september 2013 endvidere opfølgning på tilsynsrapport for 2012 med leder Tina Dalby Schou. Tilsynet har hvert år udvalgt enkelte bofællesskaber og væresteder, hvorfor bofællesskabet i Nykøbing Sjælland var udvalgt for Tilsynet valgte for 2013 ligeledes at sætte et særligt fokus på personalegruppen i tilbuddene, hvilket blev gjort ved hjælp af interviews med personalegruppen i Nykøbing Sjælland og ved interview med en medarbejder i værestedet i Asnæs. Tilsynet interviewede endvidere den samlede beboergruppe i bofællesskabet og i værestedet blev en enkelt bruger interviewet. Tilsynet hilste også på, og talte løst med flere brugere under tilsynet. Tilsynets interviewguide og spørgeskemaer blev anvendt under alle interviews. Tilsynet besigtigede endvidere de fysiske rammer. Tilsynsrapporten for det anmeldte tilsyn i 2013 skal således ses som en opsummering af tilsynets samlede observationer, kontakt og dialog med socialpsykiatrien. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved tilbuddet. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har i den samlede kontakt med socialpsykiatrien, fået et indtryk af et velfungerende tilbud til målgruppen, hvis kendetegn er omstillingsparathed og en personalegruppe med stort engagement og lang erfaring med målgruppen. Tilsynet er blevet mødt med åbenhed og et ønske om sparring omkring deres tilbud, samt at anvende tilsynets observationer til udviklingen af kvaliteten i tilbuddene. De fysiske rammer vurderes fortsat egnet til målgruppen og rammerne er fundet rene og ryddelige. Der ses forbedringer i sikkerheden omkring brand og beredskab. Denne kan dog yderligere forbedres. Dokumentation er blevet fremvist uden forbehold. Tilsynet har givet anledning til få anbefalinger, en henstilling og ingen påbud. Samlet vurdering Tilsynet kunne ved besigtigelse af de fysiske rammer og ved samtale med beboere/brugerne konstatere, at rammerne fortsat lever op til målgruppens behov. Beboernes boliger er rummelige og med mulighed for at indrette efter den enkeltes smag og behov. Værestederne er indrettet med gode muligheder for at dyrke interesser og pleje/skabe relationer. Der ses endvidere gode faciliteter til møder/samtaler. Beboerne i bofællesskabet i Nykøbing gav dog udtryk for ønske om en opdatering af de fælles rammer. Tilsynet kunne konstatere, at socialpsykiatriens tilbud 1 gang årligt gennemgås af sikkerhedsgruppen og at der generelt er sket en forbedring omkring brand- og beredskab. Herunder er der nu udfærdiget beredskabs- og evakueringsplaner. Enkelte medarbejdere havde dog ikke kendskab til disse, hvorfor ledelsen bør sikre, at alle medarbejdere får dette. Der ses dog fortsat at skulle være fokus på forbedring af sikkerheden, herunder bør det sikres, at der er funktionsdygtige røgalarmer på alle steder borgerne færdes og at der ligeledes er tilgængelige flugtveje. Pædagogisk arbejdes der med at løfte til lighed og de anvendte metoder er Åben dialog, kognitiv/systemisk metode, inklusion og anerkendelse. Der arbejdes med rehabilitering og ud fra en Recovery tankegang. Endvidere med ærlighed og ligeværdighed og sund fornuft i kontakten. Det er fortsat tilsynets vurdering, ud fra samtale med borgere, ledelse og medarbejdere, at der er en rød tråd imellem det arbejde der i praksis udføres, til de valgte metoder. Dog kendte enkelte medarbejdere ikke til begreberne Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode, men kunne i øvrigt redegøre for det rehabiliterende arbejde og relationsarbejdet. Socialpsykiatrien bør fremover sikre, at alle medarbejdere har kendskab til og mestre de valgte metoder. Interviewguide tilsyn 2/38

3 Socialpsykiatrien har i de forgangne år beskrevet et fokusskift i arbejdet, således at fokus i en årrække nu har været på rehabilitering og dokumentation, som en vigtig del af arbejdet. Dette ses nu godt implementeret, men leder beskriver, at de er klar til næste skridt, hvilket er mere afgrænsning i det skrevne/skrive relevant. Medarbejdere og borgere tilsynet talte med, var alle positive overfor dette skift og så handleplanerne som et godt værktøj og redskab til udvikling. Tilsynet oplevede dog en personalegruppe som også var presset i forhold til arbejdsmængden og som oplevede tiltaget travlhed. Dette var en ambivalent oplevelse for både borgere og personale, da borgerne på den måde er tvunget til mere selvhjulpenhed, men omvendt viser det også at Recovery tankegangen virker. Tilsynet har ved al kontakt med socialpsykiatrien hæftet sig ved en kompetent personalegruppe som virkeligt brænder for de borgere de arbejder med. Der ses en stor omsorg og respekt i arbejdet med borgerne. Tilsynet vurderer samlet, at socialpsykiatrien fortsat lever op til det godkendte grundlag. Konkluderende ser tilsynet i 2014 et behov på fokus på brandsikkerhed, en grundig beskrivelse af fremtidig målgruppe i forhold til revurdering af godkendelsen i Socialtilsynet efter og om normering og uddannelse fortsat følger med de aktuelt indskrevne borgeres problematikker. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 3g). Beredskabs- og evakueringplaner. Førstehjælp. 1g). Røgalarmer og flugtveje. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 9f). Målgruppen/efteruddan nelse. 21g). procedure v. sygdom/dødsfald. 26d). Magtanvendelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Interviewguide tilsyn 3/38

4 Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 1g). Tilsynet henstiller, at ledelsen sikre, at alle røgalarmer på de områder borgere og personale færdes, fremover er funktionsdygtige og at det sikres at der er tilgængelige flugtveje. 3g). Tilsynet har konstateret, at ikke alle medarbejdere har kendskab til beredskabs- og evakueringsplaner eller har gennemgået uddannelse i forhold til førstehjælp og brand/redning. Ledelsen bør sikre at der tages hånd om dette. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 9f). Da tilsynet kan konstatere, at ikke alle medarbejdere har kendskab til de valgte metoder i det pædagogiske arbejde, er det tilsynets anbefaling, at socialpsykiatrien for 2014 prioritere uddannelse/efteruddannelse af medarbejderne. Dette ses særligt påkrævet, da personalet generelt oplyser om øget travlhed og ændringer i målgruppen. 21g). Tilsynet anbefaler fortsat, som i tilsynsrapport for 2012, at der udarbejdes skriftlig procedure i forhold til håndtering af sygdom, akut sygdom og dødsfald. Dette ud fra stedernes målgrupper, herunder personer med aktivt misbrug. 26d). Tilsynet anbefaler fortsat at der udarbejdes skriftlig instruks vedr. magtanvendelse til bofællesskaberne og at denne opbevares sammen med bekendtgørelsen og indberetningsskemaerne i en særskilt mappe, tilgængeligt for personalet. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/38

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Socialpsykiatri Odsherred består bl.a. af 3 væresteder og 4 bofællesskaber. Alle socialpsykiatriens tilbud er centralt beliggende, tæt på offentligt transport og indkøbsmuligheder. Bofællesskaberne er beliggende på følgende adresser: Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland, Grønnehavestræde 13, 4500 Nykøbing Sjælland Bofællesskabet i Vig, Holbækvej 25, 4560 Vig Bofællesskabet i Asnæs, Rådhusvej Asnæs Opgangsfællesskabet i Asnæs, Rødhøj 3, 4550 Asnæs Bofællesskaberne består samlet af 21 boliger. Boligerne er lejet igennem forskellige boligselskaber jf. Lov om almennyttige boliger. Værestederne er beliggende på følgende adresser: Lyspunktet, Grønnehavestræde 13, 4500 Nykøbing Sjælland Kig Ind, Holbækvej 25, 4560 i Vig og Bellis, Rådhusvej 2A, 4550 i Asnæs. 1.b Indretning Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland: er ejet af Boligselskabet af 1942 og er indrettet i en villa fra samme år og består af 5 separate lejligheder samt 2 fælles rum. Bofællesskabet i Vig er ejet af Boligselskabet VAB og er nabohus til Socialpsykiatriens administration og værestedet Kig Ind. Bofællesskabet består af i alt 5 lejligheder, hvor af de 4 bebos af socialpsykiatriens beboere. Den sidste lejlighed bruges som fælleshus. Interviewguide tilsyn 5/38

6 Bofællesskabet i Asnæs: ejes af VAB og er beliggende i et nyere lavt etagebyggeri fra Det består af 8 lejligheder samt 1 lejlighed som bruges til fællesrum. Opgangsfællesskabet i Asnæs: ejes af VAB og er beliggende i et ældre hus. Det huser 4 separate lejligheder med henholdsvis 1- og 2 værelses lejligheder. Der er ikke personale i opgangsbofællesskabet. Beboerne kan kontakte medarbejderne i værestedet, som ligger tæt på. Værestedet Lyspunktet i Nykøbing Sjælland er ejet af Boligselskabet VAB og er indrettet i en boligblok, i 2 separate lejligheder. Den største af lejlighederne bruges til værestedet, den anden er indrettet med mødelokale til medarbejderne. Værestedet Kig ind i Vig ejes ligeledes af VAB og er indrettet i en gammel lægebolig og er beliggende i stueetagen i ejendommen. Første salen huser bl.a. Socialpsykiatriens administration og ledelse. Kig Ind benyttes, ud over af Socialpsykiatrien, også af AA og af misbrugsteamets værested Vendepunktet. 1.c 1.d Udnyttelse af fysiske rammer Sikring af flugtveje Værestedet Bellis i Asnæs ejes af Odsherred Kommune og er indrettet i en ejendom der har været brugt til autoværksted. Værestedet består af en nedlagt værkstedshal og flere fælles opholdsrum, et samtalerum, kreativt hjørne og mødefaciliteter. Der ses generelt en god udnyttelse af de fysiske rammer. Alle Socialpsykiatriens tilbud fremstår forskelligt, da der er tale om meget forskellige bygninger som er af forskellig oprindelse. Rammerne ses dog egnet til den målgruppe de rummer. Der ses at være mindst 2 flugtveje i alle tilbud som er konstateret ryddet og tilgængelige. Tilsynet kunne ved besøg i Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland dog konstatere, at der ikke var flugtveje i kælderen, hvor personale og beboere også færdes. Interviewguide tilsyn 6/38

7 1.e Alarmer I bofællesskaberne i Nykøbing Sjælland og Vig er installeret batteridrevne røgalarmer i beboernes værelser. Tilsynet påpegede i tilsyn 2012 at der ikke var opsat røgalarm i den fælles lejlighed i Vig. Dette er nu gjort. Bofællesskaberne i Asnæs har begge serieforbundne røgalarmer som er koblet til et Siemens brandalameringssystem som indgår direkte til brandvæsenet. Det er også brandvæsenet som tilser systemet. Der ses nu at være opsat røgalarmer i værestederne i Nykøbing og Vig. Tilsynet kunne ved besøg i værestedet i Asnæs konstatere, at der ikke var opsat røgalarm i værkstedet og at øvrige røgalarmer alle var pillet ned. Personalet forklarede dette med gener ved madlavning, hvor røgalarmerne blev aktiveret. Det er oplyst ved tilsynsbesøget, at det er de enkelte koordinatorer der har ansvaret for at vedligeholde de batteridrevne røgalarmer i bofællesskaberne. Sikkerhedsgruppen gennemgår nu 1 gang årligt de fysiske rammer. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet henstiller, at ledelsen sikre, at alle røgalarmer på de områder borgere og personale færdes, fremover er funktionsdygtige og at det sikres, at der er tilgængelige flugtveje. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Bofællesskaberne og værestederne i Nykøbing og Vig er ikke underlagt bygningssyn, da de er ejet af boligselskaber. Der har ikke været bygningssyn på øvrige bygninger siden sidste tilsyn. Interviewguide tilsyn 7/38

8 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Personalet i Bofællesskabet i Vigs udtrykte i 2012 ønske om, et ekstra vindue i bofællesskabets fælles køkken. Leder har i tilsyn 2013 oplyst, at man p.t. fortsat undersøger mulighederne, men at det har vist sig at være en meget dyr løsning. Leder oplyser, at Arbejdstilsynet ved besøg i administrationen i Vig i 2013 påpegede støjgener for kontormedarbejderne, hvilket gav anledning til en omrokering af medarbejdere/ledelse. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er fortsat problemer med fugt i brugernes badeværelse i Bellis i Asnæs. Dette har været forsøgt udbedret i flere omgange. Der arbejdes fortsat videre med at finde en løsning. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er siden sidste tilsyn lavet beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der er siden sidste tilsyn lavet evakueringsplan. 3.c Brandtilsyn Alle tilbud har skumslukkere og brandtæpper. Der har været brandtilsyn v. beredskabsafdelingen i Der blev ikke fundet anledning til bemærkninger. 3.d Brandøvelse Leder oplyste, at alle brugere og personale i bofællesskaberne og i værestederne Kig Ind og Lyspunktet har gennemført brandslukningskursus i Der var oprindeligt planer om, at ledelsen, skulle på kursus i Leder har til tilsyn 2013 oplyst, at dette ikke er gjort og medarbejdere i bofællesskabet i Interviewguide tilsyn 8/38

9 Nykøbing oplyste, at de aldrig havde deltaget i brandøvelse/slukningskursus. Værestedet i Asnæs oplyste, at de havde afholdt brandøvelse i sommeren e Førstehjælp Leder oplyser til tilsyn i 2013 at der ikke som planlagt er gennemført førstehjælpskurser grundet økonomi og omstruktureringer i kommunen. Begge medarbejdere tilsynet interviewede i bofællesskabet i Nykøbing oplyste, at de ikke havde førstehjælpskursus. Der findes ej heller hjertestarter i nærheden af bofællesskabet. I værestedet i Asnæs havde personalet og beboere netop dagen før haft førstehjælpskursus, herunder kursus i brug af hjertestarter. 3.f Andet Alle væresteder har en krisemappe, hvori bl.a. er beskrevet en ambulance tjeneste ordning i tilfælde af vold/trusler. Medarbejderen tilsynet interviewede i værestedet i Asnæs, oplyste at brug af krisemappen fungerede godt og blev oplevet som en god ordning. Mappen blev brugt aktivt, der kom hurtigt kontakt til en kollega eller tilkaldt psykolog. Tilsynet kunne i samtale med personalet i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland konstatere, at de ikke havde kendskab til at der er udfærdiget beredskabs- og evakueringsplaner. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet har konstateret, at ikke alle medarbejdere har kendskab til beredskabsog evakueringsplaner eller har gennemgået uddannelse i forhold til førstehjælp og brand/redning. Ledelsen bør sikre at der tages hånd om dette. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Bofælleskaberne er ikke underlagt levnedsmiddelkontrol, da det er beboernes eget hjem. Man forsøger dog alligevel at følge reglerne på området, i forhold til fælleskøkkenerne. Interviewguide tilsyn 9/38

10 Værestedet i Asnæs har i 2013 haft besøg af Levnedsmiddelkontrollen. De fik en smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Socialpsykiatri Odsherred, blev oprettet som et fælles kommunalt tilbud i 1996 imellem de daværende tre eksisterende kommuner, for borgere med sindslidelser. Socialpsykiatriens tilbud er nu samlet i Odsherred Kommune og indbefatter bl.a. drift af bofællesskaber jf. Lov om Social Service (SL) 107, støtte- og kontaktpersonsordning jf. SL 99, bostøtteforanstaltning jf. SL 85, samt aktivitets- og samværstilbud jf. SL 104. Socialpsykiatrien har endvidere et opsøgende team, Team nye henvendelser, som laver det indledende visitationsarbejde til socialpsykiatrien. I 2013 er opstartet et unge team, som er til unge under 30 år. Det driftsorienterede tilsyn omfatter udelukkende tilsyn jf. SL 107 og SL 104. Socialpsykiatrien er ledet af Tina Dalby Schou. Souschef er Lars Nordskov. Der er tilknyttet et team til hvert bofællesskab og værested. Hvert team har en koordinator, som refererer til ledelsen. Tina Dalby Schou er ligeledes leder for det kommunale misbrugsteam, som er organiseret under kommunens Interviewguide tilsyn 10/38

11 sundhedscenter. 5.b Udviklingstendenser Leder oplyser at Socialpsykiatrien forsat skal spare, hvilket har haft indflydelse på normeringen. Stillinger bliver ikke genbesat. I stedet kommer der blot ventelister for borgerne. Socialpsykiatrien er gået fra en kultur med pionerånd til en accept af at være del af en kommunal struktur. Samtidigt er man skiftet fra en kultur med fokus på omsorgsarbejde og skadesreduktion, til en kultur hvor rehabilitering er i hovedfokus. Leder oplyser i 2013, at dette nu er implementeret i organisationen og at det nu handler om at fastholde kursen. Det kan forsat være svært for medarbejdere med lang anciennitet, som har arbejdet mange år på en anden måde. Der arbejdes fortsat videre med at optimere dokumentationen. Øvelsen går nu på, at begrænse sig og skrive relevant. Socialpsykiatrien oplever fortsat, at der bliver flere inden for målgruppen og at disse bliver psykisk dårligere. P.t. ses en ventetid på 2 måneder. En af medarbejderne i værestederne beskrev, at det indimellem opleves som et problem, at borgere der får afslag på bostøtte, fortsat har behov for samtaletid med en medarbejder. Denne tid går så fra tiden til de øvrige borgere i værestedet, uden at der er timer til det. P.t. kører hold til borgerne hvor de introduceres til Socialpsykiatrien. Der arbejdes p.t. med udarbejdelse af et andet holdtilbud til borgerne, hvor der gennemføres monduler ud fra en række bestemte emner. Der skal gennemføres 4 moduler om året, hvoraf et emne vil være deres handleplan. Andre emner kan være sundhed/velvære, selvværd/coping og angst/depression. Det er dog borgerne der primært skal bestemme emnerne. Medarbejderne fungerer som facilitatorer. Der er gode erfaringer med netværksdannelse imellem borgerne, i forhold til at lave disse hold. Socialpsykiatrien har nu oprettet Unge teamet til de unge sindslidende under 30 år. Teamet består af 2 Interviewguide tilsyn 11/38

12 5.c 5.d Projekter Andet medarbejdere som arbejder mere flydende, det vil sige de kan rykke ud, ud fra den unges behov. Teamet samarbejder med Ung i Odsherred. Der er nu opstartet et 99- kender du nogen team, som er et opsøgende team på gadeplan. Teamet stiller sig f.eks. til rådighed ved butikker m.v., hvor borgere så kan søge rådgivning, hvis de kender en med psykiske problematikker som trænger hjælp. Deltagelse i arbejdet med Kommunernes Kvalitetsmodel (KIK), som er en slags akkrediteringsmodel, på forsøgsniveau er nu afsluttet. Man er p.t. ikke er gået videre med dette arbejde. I værestedet i Asnæs har to brugere sammen med en medarbejder opstartet projekt Borger støtter borger, hvor borgerne har mulighed for at få besøg derhjemme og få mere at vide om værestedstilbuddet. Endvidere fungerer det som en kontaktpersonsordning. Alle medarbejdere tilsynet talte med i 2013 oplevede det positivt at arbejde med mål om rehabilitering. De oplevede alle at de i praksis også arbejder med dette for øje og en medarbejdere beskrev, at hun altid følte hun havde arbejdet med rehabilitering, men at forskellen nu er, at hun skal kunne beskrive hvordan hun gør det. Oplever det er en ny måde at arbejde på at man nu afslutter borgeren, når borgeren er klar til at klare sig selv, eller har behov for anden støtte. Tidligere var medarbejderen mere den stabile relation, der var der altid. De medarbejdere tilsynet talte med i 2013, oplyste alle at det havde været lidt svært i starten at arbejde med dokumentation/i pads/bostedssystemet og at det opleves som tidskrævende. For de gamle i gårde føltes det som en kæmpe kovending i socialpsykiatrien. Medarbejderne oplevede dog samlet dokumentationen som positivt. En medarbejdere synes dog det var en svær balance, da tiden går fra borgerne og arbejdede med selv at finde en rytme, som er hensigtsmæssig. Interviewguide tilsyn 12/38

13 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Der oplyses for 2013/2014 fortsat om en stram økonomi. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder administrerer stedets økonomi. Herudover er stedet tilknyttet en økonomisk konsulent i Odsherred Kommunes Økonomi- og analyse afdeling. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Socialpsykiatrien følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) - 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 13/38

14 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er i alt 21 pladser i Socialpsykiatriens bofællesskaber, som alle er lejet ud. Værestederne har imellem brugere på daglig basis. Ved besøg i værestedet i Asnæs oplyste stedet, at det p.t. er oppe på 25 bruger dagligt. 8.b Alder Socialpsykiatriens tilbud er for voksne borger fra 18 år. Ungeteamet er for borgere fra 18 år til ca. 30 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgrupperne for alle Socialpsykiatriens tilbud er voksne borgere i Odsherred Kommune med psykiske lidelser. I alle bofællesskaber skal beboerne minimum være lidt selvhjulpne og ikke have behov for døgndækning. I opgangsbofællesskabet i Asnæs kræves der en højere grad af selvhjulpenhed. Medarbejderne fungerer som bostøtte for borgerne. Kerneydelsen for bofællesskaberne oplyses at være: - at give borgere med en psykisk lidelse en tryg og fast bolig, hvor de kan få lov at leve på egne præmisser med den sikkerhed lejelovens regler giver dem (følger de almindelige opsigelsesregler). - At støtte beboerne i, med tiden, at få sin egen bolig. - At give beboerne støtte til individuelle behov, kontakt til offentlige myndigheder og andre myndigheder, til pårørende og til praktiske ting i hjemmet. Hver beboer modtager et individuelt Interviewguide tilsyn 14/38

15 tilbud om støtte. - At være et sted hvor beboeren bliver del af et fællesskab og derved får muligheden for at bryde en evt. isolation, som resultat af en psykisk lidelse. Dette med henblik på rehabilitering og (re)integration i samfundet. - Skadesreduktion (reduktion af brugerens sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader, som mulig følge af psykisk sygdom og misbrug). 8.d 8.e Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Andet I værestederne kommer både borgere som er visiteret til Socialpsykiatrien og modtager bostøtte i eget hjem og borgere som ellers ikke er i kontakt med Socialpsykiatrien. Brugerne kan frit vælge hvilket værested de ønsker at komme i og hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i. Kerneydelser for værestederne oplyses at være: - at være med til at dække brugernes behov for menneskeligt og ligeværdigt samvær. - At være et sted hvor borgerne i trygge omgivelser kan slappe af, skabe nye venskaber, få mulighed for at tage ansvar og udvide horisonten i fællesskab med andre. - At være et sted som støtter brugerne til at bryde en evt. isolation som resultat af en psykisk lidelse med henblik på rehabilitering og integration i samfundslivet. - Skadesreduktion (reduktion af brugerens sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader, som ofte følger psykisk sygdom og misbrug af rusmidler). Ja Nej Bemærkninger: De medarbejdere tilsynet talte med i bofællesskabet i Nykøbing oplevede, at målgruppen fortsat er den samme og at normeringen modsvarer målgruppens behov. Medarbejderen som tilsynet talte med i værestedet i Asnæs oplevede at have fået mere travlt med et stigende antal brugere og at borgere generelt bliver dårligere. Samtidigt ser værestedet et stigende antal brugere med andre diagnoser/problematikker end Interviewguide tilsyn 15/38

16 tidligere, f.eks. personer med ADHD. Medarbejderen oplevede at stedet mangler ressourcer. Dette resulterede dog i, at brugerne i større grad går ind og tager medansvar for værestedet og hjælper medarbejderne med opgaverne, hvilket medarbejderen oplever som positivt, da brugerne på den måde trænes til større selvhjulpenhed. Det viser recovery tankegangen virker. Brugeren af værestedet som tilsynet talte med i 2013 kunne bekræfte, at medarbejderne har fået mere travlt, men at det også tvinger brugerne til at prøve mere selv. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se anbefaling 9f. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Socialpsykiatrien arbejder ud fra resultataftaler som hvert år indgås med Odsherred Kommune. Den overordnede vision i Socialpsykiatrien er: At løfte til lighed. Dette betyder, at beboeren og Socialpsykiatrien arbejder sammen, hen imod en rehabilitering af beboeren til samfundet. 9.b Pædagogisk målsætning Målsætningen for 2013/2014 for Socialpsykiatrien er, at tilbuddene nu skal holde kursen i forhold til at have fokus på rehabiliteringstankegangen og holde fast i sin faglighed. Der skal arbejdes videre med at se individuelt på borgernes ressourcer og laves individuelle vurderinger i forhold til behovet for støtte. Dokumentationsarbejdet skal videreføres og finde sit leje. Der satses i fremtiden endnu mere på at arbejde med borgerne i hold, som supplement til den individuelle bostøtte. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Leder har til tilsyn 2013 oplyst følgende om målsætningerne: Interviewguide tilsyn 16/38

17 Udgangspunktet for praksis i hverdagen, er en fast base af socialpædagogisk uddannet personale med stor erfaring med målgruppen. Der lægges vægt på en grundig visitation, særligt i forhold til bofællesskaberne. Dette bl.a. fordi at beboerne har egne lejekontrakter til deres bolig og derfor ikke kan opsiges, såfremt Socialpsykiatriens tilbud alligevel ikke passer til dem. Der arbejdes anerkendende ud fra at beboeren skal føle sig hørt og ligeværdige, og der bruges sund fornuft og hjertevarme i arbejdet. Socialpsykiatrien måler deres arbejde op imod om De løfter til lighed. Dette betyder at de, ud fra en Recovery tankegang, gør op med tanken om psykisk sygdom som en kronisk tilstand. De ser i stedet på beboernes ressourcer, og støtter løfter beboeren til at blive en deltagende borger, i samfundslivet og måske bryde den isolation de er kommet i, som psykisk syg. Der arbejdes med at bruge de ressourcer og faktorer i omgivelserne, som kan føre til små sejre for dem og en gradvis mestring af eget liv. Der arbejdes med Åben Dialog hvor beboeren motiveres til at arbejde med sine relationer. Der arbejdes kognitivt og systemisk, således at man arbejder med at lære i den situation man står i og det efterfølgende bliver klart, hvilke tanker der opstod i den pågældende situation. Der arbejdes i det daglige med målsætningerne ved også at bruge samarbejdspartnernes viden. Dette gøres bl.a. via samarbejdsmøder i Samarbejdsenheden, som er et mødeforum, hvor relevante samarbejdspartnere kan mødes. Der fokuseres mere på at finde den individuelle behov for støtte til den enkelte og eksperimenteres mere med dette, således at det rigtige tilbud findes til borgeren. Der fokuseres nu mere på at få borgeren integreret i samfundet ved at hjælpe til at samværs/fritidsaktiviteter foregår i det etablerede foreningsliv, således at borgeren ikke integreres i et parallelsamfund. Interviewguide tilsyn 17/38

18 9.e Andet I forhold til de unge med dobbelt diagnose samarbejdes i høj grad med rusmiddelcentret. Leder oplyser, at hun oplever at medarbejderne, i forhold til de unge, udfordre sig selv og er meget opmærksomme på ikke at tage over og dermed klientgøre de unge. Medarbejderne tilsynet talte med i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland oplyste, at de også i praksis arbejder ud fra rehabilitering og Recovery tankegangen. Oplyste dog et lille kendskab til Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode. De havde ikke modtaget undervisning i dette. De oplyste dog, at det var deres indtryk, at de kunne få de kurser de ville have, men at det kunne være svært med vikardækning imens. Medarbejderen tilsynet talte med i værestedet i Asnæs oplyste, at hun bruger Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode i sit arbejde. Hun var i 2012 på konference omkring Åben Dialog og har selv, i privat regi, taget opfølgende uddannelse på kognitiv/systemisk metode. Alle medarbejdere gav udtryk for et ønske om uddannelse i metoderne. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Da tilsynet kan konstatere, at ikke alle medarbejdere har kendskab til de valgte metoder i det pædagogiske arbejde, er det tilsynets anbefaling, at socialpsykiatrien for 2014 prioritere uddannelse/efteruddannelse af medarbejderne. Dette ses særligt påkrævet da personalet generelt oplyser om, øget travlhed og ændringer i målgruppen. Interviewguide tilsyn 18/38

19 10 Borgerne 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Medarbejderne har både timer i bofællesskabet eller værestederne og som bostøtte ved borgere i eget hjem, jf. SL b Deltager borgeren i praktiske opgaver Beboerne har almindelig lejekontrakt på deres bolig i bofællesskaberne og det er derfor deres afgørelse, om der f.eks. skal gøres rent. Medarbejderne prøver at motivere beboerne, men kan reelt ikke stille meget op, hvis beboeren ikke er motiveret. I værestederne er det frivilligt om brugerne vil deltage i praktiske opgaver. Medarbejderne prøver dog at motivere til deltagelse. 10.c Har borgeren faste pligter Nej, men i bofællesskaberne forventes det, at man så vidt muligt deltager i fælles spisning, rengøring m.v. I værestederne er der ikke pligter. 10.d Husmøder Der er husmøder i bofællesskaberne og værestederne hver 14. dag eller 1 gang om måneden. I lyspunktet, Nykøbing Sjælland er der endvidere valgt et brugerråd. Borgerne i både bofællesskab og værested bekræftede at der var faste husmøder, som de kunne deltage i. 10.e Medindflydelse De beboere og brugere tilsynet talte med oplyste alle om stor grad af indflydelse i både bofællesskaber og væresteder. 10.f Samtale med borger Tilsynet har i 2013 interviewet beboergruppen i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland og interviewede endvidere en af brugerne af værestedet i Asnæs. Tilsynet talte endvidere løst med flere andre brugere. Beboerne i bofællesskabet gav generelt udtryk for stor tilfredshed med stedet. De var tilfredse med personalets indsats og følte sig trygge ved at tale med personalet også om deres følelser/holdninger. De følte sig hørt, dog følte de nogle gange at de ikke blev hørt når de sagde fra overfor aktiviteter. De oplyste om god Interviewguide tilsyn 19/38

20 kontakt til pårørende, tilfredshed med deres bolig, maden og om stor selvstændighed og medindflydelse. De kendte ikke til magtanvendelser og havde kun overværet få konflikter. De udtrykte samlet et ønske om flere kreative aktiviteter og ikke kun busture ud af huset, men også gerne pandekagebagning, grillning m.v. De synes de fælles rammer godt kunne trænge til en up-date. En enkelt borger gav udtryk for godt at kunne tænke sig at komme i beskæftigelse/uddannelse og var usikker på om det var muligt at få hjælp af personalet til dette. I værestedet i Asnæs gav brugerne udtryk for stor tilfredshed med den indsats de modtager fra personalet. Den interviewede bruger beskrev, at han nu er kommet så langt, at han har mod på at hjælpe andre, hvorfor han sammen med en anden bruger har opstartet projekt borger til borger. Brugeren forklarede til tilsynet, at han dog oplever, at personalet har fået mere travlt og at brugerne ofte selv træder til for at hjælpe. Det er hans oplevelse, at der er for få medarbejdere til at varetage opgaven på værestedet. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Stedet er for voksne. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - Interviewguide tilsyn 20/38

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynets samlede vurdering Tilsynets samlede vurdering 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer 1.b Indretning 1.c Udnyttelse af fysiske rammer 1.d Sikring af flugtveje 1.e Alarmer 1.f Andet 1.g Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Værestederne. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Værestederne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig

Tilsynsrapport. Januar Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Socialpsykiatrien Bofællesskaberne. Holbækvej Vig Tilsynsrapport Januar 2012 Socialpsykiatrien Bofællesskaberne Holbækvej 25 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse . Web-adresse Leders navn Personalenormering

Tilsyn med anbringelsessteder. for børn og unge TILSYNSRAPPORT. Institution: Adresse  . Web-adresse Leders navn Personalenormering TILSYNSRAPPORT Institution: Adresse E-mail Telefonnummer Web-adresse Leders navn Personalenormering Antal pladser Takst Organisationsform Godkendt målgruppe Godkendt jf. SEL Mobil nr.: Indvisiteringsalder:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen. Vallekildevej 22. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 23. april 2012. Tilsynsrapport 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. april 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012.

Tilsynsrapport. Februar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Åkandehuset. Ellingebjergvej 3. 4573 Højby. Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Tilsynsrapport Februar 2012 Åkandehuset Ellingebjergvej 3 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. februar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. august 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland. Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Tilsynsrapport 2012 Opholdsstedet Holmstrup Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. oktober 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. September 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Vesterbro. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport September 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Vesterbro Vesterbro 19, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. september 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Dalhøjgård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Dalhøjgård Oddenvej 90, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Rørmosegård. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Rørmosegård Annebjerg Stræde 46, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Skovgården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Skovgården Klintvej180 & 184, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 23. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Tjørneparken. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Tjørneparken Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. august 2012 Institutionen

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. September 2013. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport September 2013 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012.

Tilsynsrapport. Januar 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig. Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Tilsynsrapport Januar 2012 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 27. januar 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19.

Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Asmindrup. Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. Tilsynsrapport August 2013 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. december 2012 opfølgning og revision 19. august

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Generelt tilsyn 26.1. 2010

Generelt tilsyn 26.1. 2010 Social og Sundhed, Voksenservice Generelt tilsyn 26.1. 2010 Roskilde Lænkeambulatorium SUL 141,stk 2 Side2/11 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Voksenservice og chefkonsulent

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Uanmeldt tilsyn Den 2. februar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. November 2011. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Møllegården Private Botilbud. Gl. Nykøbingvej 85. 4572 Nr. Tilsynsrapport November 2011 Møllegården Private Botilbud Gl. Nykøbingvej 85 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. & 22. november 2011 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden. Bo- og behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Bo- og behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariat og Udvikling- Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. maj 2013 og den 3. september 2013. Institutionen

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Grundtvigsvej. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Grundtvigsvej Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. august 2012 Institutionen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen. Sygehusvej 5. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Rusmiddelcentret Alkoholbehandlingen Sygehusvej 5 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11.december 2012 og 27. februar 2013. Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade Højby Tilsynsrapport 2012 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 10. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104

TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 TILSYNSGUIDE FOR DAGBESKÆFTIGELSE 103 og 104 1 Indhold Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Formål med tilsyn... 3 Eksterne tilsynsmyndigheder... 4 Principper for tilsyn med 103 og 104 i Guldborgsund Kommune...

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 4. april 2013, 6. maj 2013 og 15. august 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Toften Anmeldt tilsyn Den 3. februar 2011 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj.

Granhøjens Botilbud A/S. Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Granhøjens Botilbud A/S Annebergparken 38, 2. sal 4500 Nykøbing Sj. Afdelinger Dalhøjgård Oddenvej 90, Nykøbing Sj. Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, Nykøbing Sj. Egebjergvej Egebjergvej

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger)

Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Tilsynsrapport Oktober 2013 Tjørneparken Længerevarende Botilbud I/S Tjørneparken 1, 4572 Nr. Asmindrup. Afdeling Lumsås Selvstændigt beliggende boliger (aktuelt 10 boliger) Oddenvej 43 (2 boliger) Hesselvej

Læs mere

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle

Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde. Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Tilsynsrapport September 2013 Fonden Bofællesskabet Ørbækskilde Riisvej 18, Veddinge, 4540 Fårevejle Byrådssekretariat og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport - Opfølgning

Tilsynsrapport - Opfølgning Tilsynsrapport - Opfølgning 2012 Muslingen og Perlen Vallekildevej 22 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 19. november 2012. Institutionen repræsenteret ved: Leder Kirsten

Læs mere

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. August Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Twillingegården. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport August 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Twillingegården Krogbakkevej 11, 4560 Vig Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. august 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Andshøjgaard. Dato for tilsynet: 8. januar 2013. Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Max Odgaard og medarbejder Søren Rasmussen. Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 5. juli 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø.

Tilsynsrapport. November Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Den Selvejende Institution Bjergesø. Bjergesøvej 24, Bjergesø. Tilsynsrapport November 2012 Den Selvejende Institution Bjergesø Bjergesøvej 24, Bjergesø 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset

TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Center for Psykiatri og Handicap Pædagogisk- og Socialfagligt team Dato: 13. marts 2012 Acadre: 12-3958 TILSYNSRAPPORT: Anmeldt tilsyn - Seniorhuset Tilbuddets navn Seniorhuset Gurrevej 92 3000 Helsingør

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve. Dato for tilsyn: 3. september 2012. Tilsynsrapport 2012 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret

PH Pleje. Tilsynsrapport 2013. Socialcentret PH Pleje Tilsynsrapport 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder... 3

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den , kl Center for Psykiatri og Handicap Dato: 15.april, 2011 Acadre nr.: 11/ 9892 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Løntoften, fra besøg den 7.4.2011, kl. 15-17.15 Tilbuddets navn SPUC Kronborgvej 1C 3000 Helsingør

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken. Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken. Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien, Ringsted Kommune Støtteboligerne Kilden og Værestedet Bjælken Onsdag den 15. december 2010 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Egedal Dato for tilsynet: 6. december 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Ledende miljøterapeut Gurli Laustsen Tilsynet gennemført af: Tilsynskonsulent

Læs mere

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse

Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv Slagelse Fonden Ekkenberg Olufsgade 6 st. tv. 4200 Slagelse Afsluttende tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Dato: 8. oktober 2013 Udført af: Konsulent Johanne Andreasen Indhold 1. Generelt om tilsyn... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Tilsynet er foretaget af konsulenterne Bettina Sørensen og Jette V. Pedersen Region Syddanmark. Tilsynet er anmeldt og aftalt. Sammenfatning

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. Bofællesskaberne. Åparken og Kornvænget. den 10. december 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i Bofællesskaberne Åparken og Kornvænget den 10. december 2012. December 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby,

Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune. Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Basen, Københavns Kommune Onsdag den 11. juli 2012 fra kl. 8.30, ingen hjemme på ferie i Rødby, Torsdag den 12. juli 2012 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere