Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt."

Transkript

1 Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans 18.november 2013 Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr.nr. 3a, Iller By, Grønbæk. Afgørelse om at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt. Afgørelse. Silkeborg Kommune meddeler herved Søndermarkens Grusgrav ApS, CVR-nr , tilladelse til at indvinde op til m 3 sand og grus årligt på det areal af ejendommen Iller Damvej 5, der er vist på vedhæftede kortbilag 1:5.000 dateret den 30.oktober Afgørelsen er truffet med hjemmel i Råstoflovens 7, stk.1. Tilladelse til grusvaskning er givet med hjemmel i vandforsyningslovens 20 og 26. Silkeborg Kommune har afgjort, at det ansøgte ikke kræver udarbejdelse af VVM-redegørelse i henhold til Planlovens 6 stk. 3, nr.4, jf. Planlovens 6c og Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet og grave- og efterbehandlingsplan er godkendt af Silkeborg Kommune. Leif Richard Pedersen (29455) Sagsnr.: 12/ Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Vilkår for indvindingen. For tilladelsen gælder følgende vilkår efter Råstoflovens Tilladelsen gælder fra den 1. januar 2014 til den 31. december Virksomheden må kun være i drift (for gravemaskiner, transportanlæg og oparbejdningsanlæg) på hverdage, mandag til fredag kl , lørdag kl til For udlevering og læsning, herunder kørsel inden for virksomhedens område gælder tidsrummene mandag til fredag og lørdag Søn- og helligdage er der lukket. 3. Støjbidraget fra virksomheden, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydniveau i db(a), må ved nærmeste udendørs opholdsarealer ved boliger i det åbne land ikke overskride følgende værdier: Mandag fredag Kl Lørdag kl Mandag fredag kl Lørdag kl Mandag fredag kl db(a) 40 db(a) 40 db(a) Såfremt det skønnes nødvendigt, kan Silkeborg Kommune kræve foretaget målinger/beregninger af støjniveauet, dog maksimalt 1 gang pr. år, såfremt støjvilkåret er overholdt. Målingerne/beregningerne skal udføres af en autoriseret måleinstitution og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledninger nre. 5/1984, 6/1984 og 5/1993 om ekstern støj fra virksomheder. Målingernes/beregningernes samlede ubestemthed må for stationære kilder højst være på 3 db(a) og for mobile kilder højst 5 db(a). Viser målingerne/beregningerne, at virksomheden overskrider grænseværdierne, skal virksomheden lade foretage afhjælpende foranstaltninger. Støj fra til- og frakørende lastvogne mv. skal begrænses mest muligt. Køretøjer må på virksomhedens areal ikke holde med motorerne i gang, med mindre læsning gør det påkrævet. Side 2

3 4. Opbevaring af brændstof og olie skal finde sted i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets for tiden gældende bekendtgørelse nr af 21. december 2011 om indretning, etablering og drift af olietanke m.m. Brændstof og olie m.v. skal desuden opbevares i aflukket container med spildbakke. Såfremt der uden for råstofgravens driftstider (se vilkår 2) skal henstå køretøjer, skal dette ske på et befæstet areal. 5. Virksomhedens affald (herunder olieaffald) skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets for tiden gældende bekendtgørelse nr af 18.december 2012 og gældende affaldsregulativ i Silkeborg kommune. 6. Fritliggende bunker af støvende materialer og støvende arealer herunder interne veje skal om nødvendigt oversprøjtes med støvdæmpende midler eller på anden måde forhindres i at give støvgener uden for virksomhedens areal. 7. Der må graves til en dybde op til 20 meter under eksisterende terræn. 8. Materialerne sorteres i et Power-screen anlæg og transporteres dels via jordbånd og stakkebånd dels via gummihjulslæsser til et stationært anlæg. Der vil ske en densitetssortering i en jig, samt knusning af større sten i en stenknuser. Materialerne sorteres i et vådsorteringsanlæg. Senere etablering eller brug af andet behandlingsanlæg ud over, hvad der er nævnt i ansøgningen, skal forelægges Silkeborg Kommune til godkendelse. 9. Stenknuser må kun være i drift i tidsrummet på hverdage. 10. Det påhviler tilladelsens indehaver at tilrettelægge og udføre udnyttelsen, herunder såvel gravearbejdet som materialeoplægning m.v. samt efterbehandlings- og planeringsarbejder efter en af Silkeborg Kommune godkendt plan. Planen skal indeholde et kort med angivelse af placering af mulddepoter, afskærmende volde, startsted for indvindingen samt indvindingens opdeling i etaper. En efterbehandlingsplan, der beskriver, hvornår de enkelte etaper inddrages til landbrugs-, skovbrugs- eller rekreative formål efter endt råstofgravning, skal indsendes til godkendelse senest 4 uger inden gravningen ønskes påbegyndt. Efterbehandlingsplanen skal indeholde et kort, der angiver hvilke arealer der efterbehandles og til hvilket formål. Side 3

4 11. Indvinderen skal give meddelelse om gravningens påbegyndelse til Silkeborg Kommune og Skattecenter Horsens. 12. Arealet skal umiddelbart efter gravearbejdets afslutning ryddes for alle bygninger og installationer samt renses for affald og andet skæmmende. 13. Arealet efterbehandles til rekreative formål. Arealet er beliggende i et område med drikkevandsinteresser. Der må efter endt efterbehandling ikke anvendes gødning eller bekæmpelsesmidler på arealet. Med henblik herpå skal overjord og muld henlægges i depot på indvindingsarealet og tilbageføres på de efterbehandlede arealer hvor der ikke er søer. Overjord og muld må således ikke fjernes fra ejendommen. Langs gravearealets kant skal der på arealets sydlige og nordlige del, etableres en mindst 2 meter høj støjvold af overjord. Volden skal være etableret, før bortkørsel af råstoffer fra ejendommen må påbegyndes. Silkeborg Museum skal varsles mindst 14 dage før hver muldafrømning. Der må ikke deponeres bygningsaffald eller andet affald på arealet. Interne veje på graveområdet må kun udføre af rene naturmaterialer som sand, sten og grus. 14. Til og frakørsel til/fra grusgraven skal ske ad den eksisterende private vej på matr.nr. 3a Iller By, Grønbæk, ved Iller Damvej 5. I forbindelse med etablering af grusgraven bekoster og anlægger indvinder en 55 meter lang højresvingsbane på Iller Damvej. Udkørsel fra graveområdet må kun ske mod syd ad Iller Damvej. Silkeborg Kommune anlægger i 2013 en ny cykelsti langs Iller Damvej. Når råstofindvindingen ophører skal svingbanen fjernes og cykelstien omlægges. Dette skal indvinder sørge for og betale for. 15. Under gravning og fordeling af overjord må skrænterne have sådanne anlæg, at de ikke frembyder fare for udskridning. Ingen del af arealet må efter efterbehandlingens afslutning have en hældning stejlere end 1:2, dog kan periferiskrænter anlægges med hældning stejlere end 1:2, såfremt skrænterne tilplantes med løvfældende træer og buske. 16. Gravningen må ikke foretages nærmere end 5 meter mod naboejendommes skel og udlagte veje. Side 4

5 17. Efterbehandlings- og planeringsarbejder skal påbegyndes og gennemføres kontinuerligt og så tidligt, som det under hensyn til virksomhedens drift er praktisk muligt, og skal være afsluttet inden tilladelsen udløber. Skulle indvindingen være afsluttet inden tilladelsens udløb, skal efterbehandlingen være udført senest 6 måneder efter endt gravning. 18. Tilladelsens indehaver har pligt til at rette sig efter anvisninger, der meddeles med hensyn til udførelsen af de ovennævnte arbejder af den tilsynsførende, der har ret til når som helst at besigtige arealet. Tilsynsmyndigheden kan meddele påbud om, at et ulovligt forhold skal berigtiges inden for en nærmere fastsat frist. Efterkommes påbuddet ikke kan Silkeborg Kommune foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning. 19. Efterbehandlingsarbejderne kan for brugerens og ejerens regning udføres af det offentlige, hvis de ikke udføre rettidigt eller på forsvarlig vis. 20. Efterbehandlingsarbejderne kan ligeledes udføres af det offentlige for brugerens og ejerens regning, såfremt indvindingen afbrydes og ikke genoptages inden for ½ år, med mindre særlig aftale om en længere frist er aftalt med Silkeborg Kommune. 21. Såfremt tilladelsen inddrages i medfør af Råstoflovens 11, indtræder efterbehandlingsforpligtelserne omgående. 22. For opfyldelsen af foranstående vilkår stiller tilladelsens indehaver over for Silkeborg Kommune en sikkerhedsstillelse i form af garanti fra pengeinstitut på kr. (at regne fra 1. januar 2014). Garantien skal være sådan udformet, at denne årligt indeksreguleres pr. 1.april efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder. Garantien reguleres efter det foregående års indeks for 4. kvartal. Det samlede indeks for 4. kvartal 2012 udgør 172,16 (1995=100). Sikkerhedsstillelsen vil ikke blive frigivet af Silkeborg Kommune, før end forannævnte efterbehandlingsarbejder er tilendebragt og godkendt. Sikkerhedens størrelse er fastlagt ud fra, at der kan graves i hele området. Side 5

6 23. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Tilladelsen bortfalder tillige, når tilladelsen, efter at indvindingen er indledt, ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 24. Der skal årligt ske en indberetning af de udvundne mængder. Indberetningen sker på et særligt skema, som Silkeborg Kommune udsender. 25. Der må ikke uden tilladelse tilføres materialer til råstofgraven. På ejendommen må der i forbindelse med indvindingen af råstoffer, udførelse af efterbehandling og efterfølgende arealanvendelse, kun modtages jord til opfyldning udefra, såfremt der er givet særlig dispensation hertil, jf. 52 i Lov om forurenet jord. Dispensationsansøgning indsendes til Region Midtjylland. 26. Tilladelsen giver ikke ret til at begynde indvindingen, før den krævede sikkerhed er stillet, og grave- og efterbehandlingsplan ifølge punkt 10 er godkendt. Vilkår efter vandforsyningsloven 27. Der må ikke bortledes grundvand fra graveområdet ved pumpning eller via grøfter/rør til vandløb i området. Der må således kun ske sænkning af grundvandet i området, som følge af den tilstrømning der sker, indtil gravesøen er fyldt med vand. Der må endvidere til brug for grusvask indvindes op til 300 m 3 grundvand fra gravesøen pr. døgn, svarende til maksimalt m 3 vand årligt. Hele vandmængden skal genudledes på gravearealet, således at der ikke ledes vand bort fra gravearealet. Genudledning skal ske til en ny sø eller en aflukket del af søen, der kan fungere som bundfældningsbassin. Før oppumpningen påbegyndes, skal etableringen af bassinet være godkendt af Silkeborg Kommune. Den oppumpede vandmængde skal registreres med elmåler tilkoblet pumpen. Pumpetype og omregningsfaktor (m 3 /time) skal indberettes til Silkeborg Kommune før indvindingen må begynde. Der må hverken før, under-eller efter vaskeprocessen tilsættes skyllevandet stoffer, som ved nedsivning kan forurene grundvandet. Side 6

7 Den årlige vandmængde, der er indvundet, skal én gang om året indberettes til kommunen. En deklaration indeholdende de i punkt nævnte vilkår for efterbehandling vil efter klagefristens udløb blive tinglyst på ejendommen. Deklarationen skal i henhold til Råstofloven tinglyses for ejers regning. Til dækning af tinglysningsafgiften på 1660,00 kr. opkræver Silkeborg Kommune beløbet hos ansøger. Senest 4 uger efter klagefristens udløb skal beløbet være indbetalt. Dog udskydes fristen til 4 uger efter at klagesagen er afgjort, hvis der klages over afgørelsen. Efter klagefristens udløb, og eventuelle klagesagers afgørelse, sørger Silkeborg Kommune for, at deklarationen tinglyses. Når indvindingen er afsluttet og efterbehandlingen er godkendt, sørger Silkeborg Kommune for, at deklarationen bliver aflyst igen. Sagens behandling. Det fremgår af sagen: At indvinder er Søndermarkens Grusgrav ApS, Søndermarksgade 43, 8643 Ans At ejer af matr.nr. 3a Iller By, Grønbæk er Poul Kalsmose, Mårupvej 37, 8560 Kolind At ejendommen er en landbrugsejendom At der søges om tilladelse til at indvinde sand, sten og grus Side 7

8 At muldlagets tykkelse er 0,35 meter At den planlagte gravedybde vil være op til 20 meter under terræn At der graves under grundvandsspejlet At indvindingen er planlagt påbegyndt 1. januar 2014 At indvindingsperioden og dermed gravning afsluttes senest 31. december 2023 At der årligt graves op til m 3 At de ansøgte graveområder udgør ca. 13 ha At materialerne hovedsageligt skal anvendes til stabilgrus, sandfyld, betontilslags- og bundsikringsmaterialer At der til indvindingen ønskes anvendt 1gravemaskine, 2 gummihjulslæssere og sorteringsanlæg bestående af tørsortering, vådsortering, jig samt stenknuser At brændstof i form af dieselolie samt olie opbevares i aflukket container på Søndermarksgade 43 og der er spildbakke til opsamling At sortering, behandling m.v. sker på et tørsorteringsanlæg (powerscreen) samt vådsorteringsanlæg placeret i råstofgraven At støj ikke vil give anledning til problemer, da Miljøstyrelsens vejledende krav vil blive overholdt At til - og frakørsel til graveområdet sker via eksisterende, privat fællesvej med indkørsel fra Iller Damvej At råstofgravens driftstider mandag - fredag er kl og lørdag fra Side 8

9 At arealet efter endt råstofgravning vil blive efterbehandlet til rekreative formål At der ikke søges om tilladelse til at modtage rent jord til grusgraven At området er udlagt som råstofindvindingsområde i Region Midtjyllands Råstofplan 2012 Udtalelser i sagen Ansøgningen har været forelagt Silkeborg Museum til udtalelse. Silkeborg Museum har i brev af 26. september 2012 bl.a. svaret: I forbindelse med ovennævnte ansøgning kan oplyses, at der ikke på forhånd er registreret fund eller fortidsminder på selve matr.nr. 3a Iller By, Grønbæk. Vest for matriklen, på arealerne op mod Søndermarksgade/ Iller Damvej, er der imidlertid registreret flere gravhøje fra sten- eller bronzealder. Desuden er der udgravet bebyggelsesspor fra både yngre stenalder og bronzealder samt dele af et par større bebyggelser med gårdsanlæg fra yngre romersk/ældre germansk jernalder. Da der således har været en del aktivitet i området i oldtiden, kan det ikke udelukkes, at der i forbindelse med råstofgravning kan fremkomme anlæg, der er omfattet af museumslovens 27. For at afklare om der findes sådanne anlægsspor på området, vil det være nødvendigt at foretage en arkæologisk prøvegravning på arealet i god tid inden råstofgravningen påbegyndes. En prøvegravning er frivillig, men vil kunne sikre at loven ikke overtrædes, og at råstofindvindingen ikke må standse, med forsinkelse til følge. Der er foretaget nabohøring indenfor en radius af 500 meter fra graveområdet. Der er indkommet 2 indsigelser, som drejer sig om følgende forhold: - privat vandboring - brug af privat fællesvej til kørsel med råstoffer Teknik- og Miljøforvaltningens bemærkninger til de fremførte forhold: 1. Hvis der sker skade på private vandboringer, og det kan henføres til driften af råstofgraven, påhviler det råstofindvinderen at erstatte skaden. Miljøstyrelsen har anbefalet en beskyttelseszone på 75 meter fra en privat boring, hvor der ikke må foretages råstofindvinding. Råstofindvindingen vil foregå mere end 75 meter fra den private boring. Det vurderes derfor, at der ikke vil ske skade på den private boring. 2. Den private fællesvej vil ikke blive brugt til transport af råstoffer. Råstofferne vil blive transporet ad den eksisterende vej på ejendommen Iller Damvej 5. Side 9

10 VVM- screening Det ansøgte er omfattet af VVM-bekendtgørelsen nr.1510 af 15. december 2010 bilag 2, og heraf fremgår følgende: At råstofindvinding, nævnt under punkt 2a i bilag 2, skal VVM- screenes for at vurdere om projektet på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen skal ske efter de kriterier, der er oplistet i bilag 3: projektets karakteristika, projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. En tilladelse efter Råstofloven indeholder en række standardvilkår, og ved screeningen er der forudsat en indvinding på disse vilkår. Med henblik på at vurdere om det ansøgte er VVM- pligtigt, har Silkeborg Kommune gennemført en screening efter retningslinjerne i VVM- bekendtgørelsen. a. Projektets karakteristika. Der søges om tilladelse til indvinding på et ca. 13 ha. stort areal ved Ans. Muldjorden afrømmes og lægges i depot ind mod naboskel til matr. nr. 4a i den sydlige side og mod matr.nr. 17a og 17b i den nordlige side. Depotet udformes som en støjvold. Der søges om en gravedybde på ca. 20 meter, hvilket betyder, at der kan fjernes op til ca m 3 sand og grus. Der forventes indvundet varierende mængder, men maksimalt op til ca m 3 sand og grus pr. år. Herefter genudlægges muldjorden. Der sker en løbende efterbehandling i det omfang det er muligt. Det aktive graveområde vil omfatte alle 13 ha. på én gang. Der vil blive gravet under grundvandsspejlet. Halvdelen af den indvundne mængde vil blive gravet under grundvandspejlet. Der er ingen kumulation til andre projekter, da der er tale om et nyt graveområde. Det ansøgte areal er udlagt graveområde i Råstofplan Det udlagte areal er ca. 28 ha og det ansøgte er ca. 13 ha. Vurderingen er, at en gravning på det ansøgte areal ikke har en væsentlig og afgørende betydning for områdets fremtoning. I forbindelse med indvindingen forventes der årligt anvendt ca liter dieselolie til graveog læssemaskiner samt ca liter til stationære anlæg. Herudover er de indvundne materialer en naturressource. Side 10

11 Der vil ikke ske nogen affaldsproduktion af betydning i forbindelse med indvindingen. Spildolie, filtre m.v. afhentes af godkendt firma. Maskinerne serviceres på virksomhedens adresse på Søndermarksgade 43. Der er ikke oplagring af affald i grusgraven. Der forventes ikke at blive nogen væsentlig forurening og gene i forbindelse med gravningen. Der vil blive støj fra selve grave- og kørselsprocessen, men de generelle regler for støj i det åbne land, jf. Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6, kan overholdes. Der vil blive anvendt dieselolie til gummihjulslæssere og kørsel. Erfaringer fra andre indvindingsområder viser, at der sjældent sker større uheld i forbindelse med selve udgravningen og behandling af materialerne. Der bliver blandt andet stillet krav om, at olieprodukter m.v. skal opbevares således, at risikoen for olieforurening ved indvindingen minimeres. Der må ikke tilføres materiale udefra. b. Projektets placering. Det ansøgte areal ligger inden for et udlagt graveområde ved Ans. Området er udlagt i Råstofplan Der vil normalt blive givet tilladelse til råstofindvinding i udlagte områder. Området er beliggende op til en kommunevej, Iller Damvej. Afstand til nærmeste beboelsesejendom er ca. 200 meter. Arealet er landbrugspligtigt, og det vil efter gravning blive udlagt til naturformål. Det muldlag, der findes på arealet, skal deponeres til brug for efterbehandlingen. Muldjorden udlægges på de plane arealer og nogle af skråningerne. Der må gerne efterlades ubehandlede graveskråninger. Efter råstofgravningen må der ikke anvendes gødning og pesticider på arealet. Der skal kun fjernes et mindre muldlag, før råstofferne er tilgængelige. Overjorden afrømmes, og der etableres heraf en mindst 2 meter høj vold mod syd og nord. Indvindingen foretages ved hjælp af gummihjulslæssere, hvormed ca. 20 meter sand og grus afgraves og sorteres ved et Powerscreenanlæg. Der sker en densitetssortering i en jig. Ved indvinding under grundvandsspejlet anvendes en gravemaskine. Når indvindingen er afsluttet genudlægges muldjorden på nogle af skrænterne og gravesøernes skrænter udjævnes i en hældning 1:7. Regenerering er ikke mulig. Arealet ligger i et område med drikkevandsinteresser. Det er Side 11

12 derfor ikke sandsynligt, at der vil blive givet dispensation til deponering af fyldjord i råstofgraven. c. Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning De mulige miljøpåvirkninger fra det ansøgte projekt er støj, støv og luftforurening samt påvirkning af grundvandet. Støj: Påvirkningen vil specielt hidrøre fra den støj, der bliver i forbindelse med gravningen og transport til og fra stedet. På grund af etablering af støjvolde og behandlingsanlæggets placering i bunden af graven skønnes generne ikke væsentlige. Behandlingsanlæggene vil være foret med gummi på steder hvor der er mulighed for at sten og jern mødes. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser på 55/40 db(a) ved nærmeste beboelse kan overholdes. Støv og luftforurening: Erfaringsmæssigt vil der ved kraftig vind forekomme støv fra en grusgrav. Da fritliggende bunker af materialer, interne veje samt til - og frakørselsvejen skal oversprøjtes med et støvdæmpende middel, vurderes dette ikke at medføre væsentlige påvirkninger. Da udkørsel fra råstofgraven sker til en kommunevej har Vejmyndigheden stillet krav om at adgangsvejen skal asfalteres i en bredde på 6 meter og en længde på 25 meter fra indkørslen. Dette vil være med til at reducere støvgenerne. Der vil endvidere forekomme emission fra af udstødningsgasser fra gravemaskiner og lastbiler. Den ansøgte mængde vil betyde op til lastbiler pr. dag samt daglig kørsel med gummihjulslæsser. Denne påvirkning vurderes ikke som væsentlig for omgivelserne. Påvirkning af grundvand: De lag, der ønskes afgravet, består af sand, grus og sten. Der graves til 10 meter under grundvandsspejlet. Der vil være en risiko for oliespild i bunden af grusgraven. Idet der i tilladelsen efter råstofloven vil blive fastlagt vilkår om, at brændstof og olie opbevares i en aflukket container, og at gravemaskiner skal placeres på befæstet areal, når råstofgraven ikke er i drift, vurderes risikoen for forurening af grundvandet som minimal. Der er ingen grænseoverskridende påvirkninger ligesom påvirkningernes kompleksitet ikke er væsentlige. Den ønskede indvinding vil påvirke omgivelserne, men ikke i væsentlig grad. Side 12

13 Konklusion Ud fra de gennemgåede forhold konkluderes, at den ansøgte råstofindvinding ikke er VVMpligtig, jf. bekendtgørelsens 3, idet indvindingen ikke skønnes at få væsentlig indvirkning på landskab, natur, grundvand og overfladevand. Bemærkninger Opmærksomheden henledes på Museumslovens 27, hvorefter fund af jordfaste fortidsminder straks skal anmeldes til det lokale museum. En tilladelse efter Råstofloven fortrænger ikke private rettigheder, som f.eks. udlagte private veje, ledningsservitutter og mastedeklarationer. Ved kørsel på private fællesveje henstilles det, at vejen holdes i en sådan stand, at den uden problemer kan benyttes af de øvrige vejberettigede. Der henvises i øvrigt til privatvejlovens bestemmelser. Generelle bestemmelser. Resultater af boringer m.v. efter råstoffer i jorden skal inden 3 måneder efter udførelsen indberettes til GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Der skal årligt til Danmarks Statistik gives oplysninger om indvindingsvirksomheden, bl.a. om art og mængde af de forekomster, der indvindes, og om anvendelsen heraf, på særlige skemaer, som vil blive tilsendt indvinderen. En tilladelse, der er meddelt i henhold til lovens 7, stk. 1. bortfalder, såfremt råstofindvindingen ikke er påbegyndt senest 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelse af overjordsforekomster, f.eks. salg af jord, kræver særskilt tilladelse efter råstofloven. Side 13

14 Såfremt en ejer eller en bruger ikke inden for en af kommunen fastsat frist opfylder vilkår for efterbehandling, kan tilsynsmyndigheden umiddelbart foretage det nødvendige på ejerens eller brugerens bekostning. Silkeborg Kommune fører tilsyn med indvindingen. Såfremt det måtte vise sig nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af Råstoflovens 1 og 3, kan Silkeborg Kommune på et senere tidspunkt fastsætte yderligere vilkår eller foretage ændringer af allerede stillede vilkår. Aftale om brugsret til et landbrugspligtigt areal til råstofindvinding kan ske uden tilladelse efter landbrugsloven, såfremt ejeren har forbeholdt sig den egentlige jordbrugsmæssige udnyttelse af arealet, jf. Landbrugsministeriets cirkulære nr. 94 af 22. november Der skal betales råstofafgift i henhold til Skatteministeriets lovbekendtgørelse nr. nr. 311 af 1. april 2011 om afgift af affald og råstoffer. I henhold til Jordforureningslovens 52, må der ikke tilføres jord udefra til råstofgraven uden tilladelse fra Region Midt. Klagevejledning m.v. Afgørelsen er offentliggjort på Silkeborg Kommunes hjemmeside den 18.november Afgørelsen efter råstofloven kan påklages efter lovens 13, stk.1. De klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen Offentlige myndigheder En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Side 14

15 Afgørelsen kan påklages efter reglerne i planlovens 58, stk. 3, for så vidt angår de retlige spørgsmål. De klageberettigede er: miljøministeren enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Silkeborg Kommune på eller til Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg. Klagen skal være modtaget på Silkeborg Kommune senest 16. december 2013 inden kontortids ophør. Silkeborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med sagens papirer. Ansøger vil straks få besked, hvis der modtages klage. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. til Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet sender et girokort med opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra kommunen. Girokortet skal anvendes ved indbetalingen. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget, hvilket skal ske inden for en frist på 14 dage. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter modtagelsen af dette brev. Klage i henhold til råstofloven har opsættende virkning, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Yderlige oplysninger kan fås på telefon Side 15

16 Med venlig hilsen Hans Okholm Udvalgsformand Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Bilag: - Kort 1:5.000 Dette brev og kortbilag er sendt til: - Silkeborg Museum, Hovedgårdsvej 7, 8600 Silkeborg, - Region Midtjylland, Skottenborg 26, 8800 Viborg, - Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, - Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København, - Danmark Naturfrednngsforenings lokalkomitè, - Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K, - EnergiMidt, Brårupvej 50, 7800 Skive, - Skattecenter Horsens, Løvenørnsgade 25, 8700 Horsens Side 16

17 Side 17

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg

Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø. Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk. Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Samsø Sten & Grus ApS Sælvig 54 8305 Samsø Att. John Jørgensen, e-mail: jwj@c.dk Tilladelse til indvinding af

Læs mere

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå

Regionshuset Viborg. Gert Svith A/S. Rugvænget 38 8500 Grenå Regionshuset Viborg Gert Svith A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Rugvænget 38 8500 Grenå Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nre.4a og 4h

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler:

Sagsbehandler BENTH. Sagsnr. 005948-2008. Roskilde Museum er hørt i forbindelse ansøgningen og museet udtaler: JM Grus Morten Sørensen og June Carlsen Åbrinken 12A 3600 Frederikssund Dato 30. juni 2014 Sagsbehandler BENTH Sagsnr. 005948-2008 PLAN OG MILJØ Tilladelse til fortsat råstofindvinding på matr. Nr. 5ac

Læs mere

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513

Ansøger Indvinder Tinglyst ejer Kroghs A/S Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev CVR-nr. 45571513 Regionshuset Viborg Kroghs A/S Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Klim Strandvej 284 9690 Fjerritslev Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på ejendommen matr.

Læs mere

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766

l Byg og Miljø Dato: Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: Sagsnr.: 08/21766 Gert Svith A/S Rugvænget A/S 8500 Grenaa l Byg og Miljø Dato: 17.06.2014 Reference: Sidsel Prahm Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: skp@norddjurs.dk Sagsnr.: 08/21766 Forlængelse af RÅSTOFTILLADELSE

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum.

Matrikel nr. 2z, 2ae og 2ø Lergrav Hgd., Aulum Kronborgvej 20, Aulum. TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til Region Syddanmark) Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til Region Syddanmark) Email: miljoe-raastoffer@rsyd.dk Bilag til ansøgningen: Udskrift fra tinglysningen.dk (tingbogsattest)

Læs mere

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup

Tilladelse til indvinding af sand, sten og grus på del af ejendommen matr. nr. 15 e Romalt By, Kristrup Nymølle Stenindustrier A/S Oliehavnsvej 2 8000 Århus C Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf. nr. 12. september 2006 8-70-3-731-1-06 Torsten Mikael Holmboe 8742 2055 Bedes oplyst ved henvendelse CVR. nr.:

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Regionshuset Viborg. Erik Poulsen. Ågårdsvej Hadsten

Regionshuset Viborg. Erik Poulsen. Ågårdsvej Hadsten Regionshuset Viborg Erik Poulsen Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Ågårdsvej 11 8370 Hadsten Tilladelse til indvinding af råstoffer på ejendommen matr. nr. 6e Ødum

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail:

NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden Hedehusene. Att: Per-Ulrik Jensen, mail: Regionshuset Viborg NYMØLLE STENINDUSTRIER A/S Hovedgaden 539 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Att: Per-Ulrik Jensen, mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk

Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene. e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Regionshuset Viborg Nymølle Stenindustrier A/S Hovedgaden 5 2640 Hedehusene Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk e-mail: perulrik.jensen@nymoelle.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014

Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Center for Teknik, Miljø og Klima Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Dagerød Grusgrav Aps Stæremosen 16 3250 Gilleleje CVR nr. 21 752 487 Tilladelse til råstofindvinding 30. juni 2014 Matrikel 12l og 12b, Plejelt

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej Haderslev. Att: Helge Godtfeldt Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg

Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13. 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vognmand Anders Fransgaard Ærøvej 13 Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Dispensation til at modtage fyldjord

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg.

Kaj Bust Fædalhøjvej Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Kaj Bust Fædalhøjvej 15 8800 Viborg e-mail: kajbust@hotmail.com Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer

Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort i

Læs mere

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail:

Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej Højslev. Mail: Regionshuset Viborg Jordbromølle Grus - og Sandgrav v/vognmand Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Mail: larsjord@gmail.com

Læs mere

Den 17. november 2016

Den 17. november 2016 Den 17. november 2016 Region Hovedstaden Regional Udvikling Miljø & Ressourcer Graveplan St. Havelsevej 145 og 158, 3310 Ølsted, matr.nr. 7f og 8a, St. Havelse By, Ølsted Anlægsfase matr. 7f Afrømning

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 27. maj 2013, fastsættes: BEK nr 788 af 23/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00033 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte

Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte Bekendtgørelse om ansøgning og indberetning om råstofindvinding på landjorden og om regionsrådet kompetence til at fastsætte vilkår for anmeldte rettigheder I medfør af 29, 34, 38 og 44, stk. 3, i lov

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars

Delvis tilladelse samt afslag på ansøgning om etablering af udendørs oplag på ejendommen Svoldrupvej 101, 9600 Aars Martin Nielsen Svoldrupvej 101 9600 Aars Dato: 26. maj 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2014-27391 Dokumentnr.: 820-2015-123539 Sagsbehandler: Ulrik Pedersen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV. Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk Regionshuset Viborg SØNDERGAARD STEN & GRUS A/S Bindeleddet 4 8940 Randers SV Miljø Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Att: Michal Søndergaard, e-mail michal@dvd-danmark.dk

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring

Tillæg til råstoftilladelse på Søndermøllevej 29, Hjørring Regional Udvikling Råstofgruppen Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Toftegårds Maskinstation Att. Flemming Christensen Mail: toftegaardsmaskinstation@c.dk Råstofmedarbejder Niels Schøler Direkte +4597648290

Læs mere

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm

THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade Thyholm Regionshuset Holstebro THYHOLM VOGNMANDSFORRETNING A/S Vestergade 53 7790 Thyholm Miljø Lægårdvej 10 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Afgørelse om tilføjelse til vilkår, vedr.

Læs mere

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby

KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Regionshuset Horsens KALBYGÅRD GRUSGRAV JJ Grus A/S Hovedvejen 24 A 8670 Låsby Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Dispensation til fortsat modtagelse af jord

Læs mere

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg

Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, 8800 Viborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Vognmandsforretningen 1313 Industrivej 6, Dispensation til fortsat at

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune

Miljøgodkendelse af Ræs for hjertet på Padborg Park, Flyvepladsen 10, 6330 Padborg, matr.nr. 362 Kragelund Ejerlav, Bov Sogn, Aabenraa Kommune Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 17-08-2017 Sagsnr.: 17/19770 Kontakt: Lene Lyster Hansen Direkte tlf.: 7376 7044 E-mail: lha@aabenraa.dk

Læs mere

Vilkår for indvindingen. Team Miljø. Gitte Bundgaard og Peter Hansen St. Havelsevej 158 3310 Ølsted. Råstoftilladelse. Afgørelse

Vilkår for indvindingen. Team Miljø. Gitte Bundgaard og Peter Hansen St. Havelsevej 158 3310 Ølsted. Råstoftilladelse. Afgørelse Team Miljø Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Gitte Bundgaard og Peter Hansen St. Havelsevej 158 3310 Ølsted Telefon 4778 4000 Fax 4778 4099 mail@halsnaes.dk www.halsnaes.dk Råstoftilladelse 6. november

Læs mere

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog.

Afgørelse. Klage over afgørelsen. Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledning. Venlig hilsen. Tobias B. Knudsen Biolog. Afgørelse Afgørelse om, at projekt om regulering af vandløb (dræn) i forbindelse med etablering af vandhul ikke er VVM pligtigt (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Kort beskrivelse af projektet ved Natur

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Pia Surlykke Vosny Preben Vosny Kelstrupgårdvej 5 6340 Kruså!" # Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 15. december 2014 Sagsnr.: 14/35588 Ejendomsnr.: 1636 Kontakt: Peter Mumm Direkte tlf.:

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg.

Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg. VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg. Agnete og Tom Bonnesen Nørremark 3 Kær 6400 Sønderborg VVM-screening af solcelleanlæg på terræn på Nørremark 3, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2014 modtaget ansøgning om etablering

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Løgstørvej 109, Jelstrup, 9600 Aars Bjarne Strøm Løgstørvej 109 Jelstrup 9600 Aars Sendt til: bs@nokgodtnok.dk Dato: 3. december 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-54356 Dokumentnr.: 820-2015-292510

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl.

Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, sten- og grusforekomsten på matr.nr. 4B Hønsnap, Holbøl. Jacobsen Sten & Grus Aps Skovglimt 8 6340 Kruså Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 18-07-2013 Sagsnr.: 10/11467 Kontakt: Jens T. Vejrup Direkte tlf.: 73767780 E-mail:

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele

Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Regionshuset Viborg Regional Udvikling Vester`s Grusgrav ApS v./ Gert Vester Røddingvej 24, Rødding 8830 Tjele Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Stürup A/S Måde Industrivej 17 6705 Esbjerg Ø CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. oktober 2017 Journalnr.: 16/6616

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Niels Jørgen Bjørnlund Karlebyvej 52 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard

Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade Ans Att.: Hans Haugaard Regionshuset Viborg Regional Udvikling Søndermarkens Grusgrav ApS Søndermarksgade 43 8643 Ans Att.: Hans Haugaard Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 190l og 190m Vesterø By, Byrum

Tilladelse til etablering af sø på matr. nr. 190l og 190m Vesterø By, Byrum LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 08-11-2016 Sagsnr.: 825-2016-2180 Dok.nr.: 825-2016-13717 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Richard Larsen Rullegårdsvej

Læs mere

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia

Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Vibeke Jakobsen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia Landzonetilladelse til hundepension, samt dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsen, Vestre Kobbelvej 11, 7000 Fredericia Du har ansøgt om landzonetilladelse

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55.

Betingelserne vil blive tinglyst på ejendommen for din regning, jf. Planlovens 55. HCS A/S Transport & Spedition Hvissingevej 100 DK-2600 Glostrup Att. Per Otzen Per.Otzen@hcs.dk Plan og Udvikling Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. ARWOS DEPONI A/S Forsyningsvejen 2! " Skelbækvej 2 Tlf.: 7376 7676 Dato: 26. november 2014 Sagsnr.: 14/27427 Ejendomsnr.: 23818 Kontakt: Lis Bækkelund Lerche Direkte tlf.: 73 76 75 35 E2mail: lbaekk@aabenraa.dk

Læs mere

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring

Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Lars Ellegaard Maul Torvegade 57 7160 Tørring Plan og Byg T: 79755000 Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-137-14 26.9.2014 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse

Læs mere

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013

Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm. 4. april 2013 Bodil Nielsen Thorlundvej 16 7361 Ejstrupholm 4. april 2013 Svarbrev på høring vedrørende skovrejsning på Thorlundvej 16, 7361 Ejstrupholm I har den 22. marts 2013 bedt Ikast-Brande om at vurdere den følgende

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars

Landzonetilladelse på ejendommen Nyrupvej 14, Nyrup, 9600 Aars Kirsten & Frits Jensen Nyrupvej 14 9600 Aars nyruphuset@live.dk Dato: 21. juli 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-31442 Dokumentnr.: 820-2015-173426 Sagsbehandler:

Læs mere

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten

/ Egon Petersen Kværsgade Gråsten 25-02-2013 12/56029 Egon Petersen Kværsgade 15 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af ejendommen matr.nr. 92 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Søndertoft 15, Sønderborg Kommune har den 14. december

Læs mere

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019

TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG INDVINDING AF STEN, GRUS OG SAND GÆLDENDE TIL DEN 31. DECEMBER 2019 Henning Have A/S Engvej 13a 6600 Vejen Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 8. juli 2016 Sagsnr.: 15/32812 TILLADELSE TIL ERHVERVSMÆSSIG

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald Læsø Kommune giver herved tilladelse til anlæg af en ca. 500 m 2 stor sø på matr. nr. 23a Vesterø By, Vesterø, beliggende Tørkerivej 16. Se vedlagte kort. Tilladelsen gives på betingelse af: Anlæg: - at

Læs mere

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro

CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej Bjerringbro CHRISTENSEN/KROMANN ApS Baldersvej 10 8850 Bjerringbro Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Mariane Eduardsen Direkte 7257 7696

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Svoldrupvej 49, Svoldrup, 9640 Farsø ENERGIMIDT NET A/S Tietgensvej 4 8600 Silkeborg Dato: 20. februar 2017 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-4847 Dokumentnr.: 820-2017-48377 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt

VVM screening af vandindvindingsboring og afgørelse om VVM-pligt Peder Dalgas Nissen Hesteløkken 5A Øster Gejl 6340 Kruså Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-12-2014 Sagsnr.: 14/34755 Dok.løbenr.: 341195/14 Kontakt: Gitte Bojesen Lund Direkte tlf.:

Læs mere

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum

VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til Aulum Fjernvarme, Kulvej 5, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Fjernvarme AMBA Rugbjergvej 3 7490 Aulum Att.: Esben Nagsted Brev sendt pr. mail til [esben@aulumfjernvarme.dk] VVM-screening af transmissionsledning fra solvarmeanlæg på Kulvej til

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer Jan Lemming Saaby Dato: 05-09-2014 Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/49593 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Tilladelse udvidelse af søer By og Landskab

Læs mere

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev

Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Regionshuset Viborg Regional Udvikling Jordbro Mølle Grus- og Sandgrav v./ Lars Laursen Bakkevej 26 7840 Højslev Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning

Hede Danmark Heine Fischer Møller. VVM-screening af skovrejsning Hede Danmark Heine Fischer Møller VVM-screening af skovrejsning Billund Kommune har modtaget materiale til brug for en VVM-screening af skovrejsningsprojekt på matr. nr. 20a, Vorbasse, Vorbasse by, tilhørende

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup

Landzonetilladelse på ejendommen Grandgaardsvej 61, Testrup, 9620 Aalestrup Niels Jørgen Christensen Grandgaardsvej Testrup 9620 Aalestrup Sendt til: njc@hotmail.com Dato: 24. august 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-41732 Dokumentnr.:

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen)

Ansøgningsskema. Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer. (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Kommunens j.nr.: Graveområde ID: Ansøgningsskema Til brug for erhvervsmæssig indvinding af råstoffer (Indsendes til kommunalbestyrelsen) Ansøgningsskemaet skal vedlægges: 1) Tingbogsattest 2) Oversigtskort

Læs mere

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald

- at Læsø Kommune kontaktes, hvis der under gravearbejdet stødes på affald LÆSØ KOMMUNE Doktorvejen 2, Byrum 9940 Læsø www.laesoe.dk Den: 07-06-2017 Sagsnr.: 825-2017-1649 Dok.nr.: 825-2017-8360 Sagsbehandler: Stine Pagel Hansen Direkte telefon: 9621 3037 Rævegården Stoklundvejen

Læs mere

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg.

Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Viborg Renovation Egelundvej 6, 8800 Viborg tina@viborgrenovation.dk Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere