Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej Vig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig"

Transkript

1 Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Tina Dalby Schou, medarbejdere Jens, Lene og Helen. Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen.

2 Om tilsynets gennemførelse Anmeldt tilsyn for 2013 i Socialpsykiatri Odsherred er foretaget af Tilsynsenheden ved Tilsynskonsulent Lene Smith Skovsen i form af besøg i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland den 7. maj 2013 og ved besøg i værestedet Bellis i Asnæs den 5. november Tilsynet foretog den 23. september 2013 endvidere opfølgning på tilsynsrapport for 2012 med leder Tina Dalby Schou. Tilsynet har hvert år udvalgt enkelte bofællesskaber og væresteder, hvorfor bofællesskabet i Nykøbing Sjælland var udvalgt for Tilsynet valgte for 2013 ligeledes at sætte et særligt fokus på personalegruppen i tilbuddene, hvilket blev gjort ved hjælp af interviews med personalegruppen i Nykøbing Sjælland og ved interview med en medarbejder i værestedet i Asnæs. Tilsynet interviewede endvidere den samlede beboergruppe i bofællesskabet og i værestedet blev en enkelt bruger interviewet. Tilsynet hilste også på, og talte løst med flere brugere under tilsynet. Tilsynets interviewguide og spørgeskemaer blev anvendt under alle interviews. Tilsynet besigtigede endvidere de fysiske rammer. Tilsynsrapporten for det anmeldte tilsyn i 2013 skal således ses som en opsummering af tilsynets samlede observationer, kontakt og dialog med socialpsykiatrien. Tilsynsrapporten har inden offentliggørelse været i høring ved tilbuddet. Om tilsynets helhedsindtryk Tilsynet har i den samlede kontakt med socialpsykiatrien, fået et indtryk af et velfungerende tilbud til målgruppen, hvis kendetegn er omstillingsparathed og en personalegruppe med stort engagement og lang erfaring med målgruppen. Tilsynet er blevet mødt med åbenhed og et ønske om sparring omkring deres tilbud, samt at anvende tilsynets observationer til udviklingen af kvaliteten i tilbuddene. De fysiske rammer vurderes fortsat egnet til målgruppen og rammerne er fundet rene og ryddelige. Der ses forbedringer i sikkerheden omkring brand og beredskab. Denne kan dog yderligere forbedres. Dokumentation er blevet fremvist uden forbehold. Tilsynet har givet anledning til få anbefalinger, en henstilling og ingen påbud. Samlet vurdering Tilsynet kunne ved besigtigelse af de fysiske rammer og ved samtale med beboere/brugerne konstatere, at rammerne fortsat lever op til målgruppens behov. Beboernes boliger er rummelige og med mulighed for at indrette efter den enkeltes smag og behov. Værestederne er indrettet med gode muligheder for at dyrke interesser og pleje/skabe relationer. Der ses endvidere gode faciliteter til møder/samtaler. Beboerne i bofællesskabet i Nykøbing gav dog udtryk for ønske om en opdatering af de fælles rammer. Tilsynet kunne konstatere, at socialpsykiatriens tilbud 1 gang årligt gennemgås af sikkerhedsgruppen og at der generelt er sket en forbedring omkring brand- og beredskab. Herunder er der nu udfærdiget beredskabs- og evakueringsplaner. Enkelte medarbejdere havde dog ikke kendskab til disse, hvorfor ledelsen bør sikre, at alle medarbejdere får dette. Der ses dog fortsat at skulle være fokus på forbedring af sikkerheden, herunder bør det sikres, at der er funktionsdygtige røgalarmer på alle steder borgerne færdes og at der ligeledes er tilgængelige flugtveje. Pædagogisk arbejdes der med at løfte til lighed og de anvendte metoder er Åben dialog, kognitiv/systemisk metode, inklusion og anerkendelse. Der arbejdes med rehabilitering og ud fra en Recovery tankegang. Endvidere med ærlighed og ligeværdighed og sund fornuft i kontakten. Det er fortsat tilsynets vurdering, ud fra samtale med borgere, ledelse og medarbejdere, at der er en rød tråd imellem det arbejde der i praksis udføres, til de valgte metoder. Dog kendte enkelte medarbejdere ikke til begreberne Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode, men kunne i øvrigt redegøre for det rehabiliterende arbejde og relationsarbejdet. Socialpsykiatrien bør fremover sikre, at alle medarbejdere har kendskab til og mestre de valgte metoder. Interviewguide tilsyn 2/38

3 Socialpsykiatrien har i de forgangne år beskrevet et fokusskift i arbejdet, således at fokus i en årrække nu har været på rehabilitering og dokumentation, som en vigtig del af arbejdet. Dette ses nu godt implementeret, men leder beskriver, at de er klar til næste skridt, hvilket er mere afgrænsning i det skrevne/skrive relevant. Medarbejdere og borgere tilsynet talte med, var alle positive overfor dette skift og så handleplanerne som et godt værktøj og redskab til udvikling. Tilsynet oplevede dog en personalegruppe som også var presset i forhold til arbejdsmængden og som oplevede tiltaget travlhed. Dette var en ambivalent oplevelse for både borgere og personale, da borgerne på den måde er tvunget til mere selvhjulpenhed, men omvendt viser det også at Recovery tankegangen virker. Tilsynet har ved al kontakt med socialpsykiatrien hæftet sig ved en kompetent personalegruppe som virkeligt brænder for de borgere de arbejder med. Der ses en stor omsorg og respekt i arbejdet med borgerne. Tilsynet vurderer samlet, at socialpsykiatrien fortsat lever op til det godkendte grundlag. Konkluderende ser tilsynet i 2014 et behov på fokus på brandsikkerhed, en grundig beskrivelse af fremtidig målgruppe i forhold til revurdering af godkendelsen i Socialtilsynet efter og om normering og uddannelse fortsat følger med de aktuelt indskrevne borgeres problematikker. Institutionens aktuelle tilstand Ingen bemærk -ninger Forbedringsområder - og mindre væsentlige bemærkninger Væsentlige bemærkninger - mulige problemer af betydning Kritisk tilstand - afværgeforanstaltning påkrævet Fysiske rammer - herunder brand og beredskab. 3g). Beredskabs- og evakueringplaner. Førstehjælp. 1g). Røgalarmer og flugtveje. Organisation og drift. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse 9f). Målgruppen/efteruddan nelse. 21g). procedure v. sygdom/dødsfald. 26d). Magtanvendelse. Personaleforhold og arbejdsmiljø. Interviewguide tilsyn 3/38

4 Supplerende bemærkninger og vejledning om evt. afhjælpningsforanstaltninger Fysiske rammer: 1g). Tilsynet henstiller, at ledelsen sikre, at alle røgalarmer på de områder borgere og personale færdes, fremover er funktionsdygtige og at det sikres at der er tilgængelige flugtveje. 3g). Tilsynet har konstateret, at ikke alle medarbejdere har kendskab til beredskabs- og evakueringsplaner eller har gennemgået uddannelse i forhold til førstehjælp og brand/redning. Ledelsen bør sikre at der tages hånd om dette. Organisation og drift: Ingen bemærkninger. Pædagogisk praksis og brugerindflydelse: 9f). Da tilsynet kan konstatere, at ikke alle medarbejdere har kendskab til de valgte metoder i det pædagogiske arbejde, er det tilsynets anbefaling, at socialpsykiatrien for 2014 prioritere uddannelse/efteruddannelse af medarbejderne. Dette ses særligt påkrævet, da personalet generelt oplyser om øget travlhed og ændringer i målgruppen. 21g). Tilsynet anbefaler fortsat, som i tilsynsrapport for 2012, at der udarbejdes skriftlig procedure i forhold til håndtering af sygdom, akut sygdom og dødsfald. Dette ud fra stedernes målgrupper, herunder personer med aktivt misbrug. 26d). Tilsynet anbefaler fortsat at der udarbejdes skriftlig instruks vedr. magtanvendelse til bofællesskaberne og at denne opbevares sammen med bekendtgørelsen og indberetningsskemaerne i en særskilt mappe, tilgængeligt for personalet. Personaleforhold og arbejdsmiljø: Ingen bemærkninger. Interviewguide tilsyn 4/38

5 Fysiske rammer 1 Institutionens fysiske beliggenhed 1.a Udendørs fysiske rammer og beliggenhed Socialpsykiatri Odsherred består bl.a. af 3 væresteder og 4 bofællesskaber. Alle socialpsykiatriens tilbud er centralt beliggende, tæt på offentligt transport og indkøbsmuligheder. Bofællesskaberne er beliggende på følgende adresser: Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland, Grønnehavestræde 13, 4500 Nykøbing Sjælland Bofællesskabet i Vig, Holbækvej 25, 4560 Vig Bofællesskabet i Asnæs, Rådhusvej Asnæs Opgangsfællesskabet i Asnæs, Rødhøj 3, 4550 Asnæs Bofællesskaberne består samlet af 21 boliger. Boligerne er lejet igennem forskellige boligselskaber jf. Lov om almennyttige boliger. Værestederne er beliggende på følgende adresser: Lyspunktet, Grønnehavestræde 13, 4500 Nykøbing Sjælland Kig Ind, Holbækvej 25, 4560 i Vig og Bellis, Rådhusvej 2A, 4550 i Asnæs. 1.b Indretning Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland: er ejet af Boligselskabet af 1942 og er indrettet i en villa fra samme år og består af 5 separate lejligheder samt 2 fælles rum. Bofællesskabet i Vig er ejet af Boligselskabet VAB og er nabohus til Socialpsykiatriens administration og værestedet Kig Ind. Bofællesskabet består af i alt 5 lejligheder, hvor af de 4 bebos af socialpsykiatriens beboere. Den sidste lejlighed bruges som fælleshus. Interviewguide tilsyn 5/38

6 Bofællesskabet i Asnæs: ejes af VAB og er beliggende i et nyere lavt etagebyggeri fra Det består af 8 lejligheder samt 1 lejlighed som bruges til fællesrum. Opgangsfællesskabet i Asnæs: ejes af VAB og er beliggende i et ældre hus. Det huser 4 separate lejligheder med henholdsvis 1- og 2 værelses lejligheder. Der er ikke personale i opgangsbofællesskabet. Beboerne kan kontakte medarbejderne i værestedet, som ligger tæt på. Værestedet Lyspunktet i Nykøbing Sjælland er ejet af Boligselskabet VAB og er indrettet i en boligblok, i 2 separate lejligheder. Den største af lejlighederne bruges til værestedet, den anden er indrettet med mødelokale til medarbejderne. Værestedet Kig ind i Vig ejes ligeledes af VAB og er indrettet i en gammel lægebolig og er beliggende i stueetagen i ejendommen. Første salen huser bl.a. Socialpsykiatriens administration og ledelse. Kig Ind benyttes, ud over af Socialpsykiatrien, også af AA og af misbrugsteamets værested Vendepunktet. 1.c 1.d Udnyttelse af fysiske rammer Sikring af flugtveje Værestedet Bellis i Asnæs ejes af Odsherred Kommune og er indrettet i en ejendom der har været brugt til autoværksted. Værestedet består af en nedlagt værkstedshal og flere fælles opholdsrum, et samtalerum, kreativt hjørne og mødefaciliteter. Der ses generelt en god udnyttelse af de fysiske rammer. Alle Socialpsykiatriens tilbud fremstår forskelligt, da der er tale om meget forskellige bygninger som er af forskellig oprindelse. Rammerne ses dog egnet til den målgruppe de rummer. Der ses at være mindst 2 flugtveje i alle tilbud som er konstateret ryddet og tilgængelige. Tilsynet kunne ved besøg i Bofællesskabet i Nykøbing Sjælland dog konstatere, at der ikke var flugtveje i kælderen, hvor personale og beboere også færdes. Interviewguide tilsyn 6/38

7 1.e Alarmer I bofællesskaberne i Nykøbing Sjælland og Vig er installeret batteridrevne røgalarmer i beboernes værelser. Tilsynet påpegede i tilsyn 2012 at der ikke var opsat røgalarm i den fælles lejlighed i Vig. Dette er nu gjort. Bofællesskaberne i Asnæs har begge serieforbundne røgalarmer som er koblet til et Siemens brandalameringssystem som indgår direkte til brandvæsenet. Det er også brandvæsenet som tilser systemet. Der ses nu at være opsat røgalarmer i værestederne i Nykøbing og Vig. Tilsynet kunne ved besøg i værestedet i Asnæs konstatere, at der ikke var opsat røgalarm i værkstedet og at øvrige røgalarmer alle var pillet ned. Personalet forklarede dette med gener ved madlavning, hvor røgalarmerne blev aktiveret. Det er oplyst ved tilsynsbesøget, at det er de enkelte koordinatorer der har ansvaret for at vedligeholde de batteridrevne røgalarmer i bofællesskaberne. Sikkerhedsgruppen gennemgår nu 1 gang årligt de fysiske rammer. 1.f Andet - 1.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet henstiller, at ledelsen sikre, at alle røgalarmer på de områder borgere og personale færdes, fremover er funktionsdygtige og at det sikres, at der er tilgængelige flugtveje. 2 Bygningssyn 2.a Seneste bygningssyn Bofællesskaberne og værestederne i Nykøbing og Vig er ikke underlagt bygningssyn, da de er ejet af boligselskaber. Der har ikke været bygningssyn på øvrige bygninger siden sidste tilsyn. Interviewguide tilsyn 7/38

8 2.b Nuværende/planlagte ombygninger Personalet i Bofællesskabet i Vigs udtrykte i 2012 ønske om, et ekstra vindue i bofællesskabets fælles køkken. Leder har i tilsyn 2013 oplyst, at man p.t. fortsat undersøger mulighederne, men at det har vist sig at være en meget dyr løsning. Leder oplyser, at Arbejdstilsynet ved besøg i administrationen i Vig i 2013 påpegede støjgener for kontormedarbejderne, hvilket gav anledning til en omrokering af medarbejdere/ledelse. 2.c Planlagt vedligeholdelse Der er fortsat problemer med fugt i brugernes badeværelse i Bellis i Asnæs. Dette har været forsøgt udbedret i flere omgange. Der arbejdes fortsat videre med at finde en løsning. 2.d Andet (Evt anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l. - 2.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 3 Brand og beredskab 3.a Beredskabsplan Der er siden sidste tilsyn lavet beredskabsplan. 3.b Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte Der er siden sidste tilsyn lavet evakueringsplan. 3.c Brandtilsyn Alle tilbud har skumslukkere og brandtæpper. Der har været brandtilsyn v. beredskabsafdelingen i Der blev ikke fundet anledning til bemærkninger. 3.d Brandøvelse Leder oplyste, at alle brugere og personale i bofællesskaberne og i værestederne Kig Ind og Lyspunktet har gennemført brandslukningskursus i Der var oprindeligt planer om, at ledelsen, skulle på kursus i Leder har til tilsyn 2013 oplyst, at dette ikke er gjort og medarbejdere i bofællesskabet i Interviewguide tilsyn 8/38

9 Nykøbing oplyste, at de aldrig havde deltaget i brandøvelse/slukningskursus. Værestedet i Asnæs oplyste, at de havde afholdt brandøvelse i sommeren e Førstehjælp Leder oplyser til tilsyn i 2013 at der ikke som planlagt er gennemført førstehjælpskurser grundet økonomi og omstruktureringer i kommunen. Begge medarbejdere tilsynet interviewede i bofællesskabet i Nykøbing oplyste, at de ikke havde førstehjælpskursus. Der findes ej heller hjertestarter i nærheden af bofællesskabet. I værestedet i Asnæs havde personalet og beboere netop dagen før haft førstehjælpskursus, herunder kursus i brug af hjertestarter. 3.f Andet Alle væresteder har en krisemappe, hvori bl.a. er beskrevet en ambulance tjeneste ordning i tilfælde af vold/trusler. Medarbejderen tilsynet interviewede i værestedet i Asnæs, oplyste at brug af krisemappen fungerede godt og blev oplevet som en god ordning. Mappen blev brugt aktivt, der kom hurtigt kontakt til en kollega eller tilkaldt psykolog. Tilsynet kunne i samtale med personalet i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland konstatere, at de ikke havde kendskab til at der er udfærdiget beredskabs- og evakueringsplaner. 3.g Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Tilsynet har konstateret, at ikke alle medarbejdere har kendskab til beredskabsog evakueringsplaner eller har gennemgået uddannelse i forhold til førstehjælp og brand/redning. Ledelsen bør sikre at der tages hånd om dette. 4 Levnedsmiddelkontrol 4.a Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf Bofælleskaberne er ikke underlagt levnedsmiddelkontrol, da det er beboernes eget hjem. Man forsøger dog alligevel at følge reglerne på området, i forhold til fælleskøkkenerne. Interviewguide tilsyn 9/38

10 Værestedet i Asnæs har i 2013 haft besøg af Levnedsmiddelkontrollen. De fik en smiley. 4.b Andet - 4.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE 5 Drifts- og udviklingsaftale 5.a Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale Socialpsykiatri Odsherred, blev oprettet som et fælles kommunalt tilbud i 1996 imellem de daværende tre eksisterende kommuner, for borgere med sindslidelser. Socialpsykiatriens tilbud er nu samlet i Odsherred Kommune og indbefatter bl.a. drift af bofællesskaber jf. Lov om Social Service (SL) 107, støtte- og kontaktpersonsordning jf. SL 99, bostøtteforanstaltning jf. SL 85, samt aktivitets- og samværstilbud jf. SL 104. Socialpsykiatrien har endvidere et opsøgende team, Team nye henvendelser, som laver det indledende visitationsarbejde til socialpsykiatrien. I 2013 er opstartet et unge team, som er til unge under 30 år. Det driftsorienterede tilsyn omfatter udelukkende tilsyn jf. SL 107 og SL 104. Socialpsykiatrien er ledet af Tina Dalby Schou. Souschef er Lars Nordskov. Der er tilknyttet et team til hvert bofællesskab og værested. Hvert team har en koordinator, som refererer til ledelsen. Tina Dalby Schou er ligeledes leder for det kommunale misbrugsteam, som er organiseret under kommunens Interviewguide tilsyn 10/38

11 sundhedscenter. 5.b Udviklingstendenser Leder oplyser at Socialpsykiatrien forsat skal spare, hvilket har haft indflydelse på normeringen. Stillinger bliver ikke genbesat. I stedet kommer der blot ventelister for borgerne. Socialpsykiatrien er gået fra en kultur med pionerånd til en accept af at være del af en kommunal struktur. Samtidigt er man skiftet fra en kultur med fokus på omsorgsarbejde og skadesreduktion, til en kultur hvor rehabilitering er i hovedfokus. Leder oplyser i 2013, at dette nu er implementeret i organisationen og at det nu handler om at fastholde kursen. Det kan forsat være svært for medarbejdere med lang anciennitet, som har arbejdet mange år på en anden måde. Der arbejdes fortsat videre med at optimere dokumentationen. Øvelsen går nu på, at begrænse sig og skrive relevant. Socialpsykiatrien oplever fortsat, at der bliver flere inden for målgruppen og at disse bliver psykisk dårligere. P.t. ses en ventetid på 2 måneder. En af medarbejderne i værestederne beskrev, at det indimellem opleves som et problem, at borgere der får afslag på bostøtte, fortsat har behov for samtaletid med en medarbejder. Denne tid går så fra tiden til de øvrige borgere i værestedet, uden at der er timer til det. P.t. kører hold til borgerne hvor de introduceres til Socialpsykiatrien. Der arbejdes p.t. med udarbejdelse af et andet holdtilbud til borgerne, hvor der gennemføres monduler ud fra en række bestemte emner. Der skal gennemføres 4 moduler om året, hvoraf et emne vil være deres handleplan. Andre emner kan være sundhed/velvære, selvværd/coping og angst/depression. Det er dog borgerne der primært skal bestemme emnerne. Medarbejderne fungerer som facilitatorer. Der er gode erfaringer med netværksdannelse imellem borgerne, i forhold til at lave disse hold. Socialpsykiatrien har nu oprettet Unge teamet til de unge sindslidende under 30 år. Teamet består af 2 Interviewguide tilsyn 11/38

12 5.c 5.d Projekter Andet medarbejdere som arbejder mere flydende, det vil sige de kan rykke ud, ud fra den unges behov. Teamet samarbejder med Ung i Odsherred. Der er nu opstartet et 99- kender du nogen team, som er et opsøgende team på gadeplan. Teamet stiller sig f.eks. til rådighed ved butikker m.v., hvor borgere så kan søge rådgivning, hvis de kender en med psykiske problematikker som trænger hjælp. Deltagelse i arbejdet med Kommunernes Kvalitetsmodel (KIK), som er en slags akkrediteringsmodel, på forsøgsniveau er nu afsluttet. Man er p.t. ikke er gået videre med dette arbejde. I værestedet i Asnæs har to brugere sammen med en medarbejder opstartet projekt Borger støtter borger, hvor borgerne har mulighed for at få besøg derhjemme og få mere at vide om værestedstilbuddet. Endvidere fungerer det som en kontaktpersonsordning. Alle medarbejdere tilsynet talte med i 2013 oplevede det positivt at arbejde med mål om rehabilitering. De oplevede alle at de i praksis også arbejder med dette for øje og en medarbejdere beskrev, at hun altid følte hun havde arbejdet med rehabilitering, men at forskellen nu er, at hun skal kunne beskrive hvordan hun gør det. Oplever det er en ny måde at arbejde på at man nu afslutter borgeren, når borgeren er klar til at klare sig selv, eller har behov for anden støtte. Tidligere var medarbejderen mere den stabile relation, der var der altid. De medarbejdere tilsynet talte med i 2013, oplyste alle at det havde været lidt svært i starten at arbejde med dokumentation/i pads/bostedssystemet og at det opleves som tidskrævende. For de gamle i gårde føltes det som en kæmpe kovending i socialpsykiatrien. Medarbejderne oplevede dog samlet dokumentationen som positivt. En medarbejdere synes dog det var en svær balance, da tiden går fra borgerne og arbejdede med selv at finde en rytme, som er hensigtsmæssig. Interviewguide tilsyn 12/38

13 5.e Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 6 Institutionens økonomi 6.a Aktuelt forbrug Der oplyses for 2013/2014 fortsat om en stram økonomi. 6.b Andet - 6.c Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 7 Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi 7.a Hvem administrerer institutionens økonomi Leder administrerer stedets økonomi. Herudover er stedet tilknyttet en økonomisk konsulent i Odsherred Kommunes Økonomi- og analyse afdeling. 7.b Kasse og regnskabsregulativ Socialpsykiatrien følger de af Indenrigsministeriets fastsatte regler om budget og kasse/regnskabsregulativ. 7.c Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende) - 7.d Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern) - 7.e Andet - Interviewguide tilsyn 13/38

14 7.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE 8 Brugersammensætning 8.a Antal indskrevne Der er i alt 21 pladser i Socialpsykiatriens bofællesskaber, som alle er lejet ud. Værestederne har imellem brugere på daglig basis. Ved besøg i værestedet i Asnæs oplyste stedet, at det p.t. er oppe på 25 bruger dagligt. 8.b Alder Socialpsykiatriens tilbud er for voksne borger fra 18 år. Ungeteamet er for borgere fra 18 år til ca. 30 år. 8.c Målgruppe og kerneydelse Målgrupperne for alle Socialpsykiatriens tilbud er voksne borgere i Odsherred Kommune med psykiske lidelser. I alle bofællesskaber skal beboerne minimum være lidt selvhjulpne og ikke have behov for døgndækning. I opgangsbofællesskabet i Asnæs kræves der en højere grad af selvhjulpenhed. Medarbejderne fungerer som bostøtte for borgerne. Kerneydelsen for bofællesskaberne oplyses at være: - at give borgere med en psykisk lidelse en tryg og fast bolig, hvor de kan få lov at leve på egne præmisser med den sikkerhed lejelovens regler giver dem (følger de almindelige opsigelsesregler). - At støtte beboerne i, med tiden, at få sin egen bolig. - At give beboerne støtte til individuelle behov, kontakt til offentlige myndigheder og andre myndigheder, til pårørende og til praktiske ting i hjemmet. Hver beboer modtager et individuelt Interviewguide tilsyn 14/38

15 tilbud om støtte. - At være et sted hvor beboeren bliver del af et fællesskab og derved får muligheden for at bryde en evt. isolation, som resultat af en psykisk lidelse. Dette med henblik på rehabilitering og (re)integration i samfundet. - Skadesreduktion (reduktion af brugerens sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader, som mulig følge af psykisk sygdom og misbrug). 8.d 8.e Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe Andet I værestederne kommer både borgere som er visiteret til Socialpsykiatrien og modtager bostøtte i eget hjem og borgere som ellers ikke er i kontakt med Socialpsykiatrien. Brugerne kan frit vælge hvilket værested de ønsker at komme i og hvilke aktiviteter de har lyst til at deltage i. Kerneydelser for værestederne oplyses at være: - at være med til at dække brugernes behov for menneskeligt og ligeværdigt samvær. - At være et sted hvor borgerne i trygge omgivelser kan slappe af, skabe nye venskaber, få mulighed for at tage ansvar og udvide horisonten i fællesskab med andre. - At være et sted som støtter brugerne til at bryde en evt. isolation som resultat af en psykisk lidelse med henblik på rehabilitering og integration i samfundslivet. - Skadesreduktion (reduktion af brugerens sociale, sundhedsmæssige og økonomiske skader, som ofte følger psykisk sygdom og misbrug af rusmidler). Ja Nej Bemærkninger: De medarbejdere tilsynet talte med i bofællesskabet i Nykøbing oplevede, at målgruppen fortsat er den samme og at normeringen modsvarer målgruppens behov. Medarbejderen som tilsynet talte med i værestedet i Asnæs oplevede at have fået mere travlt med et stigende antal brugere og at borgere generelt bliver dårligere. Samtidigt ser værestedet et stigende antal brugere med andre diagnoser/problematikker end Interviewguide tilsyn 15/38

16 tidligere, f.eks. personer med ADHD. Medarbejderen oplevede at stedet mangler ressourcer. Dette resulterede dog i, at brugerne i større grad går ind og tager medansvar for værestedet og hjælper medarbejderne med opgaverne, hvilket medarbejderen oplever som positivt, da brugerne på den måde trænes til større selvhjulpenhed. Det viser recovery tankegangen virker. Brugeren af værestedet som tilsynet talte med i 2013 kunne bekræfte, at medarbejderne har fået mere travlt, men at det også tvinger brugerne til at prøve mere selv. 8.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Se anbefaling 9f. 9 Nedskrevet målsætning 9.a Overordnet målsætning Socialpsykiatrien arbejder ud fra resultataftaler som hvert år indgås med Odsherred Kommune. Den overordnede vision i Socialpsykiatrien er: At løfte til lighed. Dette betyder, at beboeren og Socialpsykiatrien arbejder sammen, hen imod en rehabilitering af beboeren til samfundet. 9.b Pædagogisk målsætning Målsætningen for 2013/2014 for Socialpsykiatrien er, at tilbuddene nu skal holde kursen i forhold til at have fokus på rehabiliteringstankegangen og holde fast i sin faglighed. Der skal arbejdes videre med at se individuelt på borgernes ressourcer og laves individuelle vurderinger i forhold til behovet for støtte. Dokumentationsarbejdet skal videreføres og finde sit leje. Der satses i fremtiden endnu mere på at arbejde med borgerne i hold, som supplement til den individuelle bostøtte. 9.c Målsætning for afdelingerne/grupper - 9.d Hvordan praktiseres målsætningerne Leder har til tilsyn 2013 oplyst følgende om målsætningerne: Interviewguide tilsyn 16/38

17 Udgangspunktet for praksis i hverdagen, er en fast base af socialpædagogisk uddannet personale med stor erfaring med målgruppen. Der lægges vægt på en grundig visitation, særligt i forhold til bofællesskaberne. Dette bl.a. fordi at beboerne har egne lejekontrakter til deres bolig og derfor ikke kan opsiges, såfremt Socialpsykiatriens tilbud alligevel ikke passer til dem. Der arbejdes anerkendende ud fra at beboeren skal føle sig hørt og ligeværdige, og der bruges sund fornuft og hjertevarme i arbejdet. Socialpsykiatrien måler deres arbejde op imod om De løfter til lighed. Dette betyder at de, ud fra en Recovery tankegang, gør op med tanken om psykisk sygdom som en kronisk tilstand. De ser i stedet på beboernes ressourcer, og støtter løfter beboeren til at blive en deltagende borger, i samfundslivet og måske bryde den isolation de er kommet i, som psykisk syg. Der arbejdes med at bruge de ressourcer og faktorer i omgivelserne, som kan føre til små sejre for dem og en gradvis mestring af eget liv. Der arbejdes med Åben Dialog hvor beboeren motiveres til at arbejde med sine relationer. Der arbejdes kognitivt og systemisk, således at man arbejder med at lære i den situation man står i og det efterfølgende bliver klart, hvilke tanker der opstod i den pågældende situation. Der arbejdes i det daglige med målsætningerne ved også at bruge samarbejdspartnernes viden. Dette gøres bl.a. via samarbejdsmøder i Samarbejdsenheden, som er et mødeforum, hvor relevante samarbejdspartnere kan mødes. Der fokuseres mere på at finde den individuelle behov for støtte til den enkelte og eksperimenteres mere med dette, således at det rigtige tilbud findes til borgeren. Der fokuseres nu mere på at få borgeren integreret i samfundet ved at hjælpe til at samværs/fritidsaktiviteter foregår i det etablerede foreningsliv, således at borgeren ikke integreres i et parallelsamfund. Interviewguide tilsyn 17/38

18 9.e Andet I forhold til de unge med dobbelt diagnose samarbejdes i høj grad med rusmiddelcentret. Leder oplyser, at hun oplever at medarbejderne, i forhold til de unge, udfordre sig selv og er meget opmærksomme på ikke at tage over og dermed klientgøre de unge. Medarbejderne tilsynet talte med i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland oplyste, at de også i praksis arbejder ud fra rehabilitering og Recovery tankegangen. Oplyste dog et lille kendskab til Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode. De havde ikke modtaget undervisning i dette. De oplyste dog, at det var deres indtryk, at de kunne få de kurser de ville have, men at det kunne være svært med vikardækning imens. Medarbejderen tilsynet talte med i værestedet i Asnæs oplyste, at hun bruger Åben Dialog og kognitiv/systemisk metode i sit arbejde. Hun var i 2012 på konference omkring Åben Dialog og har selv, i privat regi, taget opfølgende uddannelse på kognitiv/systemisk metode. Alle medarbejdere gav udtryk for et ønske om uddannelse i metoderne. 9.f Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Da tilsynet kan konstatere, at ikke alle medarbejdere har kendskab til de valgte metoder i det pædagogiske arbejde, er det tilsynets anbefaling, at socialpsykiatrien for 2014 prioritere uddannelse/efteruddannelse af medarbejderne. Dette ses særligt påkrævet da personalet generelt oplyser om, øget travlhed og ændringer i målgruppen. Interviewguide tilsyn 18/38

19 10 Borgerne 10.a Hvordan er borgerens tilknytning til medarbejderne organiseret. Medarbejderne har både timer i bofællesskabet eller værestederne og som bostøtte ved borgere i eget hjem, jf. SL b Deltager borgeren i praktiske opgaver Beboerne har almindelig lejekontrakt på deres bolig i bofællesskaberne og det er derfor deres afgørelse, om der f.eks. skal gøres rent. Medarbejderne prøver at motivere beboerne, men kan reelt ikke stille meget op, hvis beboeren ikke er motiveret. I værestederne er det frivilligt om brugerne vil deltage i praktiske opgaver. Medarbejderne prøver dog at motivere til deltagelse. 10.c Har borgeren faste pligter Nej, men i bofællesskaberne forventes det, at man så vidt muligt deltager i fælles spisning, rengøring m.v. I værestederne er der ikke pligter. 10.d Husmøder Der er husmøder i bofællesskaberne og værestederne hver 14. dag eller 1 gang om måneden. I lyspunktet, Nykøbing Sjælland er der endvidere valgt et brugerråd. Borgerne i både bofællesskab og værested bekræftede at der var faste husmøder, som de kunne deltage i. 10.e Medindflydelse De beboere og brugere tilsynet talte med oplyste alle om stor grad af indflydelse i både bofællesskaber og væresteder. 10.f Samtale med borger Tilsynet har i 2013 interviewet beboergruppen i bofællesskabet i Nykøbing Sjælland og interviewede endvidere en af brugerne af værestedet i Asnæs. Tilsynet talte endvidere løst med flere andre brugere. Beboerne i bofællesskabet gav generelt udtryk for stor tilfredshed med stedet. De var tilfredse med personalets indsats og følte sig trygge ved at tale med personalet også om deres følelser/holdninger. De følte sig hørt, dog følte de nogle gange at de ikke blev hørt når de sagde fra overfor aktiviteter. De oplyste om god Interviewguide tilsyn 19/38

20 kontakt til pårørende, tilfredshed med deres bolig, maden og om stor selvstændighed og medindflydelse. De kendte ikke til magtanvendelser og havde kun overværet få konflikter. De udtrykte samlet et ønske om flere kreative aktiviteter og ikke kun busture ud af huset, men også gerne pandekagebagning, grillning m.v. De synes de fælles rammer godt kunne trænge til en up-date. En enkelt borger gav udtryk for godt at kunne tænke sig at komme i beskæftigelse/uddannelse og var usikker på om det var muligt at få hjælp af personalet til dette. I værestedet i Asnæs gav brugerne udtryk for stor tilfredshed med den indsats de modtager fra personalet. Den interviewede bruger beskrev, at han nu er kommet så langt, at han har mod på at hjælpe andre, hvorfor han sammen med en anden bruger har opstartet projekt borger til borger. Brugeren forklarede til tilsynet, at han dog oplever, at personalet har fået mere travlt og at brugerne ofte selv træder til for at hjælpe. Det er hans oplevelse, at der er for få medarbejdere til at varetage opgaven på værestedet. 10.g Andet - 10.h Tilsynets bemærkninger Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. 11 Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE 11.a Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte Punktet ikke relevant. Stedet er for voksne. 11.b Vejledning i brug af lommepenge - Interviewguide tilsyn 20/38

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling

Tilsynsrapport. Juli 2012. Byrådssekretariatet og Udvikling - Tilsynsenheden. Granhøjen. Det Gamle Kogeri. Specialpsykiatrisk Behandling Tilsynsrapport Juli 2012 Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Det Gamle Kogeri Højbyvej 3, 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet og Udvikling Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 16. juli 2012 Institutionen

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Knagebjerggaard. Nørremarksvej 8. 4572 Nr. Asmindrup Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Knagebjerggaard Nørremarksvej 8 4572 Nr. Asmindrup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. november 2013, 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Odsherred Bo- og Støttecenter. Højby Hovedgade 42. 4573 Højby Tilsynsrapport 2013 Odsherred Bo- og Støttecenter Højby Hovedgade 42 4573 Højby Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 18. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Grundtvigsvej 4 Aps. Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden. Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Tilsynsrapport Oktober 2013 Grundtvigsvej 4 Aps Grundtvigsvej 4, 4500 Nykøbing Sj. Sekretariatet og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 9. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2012. Søegaard. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2012 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 21. oktober 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder Mads

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Solvognen. Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, 4573 Højby Sj. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 20. marts 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Lindehuset. Et psykiatrisk bosted. Hyldevænget 2. 4550 Asnæs Tilsynsrapport 2013 Lindehuset Et psykiatrisk bosted Hyldevænget 2 4550 Asnæs Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Tirsdag den 3. september 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 vig Tilsynsrapport 2013 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. september 2013 og 11. november 2013. Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Oktober 2013. Søegaard. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Vallekildevej 121. 4534 Hørve Tilsynsrapport Oktober 2013 Søegaard Vallekildevej 121 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 1. oktober 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig. Carsten Gistrup Tilsynsrapport 2012 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 28. august og 6. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling.

Rønnegården er et helhedstilbud og formålet for botilbudet er at være et hjem, hvor tryghed og trivsel er grundlaget for udfordring og udvikling. Region Hovedstaden Handicap Tilsyn 2008 Regionsgården Blok Estuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 11. juli 2008 Institutionens navn: Rønnegården Strøvej 93 3330 Gørløse Fagafdeling: Region Hovedstaden

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Bostedet Oasen. Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Bostedet Oasen Nykøbing-Slagelsevej 44, Hønsinge 4560 Vig Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 13. juni 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14.

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Nordstjernen. Bispevej 19. 4500 Nykøbing Sj. Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. Tilsynsrapport 2013 Nordstjernen Bispevej 19 4500 Nykøbing Sj. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. maj, 7. maj og 14. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af:

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 9. april Peoples Corner SL 104 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken

Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken Social- og Sundhedssekretariatet Fagligt sekretariat Generelt tilsyn den 22. april 2013 på Lænken SL SUL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende konsulent Hanne Nielsen, Myndighedsservice

Læs mere

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011

Tilsyn. Bostedet Engsgaard. Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Tilsyn Bostedet Engsgaard Samtale med Leder Gitte Terney og pædagog Lisbeth Jensen den 31. oktober 2011 Fra Guldborgsund Kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 24.juni 2014 Lænken SL 141 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert

Tilsynrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Nygårdens beskæftigelsestilbud. Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud. for botilbuddene Margit Beuchert Tilsynrapport 2012 Nygårdens beskæftigelsestilbud Granhøjen Miljøterapeutisk Tilbud Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 24. oktober og 6. november 2012 Institutionen repræsenteret ved:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Opgangsbofællesskab Markedspladsen

Opgangsbofællesskab Markedspladsen Opgangsbofællesskab Markedspladsen Socialpsykiatrisk center Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Organisation og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Ib Rønn Konsulentvirksomhed for Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 17. september 2013 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011

Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 Anmeldt tilsyn på opholdsstedet Nielstrup d. 14. Marts 2011 17-01-2011 Tilstede fra opholdsstedet: Forstander Malene Ploug Tilsynsførende: Torben Jørgensen Tilsynet foregik i dialog med forstander Tilsynet

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Gjeddesgaard. Anmeldt tilsyn den 20.september 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Gjeddesgaard Anmeldt tilsyn den 20.september 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg

Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. C. Knaps Minde. Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6. Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg Tilsynsnotat af 15. maj 2013. Anmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 12. juni 2014 Københavnsvej 266 SEL 103 Side2/14 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende Risikomanager Mette Axelsen Velfærdssekretariatet.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014

Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Tilsyn på Autismecenter Storstrøm - 11. juni 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Tilsynet omhandler følgende fire temaer: Selvstændighed og relationer, Organisation og ledelse, Kompetencer og Fysiske rammer.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset

Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Tilsyn 2012 Bostedet Toldhuset Samtale med leder Anne Brodersen den 4. oktober 2012. Fra Guldborgsund kommune deltog Tilsynskonsulent Anette Spandet og Myndighedskonsulent Steffen Michelsen. Samme dag

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere